НАРЕДБА № 22 ОТ 22 ДЕКЕМВРИ 2008 Г. ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОРАБИТЕ, ПЛАВАЩИ ПО ВЪТРЕШНИТЕ ВОДНИ ПЪТИЩА

Издадена от Министерството на транспорта Обн. ДВ. бр.9 от 3 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.30 от 21 Април 2009г., изм. ДВ. бр.49 от 30 Юни 2009г., изм. и доп. ДВ. бр.16 от 25 Февруари 2014г.

 

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. (1) С наредбата се определят техническите изисквания към устройството и оборудването на плавателните средства, плаващи по вътрешните водни пътища, с цел подобряване условията за безопасност на корабоплаването.

(2) За потвърждаване съответствието на плавателните средства с изискванията по ал. 1 се издава корабно удостоверение на Общността за корабоплаване по вътрешните водни пътища на Общността, с изключение на плаващите устройства.

(3) За целите на наредбата вътрешните водни пътища се класифицират на навигационни зони 1, 2, 3 и 4, както са посочени в приложение № 1.

(4) За корабите, предназначени за превоз на опасни товари, се прилагат и изискванията на Европейското споразумение за международен превоз на опасни товари по вътрешните водни пътища (ADN), включително и Правилата за превоз на опасни товари, които съставляват негова неотменна част.

(5) Изпълнителна агенция "Морска администрация" (ИА "МА") може след съгласуване с комисията да променя класификацията на водните си пътища в зоните, изброени вприложение № 1. Комисията се уведомява за тези промени от ИА "МА" най-малко 6 месеца преди влизането им в сила и тя информира за това другите държави членки.

(6) (Отм. - ДВ, бр. 16 от 2014 г.)

Чл. 2. (1) Тази наредба се прилага към следните плавателни средства:

1. кораби с дължина (L) 20 m или повече;

2. кораби, при които произведението на дължината (L), широчината (B) и газенето (Т) е обем от 100 m3 или повече;

3. влекачи и тласкачи, предназначени за влачене или тласкане на плавателните средства, указани в т. 1 и 2 или на плаващо оборудване, или за придвижването им на борд;

4. кораби, предназначени за превоз на повече от 12 пътници, без да се брои екипажът;

5. плаващо оборудване.

6. плаващи устройства;

7. работни плавателни средства.

(2) Наредбата не се прилага за:

1. фериботи;

2. военни кораби;

3. морски кораби, включително морски влекачи и тласкачи:

а) опериращи или базирани в приливно-отливни води;

б) опериращи временно във вътрешните водни пътища, при условие че разполагат със:

ба) удостоверение за доказване съответствие с Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море (SOLAS) от 1974 г. или равностойно на него, удостоверение за доказване съответствие с Международната конвенция за товарните водолинии от 1966 г. или равностойно на него и международно удостоверение за предотвратяване замърсяването с нефт (IOPP) за доказване съответствие с Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби (MARPOL); или

бб) удостоверение относно правилата и стандартите за безопасност на пътническите кораби, издадено в съответствие с Директива 98/18/ЕО от 17 март 1998 г. за правилата и стандартите за безопасност на пътническите кораби - за пътническите кораби, които не са обхванати от всички конвенции по буква "ба", или

бв) удостоверение от държавата, под чийто флаг плават - за кораби за спорт и развлечение, които не са обхванати от всички конвенции по буква "ба".

Чл. 3. (1) Корабопритежателите на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища на Република България, осигуряват валидно корабно удостоверение на Общността, издадено по реда на Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи (ДВ, бр. 88 от 2004 г.).

(2) По вътрешните водни пътища на Република България могат да оперират кораби с валидни корабни удостоверения, издадени в съответствие с чл. 22 от Конвенцията за корабоплаването по р. Рейн, както е последно изменена.

Чл. 3а. (Нов - ДВ, бр. 16 от 2014 г.) (1) На кораб без присвоен уникален европейски идентификационен номер (УЕИН/ENI) при първоначална регистрация за плаване под българско знаме Изпълнителна агенция "Морска администрация" присвоява уникален европейски идентификационен номер. Номерът се присвоява еднократно и остава непроменен през целия срок на експлоатация на кораба.

(2) Присвоеният уникален европейски идентификационен номер на кораба от Изпълнителна агенция "Морска администрация" се вписва в корабното удостоверение на Общността за корабоплаване по вътрешните водни пътища на Общността.

(3) При издаване на корабно удостоверение на Общността за корабоплаване по вътрешните водни пътища на Общността на кораб с присвоен уникален европейски идентификационен номер от администрация на друга държава - членка на Европейския съюз, Изпълнителна агенция "Морска администрация" вписва в удостоверението присвоения от чуждата администрация уникален европейски идентификационен номер.

(4) При вписване на кораб в българския регистър на корабите, отписан от регистър на трета държава, която не е държава - членка на Европейския съюз, Изпълнителна агенция "Морска администрация" присвоява уникален европейски идентификационен номер след обстоен преглед на кораба и на всичките му системи съгласно тази наредба.

(5) Заедно с регистрацията на корабите в българския регистър на корабите Изпълнителна агенция "Морска администрация" въвежда незабавно присвоените уникални европейски идентификационни номера и всички подлежащи на вписване данни за идентифициране на корабите в електронния регистър, поддържан от Европейската комисия (Европейската база данни за корабите/корпусите EHDB).

 

Глава втора.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТРОЕЖА НА КОРАБИТЕ

Раздел I. Общи изисквания

Чл. 4. (1) Корабите се строят по проектно-техническа документация и в съответствие с добрата корабостроителна практика.

(2) Проектно-техническата документация по ал. 1 се одобрява от призната класификационна организация по реда на Наредба № 4 от 2004 г. за признаване на организации за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели (ДВ, бр. 7 от 2004 г.).

Чл. 5. За всеки новопостроен кораб корабостроителят предава на собственика техническите паспорти на механизмите и обзавеждането, каталожните книги за поръчка на пълен комплект резервни части, инструкции за обслужване на отделните механизми, системи и специфично обзавеждане, комплектите отчетни чертежи по установения формат, както и другите отчетни документи, необходими за правилната експлоатация на кораба.

Раздел II. Изисквания за здравина и устойчивост

Чл. 6. (1) Якостта на корпуса на кораба е достатъчна за всички предвидени случаи на натоварване.

(2) При новопостроени конструкции или съществени изменения на конструкцията, влияещи върху якостта на корпуса, достатъчната якост се потвърждава с изготвената от проектанта документация или класификационно свидетелство или декларация от организацията по чл. 4, ал. 2.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2014 г.) Минималната дебелина (tmin) на обшивката на дъното, скуловите листи и листовете от бордовата обшивка на корабите от стомана се установява при периодичен преглед на кораба съгласно Наредба № 11 от 2011 г. за прегледите на корабите и корабопритежателите (обн., ДВ, бр. 52 от 2004 г.; изм., бр. 101 от 2004 г.; доп., бр. 9, 30 и 49 от 2009 г. и бр. 65 от 2013 г.) и е равна или по-голяма от по-голямата от стойностите, получени по формулите:

1. за кораби с дължина над 40 m - tmin = f.b.c.(2,3 + 0,04 L) [mm];

за кораби с дължина по-малка от 40 m - tmin = f.b.c.(1,5 + 0,06 L) [mm],

но най-малко 3,0 mm минималната дебелина, и

2.

tmin = 0,005a.vТ [mm],

където:

L е дължината на кораба в метри, като се изключи перото на руля и бушприта;

T - вертикалното разстояние в метри между най-ниската точка от корпуса или кила на кораба и линията на максималното газене;

а - разстоянието между ребрата на кораба [mm];

f - коефициент, зависещ от разстоянието между ребрата.