НАРЕДБА № 3 ОТ 11 МАЙ 2011 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ФИЗИЧЕСКА ГОДНОСТ КЪМ ВОДАЧИТЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИТЕ ПРЕГЛЕДИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ФИЗИЧЕСКАТА ГОДНОСТ ЗА ВОДАЧИТЕ ОТ РАЗЛИЧНИТЕ КАТЕГОРИИ

Издадена от Министерството на здравеопазването Обн. ДВ. бр.39 от 20 Май 2011г.

 

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определят изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства (МПС) и кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, както и условията и редът за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от категориите по чл. 150a, ал. 2 от Закона за движението по пътищата.

Чл. 2. Водачите на моторни превозни средства и кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС трябва да отговарят на изискванията за физическа годност за категорията, която притежават, съответно категорията, за която придобиват правоспособност.

Чл. 3. Физическата годност на водачите и на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС се установява чрез:

1. медицински преглед/и за установяване на здравословното състояние по отношение на изискванията за физическа годност към водачите на МПС и кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от съответните категории, и

2. заключение за съответствието на здравословното състояние на лицето с изискванията за физическа годност към водачите на МПС и на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС.

 

Раздел II.
Изисквания за физическа годност към водачите и кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторни превозни средства

Чл. 4. (1) За определяне на изискванията за физическата годност водачите на МПС и кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС се разделят на следните групи:

1. група 1 - водачите на МПС от категориите "АМ", "А1", "А2", "А", "B1", "B", "BЕ" и "Ткт";

2. група 2 - водачите на МПС от категориите "С1", "С", "С1Е", "СЕ", "D1", "D", "D1Е", "DЕ", "Ттм" и "Ттб".

(2) Изискванията за физическа годност към водачите на МПС и кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от група 1 и група 2 са определени в приложение № 1 чрез посочване на заболяванията и състоянията, при наличието на които се налагат ограничения за получаването на свидетелство за управление на МПС в зависимост от категорията на МПС.

(3) Изискванията за физическа годност към водачите на МПС и кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от група 2 се прилагат и за водачите на МПС от категория В1, В и ВЕ, които извършват обществен превоз на пътници и/или товари и превози за собствена сметка и таксиметрови превози на пътници.

Чл. 5. Заболяванията и състоянията, при наличието на които свидетелство за управление на МПС се издава само след освидетелстване от транспортните областни лекарски експертни комисии (ТОЛЕК), са посочени в приложение № 2.

 

Раздел III.
Ред за извършване на медицинските прегледи

Чл. 6. (1) Първоначалният медицински преглед на водачите и на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от група 1 и група 2 се извършва от общопрактикуващия лекар на лицето, при който е осъществен постоянен избор.

(2) Първоначалният медицински преглед на водачите и на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от група 1 и група 2, които са неосигурени лица по смисъла на Закона за здравното осигуряване, се извършва от общопрактикуващ лекар, работещ в лечебно заведение за извънболнична помощ по чл. 8, ал. 1, т. 1 от Закона за лечебните заведения.

Чл. 7. (1) Първоначалният медицински преглед на водачите и на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от група 1 обхваща:

1. оценка на състоянието на зрителната система и състоянието на останалите органи и системи, и

2. проверка за наличието на регистрирани заболявания.

(2) Когато здравословното състояние на лицето е в съответствие с изискванията за физическа годност на водачите и на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от група 1, посочени в приложение № 1, общопрактикуващият лекар дава заключение, че водачът или кандидатът за водач отговаря на изискванията за физическа годност към водачите на МПС от съответната категория, като отбелязва това в картата по чл. 9, ал. 2.

(3) Когато здравословното състояние на лицето не е в съответствие с изискванията за физическа годност на водачите и на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от група 1, посочени в приложение № 1, общопрактикуващият лекар изисква от лицето да се яви на допълнителни прегледи при съответните специалисти.

(4) Водачите на МПС, на които е наложена принудителната административна мярка по чл. 171, т. 1, буква "а" от Закона за движението по пътищата, както и кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, за които по време на обучението или при изпита се установят признаци на заболяване, което не е в съответствие с изискванията за физическа годност, преминават задължително прегледи при лекари със съответна медицинска специалност за установяване на състоянието на зрителната система, слуховата система, неврологичен статус, вътрешен статус и хирургичен статус.

(5) В случаите по ал. 3 и 4 заключението по чл. 3, т. 2 за съответствие на здравословното състояние на лицето с изискванията за физическа годност се дава от общопрактикуващия лекар въз основа на резултатите от прегледите при съответните специалисти и се отбелязва в картата по чл. 9, ал. 2.

Чл. 8. (1) Първоначалният медицински преглед на водачите и на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от група 2 обхваща всички изисквания за физическа годност от приложение № 1.

(2) Водачите и кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от група 2 преминават задължително прегледи при лекари със съответна медицинска специалност за установяване на състоянието на зрителната система, слуховата система, нервната система, вътрешните органи, хирургичен и ортопедо-травматологичен статус.

(3) Заключението по чл. 3, т. 2 за съответствие на здравословното състояние на лицето с изискванията за физическа годност за лицата по ал. 1 се дава от общопрактикуващия лекар въз основа на резултатите от прегледите при съответните специалисти.

(4) Когато здравословното състояние на лицето е в съответствие с изискванията за физическа годност на водачите и на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от група 2, посочени в приложение № 1, общопрактикуващият лекар отбелязва в картата по чл. 9, ал. 2, че лицето отговаря на изискванията за физическа годност към водачите и кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от съответната категория.

(5) Когато здравословното състояние на лицето не е в съответствие с изискванията за физическа годност на водачите и на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от група 2, посочени в приложение № 1, общопрактикуващият лекар отбелязва в картата по чл. 9, ал. 2, че лицето не отговаря на изискванията за физическа годност към водачите и кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС от съответната категория.

Чл. 9. (1) Резултатите от медицинския преглед по чл. 3, т. 1 се нанасят в Удостоверение за здравословното състояние на водач/кандидат за придобиване на правоспособност за управление на МПС по образец съгласно приложение № 3.

(2) Заключението за съответствие на здравословното състояние на лицето с изискванията за физическа годност по чл. 3, т. 2 се нанася в Карта за оценка на физическата годност на водач/кандидат за придобиване на свидетелство/правоспособност за управление на МПС по образец съгласно приложение № 4.

(3) Заключението по ал. 2 е със срок на валидност шест месеца от датата на издаването му.

Чл. 10. (1) Когато лицето има някое от заболяванията или състоянията, посочени вприложение № 2, общопрактикуващият лекар отбелязва в удостоверението по чл. 9, ал. 1, че лицето подлежи на освидетелстване от ТОЛЕК.

(2) Лице, получило заключение за физическата си годност за придобиване на правоспособност за управление на МПС от ТОЛЕК или Транспортната централна лекарска експертна комисия (ТЦЛЕК), при необходимост от последваща оценка на физическата годност се преосвидетелства отново от ТОЛЕК, съответно ТЦЛЕК.

(3) Резултатите от медицинските прегледи по чл. 3, т. 1, извършени от ТОЛЕК, съответно ТЦЛЕК, се нанасят в протоколи по образец съгласно приложение № 5, съответно приложение № 6.

(4) Заключението за съответствие на здравословното състояние на лицето с изискванията за физическа годност по чл. 3, т. 2, изготвено от ТОЛЕК, съответно ТЦЛЕК, се нанася в карта по образец съгласно приложение № 7, съответно приложение № 8.

(5) Редът за работа на ТОЛЕК и ТЦЛЕК се определя със заповед на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Чл. 11. (1) Обжалванията от страна на заинтересованите лица се правят:

1. срещу заключенията на общопрактикуващия лекар - в 14-дневен срок от получаването им пред ТОЛЕК.

2. срещу заключенията на ТОЛЕК - в 14-дневен срок от получаването им пред ТЦЛЕК;

3. срещу заключенията на ТЦЛЕК - пред Административния съд - София град, по реда наАдминистративнопроцесуалния кодекс.

(2) Транспортните областни лекарски експертни комисии и ТЦЛЕК се произнасят по жалбите в 10-дневен срок.

 

Заключителни разпоредби

§ 1. Указания по прилагането на наредбата в частта относно установяването на здравословното състояние на водачите или кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС се дават от министъра на здравеопазването, а в останалата част - от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 152а, т. 1 от Закона за движението по пътищата и е съгласувана с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

 

Приложение № 1 към чл. 4, ал. 2


 

Заболявания и състояния, при наличието на които се налагат ограничения за получаването на свидетелство за управление на МПС в зависимост от категорията на МПС

 

 

 

 

Група 1

Група 2

 

Наименование на заболяванията и състоянията

категории "АМ", "А",

категории "С", "СЕ", "С1",

 

 

"А1", "А2", "АМ", "B",

"С1Е", "D", "DE", "D1",

 

 

"B1", "BЕ", "Ткт"

"D1Е", "Ттм", "Ттб"

 

1

2

3

 

 

Очни заболявания:

 

 

1.

Тежки конгенитални, възпалителни и

разрешено

забранено

 

дегенеративни заболявания на очната ябълка

 

 

 

и придатъците й, довели до трайни и

 

 

 

невъзвратими разстройства на очните

 

 

 

функции - при изискванията на т. 6

 

 

2.

Едноочие:

 

 

 

а) без рефракционна аномалия, функционално

разрешено само за кат.

забранено

 

или анатомично, при нормални функции на

"B1", "В" и "В+Е"

 

 

окото, което се използва, и при условията

 

 

 

най-малко 3 години след получаване на

 

 

 

едноочието, установено със съответен

 

 

 

медицински документ;

 

 

 

б) с рефракционна аномалия от +/ -2 диоптъра

индивидуална

забранено

 

на използваното око се насочва към ТОЛЕК

 

 

3.

Глаукома - компенсирана - нормално зрително

разрешено

забранено

 

поле и при условията на т. 6

 

 

4.

Вродени разстройства на цветоусещането:

 

 

 

а) аномална трихромазия (цветна аномалия);

разрешено

разрешено само за кат. "С1", "С"

 

б) аномална трихромазия и зрителна острота

разрешено

забранено

 

минимум 0,8 на по-силното око и минимум 0,5

 

 

 

на слабото око със съответната корекция от

 

 

 

корекционни очила или контактни лещи;

 

 

 

в) дихромазия и монохромазия

забранено

забранено

5.

Придобити разстройства на цветоусещането в

 

 

 

зависимост от степента:

 

 

 

а) зрителна острота минимум 0,8 на по-силното

разрешено

забранено

 

око и минимум 0,5 на слабото око със

 

 

 

съответната корекция от корекционни очила

 

 

 

или контактни лещи

 

 

 

б) прилагане на изследване за периферно

разрешено

индивидуално

 

зрение на двете очи (нормално зрително поле)

 

 

 

в) в останалите случаи

забранено

забранено

6.

Зрителна острота 1 при нормални други очни

 

 

 

функции 2:

 

 

 

а) сумата от зрителните остроти на двете очи

разрешено

разрешено

 

да е равна на 2,0, като на по-слабото око е не

 

 

 

по-малко от 1,0 с помощта на корекция до ± 2

 

 

 

диоптъра включително, като за всяко око, без

 

 

 

корекция >/= 0,05;

 

 

 

б) сумата от зрителните остроти на двете очи

разрешено

индивидуално

 

да е равна на 1,8, като на по-слабото око е не

 

 

 

по-малко от 0,8 с помощта на корекция до ± 3

 

 

 

диоптъра включително и за всяко око, без

 

 

 

корекция >/= 0,05;

 

 

 

в) сумата от зрителните остроти на двете очи

разрешено

забранено

 

да е равна на 1,6, като на по-слабото око е

 

 

 

равна на 0,6 с помощта на корекция ± 8

 

 

 

диопъра включително

 

 

7.

Диплопия

забранено

забранено

 

Ушни, носни и гърлени заболявания

 

 

8.

Злокачествени образувания на ОРЛ органите

индивидуално

индивидуално

9.

Възприемане сумарно с двете уши (без

 

 

 

слухов апарат), средна аудиометрична загуба

 

 

 

на честотите от 500 до 4000 херца:

 

 

 

а) шепотна реч от 6 м и над 6 м, говорна реч

разрешено

разрешено

 

над 6 м, аудиометрична загуба не повече от 0

 

 

 

до 35 децибела за честотите от 200 до 500

 

 

 

херца;

 

 

 

б) шепотна реч от 4 м и над 4 м, говорна реч от

разрешено

индивидуално

 

6 м и над 6 м, аудиометрична загуба не

 

 

 

повече от 35 децибела за честотите от 500 до

 

 

 

2000 херца;

 

 

 

в) шепотна реч - без значение, говорна реч -

разрешено

индивидуално

 

не по-малко от 4 м, аудиометрична загуба - не

 

 

 

повече от 40 децибела и повече от честотите

 

 

 

500 - 1000 и 2000 херца;

 

 

 

г) шепотна реч - без значение, говорна реч -

индивидуално

забранено

 

по- малко от 2 м, аудиометрична загуба - не

 

 

 

повече от 60 децибела за честотите 500 - 1000

 

 

 

и 2000 херца

 

 

10.

Периферен, централен и комбиниран

индивидуално

индивидуално

 

отоневрологичен синдром. Кинетози

 

 

11.

Спонтанен нистагъм, установен без помощни

индивидуално

индивидуално

 

средства, а при хоризонталния - при

 

 

 

отклонение на очните ябълки над 50°,

 

 

 

установен с очилата на Френцел или чрез

 

 

 

нистагмограф

 

 

 

Неврологични заболявания

 

 

12.

Заболявания на периферната нервна система,

индивидуално

индивидуално

 

нервно-мускулния апарат и състояние след

 

 

 

заболявания на периферната нервна система

 

 

13.

Съдови заболявания на нервната система и

индивидуално

индивидуално

 

състояние след прекарани съдови

 

 

 

заболявания на нервната система

 

 

14.

Възпалителни заболявания на нервната

индивидуално

индивидуално

 

система и състояние след прекарани

 

 

 

възпалителни заболявания на нервната

 

 

 

система

 

 

15.

Наследствено - дегенеративни заболявания на

индивидуално

индивидуално

 

нервната система и заболявания на нарушено

 

 

 

развитие на нервната система, черепната

 

 

 

система и гръбначния стълб

 

 

16.

Тумори на нервната система

индивидуално

индивидуално

17.

Травми на нервната система и състояние след

индивидуално

индивидуално

 

травма на нервната система

 

 

18.

Епилептични пристъпи: епилепсия, първи и

индивидуално/ след 1

индивидуално/ след 5

 

единствен непровокиран пристъп,

година без пристъпи;

до 10 години без

 

провокирани пристъпи, други случаи на

до 1 година забранено

пристъпи, без употреба

 

загуба на съзнание

 

на противоепилептични

 

 

 

медикаменти и риск от повторни припадъци до 2% за година, в останалите случаи забранено

19.

Заболявания на нервната система при остри и

индивидуално

индивидуално

 

хронични заболявания на кръвта и

 

 

 

кръвотворните органи, отделителната система,

 

 

 

гастроинтестиналната система,

 

 

 

бронхо-белодробната система, както и при

 

 

 

системни заболявания

 

 

20.

Интоксикации - остри и хронични, ендогенни и

индивидуално

индивидуално

 

екзогенни. Състояния след интоксикации на

 

 

 

нервната система

 

 

 

Психични заболявания

 

 

21.

Психични разстройства, дължащи се на

индивидуално

индивидуално

 

увреждане и дисфункция на мозъка - болест

 

 

 

на Алцхаймер, съдова и сенилна деменция,

 

 

 

психоорганични синдроми F.01 - F.09

 

 

22.

Психически и поведенчески разстройства,

индивидуално

индивидуално

 

дължащи се на употреба и злоупотреба с

 

 

 

алкохол - F.10 и Z.72.1 - при наличие на добра

 

 

 

трудова и социална адаптация, липса на

 

 

 

абстинентни явления, без психическа и

 

 

 

физическа зависимост

 

 

23.

Психически и поведенчески разстройства,

индивидуално

индивидуално

 

дължащи се на употреба на : опиоиди,

 

 

 

канабиоиди, халюциногени, стимуланти (без

 

 

 

кофеин), кокаин, летливи разтворители - от

 

 

 

F.11 - F.19

 

 

24.

Ендогенни заболявания - М. Блойлер, остри и

индивидуално

индивидуално

 

преходни психотични разстройства - от F.20 -

 

 

 

F.29 - в състояние на дълготрайни ремисии,

 

 

 

без клинично изразена промяна на личността

 

 

 

и нужда от поддържаща медикаментозна

 

 

 

терапия

 

 

25.

Афективни психози - биполярни, депресивни

индивидуално

индивидуално

 

разстройства от F.20 - F.29 - наличие на

 

 

 

продължителен светъл период, без

 

 

 

необходимост от поддържаща терапия, със

 

 

 

запазена трудоспособност

 

 

26.

Фобийни тревожни разстройства - обсесивно-

индивидуално

индивидуално

 

компулсивни, конверсионни, дезадаптивни

 

 

 

реакции на стрес - от F.40 - F.48 при добра

 

 

 

социална и трудова адаптация, без

 

 

 

продължителна и трайна неработоспособност

 

 

27.

Разстройства на личността и поведението - от

индивидуално

индивидуално

 

F.60 - F.69 с добра социална адаптация и

 

 

 

липса на асоциални и криминогенни прояви

 

 

28.

Умствена изостаналост от F.70 - F.79 - само при

индивидуално

индивидуално

 

лека форма IQ 50 - 70

 

 

 

Хирургически заболявания

 

 

29.

Увреждане на храносмилателната система -

разрешено

индивидуално

 

дивертикул и стеноза на хранопровода,

 

 

 

стеноза на пилора, изгаряне на хранопровода

 

 

 

и стомаха с трайни функционални нарушения,

 

 

 

със/без оперативна интервенция

 

 

30.

Увреждане на коремната стена - големи

 

 

 

евентрации, ограничаващи подвижността на

 

 

 

тялото:

 

 

 

до оперативната корекция

индивидуално

забранено

 

след оперативната корекция

разрешено

индивидуално

31.

Увреждане на кръвоносната система:

 

 

 

а) разширени вени, тромбофлебит,

разрешено

индивидуално

 

флеботромбоза, посттромботичен синдром и

 

 

 

язви;

 

 

 

б) състояния след оперативно лечение на:

разрешено

разрешено

 

разширени вени на долните крайници без

 

 

 

трофични промени;

 

 

 

в) хемороиди и фистулозни парапроктити до

индивидуално

разрешено

 

оперативното саниране

 

 

 

г) хемороиди и фистулозни парапроктити след

разрешено

разрешено

 

оперативното саниране

 

 

32.

Увреждане на пикочно-половата система:

 

 

 

а) хидронефроза на двата бъбрека;

индивидуално

индивидуално

 

б) едностранна хидронефроза;

разрешено

индивидуално

 

в) непоправима стеноза на уретрата;

разрешено

забранено

 

г) варикоцеле и хедроцеле; херния - бедрена и

 

 

 

слабинна

 

 

 

- до оперативна корекция

разрешено

индивидуално

 

- след оперативна корекция

разрешено

разрешено

33.

Елефантиаза на долните крайници

индивидуално

за "С1" и "С" индивидуално; останалите - забранено

34.

Лимфедем

индивидуално

забранено

35.

Хронични тромбози на артерии на горни и

 

 

 

долни крайници:

 

 

 

а) І - ІІ ст. по Фонтен

разрешено

забранено

 

б) ІІІ - ІV ст. по Фонтен

индивидуално

забранено

36.

Аневризми на аортата:

 

 

 

а) до 5 см;

индивидуално

забранено

 

б) над 5 см;

забранено

забранено

 

в) след оперативна корекция

индивидуално

индивидуално

37.

Аневризми на големите кръвоносни съдове

индивидуално

забранено

38.

Пулмоектомия или лобектомия

индивидуално

индивидуално

39.

Операции по повод рак на коремните органи и

индивидуално

индивидуално

 

млечната жлеза:

 

 

 

а) операции по повод злокачествени

 

 

 

заболявания на пикочно-половата система;

 

 

 

б) операции по повод злокачествени

 

 

 

заболявания на млечната жлеза

 

 

40.

Злокачествени новообразувания на

 

 

 

вътрешните органи:

 

 

 

а) до 5-ата година след установяването

индивидуално

индивидуално

 

б) след 5-ата година, в зависимост от трайните

разрешено

индивидуално

 

функционални нарушения на съответните

 

 

 

системи

 

 

41.

Злокачествени новообразувания на меките

 

 

 

тъкани:

 

 

 

а) до 5-ата година след установяването

индивидуално

индивидуално

 

б) след 5-ата година

разрешено

разрешено

 

Ортопедични и травматологични заболявания

 

 

42.

Увреждане на кожата - цикатрикси,

индивидуално

индивидуално

 

ограничаващи подвижността на шията,

 

 

 

горните и долните крайници

 

 

43.

Костни увреждания на гръбначния стълб:

 

 

 

а) патологична фрактура на гръбначен стълб;

индивидуално

индивидуално

 

б) фрактура на гръбначния стълб с леко

разрешено

индивидуално

 

изразена деформация; компенсирана

 

 

 

сколиоза или кифоза, несмущаващи

 

 

 

движението; спондилолистезис (сакрализация

 

 

 

и лумбализация), спина бифида;

 

 

 

в) деформация на гръбначния стълб, сколиоза,

разрешено

индивидуално

 

кифоза, лордоза, смущаващи движението;

 

 

 

спондилоартроза без радикулитни смущения

 

 

44.

Увреждане на таза:

 

 

 

а) сериозно ограничаващо движението;

разрешено

забранено

 

б) при леко смущение на движението

разрешено

индивидуално

45.

Ампутация или аплазия на горен и долен

индивидуално

забранено

 

крайник или части от него (без дистални

 

 

 

фаланги на пръсти)

 

 

46.

Увреждане на горните крайници:

 

 

 

а) фрактура на лопатката и ключицата с

индивидуално

за "С1" и "С" индиви-

 

ограничени движения в раменната става или

 

дуално; останалите -

 

смущения в нервно-артеро-венозната система;

 

забранено

 

б) фрактура на хумеруса с костна

индивидуално

за "С1" и "С" индиви-

 

деформация, мускулна атрофия и

 

дуално; останалите -

 

нервно-съдови смущения;

 

забранено

 

в) псевдоартроза;

индивидуално

забранено

 

г) анкилоза на раменната или лакътната става;

разрешено

за "С1" и "С" индиви-

 

 

 

дуално; останалите -

 

 

 

забранено

 

д) хронически артрити на раменни стави с

индивидуално

за "С1" и "С" индиви-

 

ограничение на движенията; халтава; лакътна

 

дуално; останалите -

 

става; фрактура на антебрахиума с

 

забранено

 

деформация и смущения в пронация и супинация;

 

 

 

е) фрактура на улната или радиуса или на

за "АМ" и "А1", "А2" и

индивидуално

 

двете кости едновременно в дисталния им

"А" - индивидуално;

 

 

край с ограничения на движенията в китката;

останалите - разрешено

 

 

фрактура на олекранона с ограничена

 

 

 

подвижност на ставата

 

 

47.

Увреждания на китката и пръстите на горните

забранено

забранено

 

крайници:

 

 

 

а) анкилоза на пръстите с контрактура; загуба

индивидуално

за "С1" и "С" индиви-

 

на два или три пръста или при пълна

 

дуално; останалите -

 

контрактура; при пълна екстензионна и

 

забранено

 

рефлекторна фрактура на кой да е от първите

 

 

 

4 пръста и костна анкилоза; ограничена

 

 

 

подвижност на първите 4 пръста; фрактури на

 

 

 

метакарпуса, предизвикващи ограничения на

 

 

 

движението най-малко на 3 пръста;

 

 

 

б) фрактура на Бенет, при полегнало

за "АМ" и "А1", "А2" и

индивидуално

 

положение на палеца;

"А" - индивидуално;

 

 

 

останалите - разрешено

 

 

в) загуба на двете фаланги на палеца;

за "АМ" и "А1", "А2" и

за "С1" и "С" индиви-

 

контрактура на китката вследствие сухожилна

"А" - индивидуално;

дуално; останалите -

 

травма

останалите - разрешено

забранено

48.

Увреждане на долните крайници:

 

 

 

а) лошо заздравяла фрактура на

индивидуално

забранено

 

колифеморис със значителна деформация на

 

 

 

бедрото, предизвикваща скъсяване на

 

 

 

крайника над 4 см и ограничаваща движенията;

 

 

 

б) псевдоартроза на фемора или круса;

индивидуално

забранено

 

в) анкилоза на коляното; алопластика на

индивидуално

забранено

 

колянна става с функционален дефицит;

 

 

 

г) луксация на коляното и увреждане на

индивидуално

забранено

 

външния лигамент и круциата;

 

 

 

д) анкилоза на тазобедрената става;

индивидуално

за "С1" и "С" индиви-

 

коксартроза и алопластика на тазобедрена

 

дуално; останалите -

 

става с функционален дефицит;

 

забранено

 

е) фрактура на круса с изразена деформация

индивидуално

за "С1" и "С" индиви-

 

и ограничени движения в глезенната става;

 

дуално; останалите -

 

псевдо-артроза; анкилоза на глезенната

 

забранено

 

става; еквинизъм; варус или валгус;

 

 

 

ж) ампутация на пръстите;

разрешено

индивидуално

 

з) фрактура на пателата с артрозни

разрешено

индивидуално

 

изменения; хроническа артроза на коляното;

 

 

 

хронически артрити на ставата;

 

 

 

и) сухожилни увреждания на коляното;

индивидуално

индивидуално

 

хроническа артроза на коляното

 

 

49.

Специфични заболявания на костите:

 

 

 

а) хронически остеомиелит със или без

разрешено

индивидуално

 

фистула;

 

 

 

б) туберкулоза на коя да е става

индивидуално

за "С1" и "С" индиви-

 

 

 

дуално; останалите -

 

 

 

забранено

50.

Доброкачествени и злокачествени тумори на

индивидуално

за "С1" и "С" индиви-

 

костно-ставния апарат с нарушения на

 

дуално; останалите -

 

движението

 

забранено

 

Вътрешни заболявания

 

 

51.

Захарен диабет:

 

 

 

а) при лечение с инсулин (в зависимост от броя

индивидуално

индивидуално

 

на усложненията и тяхната тежест);

 

 

 

б) при лечение с други антидиабетни средства

индивидуално

индивидуално

 

(в зависимост от броя на усложненията и

 

 

 

тяхната тежест)

 

 

52.

Други ендокринни заболявания (хипофизна

 

 

 

жлеза, надбъбречни жлези, щитовидна

 

 

 

жлеза). Хипогликемични състояния:

 

 

 

а) с изразена дисфункция без възможност за

индивидуално

забранено

 

постигане на нормален хормонален баланс и с

 

 

 

тежки усложнения в прицелните органи със

 

 

 

значим функционален дефицит;

 

 

 

б) леки форми с възможност за постигане на

индивидуално

индивидуално

 

хормонална компенсация и леки усложнения в

 

 

 

прицелните органи

 

 

53.

Заболявания с остро протичане до

индивидуално

индивидуално

 

оздравяването

 

 

54.

Туберкулоза на белите дробове във фазата

разрешено

индивидуално

 

на всмукване и уплътняване

 

 

55.

Хронически заболявания на белите дробове,

 

забранено

 

плеврата и дихателните пътища с

 

 

 

нетуберкулозна етиология:

 

 

 

а) при тежки функционални нарушения или

индивидуално

забранено

 

чести обостряния и хронична дихателна

 

 

 

недостатъчност ІІ - ІІІ степен;

 

 

 

б) при умерени функционални нарушения без

разрешено

индивидуално

 

чести обостряния и хронична дихателна

 

 

 

недостатъчност от І степен

 

 

56.

Обструктивна сънна апнея:

 

 

 

а) обструктивна сънна апнея без лечение с

забранено

забранено

 

ПАП

 

 

 

б) обструктивна сънна апнея на лечение с ПАП

разрешено

индивидуално

57.

Нервноциркулаторна дистония с вазомоторни

разрешено

индивидуално

 

реакции от хипертоничен тип; нарушения в

 

 

 

сърдечния ритъм от неврогенен характер

 

 

58.

Артериална хипертония със/ без органни

индивидуално

индивидуално

 

поражения и със/ без сърдечна

 

 

 

недостатъчност

 

 

59.

Заболяване на клапанния апарат на сърцето,

разрешено

индивидуално

 

включително и съдово-клапно протезиране

 

 

 

със/без сърдечна недостатъчност

 

 

60.

Заболяване на сърдечния мускул след

разрешено

индивидуално

 

инфекция или интоксикация със/без сърдечна

 

 

 

недостатъчност

 

 

61.

Исхемична болест на сърцето:

 

 

 

а) състояние след остри форми или след

индивидуално

индивидуално

 

реваскуларизация на коронарните съдове -

 

 

 

ангиопластика, стентиране, аорто-коронарен

 

 

 

байпас;

 

 

 

б) хронични форми на ИБС с установена

индивидуално

индивидуално

 

хемодинамична компенсация и без

 

 

 

стенокардна симптоматика в покой, стабилна

 

 

 

стенокардия І - ІІІ функционален клас с

 

 

 

медикаменти, неподлежащи на

 

 

 

реваскуларизация

 

 

62.

Сърдечни заболявания, протичащи с

индивидуално

индивидуално

 

нарушения в сърдечния ритъм и

 

 

 

проводимостта, без отклонения в

 

 

 

хемодинамиката. Състояние след имплантация

 

 

 

на кардиостимулатор,

 

 

 

кардиовертер-дефибрилатор,

 

 

 

ресинхронизиращо устройство за сърдечна

 

 

 

недостатътчност

 

 

63.

Състояние след възпалителни заболявания на

индивидуално

индивидуално

 

перикарда в устойчива хемодинамична

 

 

 

компенсация

 

 

64.

Заболявания на храносмилателната система:

 

 

 

язвена болест на стомаха и

 

 

 

дванадесетопръстника, хроничен холецистит,

 

 

 

хроничен хепатит, чернодробна цироза,

 

 

 

хроничен панкреатит, заболявания на

 

 

 

дебелото черво (ХУХК и др.):

 

 

 

а) при значително нарушени функции и

индивидуално

забранено

 

усложнения (нарушения в трофиката,

 

 

 

хемопоезата);

 

 

 

б) при незначително нарушени функции, при

разрешено

индивидуално

 

запазено общо състояние, без усложнения,

 

 

 

без склонност към чести обостряния

 

 

65.

Хронична бъбречна недостатъчност (ХБН):

 

 

 

а) начална ХБН;

разрешено

индивидуално

 

б) ХБН ІІ и ІІІ степен

индивидуално

забранено

66.

Камъни в бъбреците, жлъчния мехур,

индивидуално

индивидуално

 

пикочните пътища с повтарящи се пристъпи

 

 

67.

Възпалителни заболявания на ставите:

 

забранено

 

ревматоиден полиартрит, анкилозиращ

 

 

 

спондилартрит; Синдром на Райтер;

 

 

 

псориатричен артрит и др.; остеоартроза;

 

 

 

кристални артропатии; увреждане на ставите

 

 

 

при други заболявания:

 

 

 

а) с трайни значими функционални нарушения

индивидуално

индивидуално за С;

 

на гръбначен стълб и крайници;

 

забранено за "Д", "Е" и "Т";

 

б) с незначително нарушени функции на

разрешено

индивидуално

 

гръбначен стълб и крайниците и

 

 

 

медикаментозно овладим болков синдром

 

 

68.

Системни заболявания на съединителната

индивидуално

индивидуално

 

тъкан (системен лупус еритематодес, системна

 

 

 

прогресивна склеродермия, полимиозит и

 

 

 

дерматомиозит)

 

 

69.

Болести на кръвта и кръвотворната система

индивидуално

индивидуално

 

(бенигнени и малигнени) без възможност за

 

 

 

медикаментозна компенсация на хемопоезата

 

 

 

Акушеро-гинекологични заболявания

 

 

70.

Изпадане на стените на влагалището и

за "АМ", "А1", "А2" и "А"

 

 

матката:

 

 

 

а) до оперативната корекция;

индивидуално

индивидуално

 

б) след оперативната корекция

разрешено

индивидуално

71.

Тумори на половите органи:

 

 

 

а) до 5-ата година след установяването;

индивидуално

индивидуално

 

б) след 5-ата година

разрешено

индивидуално

72.

Пикочно-полови и ректо-вагинални фистули

индивидуално

забранено

 

Кожни заболявания

 

 

73.

Тежко протичащи кожни заболявания -

индивидуално

индивидуално

 

булозни дерматози, пустулозни дерматози,

 

 

 

хиперкератози, атрофии, дистрофии,

 

 

 

хипертрофии и склерози на кожата, довели до

 

 

 

нарушени двигателни функции

 

 

74.

СПИН:

 

 

 

а) субклиничен имунен дефицит и СПИН

индивидуално

индивидуално

 

свързан комплекс;

 

 

 

б) разгъната форма

забранено

забранено

75.

Сифилис - заразна форма, подлежаща на

индивидуално

индивидуално

 

стационарно лечение

 

 

76.

Туберкулоза на кожата - всички форми

индивидуално

индивидуално

77.

Алергични дерматози:

 

 

 

а) хронична уртикария, хроническа екзема и

индивидуално

индивидуално

 

невродермит с доказана алергия към бензин,

 

 

 

нафта, грес, инхалаторна алергия към газ

 

 

 

пропан-бутан, еритема ексудатива

 

 

 

мултиформе, генерализирана афтоза (Тюрен),

 

 

 

дерматитис херпесиформе (Тюринг);

 

 

 

б) остри екземи, неподдаващи се на лечение

индивидуално

индивидуално

 

Забележки:

1. Зрителната острота се коригира с очила или контактни лещи. Водачите са длъжни да ги използват при управлението на МПС.

2. Под нормални очни функции да се разбира зрителна острота минимум 1,0 за всяко око; зрително поле: назално - 55 градуса; темпорално - 90 градуса; горе - 45 градуса; долу - 60 градуса; зрителна адаптация, установена с адаптометър; цветоусещане, изследвано с цветните таблици у нас и контролирано с аномалоскоп; стереоскопично зрение; нормална очна подвижност във всички главни посоки 45 градуса.

3. Индивидуалната оценка се прави на основание данните за здравословното състояние на лицето в миналото, настоящето и вероятната прогноза за бъдещето. При индивидуалната преценка се вземат предвид стадият на заболяването и/или степента на увреждане, интензивността му и темповете на развитие, изгледите за подобряване на състоянието, отражението върху функции, наличието на други заболявания и/или увреждания, както и възможността да се третира с медикаменти или да се подложи на друг вид лечение и отражението на това върху годността му.

4. Заболяването се смята за доказано след амбулаторно или стационарно изследване, лечение и диспансерно наблюдение, като степента на болестното отклонение се определя от лекар специалист, а вземането на решение е индивидуално.

5. Преценката за управление на МПС от лица с психични заболявания е индивидуална и включва:

- стадий на заболяването и степен на увреждане;

- зависимост от поддържащо лечение;

- социална и трудова адаптация;

- болестна промяна на личността.

6. При вродено или придобито намаление на слуха и липса на реакция на единия или двата лабиринта се дава право за управление на МПС от категория "В" (вкл. на глухи лица) при компенсация на лабиринтната лезия от централната нервна система.

7. За водачите на МПС от категория "С" компенсацията на вестибуларната лезия е необходимо да се докаже със стабилографско изследване.

8. За водачите на МПС от категориите "А", "В" и "М", които ще управляват МПС, приспособени според физическия им недостатък, индивидуалната преценка се дава от компетентните транспортни медицински експертни комисии (ТОЛЕК и ТЦЛЕК). В заключението за годност конкретно се отбелязва органът (органите), чиято функция следва да се компенсира от приспособлението: например лява (дясна) ръка, китка, палец на ръката, ляв (десен) крак, два долни крайника и т.н.

9. При даване на индивидуална преценка за кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС и на водачите на МПС, прекарали или боледуващи от нарушения във функциите на вестибуларния анализатор, независимо от категорията на МПС се изискват нормални резултати от стабилографското изследване.

10. При наличие на повече от едно заболяване, всяко от които изисква индивидуална преценка, заключението за физическа годност се дава от ТОЛЕК.

 

Приложение № 2 към чл. 5

Заболявания и състояния, при наличието на които свидетелство за управление на МПС се издава само след освидетелстване от ТОЛЕК

Нервни заболявания

1. Заболявания на нервната система и нервно-мускулния апарат и състояния след прекарани заболявания на нервната система и нервно-мускулния апарат, довели до парализи, координационни нарушения и нарушения на висшите корови функции:

а) съдови заболявания на нервната система и състояния след прекарани такива;

б) възпалителни заболявания на нервната система и състояния след прекарани такива;

в) наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система и състояния след прекарани такива;

г) тумори на нервната система;

д) травми на нервната система;

е) заболявания на нервната система при остри и хронични заболявания при други заболявания;

ж) интоксикации на нервната система - ендогенни и екзогенни.

2. Епилептични пристъпи:

а) eпилепсии;

б) първи и единствен непровокиран епилептичен пристъп;

в) провокирани епилептични пристъпи;

г) други случаи на загуба на съзнание.

2.1. За водачи и кандидати за водачи от група 1:

- При епилепсии водачите и кандидатите за водачи от група 1 могат да бъдат обявени за годни да управляват МПС след едногодишен период без пристъпи.

- При първи и единствен непровокиран пристъп кандидат за водач от група 1 може да бъде обявен за годен да управлява МПС след период от шест месеца, в който не е имал пристъпи, при условие че е извършена подходяща медицинска оценка.

- При провокиран епилептичен пристъп кандидат, който е имал припадък поради установими фактори, които има малка вероятност да се проявят при управление на МПС, може да бъде обявен за годен, като случаят се преценява индивидуално.

- При пристъпи, които не засягат съзнанието или способността за действие - кандидат или водач, който има само пристъпи, които е доказано, че не предизвикват функционални нарушения, може да бъде обявен за годен да управлява МПС, ако тази тенденция е установена за период не по-малък от една година.

2.2. За водачите и кандидатите за водачи от група 2:

- Кандидатът трябва да не е приемал противоепилептични медикаменти по време на изисквания при епилепсия период без припадъци. Следва да се осъществи медицинско проследяване и след подробни неврологични изследвания да не е установена никаква значима церебрална патология и на електроенцефалограмата не се открива епилептично огнище.

- При първи и единствен непровокиран пристъп: кандидат може да бъде обявен за годен да управлява МПС след изтичане на период от пет години, в който не е имал пристъпи и не е употребявал противоепилептични медикаменти, при условие че е извършена подходяща неврологична оценка.

- При провокиран епилептичен пристъп: случаят се преценява индивидуално, като е необходимо провеждане на подходяща неврологична оценка и електроенцефалограма.

- При лица с установени церебрални поражения и повишен риск от припадъци не следва да се разрешава да управляват МПС от група 2, докато рискът от епилепсия не бъде до 2 % на година.

- При епилепсия: следва да измине период от десет години, през които лицето няма припадъци и не употребява противоепилептични медикаменти.

При водачи с добри прогностични показатели ТОЛЕК, съответно ТЦЛЕК могат да позволят управление на МПС преди изтичане на посочените срокове.

Психични заболявания

3. Тежки психични разстройства независимо дали са вродени или причинени от заболяване, травма или неврохирургични операции и при краткотрайни психози до оздравяване.

4. Силно изоставане в умственото развитие (умерено тежка и дълбока умствена изостаналост) и деменция.

5. Разстройства на личността и поведенчески разстройства, водещи до силно влошаване на поведението, адаптивността и възможността за преценка.

Хирургически заболявания

6. Увреждане на дихателната система:

а) фистула след пиоторакс с деформация на гръдния кош, с ограничение на дихателните функции повече от 40 %;

б) деформация на гръдния кош след плеврален излив или хемоторакс с резекция на 5 ребра, смущаващи дишането и кръвообращението.

7. Аневризми на аортата и големите кръвоносни съдове - клинично доказани (оперирани и неоперирани).

8. Липса на орган или състояние след оперативно отстраняване на част от орган с функционален дефицит на съответната система без възможност за компенсация, водещ до трайни промени във физическото състояние, отразяващи се върху годността за управление на МПС.

Вътрешни заболявания

9. Туберкулоза на белите дробове в активна фаза.

10. Артериална хипертония ІІІ стадий с органно ангажиране. Малигнена хипертония, артериална хипертония ІІІ (тежка) степен.

11. Заболявания на сърдечния мускул и перикарда с разстройство в коронарното или общото кръвообращение.

12. Ритъмни и проводни нарушения с разстройство в коронарното и общото кръвообращение.

13. Злокачествени заболявания във фаза на активно лечение през първите пет години от установяване на заболяването/от установяване на рецидив.

14. Системни заболявания на съединителната тъкан и кристални артропатии с клинично изявена органна недостатъчност.

15. Болести на кръвта и кръвотворната система без възможност за медикаментозна компенсация.

16. Хронична бъбречна недостатъчност.

17. Болести на храносмилателната система със синдром на нарушено хранене и нарушена чернодробна функция (малигнени и бенигнени), изявяващи се с анемия, нарушения в кръвосъсирването и имунитета, неподдаващи се на медикаментозно лечение.

Кожни заболявания

18. Болест на Реклингхаузен.

19. Тежко протичащи генодерматози: епидермолизис булоза хередитария, хиперкератозис.

20. Акродерматитис.

21. Синдром на придобита имунна недостатъчност.

Ортопедични заболявания

22. Ампутация на крайник или част от крайник, без ампутация на дистални фаланги и пръсти.

23. Аплазия на крайник или част от крайник, без аплазия на дистални фаланги и пръсти.

24. Псевдоартрози на дълги тръбести кости.

25. Анкилози на големи стави.

26. Доброкачествени и злокачествени тумори на костно-ставния апарат с нарушения на движенията.

27. Консолидирали с деформация фрактури, довели до функционален дефицит на опорно-двигателния апарат.

Състояния след трансплантация

Забележки:

1. Заболяването се смята за доказано след амбулаторно или стационарно изследване, лечение и диспансерно наблюдение, като степента на болестното отклонение се определя от лекар-експерт, а вземането на решение е индивидуално.

2. Индивидуалната оценка се прави на основание данните за здравословното състояние на лицето в миналото, настоящето и вероятната прогноза за бъдещето. При индивидуалната преценка се вземат предвид стадият на заболяването и/или степента на увреждане, интензивността му и темповете на развитие, изгледите за подобряване на състоянието, отражението върху функции, наличието на други заболявания и/или увреждания, както и възможността да се третира с медикаменти или да се подложи на друг вид лечение и отражението на това върху годността му.

 

Приложение № 3 към чл. 9, ал. 1


 

УДОСТОВЕРЕНИЕ

за здравословното състояние на

водач/кандидат за придобиване на

правоспособност за управление на МПС

.................................................................................................................................................

(трите имена по лична карта)

ЕГН.............................................................. , за управление

на МПС от категория.................................................................................................................................

л. к. №...................., издадена на:.........................................................................................................

................ от..................................................................................................................................

адрес:..............................................................................................................................................

Общопрактикуващ лекар:..............................................................................................................................

(трите имена)

УИН:.............. подпис, печат....................................................................................................................

Анамнестични данни:..................................................................................................................................

........................ .........................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Регистрирани заболявания:........................................................................................................................

...................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

анни от клиничен преглед на:

а) ОЧИ

Острота на зрението Цветоусещане..................................................................................................................

ЛО..................................................................................................................................................

ДО..................................................................................................................................................

Лекар:..........................................................................................................................................

....................УИН:..........................................................................................................................

(трите имена)

дата.............. подпис, печат...................................................................................................................

б) УШИ, НОС, ГЪРЛО

Слух:

Разговорна реч Шепотна реч

ЛУ........... ЛУ...................................................................................................................................

ДУ........... ДУ...................................................................................................................................

Лекар:..............................................................................................................................................

....................УИН:..........................................................................................................................

(трите имена)

дата............ подпис, печат......................................................................................................................

в) ВЪТРЕШЕН СТАТУС

......................................................................................................................................................

Лекар:.................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................УИН:..........................................................................................................................

(трите имена)

дата............ подпис, печат......................................................................................................................

г) НЕВРОЛОГИЧЕН СТАТУС

.....................................................................................................................................................

Лекар:..........................................................................................................................................

....................УИН:..........................................................................................................................

(трите имена)

дата............ подпис, печат......................................................................................................................

д) ХИРУРГИЧЕН СТАТУС

......................................................................................................................................................

Лекар:..........................................................................................................................................

....................УИН:..........................................................................................................................

(трите имена)

дата............ подпис, печат......................................................................................................................

е)...............................................................................................................................................

Лекар:.................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................УИН:..........................................................................................................................

(трите имена)

дата............ подпис, печат......................................................................................................................

ж).................................................................................................................................................

Лекар:..........................................................................................................................................

....................УИН:..........................................................................................................................

(трите имена)

дата............ подпис, печат......................................................................................................................

з)................................................................................................................................................

Лекар:..........................................................................................................................................

....................УИН:..........................................................................................................................

(трите имена)

дата............ подпис, печат......................................................................................................................

 подлежи /  не подлежи на освидетелстване от

ТОЛЕК

Общопрактикуващ лекар:...............................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(трите имена)

УИН:..................................................................................................................................................

дата............ подпис, печат......................................................................................................................

 

 

Приложение № 4 към чл. 9, ал. 2


 

КАРТА

за оценка на физическата годност на

водач/кандидат за придобиване на

свидетелство/правоспособност за управление

на МПС

......................................................................................................................................................

(трите имена по лична карта)

ЕГН...............................................................................................................................................

л. к. №...................., издадена на:..........................................................................................................

................ от..................................................................................................................................

адрес:...............................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

 отговаря на изискванията за физическа

годност към водачите на МПС от категория..........................................................................................................

 не отговаря на изискванията за физическа

годност към водачите на МПС от категория..

Мотиви:..............................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Общопрактикуващ лекар:..............................................................................................................................

(трите имена)

УИН:....................................................................................................................................................

Дата............. подпис, печат...................................................................................................................

 

 

Приложение № 5 към чл. 10, ал. 3


 

ТРАНСПОРТНА ОБЛАСТНА ЛЕКАРСКА

ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ

№.......... /.......... г.

за освидетелстване на годност

.................................................................................................................................................

(трите имена по лична карта)

ЕГН.............................................................. , за управление

МПС от категория.....................................................................................................................................

л. к. №...................., издадена на:.........................................................................................................

................ от..................................................................................................................................

адрес:............................................................................................................................................

Данни за освидетелстване:........................................................................................................................

...................................................................................................................................................

а) заключение на офталмолог

острота на зрението..... цветоусещане............................................................................................................

....................................................................................................................................................

Лекар:............. подпис........................................................................................................................

б) заключение на оториноларинголог

острота на слуха..................... Лекар:

............. подпис.................................................................................................................................

в) заключение на хирург............................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Лекар:............. подпис........................................................................................................................

г) заключение за вътрешния статус....................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Лекар:............. подпис........................................................................................................................

д) заключение на невролог..........................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Лекар:............. подпис........................................................................................................................

е) заключение на психиатър........................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Лекар:............. подпис........................................................................................................................

 

 

Приложение № 6 към чл. 10, ал. 3


 

ТРАНСПОРТНА ЦЕНТРАЛНА ЛЕКАРСКА

ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ

ПРОТОКОЛ

№.......... /.......... г.

за освидетелстване на годност

.................................................................................................................................................

(трите имена по лична карта)

ЕГН.............................................................. , за управление

МПС от категория.....................................................................................................................................

л. к. №...................., издадена на:.........................................................................................................

................ от..................................................................................................................................

адрес:............................................................................................................................................

Данни за освидетелстване:........................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

а) заключение на офталмолог

острота на зрението....... цветоусещане..........................................................................................................

.......................................................................................................................................................

Лекар:............. подпис........................................................................................................................

б) заключение на оториноларинголог

острота на слуха....................................................................................................................................

Лекар:............. подпис........................................................................................................................

в) заключение на хирург..........................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Лекар:............. подпис........................................................................................................................

г) заключение за вътрешния статус.................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Лекар:............. подпис........................................................................................................................

д) заключение на невролог........................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Лекар:............. подпис........................................................................................................................

е) заключение на психиатър.......................................................................................................................

....................................................................................................................................................

Лекар:............. подпис........................................................................................................................

 

 

Приложение № 7 към чл. 10, ал. 4


 

ТРАНСПОРТНА ОБЛАСТНА ЛЕКАРСКА

ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ

КАРТА

за оценка на физическата годност на

водач/кандидат за придобиване на

свидетелство/правоспособност за управление

на МПС

№.......... /.......... г.

......................................................................................................................................................

(трите имена по лична карта)

ЕГН...............................................................................................................................................

л. к. №............, издадена на:...... от.........................................................................................................

.....................................................................................................................................................

адрес:............................................................................................................................................

ОБЩО ЗАКЛЮЧЕНИЕ НА ТОЛЕК

 отговаря на изискванията за физическа

годност към водачите на МПС от категория..........................................................................................................

................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Подлежи на нов преглед след..........................................................................................................................

година/години.

 не отговаря на изискванията за физическа

годност към водачите на МПС от категория..........................................................................................................

....................................................................................................................................................

 за решение от ТЦЛЕК

Мотиви:..............................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Предписания/необходимост от компенсация:.........................................................................................................

.....................................................................................................................................................

КОМИСИЯ

1...................................... 5........................................................................................................

2...................................... 6........................................................................................................

3...................................... 7........................................................................................................

4...................................... 8........................................................................................................

Председател на ТОЛЕК:................................................................................................................................

 

 

Приложение № 8 към чл. 10, ал. 4


 

ТРАНСПОРТНА ЦЕНТРАЛНА ЛЕКАРСКА

ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ

КАРТА

за оценка на физическата годност на

водач/кандидат за придобиване на

свидетелство/правоспособност за управление

на МПС

№.......... /.......... г.

.....................................................................................................................................................

(трите имена по лична карта)

ЕГН.............................................................. , за управление

МПС от категория......................................................................................................................................

л. к. №...................., издадена на:........................................................................................................

................ от..................................................................................................................................

адрес:............................................................................................................................................

ОБЩО ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 отговаря на изискванията за физическа

годност към водачите на МПС от категория..........................................................................................................

................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

Подлежи на нов преглед след..........................................................................................................................

година/години.

 не отговаря на изискванията за физическа

годност към водачите на МПС от категория..........................................................................................................

....................................................................................................................................................

Мотиви:..............................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

Предписания/необходимост от компенсация:.........................................................................................................

.....................................................................................................................................................

КОМИСИЯ

1...................................... 5........................................................................................................

2...................................... 6........................................................................................................

3...................................... 7........................................................................................................

4...................................... 8........................................................................................................

Председател на ТЦЛЕК:................................................................................................................................