НАРЕДБА № Н-11 ОТ 30 АПРИЛ 2014 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ЗДРАВОСЛОВНА ГОДНОСТ НА МОРСКИТЕ ЛИЦА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Издадена от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията и Министерството на здравеопазването Обн. ДВ. бр.41 от 16 Май 2014г. 

 

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят изискванията за здравословна годност и за медицинско освидетелстване на:

1. морски лица, които работят на борда на кораб, плаващ по море или по вътрешни водни пътища;

2. кандидати за придобиване на свидетелство за правоспособност за работа на море или по вътрешни водни пътища;

3. морски лица, на които е изтекъл срокът на валидност на свидетелството за медицинска годност;

4. лица, които ще се обучават по морски и речни специалности, както и практиканти и стажанти на съответната длъжност на борда на кораб.

(2) С наредбата се определят и изискванията към лицата, които ще извършват оценката на здравословната годност на морските лица.

Чл. 2. Наредбата не се прилага за екипажите на военни и граничнополицейски кораби.

Чл. 3. Медицинско освидетелстване се извършва с цел да се извърши преценка на физическото и психическото състояние на лицата, въз основа на която да се определи степента им на годност да заемат определена длъжност на кораб, плаващ по море или вътрешни водни пътища.

Чл. 4. Морските лица трябва да отговарят на изискванията за физическа годност за длъжността, която ще заемат, за района на плаване и типа на кораба, на който ще работят.

Чл. 5. Длъжностите за работа на море и по вътрешни водни пътища, за които се изисква здравословна годност, са разпределени по групи и са посочени в приложение № 1.

Чл. 6. Морските лица, които не отговарят на изискванията за здравословна годност и не притежават валидно свидетелство по тази наредба, не се допускат до работа на кораб.

 

Раздел II.
Лечебни заведения, в които се провеждат медицински прегледи за удостоверяване на здравословната годност на морските лица

Чл. 7. (1) Медицински прегледи за установяване на здравословната годност на морските лица се провеждат в многопрофилните транспортни болници - второстепенни разпоредители с бюджет към министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и в диагностично-консултативни центрове и медицински центрове с държавно участие в капитала, в които министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията упражнява правата на държавата.

(2) Медицински прегледи за установяване на здравословната годност на морските лица могат да се провеждат и в други диагностично-консултативни центрове и медицински центрове, при условие че тези центрове отговарят на изискванията на наредбата и разполагат с необходимите лекари, които да извършват прегледи на морски лица.

(3) Преди започване на дейността управителят на центъра по ал. 2 е длъжен писмено да уведоми за това Изпълнителна агенция "Морска администрация".

(4) В уведомлението по ал. 3 се посочват ЕИК и адресът на центъра, прилага се удостоверението за регистрация на центъра в регионалната здравна инспекция и списък на лекарите, които ще дават заключение за здравословната годност на морски лица.

(5) В срок до един месец от уведомяването по ал. 3 Изпълнителна агенция "Морска администрация" и съответната регионална здравна инспекция извършват проверка на центъра за съответствие на дейностите по определяне на здравословната годност на морски лица с изискванията на наредбата.

(6) Изпълнителна агенция "Морска администрация" поддържа регистър на лечебните заведения, които могат да определят здравословната годност на морски лица, който се публикува на интернет страницата на агенцията.

Чл. 8. Лечебните заведения по чл. 7, ал. 1 и 2 трябва да разполагат със специалисти и оборудване за извършване на всички прегледи и изследвания, необходими за удостоверяване на здравословната годност на морски лица.

Чл. 9. Лечебните заведения по чл. 7, ал. 1 и 2 са длъжни да осигурят денонощно дежурство за даване на медицински консултации посредством телефонна връзка на български и английски език на морските лица, намиращи се на борда на кораб.

Чл. 10. (1) Ръководителите на лечебните заведения по чл. 7, ал. 1 и 2 определят лекарите, които дават заключение за здравословната годност на морски лица, като в началото на всяка календарна година, включително при всяка промяна, писмено уведомяват Изпълнителна агенция "Морска администрация" за определените от тях лекари.

(2) Изпълнителна агенция "Морска администрация" изготвя и поддържа списък на определените от лечебните заведения лекари, които дават заключение за здравословната годност на морски лица, който се публикува на интернет страницата на агенцията.

(3) Ръководителите на лечебните заведения по чл. 7, ал. 1 и 2 са длъжни да осигурят достъп и условия за проверки от Изпълнителна агенция "Морска администрация" за наличие на съответствие с изискванията на тази наредба на дейностите по определяне на здравословната годност на морски лица.

 

Раздел III.
Изисквания към медицинския преглед на морските лица

Чл. 11. (1) Медицинските прегледи за установяване на здравословната годност на морските лица се извършват от лекари с призната специалност в Република България - очни болести, УНГ болести, психиатрия, вътрешни болести, а при необходимост - и други медицински специалности.

(2) При преценката на способността на морските лица да изпълняват задълженията си, включително в екстремни ситуации, лицата, които извършват преглед, отчитат:

1. условията за живот и работа на борда на кораб;

2. последствията от заболяването по време на работа на море, произтичащи от задълженията на морското лице, както и от отдалечеността на кораба от медицинско обслужване на брега;

3. инфекциозните заболявания, които могат да бъдат предадени на другите лица на борда на кораба, особено по отношение на инфекции, пренасяни с храната;

4. ограничения във физическите способности, които могат да повлияят на възможността за извършване на рутинни задължения или задължения в екстремни ситуации, както и да затруднят провеждането на спасителни дейности в случай на нараняване или заболяване;

5. значението на медицинския преглед за предоставяне на възможност за ранно идентифициране на заболяване или на рисковите фактори за бъдещо заболяване;

6. обстоятелството, че при установено заболяване негативните последици могат да бъдат ограничени посредством завишаване честотата на прегледите, ограничаване на задълженията до тези, при изпълнението на които заболяването не оказва влияние, или ограничаване броя на рейсовете с цел осигуряване на адекватни медицински грижи;

7. обстоятелството, че морските лица трябва да се приспособят към условията на живот и работа на кораба, включително към изискването да се носи вахта в различни части на денонощието, към движението на кораба в лошо време, към необходимостта да се живее и работи в ограничени пространства, да се изкачват и да се вдигат тежести, както и да работят при различни атмосферни условия;

8. обстоятелството, че морските лица трябва да са способни да работят в близък контакт с едни и същи хора за дълъг период от време и в стресови условия, да могат ефективно да се справят с отделянето от семейство и приятели и в някои случаи - от хора от собствената им културна среда.

Чл. 12. (1) Заключението за здравословната годност на морското лице се дава от лекар с призната специалност по вътрешни болести.

(2) Лекарите с призната специалност, които извършват прегледите по тази наредба, и лекарите с призната специалност по вътрешни болести, които дават заключението за здравословна годност, се определят със заповед на ръководителя на лечебното заведение почл. 7, ал. 1 и 2.

(3) При необходимост за определянето на здравословната годност лекарите по ал. 2 привличат и други специалисти.

(4) Лекарите по ал. 2 могат да изискват медицинска документация и сведения от личните лекари и други медицински специалисти и да ползват резултати от различни специализирани лаборатории и кабинети по функционална диагностика, психология, клинична лаборатория, отоневрология и др.

(5) Здравословната годност на кандидатите за заемане на длъжностите, посочени вприложение № 1, се определя съгласно приложение № 2 и зрителни и слухови критерии, посочени в приложение № 3, като за заболявания и състояния, за които се допуска индивидуална преценка, същата се прави от лекарите по ал. 2.

(6) За заболяване или състояние, което не е посочено в приложения № 2 и 3, заключението се дава по индивидуална преценка на съответния специалист, който оценява моментното функционално състояние на морското лице или на базата на прогностична оценка за развитието на болестния процес, както и компенсаторните възможности на организма.

(7) При индивидуалната преценка се вземат предвид стадият на заболяването и/или степента на увреждане, интензивността му и темповете на развитие, изгледите за подобряване на състоянието, отражението върху конкретните задължения, наличието на други заболявания и/или увреждания, както и възможността заболяването/увреждането да се третира с лекарствени продукти или да се подложи на друг вид лечение и отражението на това върху годността на морското лице за работа.

(8) При освидетелстване по индивидуална преценка лекарите, провеждащи експертизата, са длъжни да вземат под внимание и конкретните условия за длъжността, на която ще работи морското лице.

(9) При определяне на здравословната годност се взема под внимание и наличието на борда на кораба на лекарствени продукти и медицински изделия, както и присъствието на лекари и други медицински специалисти на борда, и се определя при какви условия морските лица, страдащи от заболявания, които изискват приемането на лекарства, могат да продължават да работят на кораб.

 

Раздел IV.
Свидетелства за медицинска годност, периодичност на медицинските прегледи на морски лица

Чл. 13. Медицинско освидетелстване се извършва на лица, навършили 16 години, които кандидатстват за работа на кораб, плаващ по море и по вътрешните водни пътища, или за обучение по морски и речни специалности.

Чл. 14. (1) На лицата, които отговарят на изискванията за здравословна годност по тази наредба, се издава свидетелство за медицинска годност по тази наредба.

(2) Свидетелствата за медицинска годност се изготвят на български и английски език за работа на кораби, плаващи по море, съгласно образеца по приложение № 4, част А, и на български и немски език за работа на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища на Европа, съгласно образеца по приложение № 4, част Б.

(3) Лечебното заведение води регистър на издадените свидетелства за медицинска годност.

Чл. 15. (1) Когато срокът на валидност на свидетелство за медицинска годност изтече по време на рейса, в срок до 3 месеца морското лице преминава медицинско преосвидетелстване в първото пристанище, където пристигне корабът, от лечебно заведение или медицинско лице, одобрено от администрацията на някоя от държавите - членки на Европейския съюз, или от трета страна, с която Република България има споразумение, по Правило I/10 от Приложението към Международната конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците.

(2) Изпълнителният директор на Изпълнителна агенция "Морска администрация" или оправомощено от него лице може по изключение да разреши на определено морско лице да започне работа на борда на определен кораб със свидетелство за медицинска годност с изтекъл срок на валидност за срок не повече от 3 месеца, в който морското лице трябва да премине през медицинско освидетелстване по ал. 1.

Чл. 16. (1) Свидетелствата за медицинска годност за работа на кораб, плаващ по море, се издават със срок на валидност:

1. при възраст на лицето до 18 и над 55 години - 1 година;

2. при възраст на лицето от 18 до 55 години - 2 години.

(2) Медицинското освидетелстване на морски лица за здравословна годност за работа на кораб, плаващ по вътрешни водни пътища, се извършва:

1. при започване на работа;

2. при навършване на 50 години;

3. след петдесетгодишна възраст - на всеки 5 години;

4. след навършване на 65 години - всяка година.

Чл. 17. В свидетелството за медицинска годност се вписва необходимостта от използване на средства за корекция на зрението в съответствие с изискванията за здравословна годност.

 

Раздел V.
Провеждане на медицинския преглед

Чл. 18. (1) В началото на прегледа лекарят с призната специалност трябва да провери:

1. самоличността на морското лице чрез документ за самоличност, данните от който се вписват в медицинското свидетелство и длъжността, за която кандидатства за освидетелстване;

2. причината за прегледа (започване на работа, периодичен преглед, връщане след заболяване или проследяване на хроничен здравословен проблем и др.), която трябва да вземе предвид при извършването на прегледа.

(2) Проверяват се и се документират слухът, зрението и цветоусещането, които трябва да отговарят на изискванията в приложение № 3.

(3) Когато при медицинския преглед се установи наличието на увреждане или заболяване, физическите способности на лицето, като сила, издържливост, гъвкавост, баланс и координация, антропометрия (за оценка на възможността за влизане в затворени и ограничени пространства), функционален капацитет, сърдечен и белодробен резерв, годност за изпълнение на специфични задачи (носене на дихателен апарат) се оценяват във връзка с установеното увреждане или заболяване.

(4) Тестването за употреба на алкохол и наркотични вещества не се извършва по време на медицинския преглед.

(5) Заключението за здравословна годност на морското лице се прави спрямо изискванията за съответната длъжност от приложение № 1, съдържащи се в приложение № 2.

(6) Резултатите от прегледа трябва да бъдат документирани във формата за документиране на медицинския преглед по образец съгласно приложение № 5.

(7) Резултатите по ал. 6 се използват за определяне годността на морското лице за изпълнение на длъжността, която ще заема, като се отчитат възрастта на морското лице, характерът на задълженията, които то ще изпълнява, районът на плаване и типът на кораба.

Чл. 19. (1) При освидетелстването и преосвидетелстването се извършват прегледи и изследвания за установяване на:

1. състоянието на зрителната система;

2. състоянието на слуховата система;

3. състоянието на нервната система;

4. хирургическия статус;

5. вътрешния статус и заключение от интернист;

6. тестове на кръв или урина за откриване на захарен диабет и други заболявания, както е показано от клиничния преглед;

7. за морски лица на възраст над 40 години се изисква и електрокардиограма (ЕКГ) в състояние на покой.

(2) Психическото здраве се установява от лекар-психиатър чрез клиничен преглед, с който се отчита психичното състояние на лицето към момента, и с издаване на удостоверение дали лицето се води на психиатричен отчет.

(3) Морското лице трябва да бъде консултирано от лекаря, даващ заключението за здравословна годност, относно начина на живот (ограничаване на алкохолния прием, спиране на тютюнопушенето, промяна в диетата, намаляване на теглото и т.н.) и опасностите и методите за превенция на малария, хепатит, ХИВ/СПИН и други заразни болести.

Чл. 20. (1) За всяко морско лице се създава медицинско досие, което съдържа:

1. резултати от всички прегледи по формата за документиране на медицинския преглед на лекарите с призната специалност;

2. консултации със специалисти;

3. данни от обективни изследвания;

4. копие от свидетелствата за медицинска годност;

5. заключения на Транспортните областни лекарски експертни комисии (ТОЛЕК) и Транспортната централната лекарска експертна комисия (ТЦЛЕК).

(2) Медицинското досие се изготвя и се съхранява на хартиен и електронен носител в архив на лечебното заведение, извършило първоначалния преглед.

(3) Медицинското досие и документите в него трябва да бъдат ясно обозначени за лично/служебно ползване, като информацията, съдържаща се в него, не може да се използва за цели, различни от тези за подпомагане на лечението на морските лица, и се предоставя само в съответствие със Закона за здравето и Закона за защита на личните данни.

(4) Лечебното заведение е длъжно да изготви и поддържа и електронно медицинско досие за всяко морско лице, преминало медицинско освидетелстване.

(5) Електронното медицинско досие трябва да бъде достъпно за морското лице чрез интернет от всяка точка на света чрез потребителско име и парола.

(6) Лечебното заведение е длъжно да съхранява в електронното медицинско досие на всяко морско лице сканирано копие на последното издадено свидетелство за медицинска годност.

(7) Лечебното заведение е длъжно да осигури на Изпълнителна агенция "Морска администрация" достъп чрез интернет до съхраняваното в електронното досие на всяко морско лице сканирано копие на последното издадено свидетелство за медицинска годност.

Чл. 21. Валидността на клинико-лабораторните изследвания е 14 дни от провеждането им, а на допълнителните изследвания - по преценка на извършващите ги специалисти.

Чл. 22. (1) Всеки лекар с призната специалност дава заключение по своята специалност след медицински преглед и необходимите изследвания и го удостоверява с подписа си във формата по приложение № 5 за документиране на медицинския преглед.

(2) Дадени от други лечебни заведения или отделни специалисти мнения не са задължителни по отношение на здравословната годност, а служат само при диагностичното обсъждане.

(3) При констатиране на остро, бързопреходно заболяване по време на медицинското освидетелстване или преосвидетелстване изследването се отлага и се определя временна забрана за работа, след което изследването се подновява.

Чл. 23. (1) Лекарят с призната специалност по вътрешни болести след преценка на резултатите от прегледите на другите специалисти отразени във формата за документиране на медицинския преглед, дава заключение:

1. "годно", което означава, че лицето може да изпълнява всички задължения без ограничения в рамките на определена команда от екипажа;

2. "годно с ограничения (недостатък)", което означава, че лицето може да работи на кораб, плаващ по море или по вътрешните водни пътища, при определени условия, на определена длъжност, в определени райони и типове кораби;

3. "негодно", което означава, че лицето не може да работи на кораб, плаващ по море или по вътрешните водни пътища;

4. "негодно до отстраняване на недостатъка", което означава, че лицето не може да работи на кораб, плаващ по море или по вътрешните водни пътища, до отстраняване на определения недостатък.

(2) При определяне на заключението за годност по ал. 1 се посочват причините за ограничението, условията и видовете професионална дейност, за които се отнася, както и работното място на освидетелстваното или преосвидетелстваното лице.

Чл. 24. (1) Заключенията по чл. 23 се отразяват във формата за документиране на медицинския преглед, която се съхранява в медицинското досие на морското лице, след което се вписват в свидетелството за медицинска годност.

(2) Когато заключението по чл. 23 е "негодно" лечебното заведение, в което е извършен прегледът, изпраща копие от свидетелството за медицинска годност на Изпълнителна агенция "Морска администрация"

(3) Спорните или неясни случаи при освидетелстването и преосвидетелстването се изпращат за решаване от съответната ТОЛЕК.

Чл. 25. (1) Заинтересованите лица могат да обжалват:

1. заключението на лекаря с призната специалност по вътрешни болести по чл. 23, ал. 1 в 14-дневен срок от получаването му пред съответната ТОЛЕК;

2. заключението на ТОЛЕК - в 14-дневен срок от получаването му пред ТЦЛЕК;

3. заключението на ТЦЛЕК - пред съответния административен съд по реда наАдминистративнопроцесуалния кодекс.

(2) ТОЛЕК и ТЦЛЕК се произнасят по жалбите по ал. 1 в 14-дневен срок от постъпването им.

Чл. 26. (1) Лицата, заемащи длъжностите по приложение № 1, са длъжни при влошаване на здравословното им състояние да потърсят лекарска консултация.

(2) В случаите по ал. 1, както и когато прецени, че здравословното му състояние поставя под съмнение пригодността му за работа, всяко морско лице е длъжно незабавно да информира за това капитана или работодателя си.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Морско лице" е всяко физическо лице, което е включено в екипаж на кораб, наето или ангажирано или работещо в каквото и да е качество на борда на кораб.

2. "Вътрешни водни пътища" са река Дунав, реките, езерата и каналите на Европа, ползвани за корабоплаване.

§ 2. С тази наредба се въвеждат разпоредбите на Директива 2012/35/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. за изменение на Директива 2008/106/ЕО от 19 ноември 2008 г. относно минималното ниво на обучение на морските лица (ОВ, L 343 от 2012 г).

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 3. Свидетелствата за медицинска годност на морски лица, издадени до влизане в сила на тази наредба в съответствие с Наредбата за медицинско и психофизиологично освидетелстване на кандидатите за работа, преосвидетелстване на работещите в търговския флот и океански риболов, се признават до изтичане на срока им на валидност.

§ 4. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията и министъра на здравеопазването дават указания по прилагането на наредбата.

§ 5. Контролът по прилагане на наредбата се осъществява от Изпълнителна агенция "Морска администрация".

§ 6. Наредбата се издава на основание чл. 87, ал. 4 от Кодекса на търговското корабоплаване и отменя Наредбата за медицинско и психофизиологично освидетелстване на кандидатите за работа, преосвидетелстване на работещите в търговския флот и океански риболов от 1991 г. (необнародвана).

 

Приложение № 1 към чл. 5

Длъжности на корабите съгласно Националния класификатор за професиите и длъжностите в корабоплаването, за които се изисква здравословна годност, съгласно Наредба № 6 от 2012 г. за компетентност на морските лица в Република България и зони за корабоплаване

І група

1. капитан, старши помощник-капитан, вахтен помощник-капитан на кораб, плаващ в зона А;

2. палубен боцман, рулеви, моряк на кораб, плаващ в зона А;

3. главен механик, втори механик, вахтен механик на кораб, плаващ в зона А;

4. електромеханик, радиооператор, машинен боцман, моторист на кораб, плаващ в зона А;

5. пилот;

6. кандидати за всички предходни длъжности.

ІІ група

1. капитан, старши помощник-капитан, вахтен помощник-капитан на кораб, плаващ в зона Б;

2. палубен боцман, рулеви, моряк, плаващ на кораб в зона Б;

3. главен механик, втори механик, вахтен механик на кораб, плаващ в зона Б;

4. електромеханик, машинен боцман, моторист на кораб, плаващ в зона Б;

5. корабен радиоелектроник, радиооператор и електротехник, плаващ в зони Б и В;

6. капитан на влекач, плаващ в зони Б и В;

7. капитан на плаващо техническо средство, работещо в зони Б и В;

8. шкипер на кораб за спорт и развлечение до 300 БТ, плаващ в зони А, Б, В и Г;

9. водач на кораб до 40 БТ, плаващ в зони А, Б;

10. офицер по сигурността, плаващ в зони А, Б;

11. кандидати за всички предходни длъжности.

ІІІ група

1. капитан, старши помощник-капитан, вахтен помощник-капитан на кораб, плаващ в зона В;

2. рулеви, палубен боцман, плаващ в зона В;

3. главен механик, втори механик, вахтен механик на кораб, плаващ в зона В;

4. електромеханик, машинен боцман, моторист, помпиер и огняр на кораб, плаващ в зони В и Г;

5. капитан на влекач, плаващ в зони Б и В;

6. капитан на плаващо техническо средство, работещо в зони Б, В и Г;

7. моряк, плаващ в зона В;

8. водач на кораб до 40 БТ, плаващ в зони В и Г;

9. офицер по сигурността, плаващ в зони В и Г;

10. капитан, корабоводител, щурман, плаващ в зона Г;

11. водач на несамоходен кораб, плаващ в зона Г;

12. старши моряк, плаващ в зона Г;

13. моряк, плаващ в зона Г;

14. механик, плаващ в зона Г;

15. моряк-моторист, плаващ в зони В и Г;

16. водач на малък кораб в местно плаване, зони В и Г;

17. девиатор;

18. готвач;

19. камериер;

20. друг обслужващ персонал.

Зони на корабоплаване:

Зона А - всички морета и океани;

Зона Б - крайбрежно плаване с отдалечаване от брега на не повече от 200 морски мили, с изключение на българските морски пространства;

Зона В - плаване във вътрешни морски води, териториалното море и прилежащата зона на Република България;

Зона Г - плаване по вътрешните водни пътища на Европа.

 

Приложение № 2 към чл. 12, ал. 5

ЧАСТ А

Минимални физически способности на моряците за постъпване и при работа на кораб3


 

Задачи на борда, функции, събития или състояние(3)

Имащи отношение физически способности

Медицинското лице трябва да се увери, че кандидатът(4)

Рутинно движение по кораба:

Поддържане на баланс и ловко движение;

Няма нарушение в чувството за равновесие;

- на подвижна палуба;

Изкачване на вертикални трапове и стълбища;

Няма никакво увреждане или заболяване, което да възпрепятства съответните движения и физическа активност;

- между различните нива/палуби;

Прекрачване на защитните прегради/комингси по палубата (например 600 мм високи);

Е способен, без чужда помощ(5), да:

- между помещенията.

Отваряне и затваряне на водонепроницаеми врати.

- изкачва вертикални трапове и стълбища;

 

 

- прекрачва високи прагове;

 

 

- борави със системи за затваряне на врати.

Бележка 1 се прилага за този ред

 

 

Рутинни задачи на борда:

Сила, сръчност и издръжливост за управляване на механични устройства;

Няма установено увреждане или диагностицирано заболяване, което да ограничи способността му да изпълнява рутинни задължения, съществени за безопасната експлоатация на кораба;

- използване на ръчни инструменти;

Вдигане, издърпване и носене на товар (напр. 18 кг);

Е способен да:

- пренасяне на корабни запаси;

Достигане нависоко;

- работи с вдигнати ръце;

- работа над главата;

Стоене, ходене и поддържане на бдителност за продължителен период от време;

- да стои прав и да ходи за продължителен период от време;

- отваряне/затваряне на кранове/клапани;

Работа в ограничени пространства и движение през ограничени отвори (напр. 600 мм х 600 мм);

- да влиза в ограничено пространство;

- носене на четиричасова вахта;

Визуално различаване на предмети, форми и сигнали;

- да отговаря на стандартите за зрение (А-I/9);

- работа в ограничени пространства;

Чуване на предупреждения и инструкции;

- да отговаря на стандартите за слух, насоки;

- реакции при аларми, предупреждения и инструкции;

Дава ясно говорно описание.

 

- вербална комуникация.

 

- да води нормален разговор.

 

 

 

 

 

 

Бележка 1 се прилага за този ред

 

 

Задължения при аварийни/извънредни ситуации(6) на борда:

Поставяне на спасителна жилетка или хидрокостюм;

Няма установено увреждане или диагостицирано заболяване, което да ограничи способността му да изпълнява задълженията при аварийни/извънредни ситуации, съществени за безопасната експлоатация на кораба;

- бягство/спасяване;

Бягство/излизане от задимени пространства;

Е способен да:

- гасене на пожар;

Участие в борбата с пожар, включително и употребата на дихателен апарат;

- постави спасителна жилетка или хидрокостюм;

- евакуация.

Участие в процедурите по евакуация от кораб.

- пълзи;

 

 

- да има усет за температурните разлики;

 

 

- да борави с противопожарното оборудване;

 

 

- да носи дихателен апарат (където се изисква като част от задълженията).

Бележка 2 се прилага за този ред

 

 

 

 

 

Бележки:

1. Редове 1 и 2 от таблицата описват: (а) обичайни задачи на борда, функции, събития и условия; (б) съответните физически способности, които могат да се считат за необходими за безопасността на морското лице, останалите членове на екипажа на кораба, и (с) налагане на високи критерии от медицинските лица, оценяващи медицинската годност, като се отчитат различните задължения на морските лица и същността на работата на борда на кораба, за извършването на която ще бъдат назначени.

2. Ред 3 от таблицата описва: (а) обичайни задачи на борда, функции, събития и условия; (б) съответните физически способности, които трябва да се считат за необходими за безопасността на морското лице, останалите членове на екипажа на кораба, и (с) налагане на високи критерии от медицинските лица, оценяващи медицинската годност, като се отчитат различните задължения на морските лица и същността на работата на борда на кораба, за извършването на която ще бъдат назначени.

3. Тази таблица не е предназначена да покрие всички възможни условия на борда на кораб или потенциално дисквалифициращи медицински състояния. Трябва да се обърне необходимото внимание и да се вземат предвид специфичните особености на конкретните лица, които имат специализирани или ограничени задължения.

4. Ако има съмнение, медицинското лице трябва да определи количествено степента и тежестта на всяко съответно увреждане чрез обективни тестове, когато подходящи тестове са налице, или чрез насочване на кандидата за по-нататъшна оценка.

5. Терминът "помощ" означава използването на друго лице за изпълняване на задачата.

6. Терминът "задължения при извънредни ситуации" се използва за покриване на всички стандартни ситуации, за спешно реагиране, като напускане на кораба или гасене на пожар, както и процедурите, които трябва да се следват от всяко морско лице, за да осигури личното си оцеляване.

ЧАСТ Б

Заболявания и състояния, при наличието на които се налагат ограничения за получаването на свидетелство за медицинска годност, необходимо за работа на борда на кораб в зависимост от групата на длъжността и зоната за корабоплаване по приложение № 2

Наименование на заболяванията и състоянията

Група 3

Група 2

Група 1

1

Болести на окото и придатъците му, водещи до нарушение на зрителни стандарти

забранено

забранено

забранено

2

Новообразувания на уши, нос и гърло (УНГ органите)

индивидуално

индивидуално

индивидуално

3

Заболявания на ларинкса, хронични ларингити, ново­образувания и други свързани с нарушение на гласообразуването и затруднено дишане от ларингеален произход

забранено

забранено

забранено

4

Заболявания, свързани с нарушение на слуха - слухови стандарти

забранено

забранено

забранено

5

Болести, свързани със загуба на съзнание или загуба на чувство за равновесие с липса на спонтанен или латентен нистагъм

забранено

забранено

забранено

6

Заболявания, тумори и травми на централната и периферната нервна система, нервно-мускулния апарат и съпровождащи се със значителни нарушения на тяхното функциониране, както и нарушаване на кръвоснабдяването

забранено

забранено

забранено

7

Наследствено - дегенеративни заболявания на нервната система и заболявания на нарушено развитие на нервната система, черепната система и гръбначния стълб

забранено

забранено

забранено

8

Заболявания на нервната система при остри и хронични заболявания на кръвта и кръвотворните органи, отделителната система, гастроинтестиналната система, бронхо-белодробната система, както и при системни заболявания

забранено

забранено

забранено

9

Епилепсия

забранено

забранено

забранено

10

Психични и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба на: опиоиди, канабиоиди, халюциногени, стимуланти (без кофеин), кокаин, летливи разтворители

забранено

забранено

забранено

11

Интоксикации - остри и хронични, ендогенни и екзогенни. Състояния след интоксикации на нервната система

забранено

забранено

забранено

12

Психически и поведенчески разстройства, дължащи се на употреба и злоупотреба с алкохол - при наличие на добра трудова и социална адаптация, липса на абстинентни явления, без психическа и физическа зависимост

забранено

забранено

забранено

13

Психични и психосоматични заболявания

забранено

забранено

забранено

14

Умствена изостаналост

забранено

забранено

забранено

15

Увреждане на храносмилателната система - дивертикул и стеноза на хранопровода, стеноза на пилора, изгаряне на хранопровода и стомаха с трайни функционални нарушения

забранено

забранено

забранено

16

Хирургични операции, причина за късни усложнения със/без оперативна интервенция

индивидуално

забранено

забранено

17

Увреждане на коремната стена - големи евентрации, ограничаващи подвижността на тялото:

 

 

 

 

а) до оперативната корекция

забранено

забранено

забранено

 

б) след оперативната корекция

индивидуално

индивидуално

индивидуално

18

Увреждане на кръвоносната система:

 

 

 

 

а) тромбофлебит, флеботромбоза, посттромботичен синдром и язви;

забранено

забранено

забранено

 

б) състояния след оперативно лечение на: разширени вени на долните крайници без трофични промени и без нарушения в движенията

индивидуално

индивидуално

индивидуално

 

в) хемороиди и фистулозни парапроктити до оперативното саниране

забранено

забранено

забранено

 

г) хемороиди и фистулозни парапроктити след оперативното саниране

индивидуално

индивидуално

индивидуално

 

д) варикоцеле и хедроцеле, херния - ингвинална и феморална, пъпна и вентрална, диафрагмална херния:

 

 

 

 

- до оперативна корекция

забранено

забранено

забранено

 

- след оперативна корекция

индивидуално

индивидуално

индивидуално

19

Болест на Крон, улцерозен колит, дивертикули на черва, синдром на раздразнено черво, нарушена резорбция

забранено

забранено

забранено

20

Увреждане на пикочно-половата система:

 

 

 

 

а) хидронефроза

индивидуално

индивидуално

индивидуално

 

б) непоправима стеноза на уретрата

индивидуално

забранено

забранено

21

Елефантиаза на долните крайници

забранено

забранено

забранено

22

Лимфедем

забранено

забранено

забранено

23

Хронични тромбози на артерии на горни и долни крайници

индивидуално

забранено

забранено

24

Аневризми на големи кръвоносни съдове - след оперативно лечение и компенсирано състояние индивидулно за група І и ІІ

забранено

забранено

забранено

25

Пулмоектомия или лобектомия при компенсирано състояние индивидулно за група І и ІІ

индивидуално

забранено

забранено

26

Злокачествени новообразувания на вътрешните органи и млечна жлеза:

 

 

 

 

а) до 5-ата година след установяването

забранено

забранено

забранено

 

б) след 5-ата година, в зависимост от трайните функционални нарушения на съответните системи

индивидуално

индивидуално

индивидуално

27

Злокачествени новообразувания на меките тъкани:

 

 

 

 

а) до 5-ата година след установяването

забранено

забранено

забранено

 

б) след 5-ата година, в зависимост от трайните функционални нарушения на съответните системи

индивидуално

индивидуално

индивидуално

28

Костни увреждания и патологична фрактура на гръбначен стълб, горни и долни крайници, таза, ограничаващи движението

забранено

забранено

забранено

29

Изразени деформации, сколиоза или кифоза, смущаващи движението; спондилолистезис (сакрализация и лумбализация), спина бифида; спондилоартроза, ограничаваща движението

забранено

забранено

забранено

30

Увреждане на кожата - цикатрикси, ограничаващи подвижността на шията, горните и долните крайници

забранено

забранено

забранено

31

Увреждане на крайници (фрактури, анкилози, артрози псевдоартрози, луксации, алопластики, увредени лигаменти и др.) с ограничени движения в ставите или смущения в нервно-атеро-венозната система

забранено

забранено

забранено

32

Ампутация или аплазия на горен и долен крайник или части от него (без дистални фаланги на пръсти)

забранено

забранено

забранено

33

Специфични заболявания на костите - остеомиелит или тулберкулоза на коя да е става

забранено

забранено

забранено

34

Доброкачествени и злокачествени тумори на костно-ставния апарат с нарушения на движението

забранено

забранено

забранено

35

Захарен диабет:

 

 

 

 

а) инсулинозависим

забранено

забранено

забранено

 

б) при лечение с други антидиабетни средства при значителни колебания на кръвните показатели - в зависимост от броя на усложненията и тяхната тежест

индивидуално

индивидуално

забранено

36

Други ендокринни заболявания (хипофизна жлеза, над­бъб­речни жлези, щитовидна жлеза)

индивидуално

индивидуално

индивидуално

37

Заболявания с остро протичане до оздравяването

забранено

забранено

забранено

38

Туберкулоза на белите дробове във фазата на всмукване и уплътняване

забранено

забранено

забранено

39

Хронически заболявания на белите дробове, плеврата и дихателните пътища с нетуберкулозна етиология:

 

 

 

 

а) при тежки функционални нарушения или чести обостряния и хронична дихателна недостатъчност ІІ - ІІІ степен

забранено

забранено

забранено

 

б) при умерени функционални нарушения без чести обостряния и хронична дихателна недостатъчност от І степен

индивидуално

забранено

забранено

40

Артериална хипертония без органни поражения и без сърдечна недостатъчност

разрешено

индивидуално

индивидуално

41

Артериална хипертония със органни поражения и без СН индивидуално за трите групи/със сърдечна недостатъчност

забранено

забранено

забранено

42

Заболяване на клапанния апарат на сърцето, включително и съдово-клапно протезиране без СН индивидуално за трите групи/със сърдечна недостатъчност

индивидуално

забранено

забранено

43

Заболяване на сърдечния мускул след инфекция или интоксикация без СН индивидуално за трите групи/ със сърдечна недостатъчност

забранено

забранено

забранено

44

Исхемична болест на сърцето:

 

 

 

 

а) състояние след остри форми или след реваскуларизация на коронарните съдове - коронарна ангиопластика, стентиране, аорто- байпас със запазен субмаксимален капацитет и EF индивидуална и за 3-те групи забранено за тези с понижени

индивидуално

забранено

забранено

 

б) хронични форми на ИБС с установена хемодинамична компенсация и без стенокардна симптоматика в покой, стабилна стенокардия І ФК индивидуална за трите групи и ІІ - ІІІ функционален клас забарнено за І и ІІ група с медикаменти, неподлежащи на реваскуларизация

индивидуално

забранено

забранено

45

Сърдечни заболявания, протичащи с нарушения в сърдечния ритъм и проводимостта, без отклонения в хемодинамиката медикаментозно и апаратно компенсирани - индивидулно за трите групи. Състояние след имплантация на кардиостимулатор, кардиовертер-дефибрилатор, ресинхронизиращо устройство за сърдечна недостатътчност - забранено

забранено

забранено

забранено

46

Състояние след възпалителни заболявания на миокарда, установена хемодинамична компенсация и без стенокардна симптоматика в покой, стабилна стенокардия І - ІІІ функционален клас с медикаменти, неподлежащи на реваскуларизация

индивидуално

забранено

забранено

47

Заболявания на храносмилателната система:

 

 

 

 

а) язвена болест на стомаха и дванадесетопръстника

индивидуално

индивидуално

индивидуално

 

б) хроничен холецистит и хепатит

индивидуално

индивидуално

индивидуално

 

в) чернодробна цироза, хроничен панкреатит, заболявания на дебелото черво (ХУХК и др.)

забранено

забранено

забранено

48

Хронична бъбречна недостатъчност (ХБН):

 

 

 

 

а) начална ХБН

индивидуално

индивидуално

забранено

 

б) ХБН ІІ и ІІІ степен

забранено

забранено

забранено

49

Камъни в бъбреците, жлъчния мехур, пикочните пътища с повтарящи се пристъпи

индивидуално

индивидуално

индивидуално

50

Възпалителни заболявания на ставите: ревматоиден полиартрит, анкилозиращ спондилартрит; Синдром на Райтер; псориатричен артрит и др.; остеоартроза; кристални артропатии; увреждане на ставите при други заболявания с трайни значими функционални нарушения на гръбначен стълб и крайници със/без медикаментозно овладим болков синдром

забранено

забранено

забранено

51

Системни заболявания на съединителната тъкан (лупус склеродермия, полимиозит и еритематодес, прогресивен дерматомиозит)

индивидуално

забранено

забранено

52

Болести на кръвта и кръвотворната система(бенигнени и малигнени) без възможност за медикаментозна компенсация на хемопоезата

забранено

забранено

забранено

53

Тумори на половите органи:

 

 

 

 

а) до 5-ата година след установяването

забранено

забранено

забранено

 

б) след 5-ата година

индивидуално

индивидуално

индивидуално

54

Тежко протичащи кожни заболявания: булозни дерматози, пустулозни дерматози, хиперкератози, атрофии, дистрофии, хипертрофии и склерози на кожата, довели до дерматомиозит)

индивидуално

забранено

забранено

55

Болести на кръвта и кръвотворната система (бенигнени и малигнени) без възможност за медикаментозна компенсация на хемопоезата

забранено

забранено

забранено

56

Тумори на половите органи:

 

 

 

 

а) до 5-ата година след установяването

забранено

забранено

забранено

 

б) след 5-ата година

индивидуално

индивидуално

индивидуално

57

СПИН:

 

 

 

 

а) субклиничен имунен дефицит и СПИН свързан комплекс

индивидуално

индивидуално

индивидуално

 

б) разгъната форма

забранено

забранено

забранено

58

Сифилис - заразна форма, подлежаща на стационарно лечение

забранено

забранено

забранено

59

Туберкулоза на кожата - всички форми

забранено

забранено

забранено

60

Алергични дерматози:

 

 

 

 

а) хронична уртикария, хроническа екзема и невродермит с доказана алергия към бензин, нафта, грес, инхалаторна алергия към газ пропан-бутан, еритема ексудатива мултиформе, генерализирана афтоза, дерматитис херпесиформе

индивидуално

забранено

забранено

 

б) остри екземи, неподдаващи се на лечение

индивидуално

забранено

забранено

 

 

 

 

 

Забележки:

1. Заболяването се смята за доказано след амбулаторно или стационарно изследване, лечение и диспансерно наблюдение, като степента на болестното отклонение се определя от лекар с призната специалност, а вземането на решение е индивидуално.

2. Индивидуалната оценка се прави на основание данните за здравословното състояние на лицето в миналото, настоящето и вероятната прогноза за бъдещето. При индивидуалната преценка се вземат предвид професионалните задължения на морското лице, стадият на заболяването и/или степента на увреждане, интензивността му и темповете на развитие, изгледите за подобряване на състоянието, отражението върху функции, наличието на други заболявания и/или увреждания, както и възможността да се третира с медикаменти или да се подложи на друг вид лечение и отражението на това върху годността му.

3. При даване на индивидуална преценка за морски лица, прекарали или боледуващи от нарушения във функциите на вестибуларния анализатор, се изискват нормални резултати от стабилографското изследване.

4. При наличие на повече от едно заболяване, всяко от които изисква индивидуална преценка, заключението за физическа годност се дава от ТОЛЕК.

5. При вродено или придобито намаление на слуха и липса на реакция на единия или двата лабиринта се забранява да се дава удостоверение за медицинска годност от всички групи (вкл. на глухи лица) дори и при компенсация на лабиринтната лезия от централната нервна система.

6. Преценката за работа на борда на кораб на лица с психични заболявания е индивидуална и включва:

6.1. стадий на заболяването и степен на увреждане;

6.2. зависимост от поддържащо лечение;

6.3. социална и трудова адаптация;

6.4. болестна промяна на личността.

7. На кандидати с психични заболявания не се разрешава работа на кораб.

 

Приложение № 3 към чл. 12, ал. 5

Минимални стандарти за зрение на морските лица


 

Правило по конвен- цията за вахте- ната служба и нормите за подго- товка и осви- детелст- ване на морс- ките лица

Длъжност на морското лице

Далечно виждане с използване на спомагателни средства (1)

Близко/междинно виждане

Цветоусещане (3)

Зрителни полета (4)

Нощна слепота(4)

Диплопия (двойно виждане)(4)

 

 

 

На едното око

На другото око

С помощни средства или без помощни средства на двете очи заедно

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

I/11 II/1 II/2 II/3 II/4 II/5 VII/2

Капитан, старши пом.-капитан, вахтен пом.-капитани, боцмани и моряци от палубна команда, които са натоварени с водене на наблюдение

0.5(2)

0.5

Зрение, необходимо за корабоводене (например, справяне с морски карти и публикации, използване на апаратура и оборудване на мостик, както и разпознаване на навигационни средства)

Виж бележка (6)

Нормални визуални полета

Зрение, покриващо изискванията за изпълнение на всички необходими функции в тъмнина, без да се прави компромис

Без значителни явни заболявания

I/11 III/1 III/2 III/3 III/4 III/5 III/6 III/7 VII/2

Всички механици, механици-електротехници, електротехниците от редовния състав и моряци на вахтена служба в наблюдавано машинно отделение

0.4 (5)

0.4 Виж бележка (5)

Зрение, необходимо за разчитане на информацията от инструменти в непосредствена близост, за работа с оборудване, както и за идентифициране на системите/компонентите, както е необходимо

Виж бележка (7)

Задоволителни визуални полета

Зрение, покриващо изискванията за изпълнение на всички необходими функции в тъмнина, без да се прави компромис

Без значителни явни заболявания

I/11 IV/2

Радиооператор за Световната морска система за бедствие и безопасност (GMDSS)

0.4

0.4

Зрение, необходимо за разчитане на информацията от инструменти в непосредствена близост, за работа с оборудване, както и за идентифициране на системите/компонентите, както е необходимо

Виж бележка (7)

Задоволителни визуални полета

Зрение, покриващо изискванията за изпълнение на всички необходими функции в тъмнина, без да се прави компромис

Без значителни явни заболявания

Само за зона Г

Всички длъжности

Повече от 0.8 за двете очи или за окото, което вижда по-добре

Повече от 0.8 за двете очи или за окото, което вижда по-добре

Зрение, необходимо за разчитане на информацията от инструменти в непосредствена близост, за работа с оборудване, както и за идентифициране на системите/ компонентите, както е необходимо

Да премине тест за цвето­усещане първоначално и след това веднъж на шест години

Задоволителни визуални полета

Зрение, достатъчно за изпълнение на всички необходими функции нощно време без компромис

Без значителни явни заболявания

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бележки:

(1) Стойностите на зрителната острота се определят по десетична таблица БДС (Snellen десетичен вид).

(2) Стойност, равна най-малко на 0.7 за едното око, е препоръчителна, за да се намали рискът от неоткрито съществено очно заболяване.

(3) Тестването на цветоусещането трябва да се извършава в съответствие с Международната препоръка за изискванията за цветоусещане за транспорт, публикувана от Международната комисия по осветление (CIE 143-2001), или по изискванията за цветоусещане, определени от Министерството на здравеопазването на Република България. Тестването на цветоусещането се извършва при първоначален преглед, а след това веднъж на шест години.

(4) Подлежи на оценка от клиничен специалист по очни болести, когато може да се предположи от първоначалния преглед.

(5) Лицата, работещи в машинно отделение, трябва да имат комбинирано зрение не по-малко от 0.4.

(6) Стандарт за цветоусещане 1 или 2 на Международната комисия по осветяването (CIE).

(7) Стандарт за цветоусещане 1, 2 или 3 на Международната комисия по осветяването (CIE).

Забележки:

1. Когато изискваната зрителна острота се постига с корекционни очила, морските лица са длъжни да ги използват при упражняване на съответната длъжност и да имат на разположение резервни очила.

2. При преглед при експерт офталмолог да се използват личните корекционни очила. Морските лицата трябва да идват с вече определен диоптър и задължително готови очила. Лекарите инструктират морските лица, които използват очила или контактни лещи при изпълнение на задълженията си, че трябва да разполагат с налични резервни очила на борда на кораба.

3. Под нормални очни функции да се разбира зрителна острота минимум 1,0 за всяко око; зрително поле: назално - 55 градуса; темпорално - 90 градуса; горе - 45 градуса; долу - 60 градуса; зрителна адаптация, установена с адаптометър; цветоусещане, изследвано с цветните таблици у нас и контролирано с аномалоскоп; стереоскопично зрение; нормална очна подвижност във всички главни посоки 45 градуса.

Допълнителни насоки

Когато е извършена лазернорефрактивна хирургия, възстановяването трябва да е завършило и качеството на зрението, включително контраст, светлочувствителност и качеството на зрение в тъмната част на денонощието, трябва да бъде проверено от лекар офталмолог.

Всички морски лица трябва да отговарят на минимален зрителен стандарт от 0,1 за всяко око, без помощни средства (Международен кодекс за стандартите на обучение, освидетелстване и носене на вахта от морските лица, раздел B-I/9(10). Този стандарт може да бъде приложим и по отношение на други морски лица с цел осигуряване на необходимата зрителна способност при извънредни обстоятелства, в които помощните средства могат да бъдат загубени или повредени.

Морски лица, за които зрителните стандарти, предвидени в Международната конвенция за стандартите на обучение, освидетелстване и носене на вахта от морските лица, не са приложими, трябва да имат достатъчно зрение за безопасно и ефективно изпълнение на своите рутинни и извънредни задължения.

Слухови стандарти

Тестване

Слухът на морските лица, с изключение на идентифицираните по-долу, трябва да бъде поне 30 dB (без помощни средства) за ухото в по-добро състояние и 40 dB (без помощни средства) за ухото в по-лошо състояние за честоти 500, 1000, 2000, 3000 и 4000 Hz (приблизителен еквивалент на говор от разстояние съответно 3 и 2 м).

Препоръчва се изследването на слуха да се извършва с аудиометър, работещ с чисти тонове. Допускат се и алтернативни методи за оценка посредством валидирани и стандартизирани тестове за измерване на увреждането на слухово-речевото възприятие.

За бърза практическа оценка може да бъде полезно прилагането на тест за слухово възприятие на говор и шепот.

Препоръчва се морските лица, които ще изпълняват задължения на палубата и мостика, да са в състояние да чуват шепот от разстояние 3 м.

Слуховопомощни средства са допустими само при действащи морски лица, когато е доказано, че те ще са в състояние да изпълняват безопасно и ефективно специфичните рутинни и извънредни задължения, изисквани от тях на кораба, на който служат, за целия период на валидност на свидетелството за медицинска годност (Това може да изисква достъп до резервни помощни средства и достатъчно количество батерии и други консумативи). Във всички случаи трябва да са предприети мерки, осигуряващи, че тези морски лица ще бъдат събудени при задействане на аларма.

Когато се оценява шумово предизвикана загуба на слух в рамките на програма за оценка на здравословното състояние, се прилагат различни методи за тестване и критерии за оценка.

 

Приложение № 4 към чл. 14, ал. 2

 

Приложение № 5 към чл. 18, ал. 6


 

Форма за документиране на медицински преглед за оценяване на медицинската годност на моряците

 

 

Име (име, презиме, фамилия): .........................................................................................................................................................................................................................................................................

Дата на раждане (ден/месец/година): ......................................................................................................................................................................................................................................................................

Домашен адрес: ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Метод на установяване на самоличността (№ на паспорт, моряшка книжка или друг документ за самоличност): ........................................................................................................................................................................................

Изследване за работа като (палубна команда/машинна команда/морски свръзки/корабна кухня/друго): ...............................................................................................................................................................................................

Рутинни и извънредни задължения, които лицето ще изпълнява на съответната позиция (ако са известни): ........................................................................................................................................................................................

Вид на кораба (контейнеровоз, танкер, пътнически): ....................................................................................................................................................................................................................................................

Район на плаване (крайбрежно/в тропически зони/цял свят): ...........................................................................................................................................................................................................................................

 

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ОБСЛЕДВАНОТО ЛИЦЕ

(при попълването да се окаже съдействие от медицинския специалист)

 

ЗДРАВОСЛОВЕН ПРОБЛЕМ

ДА

НЕ

1

Проблеми с очите/зрението

 

 

2

Високо кръвно налягане

 

 

3

Сърдечно или съдово заболяване

 

 

4

Претърпяна сърдечна операция

 

 

5

Варикозни (разширени) вени/хемороиди

 

 

6

Асма/бронхит

 

 

7

Заболявания на кръвта

 

 

8

Диабет

 

 

9

Заболявания на щитовидната жлеза

 

 

10

Храносмилателно разстройство

 

 

11

Заболявания на бъбреците

 

 

12

Кожни заболявания

 

 

13

Алергии

 

 

14

Инфекциозни и заразни заболявания

 

 

15

Херния

 

 

16

Заболявания на гениталиите

 

 

17

Бременност

 

 

18

Разстройства на съня

 

 

19

Употреба на тютюневи изделия, алкохол и наркотични вещества

 

 

20

Претърпени хирургически и оперативни интервенции

 

 

21

Епилепсия/припадъци

 

 

22

Замайване/прилошаване

 

 

23

Загуба на съзнание

 

 

24

Психиатрични заболявания

 

 

25

Депресия

 

 

26

Опит за самоубийство

 

 

27

Загуба на памет

 

 

28

Тежко главоболие

 

 

29

Заболявания на ушите (слух, шум в ушите), носа и гърлото

 

 

30

Ограничена подвижност

 

 

31

Проблеми с гърба или ставите

 

 

32

Ампутация

 

 

33

Фрактури/дислокации

 

 

 

Моля предоставете повече информация/подробности, ако сте отговорили с "ДА" на някой от горните въпроси:

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪПРОСИ

ДА

НЕ

34

Бил ли сте свалян от кораб или репатриран по медицински причини?

 

 

35

Бил ли сте хоспитализиран?

 

 

36

Бил ли сте оценяван като негоден за работа на море?

 

 

37

Свидетелството Ви за медицинска годност било ли е някога с ограничение или отменяно?

 

 

38

Известно ли Ви е да имате здравословни проблеми, болести или заболявания?

 

 

39

Чувствате ли се здрав и годен да изпълнявате задълженията на длъжността/позицията, която ще заемате на кораба?

 

 

40

Имате ли алергии към лекарствени средства?

 

 

 

 

 

 

 

Бележки:

 

 

 

 

 

41

Приемате ли лекарства по или без предписание?

 

 

 

Моля посочете вземаните лекарства, причините и дозата:

 

 

 

 

С настоящото удостоверявам, че декларираното по-горе е достоверно, доколкото ми е известно.

Подпис на обследваното лице:_______________ Дата (ден/месец/година):________________________________________________________________________________________________________________________________________

Свидетел (подпис): _______________ Име (печатно или ръкописно): _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

С настоящото заявявам, че съм съгласен д-р ______________________________ (оправомощен медицински специалист) да получи достъп до цялата ми медицинска документация, налична при медицински специалисти, здравни заведения и държавни органи.

Подпис на обследваното лице:_______________ Дата (ден/месец/година):_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Свидетел (подпис):_______________ Име (печатно или ръкописно): _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата и данни за контакт от предишен медицински преглед (ако са известни): _____________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД

Зрение

Използва очила или контактни лещи: ДА/НЕ (ако "да" - с каква цел) _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Зрителна острота

 

 

с помощни средства

без помощни средства

 

 

дясно око

ляво око

двете очи

дясно око

ляво око

двете очи

далече

 

 

 

 

 

 

близко

 

 

 

 

 

 

 

Зрителни полета

 

 

 

нормални

нарушени

дясно око

 

 

ляво око

 

 

 

Цветоусещане

 неизследвано  нормално  със съмнения  нарушено

Слух

 

 

Чист тон и аудиометрия (пределни стойности в децибели)

 

 

500 Hz

1000 Hz

2000 Hz

3000 Hz

4000 Hz

дясно ухо

 

 

 

 

 

ляво ухо

 

 

 

 

 

 

Тест с говор и шепот (метри)

 

 

говор

шепот

дясно ухо

 

 

ляво ухо

 

 

 

Клинични резултати

 

Височина: _______________ (см)

Тегло: _______________ (кг)

Пулс: _______________/мин.

Сърдечна честота: _______________________________________________________________

Кръвно налягане: систолично: _______________ (mm Hg)

диастолично: _______________ (mm Hg)

 

Урина: глюкоза: _______________ белтък: _______________ кръв: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

нормално

нарушения

Глава

 

 

Синуси, нос, гърло

 

 

Устна кухина/зъби

 

 

Тъпънчева мембрана

 

 

Очи

 

 

Офталмоскопия

 

 

Зеници

 

 

Очни движения

 

 

Бели дробове и гръден кош

 

 

Гърди

 

 

Сърце

 

 

Кожа

 

 

Варикозни (разширени) вени

 

 

Съдова система (вкл. периферни пулсации)

 

 

Коремна кухина и вътрешни органи

 

 

Херния

 

 

Анус (не вкл. ректален преглед)

 

 

Пикочо-полова система

 

 

Горни и долни крайници

 

 

Гръбнак (шиен дял, торекален дял, лумбален дял)

 

 

Неврологичен статус

 

 

Психиатричен статус

 

 

Общо състояние

 

 

 

 

 

 

R gr

 

не е провеждано 

проведено на (ден/месец/година): _______________

 

Резултати

Резултати от други проведени диагностични тестове:

 

Изследване: ______________________________

Резултат: _____________________________________________________________________________________________

Изследване: ______________________________

Резултат: _____________________________________________________________________________________________

Изследване: ______________________________

Резултат: _____________________________________________________________________________________________

 

Бележки и заключение на медицинския специалист относно медицинската годност на обследваното лице, вкл. причините в случай на наложени ограничения:

 

 

Оценка на медицинската годност на лицето за работа на море

Въз основа на декларираното от лицето, извършения от мен клиничен преглед и резултатите от проведените диагностични изследвания, описани по-горе, заявявам, че обследваното лице е:

 годно да изпълняванегодно да изпълнява

 

задължения по наблюдение

 

задължения по наблюдение

 

 

палубна команда

машинна команда

корабна кухня

друго

Годно

Негодно

 Без

 С ограничение

Задължително използване

 ДА

 НЕ

 

ограничения

 

на зрителни помощни средства

 

 

 

Описание на ограниченията (напр. определена длъжност, вид кораб, район на плаване):

 

Дата на изтичане на валидността на медицинското свидетелство (ден/месец/година): ______________________________________________________________________________________________________________________________

Дата на издаване на медицинското свидетелство (ден/месец/година): ___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Номер на медицинското свидетелство: _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подпис на медицинския специалист:_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Данни за медицинския специалист (име, разрешително, адрес):.........................................