НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ГРАНИЧЕН ПАСПОРТЕН, МИТНИЧЕСКИ, ЗДРАВЕН, ВЕТЕРИНАРНОМЕДИЦИНСКИ И ФИТОСАНИТАРЕН КОНТРОЛ, КАКТО И КОНТРОЛ НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА В ПРИСТАНИЩАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, ОБСЛУЖВАЩИ КОРАБИ ОТ МЕЖДУНАРОДНО ПЛАВАНЕ

Приета с ПМС № 186 от 23.08.2012 г. Обн. ДВ. бр.67 от 31 Август 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.37 от 29 Април 2014г.

 

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. (1) С наредбата се определят условията и редът за:

1. организиране осъществяването на гранични проверки, митнически, граничен здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол на кораби, посещаващи пристанищата на Република България, както и контрол на транспортните средства в тези пристанища;

2. даване на сведения, приложими в морския транспорт по отношение на кораби, пристигащи във и/или напускащи пристанищата на Република България.

(2) Корабите, посещаващи пристанищата на Република България, подлежат на входен и изходен граничен контрол. Входен и изходен граничен контрол се извършва в пристанища на Република България, където са изградени гранични контролно-пропускателни пунктове.

(3) Гранични проверки на кораби, плаващи между пристанища на държави - членки на Европейския съюз, прилагащи правото от Шенген, не се извършват освен с оглед защита на вътрешния ред и сигурност и имиграционното законодателство.

(4) На входен и изходен граничен контрол не подлежат кораби, които плават между пристанища, разположени на митническата територия на Европейския съюз, без да пристигат, да извършват междинен престой или да се завръщат в пристанище, разположено извън тази територия или в свободна зона, подлежаща на контрол тип I по смисъла на митническото законодателство, освен с оглед прилагането на митническото и данъчното законодателство и законодателството в областта на околната среда и опазване на общественото здраве.

(5) Наредбата не се прилага за военни и граничнополицейски кораби, за военни, включително граничнополицейски пристанища, както и за кораби, освободени от формалностите за даване на сведения.

(6) Граничният контрол на рибарски кораби, извършващи международно плаване, се осъществява в най-близкото пристанище за обществен транспорт.

Чл. 2. (1) Органи на граничния контрол в пристанищата на Република България са длъжностните лица от службите за граничен контрол, които по закон извършват граничен контрол на граничните контролно-пропускателни пунктове.

(2) Службите по ал. 1 извършват граничен контрол без необосновано забавяне на кораба.

 

Глава втора.
ИЗИСКВАНИЯ, ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ГРАНИЧНИЯ КОНТРОЛ

Раздел I. Общи разпоредби

Чл. 3. Организацията на граничния контрол се извършва в съответствие с Наредбата за граничните контролно-пропускателни пунктове, приета с Постановление № 104 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 54 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 24 и 86 от 2004 г., бр. 90 и 96 от 2005 г., бр. 85 и 106 от 2006 г., бр. 62 от 2007 г., бр. 71 и 79 от 2008 г., бр. 14 и 100 от 2009 г. и бр. 22 и 61 от 2010 г.).

Чл. 4. (1) Службите, извършващи граничен контрол в пристанищата на Република България, осигуряват непрекъсваемост на процеса на граничен контрол.

(2) Граничният контрол на борда на кораб, застанал на рейд, се извършва в светлата част на денонощието и при подходящи метеорологични условия.

(3) Граничният контрол на борда на кораб, застанал на рейд, може да се извърши и в тъмната част на денонощието и/или при неблагоприятни метеорологични условия в изключителни случаи (тежко заболяване на член от екипажа или на пасажер, други спешни и неотложни обстоятелства), след като са взети всички мерки за безопасност и за защита живота и здравето на длъжностните лица от службите за граничен контрол.

(4) Службите, извършващи граничен контрол в пристанищата на Република България, вземат решение относно необходимостта от извършване проверка на борда на кораба или от освобождаване от такава на основание анализ на получените сведения по чл. 23 и оценка на риска.

(5) Решението по ал. 4 се регистрира в Националния център за електронен документооборот на морския транспорт от всяка служба за граничен контрол.

(6) Службите, извършващи граничен контрол в пристанищата на Република България, извършват проверка на борда на кораба самостоятелно или съвместно.

Чл. 5. Разпорежданията на длъжностните лица от съответните служби за граничен контрол, издадени в кръга на правомощията им и в предвидената от закона форма, свързани с безопасността на хората, товарите и корабите, пропускателния режим, противопожарния ред, сигурността и охраната в пристанищата, са задължителни за всички лица, извършващи дейност на територията на пристанището, на рейда и на борда на кораба.

Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2014 г.) Входният и изходният граничен контрол на корабите се заявяват пред органите на граничния контрол чрез Националния център за електронен документооборот на морския транспорт от капитана на кораба лично или чрез корабния агент, съответно от корабния мениджър, съобразно правилата на чл. 24.

(2) Входният и изходният граничен контрол на корабите се заявява:

1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2014 г.) най-малко 24 часа преди пристигане в пристанището;

2. най-късно към момента на напускане на предходното пристанище, ако продължителността на пътуването е по-малка от 24 часа;

3. ако пристанището, където ще има престой, не е известно или ако се е променило по време на пътуването - в момента, в който е налице тази информация.

(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2014 г.) За момент на пристигане в пристанището се счита моментът, в който корабът застане на котва на рейд или котвена стоянка в очакване да влезе в акваторията на пристанището, за да пристане на корабно място. Когато такова изчакване не е необходимо, за момент на пристигане на кораба в пристанището се счита моментът на заставането му на пилотско място.

Чл. 7. (1) Граничният контрол на корабите се извършва при следната последователност:

1. кораби, търсещи спешна медицинска помощ;

2. кораби, претърпели авария;

3. пътнически кораби;

4. кораби, превозващи бързоразвалящи се товари;

5. линейни кораби;

6. други.

(2) В случаите по ал. 1, т. 1 спешната медицинска помощ предхожда всякакви мерки за контрол от страна на органите за граничен контрол, които:

1. предоставят предимство при швартоване, ако състоянието на болния или състоянието на морето не позволява безопасно сваляне на външния рейд или подходите на пристанището;

2. изискват единствено морска здравна декларация.

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2014 г.) Капитанът на кораба лично или чрез корабния агент, съответно корабният мениджър, съобразно правилата на чл. 24 уведомява незабавно службите за граничен контрол при настъпили промени в подадените по реда на глава третасведения.

(2) Уведомяването по ал. 1 се извършва чрез Националния център за електронен документооборот на морския транспорт.

Чл. 9. (1) Кораб, преминал изходен граничен контрол, не може да остане повече от два часа на кейовото място.

(2) След изтичане на срока по ал. 1 се извършва нов граничен контрол.

Чл. 10. При констатиране на физически контакти на лицата, намиращи се на борда на заминаващи кораби след извършен изходен граничен контрол, с брега, с други физически лица или с други плавателни средства, с изключение на пилотите, пилотските катери, буксири, швартови моряци или агента на кораба, се извършва бордови контрол от органите на Главна дирекция "Гранична полиция" и на Агенция "Митници".

Раздел II. Ред за даване на свободна практика и за осъществяване на входен граничен контрол 

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2014 г.) Корабите, пристигащи в пристанищата на Република България, подлежат на процедура за даване на "свободна практика", след като капитанът на кораба лично или чрез корабния агент, съответно корабният мениджър, съобразно правилата на чл. 24 е подал необходимите документи съгласно глава трета, раздел I, освен в случаите, когато са освободени от формалностите за даване на сведения.

Чл. 12. При пристигане на кораб органите за граничен контрол извършват проверка на документите относно пристигането на кораба и дават указания за извършването или освобождаването от граничен контрол на борда на кораба чрез Националния център за електронен документооборот на морския транспорт.

Чл. 13. (1) Граничният здравен контрол се извършва от регионалните здравни инспекции в съответствие с наредбата по чл. 57, ал. 2 от Закона за здравето.

(2) Капитанът на кораб, пристигащ в пристанище на Република България, вдига жълт флаг за карантина на кораба, който се сваля след получаване на разрешение от органите на граничния здравен контрол.

(3) До получаване на разрешението по ал. 2 не се допускат физически контакти на лицата, намиращи се на борда на кораба, с брега, с други физически лица или с други плавателни средства, с изключение на пилотите и пилотските катери, буксири и швартови моряци или, при необходимост, за спасяване на човешки живот.

Чл. 14. Службите за граничен контрол могат да разрешат на кораб, пристигнал в пристанище на Република България и получил разрешение от службите на граничния здравен контрол, да извършва товарно-разтоварни дейности без слизане на екипажа и пътниците от борда на кораба чрез Националния център за електронен документооборот на морския транспорт.

Чл. 15. (1) Разрешението за "свободна практика" на кораба в едно българско пристанище важи и при посещението в следващо българско пристанище, когато корабът не е напускал териториалното море на Република България, освен при междувременно настъпило заболяване или смърт на борда на кораба.

(2) Ако маршрутът на кораб включва изключително пристанища, разположени на териториите на държави - членки на Европейския съюз, страни по споразумението от Шенген, разрешението за "свободна практика", получено в пристанище на държава, прилагаща правото на Шенген, важи и при посещението в българско пристанище, освен при междувременно настъпило заболяване или смърт на борда на кораба или когато след оценка на рисковете от органите за граничен паспортен контрол, свързани с международната сигурност и нелегалната имиграция, следва да се извършат проверки на екипажа и пътниците на този кораб.

Чл. 16. (1) Граничната проверка в пристанищата на Република България се осъществява от органите на Главна дирекция "Гранична полиция" към Министерството на вътрешните работи.

(2) Екипажът и пътниците нямат право да напускат кораба преди извършване на граничната проверка на борда на кораба или преди освобождаване от такава.

(3) Органите, извършващи гранична проверка, могат да разрешат качването на лица, имащи отношение към товарно-разтоварната дейност на кораба, преди завършване на проверката на борда на кораба.

Чл. 17. (1) Контролът по митническите формалности се извършва от органите на Агенция "Митници" към министъра на финансите.

(2) Не се допуска корабните товари да напускат района на митническата зона преди извършване на митнически контрол или освобождаване от такъв контрол и преди разрешаването на вдигането на стоките.

(3) Службите за контрол по митническите формалности могат да забранят слизането на екипажа и пътниците и/или товарно-разтоварната дейност преди извършване на физически контрол на борда на кораба.

(4) Агенция "Митници" се консултира с икономическите оператори и информира Европейската комисия за напредъка, постигнат посредством предвидените в Решение № 70/2008/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. относно безкнижна среда в митниците и търговията (ОВ, L 23 от 2008 г.) методи, без да се засягат специалните разпоредби относно митническия и граничния контрол, предвидени в Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета от 12 октомври 1992 г. относно създаване на Митнически кодекс на Общността (ОВ, L 302 от 1992 г.) и в Регламент (ЕО) № 562/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 15 март 2006 г. за създаване на Кодекс на Общността за режима на движение на лица през границите (Кодекс на шенгенските граници) (ОВ, L 105 от 2006 г.).

Чл. 18. Агенция "Митници" осъществява контрол на пътните превозни средства в пристанищата, като:

1. извършва проверки за наличието на необходимите документи за извършване на международен превоз съгласно действащото българско законодателство;

2. събира такси по чл. 10 и чл. 18, ал. 3, т. 1 от Закона за пътищата и контролира общата маса, осовото натоварване и габаритните размери на пътните превозни средства, като при превишаване на допустимите стойности изисква съответните разрешителни, събира пътни такси и глоби.

Чл. 19. (1) Граничният ветеринарномедицински и фитосанитарният контрол се извършват от органите на Българската агенция по безопасност на храните към министъра на земеделието и храните.

(2) В случай че органите по ал. 1 преценят, че съществува опасност от внасяне или разпространение на карантинна болест, както и при необходимост от предварителна проверка на товарните помещения на кораба, входящият контрол се осъществява физически преди започване на товарно-разтоварните операции.

Раздел III. Даване на разрешение за отплаване

Чл. 20. Корабите напускат пристанищата на Република България, след като за тях са подадени необходимите документи съгласно глава трета, раздел II и след:

1. получаване на разрешение от органите за граничен контрол, и

2. издаване на свидетелство за отплаване.

Чл. 21. (1) Когато кораб напуска пристанище на Република България, органите за граничен контрол извършват проверка на документите относно отплаването на кораба и дават указания за извършването или освобождаването от граничен контрол на борда на кораба чрез Националния център за електронен документооборот на морския транспорт.

(2) Всяка от службите, заявила граничен контрол на борда на кораба, при неговото отплаване информира органите за граничен контрол на Главна дирекция "Гранична полиция" за завършване на граничния контрол на борда на кораба чрез Националния център за електронен документооборот на морския транспорт.

Чл. 22. (1) На кораб, напускащ пристанище на Република България, се издава свидетелство за отплаване (приложение № 1).

(2) Свидетелството по ал. 1 се издава от Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" чрез Националния център за електронен документооборот на морския транспорт след:

1. представяне на документите съгласно глава трета, раздел II;

2. извършване на проверка, че корабът не дължи такси съгласно Тарифата за пристанищните такси, събирани от Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура", приета с Постановление № 97 на Министерския съвет от 2007 г. (обн., ДВ, бр. 38 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 56 от 2007 г., бр. 2 от 2008 г. и бр. 38 от 2010 г.);

3. извършване на проверка, че корабът е заплатил цената на услугата за издаване на свидетелство за отплаване;

4. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2014 г.) извършване на проверка, че корабът не е задържан от органите на държавния пристанищен контрол, както и че не е арестуван, не е задържан и не му е забранено отплаване от капитана на пристанището.

(3) Свидетелство за отплаване не се издава за:

1. кораби, плаващи между две български пристанища, без да напускат териториалното море;

2. кораби под 40 БТ.

(4) Свидетелството за отплаване е валидно за срок 24 часа от момента на издаване. В случай че корабът не е отплавал в този срок, издаденото свидетелство за отплаване се анулира и се издава ново по реда на ал. 2.

 

Глава трета.
ФОРМАЛНОСТИ ЗА ДАВАНЕ НА СВЕДЕНИЯ ЗА КОРАБИ, ПРИСТИГАЩИ ВЪВ И/ИЛИ НАПУСКАЩИ ПРИСТАНИЩЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Раздел I. Формалности за даване на сведения при пристигане

Чл. 23. (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2014 г.) За подаване на сведения за кораби по реда на наредбата се използват формулярите FAL от Конвенцията за улесняване на международното морско корабоплаване, съставена в Лондон на 9 април 1965 г., ратифицирана със закон - ДВ, бр. 59 от 1998 г., в сила за Република България от 21 юни 1999 г. (ДВ, бр. 56 от 1999 г.), както и изискуемата от службите за граничен контрол допълнителна информация за кораба.

Чл. 24. (1) Документите за извършване на контрол по реда на глава трета се подават в Националния център за електронен документооборот на морския транспорт.

(2) Документите по ал. 1 се подават в електронен формат или на хартиен носител съгласноприложения № 1 - 10.

(3) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2014 г.) Документите по ал. 1 се подават от капитана на кораба. Когато за кораба има сключен договор за корабно агентиране с корабен агент, капитанът на кораба подава документите по ал. 1 чрез корабния агент.

(4) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2014 г.) Документите по ал. 1 за кораб, пристигащ в пристанище на Република България, се подават от корабния мениджър, когато за кораба няма сключен договор за корабно агентиране с корабен агент и корабът не е съоръжен с необходимите технически средства за подаването им в електронен формат.

Чл. 25. (1) Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" събира, съхранява, обработва и предоставя сведенията за кораби, пристигащи във и/или напускащи пристанищата на Република България.

(2) Предоставянето на данни за кораби, пристигащи във и/или напускащи пристанищата на Република България, на компетентните държавни органи се извършва чрез Националния център за електронен документооборот на морския транспорт по ред, определен от генералния директор на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" и съгласуван с органите по чл. 2, ал. 1.

(3) Органите за граничен контрол имат право на достъп до данните за корабите на ниво съобразно своята компетентност за обработка на постъпилата информация и последваща регистрация на взетите решения.

Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2014 г.) За кораб, посещаващ пристанище на Република България, се подава уведомление за пристигане.

(2) Уведомлението по ал. 1 включва следната информация:

1. идентификация на кораба:

а) име на кораба;

б) повиквателен сигнал (позивни);

в) ИМО идентификационен номер - "IMО номер";

г) идентификационен номер от морската подвижна служба - "MMSI номер";

2. пристанище на местоназначение;

3. очаквано време на пристигане в пристанището на местоназначение или пилотско място;

4. очаквано време на отплаване от пристанището;

5. общ брой лица на борда;

6. наличие на свидетелство за валидна застраховка срещу морски искове.

(3) Уведомлението по ал. 1 се подава до Националния център за електронен документооборот на морския транспорт:

1. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2014 г.) най-малко 24 часа преди пристигане в пристанището, съгласно чл. 6, ал. 3;

2. по време на напускане на предишното пристанище, ако времето на прехода е по-малко от 24 часа;

3. веднага щом е получена информацията, ако пристанището на пристигане не е известно или е променено по време на прехода.

(4) Уведомлението по ал. 1 се предоставя на органите за граничен контрол и на институциите по компетентност чрез Националния център за електронен документооборот на морския транспорт.

Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2014 г.) За кораб, посещаващ пристанище на Република България, се подава информация:

1. съгласно формуляри FAL от Конвенцията за улесняване на международното морско корабоплаване (приложение № 2);

2. съгласно националното законодателство (приложение № 3).

(2) Информацията по ал. 1 се подава до Националния център за електронен документооборот на морския транспорт:

1. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2014 г.) най-малко 24 часа преди пристигане в пристанището, съгласно чл. 6, ал. 3;

2. по време на напускане на предишното пристанище, ако времето на прехода е по-малко от 24 часа;

3. веднага щом е получена информацията, ако пристанището на пристигане не е известно или е променено по време на прехода.

(3) Информацията по ал. 1 се предоставя по компетентност на органите за граничен контрол и на други институции чрез Националния център за електронен документооборот на морския транспорт.

(4) При пристигане освободени от подаване на сведения по формулярите FAL са кораби, които плават между пристанища, разположени на митническата територия на Европейския съюз, без да пристигат, да извършват междинен престой или да се завръщат в пристанище, разположено извън тази територия или в свободна зона, подлежаща на контрол тип I по смисъла на митническото законодателство, освен с оглед защитата на вътрешния ред и сигурност, прилагането на митническото, данъчното и имиграционното законодателство и законодателството в областта на околната среда и здравето.

Чл. 28. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2014 г.) За кораб, посещаващ пристанище на Република България, се подава:

1. морска здравна декларация (приложение № 4);

2. свидетелство за освобождаване от санитарен контрол (Sanitation Exemption Certificate).

(2) Документите по ал. 1 се подават до Националния център за електронен документооборот на морския транспорт:

1. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2014 г.) най-малко 24 часа преди пристигане в пристанището, съгласно чл. 6, ал. 3;

2. по време на напускане на предишното пристанище, ако времето на прехода е по-малко от 24 часа;

3. веднага щом е получена информацията, ако пристанището на пристигане не е известно или е променено по време на прехода.

(3) Документите по ал. 1 се предоставят на органите за граничен контрол по компетентност чрез Националния център за електронен документооборот на морския транспорт.

Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2014 г.) За пристигането на кораб, който подлежи на задължителна разширена проверка по реда на държавния пристанищен контрол, при посещаване на пристанище на Република България или място за заставане на котва се уведомява Изпълнителна агенция "Морска администрация".

(2) Уведомлението по ал. 1 съдържа:

1. идентификационни данни на кораба (име, позивна, ИМО идентификационен номер или идентификационен номер от морската подвижна служба - MMSI номер);

2. предвидено времетраене на престоя;

3. за танкери:

а) конфигурация: еднокорпусни, еднокорпусни със сегрегирани баластни танкове (SBT), двукорпусни;

б) състояние на товарните и на баластните танкове: пълни, празни, запълнени с инертен газ;

в) обем и вид на товара;

4. предвидени дейности в крайното пристанище или на мястото за заставане на котва (товарене, разтоварване, други);

5. предвидени задължителни контролни прегледи и значителни работи по поддръжка и ремонт, които ще бъдат извършени в крайното пристанище;

6. дата на последната извършена разширена проверка в региона на Парижкия меморандум.

(3) Уведомлението по ал. 2 се предоставя на Изпълнителна агенция "Морска администрация" чрез Националния център за електронен документооборот на морския транспорт най-малко три дни преди предвиденото време на пристигане на кораба в пристанище на Република България или на мястото за заставане на котва, или преди корабът да напусне предходното пристанище, ако продължителността на плаването се очаква да е по-малка от три дни.

Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2014 г.) За кораб, за който се прилага глава XI-2 от Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море от 1974 г., както е изменена с Протокола от 1988 г. (SOLAS 74/78), ратифицирана с Указ № 2250 от 1983 г. на Държавния съвет на Народна република България - ДВ, бр. 61 от 1983 г., в сила за Република България от 2 февруари 1984 г. (ДВ, бр. 12 от 2005 г.), при посещаване на пристанище на Република България се подава:

1. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2014 г.) информацията по Правило XI - 2/5 на Международната конвенция за безопасност на човешкия живот на море (SOLAS 74/78) - приложение № 5;

2. информация за лица, които се намират на борда на кораба в резултат на провеждане на действия по търсене и спасяване на човешки живот на море, и бегълци от посещавани пристанища;

3. последния документ от непрекъснатия документален запис на историята на кораба;

4. свидетелство за наличие на застраховка или друго финансово обезпечаване на гражданска отговорност за щети от замърсяване с нефт;

5. свидетелство за наличие на застраховка или друго финансово обезпечаване на гражданска отговорност за щети, причинени от замърсяване с корабно гориво.

(2) Информацията по ал. 1 се подава до Националния център за електронен документооборот на морския транспорт в следните случаи:

1. най-малко 24 часа преди пристигане;

2. по време на напускане на предишното пристанище, ако времето на прехода е по-малко от 24 часа;

3. веднага щом е на разположение, ако пристанището на пристигане не е известно или е променено по време на прехода.

(3) Информацията по ал. 1 се предоставя чрез Националния център за електронен документооборот на морския транспорт на офицера по сигурността на пристанището и/или пристанищното съоръжение, на институциите и на органите за граничен контрол по компетентност.

Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2014 г.) За кораб, превозващ опасни или замърсяващи околната среда товари, отправил се към пристанище на Република България или към котвена стоянка, разположена в териториалното море на Република България, напуснал пристанище, разположено извън Европейския съюз, се подава уведомление за превоз на опасни или замърсяващи околната среда товари, включващо следната допълнителна информация за товара, който превозва:

1. идентификация на кораба:

а) име на кораба;

б) повиквателен сигнал (позивни);

в) ИМО идентификационен номер;

г) идентификационен номер от морската подвижна служба - MMSI номер;

2. пристанище на местоназначение;

3. очаквано време на пристигане в пристанището или пилотското място;

4. общ брой лица на борда;

5. правилните технически имена на опасните или замърсяващите околната среда товари;

6. номерата по класификацията на ООН, ако има такива;

7. клас за опасност на товара по ИМО съгласно кодексите IMDG, IBC и IGC;

8. клас на кораба, както е определен от кодекса INF, когато такъв е налице;

9. количествата опасни или замърсяващи околната среда товари;

10. местоположението на опасните или замърсяващите околната среда товари на борда;

11. идентификационните номера на товарните транспортни единици, ако се превозват в товарни транспортни единици, различни от корабните танкове;

12. потвърждение, че на борда се намира списък, манифест или подходящият товарен план, даващ подробности за опасните или замърсяващите околната среда товари, превозвани на борда, и разположението им на кораба;

13. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2014 г.) веществата, посочени в Приложение I към Конвенция MARPOL 73/78, таблицата с данните за безопасност с подробно описание на физико-химичните характеристики на стоките, включително, съответно техния вискозитет, изразен в cSt при 50 °C, и тяхната плътност при 15 °C, и другите данни, които се съдържат в списъка с данните за безопасност, в съответствие с Резолюция MSC.286 (86) на Международната морска организация (ИМО);

14. номерата за спешни случаи на изпращача или на всяко друго лице или орган, което има сведения за физико-химичните характеристики на стоките, и действията, които следва да бъдат предприети при авария.

(2) Уведомлението по ал. 1 се подава до Националния център за електронен документооборот на морския транспорт най-късно при напускането на пристанището на натоварване или веднага след узнаване на местоназначението или котвената стоянка, ако не е била на разположение в момента на напускане.

(3) Информацията, съдържаща се в уведомлението по ал. 1, се предоставя чрез Националния център за електронен документооборот на морския транспорт на Морския спасително-координационен център и на бреговия център за управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването.

Чл. 32. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2014 г.) За кораб, посещаващ пристанище на Република България, до директора на съответната териториална дирекция на Изпълнителна агенция "Морска администрация" се подава информация относно вида и обема на отпадъците - резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъците от корабни товари на борда на кораба - приложение № 6.

(2) Информацията по ал. 1 се подава чрез Националния център за електронен документооборот на морския транспорт:

1. най-малко 24 часа преди пристигане;

2. по време на напускане на предишното пристанище, ако времето на прехода е по-малко от 24 часа;

3. веднага щом е получена информацията, ако пристанището на пристигане не е известно или е променено по време на прехода.

(3) Изискването по ал. 1 не се прилага за рибарски кораби и кораби за спорт и развлечение с право да превозват до 12 души включително.

Чл. 33. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2014 г.) За кораб, посещаващ пристанище на Република България, до Изпълнителна агенция "Морска администрация" се подава информация за обработката на баластните води на борда на кораба - приложение № 7.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2014 г.) Информацията по ал. 1 се подава чрез Националния център за електронен документооборот на морския транспорт не по-късно от момента на навлизане на кораба в териториалното море на Република България.

Раздел II. Формалности за даване на сведения при напускане

Чл. 34. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2014 г.) За кораб, напускащ пристанище на Република България, до Националния център за електронен документооборот на морския транспорт се подава информация съгласно формуляри FAL от Конвенцията за улесняване на международното морско корабоплаване - приложение № 2.

(2) Информацията по ал. 1 се предоставя по компетентност на органите за граничен контрол и на други институции чрез Националния център за електронен документооборот на морския транспорт.

Чл. 35. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2014 г.) За кораб, превозващ опасни или замърсяващи околната среда товари, напускащ пристанище на Република България, до Националния център за електронен документооборот на морския транспорт се подава уведомление за превоз на опасни или замърсяващи околната среда товари.

(2) Уведомлението по ал. 1 включва следната информация:

1. име на кораба;

2. пристанище на местоназначение;

3. очаквано време на отплаване от пристанището или от пилотското място;

4. очаквано време на пристигане в пристанището на местоназначение;

5. общ брой лица на борда;

6. правилните технически имена на опасните или замърсяващите околната среда товари;

7. номерата по класификацията на ООН, ако има такива;

8. класа за опасност на товара по ИМО съгласно кодексите IMDG, IBC и IGC;

9. класа на кораба, както е определен от кодекса INF, когато такъв е налице;

10. количествата опасни или замърсяващи околната среда товари;

11. местоположението на опасни или замърсяващи околната среда товари на борда;

12. идентификационните номера на товарните транспортни единици, ако се превозват в товарни транспортни единици, различни от цистерни;

13. потвърждение, че на борда се намира списък, манифест или подходящият товарен план, даващи подробности за опасните или замърсяващите околната среда товари, превозвани на борда, и разположението им на кораба;

14. адрес, на който може да се получи подробна информация за товара.

(3) Уведомлението по ал. 1 се предоставя на органите за граничен контрол, на Морския спасително-координационен център и на бреговия център за управление на трафика и информационно обслужване на корабоплаването чрез Националния център за електронен документооборот на морския транспорт.

Чл. 36. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 37 от 2014 г.) За кораб, напускащ пристанище на Република България, до Изпълнителна агенция "Морска администрация" се подава декларация, съдържаща информация, относно вида и обема на предадените отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъците от корабни товари - приложение № 8.

(2) Информацията по ал. 1 се подава чрез Националния център за електронен документооборот на морския транспорт.

 

Глава четвърта.
НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ЗА ЕЛЕКТРОНЕН ДОКУМЕНТООБОРОТ НА МОРСКИЯ ТРАНСПОРТ

Чл. 37. (1) Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" изпълнява функциите на национален компетентен орган за получаване на сведенията по глава трета.

(2) Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" изгражда, поддържа и администрира Национален център за електронен документооборот на морския транспорт.

(3) Националният център за електронен документооборот на морския транспорт е оперативно съвместим със системата за управление на трафика и информационното обслужване на корабоплаването.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 37 от 2014 г.) Националният център за електронен документооборот на морския транспорт изпълнява функциите на "едно гише" по смисъла на Директива 2010/65/ЕСна Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. относно формалностите за даване на сведения за кораби, пристигащи във и/или напускащи пристанищата на държавите членки, и за отмяна на Директива 2002/6/ЕО (ОВ, L 163 от 2010 г.).

Чл. 38. (1) Основните функции на Националния център за електронен документооборот на морския транспорт са:

1. да приема, събира, обработва и съхранява документи и сведения за кораби, пристигащи във и/или напускащи пристанищата на Република България, в електронен формат;

2. да преобразува подадените документи на хартиен носител в електронен формат до 1 юни 2015 г.;

3. да осигури електронно предаване на приетите данни до службите за граничен контрол съобразно нивото на тяхната компетентност;

4. да регистрира външни потребители за достъп до електронната система;

5. да предостави индивидуален защитен електронен достъп на регистрираните външни потребители (оператори, агенти) за откриване на процедури и предоставяне на сведения по наредбата, както и достъп до резолюциите на службите за граничен контрол и информацията за хода на изпълнение по откритите от тях процедури;

6. да подготвя и представя статистическа информация при поискване от компетентните институции.

(2) Сведенията по ал. 1, т. 1 - 3 се подават еднократно и се предоставят на съответните компетентни национални органи и на държавите - членки на Европейския съюз.

Чл. 39. (1) Националният център за електронен документооборот на морския транспорт е система оперативно съвместима с българската част на европейската система SafeSeaNet.

(2) Сведенията, получени в съответствие с формалностите за даване на сведения за кораби, пристигащи във и/или напускащи пристанищата на Република България, се въвеждат в националната система SafeSeaNet.

Чл. 40. При поискване от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, на информация, свързана с формалностите за даване на сведения, Националният център за електронен документооборот на морския транспорт предоставя наличната информация чрез системата SafeSeaNet.

Чл. 41. (1) (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2014 г.) Достъпът до сведенията, събирани и съхранявани в Националния център за електронен документооборот на морския транспорт, се контролира с цел защита на търговската и друга поверителна информация, както и по отношение на личните данни съгласно Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (ОВ, L 281 от 1995 г.), изменена с Регламент (ЕО) № 1882/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 29 септември 2003 г. (ОВ, L 284 от 2003 г.) и съгласно Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (ОВ, L 8 от 2001 г.).

(2) Обменът на данни в електронен формат, свързан с формалностите за даване на сведения, се осъществява в криптиран вид по защитени канали.

(3) Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" предоставя индивидуални права на достъп на компетентните национални органи и на лицата, участващи в търговията и транспорта, съобразно тяхната компетентност до сведенията за кораби, пристигащи във или напускащи пристанища на Република България.

(4) Сведенията, предоставяни от кораби, пристигащи във и/или напускащи пристанища на Република България, не са обществена информация.

 

Глава пета.
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ (НОВА - ДВ, БР. 37 ОТ 2014 Г.)

Чл. 42. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2014 г.) (1) На капитан на пристигащ в пристанище на Република България кораб, който не изпълни задължението си по чл. 24, ал. 3 да подаде информацията по чл. 26, ал. 1, чл. 27, ал. 1, чл. 28, ал. 1, чл. 29, ал. 1, чл. 30, ал. 1, чл. 31, ал. 1, чл. 32, ал. 1 или по чл. 33, ал. 1 в установения срок, се налага глобата, предвидена в чл. 121, ал. 2 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България (ЗМПВВППРБ).

(2) Санкцията по ал. 1 се налага и на капитан на пристигащ в пристанище на Република България кораб, който подаде непълна информация по чл. 26, ал. 1, чл. 27, ал. 1, чл. 28, ал. 1, чл. 29, ал. 1, чл. 30, ал. 1, чл. 31, ал. 1, чл. 32, ал. 1 или по чл. 33, ал. 1.

(3) Санкцията по ал. 1 се налага и на капитан на пристигащ в пристанище на Република България кораб, който подаде невярна информация по чл. 26, ал. 1, чл. 27, ал. 1, чл. 28, ал. 1, чл. 29, ал. 1, чл. 30, ал. 1, чл. 31, ал. 1, чл. 32, ал. 1 или по чл. 33, ал. 1, ако не подлежи на по-тежко наказание.

Чл. 43. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2014 г.) (1) На корабен мениджър на пристигащ в пристанище на Република България кораб, който не изпълни задължението си по чл. 24, ал. 4 да подаде информацията по чл. 26, ал. 1, чл. 27, ал. 1, чл. 28, ал. 1, чл. 29, ал. 1, чл. 30, ал. 1, чл. 31, ал. 1, чл. 32, ал. 1 или чл. 33, ал. 1 в установения срок, се налага глобата или имуществената санкция, предвидена в чл. 121, ал. 2 ЗМПВВППРБ.

(2) Санкцията по ал. 1 се налага и на корабен мениджър на пристигащ в пристанище на Република България кораб, който подаде непълна или невярна информация по чл. 26, ал. 1, чл. 27, ал. 1, чл. 28, ал. 1, чл. 29, ал. 1, чл. 30, ал. 1, чл. 31, ал. 1, чл. 32, ал. 1 или чл. 33, ал. 1.

Чл. 44. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2014 г.) (1) На капитан на напускащ пристанище на Република България кораб, който подаде непълна информация по чл. 34, ал. 1, чл. 35, ал. 1 или чл. 36, ал. 1, се налага глобата, предвидена в чл. 121, ал. 2 ЗМПВВППРБ.

(2) Санкцията по ал. 1 се налага и на капитан на напускащ пристанище на Република България кораб, който подаде невярна информация по чл. 34, ал. 1, чл. 35, ал. 1 или чл. 36, ал. 1, ако не подлежи на по-тежко наказание.

Чл. 45. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2014 г.) (1) Нарушенията по тази глава се установяват с актове, съставени от инспекторите в териториалните дирекции "Морска администрация".

(2) Наказателните постановления се издават от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" или от оправомощени от него длъжностни лица.

Чл. 46. (Нов - ДВ, бр. 37 от 2014 г.) Съставянето на актовете, издаването и обжалването на наказателните постановления и изпълнението на наложените наказания се извършват съгласно Закона за административните нарушения и наказания при съобразяване с определените в чл. 122, ал. 2 ЗМПВВППРБ срокове.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на наредбата:

1. "Формалности за даване на сведения" са сведенията, които трябва да се предоставят за административни и процедурни цели съгласно действащото българско законодателство, когато кораб пристига в пристанище на Република България или го напуска.

2. (изм. - ДВ, бр. 37 от 2014 г.) "Конвенция FAL" е Конвенцията за улесняване на международното морско корабоплаване със съответните изменения.

3. "Формуляри FAL" са стандартизираните формуляри от Конвенцията за улесняване на международното морско корабоплаване.

4. "Кораб" е всяко самоходно или несамоходно плавателно съоръжение от какъвто и да е тип, включително съдове на подводни криле, на въздушна възглавница, подводници, плаващи средства и неподвижни или плаващи платформи, предназначени за плаване по море и/или река, независимо от знамето, под което плават, и което се използва за извършване на една или няколко от следните дейности: превоз на товари, превоз на пътници и багажи; влачене на плавателни съоръжения; извършване на морски услуги и други помощни операции; риболов; експлоатация на други морски богатства, както и други дейности.

5. (доп. - ДВ, бр. 37 от 2014 г.) "SafeSeaNet" е системата на Съюза за обмен на морска информация по смисъла на Директива 2002/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 юни 2002 г. за създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация и отменяща Директива 93/75/ЕИО на Съвета (ОВ, L 208 от 2002 г.).

6. "Електронно предаване на данни" е процес на предаване на информация, която е цифрово кодирана, посредством подлежащ на преразглеждане структуриран формат, който може да се използва пряко за съхраняване и компютърна обработка.

7. "Свободна практика" е разрешение за слизане на екипажа и пътниците от борда на кораба и предприемане на всякакъв вид операции.

8. "Граничен контрол" е осъществяването на гранични проверки, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол от съответните ведомства съобразно техните компетенции.

9. (нова - ДВ, бр. 37 от 2014 г.) "Корабен мениджър" е корабопритежателят или лицето, което по силата на договор за корабен мениджмънт се е задължило срещу възнаграждение от името и за сметка на корабопритежателя да организира и поддържа система за управлениe на безопасната експлоатация на кораба и предпазване от замърсяване.

§ 2. (1) (Предишен текст на § 2, изм. - ДВ, бр. 37 от 2014 г.) Наредбата въвежда изискванията на Директива 2010/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. относно формалностите за даване на сведения за кораби, пристигащи във и/или напускащи пристанищата на държавите членки, и за отмяна на Директива 2002/6/ЕО.

(2) (Нова - ДВ, бр. 37 от 2014 г.) Наредбата въвежда изискванията на Директива 2011/15/ЕС на Комисията от 23 февруари 2011 г. за изменение на Директива 2002/59/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за създаване на система на Общността за контрол на движението на корабите и за информация (ОВ, L 49 от 2011 г.).

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 101, ал. 2 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България.

§ 4. За всички неуредени случаи се прилагат правилата и обичаите за съответните пристанища, доколкото не противоречат на действащото законодателство.

§ 5. Предоставянето на сведенията по чл. 23 на хартиен носител се извършва до 1 юни 2015 г.

§ 6. Разпоредбите на чл. 1, ал. 3 и чл. 15, ал. 2 влизат в сила от датата на присъединяване на Република България към Шенгенското споразумение.

 

Приложение № 1 към чл. 22, ал. 1

 

Приложение № 2 към чл. 27, ал. 1, т. 1 и чл. 34, ал. 1

 

Приложение № 3 към чл. 27, ал. 1, т. 2 (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2014 г.)

Информация съгласно националното законодателство, която се подава за кораб, посещаващ пристанище на Република България:

1. наличие/липса на пътници без билет;

2. наличие/липса на оръжие и боеприпаси;

3. наличие/липса на наркотични вещества и други предмети, забранени или с ограничение за притежание;

4. наличие/липса на живи животни и птици;

5. произход на хранителните продукти и отпадъци.

 

Приложение № 4 към чл. 28, ал. 1, т. 1

 

Приложение № 5 към чл. 30, ал. 1, т. 1

 

Приложение № 6 към чл. 32, ал. 1 (Изм. - ДВ, бр. 37 от 2014 г.)


 

ADVANCE NOTIFICATION FORM FOR WASTE DELIVERY

TO PORT RECEPTION FACILITIES (ANF)

 

ФОРМА ЗА ПPЕДВАРИТЕЛНО УВЕДОМЯВАНЕ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОТПАДЪЦИ

В ПРИСТАНИЩНИ ПРИЕМНИ СЪОРЪЖЕНИЯ

 

Notification of the Delivery of Waste to: ................................ (enter name of port or terminal)

Уведомяване за предаване на отпадъци във:(име на пристанището или терминала)

The master of a ship should forward the information below to the designated authority at least 24 hours in advance of arrival or upon departure of the previous port if the voyage is less than 24 hours.

This form shall be retained on board the vessel along with the appropriate Oil RB, Cargo RB or Garbage RB.

Капитанът на кораба трябва да изпрати долупосочената информация на компетентните власти най-малко 24 часа преди пристигане или по време на напускане на предишното пристанище, ако времето на прехода е по-малко от 24 часа.

Тази форма трябва да бъде съхранявана на борда заедно с дневника за нефтените операции, дневника за товарни операции или дневника за операции с твърди отпадъци.

 

DELIVERY FROM SHIPS (ANF)

ПРЕДАВАНЕ ОТ КОРАБА

 

1. SHIP PARTICULARS

ДАННИ НА КОРАБА

 

1.1 Name of ship:

1.5 Owner or operator:

Име на кораба:

Корабопритежател:

1.2 IMO number (ENI):

1.6 Distinctive numbers or letters:

ИМО номер:

Отличителен номер или букви:

(Уникален европейски идентификационен номер)

 

1.3 Gross tonnage:

1.7 Flag State:

Бруто тонаж:

Държава на знамето:

 

1.4 Type of ship:

 Oil tanker

 Chemical tanker

 Bulk carrier

 Container

Тип на кораба

Нефтен танкер

Химикаловоз

За насипни товари

Контейнеровоз

 

 

 

 

 

 

 Other cargo ship

 Passenger ship

 Ro-ro

Other (specify)

 

Друг товарен

Пътнически

Ро-Ро

Друг (да се уточни)

 

 

 

 

 

 

2. PORT AND VOIAGE PARTICULARS

ДАННИ ЗА ПРИСТАНИЩЕТО И РЕЙСА

 

 

2.1 Location/Terminal name and POC:

2.6 Last Port where waste was delivered:

Име на района/терминала и пристанището:

Последно пристанище, където са предадени отпадъци:

2.2 Arrival Date and Time:

2.7 Date of last Delivery:

Дата и време на пристигане:

Дата на последно предаване:

2.3 Departure Date and Time:

2.8 Next Port of Delivery:

Дата и време на заминаване:

Следващо пристанище на предаване:

2.4 Last Port and Country:

2.9 Person Submitting this form is (if other than the master):

Предишно пристанище и държава:

Формата е изпратенa от (ако е различен от

2.5 Next Port and Country (if known):

капитана на кораба)

Следващо пристанище и държава:

 

 

 

 

3. TYPE AND AMMOUNT OF WASTE FOR DISCHARGE TO FACILITY

ВИД И КОЛИЧЕСТВО НА ОТПАДЪЦИТЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА

ПРИЕМНОТО СЪОРЪЖЕНИЕ

 

 

MARPOL Annex I - Oil МАРПОЛ Анекс I - Нефтосъдържащи отпадъци

Quantity (m3)Количество (m3)

 

MARPOL Annex V - Garbage МАРПОЛ Анекс V - твърди отпадъци

Quantity (m3) Количество (m3)

 

Oily bilge water

 

 

A. Plastics

 

Нефтосъдържащи сантинни води

 

 

Пластмаси

 

Oily residues (sludge)

 

 

B. Food wastes

 

Нефтосъдържащи отпадъци (слъдж)

 

 

Хранителни отпадъци

 

Oily tank washings

 

 

C. Domestic wastes (e.g. paper products, rags, glass, metal, bottles, crockery, etc.)

 

Нефтосъдържащи сантинни миячни води от товарните танкове

 

 

Битови отпадъци (хартиени продукти, парцали, стъкло, метал, бутилки, глинени съдове и др.)

 

Dirty ballast water

 

 

D. Cooking oil

 

Замърсени баластни води

 

 

Мазнини за готвене

 

Scale and sludge from tank cleaning

 

 

E. Incinerator ashes

 

Накипи и слъдж от почистването на товарните танкове

 

 

Пепел от инсинератори

 

Other (please specify)

 

 

F. Operational wastes

 

Други (моля уточнете)

 

 

Експлоатационни отпадъци

 

MARPOL Annex II - NLS

 

 

G. Cargo residues (2)

 

МАРПОЛ Анекс II - вредни течни вещества

Quantity (m3)/Name (1)

 

Остатъци от корабни товари (2)

 

 

Количество (m3)/

 

 

 

 

Наименование (1)

 

 

 

Category X substances

 

 

H. Animal carcass(es)

 

Вещества категория X

 

 

Животински трупове

 

Category Y substances

 

 

I. Fishing gear

 

Вещества категория Y

 

 

Риболовни принадлежности

 

Category Z substances

 

 

MARPOL Annex VI - Air pollution

Quantity (m3)

Вещества категория Z

 

 

МАРПОЛ Aнекс VI - Замърсяване на въздуха

Количество (m3)

OS - other substances

 

 

Ozone-depleting substances and equipment containing such substances

 

ДВ - други вещества

 

 

Вещества, разграждащи озона, и оборудване, съдържащо такива вещества

 

MARPOL Annex IV -Sewage

Quantity (m3)

 

Exhaust gas-cleaning residues

 

МАРПОЛ Анекс IV - отпадни води

Количество (m3)

 

Отработени газове - остатъци от почистване

 

 

 

 

 

 

 

1 Indicate the proper shipping name of NLS

 

 

2 Indicate the proper shipping name of

 

involved.

 

 

the dry cargo.

 

1 Посочете точното наименование на

 

 

2 Посочете точното наименование

 

вредните течни вещества.

 

 

на сухия товар.

 

 

 

 

 

 

 

Name of ship:

IMO number (ENI):

Име на кораба:

ИМО номер

 

(Уникален европейски индентификационен номер)

 

 

 

Please state below the approximate amount of waste and residues remaining on board and the percentage of maximum storage capacity. If delivering all waste on board at this port, please strike through this table and tick the box below. If delivering some or no waste, please complete all columns.

Моля посочете по-долу приблизителното количество отпадъци и остатъци от корабни товари, които остават на борда, и като процент от максималния обем на съоръженията за съхранението им. Ако предавате всички отпадъци в това пристанище, моля задраскайте тази таблица и направете отметка в квадратчето по-долу. Ако предавате само част от отпадъците или не предавате отпадъци, попълнете всички колони на таблицата.

 

I confirm that I am delivering all the waste held on board this vessel

 

(as shown on page 1) at this port. 

Потвърждавам, че предавам всички отпадъци, намиращи се на борда на този кораб

(както е посочено на страница 1), в това пристанище.

 

 

Type Вид

Maximum dedicated storage capacity (m3)Капацитет за съхранение на отпадъци (m3)

Amount of waste retained on board (m3) Количество отпадъци, оставащи на борда (m3)

Port at which remaining waste will be delivered Пристанище, където ще бъдат предадени оставащите отпадъци

Estimated amount of waste to be generated between notification and next port of call (m3)Приблизително количество отпадъци, които ще се генерират до следващото пристанище (m3)

 

MARPOL Annex I - Oil

МАРПОЛ Анекс I - Нефтосъдържащи отпадъци

 

Oily bilge water

 

 

 

 

Нефтосъдържащи сантинни води

 

 

 

 

Oily residues (sludge)

 

 

 

 

Нефтосъдържащи отпадъци (слъдж)

 

 

 

 

Oily tank washings

 

 

 

 

Нефтосъдържащи миячни води от товарните танкове

 

 

 

 

Dirty ballast water

 

 

 

 

Замърсени баластни води

 

 

 

 

Scale and sludge from tank cleaning

 

 

 

 

Накипи и слъдж от почистването на товарните танкове

 

 

 

 

Other (please specify)

 

 

 

 

Други (моля уточнете)

 

 

 

 

 

MARPOL Annex II - NLS (3)

МАРПОЛ Анекс II - вредни течни вещества3

 

Category X substances

 

 

 

 

Вещества категория X

 

 

 

 

Category Y substances

 

 

 

 

Вещества категория Y

 

 

 

 

Category Z substances

 

 

 

 

Вещества категория Z

 

 

 

 

OS - other substances

 

 

 

 

ДВ - други вещества

 

 

 

 

 

MARPOL Annex IV - Sewage

МАРПОЛ Анекс IV - отпадни води

 

Sewage

 

 

 

 

Отпадни води

 

 

 

 

 

MARPOL Annex V - Garbage

МАРПОЛ Анекс V - твърди отпадъци

 

A. Plastics

 

 

 

 

Пластмаси

 

 

 

 

B. Food wastes

 

 

 

 

Хранителни отпадъци

 

 

 

 

C. Domestic wastes (e.g. paper products, rags, glass, metal, bottles, crockery, etc.)

 

 

 

 

Битови отпадъци (хартиени продукти, парцали, стъкло, метал, бутилки, глинени съдове и др.)

 

 

 

 

D. Cooking oil

 

 

 

 

Мазнини за готвене

 

 

 

 

E. Incinerator ashes

 

 

 

 

Пепел от инсинератори

 

 

 

 

F. Operational wastes

 

 

 

 

Експлоатационни отпадъци

 

 

 

 

G. Cargo residues (4)

 

 

 

 

Остатъци от корабни товари

 

 

 

 

H. Animal carcass(es)

 

 

 

 

Животински трупове

 

 

 

 

I. Fishing gear

 

 

 

 

Риболовни принадлежности

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date: ..................................

 

Name and Position: ..................................

Дата

 

Име и длъжност

Time: ..................................

 

Signature: ................................................

Час

 

Подпис

 

 

 

 

3 Indicate the proper shipping name of NLS involved.

3 Посочете точното име на вредните течни вещества.

4 Indicate the proper shipping name of the dry cargo.

4 Посочете точното наименование на сухия товар.

 

Приложение № 7 към чл. 33, ал. 1

 

Приложение № 8 към чл. 36, ал. 1

 

Приложение № 9 към чл. 24, ал.2

 

Приложение № 10 към чл. 24, ал. 2