НАРЕДБА № 8 ОТ 14 ЯНУАРИ 1999 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЛЕТАТЕЛНАТА ГОДНОСТ НА ГРАЖДАНСКИТЕ ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

В сила от 01.03.1999 г. Издадена от Министерството на транспорта Обн. ДВ. бр.9 от 2 Февруари 1999г., изм. ДВ. бр.7 от 24 Януари 2014г.

 

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за класификация на гражданските въздухоплавателни средства (ВС), изискванията за разработване, въвеждане и актуализиране на нормите за летателна годност и за издаване на удостоверения за съответствие на ВС с тези норми.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2014 г.) Изискванията на тази наредба не се прилагат за ВС, по-тежки от въздуха, чиято максимално разрешена излетна маса не превишава 495 кг.

Чл. 2. (1) Въздухоплавателните средства, вписани в регистъра на Република България, изпълняват полети във въздушното пространство на Република България и на която и да е друга държава, ако притежават валидно удостоверение за летателна годност, издадено по реда на тази наредба.

(2) Изискването по ал. 1 не се отнася за въздухоплавателно средство, извършващо изпитателен или контролен полет с цел издаване на удостоверение за летателна годност или продължаване срока на валидността му, както и за метеорологичен пилотиран балон (използван изключително за метеорологични цели), безпилотен свободен балон без товар, привързан балон и хвърчило.

Чл. 3. Въздухоплавателните средства, вписани в регистъра на друга държава, изпълняват полети във въздушното пространство на Република България само с удостоверение за летателна годност, издадено или признато от упълномощения орган на съответната страна.

Чл. 4. Удостоверенията за летателна годност на гражданските ВС, вписани в регистъра на Република България, се издават от Гражданската въздухоплавателна администрация.

Чл. 5. Удостоверението за летателна годност на ВС трябва да бъде винаги на борда му, когато е в полет.

 

Раздел II.
Категории и предназначения на въздухоплавателните средства

Чл. 6. Всяко гражданско ВС може да бъде класифицирано в една или повече от следните категории:

1. транспортна категория (пътници);

2. транспортна категория (карго);

3. категория авиационна дейност;

4. категория частен;

5. категория специална.

Чл. 7. Категорията (категориите) на ВС трябва да бъде вписана в неговото удостоверение за летателна годност.

Чл. 8. Въздухоплавателните средства, според категорията в която са класифицирани, могат да извършват полети само за следните предназначения:

1. транспортна категория (пътници) - за всяко предназначение;

2. транспортна категория (карго) - за всяко предназначение с изключение на обществен транспорт на пътници;

3. категория авиационна дейност - за всяко предназначение с изключение на обществен транспорт, посочено в удостоверението за летателна годност;

4. категория частен - за всяко предназначение с изключение на обществен транспорт или авиационна дейност;

5. категория специална - за всяко предназначение с изключение на обществен транспорт, изрично посочено в удостоверението за летателна годност, но невключващо превоз на пътници.

Чл. 9. Не се допуска използването на ВС за други цели, които не съответстват на категорията, вписана в неговото удостоверение за летателна годност.

Чл. 10. Всяко ВС независимо в коя категория е класифицирано може да бъде използвано за извършване на полети за обучение или проверка на техниката на пилотиране и самолетоводене, ако е пригодено за тази цел.

Чл. 11. При промяна в предназначението на дадено ВС или даване на специално разрешение за категория специална съответният собственик, владелец или държател трябва да подаде заявление до Гражданска въздухоплавателна администрация за промяна на категорията му и да получи ново удостоверение за летателна годност.

 

Раздел III.
Норми за летателна годност

Чл. 12. Министърът на транспорта със заповед въвежда в действие националните норми за летателна годност за отделните категории и видове ВС.

Чл. 13. (1) В националните норми за летателна годност се включват всички изисквания, произтичащи от Анекс 8 към Конвенцията по международна гражданска авиация и Ръководството за летателна годност на ИКАО за съответната категория и вид ВС.

(2) В националните норми за летателна годност се включват и изискванията, приети от Международната организация по гражданска авиация (ИКАО) за съответната категория и вид ВС.

Чл. 14. (1) Министърът на транспорта може да въвежда със заповед норми за летателна годност на друга страна, в качеството им на национални норми, след предприемане на съответни действия за изпращане на всички техни изменения и допълнения към тях на (до) Гражданска въздухоплавателна администрация.

(2) Разпространението на получените изменения и допълнения се извършва от Гражданска въздухоплавателна администрация.

Чл. 15. (1) Допуска се прилагане на единни норми за летателна годност на базата на междуправителствени съглашения с други страни.

(2) Процедурите за изменението и допълнението на единните норми за летателна годност се определят в междуправителствените съглашения.

Чл. 16. Министърът на транспорта издава методика за оценка на съответствието на типа ВС с националните, с въведените в качество на национални или с единните норми за летателна годност.

 

 

 

Раздел IV.
Издаване на удостоверения за летателна годност на въздухоплавателни средства, проектирани и построени в Република България

Чл. 17. Всеки тип ВС, проектирано и построено в Република България, трябва да има удостоверение за летателна годност за съответния тип ВС (типово удостоверение за летателна годност).

Чл. 18. (1) Типово удостоверение за летателна годност издава само Гражданска въздухоплавателна администрация.

(2) Заявлението за издаване на типово удостоверение за летателна годност се подава до Гражданска въздухоплавателна администрация от конструктора в процеса на проектирането на ВС.

(3) Гражданска въздухоплавателна администрация приема за разглеждане заявления за издаване на типово удостоверение за летателна годност, подадени от лица, притежаващи удостоверение за одобрена конструкторска организация, издадено от Гражданска въздухоплавателна администрация. Изключение от това изискване се допуска, ако предложеното ВС е с елементарна конструкция и ще бъде произведено в единични бройки или удостоверението за одобрение е в процес на издаване.

(4) Конструкторът трябва да представи на разположение на определената от Гражданска въздухоплавателна администрация сертификационна комисия за проучване всички разчети, чертежи, технологии, модели, макети и т.н., които подлежат на одобрение.

(5) Конструкторът трябва да построи най-малко един прототип (опитен образец) на ВС и да предложи програми за наземни и летателни изпитания.

(6) Прототипът трябва да бъде вписан в регистъра на Република България, а определените му от Гражданска въздухоплавателна администрация регистрационни знаци трябва да бъдат нанесени. Вписването на прототипа в регистъра се извършва, без да има удостоверение за летателна годност. Всички програми за наземни и летателни изпитания на прототипа трябва да бъдат съгласувани и утвърдени от Гражданска въздухоплавателна администрация.

(7) Допуска се удостоверяването на летателната годност за съответния тип ВС да се извърши в друга държава (от съответно овластени за това органи), ако нормите за летателна годност са по-високи или равни от действащите у нас.

(8) В случаите по ал. 7 не се прилагат изискванията за предлагане на програми за наземни и летателни изпитания.

Чл. 19. Определянето на съответствието на типа ВС с националните или приети в качеството на национални норми за летателна годност се извършва от определена от Гражданска въздухоплавателна администрация сертификационна комисия на базата на резултатите от аеродинамичните и якостните разчети, лабораторните и стендовите изследвания, наземните и летателните изпитания на прототипа и др. в съответствие с методиката за оценка на съответствието (неразделна част от нормите за летателна годност).

Чл. 20. По време на проучването сертификационната комисия, определена от Гражданска въздухоплавателна администрация, изготвя справка за съответствието на типа ВС с националните, с приетите в качеството на национални или с единните норми за летателна годност.

Чл. 21. (1) Гражданска въздухоплавателна администрация издава типово удостоверение за летателна годност, когато всички изисквания, произтичащи от националните, от приетите в качеството на национални или от единните норми за летателна годност, са удовлетворени и съответно отразени в справката за съответствие, т.е. прототипът напълно съответства на тях и експлоатационно-техническата документация е разработена на задоволително ниво.

(2) Техническата документация трябва да бъде пригодена за внасяне на изменения и допълнения чрез замяна или добавяне на листове.

Чл. 22. При издаването на типово удостоверение за летателна годност Гражданска въздухоплавателна администрация издава сертификационна таблица, неразделна част от типовото удостоверение за летателна годност. В сертификационната таблица се вписват сертификационните данни (характеристични данни и параметри) на типа ВС.

Чл. 23. (1) Всички разчети, чертежи, технологии, спесификации на материали и др., по които е построен прототипът, се подпечатват с печат на Гражданска въздухоплавателна администрация при издаването на типово удостоверение за летателна годност и не подлежат на изменение или унищожаване.

(2) Изменения в разчетите, чертежите, технологиите, спесификациите на материалите и др. се допускат само с предварително изрично писмено разрешение на Гражданска въздухоплавателна администрация.

Чл. 24. Типовото удостоверение за летателна годност заедно със сертификационната таблица се съхраняват на земята от конструктора и не могат да се унищожават без разрешение от Гражданска въздухоплавателна администрация.

Чл. 25. Когато конструкторът няма намерение да строи (произвежда) други серийни ВС от този тип, а прототипът се явява единственото ВС от този тип, този факт се декларира в заявлението. В тези случаи Гражданска въздухоплавателна администрация след типовото удостоверение за летателна годност издава удостоверение за летателна годност за конкретното ВС.

Чл. 26. (1) Ако конструкторът проектира и построи друго ВС, подобно на това, за което е издадено типовото удостоверение за летателна годност, но някои от данните му се различават от тези, посочени в сертификационната таблица, то това ВС се счита за друг тип и трябва да премине всички посочени сертификационни процедури, т.е. цялостна типова сертификация.

(2) Всички промени във ВС, чиито данни остават същите като посочените в сертификационната таблица, се считат модификации.

Чл. 27. (1) За всяко произведено серийно ВС се издава удостоверение за летателна годност на базата на заявление от производителя и сертификат за качество и съответствие, деклариран от производителя.

(2) Сертификатът за качество и съответствие гарантира, че серийното ВС е произведено по същите чертежи, технологии, спесификации на материалите и т.н. както на прототипа.

(3) На базата на заявление от производителя и сертификат за качество и съответствие Гражданска въздухоплавателна администрация издава експортно удостоверение за летателна годност, когато ВС е предназначено за износ в чужбина.

Чл. 28. (1) Конструкторът на даден тип ВС, от който са произведени серийни ВС, събира информация от операторите (експлоатационните предприятия) на тези ВС у нас или в чужбина относно поведението на ВС, характерни откази, неизправности и дефекти и при необходимост разработва модификации.

(2) Всички модификации се съгласуват предварително с Гражданска въздухоплавателна администрация и под формата на бюлетини се довеждат до знание на всички държави, вписали в своя регистър ВС от този тип, както и на всички оператори у нас или чужбина.

(3) Когато модификациите са от такова естество, че изискват промяна и допълнения на/към експлоатационно-техническата документация, конструкторът ги разработва и разпространява по реда, предвиден в предходната алинея.

(4) Измененията и допълненията трябва да позволяват внасянето им посредством добавяне или замяна на листове в експлоатационно-техническата документация.

 

Раздел V.
Издаване на удостоверения за летателна годност на внесени въздухоплавателни средства

Чл. 29. Издаването на удостоверения за летателна годност на внесените от чужбина граждански ВС се извършва от Гражданска въздухоплавателна администрация.

Чл. 30. (1) За издаване на удостоверения за летателна годност на внесено ВС трябва да бъде подадено заявление от собственика, владелеца или държателя на ВС.

(2) Заявлението се подава до Гражданска въздухоплавателна администрация по образец (приложение № 1) най-малко 30 дни преди датата на основния преглед от инспекторите на Гражданска въздухоплавателна администрация по реда на чл. 32, ал. 1.

Чл. 31. (1) Купувачът, наемателят на ВС или лизингополучателят писмено уведомяват Гражданска въздухоплавателна администрация и посочват нормите за летателна годност, в съответствие с които е било издадено типово удостоверение за летателна годност, преди да сключат договора за покупко-продажба, наем на ВС или лизинг.

(2) След като бъде уведомена, Гражданска въздухоплавателна администрация прави съответно проучване, ако досега този тип не е бил вписан в регистъра на Република България. Проучването включва запознаване с конструкцията на ВС и сравняване на нормите за летателна годност, по които е построено, с националните.

(3) След проучването Гражданска въздухоплавателна администрация съобщава на собственика, владелеца или държателя допълнителните условия, на които трябва да отговаря ВС, а също и регистрационните знаци.

(4) В заявлението за издаване на удостоверение за летателна годност се посочват заводският (сериен) № на ВС, регистрационните знаци и категорията му. Наред със заявлението собственикът, владелецът или държателят представя пред Гражданска въздухоплавателна администрация:

1. копие на типовото удостоверение за летателна годност заедно със сертификационната таблица, издадени от упълномощения орган на страната производител, ако досега такъв тип ВС не е бил вписван в регистъра;

2. експортно удостоверение за летателна годност на ВС в случаите, когато ВС се внася от държава, с която Република България не прилага единни норми за летателна годност. Експортното удостоверение за летателна годност за ново ВС се издава от упълномощения орган на страната производител, а за ВС, което е било на експлоатация в някоя друга страна - от упълномощения орган на тази страна или от упълномощения орган на страната производител;

3. сертификат за качество и съответствие в случаите, когато ВС е ново и се внася от държава, с която Република България прилага единни норми за летателна годност. Сертификатът за качество и съответствие се издава от одобрен от упълномощения орган на тази страна производител;

4. удостоверение за летателна годност в случаите, когато ВС е използвано и се внася от държава, с която Република България прилага единни норми за летателна годност. Удостоверението трябва да е с валиден срок, заверен от упълномощения орган на тази страна.

Чл. 32. (1) Собственикът, владелецът или държателят трябва да предоставят ВС на разположение на Гражданска въздухоплавателна администрация за огледи и проверки (основен преглед). Времето и мястото на прегледа се уговарят предварително между собственика, владелеца или държателя и Гражданска въздухоплавателна администрация и трябва да са приемливи за двете страни.

(2) Когато ВС се предоставя за огледи и проверки в чужбина или извън територията на София, собственикът, владелецът или държателят заплаща на Гражданска въздухоплавателна администрация допълнителните разходи за проверката.

(3) Собственикът, владелецът или държателят осигуряват оборудване, освидетелстван инженерно-технически персонал и екипаж за извършване на необходимите проверки, огледи и контролен полет.

Чл. 33. (1) Собственикът, владелецът или държателят представят в Гражданска въздухоплавателна администрация:

1. копие от ръководството за летателна експлоатация;

2. копие от всички ръководства на производителя за техническо обслужване, ремонт, илюстровани каталози;

3. копие от издаден/съгласуван от производителя регламент за техническо обслужване;

4. пълен списък на всички издадени експлоатационни бюлетини от производителя и директиви по летателна годност, издадени от съответните авиационни власти, които се отнасят за даденото ВС;

5. списък на максимално допустимите откази;

6. писмено споразумение между заявителя и производителя за изпращане в Гражданска въздухоплавателна администрация на всички изменения в ръководствата, посочени по-горе, както и на експлоатационните бюлетини, издавани от производителя;

7. ресурсна инструкция;

8. програма за техническо обслужване;

9. програма за наземни изпитания за приемане на ВС;

10. програма за летателните изпитания на ВС и неговото авиационно електронно оборудване.

(2) Собственикът, владелецът или държателят представя в Гражданска въздухоплавателна администрация инспекционен доклад за конкретното ВС, подписан от ръководителя на службата, за управление на качеството на авиационния оператор. Инспекционният доклад като минимум съдържа:

1. наработка на планера, двигателите и спомагателната силова установка от началото на експлоатация, от последния ремонт и от последното периодично техническо обслужване (в календарен срок, часове, кацания и т.н.) и съответния остатъчен ресурс;

2. списък на всички ресурсни агрегати и съответния остатъчен ресурс;

3. списък на бутилките за високо налягане и дата на следващите хидростатични изпитания;

4. състояние на аварийно-спасителното оборудване и остатък ресурс;

5. сравнителна таблица на издадените експлоатационни бюлетини от производителя и директиви по летателна годност, издадени от съответните авиационни власти, с изпълнените на даденото ВС;

6. протокол за масата и центровката на ВС;

7. списък на модификациите, извършени от производителя на основание издадени бюлетини и/или експлоатанта, одобрени от съответните авиационни власти;

8. дата и място на последното периодично техническо обслужване;

9. доклад за инциденти, извънредни проверки и ремонти.

(3) Наред с ВС съответният собственик, владелец или държател трябва да предостави на определените от Гражданска въздухоплавателна администрация инспектори за проучване:

1. формулярите на ВС, двигателите и спомагателната силова установка;

2. паспортите на компонентите (еквивалентен документ).

Чл. 34. (1) Преди издаване на удостоверението за летателна годност инспекторите от Гражданска въздухоплавателна администрация трябва да се убедят (от проверките, огледите и контролния полет), че:

1. въздухоплавателното средство е проектирано, построено и преминало изпитания по нормите за летателна годност, посочени в заявлението и вписани в типово удостоверение за летателна годност;

2. въздухоплавателното средство може да бъде класифицирано в категорията, посочена в заявлението;

3. комплектът експлоатационно-техническа документация е пълен и се отнася за същия тип ВС;

4. за ВС, което е било на експлоатация в някоя друга страна - в документите, отнасящи се към експлоатационно-техническата документация, са внесени всички изменения и допълнения към тях, издадени от страната производител, и комплектът бюлетини, издадени от страната производител, е пълен;

5. съответният собственик, владелец или държател има договор с производителя за получаване на всички бюлетини и изменения и допълнения на/към експлоатационно-техническата документация.

(2) Процедурата, посочена в ал. 1, т. 1, не се прилага или се прилага частично, ако между Република България и съответната страна е в сила междуправителствено съглашение за взаимно признаване на нормите за летателна годност, т.е. използване на единни норми за летателна годност.

(3) Процедурата, посочена в ал. 1, т. 3, не се прилага, когато съответният собственик, владелец или държател притежава ВС от същия тип, на което е издадено удостоверение за летателна годност.

Чл. 35. (1) Гражданска въздухоплавателна администрация издава удостоверение за летателна годност, след като всички посочени изисквания са удовлетворени, и че са налице условия собственикът, владелецът или държателят да поддържа летателната годност на ВС. Експортното удостоверение за летателна годност или сертификатът за качество и съответствие остава в Гражданска въздухоплавателна администрация.

(2) Всички текстове в удостоверението за летателна годност трябва да бъдат на български и английски език.

(3) Валидността на удостоверението за летателна годност е до една година в случаите, когато ВС се експлоатира предимно от летища в Република България, и до шест месеца в останалите случаи. Срокът на валидност се вписва в удостоверението за летателна годност.

(4) Удостоверението за летателна годност се предава на собственика, владелеца или държателя или негов представител срещу заплащане на такса, определена от Министерския съвет.

(5) Удостоверението губи валидността си, ако летателната годност на ВС не се поддържа съгласно изискванията на Закона за гражданско въздухоплаване и произтичащите от него нормативни актове.

(6) Собственикът, владелецът или държателят носят отговорност за поддържане летателната годност на ВС.

(7) Всяко ВС, на което е издадено удостоверение за летателна годност, трябва да бъде предоставено за проверки от Гражданска въздухоплавателна администрация при поискване.

(8) Удостоверението за летателна годност се отнема от Гражданска въздухоплавателна администрация, ако се установи, че не се спазват изискванията на Закона за Гражданско въздухоплаване и произтичащите от него нормативни актове.

Чл. 36. Не се допуска извършване на каквито и да било записи в удостоверението за летателна годност от други органи освен от Гражданска въздухоплавателна администрация.

Чл. 37. Удостоверението за летателна годност трябва да бъде винаги на борда на ВС, намиращо се в полет.

 

Раздел VI.
Продължаване валидността на удостоверенията за летателна годност

Чл. 38. Срокът на валидността на удостоверенията за летателна годност на гражданските ВС може да бъде продължен до една година (шест месеца) от Гражданска въздухоплавателна администрация.

Чл. 39. Продължаването на валидността на удостоверението за летателна годност на ВС се извършва по заявление от собственика, владелеца или държателя.

Чл. 40. Заявлението се подава до Гражданска въздухоплавателна администрация по образец (приложение № 2) не по-късно от 30 дни преди крайния срок на валидност на удостоверението.

Чл. 41. Заедно със заявлението собственикът, владелецът или държателят представят в Гражданска въздухоплавателна администрация инспекционен доклад за ВС, подписан от ръководителя на службата за управление на качеството на авиационния оператор. Инспекционният доклад съдържа данните по чл. 33, ал. 2.

Чл. 42. (1) Въздухоплавателното средство трябва да бъде предоставено на разположение на Гражданска въздухоплавателна администрация за огледи и проверки. Времето и мястото на прегледа трябва да бъдат предварително уговорени между съответния собственик, владелец или държател и Гражданска въздухоплавателна администрация и да са приемливи и за двете страни.

(2) Когато ВС се предоставя за огледи и проверки в чужбина или извън територията на София, собственикът, владелецът или държателят заплаща на Гражданска въздухоплавателна администрация допълнителните разходи за проверката.

(3) Собственикът, владелецът или държателят осигуряват оборудване и освидетелстван инженерно-технически персонал за извършване на необходимите проверки и огледи от определените инспектори от Гражданска въздухоплавателна администрация.

(4) Собственикът, владелецът или държателят предоставят на инспекторите от Гражданска въздухоплавателна администрация за проучване и:

1. формулярите на ВС, двигателите и спомагателната силова установка и всички документи, представляващи неразделна част от тях;

2. паспортите на компонентите (еквивалентен документ).

(5) Ако съответните инспектори счетат за необходимо извършването на контролен полет, съответният собственик, владелец или държател трябва да осигури екипаж и да организира провеждането му.

(6) Определените инспектори от Гражданска въздухоплавателна администрация проконтролирват състоянието и параметрите на ВС по време на редовен производствен полет след прегледа.

Чл. 43. (1) Преди да бъде продължена валидността на удостоверението за летателна годност, съответните инспектори от Гражданска въздухоплавателна администрация трябва да се убедят на база на огледите и проверките, че:

1. не са настъпили недопустими изменения в състоянието на ВС (корозия, деформации, гофри, загуба на устойчивост на силови елементи и др.);

2. летателните характеристики и техническите параметри на въздухоплавателното средство, двигателите и системите му не се различават от тези, посочени в ръководството по летателна експлоатация;

3. техническото обслужване на ВС е извършвано (от издаването на удостоверението за летателна годност, респективно от предшестващо продължаване на валидността му, до момента) по периодичност и обем в пълно съответствие с регламента за техническо обслужване;

4. всички задължителни бюлетини и директиви за летателна годност са изпълнени и съответно вписани във формулярите, респективно паспортите;

5. въздухоплавателното средство, двигателите, спомагателната силова установка и компонентите им не надвишават съответно доремонтния, междуремонтен и общ ресурс;

6. поддържането на летателната годност на ВС е извършвано от одобрена от Гражданска въздухоплавателна администрация организация за техническо обслужване.

(2) Инспекторите от Гражданска въздухоплавателна администрация продължават валидността на удостоверението за летателна годност, след като всички посочени изисквания са удовлетворени и когато са налице условия собственикът, владелецът или държателят да поддържат летателната годност на ВС, като вписват нов срок на валидност до една година, когато в повечето случаи ВС се експлоатира в летища на територията на Република България, и до шест месеца в останалите случаи.

(3) Удостоверението за летателна годност се предава на собственика, владелеца или държателя или негов представител срещу заплащане на такса, определена от Министерския съвет.

Чл. 44. Когато ВС бъде предадено за ремонт (независимо дали поради навършване на доремонтен, междуремонтен ресурс или повреда), собственикът, владелецът или държателят трябва да предадат в Гражданска въздухоплавателна администрация удостоверението за летателна годност в десетдневен срок независимо от това, дали е изтекъл срокът на валидността му.

Чл. 45. Десет дни преди приемането на ВС от ремонт собственикът, владелецът или държателят трябва да уведомят Гражданска въздухоплавателна администрация, като съобщят мястото и датата на приемането на ВС от ремонт.

Чл. 46. (1) Определените от Гражданска въздухоплавателна администрация инспектори, след като се убедят на база на огледите, проверките и контролния полет, че състоянието на ВС е задоволително и неговите летателни характеристики и технически параметри съответстват на посочените в ръководството по летателна експлоатация, както и че всички задължителни бюлетини и директиви за летателна годност са изпълнени и съответно вписани във формулярите, респективно паспортите, продължават валидността на удостоверението за летателна годност за срок до една година, когато в повечето случаи ВС се експлоатира в летища на територията на Република България, и до шест месеца в останалите случаи.

(2) Удостоверението за летателна годност се предава на собственика, владелеца или държателя или негов представител срещу заплащане на такса, определена от Министерския съвет.

 

Раздел VII.
Временна загуба на летателна годност

Чл. 47. В случаите, когато дадено ВС претърпи повреда, отстраняването на която не може да се осъществи чрез прилагане на типова технология, а изисква значителни ремонтно-възстановителни работи, собственикът, владелецът или държателят на ВС е длъжен в седемдневен срок да върне удостоверението за летателна годност в Гражданска въздухоплавателна администрация.

Чл. 48. При предаване на ВС на ремонтен завод за отстраняване на повредата се прилага редът, предвиден в чл. 44, 45 и 46.

Чл. 49. (1) Когато собственикът, владелецът или държателят реши сам да извърши ремонтно-възстановителните работи, той разработва чертежи, схеми, технологии и др. за конкретния случай и програма за контролния полет (ако се налага такъв), които представя пред Гражданска въздухоплавателна администрация.

(2) При разработването на чертежите, схемите, технологиите и др. за ремонтно-възстановителните работи и програмата за контролния полет се препоръчва сътрудничество с конструктора (производителя).

Чл. 50. Преди завършване на ремонтно-възстановителните работи собственикът, владелецът или държателят уведомява Гражданска въздухоплавателна администрация.

Чл. 51. (1) Определените от Гражданска въздухоплавателна администрация инспектори, след като се убедят на базата на огледи, проверки и контролния полет, че ремонтно-възстановителните работи са извършени в съответствие с одобрените чертежи, схеми и технологии и че летателните характеристики и технически параметри съответстват на посочените в ръководството по летателна експлоатация, продължават валидността на удостоверението за летателна годност за срок до една година, когато в повечето случаи ВС се експлоатира в летища на територията на Република България, и до шест месеца в останалите случаи.

(2) Удостоверението за летателна годност се предава на собственика, владелеца или държателя или негов представител срещу заплащане на такса, определена от Министерския съвет.

 

Раздел VIII.
Издаване на експортно удостоверение за летателна годност

Чл. 52. Издаването на експортно удостоверение за летателна годност на гражданско ВС, което ще се експортира от Република България и ще се впише в чужд регистър, се извършва от Гражданска въздухоплавателна администрация.

Чл. 53. Експортното удостоверение за летателна годност не дава право за извършване на полети с ВС, регистрирано в чужд регистър. Преди изпълнение на полети упълномощеният орган на държавата, в която е регистрирано ВС, издава собствено удостоверение за летателна годност.

Чл. 54. (1) За издаване на експортно удостоверение за летателна годност на ВС, което ще се експортира от Република България, трябва да бъде подадено заявление от собственика, владелеца или държателя на ВС. В заявлението се посочват всички допълнителни изисквания и условия на упълномощения орган на страната, където ще бъде вписано ВС.

(2) Заявлението трябва да бъде подадено до Гражданска въздухоплавателна администрация най-малко 30 дни преди датата на извършване на огледи и проверки от инспектори на Гражданска въздухоплавателна администрация съгласно чл. 42, ал. 1, по образец (приложение № 3).

(3) Преди издаване на експортно удостоверение за летателна годност следва да се изпълнят процедурите, посочени в чл. 41, 42 и 43.

Чл. 55. (1) Гражданска въздухоплавателна администрация издава експортно удостоверение за летателна годност, ако представеното ВС отговаря на изискванията на националните норми за летателна годност, а също и на специалните изисквания и условия на приемащата страна.

(2) В случаите, когато някое от специалните изисквания и условия на приемащата страна не могат да бъдат изпълнени, собственикът, владелецът или държателят на ВС трябва да получи от упълномощения орган на приемащата страна писмено съгласие с тези различия. В този случай Гражданска въздухоплавателна администрация издава експортно удостоверение за летателна годност, като изрично посочва в него тези различия като "изключения".

(3) Експортното удостоверение за летателна годност се предава на съответния собственик, владелец или държател или негов представител срещу заплащане на такса, определена от Министерския съвет.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. До въвеждането на национални норми за летателна годност при заявяване за вписване в регистъра на Република България на нов тип ВС Гражданска въздухоплавателна администрация преценява заявката, като се ръководи от Анекс 8 към Конвенцията по международна гражданска авиация и Ръководството за летателна годност на ИКАО за съответната категория и вид ВС и взема под внимание:

1. нормите за летателна годност, по които е сертифицирано ВС;

2. типовото удостоверение за летателна годност и сертификационната таблица към него;

3. конструктора и производителя.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 16а, т. 7,чл. 19 и чл. 24, ал. 5 от Закона за гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр. 94 от 1972 г.; изм. и доп., бр. 30 от 1990 г., бр. 16 от 1997 г. и бр. 85 от 1998 г.) и чл. 29 от Конвенцията за международна гражданска авиация (ДВ, бр. 55 от 1994 г.).

§ 3. Удостоверенията за летателна годност, издадени до влизането на наредбата в сила, запазват действието си в сила до изтичане на срока на валидност, посочен в тях.

§ 4. Наредбата влиза в сила от 1 март 1999 г.

 

 

Приложение № 1 към чл. 30, ал. 2


 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА

 

 

ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЛЕТАТЕЛНА ГОДНОСТ

АДМИНИСТРАЦИЯ НА Р. БЪЛГАРИЯ

 

 

APPLICATION for issue of a Certificate of Airworhuness

BULGARIAN CAA

 

 

 

Това заявление трябва да бъде подадено (изпратено) в ГВА най-малко 30 дни преди желаната дата за

извършване на инспекция от ГВА, посочена в част IX.

This Application should be submitted to the CAA not less than 30 days prior to the inspection date

requested in Part IX

 

 

 

Част I

ЗАЯВИТЕЛ

Part I

Applicant

 

 

 

Име и адрес на заявителя

 

Name and address of applicant

 

Име и адрес на собственика

 

Name and address of aircraft owner

 

Име и адрес на оператора

 

Name and address of operator

 

 

 

 

Част II

ОПИСАНИЕ НА ВС

Part II

Aircraft Description

 

 

 

Име и адрес на производителя

 

Name and address of manufacturer

 

Място и дата на производство

 

Place and date of manufacture

 

Държава производител

 

State of Manufacturer

 

Тип на ВС и серия

 

Type and series

 

Заводски номер

 

Manufacturer's serial number

 

Ново или използвано

 

New or used

 

ВС е сертифицирано по Норми за

 

летателна годност

 

Aircraft Airworthiness Requirements

 

Номер на типовото удостоверение за летателна

 

годност и сертификационната таблица

 

Number of the Type Certificate of Airworthiness

 

and Type Certificate Data Sheet

 

Държава, издала типово удостоверение

 

за летателна годност

 

State of Origin of Type Certificate of Airworthiness

 

Максимална излетна маса на ВС

 

Maximum take-off mass of aircraft

 

Брой места (включително на екипажа)

 

Seating accommodatiom (including crew)

 

Регистрационен знак

LZ-

Registration Marks

 

 

 

 

Част III

ОПИСАНИЕ НА ДВИГАТЕЛЯ/ИТЕ

Part III

Engine(s) Description

 

 

 

Име и адрес на производителя

 

Name and address of manufacturer

 

Място и дата на производство

 

Place and date of manufacture

 

Държава производител

 

State of Manufacturer

 

Тип на двигателя/ите

 

Type of Engine(s)

 

Брой на двигателите

 

Number of engines fitted

 

 

Заводски номера

 

 

Manufacturer's serial number

 

 

 

Нов/и или използван/и

 

New or used

 

Максимална мощност/тяга

 

Power/Thrust rating

 

 

 

 

Част IV

ОПИСАНИЕ НА ВИТЛОТО/АТА

Part IV

Propeller(s) Description

 

 

 

Име и адрес на производителя

 

Name and address of manufacturer

 

Място и дата на производство

 

Place and date of manufacture

 

Държава производител

 

State of Manufacturer

 

Тип на витлото/ата

 

Type of Propeller(s)

 

 

Заводски номера

 

 

Manufacturer's serial number

 

 

 

Новo/и или използвано/и

 

New or used

 

 

 

 

Част V

ПРЕДВИДЕН ТИП НА ОПЕРИРАНЕ

Part V

Types of operations envisaged

 

 

 

транспорт на пътници 

транспорт на карго 

частно ползване 

Transport of passengers

Transport of cargo

Private

 

авиационна дейност (да се посочи) 

специални превози (да се посочат) 

Aerial work (specify)

Special operations (specify)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Част VI

ДОКУМЕНТИ, ПОТВЪРЖДАВАЩИ СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ВС С ТИПОВОТО

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЛЕТАТЕЛНА ГОДНОСТ В ЗАВИСИМОСТ ОТ СЛУЧАЯ

 

 

Part VI

Evidence of Conformity to Type Certificate of Airworthiness

 

 

 

Отбележете с случая, който се отнася за Вас и приложете съответния документ.

X

Indicate by the attached document

 

 

 

НОВО

ИЗПОЛЗВАНО

Произведено в Р. България 

в Р. България 

NEW produced in Bulgaria

USED in Bulgaria

СЕРТИФИКАТ ЗА КАЧЕСТВО

Удостоверение за летателна годност,

И СЪОТВЕТСТВИЕ

издадено от ГВА

Statement of Conformity

C of A issued by Bulgarian CAA

Номер и дата на издаване

Номер и дата на издаване

Number and date of issue of the Statement of

Number and date of issue of the C of A presented

Conformity

 

 

 

 

 

 

 

 

Внесено от държава, с която се прилагат

ЕДИННИ НОРМИ ЗА ЛЕТАТЕЛНА ГОДНОСТ

Imported from state with Joint Aviation Requirements with Republic of Bulgaria

 

НОВО 

ИЗПОЛЗВАНО 

New

Used

СЕРТИФИКАТ

Валидно удостоверение за летателна

ЗА КАЧЕСТВО И СЪОТВЕТСТВИЕ,

годност, издадено от упълномощения

издаден от одобрен производител

орган на страната, от която се внася

Statement of Conformity issued by POA organisation

Valid C of A issued by Exporting Authority

Производител, издал представения

Държава, издала представеното

сертификат за качество и съответствие

удостоверение за летателна годност

POA organisation

State of Origin of Certificate of Airworthiness

 

presented

Номер и дата на издаване

Номер и дата на издаване

Number and date of issue of the Statement of

Number and date of issue of the C of A presented

Conformity

 

 

 

 

 

 

 

Внесено от държава, с която не се прилагат

ЕДИННИ НОРМИ ЗА ЛЕТАТЕЛНА ГОДНОСТ 

Imported from state with Joint Aviation Requirements with Republic of Bulgaria

ЕКСПОРТНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЛЕТАТЕЛНА ГОДНОСТ

Export Certificate of Airworthness

 

Държава, издала прдставеното експортно

 

удостоверение за летателна годност

 

State of Origin of Export C of A presented

 

Номер и дата на издаване

 

Number and date of issue of the Export C of A

 

presented

 

 

 

 

Част VII

СЪПЪТСТВАЩА ДОКУМЕНТАЦИЯ

Part VII

Supporting documentation

 

 

 

Посочете с кога ще бъдат представени следните документи

X

Indicate by a wether the documents will be available

 

 

 

 

 

 

Приложени

При инспекцията

Не се отнася

 

Attached

на ВС

Not applicable

 

 

At inspection

 

 

 

 

 

Копие от ръководството

 

 

 

за летателна експлоатация

 

 

 

a copy of the Flight ManualКопие от всички ръководства на произ-

 

 

 

водителя за техническо обслужване,

 

 

 

ремонт, илюстровани каталозиa copy each of the manufacturer,s

 

 

 

overhaul and illustrated parts catalogues

 

 

 

Регламент за техническо обслужване

 

 

 

Maintenance planning dataСписък на експлоатационните бюлетини

 

 

 

и директиви по летателна годностAD/SB summary

 

 

 

Списък на максимално допустимите откази

 

 

 

Master Minimum Equipment List (MMEL)Ресурсна инструкция

 

 

 

Time limit componentsПрограма за техническо обслужване

 

 

 

Maintenance programmeПрограма за наземни изпитания

 

 

 

Ground test programmeПрограма за летателни изпитания

 

 

 

Flight test programme 

 

 

Част VIII

ИНСПЕКЦИОНЕН ДОКЛАД

Part VIII

Aircraft Inspection Report

 

 

 

Посочете с кога ще бъдат представени следните документи

X

Indicate by a wether the documents will be available

 

 

Приложени

При инспекцията на ВС

 

Attached

At inspection

 

 

 

Наработка на планера, двигателите и ВСУ

 

 

от началото на експлоатация, от последния

 

 

ремонт и последното периодично техническо

обслужване (в календарен срок, часове, кацания

 

 

и т. н.) и съответния остатъчен ресурс

 

 

Aircraft flying hours/cycles status

 

 

Списък на всички ресурсни агрегати

 

 

и съответния остатъчен ресурс

Time limit components compliance status

 

 

Сравнителна таблица на издадените

 

 

експлоатационни бюлетини от производителя

 

 

и директиви по летателна годност, издадени

от съответните авиационни власти,

 

 

с изпълнените на даденото ВС

 

 

AD/SB compliance status

 

 

Протокол за масата и центровката на ВС

 

 

Mass and balance report

Списък на извършените модификации

 

 

и изпълнени ремонти

a record of modifications/overhauls

 

 

Доклад за инциденти, извънредни проверки и ремонти

 

 

a report for incidents/unscdeduled inspections

 

 

 

Част IХ

ИНСПЕКЦИЯ

Part IX

Inspection

 

 

 

Име и адрес на одобрената организация/специалистите, притежаващи свидетелство за правоспособност

по техническо обслужване, които ще представят ВС за проверка

Name and address of Approved Organisation/Licensed Aircraft Maintenance Personnel with whom

aicraft is available for inspection

 

 

 

 

ВС и съпътстващата документация ще бъдат на разположение за инспекция на:

The aicraft and supporting documentations will be presented for inspection at:

 

Летище

 

От дата:

 

Aiport

 

From date:

 

 

 

 

Част Х

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Part X

DECLARATION

 

 

 

С настоящото заявявам, че всички данни, попълнени в настоящото заявление, както и приложенията,

са верни във всяко едно отношение.

I hereby declare that the particulars entered on this Application and the Appendixes are

accurate in every respect.

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Системи, устройства и оборудване на ВС.

Appendixes

Aircraft systems, Installations and equipment

 

2. Както са посочени в част VI, VII, VIII.

 

As described in part VI, VII, VIII

 

3. Документ за платени държавни такси.

 

Document for paid fee

 

Дата: ..................... Подпис на заявителя ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Date Signature of Applicant

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ към заявление за издаване на удостоверение

за летателна годност

Appendix to the Application For Issue of a Certificate of Airworthiness

 

 

СИСТЕМИ, УСТРОЙСТВА И ОБОРУДВАНЕ НА ВС

AIRCRAFT SYSTEMS, INSTALLATIONS AND EQUIPMENT

При подаване на заявление за първоначално издаване на удостоверение за летателна годност заяви-

телят трябва да попълни точките, посочени в настоящото приложение.

When applying for the initial issuance of a Certificate of Airworthiness, the applicant should be

Required to complete the items listed in this Appendix.

 

Всички точки трябва да бъдат попълнени точно, а в случаите, когато не се отнася за конкретното

ВС, се вписва "Не се отнася".

All items should be completed as appropriate; in cases where items are not relevant, the

words "Not applicable" should be entered.

 

Име на заявителя:

 

Name of Applicant:

 

 

 

 

Тип на ВС:

Серия:

Заводски номер:

Регистрационни знаци

Предишни

Aircraft Type

Sereis:

MSN

(текущи или желани)

(ако е имало)

 

 

 

Registration Marks-

Previous (if any):

 

 

 

Current or Allotted:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМИТЕ, УСТРОЙСТВАТА ИЛИ ОБОРУДВАНЕТО НА ВС

SYSTEM, INSTALLATION OR EQUIPMENT DETAILS

 

 

1. Система за херметизация

 

Pressurisation system

 

2. Системи за автоматично управление на

 

полета (Automatic flight control and guidance

 

systems)

 

3. Система за записване на разговорите в

 

пилотската кабина (Cockpit voice recorder)

 

 

4. Генератори на електрическа енергия: (Electric power generators:)

 

а) За постоянен ток (dc)

 

б) За променлив ток, честотен диапазон

 

(ac, frequency range)

 

 

 

5. Основни акумулаторни батерии: (Main batteries)

 

а) Никел-кадмиеви (Nickel/Cadmium)

 

б) Оловни (Lead)

 

в) Брой поставени на ВС (Number fitted)

 

 

6. Кислородна система: (Oxygen)

 

а) Стационарна: (Installed)

 

б) Преносима (Portable)

 

7. Система за откриване на пожар в двигателите

 

(Engine fire detection system)

 

8. Преносими пожарогасители

 

Portable fire extinguishers

 

9. Система за аварийна сигнализация и откриване

 

на срив (Stall detection and warning system)

 

10. Система за отчитане на количеството на горивото

 

(Fuel quantity indicating system)

 

11. Система за защита от обледенение и дъжд

 

(Ice and rain protection systems)

 

12. Система за регистриране на полетните данни

 

(Flight data recording system)

 

13. Система за аварийно осветление

 

(Emergency lighting system)

 

 

14. Светлини за предотвратяване на сблъскване (Anti-collision lighting)

 

а) Въртящ се маяк (Rotating beacons)

 

б) Импулсен маяк (Strobe lights)

 

 

15. Система за откриване на опасно сближение: (Anti-collision detection system)

 

а) С друго ВС (With other aircraft)

 

б) Със земята (With the ground)

 

16. Автоматична навигационна система

 

(Automatic navigation system)

 

17. Системи, поставени за селскостопански цели

 

(Systems installed for agricultural purposes)

 

18. Система за аварийна сигнализация при ниски

 

обороти на носещия винт (само за хеликоптери)

 

Rotor low rpm warning system (helicopters only)

 

 

 

ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

OTHER INFORMATION

 

19. Обезпечено ли е поставянето на предпазни колани на:

Are there provisions for the installation of safety harnesses at-

 

а) седалките на екипажа?

 

Flight crew seat positions?

 

б) седалките на стюардесите?

 

Cabin crew seat positions?

 

в) седалките за пътници?

 

Passenger seat positions?

 

20. Предвидено ли е окачване

 

на външни товари?

 

Are there provisions for

 

carrying external loads?

 

21. Предвидено ли е буксиране на планери?

 

Are there provisions for glider towing?

 

22. Да се посочи пълната вместимост на

 

горивните резервоари

 

(State total fuel capacity)

 

 

23. Да се посочи отговаря ли ВС на изискванията за изпълнение на полети във:

Are there provisions for flying in?

 

а) BRNAV пространство (BRNAV area)

 

б) RVSM пространство (RVSM area)

 

в) друго пространство (да се посочи)

 

(other area)-specifi

 

 

24. Опишете подробно оборудването на ВС, с изключение на посоченото в т. 1 до 18, което е било

поставено в резултат на извършени модификации (посочете производителя и типа)

Give details of equipment, other than that listed in 1 to 18, which has been introduced by

modification action (state manufacturer and type)

 

 

 

 

 

25. Опишете подробно измененията (ако има такива), внесени в Ръководството за летателна

експлоатация в резултат на извършените модификации.

Give details of changes, if any, introduced in the Flight Manual, as a result of modification

action

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2 към чл. 40


 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ ВАЛИДНОСТТА

 

 

ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА

НА УДОСТОВЕРЕНИЕТО ЗА ЛЕТАТЕЛНА ГОДНОСТ

АДМИНИСТРАЦИЯ НА Р. БЪЛГАРИЯ

 

 

 

Това заявление трябва да бъде подадено (изпратено) в ГВА най-малко 30 дни преди последния срок на

валидност на удостоверението, посочен в част II.

 

 

 

Част I

ЗАЯВИТЕЛ

 

 

 

 

 

Име и адрес на заявителя

 

 

 

 

 

Име и адрес на собственика

 

 

 

 

 

Име и адрес на оператора

 

 

 

 

 

 

Част II

ОПИСАНИЕ НА ВС

 

 

 

 

 

 

 

 

Регистрационен

 

Удостоверението за ЛГ е

 

 

знак на ВС

LZ-

валидно до:

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛ

 

ТИП на ВС

 

 

 

 

 

Заводски номер

Наработка от началото на експл.

Наработка от посл. ремонт

 

 

 

ч.

к.

ч.

к.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Част III ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 

 

 

Максимално разрешена излетна маса на ВС

 

Програма за техническо обслужване на ВС

 

Име и адрес на одобрената организация/

 

специалистите, притежаващи свидетелство за

 

правоспособност по техническо обслужване, които

 

ще представят ВС за проверка.

 

Опишете подробно оборудването на ВС, което е било

 

поставено в резултат на извършени модификации

 

(посочете производителя и типа), след последната

 

заверка на удостоверението за летателна годност.

 

Опишете подробно измененията (ако има такива),

 

внесени в Ръководството за летателна експлоатация

 

в резултат на извършените модификации.

 

Да се посочи отговаря ли ВС на изискванията за

 

изпълнение на полети във:

 

а) BRNAV пространство в) друго пространство

 

б) RVSM пространство (посочете)

 

 

 

 

Част IV

ИНСПЕКЦИОНЕН ДОКЛАД

 

 

 

Посочете с Х кога ще бъдат представени следните документи:

 

 

 

Приложени

При инспекцията

 

 

на ВС

 

 

 

Наработка на планера, двигателите и ВСУ от началото на

 

 

експлоатацията, от последния ремонт и последното периодично

техническо обслужване (в календарен срок, часове, кацания

 

 

и т.н.) и съответния остатъчен ресурс

 

 

Списък на всички ресурсни агрегати и съответния остатъчен ресурс

Списък на бутилките за високо налягане и дата на следващите

хидростатични изпитания

 

 

Състояние на аварийно-спасителното оборудване и остатък ресурс

Сравнителна таблица на издадените експлоатационни бюлетини от

 

 

производителя и директиви по летателна годност, издадени от

съответните авиационни власти, с изпълнените на даденото ВС

 

 

Протокол за масата и центровката на ВС

Списък на извършените модификации и изпълнени ремонти

Доклад за инциденти, извънредни проверки и ремонти

Дата и място на последното ПТО

Формулярите на ВС, двигателите и спомагателната силова установка

Паспортите на компонентите (еквивалентен документ)

 

 

 

 

 

 

Част V

ЗАЯВЯВАМ ЧЕ:

 

ДА/НЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВС, неговите двигател/и, оборудване, агрегати, изделия, аварийно-спасителни

 

 

средства и пр. са напълно окомплектовани и имат ресурс.

 

 

 

 

 

 

 

 

Формулярите на ВС и двигателите са водени в съответствие с НПЛГВС и

 

 

отразяват точния нальот, наработка и кацания.

 

 

 

 

 

 

 

 

Поддържането на летателната годност на ВС е извършвана от одобрена от

 

 

ГВА организация за техническо обслужване по утвърдена програма.

 

 

 

 

 

 

 

 

ВС, неговите двигатели и оборудване е експлоатирано в полет и на земята в

 

 

рамките на допустимите ограничения, посочени в Ръководството за летателна

 

 

експлоатация и инструкциите за техническо обслужване.

 

 

 

 

 

Всички задължителни бюлетини, модификации и директиви за летателна

 

 

годност, които се отнасят за ВС, неговите двигател/и, оборудване, агрегати и

 

 

изделия са изпълнени.

 

 

 

 

 

 

Посочете несъответствието за точките, отбелязани с "НЕ"

 

 

 

 

 

 

Част VI

ИНСПЕКЦИЯ

 

 

 

ВС и съпътстващата документация ще бъдат на разположение за инспекция на:

 

Летище

 

От дата:

 

 

 

 

Част VII

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

 

 

С настоящото заявявам, че всички данни, попълнени в настоящото заявление, както и приложенията,

са верни във всяко едно отношение.

ПРИЛОЖЕНИЯ: 1. Както са посочени в част IV.

2. Документ за платени държавни такси.

 

Дата:................. Подпис на заявителя..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

Приложение № 3 към чл. 54, ал. 2


 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЕКСПОРТНО

 

УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ЛЕТАТЕЛНА ГОДНОСТ

ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА

 

АДМИНИСТРАЦИЯ НА Р. БЪЛГАРИЯ

 

 

 

Това заявление трябва да бъде подадено (изпратено) в ГВА най-малко 30 дни преди желаната дата за

извършване на инспекция от ГВА, посочена в част VI.

 

 

 

Част I

ЗАЯВИТЕЛ

 

 

 

 

 

Име и адрес на заявителя

 

 

 

 

 

Име и адрес на собственика

 

 

 

 

 

Име и адрес на оператора

 

 

 

 

 

Име и адрес на новия

 

собственик/оператор

 

 

 

 

 

 

Част II

ОПИСАНИЕ НА:

 

 

 

 

 

 

ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНО СРЕДСТВО

LZ-

 

 

 

 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛ

 

ТИП на ВС

 

 

 

 

 

Заводски номер

Наработка от началото на експл.

Наработка от посл. ремонт

 

 

 

ч.

к.

ч.

к.

 

 

 

ДВИГАТЕЛ(И)

 

ПРОИЗВОДИТЕЛ

 

ТИП на двигателя

 

 

 

 

 

Заводски номер

Наработка от началото на експл.

Наработка от посл. ремонт

 

 

 

ч.

ц.

ч.

ц.

 

 

ч.

ц.

ч.

ц.

 

 

ч.

ц.

ч.

ц.

 

 

ч.

ц.

ч.

ц.

 

 

 

 

ВИТЛО(А)

 

 

ПРОИЗВОДИТЕЛ

 

ТИП на витлото

 

 

 

 

 

Заводски номер

Наработка от началото на експл.

Наработка от посл. ремонт

 

 

 

ч.

ц.

ч.

ц.

 

 

ч.

ц.

ч.

ц.

 

 

ч.

ц.

ч.

ц.

 

 

ч.

ц.

ч.

ц.

 

 

 

 

 

 

Част III

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

 

 

 

Държава, за която ще се експортира ВС

 

Очаквана дата на преминаване правата върху ВС

 

на чуждестранния получател

 

Допълнителни изисквания и условия на

 

импортиращата държава и потвърждение,

 

че са удовлетворени

 

(Да се приложи писмено потвърждение)

 

 

 

 

Част IV

СЪПЪТСТВАЩА ДОКУМЕНТАЦИЯ

 

 

 

Посочете с Х кога ще бъдат представени следните документи:

 

 

Приложени

При инспекцията

Не се отнася

 

 

на ВС

 

 

 

 

 

Сертификат за качество и съответствие

 

 

 

(отнася се за новопостроено ВС в РБ)Валидно удостоверение за ЛГРесурсен статус на всички агрегати,

 

 

 

оборудване, аварийно-спасителни средстваСтатус на експлоатационните бюлетини и

 

 

 

директиви за летателна годностСписък на извършените модификации и

 

 

 

изпълнени ремонтиДоклад за инциденти, извънредни

 

 

 

проверки и ремонтиПротокол за масата и центровката на ВСФормулярите на ВС, двигателите и

 

 

 

спомагателната силова установкаПаспортите на компонентите

 

 

 

(еквивалентен документ) 

 

 

Част V

ИЗКЛЮЧЕНИЯ

 

 

 

Следните допълнителни изисквания и условия на

 

импортиращата държава не могат да бъдат

 

удовлетворени и следва да бъдат посочени като

 

изключения в удостоверението.

 

Потвърждение, че импортиращата държава ще

 

одобри тези изключения

 

(Да се приложи писмено потвърждение)

 

 

 

 

Част VI

ИНСПЕКЦИЯ

 

 

 

ВС и съпътстващата документация ще бъдат на разположение за инспекция на:

 

Летище

 

От дата:

 

 

 

 

Част VII

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

 

 

С настоящото заявявам, че всички данни, попълнени в настоящото заявление, както и приложенията,

са верни във всяко едно отношение.

ПРИЛОЖЕНИЯ: 1. Както са посочени в част III, IV, V.

2. Документ за платени държавни такси.

 

Дата:................. Подпис на заявителя..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................