НАРЕДБА № 49 ОТ 11 НОЕМВРИ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА ЗАЩИТНА КОНСТРУКЦИЯ ПРИ ПРЕОБРЪЩАНЕ ЧРЕЗ СТАТИЧНО ИЗПИТВАНЕ И ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА НОВИ ТРАКТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗАЩИТНАТА КОНСТРУКЦИЯ ПРИ ПРЕОБРЪЩАНЕ ЧРЕЗ СТАТИЧНО ИЗПИТВАНЕ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 63 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 04.08.2006 Г.)

В сила от 01.01.2004 г. Издадена от Министерството на земеделието и горите Обн. ДВ. бр.107 от 9 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.63 от 4 Август 2006г.,изм. ДВ. бр.45 от 8 Юни 2007г., изм. ДВ. бр.45 от 16 Юни 2009г., доп. ДВ. бр.72 от 16 Август 2013г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за одобрение на типа на:

1. защитна конструкция при преобръщане чрез статично изпитване;

2. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) трактор по отношение на защитната конструкция при преобръщане чрез статично изпитване.

Чл. 2. (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Тази наредба се прилага за колесни трактори от категория Т1 със следните характеристики:

1. просвет под задния мост не по-голям от 1000 mm;

2. фиксирана или регулируема колея на един от задвижващите мостове не по-малка от 1150 mm;

3. възможност за поставяне на многоточкова навесна система за агрегатиране на машини и теглителна греда;

4. маса на трактора без товар не по-малка от 800 kg заедно с монтираната защитна конструкция в съответствие с изискванията на тази наредба и максималния размер гуми, определен от производителя.

Чл. 2а. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Тази наредба се прилага и за:

1. колесни трактори от подкатегории Т4.2 и Т4.3;

2. верижни трактори от категория C1.

 

Глава втора.
ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА ЗАЩИТНА КОНСТРУКЦИЯ ПРИ ПРЕОБРЪЩАНЕ ЧРЕЗ СТАТИЧНО ИЗПИТВАНЕ, УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕ С ОДОБРЕНИЯ ТИП И КОНТРОЛ НА ПАЗАРА

Раздел I. Одобрение на типа на защитна конструкция при преобръщане чрез статично изпитване

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2009 г.) За одобрението на всеки тип на защитна конструкция при преобръщане по отношение на нейните якостни качества и здравината на нейното закрепване към трактора, проверени чрез статично изпитване, производителят на защитната конструкция при преобръщане или производителят на трактора подава отделно заявление до изпълнителния директор на Контролно-техническа инспекция (КТИ) към министъра на земеделието и храните.

(2) Производителят може да упълномощи писмено физическо или юридическо лице, регистрирано по Търговския закон, да извършва действия по тази глава.

Чл. 4. (1) В заявлението по чл. 3 се посочват типът, търговското наименование или марка и моделът на защитната конструкция при преобръщане и се прилагат:

1. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2007 г., в сила от 01.07.2007 г.) актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на производителя или неговия упълномощен представител или еквивалентен документ съгласно националното законодателство на съответната държава;

2. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) нотариално заверено копие от документа, с който е упълномощен от производителя, когато заявителят е упълномощен представител;

3. кратко описание на защитната конструкция при преобръщане в два екземпляра, включващо:

а) типа на конструкцията и описание на нейното закрепване към трактора;

б) техническо описание на облицовката;

в) описание на средствата за достъп и аварийно излизане;

г) характеристика на вътрешната тапицерия;

д) описание на конструктивните характеристики за предотвратяване на многократното преобръщане на трактора;

е) характеристики на системата за отопление и вентилация;

4. сборен чертеж в два екземпляра с посочен мащаб или с основните размери на защитната конструкция при преобръщане, съдържащ подробно изображение на монтираните компоненти;

5. снимки на защитната конструкция при преобръщане отстрани и отзад в два екземпляра, показващи начина на нейното закрепване;

6. информация в два екземпляра за материалите, използвани в основните части на защитната конструкция при преобръщане, включително:

а) основната рама;

б) присъединителните елементи;

в) облицовката;

г) тавана;

д) вътрешната тапицерия;

е) възлите и болтовете за закрепване;

ж) закрепващите скоби и болтовете за фиксиране;

7. протоколи, издадени от техническа служба за извършени изпитвания по изискванията наприложение № 1;

8. (нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) копие от сертификат за одобрена система по качеството по БДС EN ISO 9001:2001, ако има сертифицирана система по качеството по посочения стандарт;

9. (нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) писмена информация от производителя за особености във функционирането или за специфични характеристики на защитната конструкция при преобръщане, които могат да бъдат установени само в комбинация с други части на трактора;

10. (предишна т. 8, изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) документ за платена държавна такса по тарифата по чл. 9, ал. 15 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника (ЗРКЗГТ);

11. (нова - ДВ, бр. 45 от 2007 г., в сила от 08.06.2007 г.) декларация от заявителя, че досега не е издавано одобрение на типа защитна конструкция при преобръщане чрез статично изпитване, за който е подадено заявлението за одобрение на типа, и че не са подадени документи до друг орган за одобрение на типа на същия тип защитна конструкция при преобръщане чрез статично изпитване

(2) (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.)

Чл. 5. (1) Заявителят осигурява извършването на статично изпитване на защитната конструкция при преобръщане, като предоставя на техническата служба информацията почл. 4, ал. 1, т. 3 - 6, както и образец на трактор от съответния тип, снабден с предназначена за него защитна конструкция при преобръщане.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Протоколът от изпитването се издава от техническата служба в съответствие с приложение № 2 и съдържа следните данни:

1. общо описание на формата и конструкцията на защитната конструкция при преобръщане (виж приложение № 2 относно задължителните размери), включително:

а) подробно описание на средствата за осигуряване на влизане и излизане и аварийно напускане;

б) описание на отоплителната и на вентилационната система;

в) описание на други принадлежности, ако има такива, които могат да ограничат свободната зона или да създадат опасност за водача;

2. описание на всички специфични конструктивни характеристики на защитната конструкция при преобръщане, като средствата за предотвратяване на многократното преобръщане на трактора;

3. кратко описание на вътрешната изолация или тапицерия;

4. деклариране типа на монтираното предно стъкло и останалото остъкляване и на всички нанесени ЕО или други маркировки за одобрение.

(3) Протоколът трябва да определи ясно типа на трактора (модел, тип, търговско наименование), предоставен за изпитването, и типовете трактори, за които е предназначена защитната конструкция при преобръщане.

Чл. 5а. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Когато защитната конструкция при преобръщане може да функционира или притежава специфична характеристика само в комбинация с други части от превозното средство и поради тази причина съответствието с едно или повече изисквания може да бъде установено единствено когато защитната конструкция действа в комбинация с останалите части на превозното средство, независимо дали проверката се извършва при нормалното функциониране на превозното средство или при симулация на процеса, обхватът на ЕО одобрението на типа на защитна конструкция при преобръщане се ограничава само за такава комбинация.

Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Изпълнителният директор на КТИ проверява съответствието на данните, посочени в техническата документация и протоколите от проведените изпитвания, отнасящи се до типа на защитната конструкция при преобръщане, с техническите изисквания на приложение № 1.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2009 г.) В срок до един месец от датата на подаване на заявлението по чл. 3 изпълнителният директор на КТИ се произнася по заявлението за издаване на ЕО сертификат за одобрение на типа на защитна конструкция при преобръщане.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Когато се установят недостатъци или непълноти в документите по чл. 4, ал. 1 и 2, изпълнителният директор на КТИ писмено уведомява заявителя със съответни указания. Срокът по ал. 2 спира да тече до отстраняване на недостатъците или непълнотите в документите.

Чл. 7. (1) (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2009 г.) Изпълнителният директор на КТИ издава ЕО сертификат за одобрение на типа на защитна конструкция при преобръщане, когато типът съответства на техническите изисквания поприложение № 1 и на данните, посочени в техническата документация.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) ЕО сертификатът за одобрение на типа на защитна конструкция при преобръщане се издава по образец съгласно приложение № 3 и се номерира по реда на приложение № 4, част I. Към сертификата се прилагат документите по чл. 4, ал. 1, т. 3 - 7.

(3) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) В ЕО сертификата за одобрение на типа се посочват ограниченията и условията при монтиране, когато са налице предпоставките по чл. 5а.

Чл. 8. (1) (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2009 г.) Изпълнителният директор на КТИ отказва издаването на ЕО сертификат за одобрение на типа на защитна конструкция при преобръщане, когато:

1. типът на защитната конструкция при преобръщане не съответства на данните, представени в техническата документация;

2. типът на защитната конструкция при преобръщане не е конструиран в съответствие с техническите изисквания съгласно приложение № 1.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Отказът по ал. 1 се мотивира и може да бъде обжалван пред Върховния административен съд по реда наАдминистративнопроцесуалния кодекс.

Чл. 8а. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2009 г.) Сертификатите на Европейската общност (ЕО сертификат) за одобрение на типа защитна конструкция при преобръщане чрез статично изпитване, издадени от компетентните органи на държави - членки на Европейския съюз, и номерирани съгласно приложение № 4, част II, запазват действието си на територията на Република България.

Раздел II. Изменение на одобрен тип

Чл. 9. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Притежателят на ЕО сертификат за одобрение на типа на защитна конструкция при преобръщане е длъжен в 14-дневен срок да уведоми изпълнителния директор на КТИ за всяка промяна, свързана с данните в техническата документация.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) В 14-дневен срок от уведомлението по ал. 1 изпълнителният директор на КТИ уведомява притежателя на сертификата:

1. дали промените изискват изменение на одобрения тип, като посочва срок за подаване на заявление за изменение на одобрения тип;

2. за необходимите изпитвания и проверки.

Чл. 10. (1) (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Извършените от притежателя на ЕО сертификата за одобрение на типа на защитна конструкция при преобръщане промени налагат изменение на одобрения тип на защитната конструкция при преобръщане в случаите, когато:

1. (доп. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) има промяна на данните, съдържащи се в ЕО сертификата за одобрение на типа, с изключение на неговите приложения;

2. (доп. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) техническите изисквания поприложение № 1 са били променени след датата на издаване на ЕО сертификата за одобрение на типа;

3. (нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) са необходими нови изпитвания и/или проверки.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Притежателят на ЕО сертификат за одобрение на типа на защитна конструкция при преобръщане може да поиска издаване на сертификат за изменение на одобрения тип и в случаите, когато иска разширяване обхвата на одобрението на типа с включване на допълнителни типове трактори.

Чл. 11. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2009 г.) Притежателят на ЕО сертификата за одобрение на типа на защитна конструкция при преобръщане подава до изпълнителния директор на КТИ заявление за изменение на одобрения тип, придружено със:

1. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2007 г., в сила от 01.07.2007 г.) актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или еквивалентен документ съгласно националното законодателство на съответната държава;

2. описание на извършените промени в техническата документация;

3. протоколи от проверки или изпитване на типа на защитна конструкция при преобръщане, издадени от техническа служба, извършила изпитванията и проверките, когато такива се изискват в случаите по чл. 9, ал. 2, т. 2 или чл. 10, ал. 2;

4. (нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) писмена информация от производителя за особености във функционирането или за специфични характеристики на защитната конструкция при преобръщане, които могат да бъдат установени само в комбинация с други части на трактора;

5. (нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) копие от сертификат за одобрена система по качеството по БДС EN ISO 9001:2001, ако има сертифицирана система по качеството по посочения стандарт;

6. (предишна т. 4, изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) документ за платена държавна такса по тарифата по чл. 9, ал. 15 ЗРКЗГТ.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Заявителят осигурява извършването на изпитванията и проверките на защитната конструкция при преобръщане, извършването на които е било изискано от изпълнителния директор на КТИ, като предоставя на техническата служба необходимата информация, отнасяща се до промените в защитната конструкция при преобръщане според изискванията на чл. 4, ал. 1, т. 3 - 6, образец на типа на защитната конструкция при преобръщане и на трактор, образец на типа, за който е предназначена защитната конструкция при преобръщане.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Протоколът от изпитването на типа на защитна конструкция при преобръщане трябва да посочва номера на сертификата за първоначалното одобрение на типа на защитната конструкция при преобръщане и данни, позволяващи да се установи спазването на изискванията по приложение № 1 или по чл. 13, ал. 2.

Чл. 12. (1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Изпълнителният директор на КТИ проверява съответствието на данните, посочени в описанието на извършените промени в техническата документация и протоколите от проведените изпитвания, отнасящи се до типа на защитната конструкция при преобръщане, с техническите изисквания на приложение № 1.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2009 г.) В срок до един месец от датата на подаване на заявлението по чл. 11, ал. 1 изпълнителният директор на КТИ се произнася по искането за издаване на сертификат за изменение на одобрения тип на защитната конструкция при преобръщане.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Когато се установят недостатъци или непълноти в документите по чл. 11, ал. 1, изпълнителният директор на КТИ писмено уведомява заявителя със съответни указания. Срокът по ал. 2 спира да тече до отстраняване на недостатъците или непълнотите в документите.

Чл. 13. (1) (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2009 г.) В случаите на чл. 10, ал. 1 изпълнителният директор на КТИ издава сертификат за изменение на одобрения тип на защитната конструкция при преобръщане, когато са изпълнени изискванията на чл. 7, ал. 1.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2009 г.) В случаите на чл. 10, ал. 2 изпълнителният директор на КТИ издава сертификат за изменение на одобрения тип на защитна конструкция при преобръщане, когато са изпълнени следните условия:

1. базовата маса на трактора по т. 2.3 на раздел I от приложение № 1 не превишава с повече от 5 % базовата маса на трактора, определена при изпитването, извършено при първоначалното одобрение на типа;

2. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) видът на закрепване и компонентите на трактора, към които се прави закрепването, са еднакви;

3. всички компоненти, като калници или обтекател на двигателя, които могат да подпомогнат защитната конструкция при преобръщане, са идентични;

4. местоположението и критичните размери на седалката вътре в защитната конструкция при преобръщане, относителните положения на защитната конструкция при преобръщане и трактора трябва да са такива, че свободната зона да остане в рамките на защита на деформираната конструкция при провеждането на всички изпитвания.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Сертификатът по предходните алинеи се издава по образец, посочен в приложение № 3, и се номерира по реда на приложение № 4, част I, като изменението на одобрения тип се отразява в секция № 5 от номера на сертификата чрез съответния последователен номер.

Чл. 14. (1) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2009 г.) Изпълнителният директор на КТИ отказва да издаде сертификат за изменение на одобрения тип на защитната конструкция при преобръщане, когато:

1. типът на защитната конструкция при преобръщане не съответства на данните, представени в описанието на извършените промени в техническата документация;

2. типът на защитната конструкция при преобръщане не отговаря на изискванията на чл. 13, ал. 1 или 2.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Отказът по ал. 1 се мотивира и може да бъде обжалван пред Върховния административен съд по реда наАдминистративнопроцесуалния кодекс.

Чл. 15. Промените, които не налагат изменение на одобрения тип на защитната конструкция при преобръщане, и промените, за които е издаден сертификат за изменение на одобрения тип на защитната конструкция при преобръщане, се описват в техническото досие и се посочва датата, от която те са валидни.

Раздел III. Удостоверяване на съответствие с одобрен тип

Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2009 г.) За всеки одобрен тип на защитна конструкция при преобръщане и след всяко изменение на одобрения тип изпълнителният директор на КТИ издава ЕО маркировка за одобрение на типа на защитна конструкция при преобръщане.

(2) Маркировката по ал. 1 се състои от:

1. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) правоъгълник, който огражда идентификационния номер, състоящ се от буквата "е", последвана от числото 34;

2. номера на одобрението на типа на защитната конструкция при преобръщане, съставен от означенията по т. 5 и 6 на приложение № 4 и разположен в непосредствена близост под правоъгълника по т. 1.

(3) Маркировката за одобрение на типа на защитна конструкция при преобръщане се съставя в съответствие с образеца, посочен в приложение № 5, като размерите на маркировката, посочени в mm, не трябва да бъдат по-малки от посочените на образеца при спазване на съотношенията между тях.

Чл. 17. (1) Производителят удостоверява съответствието на всяка защитна конструкция при преобръщане с одобрения тип, като поставя маркировката по чл. 16, фирмата или търговската марка, серийния номер на защитната конструкция при преобръщане, модела и типа на трактора или тракторите, за които е предназначена защитната конструкция.

(2) Означенията по ал. 1 се посочват на табела, като всички данни се нанасят ясно, четливо и незаличимо.

(3) Производителят не може да нанася маркировки, които могат да доведат до заблуда по отношение на одобрението на типа на защитна конструкция при преобръщане.

Раздел IV. Осигуряване на съответствието на продукцията с одобрения тип (В сила от 01.01.2005 г., загл. изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.)

Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2009 г.) Контролно-техническата инспекция (КТИ) към министъра на земеделието и храните извършва контрол за:

1. наличието на маркировка за одобрение на типа, нанесена на всяка защитна конструкция при преобръщане от съответния тип;

2. съответствието на защитната конструкция при преобръщане с одобрения тип.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Контролът по ал. 1 се извършва по реда на глава четвърта от Наредба № 30 от 2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника (ДВ, бр. 11 от 2006 г.).

Чл. 19. (1) (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Защитна конструкция при преобръщане не съответства на одобрения тип, когато са установени отклонения от данните, съдържащи се в ЕО сертификата за одобрение на типа или в техническата документация, и тези отклонения не са били одобрени по реда на раздел II.

(2) Когато отклоненията по ал. 1 са в допустимите граници, съгласно приложение № 1 се счита, че защитната конструкция при преобръщане съответства на одобрения тип.

Чл. 20. (1) Когато се установи, че защитна конструкция при преобръщане не съответства на одобрения тип, служителите на КТИ:

1. извършват проверка на мястото на производство или складиране на защитните конструкции при преобръщане;

2. съставят констативен протокол за данните от проверката със заключение за съответствието на продукцията с одобрения тип или за необходимостта от извършване на изпитване на образци за установяване на съответствието им с одобрения тип.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.)

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Въз основа на констатациите почл. 20 изпълнителният директор на КТИ:

1. изисква от производителя да осигури извършването за негова сметка на изпитване на определен брой образци на произведени защитни конструкции при преобръщане за установяване на съответствието им с одобрения тип, когато данните от проверката създават основателно съмнение за несъответствие на продукцията с одобрения тип;

2. изисква от производителя предприемането на конкретни мерки за привеждане на производството в съответствие с одобрения тип и определя срок за тяхното изпълнение;

3. уведомява производителя по реда на чл. 9, ал. 2 при необходимост от изменение на одобрения тип.

Чл. 22. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2009 г.) Изпълнителният директор на КТИ отнема ЕО сертификата за одобрение на типа на защитната конструкция при преобръщане с мотивирана заповед, когато:

1. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) съответствието на продукцията с одобрения тип е невъзстановимо или производителят не е осигурил извършването на посочените от изпълнителния директор на КТИ изпитвания за проверка на съответствието на продукцията с одобрения тип;

2. (доп. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) притежателят на ЕО сертификата за одобрение на типа не е подал заявление за изменение на одобрения тип в посочения срок;

3. производството на защитните конструкции при преобръщане се извършва, без да се осигурява съответствие с одобрения тип след изтичането на срока по чл. 21, т. 2.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Заповедта по ал. 1 може да бъде обжалвана пред Върховния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението на заповедта.

Чл. 22а. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Производителят осигурява съответствието на всяка произведена защитна конструкция при преобръщане с одобрения тип.

Чл. 22б. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Изпълнителният директор на КТИ предприема необходимите мерки, за да провери спазването на изискванията по чл. 7, ал. 1 и съответствието на всяка произведена защитна конструкция при преобръщане, на която е нанесена маркировка за съответствие, с описанието в ЕО сертификата за одобрение на типа на защитната конструкция съгласно разпоредбите на глава четвърта от Наредба № 30 от 2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника.

 

Глава трета.
ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА ТРАКТОР ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗАЩИТНА КОНСТРУКЦИЯ ПРИ ПРЕОБРЪЩАНЕ ЧРЕЗ СТАТИЧНО ИЗПИТВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА ОДОБРЕН ТИП (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 63 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 04.08.2006 Г.)

Раздел I. Одобрение на типа на трактор по отношение на защитната конструкция при преобръщане чрез статично изпитване (Загл. изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.)

Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2009 г.) За одобрение на всеки тип на трактор по отношение на якостните качества на защитна конструкция при преобръщане и нейното закрепване към трактора чрез статично изпитване производителят подава отделно заявление до изпълнителния директор на КТИ.

(2) Производителят може да упълномощи писмено физическо или юридическо лице, регистрирано по Търговския закон, да извършва действия по тази глава.

Чл. 24. (1) В заявлението по чл. 23 се посочват типът, търговското наименование или марка и моделът на трактора и се прилагат:

1. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2007 г., в сила от 01.07.2007 г.) актуално удостоверение за вписване в търговския регистър на производителя или неговия упълномощен представител или еквивалентен документ съгласно националното законодателство на съответната държава;

2. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) нотариално заверено копие от документа, с който е упълномощен от производителя, когато заявителят е упълномощен представител;

3. описание на монтирането на защитна конструкция при преобръщане на типа на трактора в два екземпляра, като се посочва фирмата на производителя или марката на защитната конструкция при преобръщане;

4. чертеж в два екземпляра на монтирането на защитна конструкция при преобръщане на типа на трактора;

5. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) протоколи, издадени от техническа служба за проведени изпитвания и проверки за съответствие с изискванията по ал. 4 на типа трактор и монтираната на него защитна конструкция при преобръщане;

6. (нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) копие от сертификат за одобрена система по качеството по БДС EN ISO 9001:2001, ако има сертифицирана система по качеството по посочения стандарт;

7. (предишна т. 6, изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) документ за платена държавна такса по тарифата по чл. 9, ал. 15 ЗРКЗГТ;

8. (нова - ДВ, бр. 45 от 2007 г., в сила от 08.06.2007 г.) декларация от заявителя, че досега не е издавано одобрение на типа защитна конструкция при преобръщане чрез статично изпитване, за който е подадено заявлението за одобрение на типа, и че не са подадени документи до друг орган за одобрение на типа на същия тип трактор по отношение на защитната конструкция при преобръщане чрез статично изпитване

(2) (Отм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.)

(3) (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Заявителят предоставя на техническата служба информацията по ал. 1, т. 3 и 4, копие от ЕО сертификата за одобрение на типа на защитната конструкция при преобръщане заедно с неговите приложения и трактор, представител на типа, който ще бъде представен за одобрение, на който е монтирана защитна конструкция при преобръщане от одобрен тип.

(4) Техническата служба проверява дали:

1. одобреният тип защитна конструкция при преобръщане е предназначен за монтиране на типа трактор, за който е поискано одобрение;

2. начинът на закрепването на защитната конструкция при преобръщане към трактора отговаря на начина, установен при изпитването, когато е било издадено одобрението на типа на конструкцията.

(5) Когато заявлението по чл. 23 е подадено по едно и също време със заявлението за одобрение на защитна конструкция при преобръщане, предназначена за монтиране на типа трактор, за който се иска одобрение, не се представят протоколи по ал. 1, т. 5 и не се извършват проверките по ал. 4.

Чл. 25. (1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Изпълнителният директор на КТИ проверява съответствието на данните, посочени в техническата документация и протоколите от извършените изпитвания и проверки, с изискванията на чл. 26, ал. 1.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2009 г.) В срок до един месец от датата на подаване на заявлението по чл. 23 изпълнителният директор на КТИ се произнася по искането за издаване на ЕО сертификат за одобрение на типа на колесен трактор по отношение на якостните качества на защитната конструкция при преобръщане и нейното закрепване към трактора чрез статично изпитване.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Когато се установят недостатъци или непълноти в документите по чл. 24, ал. 1 и 2, изпълнителният директор на КТИ писмено уведомява заявителя със съответни указания. Срокът по ал. 2 спира да тече до отстраняване на недостатъците или непълнотите в документите.

Чл. 26. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2009 г.) Изпълнителният директор на КТИ издава ЕО сертификат за одобрение на типа на трактор по отношение на якостните качества на защитна конструкция при преобръщане и нейното закрепване към трактора чрез статично изпитване, когато:

1. типът на защитната конструкция при преобръщане е одобрен по реда на глава втора;

2. типът на защитната конструкция при преобръщане е предназначен за монтиране на типа трактор, за който е поискано одобрение на типа;

3. начинът на закрепване на защитната конструкция при преобръщане към трактора отговаря на начина, установен при изпитването, когато е било издадено одобрението на типа на конструкцията;

4. (нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) типът на трактора съответства на данните в техническата документация.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) ЕО сертификатът за одобрение на типа се издава по образец, посочен в приложение № 6, и се номерира по реда на приложение № 4. Към сертификата се прилага един екземпляр на информацията по чл. 24, ал. 1, т. 3 - 5.

(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) ЕО сертификатът за одобрение на типа се издава за целите на одобрението на типа на нов трактор и се прилага към ЕО сертификата за одобрение на типа на нов трактор съгласно Наредба № 30 от 2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника (ДВ, бр. 11 от 2006 г.).

Чл. 27. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2009 г.) Изпълнителният директор на КТИ отказва издаването на ЕО сертификат за одобрение на типа на трактор по отношение на якостните качества на защитна конструкция при преобръщане и здравината на нейното закрепване към трактора чрез статично изпитване, когато типът на трактора не отговаря на едно или няколко от изискванията по чл. 26, ал. 1.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Отказът по ал. 1 се мотивира и може да бъде обжалван пред Върховния административен съд по реда наАдминистративнопроцесуалния кодекс.

Раздел II. Изменение на одобрен тип на трактор по отношение на якостните качества на защитна конструкция при преобръщане и здравината на нейното закрепване към трактора (Загл. изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.)

Чл. 28. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Притежателят на ЕО сертификат за одобрение на типа на трактор по отношение на якостните качества на защитна конструкция при преобръщане и нейното закрепване към трактора чрез статично изпитване е длъжен да уведоми изпълнителния директор на КТИ за всяка промяна, свързана с данните в техническата документация.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) В 14-дневен срок от уведомлението по ал. 1 изпълнителният директор на КТИ уведомява притежателя на сертификата:

1. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) дали промените изискват изменение на одобрения тип на трактор по отношение на защитната конструкция при преобръщане, като посочва срок за подаване на заявление за изменение на одобрения тип;

2. за необходимите изпитвания и проверки.

Чл. 29. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Извършените от притежателя на ЕО сертификата за одобрение на типа на трактор по отношение на якостните качества на защитна конструкция при преобръщане и нейното закрепване към трактора промени налагат издаване на сертификат за изменение на одобрения тип в случаите, когато:

1. (доп. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) има промяна на данните, съдържащи се в ЕО сертификата за одобрение на типа, с изключение на неговите приложения;

2. (доп. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) техническите изисквания поприложение № 1 са били променени след датата на издаване на ЕО сертификата за одобрение на типа;

3. (нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) са необходими нови изпитвания и/или проверки.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Притежателят на ЕО сертификат за одобрение на типа на трактор по отношение на якостните качества на защитна конструкция при преобръщане и нейното закрепване към трактора може да поиска издаване на сертификат за изменение на одобрения тип и в случаите, когато иска разширяване обхвата на одобрението на типа с включване на допълнителни типове защитни конструкции при преобръщане.

Чл. 30. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2009 г.) Притежателят на ЕО сертификата за одобрение на типа подава до изпълнителния директор на КТИ заявление за издаване на сертификат за изменение на одобрения тип на трактор по отношение на якостните качества на защитна конструкция при преобръщане и нейното закрепване към трактора, придружено със:

1. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2007 г., в сила от 01.07.2007 г.) актуално удостоверение за вписване в търговския регистър или еквивалентен документ съгласно националното законодателство на съответната държава;

2. описание на извършените промени в техническата документация;

3. протоколи, издадени от техническа служба, извършила изпитванията и проверките, когато такива се изискват в случаите на чл. 28, ал. 2, т. 2 или чл. 29, ал. 2;

4. (нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) писмена информация от производителя за особености във функционирането или за специфични характеристики на защитната конструкция при преобръщане, които могат да бъдат установени само в комбинация с други части на трактора;

5. (нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) копие от сертификат за одобрена система по качеството по БДС EN ISO 9001:2001, ако има сертифицирана система по качеството по посочения стандарт;

6. (предишна т. 4, изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) документ за платена държавна такса по тарифата по чл. 9, ал. 15 ЗРКЗГТ.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Заявителят осигурява извършването на необходимите изпитвания и проверки на трактора и монтираната върху него защитна конструкция при преобръщане, извършването на които е било изискано по реда на чл. 28, ал. 2, т. 2 или в случаите на чл. 29, ал. 2, като предоставя на техническата служба необходимата информация, отнасяща се до промените в данните в техническата документация, образец на типа на защитна конструкция при преобръщане и на трактора, за който ще подаде заявление за изменение на одобрения тип.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Протоколът от изпитването на типа на колесен или верижен трактор по отношение на якостните качества на защитна конструкция при преобръщане и нейното закрепване към трактора трябва да посочва номера на сертификата за първоначалното одобрение на типа на трактора по отношение на якостните качества на защитна конструкция при преобръщане и нейното закрепване към трактора и данни, позволяващи да се установи съответствието с изискванията по приложение № 1 или почл. 32, ал. 2.

Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) В случаите на чл. 29, ал. 1изпълнителният директор на КТИ проверява съответствието на описанието на извършените промени в техническата документация и протоколите от проведените изпитвания, отнасящи се до защитната конструкция при преобръщане, с изискванията на чл. 26, ал. 1.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) В случаите на чл. 29, ал. 2изпълнителният директор на КТИ проверява съответствието на описанието на извършените промени в техническата документация и протоколите от проведените изпитвания, отнасящи се до разширяването на обхвата на одобрението на типа с включване на допълнителни типове защитни конструкции при преобръщане с изискванията на чл. 32, ал. 2.

(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2009 г.) В срок до един месец от датата на подаване на заявлението по чл. 30, ал. 1 изпълнителният директор на КТИ се произнася по искането за издаване на сертификат за изменение на одобрения тип на колесен или верижен трактор по отношение на якостните качества на защитна конструкция при преобръщане и нейното закрепване към трактора.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Когато се установят недостатъци или непълноти в документите по чл. 30, ал. 1, изпълнителният директор на КТИ писмено уведомява заявителя със съответни указания. Срокът по ал. 3 спира да тече до отстраняване на недостатъците или непълнотите в документите.

Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2009 г.) В случаите на чл. 29, ал. 1 изпълнителният директор на КТИ издава сертификат за изменение на одобрения тип на колесен или верижен трактор по отношение на якостните качества на защитна конструкция при преобръщане и нейното закрепване към трактора чрез статично изпитване, когато тракторът съответства на изискванията по чл. 26, ал. 1.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2009 г.) В случаите на чл. 29, ал. 2 изпълнителният директор на КТИ издава сертификат за изменение на одобрения тип на трактор по отношение на якостните качества на защитна конструкция при преобръщане и нейното закрепване към трактора чрез статично изпитване, когато:

1. типът на защитната конструкция при преобръщане е одобрен по реда на глава втора;

2. типът на защитната конструкция при преобръщане е предназначен за монтиране на типа трактор, за който е поискано изменение на одобрения тип;

3. начинът на закрепване на защитната конструкция при преобръщане към трактора отговаря на начина, установен при изпитването, когато е било издадено одобрението на типа на конструкцията.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Сертификатът за изменение на одобрения тип на колесен или верижен трактор по отношение на якостните качества на защитна конструкция при преобръщане и нейното закрепване към трактора се издава по образец съгласно приложение № 6 и се номерира по реда на приложение № 4, като изменението на одобрения тип се отразява в секция № 5 от номера на ертификата чрез съответния последователен номер. Към сертификата се прилага един екземпляр на информацията по чл. 30, ал. 1, т. 2 и 3.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Сертификатът по предходните алинеи се издава за целите на одобрението на типа на нов колесен или верижен трактор и се прилага към ЕО сертификата за одобрение на типа на нов колесен или верижен трактор съгласно Наредба № 30 от 2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника (ДВ, бр. 11 от 2006 г.).

(5) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) В ЕО сертификата за одобрение на типа се посочват ограниченията и условията при монтиране, когато са налице предпоставките по чл. 5а.

(6) (Нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2009 г.) Сертификатите на Европейската общност (ЕО сертификат) за одобрение на типа на колесни или верижни трактори по отношение на защитната конструкция при преобръщане, издадени от компетентните органи на държави - членки на Европейския съюз, и номерирани съгласноприложение № 4, част II, запазват действието си на територията на Република България.

Чл. 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2009 г.) Изпълнителният директор на КТИ отказва да издаде сертификат за изменение на одобрения тип на трактор по отношение на якостните качества на защитна конструкция при преобръщане и нейното закрепване към трактора чрез статично изпитване, когато:

1. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) типът на трактора по отношение на якостните качества на защитна конструкция при преобръщане и нейното закрепване към трактора не съответства на данните, представени в описанието на извършените промени в техническата документация;

2. когато не са изпълнени изискванията по чл. 32, ал. 1 или 2.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 12.07.2006 г.) Отказът по ал. 1 се мотивира и може да бъде обжалван пред Върховния административен съд по реда наАдминистративнопроцесуалния кодекс.

Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Промените, които не изискват изменение на одобрения тип, и промените, за които е издаден сертификат за изменение на одобрения тип на трактор по отношение на якостните качества на защитна конструкция при преобръщане и нейното закрепване към трактора, се описват в техническото досие и се посочва датата, от която те са валидни.

Чл. 35. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) (1) Пускането на пазара или пускането в употреба на одобрен тип защитна конструкция при преобръщане по реда на тази наредба или регистрацията, пускането на пазара или пускането в употреба на одобрен тип на нови трактори по отношение на защитната конструкция при преобръщане, които притежават валиден сертификат за съответствие с одобрения тип и съответстват на одобрения тип, може да бъде отказано за период от 6 месеца на основание, свързано с характеристиките на защитните конструкции при преобръщане, ако конструкцията или тракторът представляват сериозен риск за:

а) безопасността по пътя;

б) осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2009 г.) В случаите по ал. 1 изпълнителният директор на КТИ незабавно уведомява за това органите за одобрение на типа на другите държави членки и Европейската комисия, като посочва причините, на които се основава този отказ.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Защитна конструкция при преобръщане" е безопасна кабина или рама, монтирана на трактор, основната цел на която е да изключи или да намали опасността за водача в случай на преобръщане на трактора при нормални работни условия, като осигурява достатъчно свободно пространство, за да бъде защитен водачът.

2. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2009 г.) "Техническа служба" е юридическо лице, определено от министъра на земеделието и храните при спазване на разпоредбите по чл. 55, ал. 2 от Наредба № 30 от 2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника (ДВ, бр. 11 от 2006 г.), или техническа служба, нотифицирана от държава - членка на Европейския съюз, да извършва изпитвания и проверки по отношение на защитната конструкция при преобръщане. Технически служби са и нотифицираните технически служби в обхвата на тази наредба съгласно приложение № 2, раздел III от Наредба № 30 от 2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника.

3. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) "Колея на колесен трактор" е разстоянието между две точки А и В, разположени в точките на пресичане на вертикалната равнина, минаваща през оста на колелото и централните равнини на колелата в права линия, като вертикалната равнина пробожда опорните повърхности на колелата в тези точки. По този начин се определя колеята поотделно за предния и задния мост на трактора. В случаите, когато има сдвоени колела, колеята се явява разстоянието между двете равнини, представляващи централните равнини на всяка от двойките колела.

4. (отм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.)

5. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) "Техническа документация" е пълната информация за типа на защитна конструкция при преобръщане на колесен или верижен трактор или на колесния или верижния трактор по отношение на якостните качества на защитна конструкция при преобръщане и нейното закрепване към трактора, предоставена от заявителя на техническата служба и на изпълнителния директор на КТИ, включително чертежи, снимки и други изискуеми по тази наредба документи.

6. "Техническо досие" е техническата документация заедно с протоколи от изпитвания и други документи, които техническата служба и изпълнителният директор на КТИ прилагат към техническата документация в процеса на одобрение на типа.

7. (нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) "Колея/напречна база на верижен трактор" е хоризонталното разстояние между надлъжните вертикални равнини, минаващи през средите на верижните задвижващи механизми.

§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Тази наредба въвежда изискванията на директива 79/622/ЕИО на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите членки по отношение на защитната конструкция при преобръщане на колесни селскостопански и горски трактори, последно изменена от директива 99/40/ЕО.

Заключителни разпоредби

§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 9, ал. 8 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника.

§ 3. Тази наредба влиза в сила от 1 януари 2004 г., с изключение на раздел IV от глава втора, който влиза в сила от 1 януари 2005 г.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 49 ОТ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА ЗАЩИТНА КОНСТРУКЦИЯ ПРИ ПРЕОБРЪЩАНЕ ЧРЕЗ СТАТИЧНО ИЗПИТВАНЕ И ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА НОВИ КОЛЕСНИ ТРАКТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗАЩИТНАТА КОНСТРУКЦИЯ ПРИ ПРЕОБРЪЩАНЕ ЧРЕЗ СТАТИЧНО ИЗПИТВАНЕ (ОБН. - ДВ, БР. 63 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 04.08.2006 Г.)

§ 46. Навсякъде в текста на наредбата без приложенията към нея думата "центъра" се заменя с "КТИ", а пред думите "сертификат/а/ът за одобрение на типа" се добавя "ЕО".

§ 47. (В сила от 12.07.2006 г.) Навсякъде в текста на наредбата думите "Закона за административното производство" се заменят с "Административнопроцесуалния кодекс".

§ 48. До датата на влизане в сила на Договора за присъединяване към Европейския съюз "техническа служба" по смисъла на тази наредба е Центърът за изпитване на земеделска, горска техника и резервни части - Пловдив, или техническа служба, официално обявена от държава - членка на Европейския съюз.

§ 49. След датата на влизане в сила на Договора за присъединяване към Европейския съюз обменът на информация между Република България и компетентните органи на държавите-членки на Европейския съюз, се осъществява по реда на глава осма от Наредба № 30 от 2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника.

§ 50. По искане на производител изискванията по наредбата спрямо нови типове превозни средства могат да се приложат от датата на влизането й в сила.

§ 51. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник" с изключение на:

1. Разпоредбата по § 43, т. 1, буква "б", който влиза в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване към Европейския съюз.

2. Разпоредбата по § 47, който влиза в сила от 12 юли 2006 г.

3. По отношение на превозните средства, принадлежащи към категории Т1:

а) за новите типове превозни средства, считано от 1 януари 2006 г.;

б) за всички нови превозни средства, пуснати в употреба, считано от 1 юли 2009 г., като датата, на която са регистрирани или пуснати на пазара за първи път, се счита за дата на пускане в употреба.

4. За категориите превозни средства, различни от посочените в т. 3:

а) за нови типове превозни средства - три години след датата на влизане в сила на тази наредба;

б) за всички превозни средства, пуснати в употреба - 6 години след датата на влизане в сила на тази наредба; датата, на която са регистрирани или пуснати на пазара за първи път, се счита за дата на пускане в употреба.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 49 ОТ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА ЗАЩИТНА КОНСТРУКЦИЯ ПРИ ПРЕОБРЪЩАНЕ ЧРЕЗ СТАТИЧНО ИЗПИТВАНЕ И ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА НОВИ ТРАКТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗАЩИТНАТА КОНСТРУКЦИЯ ПРИ ПРЕОБРЪЩАНЕ ЧРЕЗ СТАТИЧНО ИЗПИТВАНЕ  (ОБН. - ДВ, БР. 45 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 08.06.2007 Г.)

§ 6. Наредбата въвежда изискванията на Директива 2006/96/ЕО.

§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й, с изключение на § 1, т. 1, § 2, § 3, т. 1 и § 4, които влизат в сила от 1 юли 2007 г.

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 49 ОТ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА ЗАЩИТНА КОНСТРУКЦИЯ ПРИ ПРЕОБРЪЩАНЕ ЧРЕЗ СТАТИЧНО ИЗПИТВАНЕ И ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА НОВИ ТРАКТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗАЩИТНАТА КОНСТРУКЦИЯ ПРИ ПРЕОБРЪЩАНЕ ЧРЕЗ СТАТИЧНО ИЗПИТВАНЕ (ОБН. - ДВ, БР. 45 ОТ 2009 Г.)

§ 2. Навсякъде в наредбата:

1. думите "министъра/ът на земеделието и горите чрез" и думите "при условие че производителят или неговият упълномощен представител представи легализиран превод на сертификата на български език; копие от сертификата се съхранява от КТИ." се заличават;

2. думите "по предложение на изпълнителния директор на КТИ, министърът на земеделието и горите" се заменят с "изпълнителният директор на КТИ" и думите "Министърът/а на земеделието и горите" се заменят с "Изпълнителният/я директор на КТИ".

 

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 49 ОТ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА ЗАЩИТНА КОНСТРУКЦИЯ ПРИ ПРЕОБРЪЩАНЕ ЧРЕЗ СТАТИЧНО ИЗПИТВАНЕ И ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА НОВИ ТРАКТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗАЩИТНАТА КОНСТРУКЦИЯ ПРИ ПРЕОБРЪЩАНЕ ЧРЕЗ СТАТИЧНО ИЗПИТВАНЕ (ОБН. - ДВ, БР. 72 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 16.08.2013 Г.)

§ 2. Тази наредба въвежда разпоредби от Директива 2013/15/ЕC на Съвета от 13 май 2013 г. за адаптиране на някои директиви в областта на свободното движение на стоки поради присъединяването на Република Хърватия (OJ L158 от 10.06.2013 г.).

 

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 49 ОТ 2003 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА ЗАЩИТНА КОНСТРУКЦИЯ ПРИ ПРЕОБРЪЩАНЕ ЧРЕЗ СТАТИЧНО ИЗПИТВАНЕ И ЗА ОДОБРЕНИЕ НА ТИПА НА НОВИ ТРАКТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗАЩИТНАТА КОНСТРУКЦИЯ ПРИ ПРЕОБРЪЩАНЕ ЧРЕЗ СТАТИЧНО ИЗПИТВАНЕ (ОБН. - ДВ, БР. 72 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 16.08.2013 Г.)

§ 3. Тази наредба влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

 

Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1 (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.)

Изисквания към защитните конструкции при преобръщане и към статичното изпитване на якостните им качества и тяхното закрепване към трактора

Раздел I

Общи изисквания към защитните конструкции при преобръщане и към статичното изпитване на якостните им качества и тяхното закрепване към трактора

1. Общи изисквания към защитните конструкции при преобръщане.

1.1. Всяка защитна конструкция при преобръщане и нейното закрепване към трактора трябва да е проектирана и изпълнена така, че да изключи или намали опасността за водача в резултат на преобръщане на трактора при нормални работни условия, като в случай на преобръщане осигурява в огражданото от нея свободно пространство достатъчен обем, за да бъде защитен водачът.

1.2. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Съответствието на защитните конструкции при преобръщане и на тракторите, на които са монтирани защитни конструкции при преобръщане, с изискването по т. 1.1 се установява чрез прилагането на посочените в раздел II изисквания и методи за изпитване.

2. Общи изисквания към статичното изпитване на якостните качества на защитните конструкции при преобръщане и тяхното закрепване към трактора.

2.1. Цели на изпитването.

Изпитванията чрез използване на специални устройства имат за цел да симулират натоварване, на което е подложена защитната конструкция при преобръщане в случай на обръщане на трактора. Изпитванията по изискванията на раздел II на това приложение трябва да позволят извършването на оценка на якостните качества на защитната конструкция при преобръщане и свързващите я към трактора скоби, а също така и всички части на трактора, които предават силата при изпитването.

2.2. Подготовка на изпитването.

2.2.1. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Защитната конструкция трябва да е представителна за серийно произвеждания тип. Тя трябва да бъде закрепена в съответствие с посочения от производителя начин към един от тракторите, за които е проектирана. За изпитването не е необходим комплектован трактор, но защитната конструкция и частите на трактора, към които тя се закрепва за изпитванията, ще представляват работно съоръжение, наричано от тук нататък "агрегат".

2.2.2. Агрегатът се закрепва към фундамента така, че елементите, свързващи агрегата и фундамента, да не се отклоняват значително по отношение на защитната конструкция под натоварване. Начинът на закрепване на агрегата към фундамента не трябва да води до промяна на якостните качества на агрегата.

2.2.3. Агрегатът се подпира и закрепва или изменя по такъв начин, че цялата енергия при изпитването да се погълне от защитната конструкция и нейното закрепване към твърдите елементи от трактора.

За целите на т. 2.2.3 се блокира всяка подресорна система на трактора, за да е сигурно, че тя не абсорбира някаква част от енергията при изпитването.

2.2.4. За извършване на изпитванията тракторът се снабдява с всички конструктивни компоненти, които могат да окажат влияние на якостните качества на защитната конструкция при преобръщане и са необходими за провеждане на изпитването за якост.

Монтират се компонентите, които могат да създадат опасност за водача в свободната зона, за да се провери съответствието им с изискванията на т. 5.

Всички компоненти, които водачът може да отстрани собственоръчно, се демонтират по време на изпитванията. Ако при използването на трактора е възможно да се оставят отворени врати и прозорци или да се отстраняват, то те се оставят отворени или се отстраняват по време на изпитванията, за да не се увеличават якостните качества на защитната конструкция при преобръщане. Ако в това си положение те представляват опасност за водача в случай на преобръщане на трактора, протоколът от изпитването трябва да включва забележка за това обстоятелство.

2.3. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Базова маса на трактора.

Използваната във формулите за пресмятане на енергиите и силата на смачкване по раздел II базова маса mt трябва да бъде най-малко определената в т. 2.1.1 на приложение № 3 на Наредба № 30/2005 г. (с изключение на масата на допълнителните принадлежности, но включително масата на водача, на охлаждащата течност, на маслата, горивото и инструментите) плюс масата на защитната конструкция и се извадят 75 kg. В масата на трактора без товар не се включват всички видове допълнителни предни и задни тежести, баласт в гумите, агрегатирано оборудване, монтирана екипировка или други специализирани компоненти.

3. Устройства и оборудване.

3.1. Изпитвания за хоризонтално натоварване (напречно и надлъжно).

3.1.1. Елементи, оборудване и средства за привързване, подходящи за осигуряване на стабилно фиксиране на агрегата към фундамента, независимо от гумите, ако са поставени.

3.1.2. Средства за прилагане на хоризонтална сила върху защитната конструкция чрез твърда греда, както е показано на фиг. № 1 и 2.

3.1.2.1. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Височината на лицевата страна на твърдата греда е 150 mm.

3.1.2.2. Предприемат се мерки за равномерното разпределение на натоварването перпендикулярно на посоката му по гредата, имаща дължина, кратна на 50 и между 250 и 700 mm.

3.1.2.3. Ръбовете на гредата, влизащи в контакт със защитната конструкция, да са с радиус на закръгленията не по-голям от 50 mm.

3.1.2.4. Използва се сферичен шарнир или еквивалентно средство, за да се осигури натоварващото средство да не ограничава конструкцията относно ротация или транслация в което и да е направление, различно от направлението на натоварване.

3.1.2.5. Когато хоризонталната дължина от защитната конструкция, към която ще се приложи натоварването, не представлява права линия, перпендикулярна на направлението на натоварване, свободните пространства се уплътняват така, че товарът да се разпредели по тази дължина.

3.1.3. Оборудване за измерване на погълнатата енергия от защитната конструкция и твърдите части на трактора, към които е закрепена, доколкото е технически възможно, например чрез измерване на силата по направлението на прилагането й и съответстващата деформация спрямо точка от шасито на трактора.

3.1.4. Когато е необходимо да се докаже с подходящи средства, че не е имало навлизане в свободната зона по време на изпитването, могат да се използват съоръжения съгласно фиг. № 3, 4 и 5.

3.2. Изпитване на натиск (отпред и отзад).

3.2.1. Елементи, оборудване и средства за привързване, подходящи за осигуряване на стабилно фиксиране на трактора към фундамента независимо от гумите.

3.2.2. Средства за прилагане на вертикална сила върху защитната конструкция, както е показано на фиг. № 6, включително и твърда смачкваща греда с широчина 250 mm.

3.2.3. Оборудване за измерване на пълната приложена вертикална сила.

3.2.4. Когато е необходимо да се докаже с подходящи средства, че не е имало навлизане в свободната зона по време на изпитването, могат да се използват съоръжения съгласно фиг. № 3, 4 и 5.

3.3. Допустими грешки на измерванията:

3.3.1. Размери: ± 3 mm.

3.3.2. Деформация: ± 3 mm.

3.3.3. Маса на трактора: ± 20 kg.

3.3.4. Натоварване и сила: ± 2 %.

3.3.5. Направление на натоварването: отклонение от хоризонталното и вертикалното направление, определени в раздел II:

- в началото на изпитването при нулево натоварване: ± 2°,

- по време на изпитването под натоварване: 10° над и 20° под хоризонталата. Тези отклонения трябва да се придържат към минимално възможната стойност.

4. Изпитвания.

4.1. Общи изисквания.

4.1.1. Последователност на изпитванията.

4.1.1.1. Последователността на изпитванията е следната:

4.1.1.1.1. Надлъжно натоварване (т. 1.2 от раздел II).

Надлъжно натоварване се прилага отзад при трактори, на които минимум 50 % от масата, определена в т. 2.3, се носи от задните колела (случай 1). При всички останали трактори надлъжното натоварване се прилага отпред (случай 2).

4.1.1.1.2. Първо изпитване на натиск.

Първото изпитване на натиск се прилага в същия край на защитната конструкция, където е проведено надлъжното натоварване, т.е.:

- отзад в случай 1 (т. 1.5 от раздел II),

- отпред в случай 2 (т. 1.6 от раздел II).

4.1.1.1.3. Странично натоварване (т. 1.3 от раздел II).

4.1.1.1.4. Второ изпитване на натиск.

Второто изпитване на натиск се прилага в противоположния край на защитната конструкция спрямо мястото, където е проведено надлъжното натоварване, т.е.:

- отпред в случай 1 (т. 1.6 от раздел II),

- отзад в случай 2 (т. 1.5 от раздел II).

4.1.1.1.5. (доп. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Второ надлъжно натоварване.

Второто надлъжно натоварване се прилага към трактори, снабдени със защитна конструкция (т. 1.7 от раздел II), която позволява накланяне, и направлението на прилагане на надлъжното натоварване (съгласно т. 4.1.1.1.1) не съвпада с посоката на накланяне на защитната конструкция (т. 1.7 от раздел II).

4.1.1.2. Ако по време на изпитването някоя част от закрепващото оборудване се премести или счупи, то трябва да се повтори отново.

4.1.1.3. По време на изпитването не могат да се извършват ремонти или регулировка на части от трактора или защитната конструкция при преобръщане.

4.1.2. Регулировка на колеята.

Колелата се свалят или се регулират на колея, която изключва сблъскване със защитната конструкция по време на изпитванията.

4.1.3. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Демонтиране на компоненти, които не създават опасност.

Всички компоненти на трактора и защитната конструкция при преобръщане, които като цели възли представляват защита за водача, включително защита от метеорологичните фактори, се доставят с трактора за изпитването. За да бъде изпитана защитната конструкция, не е необходимо да се поставят предните, страничните и задните прозорци от безопасно стъкло или подобен материал и всички панели, които могат да се сменят, прибори и принадлежности, които нямат отношение към якостните качества на конструкцията и които не могат да създадат опасност в случай на преобръщане.

4.1.4. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Средства за измерване.

Защитната конструкция се оборудва с необходимата апаратура за получаване на данните, необходими за построяване на диаграмата на деформацията в зависимост от приложената сила (фиг. № 7, 8 и 9). Сумарната и остатъчната деформация на защитната конструкция се измерват и записват на всеки етап от изпитването (фиг. № 10).

4.1.5. Направление на натоварването.

В случай, когато седалката на трактора не е разположена в надлъжната равнина на симетрия и/или конструкцията на защитната конструкция има несиметрични якостни качества, страничното натоварване се провежда от страната, от която има най-голяма вероятност да се наруши свободната зона по време на изпитванията (виж т. 1.3 от раздел II).

5. Оценяване на резултатите от изпитването.

5.1. Защитна конструкция при преобръщане се приема, че отговаря на изискванията по отношение на нейните якостни качества, ако са изпълнени следните изисквания:

5.1.1. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Никоя част от свободната зона, както е описана в т. 3.2 от раздел II на това приложение, не излиза извън защитната конструкция или е нарушавана от нея по време на изпитванията, определени в т. 1.2, 1.3, 1.5 и 1.6 и където е подходящо 1.7 от раздел II.

Ако е проведено изпитване на свръхнатоварване, в момента на поглъщане на определената енергия приложената сила трябва да е минимум 80 % от максималната сила, получена както при основното изпитване, така и при изпитване на свръхнатоварване (виж фиг. № 8 и 9).

5.1.2. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) По време на изпитванията защитната конструкция не трябва да създава никакви ограничения на конструкцията на седалката.

5.1.3. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) В точката на достигане на изискваното ниво на енергията, във всяко от определените изпитвания на хоризонтално натоварване, силата е по-голяма от 0,8 Fmax.

5.2. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Защитната конструкция не трябва да притежава конструктивни характеристики, създаващи специфична опасност за водача, като недостатъчна облицовка на тавана или на други места, където главата на водача може да се удари.

6. Означения.

В раздели I и II са използвани следните означения:

mt - базова маса на трактора (kg), както е определена в т. 2.3;

D - деформация на конструкцията в точката и по линията на натоварването (mm);

D' - деформация на конструкцията за пресметната изисквана енергия (mm);

F - сила на статично натоварване (N);

Fmax - максимална сила на статично натоварване, получена по време на натоварването (N), с изключение на изпитването на свръхнатоварване;

F' - сила за пресметната изисквана енергия (N);

(изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) F-D - диаграма на деформацията в зависимост от приложената сила;

Eis - вложена енергия за поглъщане по време на странично натоварване (J);

Eil 1 - вложена енергия за поглъщане по време на надлъжното натоварване (J);

Eil 2 - вложена енергия за поглъщане по време на прилагането на второто надлъжно натоварване (J);

Fr - приложена отзад сила при изпитването на натиск (N);

Ff - приложена отпред сила при изпитването на натиск (N).

Раздел II

Методи на изпитване

1. Изпитвания на хоризонтално натоварване и натиск.

1.1. Общи условия за изпитванията на хоризонтално натоварване.

1.1.1. Натоварванията, прилагани към защитната конструкция, се разпределят чрез твърда греда, съобразена с изискванията, посочени в т. 3.1.2 от раздел I. Тя се разполага перпендикулярно на посоката на прилагане на натоварването. Твърдата греда може да е снабдена със средства, предотвратяващи нейното странично изместване. Скоростта на деформиране при натоварването да е по-малка от 5 mm/s. При прилагане на натоварването за осигуряване на нужната точност е необходимо да се записват едновременно стойностите на F и D при стъпка на нарастване на деформацията не по-голяма от 15 mm. След като натоварването е започнало, товарът не може да се намалява до приключване на изпитването, но е разрешено да се прекъсва нарастването на товара, ако е необходимо, например за записване на измерванията.

1.1.2. Ако конструктивният елемент, към който се прилага натоварването, има кривина, се спазват изискванията, посочени в т. 3.1.2.5 от раздел I. Прилагането на натоварването се съобразява с изискванията на т. 1.1.1 от този раздел и т. 3.1.2 от раздел I.

1.1.3. При липса на напречен конструктивен елемент в точката на прилагане на натоварването за изпитването може да се използва заместваща греда, която не променя якостните качества на конструкцията.

1.1.4. След приключването на всяко изпитване на натоварване и след премахването на товара конструкцията се инспектира визуално. При поява на скъсвания или пукнатини по време на натоварването се извършва изпитване на свръхнатоварване по т. 1.4 от този раздел, преди да се премине към следващото натоварване съгласно последователността, дадена в т. 4.1.1.1 от раздел I.

1.2. Надлъжно натоварване (виж фиг. № 2).

Натоварването се прилага хоризонтално и успоредно на вертикалната надлъжна равнина на симетрия на трактора.

За трактори, на които минимум 50% от масата им, определена в т. 2.3 от раздел I, се носи от задните колела, задното надлъжно натоварване и страничното натоварване се прилагат от различни страни на надлъжната равнина на симетрия на защитната конструкция. За трактори, на които минимум 50 % от масата им се носи от предните колела, предното надлъжно натоварване се прилага от тази страна на надлъжната равнина на симетрия на защитната конструкция, от която е и страничното натоварване. Натоварването се прилага по най-горния напречен конструктивен елемент на защитната конструкция (или частта, която е най-вероятно първа да удари земята в случай на преобръщане на трактора).

Точката на прилагане на товара е разположена на една шеста от широчината на горната част на защитната конструкция в посока навътре от външния ъгъл. Широчината на защитната конструкция се определя, като се използва разстоянието между две прави линии, успоредни на надлъжната вертикална равнина на симетрия на трактора и допиращи най-външните части на защитната конструкция в хоризонталната равнина, допирателна към горната част на най-горните напречни елементи на конструкцията.

Дължината на гредата трябва да е минимум една трета от ширината на защитната конструкция (както е определена по-горе) и не по-голяма от този минимум плюс 49 mm.

Надлъжното натоварване се прилага отзад или отпред така, както е посочено в т. 4.1.1.1 от раздел I.

Изпитването се спира, когато:

а) енергията на деформация, погълната от защитната конструкция, е по-голяма или равна на изискваната енергия Eil 1 (където Eil 1 = 1,4 mt);

б) конструкцията наруши свободната зона или я остави незащитена.

1.3. Странично натоварване (фиг. № 1).

Натоварването се прилага хоризонтално под ъгъл 90° спрямо надлъжната вертикална равнина на симетрия на трактора. То се прилага към най-горната част на защитната конструкция в точка, отстояща на 300 mm напред от точката за оразмеряване на седалката, регулирана в крайно задно положение, както е посочено в т. 2.3.1. Ако защитната конструкция има някаква странична издатина, за която е сигурно, че ще докосне земята първа при странично обръщане, натоварването се прилага в тази точка.

В случай на трактор с реверсиране на седалката товарът се прилага по най-горната външна част на защитната конструкция при преобръщане по средата на разстоянието между точките за оразмеряване на седалката в двете й положения.

Дължината на гредата се избира да е технически най-подходящата за конкретния случай, но не по-голяма от 700 mm.

Изпитването се спира, когато:

а) енергията на деформация, погълната от защитната конструкция, е по-голяма или равна на изискваната енергия Eis (където Eis = 1,75 mt); или

б) конструкцията наруши свободната зона или я остави незащитена.

1.4. Изпитване на свръхнатоварване (фиг. № 7, 8 и 9).

1.4.1. Изпитването на свръхнатоварване се провежда, ако силата намалява с повече от 3 % през последните 5 % от постигнатата деформация, когато е погълната изискваната енергия от конструкцията (фиг. № 8).

1.4.2. Изпитването на свръхнатоварване включва постепенно нарастване на хоризонталното натоварване със стъпка 5 % от първоначално изискваната енергия до достигането на максимума от 20 % на добавената енергия (фиг. № 9).

1.4.2.1. Изпитването на свръхнатоварване е удовлетворително, ако след всяко нарастване с 5, 10 и 15 % на изискваната енергия силата намалява с по-малко от 3 % за всяко нарастване от 5 % и остава по-голяма от 0,8 Fmax.

1.4.2.2. Изпитването на свръхнатоварване е удовлетворително, ако конструкцията е погълнала двайсетте процента добавена енергия и силата надвишава 0,8 Fmax.

1.4.2.3. Допълнителни пукнатини или скъсвания и/или навлизане в свободната зона, или оставане без защита на свободната зона вследствие на еластична деформация са допустими при изпитването на свръхнатоварване. След премахването на натоварването конструкцията не трябва да навлиза в свободната зона, която трябва да е напълно защитена.

1.5. Изпитване на смачкване отзад.

Гредата се поставя над най-горния заден елемент от конструкцията и резултантната сила на натиск се разполага в надлъжната вертикална равнина на симетрия. Прилага се сила Fr = 20 mt.

В случаите, когато задната част от покрива на защитната конструкция не издържа пълната сила на натиск, силата се прилага до момента, в който деформираната част от покрива съвпадне с равнината, свързваща горната част на защитната конструкция със задната част на трактора, способна да поддържа масата на преобърнатото превозно средства. Натоварването се премахва и тракторът или натоварващата сила се позиционират отново, така че гредата да е върху тази част от защитната конструкция, която ще може да поддържа напълно преобърнатия трактор. Тогава се прилага силата Fr.

Силата Fr се прилага най-малко за пет секунди след видимото прекратяване на деформацията.

Изпитването се преустановява, когато конструкцията наруши свободната зона или я оставя незащитена.

1.6. Изпитване на смачкване отпред.

Гредата се поставя напречно на най-горния преден елемент от конструкцията и резултантната сила на натиск да е разположена в надлъжната вертикална равнина на симетрия. Прилага се сила Ff = 20 mt.

В случаите, когато предната част от покрива на защитната конструкция не издържа пълната сила на натиск, силата се прилага до момента, в който деформираната част от покрива съвпадне с равнината, свързваща горната част на защитната конструкция с предната част на трактора, способна да поддържа масата на преобърнатото превозно средства. Натоварването се премахва и тракторът или натоварващата сила се позиционира отново така, че гредата да е върху тази част от защитната конструкция, която ще може да поддържа напълно преобърнатия трактор. Тогава се прилага силата Ff.

Силата Ff се прилага най-малко за пет секунди след видимото прекратяване на деформацията.

Изпитването се спира, когато конструкцията наруши свободната зона или я оставя незащитена.

1.7. Второ надлъжно натоварване.

Товарът се прилага хоризонтално и успоредно на надлъжната вертикална равнина на симетрия на трактора.

Второто надлъжно натоварване се прилага отзад или отпред, както е определено в т. 4.1.1.1 от раздел I.

Натоварването се прилага в противоположна посока на надлъжното натоварване и в най-отдалечения ъгъл от неговото натоварване съгласно т. 1.2 от този раздел.

Точката на прилагане на товара се разполага на една шеста от широчината на горната част на защитната конструкция в посока навътре от външния ъгъл. Широчината на защитната конструкция се определя, като се използва разстоянието между две прави линии, успоредни на надлъжната вертикална равнина на симетрия на трактора и допиращи най-външните части на защитната конструкция в хоризонталната равнина, допирателна към горната част на най-горните напречни елементи на конструкцията.

Дължината на гредата трябва да е минимум една трета от широчината на защитната конструкция (както е определена по-горе) и не по-голяма от този минимум плюс 49 mm.

Натоварването се преустановява, когато:

а) енергията на деформация, погълната от защитната конструкция, е по-голяма или равна на изискваната енергия Eil 2 (където Eil 2 = 0,35 mt); или

б) конструкцията наруши свободната зона или я остави незащитена.

2. Свободна зона.

2.1. Свободната зона е посочена на фиг. № 3, 4 и 5 и е определена по отношение на вертикална базова равнина, обикновено надлъжна на трактора и минаваща през точката за оразмеряване на седалката, описана в т. 2.3, и центъра на волана. Базовата равнина се приема, че се движи хоризонтално заедно със седалката и волана по време на прилагане на натоварването, но остава перпендикулярна на пода на трактора или на защитната конструкция при преобръщане, ако тя е монтирана към трактора през еластични тампони.

В случай на регулируемо положение на волана позицията му се задава за нормално седящо управление.

2.2. Границите на зоната се определят от:

2.2.1. Вертикални равнини, разположени на 250 mm от двете страни на базовата равнина и простиращи се над точката за оразмеряване на седалката на 300 mm.

2.2.2. Успоредни равнини, простиращи се от горния ръб на равнините от т. 2.2.1 по-горе до максимална височина 900 mm над точката за оразмеряване на седалката и наклонени по такъв начин, че горният ръб на равнината от страната, по която е приложено натоварването, е на не по-малко от 100 mm от базовата равнина.

2.2.3. Хоризонтална равнина 900 mm над точката за оразмеряване на седалката.

2.2.4. Наклонена равнина, перпендикулярна на базовата равнина и минаваща през точка на 900 mm точно над точката за оразмеряване на седалката и най-задната точка на облегалката.

2.2.5. Повърхност, ако е нужно изкривена, с фамилия от прави линии, перпендикулярни на базовата равнина, простираща се надолу от най-задната точка на седалката и контактуваща с облегалката на седалката по цялата й дължина.

2.2.6. Цилиндрична повърхнина с радиус 120 mm, перпендикулярна на базовата равнина и допирателна към равнините от т. 2.2.3 и 2.2.4.

2.2.7. Цилиндрична повърхнина с радиус 900 mm, перпендикулярна на базовата равнина, допирателна и простираща се напред на 400 mm от равнината от т. 2.2.3 от точка, разположена на 150 mm напред от точката за оразмеряване на седалката.

2.2.8. Наклонена равнина, перпендикулярна на базовата равнина и пресичаща равнината от т. 2.2.7 в предната й точка, минавайки на 40 mm от волана; в случай на високо разположен волан тази равнина се замества от равнина, допирателна към цилиндричната повърхност от т. 2.2.7.

2.2.9. Вертикална равнина, перпендикулярна на базовата равнина и отстояща на 40 mm напред от волана.

2.2.10. Хоризонтална равнина, минаваща през точката за оразмеряване на седалката.

2.2.11. В случай на трактор с реверсируемо положение за управление свободната зона е комбинация от двете свободни зони, определени за двете положения на волана и седалката.

2.2.12. За трактор, който може да е оборудван с допълнителни седалки, изпитванията се базират на комбинирана спрямо точките за оразмеряване на седалките свободна зона за всички налични опции. Защитната конструкция при преобръщане не трябва да навлиза в комбинираната свободна зона около различните точки за оразмеряване на седалката.

2.2.13. Когато след провеждане на изпитването се предлага нов вариант за седалката, се извършва пресмятане, за да се определи дали свободната зона около новата точка за оразмеряване на седалката е разположена изцяло в установената преди това свободна зона. Ако това не е така, се изисква ново изпитване.

2.3. Положение на седалката и точка за оразмеряване на седалката.

2.3.1. Във връзка с определянето на свободната зона в т. 2.1 седалката се поставя в най-задното положение на хоризонталния диапазон на регулировка. Тя се поставя в най-горно положение на вертикалния диапазон на регулировка, когато това е независимо от хоризонталната регулировка.

Точката на оразмеряване се установява, като се използва уредът, посочен на фиг. № 11 и 12, за да се имитира натоварването, създавано от седящ човек. Уредът се състои от плоча за седалката и плоча за облегалката. Долната плоча за облегалката контактува в зоната между издатините на седалищната кост (А) и кръста (В), като шарнирната връзка (В) е регулируема по височина.

2.3.2. Точката за оразмеряване се определя като точка от надлъжната равнина на симетрия на седалката, където се пресичат равнината, допирателна към долната част на облегалката, и хоризонталната равнина. Тази хоризонтална равнина пресича долната повърхност на плочата за седалката на 150 mm пред споменатата по-горе допирателна.

2.3.3. Когато седалката включва свободно окачена пружина на хода на окачването, независимо дали може или не може да се регулира в зависимост от теглото на водача, тя се поставя в средното положение на този ход.

Уредът за натоварване се позиционира върху седалката. Натоварва се със сила 550 N в точка, намираща се на 50 mm пред шарнира (А), а двете плочи за облегалката се притискат леко, за да се допрат до облегалката.

2.3.4. Ако не е възможно да се определят ясно допирателните към всяка от зоните на облегалката (над и под лумбалната зона), се извършва следното:

2.3.4.1. когато не може да се определи ясно допирателната към долната зона, долната част от плочата за облегалката се притиска към облегалката вертикално;

2.3.4.2. когато не може да се определи ясно допирателната към горната зона: шарнирът (В) се установява на височина 230 mm над точката за оразмеряване на седалката при вертикална долна плоча за облегалката; след това двете плочи за облегалката се притискат леко, за да се допрат до облегалката.

3. Проверки и измервания, които трябва да се извършат.

3.1. Свободна зона.

След всяко изпитване защитната конструкция се проверява, за да се види дали някаква част от защитната конструкция не е навлязла в свободната зона около седалката на водача, както е определена в т. 2.1. Защитната конструкция се проверява допълнително дали някаква част от свободната зона е извън защитата на защитната конструкция. За тази цел се приема, че свободната зона е извън защитата на защитната конструкция, ако някаква част от нея влиза в контакт с хоризонталния терен, в случай на обръщане на трактора към посоката, от която е било приложено натоварването при изпитването. В случая се приема, че са използвани най-малкият размер гуми и най-тясната регулировка на колеята, препоръчвани от производителя.

3.2. Крайна остатъчна деформация.

След изпитванията се регистрира трайната деформация на защитната конструкция. За тази цел преди започване на изпитването се регистрира положението на основните елементи на защитната конструкция при преобръщане спрямо точката на оразмеряване на седалката.

Фиг. № 1. Точка на прилагане на страничния товар

(1) Точка за оразмеряване на седалката

Фиг. № 2. Точка на прилагане на заден надлъжен товар (когато минимум 50 % от масата на трактора е разпределена върху задните колела)

Фиг. № 3. Страничен изглед на свободната зона

Фиг. № 4. Преден/заден изглед на свободната зона

Фиг. № 5. Изометричен изглед

Фиг. № 6. Съоръжение за изпитване на смачкване

Фиг. № 7. (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Диаграма на деформацията в зависимост от приложената сила - не е необходимо изпитване на свръхнатоварване

Фиг. № 8. (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Диаграма на деформацията в зависимост от приложената сила - изпитване на свръхнатоварване е необходимо

аF' = 0,05 D' - базова точка

Забележка: Ако всеки път силата F пропада под 0,8 Fmax, конструкцията не се одобрява.

Фиг. № 9. (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Диаграма на деформацията в зависимост от приложената сила - продължаване с изпитване на свръхнатоварване

Фиг. № 10. Илюстрация на термините за остатъчна, еластична и сумарна деформация

Фиг. № 11. Уред за определяне на точката за оразмеряване на седалката

Фиг. № 12. Метод за определяне на точката за оразмеряване на седалката

 

Приложение № 2 към чл. 5, ал. 2 (Изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.)

 

 

ОБРАЗЕЦ

........................................................................................................................................................................

(наименование на техническата служба)

 

Протокол № .....

от изпитване за ЕО одобрение на типа на защитна конструкция при преобръщане като компонент (безопасна рама или кабина) по отношение на нейните якостни качества и здравината на нейното закрепване към трактора

(Статично изпитване)

 

 

Защитна конструкция

 

Модел

 

Тип

 

Модел на трактора

 

Тип на трактора

 

 

 

 

ЕО № на одобрението на типа на защитна конструкция при преобръщане като компонент ..................................................................

1. Търговска марка или наименование на защитната конструкция ......................................................................................................................

2. Наименование, седалище и адрес на управление на производителя на защитната конструкция и/или трактора .......................................................................................................................

3. Наименование, седалище и адрес на управление на упълномощения представител на производителя на защитната конструкция и/или трактора, когато заявлението се подава от представителя: ..........................................................................................

4. Данни за трактора, върху който се провеждат изпитванията:

4.1. Търговска марка или наименование .......................................................................................................................................

4.2. Тип и търговско описание ..............................................................................................................................................

4.3. Сериен номер .......................................................................................................................................................

4.4. Маса на трактор без противотежести с монтирана защитна конструкция при преобръщане и без водач .............................. (kg)

 

Размери на гумите:

предни ..............................................................................

 

задни .................................................................................

 

5. Изменение(я) на одобрението на типа на защитна конструкция при преобръщане за други типове трактори (1):

5.1. Търговска марка или наименование .......................................................................................................................................

5.2. Тип и търговско описание ..............................................................................................................................................

5.3. Маса на трактор без противотежести с монтирана защитна конструкция при преобръщане и без водач .............................. (kg)

 

Размери на гумите:

предни ..............................................................................

 

задни .................................................................................

 

6. Технически показатели на защитната конструкция при преобръщане:

6.1. Сборен чертеж на защитната конструкция при преобръщане и нейното закрепване към трактора

6.2. Снимки отстрани и отзад, показващи закрепващите детайли

6.3. Кратко описание на защитната конструкция при преобръщане, включващо типа на конструкцията, описание на нейното закрепване към трактора, техническо описание за облицовката, описание на средствата за осигуряване на влизане и излизане и аварийно напускане, характеристика на вътрешната тапицерия, конструктивните характеристики за предотвратяване на многократно преобръщане и характеристика на системата за отопление и вентилация

6.4. Размери:

6.4.1. Височина на елементите на тавана над натоварена седалка над точката за оразмеряване на седалката ............................... (mm)

6.4.2. Височина на елементите на тавана над пода ................ (mm)

6.4.3. Вътрешна широчина на защитната конструкция при преобръщане на 900 mm над точката за оразмеряване на седалката ..................................................................................... (mm)

6.4.4. Вътрешна широчина на защитната конструкция при преобръщане в точка над седалката на височината на центъра на кормилното колело .................................................................... (mm)

6.4.5. Разстояние от центъра на кормилното колело до дясната страна на защитната конструкция при преобръщане ............. (mm)

6.4.6. Разстояние от центъра на кормилното колело до лявата страна на защитната конструкция при преобръщане ............. (mm)

__________________________________________________________________________________________________________________

(*1) Тези подробности трябва да бъдат повтаряни при всяко изменение.

 

6.4.7. Минимално разстояние от кормилното колело до защитната конструкция при преобръщане ............................. (mm)

6.4.8. Широчина на вратите:

горе ............................................................................................ (mm)

в средата ................................................................................... (mm)

долу ........................................................................................... (mm)

6.4.9. Височина на вратите:

над пода .................................................................................... (mm)

над най-високото стъпало ...................................................... (mm)

над най-ниското стъпало ........................................................ (mm)

6.4.10. Габаритна височина на трактора с монтирана защитна конструкция при преобръщане ............................................... (mm)

6.4.11. Габаритна широчина на защитната конструкция при преобръщане (без калниците) ................................................. (mm)

6.4.12. Хоризонтално разстояние до задната част на защитната конструкция при преобръщане от точката на оразмеряване на седалката на височина 900 mm ............................................... (mm)

6.5. Използвани материали - характеристики и качество, посочват се използваните стандарти

Основна рама (материали и размери) .........................................................................................................................................

Закрепвания (материали и размери) ...........................................................................................................................................

Облицовка (материали и размери) ...........................................................................................................................................

Таван (материали и размери) ..............................................................................................................................................

Вътрешна тапицерия (материали и размери) ...................................................................................................................................

Възли и болтове за закрепването (вид и размери) ..............................................................................................................................

Тип на предното стъкло и на остъкляването и информация за маркировка ..............................................................................................

7. Резултати от изпитването:

7.1. Изпитвания при удар и натоварване

Изпитванията при натоварване са проведени по лявата/дясната (1) задна част и по лявата/дясната (1) предна част, и по лявата/дясната (1) страна.

7.2. Еталонната маса, използвана за пресмятането на енергията на удар и силите на натиск, е .................................................. (kg)

7.3. Изискванията по отношение на счупвания или пукнатини и защита на свободната зона са изпълнени

7.4. Енергия при натоварване

Отзад/отпред (1) (kJ) .....................................................................................................................................................

Отстрани (1) (kJ) ........................................................................................................................................................

Сила при натиск (kN) ...................................................................................................................................................

Второто изпитване при надлъжно натоварване е проведено по дясната/лявата част отпред/отзад (1) ......................................................

7.5. Крайна остатъчна деформация, измерена след изпитванията

 

отзад:

напред/назад(1) ....................................................................................

 

лява страна (mm) ..................................................................................

 

дясна страна (mm) ................................................................................

отпред:

напред/назад (1) ...................................................................................

 

лява страна (mm) ..................................................................................

 

дясна страна (mm) ................................................................................

 

Странична деформация: ...............................................................................

 

отпред (mm) .......................................................................................

 

отзад (mm) ..........................................................................................

 

Деформация на тавана: ..............................................................................

 

в посока надолу/нагоре(1) ............................................................................

 

отпред (mm) .......................................................................................

 

отзад (mm) ..........................................................................................

 

8. Номер на протокола ..................................................................................................................................................

9. Дата на издаване на протокола .........................................................................................................................................

10. Подпис на длъжностното лице и печат на организацията ....................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

________________________________________________________________________________________________________________

(*1) Ненужното се зачертава.

 

 

Приложение № 3 към чл. 7, ал. 2 (Изм. и доп. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2009 г.)

 

 

ОБРАЗЕЦ

 

КОНТРОЛНО-ТЕХНИЧЕСКА ИНСПЕКЦИЯ

 

СЕРТИФИКАТ № ....

за ЕО одобрение на типа на защитна конструкция при преобръщане

 

Информация за издаване, отказ, отнемане или изменение на ЕО одобрение на типа на защитна конструкция при преобръщане като компонент по отношение на нейните якостни качества (безопасна рама или кабина) и здравината

на нейното закрепване към трактора

(Статично изпитване)

 

 

ЕО № на одобрение на типа на защитна конструкция при преобръщане ................................................................ изменение(1)

1. Търговско наименование или марка на защитната конструкция при преобръщане: .....................................................................................

.....................................................................................................................................................................

2. Наименование, седалище и адрес на управление на производителя на защитната конструкция при преобръщане: ......................................................................................................................

3. Наименование, седалище и адрес на управление на упълномощения представител на производителя на защитната конструкция при преобръщане, когато заявлението се подава от представител: ............................................................................................

4. Търговско наименование или марка, тип и търговско описание на трактора, за който е предназначена защитната конструкция при преобръщане: ...............................................................

5. Изменение на ЕО одобрението на типа на защитната конструкция при преобръщане за следния(ите) в т. 2.3 на раздел I на приложение № 1, надвишава/не надвишава(2) базовата маса, използвана при изпитването, с повече от 5 %.

5.1. Начинът на закрепване и местата на закрепване са/не са(2) еднакви.

5.2. Всички компоненти, които могат да подпомогнат защитната конструкция при преобръщане, са/не са еднакви(2).

5.3. Изискванията на чл. 13, ал. 2, т. 4 са/не са(2) изпълнени.

6. Дата на представяне на защитната конструкция при преобръщане за одобрение на типа:

.....................................................................................................................................................................

7. Техническа служба:

.....................................................................................................................................................................

8. Дата и номер на протокола от изпитването:

.....................................................................................................................................................................

9. Дата, на която ЕО одобрение на типа на защитна конструкция при преобръщане се дава/отказва/отнема(2)

.....................................................................................................................................................................

10. Дата, на която изменението на ЕО одобрение на типа на защитна конструкция при преобръщане се дава/отказва/отнема(2):

.....................................................................................................................................................................

11. Място: ..............................................................................................................................................................

12. Дата: ..............................................................................................................................................................

13. Следните документи с нанесен номер на одобрение на типа на защитна конструкция при преобръщане, посочен по-горе, са приложени към този ЕО сертификат (например протокол от изпитване от техническата служба) .......................................................

14. Забележки, ако има: ................................................................................................................................................

15. Изпълнителен директор на КТИ: ....................................................................................................................................

________________________________________________________________________________________________________________

(*1) Където е приложимо, да се посочи дали това е първото, второто и т.н. изменение на първоначалното ЕО одобрение на типа на защитната конструкция при преобръщане.

(*2) Ненужното се зачертава.

 

 

Приложение № 4 към чл. 7, ал. 2 (Изм. и доп. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., доп. - ДВ, бр. 45 от 2007 г., в сила от 08.06.2007 г., доп. - ДВ, бр. 72 от 2013 г., в сила от 16.08.2013 г.)

Част I

(Предишен текст на Приложение № 4 - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.)

Система за номериране на ЕО сертификат за одобрение на типа на защитна конструкция при преобръщане чрез статично изпитване на ЕО сертификат за одобрение на типа на трактор по отношение на якостните качества на защитната конструкция при преобръщане и нейното закрепване към трактора чрез статично изпитване (Загл. изм. и доп. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.)

(Изм. и доп. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.) Номерът на ЕО сертификата за одобрение на типа на защитна конструкция при преобръщане чрез статично изпитване и на трактор по отношение на якостните качества на защитната конструкция при преобръщане и нейното закрепване към трактора чрез статично изпитване се съставя при спазване на следните изисквания:

1. Номерът се състои от пет секции, като секциите се разделят от символа "*".

2. (изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) В секция 1 с малки букви се записва графичното изображение на идентификационен код: "е34".

3. В секция 2 се записва базовият номер "79/622".

4. В секция 3 се записва специфичният номер "99/40".

5. В секция 4 се записва четирицифрен последователен номер (при необходимост с нули в началото), обозначаващ основния номер на одобрението на типа. Започва се от 0001.

6. В секция 5 се записва двуцифрен последователен номер (при необходимост с нули в началото), обозначаващ номера на изменението на одобрения тип. За всеки основен номер на одобрението на типа, когато няма изменение, се записва от 00, а при първо изменение се записва 01.

Част II

(Нова - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г., доп. - ДВ, бр. 45 от 2007 г., в сила от 08.06.2007 г., доп. - ДВ, бр. 72 от 2013 г., в сила от 16.08.2013 г.)

ЕО сертификати за одобрение на типа запазват действието си на територията на България, ако имат нанесен отличителен номер на някоя от посочените държави членки:

1 - за Германия;

2 - за Франция;

3 - за Италия;

4 - за Холандия;

5 - за Швеция;

6 - за Белгия;

7 - за Унгария;

8 - за Чехия;

9 - за Испания;

11 - за Великобритания;

12 - за Австрия;

13 - за Люксембург;

17 - за Финландия;

18 - за Дания;

19 - за Румъния

20 - за Полша;

21 - за Португалия;

23 - за Гърция;

24 - за Ирландия;

25 - за Хърватия;

26 - за Словения;

27 - за Словакия;

29 - за Естония;

32 - за Латвия;

36 - за Литва;

49 - за Кипър;

50 - за Малта.

 

Приложение № 5 към чл. 16, ал. 3 (Изм. и доп. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.)

Изисквания към начина на изписване на ЕО маркировката за одобрение на типа на защитна конструкция при преобръщане чрез статично изпитване (Загл. изм. - ДВ, бр. 63 от 2006 г., в сила от 04.08.2006 г.)