НАРЕДБА ЗА ТРУДОВИТЕ И НЕПОСРЕДСТВЕНО СВЪРЗАНИ С ТЯХ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕКИПАЖА НА КОРАБА И КОРАБОПРИТЕЖАТЕЛЯ

В сила от 22.01.2004 г. Приета с ПМС № 226 от 14.10.2003 г. Обн. ДВ. бр.93 от 21 Октомври 2003г., изм. ДВ. бр.96 от 30 Ноември 2005г.,изм. и доп. ДВ. бр.32 от 8 Април 2014г.

 

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2014 г., в сила от 08.04.2014 г.) С наредбата се уреждат трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения между членовете на екипажа на кораб, плаващ под българско знаме, и корабопритежателя, включващи условията за наемане на работа и за сключване на трудов договор, като работно време, възнаграждения, почивки, платен годишен отпуск, репатриране, социално-битови условия на борда и отговорност на корабопритежателя при болест и злополука на членовете на екипажа, които с оглед спецификата в областта на търговското корабоплаване се налага да бъдат уредени различно от общото трудово законодателство.

(2) С наредбата се уреждат и минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на борда на корабите за предотвратяване на рисковете при работа с оглед предпазване от трудови злополуки, професионални болести, аварии, инциденти и други опасности за живота и здравето на членовете на екипажа.

Чл. 2. (1) Наредбата не се прилага по отношение на трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения на борда на военните и граничнополицейските кораби, на корабите, използвани за спортни цели, развлечение и отдих, на морските кораби с големина до 40 бруто тона и екипаж до четирима души включително и на речните кораби с дължина до 20 метра и с екипаж до двама души.

(2) Разпоредбите на глава втора не се прилагат и по отношение на риболовните кораби.

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2014 г., в сила от 08.04.2014 г.) Корабопритежателят е длъжен да комплектува корабите с необходимия по численост екипаж, за да се гарантира безопасно, ефективно и сигурно експлоатиране на корабите.

(2) Не се допуска наемане на работа на борда на кораб на лица, които не притежават необходимата компетентност в съответствие с изискванията на наредбата по чл. 87, ал. 1 от Кодекса на търговското корабоплаване (КТК).

(3) Капитанът на кораба създава организация за спазване на изискванията за работното време и почивките на борда на кораба по време на плаване и в пристанищата и за безопасни и здравословни условия на труд.

(4) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2014 г., в сила от 08.04.2014 г.) Корабопритежателите на кораби, плаващи под българско знаме, които за наемане на работа на моряци ползват услугите на посредници, установени в държави, в които Морската трудова конвенция от 2006 г., приета в Женева на 23 февруари 2006 г. (ратифицирана със закон - ДВ, бр. 42 от 2009 г.) (ДВ, бр. 76 от 2013 г.), не се прилага, осигуряват чрез мерките, предвидени във вътрешните им процедури, че тези посредници отговарят на изискванията на конвенцията.

 

Глава втора.
ТРУДОВИ ОТНОШЕНИЯ

Раздел I. Условия за наемане на работа и сключване на трудов договор

Чл. 4. (1) Минималната възраст за наемане на работа на борда на кораб е 18 години.

(2) Лица между 16 и 18 години се допускат на борда на кораба за провеждане на учебна плавателна практика.

(3) Не се допуска лица под 18 години да провеждат учебната си плавателна практика през нощта, освен когато програмата за обучение изисква изпълнение на задълженията им през нощта и при условие че това няма да навреди на здравето им.

Чл. 5. За наемане на работа на борда на кораб кандидатът трябва да отговаря на изискванията за:

1. минимална възраст по чл. 4;

2. квалификация, необходима за заемане на длъжността;

3. медицинска годност за заемане на длъжността и за плаване в съответния район.

Чл. 6. (1) Преди постъпване на работа между кандидата и работодателя или негов представител се сключва трудов договор.

(2) Трудовият договор се сключва в писмена форма и съдържа:

1. трите имена на лицето, единен граждански номер (личен номер на чужденеца), дата и място на раждане, постоянен адрес и настоящ адрес;

2. (изм. - ДВ, бр. 32 от 2014 г., в сила от 08.04.2014 г.) данни за работодателя: наименование, седалище, адрес на управление, БУЛСТАТ или ЕИК;

3. място и дата на сключване на договора;

4. начало на изпълнението на трудовия договор;

5. (изм. - ДВ, бр. 32 от 2014 г., в сила от 08.04.2014 г.) място на работа;

6. длъжност, на която е наето лицето;

7. (доп. - ДВ, бр. 32 от 2014 г., в сила от 08.04.2014 г.) размер на основното и допълнителните трудови възнаграждения на лицето с постоянен характер, както и периодите на изплащането им;

8. (изм. - ДВ, бр. 32 от 2014 г., в сила от 08.04.2014 г.) времетраене на договора;

9. (изм. - ДВ, бр. 32 от 2014 г., в сила от 08.04.2014 г.) размер на платения годишен основен и допълнителен отпуск;

10. (изм. - ДВ, бр. 32 от 2014 г., в сила от 08.04.2014 г.) продължителност на непрекъсната работа на борда на кораб;

11. (изм. - ДВ, бр. 32 от 2014 г., в сила от 08.04.2014 г.) място/право на репатриране;

12. (изм. - ДВ, бр. 32 от 2014 г., в сила от 08.04.2014 г.) срок на предизвестие за едностранно прекратяване на договора, който е еднакъв и за двете страни;

13. (изм. - ДВ, бр. 32 от 2014 г., в сила от 08.04.2014 г.) договорените от страните парични помощи и/или обезщетения във връзка с опазване на здравето и социалното осигуряване на член на екипажа;

14. (изм. - ДВ, бр. 32 от 2014 г., в сила от 08.04.2014 г.) препратки към колективен трудов договор, ако е приложим;

15. други условия.

(3) Максималната продължителност на непрекъснатата работа на борда на кораба не може да надвишава 8 месеца.

(4) Прехвърлянето на член на екипажа от един кораб на друг при условия, различни от посочените в трудовия договор, както и всяко друго изменение на трудовото правоотношение се извършва с писменото съгласие на страните.

(5) Работодателят може едностранно да увеличи трудовото възнаграждение на член на екипажа.

(6) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2014 г., в сила от 08.04.2014 г.) Трудовият договор се изготвя и подписва в три екземпляра. Един екземпляр се съхранява на борда на кораба от капитана, а останалите са за страните по договора. Трудовият договор се изготвя в двуезични екземпляри - на български и на английски език, като предимство има текстът на български език. В случай че трудовият договор не е изготвен по предвидения в предходното изречение начин, на корабите, с изключение на тези, които извършват плаване само между български пристанища, задължително се съхранява екземпляр от стандартния формуляр на договор на английски език.

Чл. 7. Преди постъпване на работа работодателят запознава кандидата със степента на риска, с естеството и характера на работата на борда на кораба, като това се удостоверява писмено от лицата.

Чл. 8. (1) Колективният трудов договор между работодателя и синдикалните организации, когато има сключен такъв договор, не може да съдържа клаузи, които са по-неблагоприятни за работниците и служителите от установените в отрасловия или браншовия колективен трудов договор.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2014 г., в сила от 08.04.2014 г.) Копие от Морската трудова конвенция от 2006 г., копие от колективен трудов договор, когато такъв договор е сключен, копие от Споразумението относно Морската трудова конвенция от 2006 г., сключено на 19 май 2008 г. между организациите, представляващи работодателите и работниците в сектора на морския транспорт (Асоциациите на корабособствениците от Европейската общност (ECSA) и Европейската федерация на транспортните работници (ETF), и копие от наредбата се съхраняват на леснодостъпно място на борда на кораба. На членовете на екипажа на борда на корабите, плаващи под българско знаме, се предоставя достъп до горепосочените документи. Достъпът може да се предостави по електронен път.

Раздел II. Репатриране

Чл. 9. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2014 г., в сила от 08.04.2014 г.) Членовете на екипажа имат право да бъдат репатрирани при настъпване на някое от обстоятелствата, предвидени в чл. 10, ал. 1, като дестинацията трябва да бъде в някоя от държавите, с които може да се приеме, че членът на екипажа има значителна връзка, като:

1. мястото, на което членът на екипажа е встъпил в трудово правоотношение;

2. мястото, посочено в колективния трудов договор;

3. държавата, в която живее членът на екипажа;

4. друго място, което е договорено в трудовия договор.

Чл. 10. (1) Всеки член на екипажа има право да бъде репатриран при настъпване на следните обстоятелства:

1. изтичане на максималната продължителност на непрекъснатата му работа на борда на кораб;

2. прекратяване на трудовия му договор;

3. болест, злополука или неотложна причина от здравословно естество и когато лицето е в състояние да бъде транспортирано;

4. конструктивна загуба на кораба;

5. работодателят не е в състояние да изпълнява своите задължения по трудовия договор поради несъстоятелност, продажба на кораба, смяна на регистрацията или други сходни причини;

6. (изм. - ДВ, бр. 32 от 2014 г., в сила от 08.04.2014 г.) писмен отказ от страна на члена на екипажа за изпълнение на трудовите му задължения във военни зони или при насочване на кораба към военна зона.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2014 г., в сила от 08.04.2014 г.) В случай на смърт на член на екипажа работодателят е длъжен да репатрира тленните му останки.

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2014 г., в сила от 08.04.2014 г.) Работодателят има право да репатрира член на екипажа при констатирано от него нарушение на действащото в Република България законодателство, на индивидуалния трудов договор или на системата от правила за безопасно управление на кораба.

Чл. 12. (1) Работодателят организира репатрирането на членовете на екипажа с въздушен транспорт.

(2) Когато транспортирането с въздушен транспорт е невъзможно или неудобно, работодателят организира репатрирането с друг подходящ транспорт.

(3) Репатрирането се счита за започнало от момента, в който членът на екипажа напусне кораба с личния си багаж.

(4) Всички разходи по репатрирането се поемат от работодателя.

(5) В случаите, когато са констатирани нарушения на действащото българско законодателство, на индивидуалния трудов договор или на системата от правила за безопасно управление на кораба, работодателят има право на възстановяване на разходите по репатрирането от члена на екипажа.

(6) Разходите по репатрирането на член на екипажа включват:

1. разходи за пътуване до мястото на репатриране;

2. разходи за храна и квартира от момента, в който членът на екипажа е напуснал кораба, до момента, в който пристигне в мястото на репатриране;

3. разходи за превоз на багаж до 30 кг до мястото на репатриране;

4. разходи за неотложно медицинско обслужване, ако е необходимо, докато здравословното състояние на члена на екипажа позволи пътуване до мястото на репатриране.

Чл. 13. Работодателят няма право да удържа авансово средства от трудовото възнаграждение и от обезщетението, дължими на член на екипажа, за покриване на разходите по репатрирането, както и да иска авансовото им заплащане.

Чл. 14. (1) В случаите, когато работодателят не е организирал или покрил разходите по репатрирането на член на екипажа, Министерството на външните работи чрез консулските си служби организира репатрирането и покрива разходите.

(2) Когато репатрирането не може да бъде осъществено по реда на ал. 1, то може да се извърши от администрацията на държавата, на чиято територия членът на екипажа се намира или чийто гражданин е.

(3) В случаите по ал. 2 разходите по репатрирането се възстановяват от Министерството на външните работи.

(4) В случаите на невъзможност за репатриране от страна на работодателя капитанът уведомява съответната консулска служба или Министерството на външните работи. Когато капитанът не изпълни задължението си, членът на екипажа уведомява консулската служба.

(5) Работодателят възстановява разходите по репатрирането на Министерството на външните работи.

(6) В случаите по ал. 1 и 2, когато членът на екипажа е извършил нарушение по чл. 11, той възстановява разходите по репатрирането на Министерството на външните работи.

Чл. 15. Репатрирането се счита за завършено, когато членът на екипажа е пристигнал на територията на определената държава на репатриране съгласно трудовия договор.

Раздел III. Работно време и почивки

Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2014 г., в сила от 08.04.2014 г.) (1) В зависимост от специфичния характер и условията на работа работодателят прилага и определя следната продължителност на работното време:

1. нормалната продължителност на работното време на лицата, наети на борда на кораб, плаващ под българско знаме, е 8 часа дневно при петдневна работна седмица;

2. работодателят може да установи сумирано изчисляване на работното време за период, който не може да бъде повече от 12 месеца, при работа на смени и/или по график с продължителност на работното време над нормалната продължителност, установена в т. 1.

(2) Работодателят след консултации със синдикални организации там, където има, може да отлага ползването на седмичните почивки, когато това е предвидено в трудовия договор, подписан между работодателя и член на екипажа, и/или във вътрешни актове на работодателя, и/или в действащ колективен трудов договор в предприятието. В случаите на предходното изречение работодателят може да установи и сумирано изчисляване на работното време за период, който не може да бъде повече от 12 месеца.

Чл. 16а. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2014 г., в сила от 08.04.2014 г.) (1) При сумирано изчисляване на работното време нощните часове се превръщат в дневни с коефициент, равен на отношението между нормалната продължителност на дневното и нощното работно време, установени за подневното отчитане на работното време за съответното работно място.

(2) При сумирано изчисляване на работното време действително отработеното време на член на екипажа след превръщането на нощните часове в дневни при всички случаи се отнася единствено към нормата, определена съгласно установения период на сумиране и нормалната продължителност на работното време (8 часа при 5-дневна работна седмица).

(3) Нормата работно време при сумирано изчисляване на работното време се определя като произведение от броя на работните дни за установения период на сумирано изчисляване и нормалната продължителност на работното време през деня.

Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2014 г., в сила от 08.04.2014 г.) Минималната продължителност на почивката на членовете на екипажа е в съответствие с установената в действащото законодателство, но не по-малка от 10 часа за период 24 часа и 77 часа за всеки 7-дневен период.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2014 г., в сила от 08.04.2014 г.) Времето за почивка може да бъде разделено най-много на два периода, единият от които с продължителност най-малко 6 часа. Интервалът между два последователни периода за почивка не може да надвишава 14 часа.

(3) Работното време на члена на екипажа се прекъсва с една или няколко почивки. Капитанът осигурява на члена на екипажа почивка за хранене, която не може да бъде по-малко от 30 минути.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2014 г., в сила от 08.04.2014 г.) Почивките по ал. 3 не се включват в работното време. Прекъсването на работното време с почивки до 15 минути два пъти дневно се включва в работното време.

Чл. 18. При необходимост капитанът на кораба може да възлага корабно дежурство на всеки член на екипажа по предварително изготвен график, като сведе до минимум прекъсванията на времето за почивка и не допуска преумора на членовете на екипажа.

Чл. 19. (1) Тренировките за действия при бедствия и аварии се организират по начин, засягащ в най-малка степен периодите на почивка на членовете на екипажа.

(2) В случаите по ал. 1 или при извънредно повикване на работа на лицата, чиято почивка е нарушена, се осигурява съответната компенсационна почивка.

Чл. 20. (1) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2014 г., в сила от 08.04.2014 г.) При необходимост от осигуряване непосредствената безопасност на кораба, на лицата или товара, намиращи се на борда, или за предоставяне помощ на други кораби или лица, изпаднали в беда на море, капитанът може да измени или да отмени графика с работното време и времето за почивка на членовете на екипажа и да изисква от всеки член на екипажа да работи толкова часове, колкото са необходими за възстановяване на нормалната обстановка.

(2) В случаите по ал. 1 капитанът създава организация на работата за ограничаване на рисковете, застрашаващи живота и здравето на членовете на екипажа.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2014 г., в сила от 08.04.2014 г.) След възстановяване на нормалната обстановка капитанът осигурява на всяко лице, работило по време на планираната по график почивка, ползване на съответна компенсационна почивка.

Чл. 21. (1) На достъпно място на борда на кораб, плаващ под българско знаме, се поставя табло за организацията на работата по отношение на всяка длъжност съгласно приложение № 1, съдържащо най-малко информация за:

1. организацията на работното време на борда на кораба на море и в пристанище;

2. (изм. - ДВ, бр. 32 от 2014 г., в сила от 08.04.2014 г.) минималното време за почивка (брой часове за почивка), регламентирано в чл. 17.

(2) Информацията по ал. 1 се изписва на български и на английски език.

Чл. 22. (1) Определено от капитана лице води за всеки член на екипажа ежемесечна отчетна форма за действително отработеното време или времето за почивка и временна неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука и професионална болест съгласно приложение № 2.

(2) Отчетната форма по ал. 1 се изготвя на български и на английски език.

(3) Отчетната форма по ал. 1 ежемесечно се утвърждава от капитана или от упълномощено от него лице.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2014 г., в сила от 08.04.2014 г.) Всеки член на екипажа получава копие от отчетната форма по ал. 1, отнасяща се за него, което е заверено от капитана или от друго лице, упълномощено от капитана, и от члена на екипажа.

Чл. 23. (1) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г.) До приключване на съответното плаване отчетните форми по чл. 22, ал. 1 се съхраняват при капитана на кораба, след което се предават на работодателя. При поискване от инспекторите на Министерството на транспорта, Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", Изпълнителна агенция "Морска администрация" или от инспектори, проверяващи кораби в пристанище, документите се предоставят за проверка.

(2) При констатирани нарушения инспекторите по ал. 1 дават предписания по организацията на работното време и почивките, които са задължителни за изпълнение от капитана и корабопритежателя.

Раздел IV. Извънреден и нощен труд

Чл. 24. (1) Извънреден е трудът, положен от член на екипажа извън установеното за него работно време по разпореждане или със знанието и без противопоставянето на работодателя или капитана на кораба.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2014 г., в сила от 08.04.2014 г.) Отработените часове през дните на отложените междуседмични почивки по смисъла на чл. 16, ал. 2 и официалните празници в рамките на нормалната продължителност на работното време не се считат за извънреден труд.

(3) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2014 г., в сила от 08.04.2014 г.) При установено сумирано изчисляване на работното време часовете над нормалната продължителност на работното време се считат и се заплащат като извънреден труд, изчислен на базата на основната работна заплата и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, само ако компенсационните почивки по чл. 88б, ал. 8 от Кодекса на търговското корабоплаване не са реално използвани до приключване на установения период на сумирано изчисляване на работното време."

Чл. 25. При изготвяне на графика за работното време на борда на кораба капитанът е длъжен да вземе всички мерки за избягване или свеждане до минимум полагането на извънреден труд от членовете на екипажа.

Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2014 г., в сила от 08.04.2014 г.) Членът на екипажа има право да откаже полагане на извънреден труд, когато не са спазени изискванията на действащото законодателство, с изключение на случаите, свързани с действия по спасяване на кораба, човешкия живот, товара, имущество или на друг кораб, както и за опазване на околната среда от замърсяване.

Чл. 27. Нощен е трудът, който се полага от 22 до 6 часа.

Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2014 г., в сила от 08.04.2014 г.) За положения от всеки член на екипажа труд се води отчетна форма за действително отработените часове съгласноприложение № 2.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 32 от 2014 г., в сила от 08.04.2014 г.) Положеният извънреден и нощен труд се заплаща при условията и по реда на Кодекса на труда и/или на колективния трудов договор, освен ако не е предвидено друго в Кодекса на търговското корабоплаване.

Раздел V. Платен годишен отпуск

Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2014 г., в сила от 08.04.2014 г.) Всеки член на екипажа има право да ползва платен годишен отпуск в размери, установени в Кодекса на труда и подзаконовите актове по прилагането му и/или в колективен трудов договор в предприятието, но не по-малко от 2,5 календарни дни за всеки месец, отработен на борда на кораба.

(2) Членът на екипажа придобива право да ползва отпуска по ал. 1 след изтичане на срока на непрекъсната работа на борда на кораба съгласно трудовия договор.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2014 г., в сила от 08.04.2014 г.) Работодателят осигурява допълнителен платен годишен отпуск в размер на броя отработени седмични почивки в случаите на отлагането им по чл. 88б, ал. 12 от Кодекса на търговското корабоплаване.

(4) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2014 г., в сила от 08.04.2014 г.) При репатриране след изчерпване на всички компенсационни почивки и отпуски работодателят по своя преценка може да предостави или прекрати без съгласието на члена на екипажа ползването на допълнителен целеви отпуск за изчакване качване на кораб до 60 календарни дни последователно или с прекъсвания. Заплащането на този отпуск се изчислява на базата на основната работна заплата и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер само за дните реално използван целеви отпуск.

(5) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2014 г., в сила от 08.04.2014 г.) Когато през време на ползването на отпуск по ал. 4 на член на екипажа бъде разрешен друг вид платен или неплатен отпуск, ползването на допълнителен целеви отпуск се прекъсва. Дните установен допълнителен целеви отпуск за изчакване качване на кораб не се считат за част от годишния отпуск и не се натрупват за календарната година или за следващата такава. Работодателят не начислява и не дължи парично обезщетение за непредоставен/неизползван допълнителен целеви отпуск за изчакване на кораб и такова не се начислява и изплаща и при прекратяване на трудовото правоотношение.

Чл. 30. В случаите, когато член на екипажа е назначен за период по-кратък от една година или при прекратяване на договора, размерът на платения годишен отпуск се определя пропорционално на прослуженото време.

Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2014 г., в сила от 08.04.2014 г.) Платеният годишен отпуск се ползва от члена на екипажа след писмено разрешение от работодателя и след репатриране. При сумирано изчисляване на работното време платеният годишен отпуск се ползва след използване на компенсационните почивки в съответствие с установеното в действащото законодателство по чл. 88б от Кодекса на търговското корабоплаване.

(2) Искането се заявява пред работодателя не по-късно от 3 работни дни преди началото на ползването на отпуска по ал. 1.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2014 г., в сила от 08.04.2014 г.) Работодателят може да предостави ползването на платения годишен отпуск без съгласието на члена на екипажа в случаите на изтичане на договорената продължителност на непрекъсната работа на борда на кораба.

(4) Работодателят не може да задължава член на екипажа да ползва платен годишен отпуск извън мястото на репатриране, определено в трудовия договор.

Чл. 32. Не се считат за част от платения годишен отпуск:

1. официалните празници и почивните дни;

2. времето на временна или трайна неработоспособност;

3. кратките престои и/или ползването на компенсационни или друг вид почивки на брега;

4. участието в курсове за задължителна допълнителна подготовка по одобрени учебни програми;

5. времето за репатриране или прехвърляне за работа на друг кораб.

Чл. 33. Възнаграждението за времето на ползване на платения годишен отпуск може да се изплати авансово по искане на члена на екипажа или по реда на изплащане на трудовото му възнаграждение.

Чл. 34. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2014 г., в сила от 08.04.2014 г.) По взаимно съгласие между страните по трудовото правоотношение ползването на основен и допълнителен платен годишен отпуск и компенсационни почивки може да бъде заменено изцяло или частично с изплащане на парично обезщетение, изчислено на базата на основното трудово и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер.

Чл. 35. (1) Обезщетение за неизползван платен годишен отпуск по чл. 224 от Кодекса на труда се изплаща и в случаите, когато към датата на прекратяване на трудовото правоотношение членът на екипажа няма придобито право на ползване на отпуск.

(2) Правото на обезщетение по ал. 1 възниква, когато членът на екипажа е придобил най-малко един месец трудов стаж.

Раздел V. "а" Трудово възнаграждение (Нов - ДВ, бр. 32 от 2014 г., в сила от 08.04.2014 г.)

Чл. 35а. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2014 г., в сила от 08.04.2014 г.) (1) С колективен и/или индивидуален трудов договор може да се определя различното съотношение между основната работна заплата и допълнителните или други трудови възнаграждения и плащания.

(2) Заплащането по чл. 88б, ал. 8 от Кодекса на търговското корабоплаване се извършва на базата на основното и допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер. При прекратяване на трудовото правоотношение преди компенсирането по чл. 88б, ал. 8 от Кодекса на търговското корабоплаване часовете над нормалната продължителност на работното време се заплащат на базата на основната работна заплата и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер.

Чл. 35б. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2014 г., в сила от 08.04.2014 г.) На членовете на екипажа се предоставят ежемесечни отчети за дължимите им плащания и платените суми, включително възнаграждения, допълнителни заплащания и за използвания обменен курс, когато плащанията са направени във/при различни от договорените валута или курс.

Чл. 35в. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2014 г., в сила от 08.04.2014 г.) Когато работодателят е забавил изплащането на месечното трудово възнаграждение на член на екипажа с повече от един месец, членът на екипажа може да се обърне за съдействие към органите на държавния пристанищен контрол.

Раздел VI. Социално-битови условия на борда на кораба

Чл. 36. Корабопритежателят е длъжен да осигури на членовете на екипажа на кораби, плаващи под българско знаме, минимални стандартни социално-битови условия за живот с цел да се гарантира здравето и благосъстоянието на екипажа, работещ на кораба.

Чл. 37. (1) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2014 г., в сила от 08.04.2014 г.) Корабопритежателят е длъжен:

1. да осигури снабдяване на борда на кораба с хранителни продукти и питейна вода според състава на екипажа, времетраенето и характера на пътуването;

2. да предостави безплатна храна за периода на заетост на членовете на екипажа на борда на кораба.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2014 г., в сила от 08.04.2014 г.) Количеството, хранителната стойност, качеството и разнообразието на храната се съобразяват с физиологичните и санитарно-хигиенните норми за здравословно хранене съгласно Наредба № 23 от 2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението (ДВ, бр. 63 от 2005 г.) и храната се приготвя от лица, притежаващи необходимата квалификация.

Чл. 38. Корабопритежателят осигурява, а капитанът организира поддържането в изправност на наличното корабно кухненско, хладилно и друго оборудване, осигуряващо принудителна вентилация, отопление, водоснабдяване на помещенията, използвани за хранене на екипажа, приготвяне на храната и съхраняване на хранителни продукти и питейна вода.

Чл. 39. Корабопритежателят е длъжен да осигури необходимата вентилация на спалните помещения и на помещенията за хранене, особено при плаване в тропически райони.

Чл. 40. Корабопритежателят осигурява наличие на отделни санитарни помещения за жени и мъже и необходимия достъп до тях.

Чл. 41. Не се допуска директна връзка между спалните и товарните помещения, както и между спалните помещения и машинното отделение.

Чл. 42. (1) Капитанът на кораба назначава комисия с председател - старши помощник-капитанът на кораба, и със задължителното участие на главния готвач, която е длъжна да проверява спазването на изискванията на чл. 37 и 38 при всяко зареждане с хранителни продукти и вода в пристанище, но не по-малко от веднъж месечно.

(2) За резултатите от проверките по ал. 1 се представя писмен доклад до капитана.

(3) При констатиране на нарушения капитанът предприема необходимите мерки за отстраняването им и уведомява корабопритежателя.

Чл. 43. (1) Корабопритежателят е задължен да осигури на кораб, плаващ под българско знаме, недискриминационни условия на живот и работа на борда за всички членове на екипажа независимо от тяхната националност, раса, пол, религия, политически или други схващания и да им предоставя условия за осведомяване чрез радио- и телевизионни предавания и прожекции на видеофилми.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2014 г., в сила от 08.04.2014 г.) Корабопритежателят осигурява на борда на кораба:

1. подходящи условия и оборудване за отдих и възстановяване, включващо аудио-видео възпроизвеждащи устройства и носители, тихи игри и съоръжения за спортуване;

2. адекватен достъп до телефонни и интернет комуникации, където е възможно.

(3) Членовете на екипажа на кораб, намиращ се в българско пристанище, имат право на достъп без дискриминация до необходимите им услуги, в това число за спорт, отдих, възстановяване и при възможност - за удовлетворяване на религиозните им потребности.

(4) Браншовите организации на корабопритежателите съвместно със синдикалните организации изготвят списък, съдържащ информация за адресите на местата и лицата за контакти за получаване на необходимите услуги по ал. 3 в пристанищата.

Чл. 44. Корабопритежателите и браншовите организации са длъжни периодично да провеждат съвместни проверки за спазване на условията по чл. 43 за задоволяване нуждите на членовете на екипажа.

Чл. 45. Корабопритежателят разработва, приема и прилага процедура за реда за разглеждане и решаване във възможно най-кратък срок на жалби и сигнали, постъпили от членове на екипажи, от браншови синдикални и работодателски организации.

Чл. 45а. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2014 г., в сила от 08.04.2014 г.) Браншовите синдикални и работодателски организации съвместно с органите на местното управление и доброволчески организации в областта на морския транспорт участват в осъществяването на контрол върху съществуващата материална база и организираните услуги в българските пристанища с цел подобряването им. Лицата по предходното изречение съдействат за изграждането и поддържането на материална база в зависимост от възможностите им и на база на писмени договорености, в които участват, и/или колективни споразумения, които са приели и подписали.

Раздел VII. Задължения на работодателя при болест и злополука

Чл. 46. (1) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2014 г., в сила от 08.04.2014 г.) На членовете на екипажа се предоставят без заплащане:

1. медицинско обслужване;

2. основни зъболекарски услуги;

3. достъп до необходимите лекарства и медицинско оборудване в съответствие с разпоредбите на Наредба № 9 от 2003 г. за медицинското обслужване на корабите (обн., ДВ, бр. 17 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 26 от 2006 г.).

(2) В случаите на необходимост членовете на екипажа имат право да посетят квалифицирано медицинско лице в пристанището, където се намира корабът.

Чл. 47. Изпълнителна агенция "Морска администрация" (ИА "МА") извършва ежегодна проверка на борда на всеки кораб за наличието и правилното съхраняване на лекарствата и медицинското оборудване в съответствие с изискванията на Наредба № 9 от 2003 г. за медицинското обслужване на корабите.

Чл. 48. Работодателят осигурява на борда на кораба списък на радиостанциите, чрез които може да се получат медицински съвети.

Чл. 49. (1) В случаите на временна неработоспособност поради общо заболяване и трудова злополука членовете на екипажа получават парично обезщетение.

(2) Обезщетението за временна неработоспособност поради трудова злополука се дължи на члена на екипажа и когато трудовата злополука е настъпила по време на пътуването му до кораба и до приключване на репатрирането му.

Чл. 50. Определено от капитана лице отразява в отчетната форма за работното време на членовете на екипажа случаите на временна неработоспособност поради общо заболяване.

Чл. 51. Не се дължи обезщетение за трудова злополука в случаите по чл. 46, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, както и в случаите на злополука, причинена вследствие на болест или недъг, укрити от члена на екипажа в момента на започването на работа на борда на кораба.

Чл. 52. Работодателят поема разходите за неотложна медицинска помощ и лечение, включително хоспитализиране на член на екипажа в чуждо пристанище, докато състоянието му позволи възстановяване на работа или репатриране. Задължението е за период не по-дълъг от 4 месеца, освен ако в трудовия договор са уговорени по-благоприятни условия за пострадалото лице.

Чл. 53. Капитанът предприема мерки за запазване и връщане вещите на пострадалото лице в мястото на репатриране.

Чл. 54. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2014 г., в сила от 08.04.2014 г.) Работодателят поема разноските по погребението в случай на смърт на член на екипажа, настъпила на борда на кораба или на брега по време на изпълнението на трудовия договор.

Чл. 54а. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2014 г., в сила от 08.04.2014 г.) Работодателят сключва подходяща застраховка за покриване изцяло на възможни непредвидени разходи за лечение и обезщетения, произтичащи от чл. 46, 49, 52 и 54.

Раздел VIII. Разглеждане на жалби на борда на кораб (Нов - ДВ, бр. 32 от 2014 г., в сила от 08.04.2014 г.)

Чл. 54б. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2014 г., в сила от 08.04.2014 г.) (1) На всеки кораб, плаващ под българско знаме, работодателят има задължение да приеме и установи писмени процедури за разглеждане на индивидуални жалби на борда на кораба. Процедурите имат за цел справедливото, ефективно и бързо обработване на всяка жалба, подадена от членовете на екипажа, срещу евентуални нарушения на изискванията на Морската трудова конвенция от 2006 г., включително относно правата на членовете на екипажа.

(2) Забранява се всяка форма на преследване на членовете на екипажа за подаване на жалби.

(3) Всеки член на екипажа има право да предяви правата си по съдебен ред по предмета на жалбата съобразно действащото българско законодателство.

Чл. 54в. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2014 г., в сила от 08.04.2014 г.) (1) Установените на борда на кораба писмени процедури трябва да осигуряват вземането на решение по жалбите на възможно най-ниско ниво, като предвиждат следното:

1. жалбите първо да се отправят до прекия ръководител на подаващия жалбата член на екипажа;

2. прекият ръководител предприема мерки и действия за разрешаване на проблема в рамките на определените в процедурите срокове, съответстващи на сериозността на разглежданите проблеми.

(2) Процедурите не трябва да ограничават правото на членовете на екипажа да подават жалби директно до капитана и ако те считат за необходимо - до работодателя, до Изпълнителна агенция "Морска администрация" и до Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда". Ако прекият ръководител не може да разреши проблема по задоволителен за члена на екипажа начин, последният може да се обърне към капитана, който трябва да се заеме със случая лично.

(3) Процедурите за разглеждане на жалби на борда на кораба включват правото на члена на екипажа да бъде придружаван или представляван по време на разглеждането на подадената от него жалба, както и правото на защита срещу евентуалното му преследване за подаване на жалби.

(4) На борда на кораба се води регистър на всички подадени жалби. Решенията по подадените жалби се съставят в писмен вид и копия от тях се предоставят на съответния член на екипажа, подал жалбата.

(5) Aко дадена жалба не може да бъде разрешена на борда, въпросът се отнася до работодателя, който в определения съгласно вътрешните процедури срок взема решение по въпроса, когато това е подходящо, в консултации със съответните членове на екипажа или с други лица, които могат да ги представляват по закон.

(6) На всички членове на екипажа, наети на борда на кораб, плаващ под българско знаме, в допълнение към копието от моряшкия трудов договор се предоставя и копие от приложимите на борда на кораба процедури за разглеждане на жалби.

(7) Писмената процедура съдържа задължително следните реквизити:

1. актуален адрес и координати за контакт на работодателя, на Изпълнителна агенция "Морска администрация" и на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда";

2. името на лицето или лицата на борда на кораба, които могат поверително да предоставят на членовете на екипажа безпристрастни съвети относно техните жалби и да ги подпомогнат по друг начин при прилагането на процедурите за подаване на жалби;

3. адрес и координати за контакт с компетентния орган в държавата, в която живее членът на екипажа, в случай че на борда на кораба има наети чужди граждани.

 

Глава трета.
ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

Раздел I. Задължения на корабопритежателя

Чл. 55. (1) Корабопритежателят отговоря за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и социално-битово обслужване на членовете на екипажа и пътниците, намиращи се на борда на кораба.

(2) Капитанът на кораба като представител на корабопритежателя отговаря за изпълнението на изискванията по ал. 1.

Чл. 56. Корабопритежателят набелязва целите и приема политика по осигуряване на безопасността и здравето при работа и социално-битовите условия на лицата на борда на кораба след консултации със синдикалните организации в предприятието, ако има такива, относно:

1. ефективното взаимодействие между корабопритежателя и членовете на корабните екипажи при разработване и прилагане на мерки за подобряване на здравословните и безопасни условия на труд на членовете на екипажа;

2. осигуряването на съответни механизми за преглед на ефективността на взетите мерки;

3. осигуряването на подходящи механизми за осъществяване на постоянни консултации между корабопритежателите, синдикалните организации в предприятието, ако има такива, и членовете на корабните екипажи по отношение на осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, както и други въпроси от взаимен интерес за корабопритежателите и членовете на екипажите.

Чл. 57. (1) Корабопритежателят осигурява необходимите ресурси, приема програми за достигане на набелязаните цели и създава организация за прилагането им в съответствие с политиката по чл. 56.

(2) Корабопритежателят въвежда процедури за прилагане на политиката, включително относно взаимоотношенията с бреговите служби и други лица, намиращи се временно на борда на кораба.

Чл. 58. (1) Корабопритежателят осигурява писмени процедури, експлоатационни инструкции, инструкции за безопасност и здраве при работа и друга документация на борда на кораба, необходима за безопасната му експлоатация.

(2) На борда на кораба, включително във всяка каюта и в салета, трябва да има и инструкции и процедури на корабопритежателя за използване на аварийно-спасителните средства и методи за оцеляване на море, написани ясно и разбираемо и илюстрирани, когато е възможно.

Чл. 59. Корабопритежателят планира, подготвя и създава организация за изпълнение на дейностите на борда на кораба по начин, който:

1. не създава риск за здравето, живота и безопасността на членовете на екипажа при използването на материалите и продуктите;

2. защитава и предпазва членовете на екипажа от вредното влияние на химикали, физични и биологични агенти при прилаганите методи на работа.

Чл. 60. (1) Корабопритежателят извършва оценка на риска на борда на всеки кораб в съответствие с Наредба № 5 от 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска (ДВ, бр. 47 от 1999 г.) и предприема мерки за ограничаването му след обсъждане в корабните групи по условия на труд.

(2) Корабопритежателят извършва и цялостна оценка на риска на всички кораби и на бреговата администрация, отчитайки оценките по ал. 1, и предприема мерки за ограничаването му след обсъждане в комитета по условия на труд.

(3) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2014 г., в сила от 08.04.2014 г.) Корабопритежателят при извършването оценка на риска във връзка с управлението на безопасността и здравето при работа следва да се позовава на съответната статистическа информация от неговите кораби, както и на предоставената от компетентната власт обща статистическа информация.

Чл. 61. Корабопритежателят организира периодични проверки, свързани с безопасността на корабите, включващи проверка на работните места, инструментите, оборудването, съоръженията, механизмите и други, имащи отношение към здравословните и безопасни условия на труд на членовете на екипажа.

Чл. 62. (1) Корабопритежателят разработва процедури за реда за действие и уведомяване при настъпили трудови злополуки, аварии и инциденти.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 96 от 2005 г., в сила от 01.12.2005 г.) Корабопритежателят незабавно уведомява ИА "МА" за всеки авариен случай, а при злополука, довела до инвалидност или смърт или при която има основание да се предполага, че ще доведе до такива последици - и отдел "Инспекция, технически надзор, здравословни и безопасни условия на труд и безопасност" в Министерството на транспорта, териториалното поделение на Националния осигурителен институт, Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" и други компетентни органи.

(3) Корабопритежателят разследва всички трудови злополуки, аварии и инциденти на борда на кораба, като анализира причините за настъпването им и предприема действия за превенция за недопускането им.

Чл. 63. Корабопритежателят осигурява на борда на кораба необходимото работно облекло, специално работно облекло и лични предпазни средства за всички членове на екипажа, както и животоспасяваща и спасителна екипировка за всички лица на борда на кораба, включително жълтооранжево сигнално облекло съгласно приложение № 3.

Чл. 64. Корабопритежателят назначава длъжностни лица в бреговата си администрация, които го подпомагат при изпълнение на задълженията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Чл. 65. Корабопритежателят осигурява на членовете на екипажа преди качване на борда на кораба провеждането на инструктаж за рисковете, свързани с тяхната работа, включително тренировки на борда на кораба, насочени към всекидневната експлоатация на кораба и действията за работа в аварийни ситуации.

Чл. 66. Корабопритежателят създава в съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) комитет по условия на труд, в чийто състав се включват равен брой представители на работниците и служителите и на корабопритежателя, преминали обучение съгласно Наредба № 4 от 1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията (обн., ДВ, бр. 113 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 85 от 2000 г.).

Чл. 67. (1) Корабопритежателят създава група по условия на труд на всеки кораб с екипаж над 10 души, в чийто състав се включват представители на членовете на екипажа и на корабопритежателя, преминали обучение.

(2) Функциите на групата за кораби с екипаж до 10 души включително се изпълняват от комитета по чл. 66.

Чл. 68. Корабопритежателят осигурява условия за изпълнение на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд, като:

1. изпълнява предписанията на компетентните органи;

2. осигурява достъп на членовете на групата и на комитета по условия на труд до всички работни места на борда на кораба;

3. допуска със съгласието на членовете на екипажа провеждане на интервюта и анкети за здравето и безопасността при работа от представители на комитета и на групата по условия на труд;

4. предоставя на капитана и на членовете на групата и на комитета по условия на труд информация, свързана със здравето и безопасността по време на плаване и с характера на извършваната работа;

5. осигурява време за обучението на членовете на групата и на комитета по условия на труд;

6. осигурява възможност на членовете на групата и на комитета по условия на труд в рамките на работното им време да упражняват своите функции.

Раздел II. Задължения на капитана

Чл. 69. Капитанът е отговорен за прилагането на политиката на корабопритежателя по чл. 56.

Чл. 70. Капитанът осигурява:

1. условия за извършване на работата, включващи и предприемане на мерки за предотвратяване на трудови злополуки и професионални болести на членовете на екипажа и на други лица, извършващи трудова дейност на борда на кораба;

2. наблюдение и контрол на всяка рискова дейност, изискваща съвместна работа на членовете на екипажа;

3. необходимите почивки на членовете на екипажа по време на работа;

4. наличието на борда на кораба на процедури и инструкции за осъществяване на всяка дейност или работа, корабни планове, правила за безопасна работа и друга информация, необходима за безопасното им осъществяване;

5. документите по т. 4 да бъдат поставени на подходящи места с оглед ползване от членовете на екипажа по време на работа;

6. необходимото време за обучение на членовете на екипажа по здравословни и безопасни условия на труд;

7. провеждането на всички планирани тренировки на борда на кораба на необходими интервали от време;

8. участието на членовете на екипажа в тренировките по процедурите за действие при непредвидени обстоятелства;

9. прилагането на система от разрешителни за работа при извършване на работа на борда на кораба, свързана с висока степен на риск.

Чл. 71. Капитанът издава разпореждания и инструкции на ясен и разбираем език за членовете на екипажа.

Чл. 72. Капитанът е длъжен да организира разследването на всички трудови злополуки, аварии и инциденти и да уведомява незабавно корабопритежателя и съответните компетентни органи.

Чл. 73. Капитанът провежда периодично най-малко веднъж месечно заседания с групата по условия на труд за обсъждане на докладите, становищата и предложенията на групата и осигурява изпълнението на приетите мерки.

Чл. 74. (1) Капитанът осигурява съхраняването на определените за това места и поддържането в изправност на животоспасяващата и спасителната екипировка и оборудването за действие при непредвидени обстоятелства.

(2) Екипировката и оборудването се проверяват редовно от капитана или от определени от него лица, включително преди отплаване и по време на плаване.

(3) Капитанът е длъжен да осигури членовете на екипажа да бъдат обучени за правилното и безопасно използване на екипировката и оборудването и за действията при ситуации, застрашаващи живота и здравето.

Раздел III. Задължения на членовете на екипажа

Чл. 75. (1) При изпълнение на трудовите си задължения членовете на екипажа са длъжни да спазват изискванията за здравословни и безопасни условия на труд с оглед осигуряване на безопасността и здравето на всички лица на борда на кораба.

(2) При бедствия, инциденти и при други непредвидени обстоятелства членовете на екипажа са длъжни да взаимодействат помежду си за оказване на помощ.

Чл. 76. Членовете на екипажа участват чрез групата по условия на труд в обсъждането и актуализирането на инструкциите и процедурите за безопасна работа на борда на кораба.

Чл. 77. При възникване на опасност за живота и здравето на член на екипажа при извършване на трудова дейност той преустановява незабавно работата си и уведомява прекия си ръководител.

Чл. 78. Членовете на екипажа са длъжни:

1. да изпълняват всички предписания на контролните органи по здравословни и безопасни условия на труд и приетите мерки, предложени от групата и комитета по условия на труд;

2. да използват специалното работно облекло и личните предпазни средства по предназначение;

3. да се явяват на работа в състояние, което им позволява да изпълняват възложените задачи, и да не употребяват през работно време алкохол или друго упойващо вещество.

Чл. 79. Освен в случай на аварийна ситуация членовете на екипажа не трябва да премахват или преместват средствата за безопасност или друго оборудване или приспособление, осигуряващо тяхната или на други лица защита.

Чл. 80. Членовете на екипажа не трябва да осъществяват дейност на борда на кораба, за която не притежават необходимата квалификация и правоспособност, когато такава се изисква или която не е включена в служебните им задължения.

Чл. 81. Членовете на екипажа са длъжни да участват активно и отговорно в обучението и тренировките за безопасни действия при аварийни ситуации и непредвидени обстоятелства.

Раздел IV. Групи по условия на труд

Чл. 82. Групата по условия на труд приема вътрешни правила за работа, съобразени с изискванията на ЗЗБУТ.

Чл. 83. (1) Групата подпомага изпълнението на политиката и програмите на корабопритежателя за здравословни и безопасни условия на труд.

(2) Членовете на екипажа чрез групата въздействат за спазване и за подобряване на здравословните и безопасни условия на труд на борда на кораба.

Чл. 84. Групата:

1. подпомага корабопритежателя при разработването и актуализирането на приложимите мерки за превенция на рисковете и за създаване на здравословни и безопасни условия на труд на членовете на екипажа;

2. улеснява сътрудничеството между членовете на екипажа и корабопритежателя относно методите, способите и средствата за създаване и подобряване на здравословните и безопасни условия на труд;

3. подпомага корабопритежателя за разпространяване на информация за здравословните и безопасни условия на труд;

4. осигурява запознаването на членовете на екипажа с изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на дейностите на борда на кораба;

5. предлага предприемането на действия по отношение на опазване здравето и безопасността при работа;

6. проучва докладите за разследване на обстоятелствата и причините за трудови злополуки, професионални болести, катастрофи, аварии и други и дава препоръки на корабопритежателя.

Чл. 85. Групата може да извършва консултации с комитета по условия на труд при корабопритежателя, длъжностните лица по безопасност и здраве, професионалните организации на корабопритежателите и организациите на работниците и служителите от морския и речния транспорт по здравословни и безопасни условия на труд за упражняване на задълженията им.

Чл. 86. (1) За всяко заседание на групата се съставя протокол, който се съхранява на борда на кораба.

(2) Копие от протокола се изпраща на корабопритежателя.

(3) Протоколите се предоставят за сведение на членовете на екипажа на кораба.

Чл. 87. Корабопритежателят и капитанът уведомяват групата за планираното изменение на всяка дейност, осъществявана на борда на кораба, която има отражение върху здравето и безопасността.

Чл. 88. Корабопритежателят предоставя на групата информация за рисковете и потенциалните опасности на борда, включително за рисковете, произтичащи от превозите на опасни товари.

Чл. 89. Членовете на групата осъществяват своите функции и провеждат своите заседания в рамките на работното им време след съгласуване с капитана на кораба.

Чл. 90. Членовете на групата осъществяват функциите, възложени им със ЗЗБУТ, които включват и:

1. извършване на проверки на работните места на борда на кораба;

2. разследване и изясняване на постъпили сигнали от членове на екипажа;

3. участие в разследването на трудови злополуки, аварии, катастрофи и други;

4. наблюдаване на резултатите от подобрителните мерки, приети от групата.

Чл. 91. Капитанът е длъжен да предоставя на членовете на групата необходимата за осъществяване на задълженията им документация.

Раздел V. Докладване на трудови злополуки, аварии и пожари на борда на кораба

Чл. 92. Корабопритежателят уведомява компетентните органи за трудовите злополуки, авариите и пожарите, възникнали на борда на кораба.

Чл. 93. (Доп. - ДВ, бр. 32 от 2014 г., в сила от 08.04.2014 г.) Докладването и разследването на трудови злополуки на борда на кораба се извършват в съответствие с изискванията наКодекса за социално осигуряване, наредбата по чл. 79, ал. 3 КТК и Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки, приета с Постановление № 263 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 6 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 61 от 2000 г. и бр. 19 от 2002 г.), спазвайки указанията на Международната организация на труда, и целят свеждане до минимум на възможността от повторно възникване на същата злополука.

Чл. 94. (1) Причините за всички възникнали на борда на кораба злополуки задължително се разследват от вътрешна комисия, назначена от капитана в съответствие с приета от корабопритежателя процедура и при възможност включваща длъжностно лице по здравословни и безопасни условия на труд.

(2) В състава на комисията задължително участва капитанът на кораба.

Чл. 95. (1) Комисията изготвя доклад за злополуката.

(2) Капитанът на кораба предава доклада по ал. 1 на групата по условия на труд и на корабопритежателя.

Чл. 96. (1) Докладите за възникнали трудови злополуки се обсъждат на заседанията на групата, като се приемат и предлагат на корабопритежателя необходимите мерки за намаляване на опасността от повторно възникване на злополуките.

(2) При необходимост корабопритежателят преразглежда и допълва инструкциите и процедурите за безопасност, отчитайки заключенията от разследването.

Раздел VI. Разрешителни за работа

Чл. 97. (1) Разрешително за работа се издава за извършване на следните дейности с висока степен на риск съгласно приложение № 4:

1. работа с опасни товари;

2. влизане и работа в затворени и ограничени пространства;

3. заваръчни и други огневи работи;

4. работа на височина и зад борд;

5. работа с преносими ръчни електрически и механични инструменти и осветителни тела във взривоопасна и пожароопасна среда;

6. работа с опасни и дразнещи вещества и йонизиращи лъчения.

(2) Корабопритежателят може да предвиди и други рискови дейности, изискващи издаване на разрешителното по ал. 1.

Чл. 98. Разрешителното се издава от капитана на кораба и описва работата, която ще бъде извършена, както и предварителните мерки, които трябва да бъдат предприети, необходимите проверки за установяване, контролиране и отстраняване на рисковете и процедурата за действие при възникване на опасност в случай на инциденти.

Чл. 99. Разрешителното се попълва и подписва от лицето, натоварено с работата, и от определено от капитана лице.

Чл. 100. При възникване на непредвиден риск работата незабавно се преустановява, предприемат се необходимите мерки за минимализиране на непредвидения риск и задължително се предприемат действия по издаване на ново разрешително.

Чл. 101. При невъзможност за приключване на работата в срока на разрешителното работата се прекратява и се предприемат действията по издаване на ново разрешително.

Раздел VII. Общи изисквания по здравословни и безопасни условия на труд на борда на кораба

Чл. 102. Палубите, преградите, таваните и други повърхности в работните райони трябва да са чисти, боядисани и поддържани в съответствие с хигиенните стандарти.

Чл. 103. С оглед избягване на злополуки членовете на екипажа са длъжни да отстраняват незабавно:

1. всички забелязани от тях неизправности в оборудването и обзавеждането;

2. разлети масла, горива или други течности;

3. лед, сняг, киша и кал.

Чл. 104. (1) Работа с азбест и азбестосъдържащи материали се забранява.

(2) При повреда на съдържащи азбест панели, обшивки и др. членовете на екипажа са длъжни незабавно да предприемат действия за неутрализиране на зоната на вредността за избягване на рисковете от попадане на азбестови влакна във въздуха и поглъщането им от членовете на екипажа.

Чл. 105. Членовете на екипажа са длъжни при забелязване на неизправности в електрически уредби, инсталации и съоръжения да уведомят вахтения механик за предприемане на мерки и за извършване на необходимите ремонти.

Чл. 106. Указателните табели, знаците, маркировките, надписите и инструкциите на борда на кораба се поддържат винаги чисти и четливи.

Чл. 107. Тежки предмети, включително поставените високо над нивото на палубата, се закрепват и осигуряват срещу клатене на кораба.

Чл. 108. Членовете на екипажа при преминаване през врати и люкове са длъжни да ползват обезопасителните им механизми и устройства.

Чл. 109. Фалшбордът и леерните устройства трябва да се поддържат в изправно състояние за предпазване от падане зад борд и дренажните отвори да се почистват редовно за бързо оттичане на водата.

Чл. 110. (1) Пътищата, проходите и изходите на борда на кораб, които се използват за аварийни, трябва да бъдат лесно достъпни и осветени по всяко време за бърза евакуация към откритите палуби и спасителните средства, като заключените врати се отварят незабавно за осигуряване преминаването на членовете на екипажа и спасителните екипи.

(2) Аварийните пътища, проходи и изходи се обозначават и маркират в съответствие с изискванията на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море (SOLAS), 1974 г., глава II - 2, правило 20 и глава III, правила 9.2.2 и 9.2.3, ратифицирана с Указ № 2250 на Държавния съвет (ДВ, бр. 61 от 1983 г.).

Раздел VIII. Предотвратяване на трудови злополуки на борда на кораба

Чл. 111. При маневри по швартоване или заставане на котва членовете на екипажа трябва да се намират на възможно най-безопасното за тях място от въжетата за избягване на увреждане при нарушаване целостта на въжетата.

Чл. 112. Членовете на екипажа трябва да стоят извън обсега на повдигнати товари.

Чл. 113. (1) Отпадъците на борда на кораба се съхраняват на определените и обозначени за това места за избягване на потенциален риск за здравето и безопасността на членовете на екипажа и възникване на пожар на борда на кораба.

(2) Отпадъци, парцали и други материали, напоени с бои, горива и масла, се съхраняват отделно.

Чл. 114. Аерозолните материали не трябва да се използват или поставят в близост до открит пламък или други топлинни източници, дори когато опаковката им е празна.

Чл. 115. (1) Членовете на екипажа трябва да бъдат своевременно ваксинирани в зависимост от рисковете в района на плаване.

(2) При плаване към пристанище, където има регистрирани случаи на малария, преди навлизане, по време на престоя и след напускане на пристанището се приемат антималарични медикаменти.

Раздел IX. Употреба на опасни вещества и химически продукти

Чл. 116. Членовете на екипажа ползват и съхраняват опасни вещества по начин, предотвратяващ риска от отравяния и пожари.

Чл. 117. На достъпно място на борда на кораба се поставя информационен бюлетин за безопасното използване на опасните вещества (MSDS).

Чл. 118. Опасните вещества трябва да се съхраняват в заключени и вентилирани помещения в оригиналните им опаковки, а при невъзможност - в специално надписани опаковки, за избягване вероятността от грешки.

Чл. 119. (1) При работа с химическите продукти членовете на екипажа спазват инструкциите на производителя и ползват лични предпазни средства, включително за предпазване на очите.

(2) Членовете на екипажа използват химически продукти само при наличие на обозначение за съдържанието им.

Чл. 120. При употребата на химически продукти, като минерални масла, естествени разтворители, греси и други, членовете на екипажа са длъжни да ползват предпазни ръкавици и предпазни кремове за защита на кожата и средства за измиване след употреба.

Раздел X. Предпазване от запалвания и пожари

Чл. 121. На борда на кораба трябва да има необходимата противопожарна екипировка и оборудване в съответствие с изискванията на признатата организация по реда на чл. 73, ал. 4КТК.

Чл. 122. (1) Противопожарната екипировка и оборудване се съхраняват на определените за това места, периодично се изпитват и се поддържат в добро работно състояние за незабавна употреба.

(2) Членовете на екипажа трябва да са запознати с местонахождението на противопожарната екипировка и оборудване и с инструкциите за употребата им.

(3) Преди отплаване на кораба съответното длъжностно лице проверява наличието на необходимия брой пожарогасители и другото преносимо противопожарно оборудване.

Чл. 123. Тютюнопушенето на борда на кораба се разрешава само на определените за това места.

Чл. 124. Забранява се тютюнопушенето в спалните помещения.

Чл. 125. Забранява се сушенето на облекла, кърпи, постелъчни принадлежности и др. в машинните и котелните помещения.

Раздел XI. Електрически уредби и съоръжения

Чл. 126. (1) Достъп до електрически уредби и съоръжения имат само лицата, притежаващи необходимата правоспособност, съгласно изискванията на наредбата по чл. 87, ал. 1 КТК.

(2) Членовете на екипажа са длъжни да уведомяват незабавно лицата по ал. 1 за всички откази и повреди в електрическото оборудване за предприемане на необходимите мерки.

Чл. 127. Повредените противовлажни или взривобезопасни осветителни тела се подменят от лицата по чл. 126, ал. 1.

Чл. 128. Не се допуска ползването на преносими отоплителни електрически уреди на борда на кораба.

Чл. 129. Всички лични електрически уреди на лицата на борда на кораба трябва да бъдат свързани към електрическата мрежа със стандартни накрайници.

Чл. 130. Не се допуска последователното свързване на удължители с разклонители за захранване на няколко консуматора от една точка.

Чл. 131. Когато членовете на екипажа използват ръчни преносими електрически инструменти и лампи, те трябва да се убедят, че гъвкавите кабели, минаващи през врати, отвори, капаци и др., са защитени от повреда при затварянето им.

Раздел XII. Работни облекла, специални работни облекла и лични предпазни средства

Чл. 132. (1) Корабопритежателят осигурява работното и специалното работно облекло и личните предпазни средства съобразно с естеството и характера на работа на борда на кораба, вида на превозвания товар и в съответствие с Наредба № 3 от 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място (ДВ, бр. 46 от 2001 г.).

(2) За работа с биологични агенти или опасни химически продукти се осигуряват съответно специално работно облекло и лични предпазни средства.

(3) Членовете на екипажа, работещи в помещения с високи експозиции на шумово натоварване, ползват антифони, специални борчета и други лични предпазни средства.

(4) Членовете на екипажа, работещи в условия на опасност от кислородна недостатъчност или с отровни, опасни или дразнещи вещества, прах или газове, използват предпазни средства за защита на дихателните органи в съответствие с вида, количествата и концентрациите на вредностите в работната среда.

(5) Членовете на екипажа, работещи на височина извън борда на кораба или на места с опасност от падане, ползват осигурителни въжета, сбруи, висящи столове и други предпазни средства.

Чл. 133. (1) За осигуряване на безопасност при работа на кораба членовете на екипажа трябва да носят подходящи обувки според вида на извършваната работа.

(2) При товарно-разтоварни операции членовете на екипажа ползват каски, обувки с метални бомбета и други лични предпазни средства.

Чл. 134. (1) Облеклата и предпазните средства се поддържат в изправност и се използват от членовете на екипажа по предназначение.

(2) Капитанът трябва периодично да проверява изправността на работното облекло, специалното работно облекло и личните предпазни средства, като при констатиране на неизправност или изтекъл срок на годност ги заменя с нови след одобрение на корабопритежателя.

(3) При установен изтекъл срок на годност диелектричните ръкавици, диелектричните боти, диелектричните килимчета и предпазните колани се заменят с нови.

Чл. 135. Групата по условия на труд организира периодични проверки на личните предпазни средства, работното облекло и специалното работно облекло.

Чл. 136. Членовете на екипажа трябва да бъдат обучени и тренирани за правилната употреба на личните предпазни средства и облеклото по време на работа.

Раздел XIII. Обозначаване на рисковете

Чл. 137. За оповестяване на информация и за обозначаване на рисковете при работа на определени места се поставят забраняващи, предупреждаващи, задължаващи и указателни знаци в съответствие със SOLAS.

Чл. 138. Превозваните на борда на кораба опасни товари трябва да бъдат обозначени в съответствие с изискванията на Международния кодекс за превоз на опасни товари по море (IMDG code), част от SOLAS.

Раздел XIV. Корабна аварийна организация и аварийно оборудване

Чл. 139. (1) Корабопритежателят разработва корабни аварийни планове и аварийно разписание на учебни корабни тревоги в съответствие с приетите от Международната морска организация (ИМО) и МОТ конвенции и препоръки.

(2) Капитанът по време на плаване осигурява попълване и актуализиране на аварийното разписание по ал. 1.

Чл. 140. Организирането на тревогите се извършва при отчитане на метеорологичната обстановка.

Чл. 141. Капитанът определя времето за провеждане на тревогите с оглед всички членове на екипажа да вземат участие в тях възможно най-скоро след качването на кораба.

Раздел XV. Противопожарно оборудване, обучение и тренировки

Чл. 142. (1) На всеки кораб трябва да има схема за разположението на противопожарното оборудване, поставена на видно място.

(2) Схемата съдържа разположението на контролните станции на всяка палуба, разположението и типа на инсталираните противопожарни алармени сигнализации, противопожарните средства, средствата за достъп, информация за вентилационната, водопроводната и други системи на борда на кораба.

(3) Незабавно след качването на борда всички лица се запознават с разположението на противопожарните средства, с начините за използването им и с тяхната ефективност.

Чл. 143. Противопожарното оборудване се поддържа в изправност в съответствие с инструкциите на производителя и в готовност за ползване.

Чл. 144. Членовете на екипажа докладват на отговорното лице за всеки случай на погрешна или случайна употреба на пожарогасител.

Чл. 145. (1) Членовете на екипажа преминават периодично тренировки за използване на:

1. всички типове преносими пожарогасители на борда;

2. автономни дихателни апарати;

3. пожарни шлангове с разпръсквачи;

4. противопожарни одеяла;

5. противопожарни облекла.

(2) Определени от капитана членове на екипажа преминават периодично тренировки за използване на:

1. наличните стационарни противопожарни системи, като използващи пяна или въглероден двуокис;

2. противопожарните помпи и др.

Чл. 146. (1) Противопожарните тренировки се провеждат в пристанище и в открито море.

(2) Тренировките в пристанищата се провеждат в съответствие с инструкции, разработени и утвърдени от капитана на пристанището и капитана на кораба, при отчитане спецификата на противопожарните изисквания на територията на пристанището и на борда на кораба.

(3) Противопожарните действия изискват пълно взаимодействие между членовете на различните команди в състава на екипажа на кораба.

Чл. 147. Противопожарните тренировки обхващат действията на членовете на екипажа при използване на всички налични противопожарни средства във всички помещения на борда на кораба.

Чл. 148. При провеждане на тренировки с използване на стационарната противопожарна система на борда на кораба работещите в машинното и котелното отделение осигуряват работата на противопожарните помпи и пълно налягане на водата в противопожарните магистрали.

Раздел XVI. Превоз на опасни товари

Чл. 149. Превозът на опасни товари по море се осъществява в съответствие с изискванията на IMDG code, а по р. Дунав - с Правилата за превоз на опасни товари по р. Дунав на Дунавската комисия и на националното законодателство.

Чл. 150. Капитанът на кораба или определено от него лице са длъжни да се информират предварително от товародателя за специфичните свойства на товара и за рисковете и да запознаят членовете на екипажа с естеството на товара, с опасностите от него и необходимите предпазни мерки.

Чл. 151. (1) Капитанът на кораб, превозващ опасни товари, утвърждава подробен товарен план, в който се отбелязват разположението на опасните товари и тяхното идентифициране съобразно класа на товара.

(2) Копие от товарния план се предоставя:

1. на пристанищните власти - преди започване обработката на кораба;

2. на дежурния помощник-капитан - по време на обработката на кораба.

(3) По време на плаването на кораба товарният план се съхранява на мостика на кораба.

Чл. 152. Капитанът на кораба осигурява предприемането на незабавни защитни мерки за ограничаване на вредните последствия от разливи на опасни вещества.

Чл. 153. (1) При установяване на разливи на опасни товари или повреда на опаковката им работата незабавно се прекратява и се извършват измервания за наличието на вредности и опасности.

(2) Работата се възстановява след вземане на необходимите предпазни мерки от членовете на екипажа и след обезопасяване на товара.

Чл. 154. При превоз на опасни товари задължително се провеждат тренировки на членовете на екипажа за действия при инциденти с опасни товари в съответствие с разработените и утвърдени аварийни процедури.

Чл. 155. Превозът на насипни товари се осъществява в съответствие с Кодекса за превоз на товари насипно, а на зърно - с Кодекса за превоз на зърно насипно на ИМО, части от SOLAS.

Чл. 156. Пестицидите, използвани за обработка на товарите и корабите, се използват в съответствие с Препоръките на ИМО за безопасно използване на пестициди на кораб с оглед опазване на живота и здравето на членовете на екипажа и други лица.

Раздел XVII. Безопасен достъп до кораба

Чл. 157. (1) За осигуряване на безопасен достъп от кей, понтон или друг кораб до швартован кораб се поставя надеждно средство за преминаване - параден и щормови трап, които са съобразени с разположението на палубата, с размера, формата и максималния надводен борд на кораба.

(2) Определено от капитана лице от екипажа наблюдава и осигурява безопасното използване на средствата за достъп до кораба.

(3) Качването и слизането от кораба, включително при използването на лодки, се осъществяват в съответствие с изискванията на SOLAS на подходящи и безопасни места.

Чл. 158. (1) Капитанът на кораба осигурява поддръжка на парадните и щормовите трапове в съответствие с изискванията на класификационните организации.

(2) Забранява се боядисването и обработването на корабните средства за достъп с цел прикриване на пукнатини или дефекти.

Чл. 159. Съоръженията за достъп до кея се поставят на определеното им място след швартоване на кораба и остават там, докато корабът е швартован. Капитанът на кораба осигурява достатъчно осветление на съоръженията за достъп и подходите към тях, включително допълнително обезопасяване с предпазна мрежа на трапа.

Чл. 160. На мястото, където трапът се прикрепва към борда на кораба, се осигурява спасителен пояс със самоактивираща се светлина и осигурително въже.

Чл. 161. На средствата за достъп се обозначават ясно максималният ъгъл на поставяне и максималното натоварване по отношение на броя на лицата и общото натоварване. Не се допуска извършване на товарно-разтоварни работи над средствата за достъп.

Раздел XVIII. Безопасно придвижване по кораба

Чл. 162. (1) Корабни съоръжения, които представляват препятствия и могат да са опасни за превозните средства, повдигащите устройства и хората, се обозначават ясно чрез оцветяване, маркиране или осветяване, а когато е необходимо, са с омекотителни облицовки.

(2) Всички палубни съоръжения или части от тях, както и съоръженията на височината на човешки ръст, които представляват опасност, трябва да бъдат боядисани в ярък, лесно забележим цвят, а когато е необходимо - се обозначават с предупредителни табели със съответни графични символи.

Чл. 163. Подреждането на товара на палубата се съобразява с изискванията за безопасен достъп на екипажа и пътниците до жилищните помещения, за безопасността на корабния екипаж при работа, за качването на пилоти и за достъп до корабното и аварийно-спасителното оборудване.

Чл. 164. При прогноза за лоша метеорологична обстановка се опъват допълнителни осигурителни въжета по откритите палуби.

Раздел XIX. Водонепроницаеми врати

Чл. 165. Водонепроницаемите врати с дистанционно управление се използват единствено от определените от капитана членове на екипажа, които се инструктират периодично и непосредствено преди използването им.

Чл. 166. (1) При използване на механично задвижваните водонепроницаеми врати, отварящи се и затварящи се дистанционно (от мостика или от друг пулт) и локално, членовете на екипажа уведомяват вахтения помощник-капитан непосредствено преди всяко отваряне и след всяко затваряне.

(2) При необходимост от пренасяне на товари през локално задвижвана водонепроницаема врата безопасното преминаване се осигурява най-малко от двама души от екипажа.

(3) От двете страни на водонепроницаемите врати на видно място се поставят инструкции с ясни указания за начина на безопасна работа с локалното им управление.

Чл. 167. (1) Забранява се преминаването през дистанционно задвижвана водонепроницаема врата, когато тя е в процес на затваряне или когато е задействана предупредителна сигнализация.

(2) В случаите по ал. 1 преминаването се осъществява през аварийните изходи, а на локалния пулт за управление се поставя предупредителна табела.

Раздел XX. Осветление

Чл. 168. (1) На работните места на борда на кораба се осигурява естествено или изкуствено осветление, подходящо за извършваната дейност.

(2) Не се допуска влизането в неосветени или недостатъчно осветени зони на кораба.

Чл. 169. Преди употреба на преносимо осветление се проверяват закрепването и състоянието на осветителните тела, за да се осигури правилната и безопасна експлоатация.

Чл. 170. Всеки кораб трябва да е съоръжен с източник за аварийно осветление с достатъчна мощност, което автоматично се задейства при отказ или повреди в осветителните инсталации.

Раздел XXI. Обезопасяване на товарните люкове и другите палубни отвори

Чл. 171. Товарните люкове и другите палубни отвори се обезопасяват, като се осигурява достатъчно място около тях за безпрепятственото им отваряне и затваряне.

Чл. 172. Механично, електро- или хидравличнозадвижваните люкови закрития се отварят и затварят само от членове на екипажа, в чиито задължения са включени тези операции.

Чл. 173. (1) Всички отвори, през които може да падне човек, се обозначават и обезопасяват с подходящи по форма и конструкция заграждения.

(2) Загражденията имат най-малко две успоредни перила, въжета или вериги, като най-горното перило, въже или верига се поставя на височина не по-малко от 1 метър над отвора. Заграждението, състоящо се от въже или верига, трябва да е снабдено с обтягащи средства, които поддържат въжето или веригата достатъчно опънати.

Раздел XXII. Достъп до товарните помещения и другите подпалубни пространства

Чл. 174. До товарните помещения и другите подпалубни пространства се осигурява безопасен достъп.

Чл. 175. (1) Всички съоръжения за достъп до товарните помещения и другите подпалубни пространства се проверяват периодично за състоянието им от определено от капитана лице, в това число непосредствено преди и след обработка на товар.

(2) Не се допуска ползване на трапове, перила, опори за крака или обтегателни средства, които създават опасност за живота и здравето на ползващите ги. Не се допуска ползване на въжени стълби за достъп до хамбарите.

(3) До отстраняване на неизправностите местата с неизправни съоръжения за достъп се обозначават с предупредителни табели.

Чл. 176. Отводнителните тръбопроводи (канали) и подови сифони (шпигати) се проверяват и почистват редовно за осигуряване на осушаване, когато е необходимо за достъп до товарните помещения.

Раздел XXIII. Влизане и работа в затворени или ограничени пространства

Чл. 177. Корабопритежателите осигуряват на членовете на екипажа обучение, инструкции и информация за влизане и работа в затворени или ограничени пространства, включващи най-малко:

1. познания за ситуациите, които е възможно да възникнат в пространството, и за безопасното поведение при престой и работа;

2. познания за последиците от съчетаването на рисковете при влизането в затворено или ограничено пространство и предпазните мерки, които се предприемат;

3. начин на използване и поддържане в изправност на екипировката и облеклото;

4. инструкции и обучение за спасителни действия.

Чл. 178. Не се разрешава достъп до затворени и ограничени пространства, които се считат за опасни за влизане в тях, до установяване на тяхната обезопасеност.

Чл. 179. (1) Преди влизане в затворено и ограничено пространство без използване на изолиращи дихателни средства се вземат следните предпазни мерки за осигуряване влизането и работата на членовете на екипажа:

1. извършване оценка на опасността в пространството, включително проверка на количеството кислород в атмосферата и на запалими/взривоопасни или токсични газове или пари, и провеждане на инструктаж от капитана или от определено от него компетентно лице за опасностите, представляващи сериозен риск за здравето или живота;

2. назначаване на отговорно лице от оперативно или управленско ниво за наблюдение, ръководство и контрол на дейността;

3. определяне на спасителен екип, който се ръководи от лицето по т. 2;

4. подготовка и обезопасяване на пространството за влизане;

5. спазване на процедурите за влизане в пространството, включително издаване на разрешително за работа;

6. осигуряване на непрекъсната вентилация на пространството; не се допуска използването на кислород под налягане за вентилиране.

(2) Оценката по ал. 1, т. 1 включва и потенциалните опасности, които могат да възникнат от съседни или прилежащи пространства.

(3) Проверката по ал. 1, т. 1 се осъществява от дистанция, а ако това е невъзможно, се предприемат допълнителни предпазни мерки за безопасно осъществяване на измерването.

Чл. 180. (1) При неотложна необходимост от влизане в пространство, в което е установена атмосфера с недостиг на кислород и/или с наличие на запалими/взривоопасни или токсични димове, газове или пари над граничните стойности, се прилагат допълнителни предпазни мерки, включващи и използването на изолиращи дихателни апарати.

(2) В случаите по ал. 1 капитанът разрешава влизането само ако е необходимо за отстраняване на техническа неизправност в пространството, за спасяване на човешки живот или за спасяване на кораба.

Чл. 181. Не се допуска самостоятелно влизане на член на екипажа в затворено и ограничено пространство и предприемане на самостоятелни действия по спасяване.

Чл. 182. Компетентното лице при извършване на оценката по чл. 179, ал. 1, т. 1 трябва да има необходимите теоретични знания и практически опит, придобити по процедура на корабопритежателя, включително за използване на средствата за измерване.

Чл. 183. Пространството трябва да се изолира и обезопасява за недопускане изтичането на опасни вещества чрез запушване на всички отвори, затваряне на клапани, вентили, шибри и др. Всички затварящи устройства се пломбират и/или обозначават за недопустимостта за отварянето им.

Чл. 184. (1) Вахтените лица на мостика, на палубата, в машинното отделение или в помещението за контрол на товара трябва да бъдат информирани преди всяко влизане в пространството.

(2) Отговорното лице по чл. 179, ал. 1, т. 2 отговаря за поставянето на предупреждаващи табели на управляващите устройства на вентилацията, електрическото оборудване, клапаните и др.

Чл. 185. При влизане в затворено и ограничено пространство се прекратяват всякакви операции.

Чл. 186. След влизането в затвореното и ограничено пространство по време на работата периодично се осъществяват проверки на атмосферата на различни нива по височина.

Чл. 187. (1) Ако по време на работа възникнат непредвидени обстоятелства, създаващи риск, работата се преустановява и работещите незабавно напускат пространството.

(2) В случаите по ал. 1 разрешителното за работа се отменя, обстановката се оценява отново и новото разрешително за работа се издава в съответствие с направената нова оценка.

Чл. 188. (1) След изтичането на периода на валидност на разрешителното за работа работещите напускат пространството.

(2) В случай че периодът на валидност на разрешителното за работа изтече и работата не е завършена, след напускане на работещите вентилацията се спира за период 10 минути, извършва се нова проверка на атмосферата в затвореното и ограничено пространство и се издава ново разрешително за работа.

Чл. 189. Осветлението на пространството трябва да е достатъчно за създаване на условия за безопасно извършване на работите.

Чл. 190. До входа на пространството се поставя спасителното оборудване.

Чл. 191. На входа на пространството дежури най-малко едно лице от спасителния екип, наблюдаващо безопасността на действията по влизане, работа и излизане на работещите в пространството.

Чл. 192. Броят на работещите в пространството трябва да бъде съобразен с оглед безопасното извършване на работата и възможността за спасяването им.

Чл. 193. Системата за комуникации се проверява за осигуряване връзка на влизащите в пространството с лицата по чл. 191.

Чл. 194. Работещите в пространството носят спасителни колани и осигурителни въжета за улесняване на изваждането в случай на инцидент.

Чл. 195. В случай на възникнала критична ситуация на кораба вахтените лица задействат общокорабната сигнализация за уведомяване на работещите в пространството и спасителния екип за предприемане на действия.

Чл. 196. Преди влизане в пространството капитанът на кораба, отговорното лице по чл. 179, ал. 1, т. 2 и лицата, влизащи в пространството, извършват проверка на изолиращите дихателни апарати при спазване инструкциите на производителя.

Чл. 197. Не се допуска ползването на въздухоочистителни или регенеративни дихателни апарати.

Чл. 198. Влизащият използва лични предпазни средства и специални работни облекла за работа в среда с вредности.

Чл. 199. Използваните от работещите ръчни преносими електрически и механични инструменти и осветителни тела трябва да съответстват на изискванията за работа в пожаро- и взривоопасна среда.

Чл. 200. Предварително разработеният план за действие при спасяване на пострадали лица в затворени или ограничени пространства трябва да бъде съобразен с устройството на кораба, с наличната спасителна екипировка и с екипажа на борда.

Чл. 201. В случай на злополука в пространството спасителният екип предприема мерки по оказване на първа долекарска помощ на пострадалия.

Чл. 202. Не се допуска снемане на изолираща дихателна апаратура от работещите в пространството, освен ако това е необходимо за спасяването на живота им.

Чл. 203. (1) Капитанът определя лица с необходимата квалификация, които извършват поддържане и периодична проверка на състоянието на изолиращите дихателни апарати, спасителните колани, осигурителните въжета, съживяващата апаратура и другата екипировка, използвана при влизане в затворени и ограничени пространства.

(2) Изправността на всички части на изолиращите дихателни апарати се проверява преди и след използване на апаратите съгласно инструкцията на производителя.

(3) Резултатите от проверките се документират писмено и се съхраняват при капитана.

Чл. 204. (1) Апаратурата за проверка на атмосферата в затворено и ограничено пространство се съхранява в изправност, калибрована и метрологично осигурена по реда наЗакона за измерванията и в сроковете, указани от производителя.

(2) Инструкциите на производителя се съхраняват заедно с апаратурата с цел изучаване и стриктно спазване.

Раздел XXIV. Преносими машини, инструменти и оборудване

Чл. 205. При работа с машини, инструменти, оборудване и материали, създаващи риск, се използват необходимите лични предпазни средства.

Чл. 206. (1) Инструментите периодично се проверяват за изправност и се съхраняват в инструментално помещение. На работещите се предоставят само изправни и обезопасени инструменти, които се използват само по предназначение.

(2) Електрическите преносими инструменти се съхраняват отделно от механичните.

Чл. 207. До работа с машините, инструментите и оборудването на кораба се допускат лица, притежаващи съответната квалификация и правоспособност, когато се изисква такава.

Чл. 208. Всички въртящи части на машината, представляващи потенциална опасност, трябва да бъдат обезопасени.

Чл. 209. При повреда машината се изключва от източника на захранване и се обозначава с табела.

Чл. 210. След приключване на работа машините се изключват, работните помещения се почистват и отпадъците се събират на определените за това места.

Чл. 211. Пусната в действие машина не се оставя без надзор.

Чл. 212. Не се допуска почистване на работни повърхности със сгъстен въздух.

Чл. 213. (1) Газовите бутилки се съхраняват в добре вентилирани помещения без достъп на слънчеви лъчи и без източници на запалване, в изправено положение и подходящо укрепени.

(2) Електрическите осветителни тела в помещенията по ал. 1 трябва да бъдат взривобезопасен тип.

(3) На входа на помещенията и вътре в тях се поставят табели, забраняващи пушенето и влизането с открит огън.

Чл. 214. (1) При пренасяне на бутилките или когато те не се използват, защитните капачки над вентила трябва да са добре затегнати и вентилът да е затворен.

(2) Бутилките, защитните капачки и вентилите се поддържат чисти от масла, грес и боя.

Раздел XXV. Заваръчни и други огневи работи

Чл. 215. (1) За извършване извън определените работни помещения на операции по заваряване, газокислородно рязане и други видове огневи работи се издава разрешително за работа.

(2) Преди началото на всяка заваръчна или друга огнева работа в товарните или други помещения, като горивни танкове, помпени отделения, тръбопроводи, в които е имало запалими вещества, те се почистват и се проверяват за взривобезопасност.

Чл. 216. Членовете на екипажа, извършващи операциите по чл. 215, трябва да притежават правоспособност по заваряване съобразно Наредба № 7 от 2002 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност по заваряване (ДВ, бр. 100 от 2002 г.) и необходимата правоспособност по наредбата по чл. 87, ал. 1 КТК.

Чл. 217. (1) При извършване на заваряване и други огневи работи заварчиците ползват необходимите лични предпазни средства и специално работно облекло, предпазващи ги от топлинно и лъчево въздействие.

(2) При извършване на електродъгови заварки заварчиците използват освен личните предпазни средства по ал. 1 и предпазни обувки с подметки, предпазващи от протичане на електрически ток.

Чл. 218. Преди началото на заваръчните и други огневи работи се извършва проверка на работното място и зоната в близост до него за наличие на леснозапалими вещества и се осигуряват изправни пожарогасителни средства и оборудване.

Чл. 219. По време на извършване и след приключване на заваряването или другите огневи работи се осъществяват наблюдение и контрол.

Чл. 220. Електрическото заваръчно оборудване трябва да бъде обезопасено в съответствие с предписанията на производителя и утвърдените от корабопритежателя инструкции.

Раздел XXVI. Бояджийски дейности

Чл. 221. (1) Преди извършване на бояджийски дейности членовете на екипажа се запознават с инструкциите на производителя за съдържанието на вредните вещества в боите, начина на използване на инструментите за боядисване и защитните мерки при работа с тях.

(2) За извършване на работите по ал. 1 се осигуряват необходимите противопожарни средства.

Чл. 222. Членовете на екипажа използват подходящи лични предпазни средства, защитаващи очите, кожата и дихателните пътища при работа с разредители, химикали и др.

Чл. 223. Боите, разредителите и бояджийските принадлежности се съхраняват в помещения, съоръжени с принудителна вентилация.

Чл. 224. При извършване на бояджийски дейности на височина и зад борд се вземат и допълнителните предпазни мерки за работа на височина и зад борда на кораба.

Раздел XXVII. Работа на височина и зад борда на кораба

Чл. 225. За работата на височина и зад борда на кораба се издава разрешително за работа в зависимост от естеството, характера и условията при извършване на работата.

Чл. 226. Не се допуска извършване на работа зад борда на кораба по време на плаване поради високата степен на риск.

Чл. 227. Преди започване на работата в близост до далекосъобщителни съоръжения, радионавигационно оборудване и други отговорните лица предприемат мерки за изключването и обозначаването им.

Чл. 228. (1) Всички членове на екипажа, извършващи работи на височина или зад борда на кораба, ползват необходимите лични предпазни средства.

(2) Работата на височина и зад борда на кораба се извършва под наблюдението на определено от капитана лице.

Чл. 229. На палубата и където е необходимо, се поставят предупредителни табели, указващи извършването на работа на височина.

Чл. 230. (1) Изправността на оборудването, необходимо за извършване на работа на височина или зад борда на кораба, се проверява преди започване на работа.

(2) Преди започване на работа на определеното място платформата се укрепва допълнително срещу динамични колебания.

Чл. 231. В района на извършваните работи на височина не се допуска провеждане на товарни операции.

Чл. 232. При работа на височина или зад борда на кораба издигането и спускането на работещия се извършва ръчно без използване на повдигателни устройства с механично задвижване.

Чл. 233. При наличие на риск от поражение от електрически ток работещият ползва неметална стълба или метална стълба с покритие на раменете с изолационен материал.

Чл. 234. Въжената стълба трябва да бъде обезопасена по подходящ начин, като не се допуска закрепване на леери (парапети) или на други спомагателни елементи.

Раздел XXVIII. Работа с електрическо оборудване

Чл. 235. Всички части под електрическо напрежение се обозначават и обезопасяват по подходящ начин.

Чл. 236. Електрическото оборудване се проверява периодично за установяване на неговата годност за безопасна употреба, като аварийният източник за захранване се поддържа в постоянна готовност за експлоатация.

Чл. 237. (1) Всяка електрическа верига се обезопасява за претоварване чрез използване на стандартни предпазители. Подмяната или поставянето на предпазители се извършва само ако електрическата верига е изключена чрез електрически разединител.

(2) Кабелите и проводниците трябва да са сигурно и надеждно изолирани в точките на свързване чрез използване на кабелни (клемни) кутии, входни изолатори или други аналогични начини на безопасно свързване.

(3) Проводниците, които преминават през зони на силни електромагнитни потоци, трябва да са изолирани и обезопасени в местата на достъп.

(4) Излезлите от употреба електрически вериги или апарати се разединяват и демонтират.

(5) При извършване на работа в близост до електрически уредби и съоръжения, които не могат да бъдат изключени, се предприемат допълнителни мерки за безопасност на работещите.

Чл. 238. При работа с електрическото оборудване членовете на екипажа ползват предпазни средства, като диелектрични ръкавици и боти, диелектрични килимчета, фазоуказателни щанги, разединители и други.

Чл. 239. Преди подаване на напрежение на електрическите уредби, съоръжения и инсталации правоспособното лице извършва проверка за наличие на рискове за членовете на екипажа.

Чл. 240. След приключване на ремонтни и профилактични дейности по електрическите уредби, съоръжения и инсталации подаването на напрежение се извършва по нареждане на компетентно лице.

Чл. 241. Ако по време на ремонт се налага използване на временни електрически съединения, те се изпълняват от правоспособно лице и се демонтират веднага след приключване на ремонтните дейности.

Чл. 242. (1) Всички кабели на ръчните преносими електрически инструменти и осветителни тела трябва да са стандартни, непрекъснати и с достатъчна дължина, съответстваща на разстоянието между мястото на работа и захранващото табло.

(2) В леснозапалима или експлозивна среда се използват електрически проводници, инсталации, уредби и съоръжения от взриво- и пожаробезопасен тип.

Чл. 243. Преносимите ръчни електрически инструменти и осветителни тела се захранват с напрежение не по-голямо от 42 волта. Използваните в леснозапалима или експлозивна среда трябва да са прахо-, водо-, газоустойчиви или взриво- и пожаробезопасен тип съобразно работната среда.

Чл. 244. (1) Преди използване на ръчни преносими електрически инструменти и осветителни тела членовете на екипажа трябва да се уверят, че кабелите им свободно преминават през врати, люкове, отвори и др. и изолацията им няма да бъде повредена.

(2) При повишен риск от нарушаване целостта на кабел или изолацията му членовете на екипажа вземат допълнителни защитни мерки.

Чл. 245. Преди започване на работа с токоизправители апаратурата трябва да е ефективно изолирана и да бъде отведен натрупаният индуктивен ток.

Чл. 246. Членовете на екипажа трябва да са инструктирани за опасността от работа в близост до заредени кондензатори, свързани към токоизправителна верига.

Чл. 247. (1) В акумулаторните помещения се допускат само правоспособни и инструктирани лица, ползващи съответните лични предпазни средства и специално работно облекло.

(2) Акумулаторните помещения трябва да са добре вентилирани за избягване риска от взривоопасни концентрации на газове.

(3) Зареждането на акумулаторни батерии и съхраняването на електролит се извършват в отделни помещения.

(4) Пушенето и внасянето на огън в акумулаторните помещения се забраняват.

(5) Не се допуска съхраняване на киселинни и алкални батерии в едно и също помещение.

Раздел XXIX. Работа с опасни и дразнещи субстанции и вещества и при вредни лъчения

Чл. 248. Работата с опасни и дразнещи субстанции и вещества и при вредни лъчения се извършва в съответствие с IMDG code и Правилата на Дунавската комисия за превоз на опасни товари по р. Дунав.

Чл. 249. Работата с опасни и дразнещи субстанции и вещества и при вредни лъчения се извършва под ръководството на отговорно квалифицирано лице.

Чл. 250. (1) Членовете на екипажа, работещи с полиестери, опасни и дразнещи субстанции и вещества и при вредни лъчения, трябва да носят подходящи лични предпазни средства и специални работни облекла, предпазващи откритите части на тялото и дихателните пътища.

(2) На членовете на екипажа се предоставят допълнително лични дерматологични кремове за предпазване от обриви на кожата.

Чл. 251. Капитанът на кораба информира членовете на екипажа за канцерогенния ефект при работата с опасни и дразнещи субстанции и вещества и за наличието на вредни лъчения и ги инструктира, като предоставя за ползване информационните бюлетини за безопасна работа, доставени от производителите заедно с продуктите им.

Чл. 252. При работа с лепила в работното помещение се осигурява принудителна вентилация и пожаробезопасни предпазни мерки.

Чл. 253. При наличие на азбест и азбестосъдържащи материали на кораба членовете на екипажа трябва да са уведомени за риска от туберкулозни и канцерогенни заболявания.

Чл. 254. (1) При ръчна работа с материали, съдържащи минерални влакна, членовете на екипажа трябва да са уведомени за опасността от обриви.

(2) При работа с материалите по ал. 1 членовете на екипажа носят подходящи лични предпазни средства и специално работно облекло.

Раздел XXX. Радио-, радарни и телевизионни инсталации и други източници на йонизиращи лъчения

Чл. 255. При работа на борда на кораба с източници на йонизиращи лъчения членовете на екипажа трябва да спазват инструкциите за експлоатация и безопасна работа на производителите за минимализиране на риска от облъчване.

Чл. 256. Капитанът инструктира членовете на екипажа за опасността от увреждане на очите от инфрачервена и ултравиолетова радиация.

Чл. 257. Радиопредавателните антени, фидери, изолатори и други се обозначават с предупредителни табели за опасност от йонизиращо лъчение и риск от поражение от електрически ток.

Чл. 258. Не се допуска извършване на работа в обсега на сателитната антена и прилежащата към нея опасна зона, преди да е изключен трансмитерът на сателитната антена, както и в обсега на радарната антена при работещ радар.

Раздел XXXI. Поддръжка на стоманени въжета и на въжета от растителни материали

Чл. 259. (1) Определено от капитана лице извършва периодично преглед на въжетата на борда на кораба за недопустимо износване, разкъсани нишки, прегъване, пречупване, корозия, срязвания, размествания на оплетките, промяна на оцветяването и други дефекти и за наличие на маркировка за товароносимостта им в съответствие със сертификата на производителя най-малко веднъж месечно.

(2) За прегледа по ал. 1 се съставя протокол.

(3) Непосредствено преди използването на въжетата лицето по ал. 1 извършва проверка, както и в случаите след скъсяване или заплитане.

(4) При повреда, недопустимо износване, деформация и при задължителни предписания въжетата се заменят с нови.

Чл. 260. Въжетата трябва да се поддържат в добро състояние и да се съхраняват в чисти, сухи и добре вентилирани помещения за предпазване от вредните въздействия.

Чл. 261. При работа с въжета членовете на екипажа не трябва да допускат:

1. пренатягане на въжета, триене и прерязване от остри предмети;

2. образуване на възли по въжето;

3. разплетени краища и гаши.

Чл. 262. При работа с въжета задължително се използват износоустойчиви предпазни ръкавици за защита на ръцете от наранявания.

Раздел XXXII. Работа на палуба или в товарно помещение на кораб

Чл. 263. (1) Всички операции на палубата или в товарно помещение на кораб се извършват под ръководството и контрола на определено от капитана лице.

(2) При неблагоприятна метеорологична обстановка не се допуска извършване на работа на палубата и в товарните помещения на кораба.

Чл. 264. (1) Преди извършване на товарно-разтоварни операции определено от капитана лице проверява изправността на повдигателните уредби, товарозахватните съоръжения и приспособления.

(2) Не се допуска използване на повдигателните уредби, товарозахватните съоръжения и приспособления, ако сертификатите за проверка или изпитване не са на борда на кораба или не са валидни.

Чл. 265. При извършване на товарно-разтоварни работи капаците на товарните помещения на кораба се отварят и се укрепват срещу самозатваряне, а отворите се ограждат и обозначават.

Чл. 266. При товарно-разтоварни операции в товарно помещение на кораб не се допуска извършването на други дейности в него.

Чл. 267. По време на плаване корабните товарно-разтоварни устройства трябва да са здраво застопорени.

Чл. 268. По време на товарно-разтоварни работи капитанът или определено от него лице упражнява контрол за точното изпълнение на товарния план.

Чл. 269. Повдигателните уредби се проверяват и изпитват в съответствие с изискванията на класификационните организации.

Чл. 270. (1) Повдигателните уредби и товарозахватните устройства се обозначават за максимално допустимата товароподемност.

(2) Уредби със стрелови механизъм с променлив обсег се обозначават допълнително за обсега на работа на стрелата и за съответстващата товароподемност.

Чл. 271. Техническата документация за всички корабни повдигателни уредби и товарозахватни съоръжения, съдържаща информация за извършените ремонти, изпитвания, планирана техническа поддръжка и освидетелстване, трябва да се намира постоянно на кораба.

Чл. 272. В работната зона на товароподемната уредба по време на работа се забранява присъствието на членове на екипажа и на други лица.

Чл. 273. Товарозахватните съоръжения и приспособления се съхраняват на определените за целта места, като се комплектуват преди започване на работа.

Чл. 274. Членовете на екипажа, работещи с товарозахватните съоръжения и приспособления, трябва да имат пряка видимост върху съоръжението и товара. При липса на такава видимост се назначава сигналист, чиито команди се изпълняват от участващите в товарно-разтоварния процес.

Чл. 275. (1) Сапаните, използвани на борда на кораба, трябва да са с достатъчен размер и дължина, а товароносимостта на сапана трябва да съответства на теглото на повдигания товар.

(2) Сапаните не трябва да се закачват на коланите, въжетата или други крепежни детайли от опаковката на товара.

Чл. 276. Устойчивостта и правилното захващане на товара се проверяват чрез повдигането му на разстояние 0,20 метра от повърхността.

Чл. 277. Не се допуска придърпване на товари с куките на товароподемното устройство, както и повдигане на затрупани и замръзнали товари и на товари без обозначено тегло.

Чл. 278. Ъгълът между раменете на сапана не трябва да бъде повече от 120 градуса, а когато той надвиши 90 градуса, се предприемат допълнителни мерки за обезопасяване на работещите.

Чл. 279. Членовете на екипажа трябва да осигурят въжетата в скобите да се движат свободно и да не попадат върху шплента на скобата.

Чл. 280. (1) Когато се очаква лоша метеорологична обстановка, членовете на екипажа са длъжни да проверят укрепването на товарите на палубата, да работят по двойки или в група и под контрола на определено от капитана компетентно лице.

(2) В случаите по ал. 1 на подходящи места на палубата се поставят щормови въжета и всички лица на борда на кораба се инструктират за опасностите и за необходимостта от ползване на специално работно облекло със светлоотразителен знак.

Чл. 281. (1) При лоша метеорологична обстановка не се допуска извършване на работа или престой на палубата, освен ако това е необходимо за спасяването на кораба или на човешки живот.

(2) В случаите по ал. 1 членовете на екипажа, намиращи се на палубата, ползват спасителна жилетка и предоставено средство за комуникация и се наблюдават през цялото време на операцията от осигуряващо лице.

Чл. 282. При извършване на работа върху или в близост до товар, подреден на голяма височина, се поставят, където е подходящо и възможно, предпазни мрежи.

Раздел XXXIII. Работа в машинно отделение

Чл. 283. При работа в машинните отделения се вземат мерки за предотвратяване изтичането на газове и други аерозоли от котли, паропрегреватели и други съдове, работещи под налягане, уредби, работещи с втечнени и разтворени под налягане газове, вентилационни тръбопроводи и други.

Чл. 284. (1) Принудителните вентилационни уредби в машинните отделения се поддържат в изправност с оглед постигане на оптимална чистота и температура на въздуха.

(2) В зоните, където се извършват ремонтни дейности или поддръжка при условия на постоянно високи температури и влажност и отделяне на токсични вещества, допълнително се осигурява локална принудителна вентилация.

Чл. 285. (1) Работните зони в машинните отделения се поддържат достатъчно осветени, а при необходимост от подобряване на осветлението се осигуряват преносими осветителни тела, закрепени надеждно и отговарящи на изискванията за електробезопасност.

(2) След употреба преносимите осветителни тела се демонтират и съхраняват в инструментално отделение.

Чл. 286. Всички операции и дейности в машинното отделение се извършват от правоспособни лица под ръководството на главния механик или на вахтения механик.

Чл. 287. Работещите в машинното отделение извършват обслужване, ремонт и поддръжка на оборудването в съответствие с инструкциите за експлоатация, обслужване и ремонт и за безопасна работа на производителя и корабопритежателя.

Чл. 288. (1) Членовете на екипажа, работещи в машинно отделение, ползват специално работно облекло и лични предпазни средства за предпазване от шум, вибрации, токсични вещества, горива, масла и изпаренията им.

(2) Главният механик осигурява необходимите лични предпазни средства и упражнява контрол за използването им.

Чл. 289. При преместване на работно оборудване в машинно отделение габаритът на премествания агрегат, възел или детайл се съобразява с размера на пътищата, проходите, траповете и предпазните средства, като леери, предпазни ограждения и други.

Чл. 290. Работното оборудване, създаващо временна опасност на работното място, се обезопасява посредством ограждения и мястото се обозначава със знаци и сигнали.

Чл. 291. Не се допуска сваляне и демонтиране на защитни екрани, предпазни кожуси на въртящи се части, крайни изключватели и блокировки и други на работното оборудване в машинно отделение по време на експлоатация.

Чл. 292. Демонтираните по време на ремонтни дейности предпазни устройства, предпазни кожуси, защитни екрани, елиминирани блокировки и крайни изключватели се възстановяват преди пускането в експлоатация на ремонтираното оборудване.

Чл. 293. Всички тръбопроводи, шлангове, клапани, вентили, фитинги и други се закрепват здраво и се обезопасяват за недопускане на скъсване, спукване и последващи течове на флуиди.

Чл. 294. Неподвижно закрепени детайли, опори, фиксатори, затягащи и законтрящи елементи на работното оборудване подлежат на периодични прегледи и при констатиране на неизправности по тях се подменят.

Чл. 295. Всички тръбопроводи, които поради местоположението си и високата работна температура представляват потенциална опасност от изгаряния, се обезопасяват, екранират или покриват с подходяща топлинна изолация.

Чл. 296. При изтичане на горива и масла възможно най-бързо се предприемат необходимите мерки за отстраняване на течовете.

Чл. 297. (1) Събирането на отработени и свежи горива, масла, води и смеси от тях вследствие на течове се осъществява в специални тави.

(2) Събраните горива, масла, води и смеси се отвеждат в сантинни танкове.

(3) Не се допуска препълване и преливане на сантинните танкове и изхвърляне на събраните горива, масла, води и смеси зад борда.

(4) Отстраняването на събраните сантинни води се извършва в съответствие с Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 73/78 (MARPOL), одобрена с Решение № 122 на Министерския съвет от 1984 г. (необнародвана).

Чл. 298. Машините, съоръженията, оборудването, траповете, площадките, дренажните тръбопроводи, филтрите, решетките, розетките, шпигатите и други се поддържат чисти от твърди отпадъци и сантини, като масла, горива, води, химикали и др.

Чл. 299. (1) Приемането (бункероването) и прехвърлянето на горива, масла и води се извършват в съответствие с писмена процедура на корабопритежателя.

(2) Операциите по приемането и прехвърлянето на горива, масла и води се извършват под ръководството на корабен механик.

Чл. 300. Ако член на екипажа работи сам в машинното отделение, той трябва да разполага със средства за комуникация с екипажа на мостика.

Чл. 301. Поддържане, обслужване, ремонт и експлоатация на парни и водогрейни котли се осъществяват от лица, притежаващи необходимата правоспособност.

Чл. 302. Дейностите, свързани с експлоатацията на котлите, съдовете под налягане или тръбопроводите, които могат да доведат до освобождаване на пара, въздух или гориво, се осъществяват под контрола на механик и след одобрението на главния механик на кораба.

Чл. 303. Всички котли, съдове под налягане и паропроводи подлежат на периодичен преглед от компетентно лице.

Чл. 304. (1) Преди да се пристъпи към отваряне на котела или на съда под налягане за инспекция, налягането се изпуска, съдържаните в тях работни течности или газове се охлаждат до температурата на околната среда, а системата се източва напълно.

(2) Преди да се пристъпи към оглед на инсталациите и преди отваряне на котела или на съответния съд под налягане, се предприемат всички необходими мерки за предотвратяване обратното връщане на парата или на работната течност.

(3) Работата в котела се осъществява от двама души, единият от които се намира на отвора на люка и осигурява безопасността на работещия, като двамата поддържат непрекъсната връзка.

Чл. 305. Не се допуска използване на празното пространство около и над котлите за складиране.

Чл. 306. Предпазните вентили трябва да бъдат подходящо херметизирани и поддържани в изправност, като периодично се проверяват и продухват.

Чл. 307. Нивото на водата в котлите се контролира по всяко време и при падането му под допустимото ниво се предприемат мерки за извеждане на котела от експлоатация.

Чл. 308. (1) Горивните камери се продухват периодично от газ и се почистват преди запалването им, като се проверява за течове на масла и горива върху вратата на пещта.

(2) Маслото и горивото трябва да циркулират, докато всички части на системата достигнат подходяща температура преди въвеждането им в пещта.

(3) При запалване на котела членовете на екипажа не трябва да се намират близо до отворите, за да се избегне рискът от обратен удар на пламъка.

(4) В случай че пещта не се запали при отваряне на масления клапан, той се затваря и горивната камера се почиства отново.

Чл. 309. Инструкциите за експлоатация, обслужване и ремонт и за безопасна работа с котела се поставят на подходящи места с оглед осигуряване на видимостта им.

Чл. 310. Поддръжката на движещите се механизми се извършва от квалифицирано лице, като при повреда или авария незабавно се уведомява отговорното лице от оперативно ниво и се пристъпва възможно най-бързо към отстраняването им.

Чл. 311. Уплътненията на клапаните и салниковите уплътнения се поддържат в изправност за предотвратяване на повишена влажност в работните помещения.

Чл. 312. Двигателите с вътрешно горене, въздушните компресорни уредби, продухвателните им тръби и турбовентилаторите се поддържат в изправно състояние, редовно се почистват от прах и масла и се проверяват периодично.

Чл. 313. Не се допуска доближаване на източник на запалване с открит пламък или преносимо осветително тяло до отворен картер на двигателя.

Чл. 314. (1) На борда на кораба се съхранява информация за безопасна работа с хладилната уредба съгласно инструкциите на производителя.

(2) На корпуса на хладилната уредба се поставят на видно място инструкции за експлоатация, обслужване и ремонт и за безопасна работа.

Чл. 315. Не се допуска влизане в хладилната камера без специално работно облекло, лични предпазни средства и без предварително уведомление на отговорното за хладилната уредба лице.

Чл. 316. (1) При работа със системи, съдържащи масла, се предприемат специални предпазни мерки за недопускане обливане и изгаряне на работещите.

(2) Преди сваляне на предпазните капаци маслото се източва от маслопроводите.

Чл. 317. Не се разрешават влизането и престоят на членове на екипажа от палубна команда в машинното отделение освен с разрешение на дежурния механик.

Чл. 318. Самостоятелно влизане на член на екипажа в машинното отделение се осъществява след предварително уведомяване и под наблюдението на дежурното вахтено лице.

Чл. 319. Членовете на екипажа периодично почистват и продухват хидравличните системи, като предприемат мерки за избягване на пряк контакт на откритите части на тялото с течността под високо налягане.

Раздел XXXIV. Работа в кухненски помещения, салети и складове за провизии

Чл. 320. Лицата, работещи в кухнята на кораба, са длъжни да предприемат действия за предотвратяване на запалвания и пожари, като редовно почистват след работа скарите, проверяват правилното функциониране на отдушниците, вентилаторите и др. в съответствие с инструкциите за безопасност.

Чл. 321. (1) Обемистите и тежки хранителни запаси и провизии, както и кухненското оборудване и обзавеждане се товарят на кораба с помощта на повдигателна уредба на свободни от товарно-разтоварни дейности части от палубата, като пътищата и проходите към складовете се поддържат свободни от товари и други предмети.

(2) В случай на неотстраними препятствия по пътищата и проходите към складовете препятствията се маркират и обезопасяват.

Чл. 322. (1) Членовете на екипажа поддържат в изправност застопоряващите механизми, устройствата за отваряне и затваряне и звуковата сигнализация на вратите на хладилните помещения.

(2) Зоната непосредствено пред хладилното помещение трябва да бъде покрита с противохлъзгащо покритие.

Чл. 323. При съмнение за изтичане на хладилен газ в хладилно помещение е необходимо да се постави предупредителна табела на вратата или в коридора към него, както и да се забрани достъпът на външни лица до хладилното помещение.

Чл. 324. Членовете от екипажа, работещи в хладилните помещения, се запознават с начина на действие на вътрешната блокировка на вратата и с местоположението на алармения бутон.

Чл. 325. При обработване на месо се ползват необходимите лични предпазни средства, като ръкавици, престилки и др., съгласно инструкциите на корабопритежателя.

Чл. 326. Помещенията, в които се съхранява, обработва, приготвя и сервира храната, и пътищата между тях се поддържат достатъчно осветени и вентилирани, оборудвани допълнително с ширмове и отдушници, които се почистват за отстраняване на наслагванията.

Чл. 327. Забранява се използването на вода за гасене на горяща мазнина.

Чл. 328. (1) Капитанът на кораба отговаря за осигуряването на топла течаща вода, сапун, миещи и дезинфекционни препарати и чисти кърпи в кухненските помещения.

(2) Не се допуска използване на морска вода за приготвяне на храна и за миене на продуктите и съдовете.

Чл. 329. Кухненските и складовите помещения, където се съхраняват хранителни продукти, се проверяват за гризачи, насекоми и други, като се предприемат необходимите мерки за премахването им.

Чл. 330. Съхраняването на хранителните продукти и на съдовете за готвене и хранене се осъществява при спазване на изискванията за хигиена на борда на кораба.

Чл. 331. Забранено е пушенето в кухните, в складовите помещения за провизиите и на други места, където се съхраняват или приготвят храни. В тези помещения се поставят табели с надпис "Пушенето забранено!".

Чл. 332. При работа с концентрирани течности или прахове, включително миещи и дезинфекционни препарати, е задължително ползването на предпазни ръкавици и предприемането на мерки за непопадане в очите или върху откритите части на тялото на вещества, които могат да предизвикат изгаряния.

Чл. 333. (1) Подовете на кухнята, складовете за провизии и салетите се почистват от масла и отпадъци.

(2) Преди да се пристъпи към измиване на кухнята, електрическите печки и уреди се изключват от електрическата мрежа.

Чл. 334. Повредените печки и друго електрооборудване в кухнята се ремонтират само от квалифицирани лица.

Чл. 335. Режещите инструменти се съхраняват на специално предназначени за целта места.

Раздел XXXV. Безопасност в жилищни и социално-битови помещения

Чл. 336. (1) Членовете на екипажа са длъжни да поддържат подредени и чисти каютите и останалите помещения за осигуряване на бита.

(2) Капитанът отговаря за снабдяването с необходимите хигиенни средства и упражнява контрол за спазване на изискванията по ал. 1.

Чл. 337. На видно място в каютата се указват разположението на аварийното оборудване, местата за събиране в случай на авария и задълженията на членовете на екипажа.

Чл. 338. (1) Членовете на екипажа прибират личните си принадлежности на подходящи и предназначени за целта места.

(2) Мокрите дрехи се окачват в помещенията за сушене, като не се поставят в близост до осветителни тела, радиатори и други топлинни източници.

Чл. 339. Вентилационните системи към всички помещения на кораба се поддържат в изправност.

Чл. 340. Членовете на екипажа поддържат чисти каналите, решетките, жалузите и други предпазни устройства в тоалетните помещения и баните.

Чл. 341. Баните трябва да бъдат снабдени с противоплъзгащи се постелки и подходящи дръжки за ръцете.

Чл. 342. Членовете на екипажа при ползване на машините за пране, сушене и гладене спазват инструкциите на производителя за експлоатация и безопасна работа.

Чл. 343. (1) Корабопритежателят е длъжен да осигури съоръжения за спортуване на борда на кораба.

(2) Капитанът на кораба е длъжен да насърчава членовете на екипажа да използват съоръженията за спортуване, за да се поддържат в добро здраве и работоспособност.

(3) Капитанът на кораба е длъжен да предприеме мерки и да осигури предпазни средства за избягване на рисковете при ползване на плувен басейн на борда на кораба.

(4) Не се допуска използването на басейните на борда на кораба при прогноза за неблагоприятна метеорологична обстановка, като водата задължително се източва.

Чл. 344. Инсталациите за пречистване на канализационните води се поддържат чисти и в изправност, като се използват почистващи и дезинфекционни препарати, съответстващи на предписанията на производителя за вида и типа на канализационната система.

Чл. 345. При необходимост от влизане на членове на екипажа в утайници за канализационни води или работа в тях се издава разрешително за работа.

Раздел XXXVI. Специфични изисквания на борда на риболовни кораби

Чл. 346. (1) При използване на работното оборудване за изтегляне на мрежите се осигурява достатъчно свободна площ за безпрепятствено и безопасно извършване на работата.

(2) Работното оборудване трябва да има подходящи устройства за обезопасяване при аварийна ситуация, включително устройства за аварийно спиране.

Чл. 347. (1) Лицето, работещо с оборудването за изтегляне на мрежите, трябва да има достатъчна видимост върху оборудването и работещите членове на екипажа.

(2) При управление на оборудването за изтегляне на мрежите от капитанския мостик управляващото лице трябва да има видимост върху работещите - непосредствено или чрез подходящи средства за наблюдение.

Чл. 348. При работа на кораб с дължина над 45 метра или с екипаж 5 или повече лица всеки член на екипажа трябва да бъде снабден с поименен списък с инструкции за действие при рискови ситуации.

Чл. 349. За осигуряване безопасността на членовете на екипажа допълнително се монтират изправни и обезопасени устройства за обездвижване страните на рибарската мрежа и устройства за контрол на люлеенето.

Раздел XXXVII. Безопасна работа на борда на кораби за превоз на насипни товари

Чл. 350. (1) Капитанът на кораба е длъжен предварително да информира членовете на екипажа на кораб за превоз на насипни товари за опасностите при превоза на насипни товари и за отделяния прах при товарене, разтоварване и почистване на товарните помещения.

(2) Членовете на екипажа ползват лични предпазни средства в зависимост от вида на товара и в частност лични предпазни средства, предпазващи дихателните пътища от навлизане на прах и други вредни частици.

Чл. 351. Филистрините, вратите и други отвори на кораба се държат затворени по време на товарно-разтоварни операции за избягване навлизането на прах в жилищните помещения.

Чл. 352. Пространствата, използвани за съхраняване на насипни товари, се считат за затворени и ограничени пространства и за влизане в тях се прилагат процедурите за затворени и ограничени пространства.

Чл. 353. При товарене и превоз на сухи насипни товари се отчитат специфичните им свойства, които могат да доведат до окисляване, до намаляване на кислорода, отделяне на отровни пари, самозагряване, разяждане на кожата, увреждане на очите и лигавиците, както и до опасности за корпуса на кораба.

Чл. 354. Корабите, пренасящи товари, които могат да отделят токсични газове, трябва да са снабдени с подходящо оборудване за откриване на газове.

Чл. 355. (1) При превоз на рудни концентрати, въглища и други материали с подобни физични свойства се вземат необходимите мерки за недопускане на самозапалване или пресипване на товара.

(2) В случаите по ал. 1 товарът и съдържанието на влага в него се проверяват преди товаренето и по време на прехода.

Чл. 356. По време на преход се вземат предпазни мерки за недопускане навлизането на течности през тръбопроводите и на морска вода през люковите закрития в товарните помещения.

Чл. 357. (1) Въглища, копра, стърготини, концентрати и други товари, склонни към самозагряване и самозапалване, се охлаждат посредством естествена или принудителна вентилация без използване на вода.

(2) При превоз на товарите по ал. 1 температурата в товарните помещения се проверява ежедневно или в съответствие с инструкциите на товародателя и корабопритежателя.

Чл. 358. По време на товарене, разтоварване и превоз на насипни товари не се допуска влизане на членовете на екипажа в товарните помещения.

Раздел XXXVIII. Безопасна работа на борда на контейнеровози

Чл. 359. Членовете на екипажа, работещи с корабни контейнерни кранове, се инструктират за безопасната експлоатация и поддръжката им.

Чл. 360. Определено от капитана лице от екипажа на кораба извършва проверка за обозначаване на контейнерите с табели, указващи държавата, която ги е одобрила, датата на производство, идентификационния номер, максималното работно бруто тегло, допустимото натоварване при стифиране и стойностите на напречната деформация и резултатите от изпитванията.

Чл. 361. Височината на вертикалния ред от контейнери на палубата трябва да е съобразена с товарния план.

Чл. 362. Контейнерите, разположени на палубата, се фиксират чрез застопоряващи конуси и заключващи устройства и, ако е необходимо, допълнително се укрепват срещу приплъзване и самопридвижване.

Чл. 363. Контейнерите, натоварени на повече от два реда, се укрепват допълнително срещу падане.

Чл. 364. (1) При подреждането на контейнерите на палубата се осигурява безопасен начин за достъп до тях.

(2) При работа по укрепване на контейнери членовете на екипажа ползват лични предпазни средства за защита от падане.

Чл. 365. При използване на корабно електрозахранване за хладилни контейнери захранващите кабели се снабдяват с накрайници, подходящи за силовите вериги и за заземяване на контейнерите, и се проверяват от определено от капитана лице преди използването им.

Чл. 366. При наличие на теч от контейнер се установява съдържанието му съобразно документацията за характеристиките на товара и се предприемат необходимите действия в съответствие с вида на товара.

Чл. 367. Не се допуска вдигане на контейнери със сапани или вериги.

Раздел XXXIX. Безопасна работа на борда на танкери за превоз на суров нефт, продуктовози, химикаловози и газовози

Чл. 368. (1) За осигуряване на безопасна експлоатация, обслужване и ремонт на танкери - продуктовози, химикаловози и газовози, корабопритежателят и членовете на екипажа спазват IMDG code и Правилата на Дунавската комисия за превоз на опасни товари по р. Дунав.

(2) При работа на борда на газовози се спазват и изискванията на Наръчника за безопасността на танкерите (ICS) за превоз на втечнен газ и Принципите за работа с втечнен газ на кораби и терминали на ИМО - части от SOLAS.

Чл. 369. Всяка операция на борда на продуктовозите, танкерите, химикаловозите и газовозите се осъществява от достатъчен брой компетентни и правоспособни членове на екипажа, които се ръководят от определено от капитана лице.

Чл. 370. (1) Корабопритежателят предоставя на капитана на химикаловоза и газовоза осигурения от товародателя информационен бюлетин за безопасното използване на опасните вещества (MSDS).

(2) Капитанът на химикаловоза и газовоза информира членовете на екипажа за съдържанието на информационния бюлетин за безопасното използване на опасните вещества (MSDS) и ги инструктира за рисковете, породени от превоза на товара.

Чл. 371. При превоз на товари с танкери за превоз на суров нефт, продуктовози, химикаловози и газовози членовете на екипажа ползват специално работно облекло и лични предпазни средства, както и животоспасяващи средства и апаратура, съответстващи на физичните и химичните характеристики на превозвания товар, за осигуряване на тяхната защита по време на работа.

Чл. 372. Членовете на групата по условия на труд обсъждат периодично мерките за безопасност на борда на кораба и предлагат подобряване на съществуващите или въвеждане на допълнителни мерки за повишаване на безопасността.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на наредбата:

1. "Работно време" е времето, през което членът на екипажа е задължен да извършва работа, свързана с кораба.

2. (изм. - ДВ, бр. 32 от 2014 г., в сила от 08.04.2014 г.) "Почивка" е времето, което не е включено в продължителността на работното време.

3. "Репатриране" е транспортиране на член на екипаж и неговия багаж от борда на кораба или от медицинското заведение до територията на държавата, определена в трудовия договор.

4. (изм. - ДВ, бр. 32 от 2014 г., в сила от 08.04.2014 г.) "Компенсационна почивка" е почивка, която се полага на член на екипажа при нарушаване на установения за него график за работно време и почивки, както и реално компенсираните отработени часове над нормалната продължителност на борда на кораб съгласно установения график на работа, с използването на почивки на брега след репатриране.

5. "Интензивен режим на плаване" е режим на работа при плаване по дълга дестинация с чести влизания в пристанища за бърза товарообработка.

6. "Затворено и ограничено пространство" на кораба е пространство с ограничени отвори за влизане и излизане или с дълги и тесни проходи без естествена вентилация и които не са предназначени за продължителен престой или работа на членовете на екипажа. Затворено и ограничено пространство е и място, където може да има или да възникне небезопасна атмосфера.

7. "Работодател" е корабособственикът или беърбоут чартьорът, наемащи лица на борда на кораба.

8. "Писмени процедури" са процедури - част от системата за управление на качеството и уреждащи цялостната дейност на кораба.

9. "Конструктивна загуба на кораба" е тежка авария или повреда на кораба, което го прави негоден за ползване.

10. "Непрекъсната работа на борда на кораб" е периодът от качването на члена на екипажа на борда на кораба до репатрирането му, през който изпълнява трудовите си задължения.

11. (нова - ДВ, бр. 32 от 2014 г., в сила от 08.04.2014 г.) "Преследване" са всички недобронамерени действия, предприети от всяко лице срещу даден член на екипажа във връзка с жалба срещу нарушения на изискванията на Морската трудова конвенция от 2006 г.

12. (нова - ДВ, бр. 32 от 2014 г., в сила от 08.04.2014 г.) "Военни зони" са районите с определен допълнителен военен риск по последното издание на Лойдс относно изключените райони (War Risk Trading Warranties), за които се изисква допълнителна застраховка.

13. (нова - ДВ, бр. 32 от 2014 г., в сила от 08.04.2014 г.) "Споразумение за наемане на работа на морски лица" включва както самия трудов договор, така и членовете на споразумението.

§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2014 г., в сила от 08.04.2014 г.) Тази наредба е в съответствие със Споразумението относно Морската трудова конвенция от 2006 г., сключено на 19 май 2008 г. между организациите, представляващи работодателите и работниците в сектора на морския транспорт (Асоциациите на корабособствениците от Европейската общност (ECSA), и Европейската федерация на транспортните работници (ETF).

§ 1б. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2014 г., в сила от 08.04.2014 г.) Наредбата въвежда изискванията наДиректива 2009/13/ЕО на Съвета от 16 февруари 2009 г. за изпълнение на Споразумението, сключено между Асоциациите на корабособствениците от Европейската общност (ECSA) и Европейската федерация на транспортните работници (ETF) относно Морската трудова конвенция от 2006 г., и за изменение на Директива 1999/63/ЕО (ОВ, L 124 от 2009 г.) и чл. 5 и7 от Директива 2013/54/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 ноември 2013 г. относно определени отговорности на държавата на знамето за спазване и прилагане на Морската трудова конвенция от 2006 г. (ОВ, L 329 от 2013 г.).

 

Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата се приема на основание чл. 88б от Кодекса на търговското корабоплаване.

§ 3. Наредбата влиза в сила 3 месеца след обнародването й в "Държавен вестник".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 250 ОТ 25 НОЕМВРИ 2005 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯ (ОБН. - ДВ, БР. 96 ОТ 2005 Г., В СИЛА ОТ 01.12.2005 Г.)

§ 70. В Наредбата за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа на кораба и корабопритежателя, приета с Постановление № 226 на Министерския съвет от 2003 г. (ДВ, бр. 93 от 2003 г.), навсякъде думите "Министерството на транспорта и съобщенията" се заменят с "Министерството на транспорта".

§ 77. Постановлението влиза в сила от 1 декември 2005 г. с изключение на разпоредбата на § 52, т. 1, буква "а" относно чл. 4, ал. 5 и т. 7 относно чл. 22, т. 10, които влизат в сила от датата на присъединяване на Република България към Европейския съюз.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 73 ОТ 28 МАРТ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ТРУДОВИТЕ И НЕПОСРЕДСТВЕНО СВЪРЗАНИ С ТЯХ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕКИПАЖА НА КОРАБА И КОРАБОПРИТЕЖАТЕЛЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 226 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2003 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 32 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 08.04.2014 Г.)

§ 32. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

 

Приложение № 1 към чл. 21, ал. 1 (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2014 г., в сила от 08.04.2014 г.)


 

Табло за работното време и почивките на членовете на екипажа на борда на кораба

 

Table of the shipboard working arrangements for crew members on board

Име на кораба/Name of ship ...................... Знаме на кораба/Flag of ship .................................................................................................................................................................................................................................................

Номер по ИМО/IMO Number ...................... Последна актуализация на таблото/Last updated ...............................................................................................................................................................................................................................

от/from (.......) до/to (.......) страници/pages.

 

Минимален брой часове в почивка/Minimum hours of rest:

Минималният брой часове в почивка не може да бъде по-малко от 10 часа за период от 24 часа и 77 часа за всеки 7-дневен период/Minimum hours of rest shall not be less than 10 hours in a period of 24 hours and 77 hours in any 7-day period.

Други изисквания/Other requirements:.......................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

№ по ред No

Име, презиме, фамилия/Name, Surname, Family name

Длъжност/Rank

Работни часове всекидневно/ Daily work hours

Коментари/ Comments

Общо часове в почивка/ Total rest hours

 

 

 

 

на море/ at sea

в пристанище/ in port

 

 

 

 

 

 

на вахта/ on watch

извън вахта/ not on watch

на вахта/ on watch

извън вахта/ not on watch

 

на море/ at sea

в приста- нище/ in port

 

 

 

от ______ до ______ from ____ to _______

от ______ до ______ from ____ to _______

от ______ до ______ from ____ to _______

от ______ до ______ from ____ to _______

 

почивка/ rest

почивка/ rest

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпис и печат на капитана/Master’s signature and stamp: ....................................

 

Забележка. В колона "Длъжност" записът се извършва съгласно "Minimum Safe Manning Certificate" или Екипажния списък.

Terminology used in the column "Rank" shall be the same as used in the "Minimum Safe Manning Certificate" or the Crewlist.

 

Приложение № 2 към чл. 22, ал. 1 и чл. 28, ал. 1


 

Ежемесечна отчетна форма за действително отработеното време (в часове) или времето (в часове)

за почивка и временна неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука или професионална болест

 

 

Име на кораба ....................... ИМО номер ....................... Знаме на кораба ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Член на екипажа (трите имена) ................................................. Длъжност .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Месец и година ....................... Дава ли вахта: да  не 

Моля да отбележите часовете в работа с "х", часовете в почивка с "о" и по болест с "б"

 

 

Час

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

"х"

"о"

"б"

Забе-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

об-

об-

об-

леж-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

що

що

що

ки

 

Дата

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

"х"

общо

"о"

общо

"б"

общо

Име на капитана на кораба (на упълномощеното лице) ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Подпис на капитана (на упълномощеното лице): .................... Подпис на члена на екипажа: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Забележка. Копие от настоящата форма се предоставя на члена на екипажа.

 

Приложение № 3 към чл. 63

Животоспасяваща и спасителна екипировка на борда на кораб

1. Всички кораби трябва да са снабдени най-малко с 2 комплекта снаряжение на пожарникаря, отговарящо на изискванията на Fire Safety System Code (SOLAS 74/88, 2000 Amendments, Chapter II-2 Reg.10.10.2.1).

2. Танкерите трябва да са снабдени допълнително с 2 комплекта снаряжение на пожарникаря (SOLAS 74/88, 2000 Amendments, Chapter II-2 Reg.10.10.2.3).

3. Кораби, превозващи опасни товари (SOLAS 74/88, 2000 Amendments, Chapter II-2 Reg.19.3.6), трябва да са снабдени със:

а) пълно защитно облекло в допълнение към снаряжението на пожарникаря, изисквано от Reg.10.10 - 4 комплекта; защитното облекло трябва да покрива цялата кожа;

б) апарат за сгъстен въздух в допълнение към изискваните от Reg.10.10 към снаряжението на пожарникаря - най-малко 2 броя; два резервни заряда, подходящи за ползване с дихателните апарати, трябва да са осигурени за всеки апарат.

4. Всички кораби трябва да са осигурени:

а) в района на жилищните помещения - най-малко с 2 дихателни апарата за аварийно напускане (EEBD) (SOLAS 74/88, 2000 Amendments, Chapter II-2 Reg.13.3.4);

б) в машинно отделение - с дихателни апарати за аварийно напускане - брой и разположение съгласно изискванията на класификационната организация съобразно конструкцията и броя на работещите в него хора (SOLAS 74/88, 2000 Amendments, Chapter II-2 Reg.13.4.3).

5. На танкери, продуктовози, химикаловози и газовози за всеки член на екипажа се осигурява дихателен апарат за аварийно напускане (Изискване на IBC Code).

6. На всички кораби трябва да бъдат осигурени (съгласно International Medical Guide for Ships (WHO):

а) комплект за изкуствено дишане с кислород, портативен, с размер "Е" на бутилката, с маска за възрастни, с регулатор, маркуч и инструкция за работа;

б) допълнителна кислородна бутилка с размер "Е" за изкуствено дишане (пълна с кислород);

в) апарат за изкуствено дишане, ръчен, с приспособление за намаляване на свръхналягането, с втулка за присъединяване към кислородна тръба за ниско налягане, с вентил за контролиране на притока на въздух.

7. Всички кораби трябва да са снабдени с газ-анализатор тип "Дрегер" и комплект индикаторни тръбички.

8. Всеки танкер трябва да е снабден (съгласно изискванията на ISGOT и IBC Code) със:

а) преносим кислороден анализатор - 2 бр.;

б) преносим газоанализатор - 2 бр.;

в) преносим експлозиметър - 2 бр.;

г) персонален кислороден анализатор - 1 бр.;

д) персонален газоанализатор - 1 бр.

Забележка. Преносимите газоанализатори не са задължителни при наличието на кораба на изправни "Дрегер" помпи и годни индикаторни тръбички за съответния флуид.

 

Приложение № 4 към чл. 97, ал. 1

Разрешително за работа

Забележка. Отговорният офицер отбелязва с отметки приложимите дейности в лявата част на полетата, следващи заглавната част на текста, и зачертава неприложимите в дясната част. Офицерът включва при необходимост подходящи текстове за приложимите дейности в частите "друга работа" или "допълнителни предпазни мерки".

Лицето, натоварено с работата, отбелязва с отметки всички приложими дейности в дясната част след извършване на всяка проверка.


 

Работата, която ще се извършва:

............................................................................................................................................................................................................................................

Период на валидност на разрешителното:

............................................................................................................................................................................................................................................

Място за извършване на работата:

............................................................................................................................................................................................................................................

Лице, ръководещо работата:

............................................................................................................................................................................................................................................

Лица за извършване на работата:

............................................................................................................................................................................................................................................

Отговорен офицер (подпис):

............................................................................................................................................................................................................................................

 

Дата ...................................................................................................................

Време ...............................................................................................................

 

Капитан (подпис ) .........................................................................................................................................................................................................................

 

Дата ...................................................................................................................

Време ...............................................................................................................

 

 

Влизане в затворено и ограничено пространство

 

 

ПРЕДИ ИЗМЕРВАНЕ

СЛЕД ИЗМЕРВАНЕ

 

Пространството е

 

 

Пространството е

 

 

вентилирано

 

 

вентилирано

 

 

Въздухът е проверен

 

 

Въздухът е проверен

 

 

и атмосферата е

 

 

и атмосферата е

 

 

безопасна

 

 

безопасна

 

 

Има спасителен екип

 

 

Има спасителен екип

 

 

и спасително оборуд-

 

 

и спасително оборуд-

 

 

ване на входа на

 

 

ване на входа на

 

 

пространството

 

 

пространството

 

 

Отговорно лице е

 

 

Отговорно лице е

 

 

наблюдател на входа

 

 

наблюдател на входа

 

 

на пространството

 

 

на пространството

 

 

Съгласувана е комуни-

 

 

Съгласувана е комуни-

 

 

кацията между лицето

 

 

кацията между лицето

 

 

на входа и лицата,

 

 

на входа и лицата,

 

 

които влизат

 

 

които влизат

 

 

Достъпът до простран-

 

 

Достъпът до простран-

 

 

ството и осветлението

 

 

ството и осветлението

 

 

е задоволителен

 

 

е задоволителен

 

 

Всички инструменти и

 

 

Всички инструменти и

 

 

другото оборудване са

 

 

другото оборудване са

 

 

от разрешен тип

 

 

от разрешен тип

 

 

При използване на

 

 

При използване на

 

 

изолираща дихателна

 

 

изолираща дихателна

 

 

апаратура

 

 

апаратура

 

 

(1) познаването на

 

 

(1) познаването на

 

 

апаратурата от използ-

 

 

апаратурата от използ-

 

 

ващия е потвърдено

 

 

ващия е потвърдено

 

 

(2) апаратурата е

 

 

(2) апаратурата е

 

 

проверена и изправна

 

 

проверена и изправна

 

 

Други

 

 

Други

 

 

 

Оборудване и екипировка

 

Отстранени са от място-

 

 

Отстранени са от място-

 

 

то на работа/изолирани

 

 

то на работа/изолирани

 

 

са източниците на

 

 

са източниците на

 

 

електрически ток

 

 

електрически ток

 

 

или топлина

 

 

или топлина

 

 

Всички лица, които

 

 

Всички лица, които

 

 

трябва да бъдат

 

 

трябва да бъдат

 

 

информирани,

 

 

информирани,

 

 

са информирани

 

 

са информирани

 

 

Предупредителните

 

 

Предупредителните

 

 

надписи са поставени

 

 

надписи са поставени

 

 

 

Предпазни мерки срещу инцидент

на борда на кораба

 

Работи, при които въз-

 

 

Работи, при които въз-

 

 

никват източници на

 

 

никват източници на

 

 

запалване (заваряване,

 

 

запалване (заваряване,

 

 

рязане, пробиване,

 

 

рязане, пробиване,

 

 

ремонт на ел.

 

 

ремонт на ел.

 

 

оборудване и др.)

 

 

оборудване и др.)

 

 

От мястото са отстра-

 

 

От мястото са отстра-

 

 

нени опасните мате-

 

 

нени опасните мате-

 

 

риали и има сертифи-

 

 

риали и има сертифи-

 

 

кат за "ГАЗ ФРИ"

 

 

кат за "ГАЗ ФРИ"

 

 

Вентилацията съответ-

 

 

Вентилацията съответ-

 

 

ства на изискванията

 

 

ства на изискванията

 

 

Екипировката е

 

 

Екипировката е

 

 

изправна

 

 

изправна

 

 

Пожарните приспо-

 

 

Пожарните приспо-

 

 

собления са в добро

 

 

собления са в добро

 

 

състояние

 

 

състояние

 

 

 

Друга работа

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допълнителни предпазни мерки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Резултати от проверките

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взети са под внимание всички препоръки и предпазните

мерки ще бъдат поддържани през времетраенето на рабо-

тата:

(Подпис на лицето, натоварено с работата) ..................................................................................................................................................................................................

 

Завършване на работата

Работата беше завършена и всички лица под мое ръковод-

ство, материали и екипировка са извън пространството:

(Подпис на лицето, натоварено с работата).................................................................................................................................................................................................

 

Дата ....................................................................................................................

Време ..............................................................................................................

 

1. Разработката е форма от Code of safe working practices

for merchant seamen.