НАРЕДБА № 22 ОТ 21 ЮЛИ 1999 Г. ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПОЛЕТИ ВЪВ ВЪЗДУШНОТО ПРОСТРАНСТВО И ОТ/ДО ЛЕТИЩАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

В сила от 07.10.1999 г. Издадена от Министерството на транспорта Обн. ДВ. бр.69 от 3 Август 1999г., изм. и доп. ДВ. бр.7 от 24 Януари 2014г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определят условията и правилата за разрешаване извършването на полети във въздушното пространство на Република България.

Чл. 2. (1) Разрешения за извършването на полети във въздушното пространство на Република България се издават от:

1. Министерството на транспорта, главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД ГВА); или

2. Министерството на външните работи, управление "Консулско".

(2) Адресите на органите по ал. 1 са указани в приложение № 1.

(3) Необходимите документи за издаване на разрешение за извършване на полетите, указани в чл. 24, се изпращат на съответния орган по ал. 1 в писмен или електронен вид на български или английски език по образец и в срок, определен за всеки конкретен случай в тази наредба.

(4) При попълване на необходимите документи за издаване на разрешение по ал. 3 се спазва действащата схема за организация на потоците в европейския регион.

(5) Органът, разрешил извършването на полета, уведомява заявителя.

Чл. 3. (1) Полети във въздушното пространство на Република България се извършват:

1. при условие, че съответният орган по чл. 2, ал. 1 е дал разрешение и е представен полетен план; или

2. след представяне на полетен план в случаите, за които не се изисква разрешение по тази наредба.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2014 г.) Попълненият полетен план по ал. 1 се изпраща в писмен или електронен вид на английски език по образец, указан в приложение № 2, не по-късно от един час преди началото на полета на адреса на Интегрираната система за обработка на полетните планове в Европа (IFPS) и доставчика на аеронавигационното обслужване (ДАНО).

(3) Адресите на органите по ал. 2 са указани в приложение № 1.

Чл. 4. (1) Даденото разрешение за извършване на конкретен полет е валидно за посочените в него условия за период от време двадесет и четири часа след определеното време за навлизане на въздухоплавателното средство във въздушното пространство на Република България.

(2) Авиационните оператори нямат право да преотстъпват полученото разрешение.

Чл. 5. Забранява се изпълнението на международни полети с нерадиофицирани въздухоплавателни средства във въздушното пространство на Република България.

Чл. 6. (1) Летищата за международни полети, разположени на територията на Република България, са указани в Сборника за аеронавигационна информация и публикация на Република България.

(2) Международни полети до други летища (граждански, военни), извън тези по ал. 1, разположени на територията на Република България, се извършват при наличие на граничен, митнически, санитарен, карантинен (при превоз на растения и животни) и друг контрол, изискуем по българското законодателство.

(3) Работните времена на летищата по ал. 1 и 2 са указани в Сборника за аеронавигационна информация и публикация на Република България.

 

Глава втора.
МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛЕТИ

Раздел I. Условия и правила за разрешаване на международни полети, за които се изисква разрешение

Чл. 7. (1) Разрешение за международни полети се изисква за:

1. полети, извършващи превоз на войски или на войски с бойната им техника и военното им имущество;

2. полети на държавни въздухоплавателни средства;

3. полети със специално предназначение, с които се транспортират короновани особи, държавни и правителствени глави, министри по време на официални мисии;

4. редовни полети до/от летища на територията на Република България по силата на сключените спогодби за въздушни съобщения;

5. нередовни полети до/от летища на територията на Република България;

6. полети с въздухоплавателните средства за оказване на спешна медицинска помощ до/от летища по чл. 6, ал. 2;

7. полети с въздухоплавателни средства без двигатели или без екипаж или за спортни цели, или за превоз на опасни товари, или за други цели.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2014 г.) След получаване на разрешението за полети по ал. 1 авиационният оператор или упълномощено от него лице представя полетен план по образец, указан в приложение № 2, който се изпраща не по-късно от един час преди началото на полета на адреса на IFPS и ДАНО.

Чл. 8. (1) Разрешение за международни полети по чл. 7, ал. 1, т. 1, 2 и 3 се издават от управление "Консулско" на Министерството на външните работи по установения ред след получаване от заявителя на необходимата информация, указана в чл. 24.

(2) Информацията по ал. 1 се представя за полети:

1. които прелитат през въздушното пространство на Република България не по-късно от 5 работни дни преди датата на полета;

2. до/от международни летища на територията на Република България не по-късно от 5 работни дни преди датата на полета;

3. до/от вътрешни летища (граждански, военни) не по-късно от 10 работни дни преди датата на полета.

(3) Срокът за уведомяване на заявителя за дадените разрешения е не по-късно от 24 часа преди началото на полета.

(4) За даденото разрешение за извършването на полета управление "Консулско" на Министерството на външните работи уведомява ГД ГВА.

(5) Редът за взаимодействие за разрешаване на полетите по ал. 1 и за други полети със специфично предназначение се определя със съвместна инструкция на Министерството на транспорта и Министерството на външните работи.

Чл. 9. (1) Разрешение за редовни международни полети по силата на сключените спогодби за въздушни съобщения по чл. 7, ал. 1, т. 4 до/от летищата по чл. 6, ал. 1 се издава от ГД ГВА след представяне от страна на заявителя на необходимата информация, указана в чл. 24.

(2) Информацията по ал. 1 се представя:

1. за полет по нова редовна въздушна линия - не по-късно от 45 дни преди датата на първия полет;

2. за сезонно разписание - не по-късно от 30 дни преди влизането му в действие;

3. за промени и за допълнителни полети по одобреното сезонно разписание - не по-късно от 5 работни дни преди датата на полета.

(3) Срокът за уведомяване на заявителя за дадено разрешение е:

1. за полет по ал. 2, т. 1 и 2 - не по-късно от 10 работни дни преди датата на първия полет или преди влизането в действие на разписанието;

2. при промени и допълнителни отделни полети по одобреното сезонно разписание - не по-късно от 1 работен ден преди началото на полета.

Чл. 10. (1) Разрешение за нередовни международни полети по чл. 7, ал. 1, т. 5 до/от летищата по чл. 6, ал. 1 се издава от ГД ГВА след представяне от страна на заявителя на необходимата информация, указана в чл. 24.

(2) Информацията по ал. 1 се представя:

1. за един полет седмично - не по-късно от 2 работни дни преди датата на полета;

2. за четири полета месечно - не по-късно от 5 работни дни преди датата на първия полет;

3. за пет и повече полети месечно - не по-късно от 30 работни дни преди датата на първия полет.

(3) Срокът за уведомяване на заявителя за дадено разрешение е:

1. за полет по ал. 2, т. 1 и 2 - не по-късно от 1 работен ден преди началото на полета;

2. за полет по ал. 2, т. 3 - не по-късно от 5 работни дни преди началото на полета.

Чл. 11. (1) Разрешение за нередовни международни полети по чл. 7, ал. 1, т. 5 до/от летищата по чл. 6, ал. 2 се издава от ГД ГВА след представяне от страна на заявителя на необходимата информация, указана в чл. 24.

(2) Информацията по ал. 1 се представя:

1. за един полет седмично - не по-късно от 10 работни дни преди датата на полета;

2. за четири полета месечно - не по-късно от 15 работни дни преди датата на първия полет;

3. за пет и повече полети месечно не по-късно от 40 работни дни преди датата на първия полет.

(3) Срокът за уведомяване на заявителя за дадено разрешение е:

1. за полет по ал. 2, т. 1 и 2 - не по-късно от 5 работни дни преди началото на полета;

2. за полет по ал. 2, т. 3 - не по-късно от 10 работни дни преди началото на полета.

Чл. 12. (1) Разрешение за нередовни международни полети по чл. 7, ал. 1, т. 6 до/от летищата по чл. 6, ал. 2 се издава от ГД ГВА след представяне от страна на заявителя на необходимата информация, указана в чл. 24.

(2) Информацията по ал. 1 се представя за всеки полет - не по-късно от 2 работни дни преди началото на полета.

(3) Срокът за уведомяване на заявителя за даденото разрешение за полет е не по-късно от 1 работен ден преди началото на полета.

Чл. 13. (1) Разрешение за международни полети по чл. 7, ал. 1, т. 7 във въздушното пространство на Република България се издава от ГД ГВА след представяне от страна на заявителя на необходимата информация, указана в чл. 24.

(2) Информацията по ал. 1 се представя за полети:

1. които прелитат през въздушното пространство на Република България - не по-късно от 5 работни дни преди датата на полета;

2. до/от летища по чл. 6, ал. 1 - не по-късно от 5 работни дни преди датата на полета;

3. до/от летища по чл. 6, ал. 2 - не по-късно от 10 работни дни преди датата на полета.

(3) Срокът за уведомяване на заявителя за даденото разрешение е не по-късно от 2 работни дни преди началото на полета.

Раздел II. Условия и правила за извършване на международни полети, за които не се изисква разрешение

Чл. 14. (1) Само по полетен план се извършват международни полети, когато не попадат под разпоредбите на чл. 8, 9, 10, 11, 12 или 13, от:

1. граждански въздухоплавателни средства, които прелитат през въздушното пространство на Република България;

2. граждански въздухоплавателни средства, които извършват техническо кацане на летища по чл. 6, ал. 1 след уведомяване на съответната летищна администрация/летищно предприятие;

3. въздухоплавателни средства, които извършват полети за търсене и спасяване във въздушното пространство на Република България;

4. въздухоплавателните средства, които извършват полети за оказване на спешна медицинска помощ до/от летища по чл. 6, ал. 1.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2014 г.) За полети по ал. 1 авиационният оператор или упълномощено от него лице представя полетен план по образец, указан в приложение № 2, който се изпраща не по-късно от един час преди началото на полета на адреса на IFPS и ДАНО.

 

Глава трета.
ВЪТРЕШНИ ПОЛЕТИ

Раздел I. Условия и правила за разрешаване на вътрешни полети, за които се изисква разрешение

Чл. 15. (1) Разрешение за вътрешни полети, извършвани с държавни или граждански въздухоплавателни средства, се изисква за:

1. редовни полети до/от летища на територията на Република България;

2. нередовни полети до/от летища на територията на Република България;

3. полети с въздухоплавателни средства без двигатели или без екипаж.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2014 г.) След получаване на разрешението за полети по ал. 1 авиационният оператор или упълномощено от него лице представя полетен план по образец, указан в приложение № 2, който се изпраща не по-късно от един час преди началото на полета на адреса на IFPS и ДАНО, указан в приложение № 1.

Чл. 16. (1) Разрешение за редовни вътрешни полети по чл. 15, ал. 1, т. 1 се издава от ГД ГВА след представяне от страна на заявителя на необходимата информация, указана в чл. 24.

(2) Информацията по ал. 1 се представя за:

1. редовен полет по нова въздушна линия - не по-късно от 15 работни дни преди датата на полета;

2. сезонно разписание - не по-късно от 10 работни дни преди влизането му в действие;

3. промени и допълнителни отделни полети по одобреното сезонно разписание - не по-късно от 2 работни дни преди началото на полета.

(3) Срокът за уведомяване на заявителя за дадено разрешение е:

1. за полети по ал. 2, т. 1 и 2 - не по-късно от 5 работни дни преди датата на първия полет или преди влизането в действие на разписанието;

2. за полети по ал. 2, т. 3 - не по-късно от 1 работен ден преди началото на полета.

Чл. 17. (1) Разрешение за нередовни вътрешни полети по чл. 15, ал. 1, т. 2 се издава от ГД ГВА след представяне от страна на заявителя на необходимата информация, указана в чл. 24.

(2) Информацията по ал. 1 се представя за:

1. отделен полет - не по-късно от 2 работни дни преди датата на полета;

2. серия от полети - не по-късно от 4 работни дни преди датата на първия полет.

(3) Срокът за уведомяване на заявителя за даденото разрешение е не по-късно от 1 работен ден преди началото на полета.

Чл. 18. (1) Разрешение за вътрешни полети по чл. 15, ал. 1, т. 3 се издава от ГД ГВА след представяне от страна на заявителя на необходимата информация, указана в чл. 24.

(2) Информацията по ал. 1 се представя не по-късно от 10 работни дни преди датата на полета.

(3) Срокът за уведомяване на заявителя за даденото разрешение е не по-късно от 1 работен ден преди началото на полета.

Раздел II.
Условия и правила за извършване на вътрешни полети, за които не се изисква разрешение

Чл. 19. (1) Само по полетен план се извършват вътрешни полети, когато не попадат под разпоредбите на чл. 16, 17 или 18,от:

1. въздухоплавателни средства до/от летища (с изключение на военните) на територията на Република България извън полетите по чл. 15, ал. 1;

2. въздухоплавателни средства, които извършват техническо кацане на летища (с изключение на военните) на територията на Република България;

3. въздухоплавателни средства, които извършват полети за търсене и спасяване;

4. въздухоплавателни средства, които извършват полети за оказване на спешна медицинска помощ;

5. въздухоплавателни средства със специално предназначение до/от летищата (включително и военните) на територията на Република България, с които се транспортират короновани особи, държавни и правителствени глави, министри по време на официални мисии;

6. български държавни въздухоплавателни средства, когато ще извършват полети под контрола на гражданските органи за управление на въздушното движение.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2014 г.) За полети по ал. 1, т. 1 и 2 с въздухоплавателни средства с максимално излетно тегло над 2 тона авиационният оператор или упълномощено от него лице представя полетен план по образец, указан в приложение № 2, който се изпраща не по-късно от един час преди началото на полета на адреса на IFPS и ДАНО.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2014 г.) За полети по ал. 1, т. 1 и 2 с въздухоплавателни средства с максимално излетно тегло под 2 тона авиационният оператор или упълномощено от него лице представя полетен план по образец, указан в приложение № 2, който се изпраща не по-късно от един час преди началото на полета само на адреса на ДАНО, указан в приложение № 1.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2014 г.) За полети по ал. 1, т. 3, 4, 5 и 6 авиационният оператор или упълномощено от него лице представя полетен план по образец, указан в приложение № 2, който се изпраща не по-късно от един час преди началото на полета само на адреса на ДАНО, указан в приложение № 1.

Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2014 г.) Само с информация от командира на въздухоплавателното средство до органа за полетно информационно обслужване на въздушното движение към ДАНО вътрешните полети по правилата за визуални полети с въздухоплавателни средства с максимално излетно тегло под 5,7 тона се извършват:

1. (отм. - ДВ, бр. 7 от 2014 г.)

2. във въздушното пространство клас "G"; и/или

3. определени зони за спортни, учебни и тренировъчни цели и агрохимическа дейност, и т.н.

(2) Информацията включва начало, край и брой на полетите.

(3) Информацията се предава от командира на въздухоплавателното средство или друго упълномощено от него лице не по-късно от тридесет минути преди началото на полета.

(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 7 от 2014 г.) Полетите по ал. 1, т. 3 се извършват в предварително резервирани зони от центъра за планиране и разпределение на въздушното пространство към ДАНО.

(5) По време на полета командирът на въздухоплавателното средство, когато въздухоплавателното средство е оборудвано с радиостанции, задължително прослушва всяка 25 - 30 и 55 - 60 минута честотите, на които се излъчва информация за статута на отделните зони, в които се ограничава въздухоплаването.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2014 г.) След завършване на полетите, но не по-късно от 30 минути след часа на кацане лицата по ал. 3 задължително информират органа за полетно информационно обслужване на въздушното движение към ДАНО.

(7) Информацията се предава на установените честоти за полетно информационно обслужване на въздушното движение и/или по телефон, и/или по факс, и/или телекс.

(8) Адресите на органите по ал. 1 и 4 са указани в Сборника за аеронавигационна информация и публикация на Република България.

 

Глава четвърта.
НЕРЕДОВНИ ПОЛЕТИ ПО 5-А СВОБОДА ОТ ЛЕТИЩАТА, РАЗПОЛОЖЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Чл. 21. (1) Заявителят за извършване на нередовен полет по 5-а свобода от летищата на Република България задължително запитва най-малко трима български авиационни оператори, сертифицирани за извършване на съответния превоз с копие до ГД ГВА, не по-късно от 3 работни дни преди датата на полета.

(2) При необходимост заявителят запитва ГД ГВА за списъка на българските авиационни оператори, сертифицирани за извършване на съответния превоз, която от своя страна отговаря в рамките на 1 работен ден.

(3) Български авиационни оператори, получили запитване по ал. 1, отговарят на заявителя в срок от 24 часа от получаване на запитването с копие до ГД ГВА.

(4) В случай че българските авиационни оператори не отговорят в срока по ал. 4, се счита, че нямат възражение друг авиационен оператор да извърши полета.

Чл. 22. (1) Когато заявителят постигне търговска договореност с някой от българските авиационни оператори по чл. 21, ал. 1, до които е изпратил запитването за полета, последният представя пред ГД ГВА необходимата информация, указана в чл. 24, не по-късно от 2 работни дни преди датата на полета.

(2) Срокът за уведомяване на българския авиационен оператор за дадено разрешение е не по-късно от 1 работен ден преди датата на полета.

Чл. 23. (1) Нередовен полет по 5-а свобода от летищата на Република България може да се изпълни от чуждестранен авиационен оператор, при условие че нито един от запитаните български авиационни оператори по чл. 21, ал. 1 не е в състояние да осигури необходимия капацитет и/или не е постигнал търговска договореност за въздушния превоз.

(2) Чуждестранният авиационен оператор представя пред ГД ГВА необходимата информация, указана в чл. 24, не по-късно от 2 работни дни преди датата на полета.

(3) Срокът за уведомяване на чуждестранния авиационен оператор за дадено разрешение е не по-късно от 1 работен ден преди датата на полета.

 

Глава пета.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АВИАЦИОННИТЕ ОПЕРАТОРИ (ФИЗИЧЕСКИТЕ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА), ИЗПЪЛНЯВАЩИ ПОЛЕТИ ВЪВ ВЪЗДУШНОТО ПРОСТРАНСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Чл. 24. (1) Авиационните оператори, изпълняващи редовни полети във въздушното пространство на Република България, представят пред ГД ГВА при поискване следните документи и данни:

1. свидетелство за авиационен оператор;

2. свидетелство за регистрация на въздухоплавателното средство;

3. удостоверение за летателна годност на въздухоплавателното средство;

4. документи за застраховка към трети лица;

5. свидетелство за авиационен шум на въздухоплавателното средство;

6. свидетелство за газови емисии на авиационните двигатели на въздухоплавателното средство;

7. допълнителни данни за авиационния оператор:

а) кратко описание на дейността, която извършва;

б) редът за техническо обслужване на въздухоплавателните средства;

8. програма за авиационната безопасност на авиокомпанията;

9. свидетелство за провеждане на полети при минимум по 1-ва, 2-ра или 3-а категория по ИКАО;

10. други документи при поискване.

(2) Авиационните оператори при съгласуване на сезонните разписания по редовни линии, разписанието на чартърни и други полети задължително представят пред съответния орган по чл. 2, ал. 1:

1. данните за експлоатираните от тях въздухоплавателни средства по тип, модификация, регистрационни знаци, максимално излетно тегло и шумови характеристики;

2. най-високата стойност на данните за максимално излетно тегло, указана в удостоверението за летателна годност, ръководството за летателна експлоатация или в друг еквивалентен официален документ;

3. името и пълния си адрес, както и името и пълния адрес на органа или лицето, упълномощено да плати;

4. когато се планира изменение в данните по предходните подточки, измененията се предоставят в десетдневен срок преди промяната.

(3) Авиационните оператори, извършващи нередовни полети от/до летищата на територията на Република България, освен информацията по ал. 1 и 2 допълнително представят пред съответния орган по чл. 2, ал. 1 и:

1. наименование, точен адрес, телекс (АФТН, СИТА), факс, адрес на електронна поща и националност на авиационния оператор, който иска разрешение;

2. данни за полета, съдържащи се в графи номера от 7 до 18 включително по образеца за полетен план, указан в приложение № 2;

3. данни за брой на пътниците;

4. данни за вида и количеството на товара, адрес на изпращача и получателя на товара;

5. данни за вида (категорията) на чартърния полет;

6. данни за серията от чартърни полети - датите на първия и последния полет, броя на полетите и датите, когато те ще се изпълняват;

7. декларация, че превозва пътници само с редовни документи и че разходите по депортирането на нередовните пътници и по придружаването им са за негова сметка;

8. при поискване:

а) копие от чартърния договор;

б) копие от договора за лизинг, ако въздухоплавателното средство е лизинговано;

в) други документи за този вид въздушни транспортни услуги.

(4) Авиационните оператори при представяне на данните за полета пред съответния орган почл. 2, ал. 1 в електронен вид изпращат данните във формата ADEXP съгласно приложение № 3.

(5) Авиационните оператори, извършващи полети за превоз на опасни товари от/до летищата на територията на Република България, освен информацията по ал. 1, 2 и 3 задължително представят пред ГД ГВА:

1. копие от сертификата за извършване на специфични превози - опасни товари;

2. при превоз на оръжие, боеприпаси и стоки с двойна употреба - номера на разрешението за износ/внос, издадено от компетентните органи в Република България, както и информация за транспортирането на товара - име и адрес на товароизпращача и товарополучателя, маршрут и пунктовете на междинните кацания с времената на излитане и кацане;

3. информация за товара - количество, точно описание на пратката, клас на опасност по ИКАО, предвидена опаковка, упътване за обслужване и правила за действие в случай на опасност;

4. досегашен опит при пренасяне на опасни товари с въздушен транспорт.

 

Глава шеста.
ОТГОВОРНОСТИ НА ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" ПРИ ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЕТИ ВЪВ ВЪЗДУШНОТО ПРОСТРАНСТВО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Чл. 25. Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" разрешава изпълнението на полети, като:

1. спазва принципа за назначаване на времената за излитане и кацане (слот) и отчита становището на комисията за определяне на слотове на даденото летище;

2. взима под внимание спогодбите за въздушни съобщения, постигнатите международни договорености, имащи отношение към конкретния полет или полети;

3. като спазва принципа за създаване на взаимоизгодни и реципрочни възможности за достъп до националния и международния авиационен пазар;

4. по 5-а търговска свобода на чуждестранен авиационен оператор за извършване на нередовен полет от летища на територията на Република България по условията, указани в глава четвърта;

Чл. 26. Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" може да откаже издаването на разрешение за извършването на международни полети до летищата по чл. 6, ал. 2, когато не може да бъде осигурен граничен, митнически, санитарен, карантинен (при превоз на растения и животни) и друг контрол, изискуем по българското законодателство.

Чл. 27. (1) Разпределянето на слотовете на съответните летища на територията на Република България се извършва от комисия, определена със заповед на главния директор на ГД ГВА.

(2) Председател на комисията по ал. 1, е представител от ГД ГВА.

(3) Членове на комисията по ал. 1 са:

1. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2014 г.) представител на ДАНО; и

2. представители от съответните летищни администрации/летищни предприятия; и

3. представители на българските авиационни оператори, назначени по силата на спогодбите за въздушни съобщения, носители на националния флаг.

(4) В работата на комисията могат да бъдат привличани и представители на съвета на чуждестранните авиационни оператори, изпълняващи редовни полети до съответното летище.

(5) Правилата за работа на комисията по ал. 1 се определят от главния директор на ГД ГВА.

(6) В международните съвещания по координация на слотовете участват както представители на българските авиационни оператори, носители на националния флаг, назначени по силата на спогодбата за въздушни съобщения, така и представители от съответните летищни предприятия/летищни администрации, или участва само упълномощено от комисията по слота лице.

(7) Участие на лица в международни съвещания по координация на слотовете без предварително становище на комисията се забранява.

Чл. 28. Чуждестранни авиационни оператори могат да извършват международни, вътрешни и каботажни полети само по полетен план съгласно чл. 3, ал. 1, т. 2 до/от летища на територията на страната, когато това е договорено изрично в двустранно или многостранно споразумение, по което Република България е страна.

Чл. 29. Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" в случаите, когато държавата на авиационния оператор прилага едностранни ограничителни икономически или търговски мерки, практики спрямо български авиационни оператори, несъвместими с международното авиационно право и/или нерегламентирани от своето правно основание, си запазва правото да оттегля, прекратява или отказва полетни разрешения в случаите, когато поисканите и проведени консултации с въздухоплавателни власти на държавата на авиационния оператор не са дали резултат.

Чл. 30. Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" уведомява писмено или по електронен път за всеки разрешен полет от управление "Консулско":

1. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2014 г.) ДАНО; и

2. съответните летищни предприятия/летищни администрации за полети до/от даденото летище.

Чл. 31. Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" едновременно с уведомяването на заинтересования авиационен оператор уведомява писмено или по електронен път за всеки разрешен от нея полет:

1. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2014 г.) ДАНО; и

2. съответните летищни предприятия/летищни администрации за полети до/от съответното летище.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. Забранява се на авиационни оператори да извършват полети във въздушното пространство на Република България, за които се изисква предварително разрешение, без наличието на такова.

§ 2. Документи за разрешение не се разглеждат и полетът може да бъде отказан, когато:

а) авиационният оператор не е заплатил дължими аеронавигационни и/или летищни такси;

б) авиационният оператор извършва полети с въздухоплавателни средства, които не отговарят на международните стандарти и българските закони по отношение на безопасността на полетите.

§ 3. Органите по чл. 2, ал. 1 при даване на разрешението имат право да назначат различно от исканото от авиационния оператор време за кацане/излитане (слот) на летищата на територията на Република България в зависимост от натовареността и капацитетните възможности на летището, зоните във въздушното пространство и други обективни причини.

§ 4. Нарушението на разпоредбите на тази наредба се наказва по Закона за гражданското въздухоплаване, ако не е предвидено друго по-тежко наказание от действащото законодателство.

§ 5. (1) Органите по чл. 2, ал. 1 съхраняват документацията за дадените разрешения не по-малко от 12 месеца след датата на полета.

(2) Документацията за разрешенията за полети може да се съхранява освен на хартия и на други подходящи носители (магнитни, оптични и др.).

§ 6. По смисъла на тази наредба:

1. Авиационен оператор е търговец, получил лицензия по Закона за гражданското въздухоплаване, с предмет на дейност превоз по въздуха или други въздухоплавателни услуги, изпълнявани срещу заплащане, със собствено или наето въздухоплавателно средство, със собствен или нает екипаж.

2. Въздухоплаване е движението на въздухоплавателни средства, както и дейностите и действията на лица, свързани с осигуряването му във въздуха и на земята.

3. Въздухоплавателно средство е всяко средство, което може да получи поддържане в атмосферата за сметка на реакцията на въздуха, освен реакцията на въздуха от земната повърхност.

4. Въздухоплавателна услуга е услуга, извършвана с използването на въздухоплавателно средство срещу заплащане.

5. Държавно въздухоплавателно средство е въздухоплавателно средство, използвано за военни, полицейски или митнически полети, независимо от националността му.

6. Летателна годност на въздухоплавателно средство е комплексна характеристика на въздухоплавателното средство, определена от проектантите и реализираните принципи в конструкцията и летателните му качества, позволяваща да се извърши безопасен полет в очакваните условия и при установени методи за експлоатация.

7. Летище е определена част от земната или водната повърхност (включително всички здания, съоръжения и оборудване), предназначена изцяло или частично за пристигане, заминаване и движение по тази повърхност на въздухоплавателни средства.

8. Летателна площадка е определена част от съоръжение, земна или водна повърхност, предназначена за излитане и кацане на въздухоплавателни средства.

9. Летищна администрация е служба за управление на летище за обществено ползване.

10. Международен полет е всеки полет, при който мястото на тръгването, на междинното кацане, ако има такова, или на местоназначението се намира на територията на две или повече държави.

11. Назначен превозвач (носител на националния флаг) е авиационен оператор (независимо от националната принадлежност на капитала му), определен от министъра на транспорта, по силата на двустранни или многостранни спогодби за въздушни съобщения, да експлоатира или изпълнява редовни или нередовни международни линии (за превоз на пътници, багажи, товари, поща) по въздуха.

12. Национален знак е комбинацията от буквени или цифрово-буквени символи, която е уникална за всяка държава - членка на ИКАО.

13. Опасен товар са предмети и/или вещества, които при превоз по въздуха могат да застрашат здравето, безопасността и собствеността.

14. Полетен план е специфична информация, предоставяна на органите за обслужване на въздушното движение, отнасяща се за предстоящ полет или част от полет на въздухоплавателно средство.

15. Регистрационно-опознавателен знак е комбинацията от буквени или цифрово-буквени символи, която е уникална за всяко въздухоплавателно средство на страна - членка на ИКАО.

16. Свидетелство за авиационен оператор е документ, който потвърждава, че операторът притежава професионалните способности и организация за осигуряване на безопасна работа на въздухоплавателните средства за авиационните дейности, конкретизирани в свидетелството.

17. Слот е определен отрязък от време в интервала - 5 (минус пет) +10 (плюс десет) минути от разчетното време за излитане/кацане, който позволява на операторите най-добро разпределение на излитанията и кацанията, при което се осигурява максимално използване на пистата.

18. Спортни и учебни въздухоплавателни средства са въздухоплавателни средства, предназначени за спортни или учебни цели.

19. Стандарт е всяко изискване към физически характеристики, конфигурация, материал, състояние, персонал или процедури, еднообразното прилагане на което се признава за необходимо за осигуряване на безопасността или редовността на въздухоплаването.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 7. Тази наредба се издава на основание чл. 50, ал. 5 във връзка с § 6, ал. 1 от Закона за гражданското въздухоплаване (обн., ДВ, бр. 94 от 1972 г.; изм., бр. 30 от 1990 г.; изм. и доп., бр. 16 от 1997 г., бр. 85 от 1998 г.) и отменя Наредбата за разрешенията за полети на чуждестранни въздухоплавателни средства по гражданските въздушни трасета и летища на Народна република България, издадена от Министерството на транспорта (ДВ, бр. 64 от 1974 г.).

§ 8. Контролът по прилагането на наредбата се осъществява от ГД ГВА.

§ 9. Главният директор на ГД ГВА издава указания за прилагането на наредбата.

§ 10. Тази наредба влиза в сила от 7.Х.1999 г.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА № H-1 ОТ 9 ЯНУАРИ 2014 Г. ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, ПЪРВОНАЧАЛНО ОПРЕДЕЛЯНЕ, ПОДДЪРЖАНЕ НА ЛЕТАТЕЛНАТА ГОДНОСТ, ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СВРЪХЛЕКИ ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА, ОБУЧЕНИЕ И ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВА ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ НА ПИЛОТИТЕ И КОНТРОЛА ВЪРХУ ТЯХ (ОБН. - ДВ, БР. 7 ОТ 2014 Г.)

§ 8. В Наредба № 22 от 1999 г. за извършване на полети във въздушното пространство и от/до летищата на Република България (ДВ, бр. 69 от 1999 г.)

6. Навсякъде в наредбата думите "ГД РВД" се заменят с "ДАНО".

 

Приложение № 1 към чл. 2, ал. 2 (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2014 г.)

Списък на адресите на органите, които дават разрешение за извършване на полети във въздушното пространство на Република България, и органите, до които се изпраща полетният план

1. Органи, които дават разрешение за извършване на полети

1.1. Управление "Консулско" при Министерството на външните работи


 

1000 София

бул. Евлоги Георгиев № 117

Министерство на външните работи

Управление "Консулско"

 

в работно

в извънработно време и

време

по време на почивните дни

тел.: (3592) 467 577

и официални празници

факс: (3592) 468 152

тел./факс: (3592) 707 137

1.2. Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" при Министерството на транспорта

1000 София

ул. Гурко № 5

Министерство на транспорта

Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация"

тел.

(3592)878019

 

(3592) 9844 1073

факс:

(3592) 987 27 22

АFTN

LBSFYAYX

SITA:

SOFTOYA

2. Органи, до които се изпраща полетен план преди започване на полета

2.1. (изм. - ДВ, бр. 7 от 2014 г.) ДАНО

1540 София

Аерогара София

Главна дирекция "Ръководство на въздушното движение"

Разрешения и обработка на полетна информация

тел.:

(3592) 971 36 41;

 

(3592) 98 44 12 72;

факс:

(003592) 971 36 41;

телекс:

22 353 ATSA BG

AFTN:

LBSFZGZX

SITA:

SOFZGYF

2.2. Интегрирана система за обработка на полетните планове в Европа - IFPS

AFTN:

LEPYZMFP and EBBDZMFP

SITA:

PAREP7X and BRUEP7X

факс:

(322) 7299041

 

(331) 69883822

 

Приложение № 2 към чл. 3, ал. 2

Полетен план

 

Приложение № 3 към чл. 24, ал. 4

1. Адресирането на съобщението се извършва съгласно правилата за адресиране по SITA или AFTN.

2. Съдържанието на съобщението се изписва във формат ADEXP, както следва:


 

- TITLE [4]

(Задължителна първа ключова дума на

 

съобщението, следвана от съкращения-

 

та : IRQS, RRQS, ICFM, RCFM, NCFM,

 

ICHG, RCHG, ICNL, RCNL, ACK, REJ)

- FILTIM [10]

(Дата и време на попълване на съобще-

 

нието) данни за годината, месеца,

 

деня, часа и минута във формат:

 

"YYMMDDHHMM".

- ORGN [8/7]

(Адрес на подателя на съобщението)

 

данни за адреса на изпращащия съобще-

 

нието по AFTN (8 знака) или по SITA (7

 

знака) или телексният номер (заедно с

 

кода на страната по телекса).

 

На този адрес ще бъде изпратено съобще-

 

ние, разрешаващо или отказващо полета.

 

- MSGREF [20];

 

общение, за което се отнася настоящото

- ARCID [7]

(Опознавателен знак на въздухоплава-

 

телното средство) може да бъде регист-

 

рационният знак на въздухоплавателното

 

средство или ИКАО кода на авиационния

 

оператор, следван от полетния номер или

 

друго обозначение със стринг от 7 знака.

- FLTRUL [1]

(Правила за полети) съгласно

 

поле 8 от полетния план по ИКАО, може да бъде

 

един от следните символи: I, V, Y or Z.

- FLTTYP [1]

(Вид на полета) съгласно

 

поле 8 от полетния план по ИКАО, може да

 

бъде един от следните символи: G, M, N, S, X.

- NBARC [1];

Брой на въздухоплавателните

 

средства, ако са повече от едно.

- ARCTYP [4]

(Тип на въздухоплавателното

 

средство) съгласно Документ 8643 на ИКАО

 

или символите ZZZZ, когато за въздухоплава-

 

телното средство не е определено обозначение

 

по ИКАО.

- REG [7];

Регистрационен знак на въздухопла-

 

вателното средство.

- WKTRC [1];

Категория на турболенцията.

- COM[20];

Комуникационно оборудване.

- CEQPT [5];

Радионавигационно оборудване.

- SEQPT [1];

ВРЛ оборудване.

 

- ADEP[4]

(Летище на излитане) съгласно Документ

 

7910 на ИКАО четиризнаково обозначение

 

на летището за излитане или символите ZZZZ, ко-

 

гато за същото не е определено обозначение по ИКАО.

- EOBD [6]

(Разчетна дата) данни за годината,

 

месеца и деня във формат: "YYMMDD". Попълва

 

се само при нередовни полети.

- EOBT [4]

(Разчетно време) данни за часа и

 

минутата във формат: "HHMM".

 

Забележка. Ако след групата TITLE следва съ-

 

кращението IRQS, EOBD и EOBT заедно

 

дефинират времето по-късно от това,

 

обозначено в полето FILTIM.

- ROUTE [120]

Данни за маршрута във формат

 

съгласно поле 15 от полетния план по ИКАО

 

съгласно действащата схема за организация на

 

трафикопотока във въздушното пространство на

 

Република България.

- ADES [4]

(Летище за кацане) съгласно Документ 7910

 

на ИКАО четиризнаково обозначение на летището

 

за кацане или символите ZZZZ, когато за

 

същото не е определено обозначение по ИКАО.

- TTLEET [4]

(Общо разчетно време на полета по

 

маршрута) данни за часа и минута във формат

 

"HHMM".

- ALTRN1 [4]

Първо запасно летище.

- ALTRN2 [4]

Второ запасно летище.

- EETFIR [4]

(Разчетно време на полета по маршрута от

 

летището на излитане до границата на

 

Района за полетна информация) данните са

 

във формат "XXXXHHMM", където:

 

"XXXX" е четиризнаково обозначение по ИКАО

 

на Района за полетна информация, който ще бъде

 

пресечен от въздухоплавателното средство при

 

навлизане или напускане на въздушното простран-

 

ство на Република България;

 

"HHMM" данни за времето за полет - час и минута.

- STS [10]

(Статус на полета) както поле 18 от полетния

 

план по ИКАО и се използва да обозначи,

 

че се изисква специално обслужване, могат да бъдат

 

използвани следните съкращения:

 

EMER за аварийни полети;

 

HUM за хуманитарни полети;

 

 

HOSP за оказване на спешна медицинска помощ,

 

заявена от медицинските власти;

 

SAR полети за търсене и спасяване;

 

HEAD когато на борда е глава на държава;

 

STATE полети за целите на държавната власт,

 

когато на борда не е държавният глава;

PROTECTED

използва се за полети, които трябва да се

 

оповестяват на предварително определени длъжностни

 

лица; обикновено това са полети по сигурността.

- TYPZ [20]

Тип на въздухоплавателното средство,

 

когато ARCTYP = ZZZZ

- DEPZ [20]

Име на летището за излитане, когато ADEP = ZZZZ

- DESTZ [20]

Име на летището за кацане, когато

 

ADES = ZZZZ

- DAYS [7]

Полето обозначава деня от седмицата, през

 

който се очаква да се изпълни полетът; например

 

1234567, като 1 обозначава понеделник , 2-вторник

 

и т.н., в това поле задължително се записва

 

"0" (нула) на мястото на дните от седмицата,

 

през които няма да се изпълнява този полет.

- VLDFROM [6]

(Валидност от) датата е формат

 

"YYMMDD".

- VLDUNTIL [6]

(Валидност до) датата е формат

 

"YYMMDD".

- LSTDAY [6]

(Последен ден) датата е формат

 

"YYMMDD" използва се, когато след групата

 

TITLE следва съкращението RCHG или RCNL и

 

означава последният ден, до който модифика-

 

цията ще бъде приложена.

 

Забележка. Датата трябва да бъде между датите

 

валидност от и валидност до.

- REG [7]

(Регистрация) регистрационен знак на въздухоплава-

 

телното средство (до 7 знака) без тирета

 

и пробели.

- OPR [3]

(Авиационен оператор) трибуквено обозначение

 

на авиационния оператор по ИКАО, до който

 

ще се адресират фактурите за заплащане на обслужването.

 

Забележка 1. Ако не е присвоено трибуквено

 

обозначение на авиационния оператор по ИКАО,

 

полето OPR отсъства, вместо него в полето RMK

 

(както е дифинирано по-долу) се попълва полето OPRNAME/

 

и полето OPRADDR/.

 

 

Забележка 2. Ако авиационният оператор не

 

е притежател на въздухоплавателното средство,

 

в полето RMK задължително се попълва полето

 

ACFTOWNR/ и MTOW/.

 

Забележка 3. Ако въздухоплавателното средство ще

 

изпълнява кацане на летище на територията на Република

 

България, в полето RMK задължително се включват

 

съответните съкращения, обозначаващи:

 

- наличието на документа за застраховка -ACFTINS/;

 

- наличието на свидетелството за авиационен

 

оператор -AOC/;

 

-наличието на сертификата на въздухоплавателното

 

средство -ACFTCRTF/.

 

Авиационният оператор е длъжен да изпрати гореуказа-

 

ните документи по пощата своевременно.

 

- RMK

Полето може да съдържа както свободен

 

текст на английски език, така и едно от

 

следните съкращения:

- PURP/MIL

Военно въздухоплава-

 

телно средство с граж-

 

данска цел или граж-

 

данско въздухоплава-

 

телно средство с воен-

 

на делегация, въоръже-

 

ни сили или военно обо-

 

рудване на борда;

- PURP/TECH

Техническо кацане

 

(no traffic rights);

- PURP/DEMO

Демонстративни полети

 

(no traffic rights);

- PURP/TRN

Тренировъчни полети

 

(no traffic rights);

- PURP/BUSI

Бизнес полет (no

 

traffic rights if landing);

- PURP/PAX+n:n

Полети за превоз на

 

пътници + броя

 

на пътниците от: до;

- PURP/POST

Полети за превоз на

 

поща;

- PURP/CGO

Полети за превоз

 

на товари

 

(purpose/cargo flight);

- UNLOAD/NIL

Никакъв товар няма да

 

бъде разтоварван в

 

Република България;

- LOAD/NIL

Никакъв товар няма да

 

бъде затоварван

 

в Република България;

- CARGO/NIL

Няма товари, които ще

 

бъдат разтоварвани

 

или затоварвани на

 

българските летища

 

(празно въздухоплава-

 

телно средство);

- CARGO/ +

Вид и количеството

 

на товара;

- UNLOAD/ +

Вид и количеството на

 

товара, незатоварен в

 

българските летища;

 

- LOAD/ +

Вид и количеството на

 

товара, затоварен в бъл-

 

гарските летища;

- CNOR/ +

Име на изпращащия

 

товара;

- CNEE/ +

Име на приемащия

 

товара;

 

Забележка. Полетата LOAD/, UNLOAD/,

 

CARGO/, CNOR/ и CNEE/ се попълват

 

само когато въздухоплавателното средство

 

ще извършва кацане на летище на територията

 

на Република България.

- OPRNAME/ +

Точният адрес на авиа-

 

ционния оператор, кой-

 

то ще извърши запла-

 

щане на предоставено-

 

то обслужване (попъл-

 

ва се, ако липсва три-

 

буквено обозначение);

- OPRADDR/ +

Точният адрес на авиа-

 

ционния оператор, до

 

който ще се адресират

 

фактурите за заплаща-

 

не на предоставеното

 

обслужване (попълва

 

се, ако липсва трибук-

 

вено обозначение);

- ACFTOWNR/ +

Трибуквено обозначе-

 

ние по ИКАО на собст-

 

веника на въздухопла-

 

вателното средство

 

(само когато възду-

 

хоплавателното сред-

 

ство не е собственост

 

на авиационния

 

оператор, обозна-

 

чен в поле OPR);

- MTOW/ +

Максимално излетно-

 

то тегло в килограми;

- AOC/OK

Потвърждение, че

 

свидетелството на

 

авиационния оператор

 

е валидно;

 

- ACFTINS/OK

Потвърждение, че авиа-

 

ционният оператор има

 

застраховка към трети

 

лица;

- ACFTCRTF/OK

Потвърждение, че сер-

 

тификатът на въздухо-

 

плавателното средство

 

е валиден;

- LBCLR/ +

Номер на разрешение-

 

то за извършване на

 

полет във въздушното

 

пространство и от/до

 

летищата на Републи-

 

ка България, във фор-

 

мат "DDMMHHXX"

- EXPCLR [10];

Валидност на разрешението

- CLR [1];

Полетът е разрешен Y/N

- WHO [12];

Име на лицето, изпращащо съобщението.