НАРЕДБА № 7 ОТ 14 ЯНУАРИ 1999 Г. ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

В сила от 01.03.1999 г. Издадена от Министерството на транспорта Обн. ДВ. бр.9 от 2 Февруари 1999г., изм. ДВ. бр.80 от 3 Октомври 2006г.,изм. ДВ. бр.7 от 24 Януари 2014г.

 

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за вписване и отписване на въздухоплавателни средства (ВС) в регистъра на гражданските въздухоплавателни средства на Република България и за определяне и нанасяне на национални и регистрационни знаци върху ВС.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2014 г.) Изискванията на тази наредба не се прилагат за ВС, по-тежки от въздуха, чиято максимално разрешена излетна маса не превишава 495 кг.

Чл. 2. Всички обстоятелства, свързани с учредяването на право на собственост върху гражданско ВС, и всички промени, свързани с прехвърляне правото на собственост, учредяването и прехвърлянето на вещни или облигационни права и учредяването на вещни тежести, подлежат на вписване в регистъра на гражданските въздухоплавателни средства на Република България.

Чл. 3. (1) Всяко физическо или юридическо лице, което придобива или отчуждава права върху ВС или учредява вещни тежести, е длъжно да уведоми Гражданска въздухоплавателна администрация.

(2) Сделките по ал. 1 имат действие спрямо трети лица след вписването им в регистъра.

Чл. 4. Заявлението за вписване на промени в регистъра се подава от физическото или юридическото лице, което придобива или губи права върху ВС.

Чл. 5. (1) Гражданско ВС не може да изпълнява полети във въздушното пространство на Република България и във въздушното пространство на която и да е друга страна, ако няма удостоверение за регистрация, не носи националните и регистрационните знаци или те не съответстват на посочените в удостоверението за регистрация знаци.

(2) Ограничението по ал. 1 не се отнася за метеорологичен пилотиран балон (използван изключително за метеорологични цели), безпилотен свободен балон без товар; привързан балон и хвърчило.

Чл. 6. Удостоверенията за регистрация на гражданските ВС, вписани в регистъра на Република България, се издават от Гражданска въздухоплавателна администрация.

Чл. 7. (1) Въздухоплавателно средство може да бъде вписано в регистъра само на една страна.

(2) Въздухоплавателно средство, вписано в чужд регистър, може да бъде вписано в регистъра на Република България, след като бъде отписано от чуждия.

(3) Вписването на българско гражданско ВС в чужд регистър не поражда никакви правни последици, ако не бъде отписано от регистъра на Република България по реда, установен в тази наредба.

 

Раздел II.
Национални и регистрационни знаци

Чл. 8. Националните знаци на гражданските ВС, вписани в регистъра на една страна, се определят от Международния съюз по далекосъобщения. Определените от този съюз знаци за гражданските ВС, вписани в регистъра на Република България, са главните латински букви LZ.

Чл. 9. (1) Регистрационните знаци на всяко гражданско ВС, вписано в регистъра, се определят от Гражданска въздухоплавателна администрация.

(2) Определянето на регистрационните знаци се извършва по заявление от собственика, владелеца или държателя на ВС. Заявлението трябва да бъде изпратено в Гражданска въздухоплавателна администрация най-малко 30 дни преди очакваната дата на извършване на основния преглед от Гражданска въздухоплавателна администрация, посочен в чл. 24, ал. 1, като собственикът, владелецът или държателят може да предложи регистрационните знаци, съобразявайки се с изискванията към тях, предвидени в тази наредба.

Чл. 10. (1) Регистрационните знаци са серия от три главни латински букви или серия от няколко (три, четири и повече) арабски цифри.

(2) Когато регистрационните знаци са серия (комбинация) от букви, тази комбинация не трябва да съвпада с някоя от трибуквените комбинации, започващи с латинската буква Q от Q кода, с аварийно-спасителния сигнал SOS или с други настоятелни сигнали, като РАN, ТТТ, XXX и т.н.

(3) Националните знаци предшестват регистрационните знаци и са разделени с тире между тях.

Чл. 11. (1) Регистрационните знаци на ВС не се променят, докато то не бъде отписано от регистъра.

(2) Когато ВС бъде отписано от регистъра и след време отново бъде вписано в него, регистрационните знаци, определени при първоначалната му регистрация, могат да се запазят.

(3) Регистрационните знаци на ВС, което е отписано от регистъра, не се предоставят на друго ВС.

Чл. 12. Определените (потвърдените) от Гражданска въздухоплавателна администрация регистрационни знаци се съобщават писмено на собственика, владелеца или държателя на ВС.

Чл. 13. (1) Националните и регистрационните знаци се нанасят върху ВС с боя или се закрепват по друг начин, осигуряващ еквивалентна степен на трайност. Те трябва да са чисти и видими по всяко време.

(2) Линиите на буквите, цифрите и тирето трябва да бъдат плътни и с цвят, ярко контрастиращ на фона.

Чл. 14. (1) Националните и регистрационни знаци на ВС, по-леки от въздуха, се разполагат, както следва:

1. върху дирижабли знаците се нанасят или върху тялото, или върху стабилизаторите. Когато знаците се нанасят върху тялото, те трябва да бъдат разположени по дължина върху всяка страна на тялото над линията на симетрия. Когато знаците се нанасят върху стабилизаторите, те трябва да бъдат разположени и върху хоризонталния, и върху вертикалния стабилизатор. На хоризонталния стабилизатор трябва да бъдат нанесени върху горната повърхност на дясната му половина и върху долната повърхност на лявата му половина, като върховете на буквите и цифрите бъдат в посока на атакуващия ръб. На вертикалния стабилизатор знаците трябва да бъдат нанесени върху долната половина на всяка страна на стабилизатора, като буквите и цифрите бъдат разположени хоризонтално;

2. върху сферични балони (с изключение на безпилотни свободни балони) знаците трябва да бъдат разположени на две места, диаметрално противоположни едно на друго и в близост до максималното хоризонтално сечение на балона;

3. върху несферични балони (с изключение на безпилотни свободни балони) знаците трябва да бъдат разположени върху всяка страна на балона в близост до максималното сечение, непосредствено над подвесната лента или над точките за окачване на въжетата на коша;

4. върху безпилотни свободни балони знаците трябва да се нанасят върху идентификационна плоча, която се закрепва към товара.

(2) Знаците, нанесени отстрани на ВС, по-леко от въздуха (с изключение на безпилотни свободни балони), трябва да бъдат видими както отстрани, така и от земята.

Чл. 15. Националните и регистрационните знаци на ВС, по-тежко от въздуха, се разполагат:

1. върху крилата, като знаците трябва да бъдат нанесени или върху долната повърхност на лявото полукрило, или върху долната повърхност на двете полукрила. Доколкото е възможно, знаците трябва да бъдат разположени на еднакво разстояние от атакуващия и изходящия ръб, като върховете на буквите и цифрите бъдат в посока на атакуващия ръб;

2. освен върху крилата знаците се нанасят върху двете страни на тялото (еквивалентна конструкция - например мотогондоли) между крилата и опашните плоскости или върху вертикалните опашни плоскости. При една вертикална опашна плоскост знаците трябва да бъдат разположени върху горните половини на двете й страни, а при две или повече вертикални опашни плоскости знаците трябва да бъдат разположени върху горните половини на външни-те страни на крайните плоскости;

3. ако ВС няма части, съответстващи на посочените в т. 1 и 2, знаците трябва да бъдат разположени по начин, позволяващ ВС да бъде идентифицирано директно.

Чл. 16. (1) Буквите и цифрите във всяка една група трябва да бъдат с еднаква височина.

(2) Знаците на ВС, по-леки от въздуха, имат следните размери:

1. височината на знаците на ВС, по-леки от въздуха (с изключение на безпилотни свободни балони), трябва да бъде не по-малка от 50 см;

2. височината на знаците за безпилотен свободен балон трябва да бъде съобразена с размера на идентификационната плоча, която се закрепва към товара.

(3) Знаците на ВС, по-тежки от въздуха, имат следните размери:

1. височината на знаците върху крилата не може да е по-малка от 50 см;

2. височината на знаците върху тялото (еквивалентна конструкция) и вертикалните опашни плоскости не може да е по-малка от 30 см.

(4) Ако ВС, по-тежко от въздуха, няма части, съответстващи на посочените в ал. 3, височината на знаците трябва да бъде така подбрана, че ВС да може да бъде идентифицирано директно.

Чл. 17. Типът на буквите и цифрите, използвани в националните и регистрационните знаци, отговарят на следните изисквания:

1. буквите трябва да бъдат главни букви от латинската азбука без орнаменти;

2. цифрите трябва да бъдат арабски цифри без орнаменти;

3. ширината на всяка буква или цифра (с изключение на буквите I, М, W и цифрата 1) и дължината на тирето трябва да бъде 2/3 от височината;

4. ширината на буквата I и цифрата 1 трябва да бъде равна на 1/6 от височината;

5. ширината на буквите М и W трябва да бъде равна на височината;

6. дебелината на линиите на буквите, цифрите и тирето трябва да бъде равна на 1/6 от височината;

7. разстоянието между буквите, цифрите и тирето трябва да бъде равно или по-голямо от 1/4 от ширината на стандартните букви и цифри.

Чл. 18. Всяко ВС трябва да има идентификационна плоча, на която да са нанесени поне националните и регистрационните знаци. Плочата трябва да бъде изготвена от огнеупорен метал или друг материал с еквивалентни физически свойства. Плочата се закрепва на видно място към конструкцията на ВС, близо до главния вход или друго подходящо място, а за свободен безпилотен балон - на видно място отвън на товара.

 

Раздел III.
Вписване на гражданско въздухоплавателно средство и издаване на удостоверение за регистрация

Чл. 19. Гражданската въздухоплавателна администрация вписва гражданско ВС в регистъра на гражданските въздухоплавателни средства и издава удостоверение за регистрация.

Чл. 20. Регистърът на Република България за гражданските ВС се съхранява в Гражданска въздухоплавателна администрация.

Чл. 21. Вписването на гражданско ВС и издаване на удостоверение за регистрация се извършва по заявление, подадено от собственика, владелеца или държателя на ВС. Заявлението се подава до Гражданска въздухоплавателна администрация по образец (приложението) най-малко 30 дни преди датата на основния преглед, предвиден в чл. 24, ал. 1.

Чл. 22. (1) Купувачът, наемателят на ВС или лизингополучателят писмено уведомяват Гражданска въздухоплавателна администрация и посочват нормите за летателна годност, в съответствие с които е било издадено типово удостоверение за летателна годност, преди да сключат договора за покупко-продажба, наем на ВС или лизинг.

(2) Гражданска въздухоплавателна администрация извършва съответно проучване, ако досега този тип ВС не е бил вписан в регистъра на Република България. Проучването включва запознаване с конструкцията на въздухоплавателното средство, типовото удостоверение за летателна годност с приложените към него съответни сертификационни данни и проверка за удостоверяване на съответствието на ВС с нормите за летателна годност, за авиационен шум и за газови емисии на авиационните двигатели, приети в Република България.

(3) Гражданска въздухоплавателна администрация съобщава на собственика, владелеца или държателя допълнителните условия, на които трябва да отговаря въздухоплавателното средство.

Чл. 23. Към заявлението се прилагат всички документи, въз основа на които се иска вписването, експортно удостоверение за летателна годност или еквивалентен документ на ВС (отнася се само за импортни ВС), удостоверение за шум и за газови емисии на авиационните двигатели и документ, удостоверяващ, че ВС е отписано от регистъра на държавата на последна регистрация.

Чл. 24. (1) Въздухоплавателното средство трябва да бъде представено на разположение на Гражданска въздухоплавателна администрация за огледи и проверки (основен преглед). Времето и мястото на прегледа трябва да бъдат предварително уговорени между Гражданска въздухоплавателна администрация и собственика, владелеца или държателя и да са приемливи и за двете страни.

(2) Когато въздухоплавателното средство се предоставя за огледи и проверки в чужбина или извън територията на София, собственикът, владелецът или държателят заплаща на Гражданска въздухоплавателна администрация допълнителните разходи за проверката.

Чл. 25. (1) След като инспекторите от Гражданска въздухоплавателна администрация се убедят на базата на заявлението и придружителните документи и на базата на основния преглед, че националните и регистрационните знаци съответстват на изискванията на тази наредба и че ВС може да бъде регистрирано, вписват в регистъра следните данни:

1. номера на удостоверението за регистрация;

2. националните и регистрационните знаци на ВС;

3. производителя и наименованието (типа) на ВС;

4. серийния номер на ВС;

5. категорията на ВС;

6. името на собственика, владелеца или държателя;

7. адреса на собственика, владелеца или държателя;

8. основанието за придобиване на права;

9. датата на вписване.

(2) Гражданска въздухоплавателна администрация издава удостоверение за регистрация, което собственикът, владелецът или държателят или негов представител получава срещу заплащане на такса, определена от Министерския съвет.

(3) В удостоверението за регистрация се вписват същите данни както в регистъра с изключение на т. 5 и 8 от ал. 1. Всички текстове трябва да бъдат на български и английски език.

Чл. 26. Удостоверението за регистрация трябва да бъде на борда на ВС, когато е в полет.

Чл. 27. Вписването в регистъра на опитни образци (прототипи) на ВС се извършва без удостоверение за летателна годност и шум.

Чл. 28. Когато Гражданска въздухоплавателна администрация впише нов тип ВС, тя уведомява за това упълномощения орган на страната производител и конструктора.

 

Раздел IV.
Пререгистрация на гражданско въздухоплавателно средство

Чл. 29. (1) Вписването в регистъра на сделките по прехвърляне правото на собственост, учредяването и прехвърлянето на вещни или облигационни права и учредяването на вещни тежести върху гражданско въздухоплавателно средство (в рамките на Република България) се извършва на базата на:

1. заявление от досегашния собственик, владелец или държател на ВС, придружено от удостоверението за регистрация;

2. заявление от новия собственик, владелец или държател на ВС, придружено от договор за прехвърляне на собствеността или друг документ,

който дава основание за вписване на промяна в регистъра на гражданските въздухоплавателни средства.

(2) Въз основа на посочените документи Гражданска въздухоплавателна администрация унищожава досегашното удостоверение за регистрация, а в регистъра вписва датата и номера на новото удостоверение за регистрация, името и адреса на новия собственик, владелец или държател на ВС и основанието за прехвърлянето на права.

(3) След вписване на посочените данни в регистъра Гражданска въздухоплавателна администрация издава удостоверение за регистрация, което предава на новия собственик, владелец или държател или негов представител, срещу заплащане на такса, определена от Министерския съвет.

(4) Досегашният титуляр на права предава на новия собственик, владелец или държател на ВС формулярите на ВС, двигателите и спомагателната силова установка, паспортите на компонентите (еквивалентни документи) и всички други документи, представляващи неразделна част от формулярите, а удостоверенията за летателна годност, шум и газови емисии на авиационните двигатели (ако ВС е притежавало такива) връща в Гражданска въздухоплавателна администрация.

 

Раздел V.
Отписване на гражданско въздухоплавателно средство от регистъра на Република България

Чл. 30. Отписването на гражданско ВС от регистъра се извършва, когато:

1. собствеността на ВС бъде прехвърлена на чуждестранно физическо или юридическо лице и няма сключен договор за наем или лизинг от български авиационен оператор;

2. въздухоплавателното средство бъде бракувано поради катастрофа, авария, безследно изчезване, природно бедствие, навършване на общия ресурс или морално остаряване;

3. (новa - ДВ, бр. 80 от 2006 г.) въздухоплавателното средство е без летателна годност повече от 6 месеца и върху него не са учредени вещни тежести.

Чл. 31. (1) В случаите по т. 1 на чл. 30 отписването се извършва на базата на заявление от досегашния собственик, владелец или държател на ВС, придружено от удостоверенията за регистрация, летателна годност, шум и газови емисии на авиационните двигатели.

(2) В заявлението задължително се посочва в регистъра на коя държава ще бъде вписано ВС, придружено с писмено принципно съгласие за това от упълномощения орган на тази държава, и желаното време и място за извършване на процедурите по отписване/вписване.

(3) Заявлението трябва да бъде подадено в Гражданска въздухоплавателна администрация най-малко 30 дни преди желаната дата за извършване на процедурите по отписване/вписване съгласно предходната алинея.

(4) Към заявлението се представя договор за прехвърляне на собствеността или друг документ, който дава основание за отписване на ВС.

Чл. 32. (1) Непосредствено преди отписването ВС трябва да бъде представено на разположение на Гражданска въздухоплавателна администрация за оглед. Времето и мястото на огледа трябва да бъдат предварително уговорени между Гражданска въздухоплавателна администрация и досегашния собственик, владелец или държател и да са приемливи и за двете страни.

(2) Когато въздухоплавателното средство се предоставя за огледи и проверки в чужбина или извън територията на София, собственикът, владелецът или държателят заплаща на Гражданска въздухоплавателна администрация допълнителните разходи за проверката.

(3) Въз основа на документите и след като определеният инспектор се убеди при огледа, че досегашният притежател е заличил националните и регистрационните знаци върху ВС и е свалил идентификационната плоча, Гражданска въздухоплавателна администрация унищожава удостоверението за регистрация, вписва в регистъра датата и основанието за отписване и издава документ, че ВС е отписано от регистъра на Република България, който предава на собственика, владелеца или държателя или негов представител срещу заплащане на такса, определена от Министерския съвет.

Чл. 33. Вписването на ВС в чужд регистър не поражда правни последици, ако ВС не е отписано от регистъра на Република България по съответния ред.

Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2006 г.) (1) В случаите по т. 2 и 3 на чл. 30 отписването на ВС се извършва на базата на:

1. заявление от досегашния собственик, владелец или държател на ВС, придружено (когато това е възможно) от удостоверението за регистрация; заявлението трябва да бъде подадено в Гражданска въздухоплавателна администрация не по-късно от един месец от възникване на основанието за отписване;

2. протокол на комисията по разследване на катастрофата, аварията, безследното изчезване или протокол на комисията по бракуването (поради природно бедствие, навършване на общия ресурс или морално остаряване) или протокол, изготвен от най-малко двама инспектори от Гражданска въздухоплавателна администрация, удостоверяващ, че въздухоплавателното средство е без летателна годност повече от 6 месеца и върху него не са учредени вещни тежести.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 16а, т. 7, чл. 19, ал. 1, чл. 21 и 22 от Закона за гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр. 94 от 1972 г.; изм. и доп., бр. 30 от 1990 г., бр. 16 от 1997 г. и бр. 85 от 1998 г.) и чл. 29 от Конвенцията за международна гражданска авиация (ДВ, бр. 55 от 1994 г.).

§ 2. Удостоверенията за регистрация на ВС, издадени до влизането на наредбата в сила, запазват валидността си.

§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 март 1999 г.

 

Приложение към чл. 21


 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА

 

 

ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА ВС

АДМИНИСТРАЦИЯ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 

APPLICATION for issue of a Certificate of Registration

BULGARIAN CAA

 

 

 

Това заявление трябва да бъде подадено (изпратено) в ГВА най-малко 30 дни преди желаната дата за

извършване на инспекция от ГВА, посочена в графа "Инспекция".

This application should be submitted to the CAA not less than 30 days prior to the incpection date.

 

 

Име и адрес на заявителя

 

Name and address of applicant

 

Име и адрес на собственика

 

Name and address of aircraft owner

 

Националност (Nationality)

 

Име и адрес на оператора

 

Name and address of operator

 

 

Номер, дата и място на сключване на договор

 

(друг акт, който има прехвърлително действие)

 

Contract No or No of other document for transfer

 

of ownership/rights. Date and place of the signing.

 

Име и адрес на производителя

 

Name and address of manufacturer

 

Място и дата на производство

 

Place and date of manufacture

 

Държава производител

 

State of Manufacturer

 

Тип на ВС и серия

 

Type and series

 

Заводски номер

 

Manufacturer's serial number

 

Ново или използвано

 

New or used

 

Максимална излетна маса на ВС

 

(maximum take-off mass or aircraft)

 

Предвиден тип на опериране

 

(Type of operations envisaged)

 

Държава на последна регистрация

 

(State of last Registry)

 

Текущ регистрационен знак

 

(Regisration Marks)

 

Желан регистрационен знак

 

(Preffered Registration Marks)

 

ВС е сертифицирано по норми за

 

летателна годност

 

Aircraft Airworthiness Requirements

 

Номер на типовото удостоверение за летателна

 

годност и сертификационната таблица

 

Number of the Type Certificate of Airworthiness

 

and Type Certificate Data Sheet

 

Държава, издала типовото удостоверение

 

за летателна годност

 

State of Origin of Certificate of Airworthiness

 

 

 

 

 

ИНСПЕКЦИЯ

 

Inspection

 

 

 

 

 

 

Желано място и дата за извършване на огледи и проверки (основен преглед) от инспектори на ГВА

(Preferred place and date for inspection by CAA staff)

 

Летище

 

От дата:

 

Airport

 

From date:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

 

 

DECLARATION

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С настоящето заявявам, че всички данни, попълнени в настоящото заявление, както и приложенията

са верни във всяко едно отношение.

I hereby declare than the particulars entered on this Application and the Appendixes are accurate in

every respect.

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1.

Копие от договор (друг акт, който има прехвърлително действие за)

 

 

прехвърляне собствеността на ВС.

 

 

Copy of Contract or other document for transfer of ownership/rights

 

 

 

 

2.

Документ, удостоверяващ, че ВС е отписано от държавата

 

 

на последна регистрация.

 

 

Deregistration Document from the State of Last Registry

 

 

 

 

3.

Експортно удостоверение за летателна годност

 

 

(еквивалентен документ).

 

 

Export Certificate of Airworhiness

 

 

 

 

4.

Документ за платени държавни такси.

 

 

Document for paid fee

 

 

 

Дата

 

Подпис на заявителя: ...................................................................................................................................................................................................................................................................

Date

 

Signature of Applicant