НАРЕДБА № I-45 ОТ 24 МАРТ 2000 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ, ОТЧЕТ, ПУСКАНЕ В ДВИЖЕНИЕ И СПИРАНЕ ОТ ДВИЖЕНИЕ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И РЕМАРКЕТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ, И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ ЗА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (ЗАГЛ. ИЗМ. И ДОП. - ДВ, БР. 105 ОТ 2002 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 67 ОТ 2012 Г.)

В сила от 14.04.2000 г. Издадена от Министерството на вътрешните работи Обн. ДВ. бр.31 от 14 Април 2000г., изм. ДВ. бр.48 от 14 Май 2002г., изм. ДВ. бр.105 от 8 Ноември 2002г., изм. ДВ. бр.68 от 1 Август 2003г., изм. ДВ. бр.105 от 2 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.21 от 10 Март 2006г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.59от 21 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.93 от 17 Ноември 2006г., попр. ДВ. бр.99 от 8 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.57 от 13 Юли 2007г., изм. ДВ. бр.20 от 26 Февруари 2008г., изм. ДВ. бр.40 от 18 Април 2008г., изм. ДВ. бр.53 от 10 Юни 2008г., изм. ДВ. бр.94 от 27 Ноември 2009г., изм. ДВ. бр.80 от 14 Октомври 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.67 от 31 Август 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.45 от 30 Май 2014г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2002 г., отменена като незаконосъобразна относно думата "условията" с Решение № 7802/2003 г. на ВАС - ДВ, бр. 68 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) Тази наредба определя условията и реда за регистрацията, отчета, пускането в движение и спирането от движение на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях, собственост на български физически и юридически лица, както и реда за служебно предоставяне и за предоставяне срещу заплащане на данни за регистрирани пътни превозни средства.

(2) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) Тази наредба се прилага и спрямо гражданите на Европейския съюз (ЕС) и членовете на техните семейства, гражданите на държави - страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство, гражданите на Конфедерация Швейцария и членовете на техните семейства, които не са граждани на Европейския съюз, Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария, притежаващи българско удостоверение за продължително пребиваване или удостоверение за постоянно пребиваване.

(3) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.) Тази наредба се прилага и спрямо лица, за които в международен договор е предвидена такава възможност.

(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 57 от 2007 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.) Не подлежат на регистрация по реда на тази наредба:

1. тролейбусите;

2. верижните, строителните, селскостопанските и другите самоходни машини;

3. моторните превозни средства, предназначени за състезания по затворен маршрут;

4. велосипедите с допълнително монтиран двигател;

5. инвалидните колички с двигател;

6. (нова - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.) трактори;

7. (нова - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.) бавнодвижещи се превозни средства, предназначени за теглене на каравани и вагони, използвани за развлекателна дейност;

8. (нова - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.) каравани и вагони, използвани за развлекателна дейност, които са теглени от бавнодвижещи се превозни средства.

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) Моторните превозни средства и ремаркетата, предназначени за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, се представят за регистриране от звената "Пътна полиция" при Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) или областните дирекции на МВР (ОДМВР) по постоянния адрес на собственика - за физическите лица, или по адреса на регистрация - за стопанските субекти.

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) Моторните превозни средства и ремаркетата се регистрират в 14-дневен срок от придобиване на собствеността или оформянето на вноса (постоянен или временен) от съответния митнически орган.

(2) Срокът по ал. 1 не се отнася за придобитите с цел продажба, нерегистрирани в страната моторни превозни средства и ремаркета от стопански субекти.

(3) Временно внесените моторни превозни средства и ремаркета се регистрират за срока на временния внос, но за не по-малко от 3 месеца.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) Всяка промяна в данните за регистрирано превозно средство и собственика се заявява за регистрация пред съответните звена "Пътна полиция" в 14-дневен срок от настъпването й.

(5) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.) Разпоредбата на ал. 4 не се прилага при промяна на данните за вида на горивото в свидетелството за регистрация. Промяната на данните за вида на горивото се заявява от собственика на превозното средство при извършване на първата промяна в регистрацията по чл. 14, настъпила след монтирането на уредба в ПС, позволяваща работата на двигателя с втечнен нефтен газ или сгъстен природен газ, но не по-късно от 3 години от първоначалната проверка на уредбата по реда на наредбата по чл. 148, ал. 1 от Закона за движението по пътищата.

(6) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.) За дейностите по регистрацията и промяната на регистрацията на превозно средство се заплащат такси, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) Собственикът е длъжен да представи превозното средство и необходимите документи в определения срок за извършване на регистрация, промяна в регистрацията или прекратяване на регистрацията.

(2) Когато превозното средство е собственост на две и повече лица, действията по ал. 1 могат да се извършат по искане от един от съсобствениците при писмено упълномощаване от останалите.

(3) (Новa - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.) Физическо или юридическо лице, което използва превозното средство по силата на правно основание, различно от правото на собственост, се вписва в свидетелството за регистрация като ползвател на превозното средство по искане на собственика.

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) Превозните средства се регистрират по идентификационен номер (VIN), категория, марка и други данни, посочени в представените по реда на глава втора документи.

(2) (Нова - ДВ, бр. 21 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г.)

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 21 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) При регистрация звената на МВР извършват необходимите проверки за:

1. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) идентификацията на превозното средство в случаите, когато се изисква;

2. достоверността на представените документи и данните на собственика;

3. произхода на превозното средство;

4. техническата изправност на превозното средство и неговото комплектоване.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 21 от 2006 г.) При извършване на проверките се използват национални и международни информационни фондове, технически методи и средства.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 21 от 2006 г.) Служителите, извършващи проверки и регистрация, заверяват документите за регистрация и отговарят за правилното и точното им попълване, както и за достоверността на направените заверки.

Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) Пунктове за регистрация и идентификация към звената "Пътна полиция" се разкриват от директора на ОДМВР или СДВР след съгласуване с директора на Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП).

(2) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) Идентификация на превозни средства извън пунктовете за регистрация и идентификация се извършва по ред, определен от директора на ГДНП.

Чл. 7. (1) Превозните средства, на които не може да се установи поставеният от производителя идентификационен номер (VIN), не се регистрират.

(2) Превозните средства по ал. 1 и документите за тях се задържат и се уведомяват съответните органи.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) При отказ от регистрация на регистрирани в страната превозни средства (ПС) номерът на заповедта, с която е направен отказът, се отбелязва в носителя на информация по отчета.

(4) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) При отказ от регистрация на превозно средство, което е регистрирано в друг регион, копие от заповедта се изпраща в региона по регистрация за отразяване в системата.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) Главна дирекция "Национална полиция", води на централен отчет установените случаи на превозни средства с изменен автентичен идентификационен номер (VIN).

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 94 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.) Наличието на възстановен идентификационен номер (VIN) се отбелязва като нестандартен в забележка в свидетелството за регистрация и носителя на информация по отчета.

Чл. 8. (1) Не се регистрират:

1. (отменена като незаконосъобразна с Решение № 7802/2003 г. на ВАС - ДВ, бр. 68 от 2003 г.);

2. (отменена като незаконосъобразна с Решение № 7802/2003 г. на ВАС - ДВ, бр. 68 от 2003 г.);

3. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г., отменена като незаконосъобразна с Решение № 7802/2003 г.на ВАС - ДВ, бр. 68 от 2003 г.);

4. (отменена като незаконосъобразна с Решение № 7802/2003 г. на ВАС - ДВ, бр. 68 от 2003 г.);

5. (отменена като незаконосъобразна с Решение № 7802/2003 г. на ВАС - ДВ, бр. 68 от 2003 г.).

(2) Промени в данните за регистрирани превозни средства, които са обявени за издирване, не се извършват до прекратяване на издирването от компетентните полицейски органи.

(3) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) Промяна в регистрацията на превозни средства с наложен запор или друго законово ограничение се извършва след отмяна или писмено разрешение на органа, постановил обезпечението, или друг компетентен орган.

Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) За всяко регистрирано превозно средство се издава свидетелство за регистрация след заплащане на такса, която се събира в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.) При изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на част първа или част втора на свидетелството за регистрация се издава дубликат на свидетелството след подаване на писмено заявление и декларация по чл. 141, ал. 2 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП).

(3) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) Заявление и декларация по ал. 2 могат да бъдат подавани по електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на МВР с притежавания от гражданина валиден квалифициран електронен подпис. При подадено заявление и декларация

по електронен път органите по регистрация изпращат потвърждение или отказ до гражданина по електронен път.

(4) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) При изпратено потвърждение по ал. 3 гражданинът се уведомява, че документът ще бъде издаден след заплащане на държавна такса.

(5) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2002 г., предишна ал. 3 - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.) При изгубване, кражба или унищожаване на двете части на свидетелството за регистрация превозното средство се регистрира с нов регистрационен номер по установения ред.

Чл. 10. (1) За всяко регистрирано превозно средство се предоставят табели с регистрационен номер.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 40 от 2008 г.) Формата, размерите, шрифтът, както и изискванията към светлоотразяващите табели се определят с Българския държавен стандарт (БДС 15980 и БДС ISO 7591) и Регламент (ЕО) № 2411/98 на Съвета от 3 ноември 1998 г.

(3) Табелите с регистрационен номер се предоставят на собствениците за ползване срещу заплащане на стойността им и такса, която се събира в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.) Табелите с регистрационен номер се монтират в пунктовете за регистрация от служители на отдел/сектор "Пътна полиция" при СДВР/ОДМВР на местата, определени от производителя. Монтаж на табели с регистрационен номер извън звената "Пътна полиция" се допуска при идентификация на ПС извън пунктовете за регистрация и идентификация по реда на чл. 6, ал. 2, както и за ПС, за които не се изисква идентификация.

(5) Табелите с регистрационен номер се закрепват отпред и отзад (или само отзад) перпендикулярно на средното надлъжно сечение на превозното средство, а когато това е невъзможно - в лявата част, така че да се осигури тяхната видимост и осветеност нощно време. При закрепването не трябва да се нарушава формата на табелата, целостта на графиката и символите на номера.

(6) Табелите с регистрационен номер се закрепват по начин, непозволяващ неправомерното им демонтиране.

(7) На мотоциклетите, мотопедите, тракторите и ремаркетата табела с регистрационен номер се поставя само отзад.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) При загубване или открадване на табела(и) с регистрационен номер, отговаряща(и) на действащия български държавен стандарт (БДС) или Регламент (ЕО) № 2411/98 на Съвета от 3 ноември 1998 г., те се обявяват за издирване, а превозното средство се регистрира с нов регистрационен номер. Старият регистрационен номер не се използва повторно.

(9) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 01.06.2015 г.) За ПС, на които се монтират багажници за превоз на товари, закриващи задната табела с регистрационен номер и имащи място, определено от производителя за монтаж на регистрационен номер, се издава трета табела с регистрационен номер. Третата табела с регистрационен номер отговаря на БДС 15980 и се издава за конкретно МПС със съдържание на номера на регистрираното МПС и с добавена допълнителна цифра в долния десен ъгъл.

(10) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.) Редът за издаването на табелите по ал. 9 се определя от директора на ГДНП.

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) При използване на издадени не по установения ред регистрационни табели и/или документи или когато същите са с изтекъл срок на валидност, табелите и документите се изземват от органите на пътната полиция, като това обстоятелство се отбелязва в акта за административно нарушение. Иззетите табели и документи се унищожават от звената "Пътна полиция" по месторегистрацията на превозното средство.

(2) При наличие на данни за престъпление актът, табелите и/или документите по ал. 1 се изпращат на компетентните органи.

(3) Превозни средства, чиито табели и/или документи са иззети по реда на ал. 1, могат да се регистрират по установения ред.

 

Глава втора.
РЕГИСТРАЦИЯ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И РЕМАРКЕТАТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ

Раздел I. Първоначална регистрация на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) (1) За първоначална регистрация на ново превозно средство собственикът представя:

1. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г., отм. - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.)

2. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път;

3. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) за превозни средства от категории М, N, O - валиден ЕО сертификат за съответствие, издаден от производителя, съгласно Наредба № 60 от 2009 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (ДВ, бр. 40 от 2009 г.);

4. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) за превозни средства от категория L - валиден ЕО сертификат за съответствие, издаден от производителя, съгласно Наредба № 117 от 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L (ДВ, бр. 12 от 2005 г.);

5. документи за придобиване на собствеността с данни за идентификация на превозното средство;

6. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) документ за самоличност - за физическите лица; единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър - за стопанските субекти, а за тези, които не притежават ЕИК - документ за създаване и за код БУЛСТАТ;

7. документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност" и двустранен констативен протокол за пътнотранспортно произшествие (ПТП);

8. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) митнически документ за оформен внос на територията на Европейския съюз (ЕС), когато превозното средство се внася от държава извън ЕС;

9. табелите с регистрационен номер, ако са ползвани такива;

10. изискуемите документи по чл. 3, ал. 1 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, приета с ПМС № 120 от 2008 г. (ДВ, бр. 53 от 2008 г.).

(2) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) За първоначална регистрация на нови превозни средства от категории M, N и О, произвеждани в малка серия или с използване на нови технологии и концепции, собственикът представя:

1. за ПС, притежаващи ЕО одобряване на типа на ПС, произвеждани в малка серия - сертификат за съответствие, издаден съгласно чл. 46, ал. 7 от Наредба № 60 от 2009 г.;

2. за ПС, притежаващи национално одобряване на типа на ПС, произвеждани в малка серия - документ, удостоверяващ съответствието на ПС с одобрения тип;

3. за ПС, произвеждани с използване на нови технологии или концепции - сертификат за съответствие, издаден съгласно чл. 46, ал. 6 от Наредба № 60 от 2009 г.

(3) Сертификатът за съответствие се издава или се придружава от легализиран превод на български език.

(4) Представените табели по ал. 1, т. 9 се изземват и унищожават.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) Копия от представените документи по ал. 1, т. 5 и 8 и оригиналните документи по ал. 1, т. 3 или 4 се прилагат към заявлението за регистрация.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) Броят на регистрираните превозни средства, притежаващи национално одобряване на типа на ПС, произвеждани в малка серия в рамките на една година на територията на Република България, не трябва да надвишава броя на единиците, посочен в приложение № 6, част А, точка 2 на Наредба № 60 от 2009 г.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) Броят на регистрираните превозни средства, притежаващи ЕО одобряване на типа на ПС, произвеждани в малка серия в рамките на една година в Общността, не трябва да надвишава броя на единиците, посочен в приложение № 6, част А, точка 1 на Наредба № 60 от 2009 г.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) За превозни средства от категории M, N и О без валиден сертификат за съответствие може да се представи удостоверение за индивидуално одобряване, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", или индивидуално одобряване, издадено от компетентен орган на държава - членка на ЕС, ЕИП, или Конфедерация Швейцария и признато за валидно на територията на Република България, съгласно Наредба № 60 от 2009 г.

(9) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) Сертификатът за съответствие по ал. 1, т. 3 и 4 може да се представя предварително от производителя на електронен носител.

(10) Дубликат на ЕО сертификата за съответствие може да бъде издаден само от производителя при спазване на изискванията на чл. 46, ал. 1 на Наредба № 60 от 2009 г. Думата "дубликат" трябва да се вижда ясно на лицевата страна на дубликата.

(11) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.) При регистрация на ПС с удостоверение за индивидуално одобряване по ал. 8 превозното средство се представя за идентификация.

(12) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.) Митнически документ за оформен внос на територията на ЕС по ал. 1, т. 8 не се изисква, когато ПС е закупено от юридическо лице от държава - членка на ЕС, и е представена фактура за това.

Чл. 12а. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) За първоначална регистрация на превозно средство с регистрация в държава - членка на ЕС, ЕИП, или Конфедерация Швейцария, собственикът представя:

1. превозното средство за идентификация;

2. писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път;

3. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) свидетелство за регистрация - част 1 и част 2 (ако е издавана), издадени от съответния компетентен орган на държавата - членка на ЕС, ЕИП, или Конфедерация Швейцария;

4. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) документ за преминат преглед за техническа изправност, издаден от държава - членка на ЕС, ЕИП, или Конфедерация Швейцария;

5. документи за придобиване на собствеността с данни за идентификация на превозното средство;

6. декларация за придобиване на собствеността (приложение № 2);

7. (нова - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) митнически документ за оформен внос на територията на ЕС, когато превозното средство се внася от държава извън ЕС;

8. (изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., предишна т. 7 - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) документ за самоличност - за физическите лица; единен идентификационен код - за стопанските субекти, а за тези, които не притежават ЕИК - документ за създаване и за код БУЛСТАТ;

9. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., предишна т. 8 - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност" и двустранен констативен протокол за ПТП;

10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) табелите с регистрационен номер, ако са ползвани такива;

11. (нова - ДВ, бр. 94 от 2009 г., предишна т. 10 - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) изискуемите документи по чл. 3, ал. 1 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци.

(2) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) Когато законодателствата на държавите - членки на Европейския съюз, ЕИП, или Конфедерация Швейцария не предвиждат задължение за регистрация на превозни средства от даден вид и категория и не могат да бъдат представени документите по ал. 1, т. 3, се представя официален документ от съответните компетентни органи и документ, съдържащ информация с техническите данни на ПС, позволяващи идентификацията му.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 94 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) В случаите, когато заявителят не представи документ по ал. 1, т. 4 или срокът за явяване на следващ периодичен преглед е изтекъл, се извършва преглед за техническа изправност и окомплектоване.

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) Главна дирекция "Национална полиция" в срок два месеца уведомява съответните органи на държавата членка, която е издала свидетелството за регистрация, за неговото отменяне. Валидно оригинално свидетелство за регистрация, което е изтеглено от обращение, се връща на съответните органи на държавата членка, ако те го изискат в рамките на шест месеца от неговото отменяне.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) Представените табели по ал. 1, т. 10 се изземват и унищожават.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) Копия от представените документи по ал. 1, т. 5 и 7, свидетелството за регистрация по ал. 1, т. 3 и декларацията по ал. 1, т. 6 се прилагат към заявлението за регистрация.

(7) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.) Митнически документ за оформен внос на територията на ЕС по ал. 1, т. 7 не се изисква, когато ПС е закупено от юридическо лице от държава - членка на ЕС, и е представена фактура за това.

(8) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.) При регистрация на употребявани ПС, които са били регистрирани в страната по друг ред, не се изискват документите по ал. 1, т. 6 и 7.

Чл. 12б. (Нов - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) За първоначална регистрация на превозно средство с валидна регистрация в държава извън ЕС, ЕИП или Конфедерация Швейцария собственикът представя:

1. превозното средство за идентификация, преглед за техническа изправност и окомплектоване;

2. писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път;

3. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) за ПС, за които към датата на тяхното производство са били в сила изискванията за пълно европейско одобряване на тип ПС - доказателство за валидно към датата на тяхното производство ЕО одобряване на типа;

4. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г., в сила от 01.11.2012 г.) за ПС, за които към датата на тяхното производство не са били в сила изискванията за пълно европейско одобряване на тип ПС - удостоверение за индивидуално одобряване, издадено по реда на наредбата по чл. 146, ал. 1 ЗДвП;

5. документи за придобиване на собствеността с данни за идентификация на превозното средство;

6. декларация за придобиване на собствеността (приложение № 2);

7. чуждестранните регистрационни документи;

8. (доп. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) митнически документ за оформен внос, когато превозното средство се внася от държава извън ЕС;

9. (изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) документ за самоличност - за физическите лица; единен идентификационен код - за стопанските субекти, а за тези, които не притежават ЕИК - документ за създаване и за код БУЛСТАТ;

10. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност" и двустранен констативен протокол за ПТП;

11. табелите с регистрационен номер, ако са ползвани такива;

12. (нова - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) изискуемите документи по чл. 3, ал. 1 от Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г., в сила от 01.11.2012 г.) Когато не може да се представи доказателство по ал. 1, т. 3, се представя удостоверение за индивидуално одобряване, издадено по реда на наредбата по чл. 146, ал. 1 ЗДвП.

(3) Представените табели по ал. 1, т. 11 се изземват и унищожават.

(4) Копия от представените документи по ал. 1, т. 5 и 8, документите по ал. 1, т. 3 или т. 4 и 7 и декларацията по ал. 1, т. 6 се прилагат към заявлението за регистрация.

(5) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.) Митнически документ за оформен внос на територията на ЕС по ал. 1, т. 8 не се изисква, когато ПС е закупено от юридическо лице от държава - членка на ЕС, и е представена фактура за това.

Чл. 13. (1) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.) При първоначална регистрация се извършва обстоен оглед на превозното средство (без новите превозни средства притежаващи валиден ЕО сертификат за съответствие) за идентификационни номера, марка, търговско наименование, външен вид и констатациите се отразяват в документите за регистрация.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 105 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 21 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) На превозно средство, представено за първоначална регистрация, се извършва и преглед за техническата изправност (без новите ПС и ПС с регистрация в държава - членка на ЕС, ЕИП, или Конфедерация Швейцария, които притежават валиден документ за преминат преглед за техническа изправност) и комплектуването му, като резултатът се отразява в документите за регистрация. Прегледът се извършва в пунктовете за регистрация и идентификация на звената "Пътна полиция.

(3) Когато превозното средство е технически неизправно, то се регистрира, без да се пуска в движение, като му се поставя знак "Спрян от движение". Свидетелството за регистрация се задържа до успешно представяне на технически преглед.

(4) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) Прегледът по ал. 2 се извършва по реда на глава четвърта и обхваща комплектността и изправността на агрегатите, уредбите и механизмите, които имат връзка с безопасността на движението, отделянето на вредни газове от моторните превозни средства и изправността на шумозаглушителните им устройства.

Раздел II. Промени в регистрацията на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях

Чл. 14. (Попр. - ДВ, бр. 99 от 2006 г.) (1) Промяна в регистрацията се извършва при изменение на данните за превозното средство и собственика, посочени в свидетелството за регистрация, смяна на регистрационния номер и продължаване срока на валидност при временна регистрация.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) Превозното средство се представя за идентификация в случаите на:

1. промяна в данните на превозното средство;

2. подмяна на табелите с регистрационни номера;

3. (нова - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.) издаване на дубликат на свидетелството за регистрация при изгубена, открадната, повредена или унищожена част първа на свидетелството.

(3) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.) Разпоредбата на ал. 2, т. 1 не се прилага при промяна на данните за вида на горивото в свидетелството за регистрация, както и при промяна на данните, свързани с допълнително монтирани в ПС устройства за осветяване и светлинна сигнализация.

(4) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.) При промяна в постоянния адрес на собственика в населено място в друга област собственикът представя ПС за промяна в регистрацията в 14-дневен срок от издаване на новия личен документ.

Чл. 15. (1) При промяна в регистрацията собственикът на превозното средство представя следните документи:

1. (доп. - ДВ, бр. 93 от 2006 г.) писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път;

2. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) документ за самоличност - за физическите лица; единен идентификационен код - за стопанските субекти, а за тези, които не притежават ЕИК - документ за създаване и за код БУЛСТАТ;

3. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., отм. с Решение № 5805 от 27.04.2011 г. на ВАС - ДВ, бр. 80 от 2011 г.)

4. свидетелството за регистрация;

5. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) документ за собственост с данните за марката, търговското наименование, номерата на рамата (шасито) и/или двигателя - само при промяна на собствеността или основен агрегат (двигател);

6. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност" и двустранен констативен протокол за ПТП;

7. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 67 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.) при възстановяване на прекратена регистрация - протокол от лаборатория за изпитване на ПС, акредитирана от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" (ИА "БСА"), с изключение на ПС с прекратена регистрация на основание чл. 18, т. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 3 и 5;

8. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г., в сила от 01.11.2012 г., доп. - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 01.09.2014 г.) при изменение в конструкцията на регистрирано превозно средство - удостоверение за изменение в конструкцията, издадено по реда на наредбата по чл. 146, ал. 1 ЗДвП. Когато изменението в конструкцията на превозното средство представлява монтиране на уредба, позволяваща работата на двигателя с втечнен нефтен газ или сгъстен природен газ, се представя протокол за първоначална проверка на уредбата, издаден по реда на наредбата по чл. 148, ал. 1 от Закона за движението по пътищата;

9. (изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.)

10. други документи, предвидени в закон или друг нормативен акт.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.)

(3) (Отм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.)

(4) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) За промяна в регистрацията при изменение на данните на собственика заявлението по ал. 1, т. 1 може да бъде подавано по електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на МВР с притежавания от гражданина валиден квалифициран електронен подпис. При подадено заявление по този ред органите по регистрация изпращат потвърждение или отказ до гражданина също по електронен път.

(5) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) При изпратено потвърждение по ал. 4 гражданинът се уведомява, че документът ще бъде издаден след заплащане на държавна такса.

(6) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.) При възстановяване регистрацията на ПС, прекратена на основание чл. 18, ал. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 2, т. 4, не се изисква документ по ал. 1, т. 7, ако собственикът на ПС притежава валиден документ за преминат периодичен преглед за проверка на техническата му изправност.

(7) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.) При промяна в регистрацията на ПС в свидетелството за регистрация и в носителя на информация по отчета се отбелязват като забележка номерът на удостоверението по ал. 1, т. 8 и текстът "изменение в конструкцията".

Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) При промяна собствеността на регистрирано превозно средство в 14-дневен срок праводателят и приобретателят предоставят на съответното звено по регистрация при "Пътна полиция" копие от договора за прехвърляне на собствеността. Праводателят предоставя копието на звеното по месторегистрация на превозното средство, а приобретателят - на звеното за регистрация по постоянния си адрес. Копие от договора за прехвърлената/придобитата собственост с данните на лицата по чл. 145, ал. 1 и 2 ЗДвП може да бъде предоставено от тях и по електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на МВР с притежавания от гражданина валиден квалифициран електронен подпис.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) Предоставеното от праводателя копие от договора за прехвърляне собствеността на регистрирано превозно средство се завежда в звената на "Пътна полиция". На праводателя се предоставя входящият номер на завеждане.

(3) След завеждане копията се класират по дата на приемане и се съхраняват за срока за съхранение на документите, съдържащи данни за регистрация.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) Прехвърлянето на собствеността се отразява, като в данните по отчета на превозното средство се добавят имената (фирмата), ЕГН (БУЛСТАТ/ЕИК) и адресът на приобретателя.

(5) Придобиването на собственост върху регистрирано превозно средство се отразява, като се извърши промяна в регистрацията на името на приобретателя.

Чл. 17. (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) При всяка промяна в регистрацията се подменя свидетелството за регистрация, а табелите с регистрационен номер - по желание на собственика.

(2) При промяна на собствеността задължително се представят за подмяна регистрационните табели, които не отговарят на действащия към датата на промяната БДС.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) Представените регистрационни табели се изземват и унищожават, а старото свидетелство за регистрация се прилага към заявлението в звеното, извършило регистрацията.

Раздел III. Прекратяване регистрацията на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях

Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) Регистрацията на превозно средство се прекратява:

1. с писмено заявление от собственика;

2. служебно.

Чл. 18а. (Нов - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) (1) При прекратяване на регистрацията по чл. 18, т. 1собственикът представя:

1. писмено заявление, издадено по служебен път;

2. документ за самоличност - за физическите лица; единен идентификационен код - за стопанските субекти, а за тези, които не притежават ЕИК - документ за създаване и за код БУЛСТАТ;

3. документ, удостоверяващ правото за представляване на стопанския субект - собственик на ПС;

4. свидетелство за регистрация на ПС.

(2) Към документите по ал. 1 се прилага и един от следните документи:

1. изрично писмено уведомление от лицензиран застраховател до съответното звено "Пътна полиция" за взето решение за изплащане на тотална щета; част първа от свидетелството за регистрация се отбелязва като невалидна (чрез перфориране и надпис "Прекратена регистрация - тотална щета") и се връща на собственика, а част втора се прилага към заявлението за прекратяване на регистрацията;

2. писмено уведомление от собственика за износ на ПС от страната; част първа и част втора на свидетелството за регистрация се отбелязват като невалидни (чрез перфориране и надпис "Прекратена регистрация - износ") и се връщат на собственика; копие от свидетелството за регистрация се прилага към заявлението за прекратяване на регистрацията;

3. документи, че превозното средство е прието за разкомплектоване; част първа от свидетелството за регистрация се отбелязва като невалидна (чрез перфориране и надпис "Прекратена регистрация - прието за разкомплектоване") и се връща на собственика, а част втора се прилага към заявлението за прекратяване на регистрацията;

4. (изм. - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.) декларация по образец за съхраняване на ПС в частен имот; част първа и част втора на свидетелството за регистрация се отбелязват като невалидни (чрез перфориране и надпис "Прекратена регистрация - частен имот") и се връщат на собственика; копие от свидетелството за регистрация се прилага към заявлението за прекратяване на регистрацията; информация за номера и датата на валидност на издадения знак за технически преглед (ЗТП) или удостоверение за техническа изправност се въвежда в автоматизираната информационна система;

5. документ от компетентен орган, че ПС е унищожено при пожар или природно бедствие; част първа от свидетелството за регистрация се отбелязва като невалидна (чрез перфориране и надпис "Прекратена регистрация - унищожено") и се връща на собственика, а част втора се прилага към заявлението за прекратяване на регистрацията; отбелязването се извършва, ако свидетелството не е унищожено при пожара или природното бедствие;

6. копие на документ за регистрация в друга държава или на друг документ, придружен с легализиран превод, удостоверяващ регистрацията на ПС в друга държава;

7. документ, удостоверяващ, че ПС е конфискувано или отнето в полза на държавата.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.) Регистрацията на обявено за издирване превозно средство се прекратява въз основа на писмено заявление от собственика след обявяване за издирване и отразяване на информацията в Автоматизираната информационна система "Издирвателна дейност" - Национална Шенгенска информационна система (АИС ИД - НШИС).

(4) В случаите на ал. 2, т. 6 и 7 не се изисква свидетелство за регистрация на ПС, издадено от българските компетентни органи.

(5) При прекратяване регистрацията на ПС с регистрационни табели, които не отговарят на изискванията на действащия БДС 15980 и БДС ISO 7591, се представят само документите по ал. 1.

(6) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.) При прекратяване регистрацията на ПС в случаите на ал. 5 заявление по ал. 1, т. 1 може да бъде подадено от един от собствениците.

Чл. 18б. (Нов - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) (1) Прекратяване на регистрацията по чл. 18, т. 2 се извършва:

1. след уведомление от компетентен орган за регистрацията на превозното средство в държава - членка на ЕС, ЕИП, или Конфедерация Швейцария;

2. след уведомление от компетентен орган в държава извън ЕС, ЕИП или Конфедерация Швейцария за регистрацията на превозното средство в съответната държава и предоставяне на табелите с регистрационните номера;

3. след уведомление от компетентен орган на друга държава за унищожаването на превозното средство или предаването му за разкомплектоване в чужбина;

4. след уведомление от компетентен орган на друга държава за конфискация или отнемане на превозното средство в полза на съответната държава;

5. след писмено уведомление от службите за контрол по чл. 167, ал. 2, т. 3 ЗДвП, определени от кметовете на общините, предоставяне на табелите с регистрационните номера и документи, че превозното средство е прието за разкомплектоване;

6. след писмено уведомление от службите за контрол по чл. 167, ал. 2, т. 3 ЗДвП, определени от кметовете на общините, за идентифициране на превозно средство по номера на рамата или друг идентификационен номер и предоставяне на документи, че превозното средство е прието за разкомплектоване;

7. (изм. - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.) при установяване, че ПС е регистрирано с подправен, заличен или повреден идентификационен номер, прекратяването се извършва след произнасяне на орган на съдебната власт, потвърждаващо установеното подправяне, заличаване или повреждане на идентификационния номер.

(2) При прекратяване регистрацията по ал. 1, т. 1, 2, 3 или 4 се уведомява собственикът на ПС, посочен в регистъра.

(3) При получаване на уведомление по ал.1, т. 1, 2, 3, 4, 5 или 6 за ПС с наложен запор или друго законово ограничение се уведомява писмено органът, постановил обезпечението.

(4) Прекратяване на регистрацията в случаите по ал. 3 се извършва след отмяна или писмено разрешение на органа, постановил обезпечението, или на друг компетентен орган.

Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) При прекратяване на регистрацията на основание чл. 18, т. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 2, т. 1, 2, 3, 4 или ал. 5, както и на основание чл. 18, т. 2 във връзка с чл. 18б, ал. 1, т. 2 или 5 се представят табелите с регистрационен номер.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) Ако табелите с регистрационен номер са откраднати или изгубени и отговарят на действащия БДС или Регламент (ЕО) № 2411/98 на Съвета от 3 ноември 1998 г., прекратяване на регистрацията се извършва след обявяването им за издирване в съответните звена на МВР.

(3) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) Ако табелите с регистрационен номер са откраднати или изгубени и същите не отговарят на действащия БДС или Регламент (ЕО) № 2411/98 на Съвета от 3 ноември 1998 г., прекратяване на регистрацията се извършва след писмено деклариране на тези обстоятелства от собственика.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) Представените табели се изземват и унищожават.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) Ако табелите с регистрационен номер отговарят на действащия БДС и Регламент (ЕО) № 2411/98 на Съвета от 3 ноември 1998 г. и същите са иззети от компетентен орган на държава извън ЕС, ЕИП или Конфедерация Швейцария, прекратяване на регистрацията се извършва след получаване на писмено уведомление от компетентен орган или представяне на документ от собственика, че табелите са иззети и унищожени при регистрацията на ПС в съответната държава.

(6) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) Ако табелите с регистрационен номер отговарят на действащия БДС и Регламент (ЕО) № 2411/98 на Съвета от 3 ноември 1998 г. и същите са унищожени при пожар или природно бедствие, прекратяване на регистрацията се извършва след представяне на документ от компетентен орган, удостоверяващ това обстоятелство.

Чл. 20. (Отм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.)

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.) Възстановяване на прекратена регистрация се извършва при поискване от собственика по реда на чл. 14 - 17 само за ПС, чиято регистрация е прекратена на основание чл. 18, т. 1поради изнасяне от страната, съхраняване в частен имот, обявяване за издирване или регистрационни табели, които не отговарят на изискванията на действащия БДС 15980 и БДС ISO 7591.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.) Възстановяване на прекратена регистрация на превозно средство по чл. 18, т. 1 поради обявяване за издирване се извършва след прекратяване на издирването и писмено съгласие на застрахователя, ако е изплатена тотална щета.

(3) Допуска се използването на двигател от превозни средства, чиято регистрация е прекратена на основание чл. 18, т. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 2, т. 1, 3, 4 или ал. 5 и чл. 18, т. 2във връзка с чл.18б, ал. 1, т. 5 или 6.

(4) Промяна в регистрацията на ПС с използване на двигател съгласно ал. 3 се извършва по реда на чл. 15.

 

Глава трета.
ВИД НА РЕГИСТРАЦИЯТА И ТАБЕЛИ С РЕГИСТРАЦИОННИ НОМЕРА

Чл. 22. Според срока на валидност регистрацията е:

1. постоянна - без срок на валидност;

2. временна - с определен срок на валидност над 3 месеца;

3. транзитна - със срок на валидност до 30 дни.

Чл. 23. (1) Регистрационният номер се състои от цифри и букви. Цифрите са арабски, а буквите - главни.

(2) Графичните знаци на регистрационния номер се нанасят с черен цвят на бял светлоотразителен фон.

Чл. 24. (1) При постоянна регистрация свидетелството за регистрация е без срок за валидност, а регистрационният номер се състои от:

1. (доп. - ДВ, бр. 40 от 2008 г.) графично изображение на българския идентифициращ код "BG" и националното знаме на син фон или европейското знаме от дванадесет жълти звезди на син фон съгласно Регламент (ЕО) № 2411/98 на Съвета от 3 ноември 1998 г.;

2. буквен код за месторегистрация;

3. пореден номер - четирицифрена комбинация на числата от 0 до 9;

4. серия - една или комбинация от две букви.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) Буквеният код за месторегистрация и използваните серии се определят от ГДНП.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2008 г.) Синята лента, символът "BG" и изображението на националното или европейското знаме са неразделна част от външната повърхност на табелата и не могат да се отстраняват без нарушаване на тази повърхност.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) За ползване на табели с регистрационен номер с четири еднакви цифри в поредния номер и комбинация от цифри по желание се подава заявление в звената "Пътна полиция" по постоянен адрес на собственика и се заплаща такса, която се събира в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) Заявления за ползване на табели с регистрационен номер с четири еднакви цифри в поредния номер и комбинация от цифри по желание се приемат само за наличните табели с регистрационни номера в съответното звено "Пътна полиция".

(6) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) За ползване на табели с регистрационен номер с надпис по желание се подава заявление в звената "Пътна полиция" по постоянен адрес на собственика и се заплаща такса, която се събира в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.

(7) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) Регистрационният номер по ал. 6 се състои от елементите, посочени в ал. 1, т. 1 и 2, и комбинация от шест знака от главни букви на кирилица (А, В, Е, К, М, Н, О, Р, С, Т, У и Х) и арабски цифри по желание на собственика, заместващи поредния номер и серията, посочени в ал. 1, т. 3 и 4.

(8) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) Комбинацията по ал. 7 не трябва да допуска подвеждане при идентификацията на превозното средство, както и да представлява забранена със закон или друг нормативен акт реклама, непристоен израз, израз, изразяващ явно неуважение към обществото, или израз, влизащ в противоречие със законова или нормативна забрана.

Чл. 25. Временна регистрация се извършва на превозни средства, за които има нормативни ограничения за движение или пребиваване в страната за определен срок.

Чл. 26. При временна регистрация срокът на валидност се нанася в свидетелството за регистрация, а регистрационният номер е със съдържание, както при постоянната регистрация.

Чл. 27. (1) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.) Транзитна регистрация се издава:

1. в случаи на придвижване на нерегистрирани превозни средства в страната;

2. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.) при износ на превозни средства от страната - след прекратяване на постоянната или временната им регистрация или на закупени в страната нерегистрирани ПС - след митническо оформяне на вноса и износа им.

3. (новa - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.) за придвижване на регистрирани превозни средства в страната или от друга държава до страната при изгубена или открадната постоянна регистрационна табела, след обявяването й за издирване;

4. (нова - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.) за придвижване на ПС с чужда регистрация извън страната при изгубена или открадната постоянна табела на територията на Република България, след обявяването й за издирване.

(2) За транзитна регистрация собственикът на превозното средство представя:

1. писмено заявление за транзитна регистрация;

2. документ за собственост и произход на превозното средство;

3. (отм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.)

4. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) документ за самоличност - за физическите лица; единен идентификационен код - за стопанските субекти, а за тези, които не притежават ЕИК - документ за създаване и за код БУЛСТАТ;

5. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) застраховка "Гражданска отговорност" и двустранен констативен протокол за ПТП.

(3) За транзитна регистрация по т. 2 на ал. 1 се представя превозното средство за идентификация и документ от митницата за оформен износ.

(4) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) След изтичане срока на транзитната регистрация по искане на собственика може да бъдат издадени нови транзитни табели по реда на чл. 14 - 17.

(5) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.) След изтичане срока на транзитната регистрация издадените табели с транзитен регистрационен номер не могат да се използват.

(6) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.) Транзитна регистрация за ПС с прекратена регистрация може да се издава при поискване от собственика само ако регистрацията е прекратена на основание чл. 18, т. 1 поради изнасяне от страната, съхраняване в частен имот, кражба или регистрационни табели, които не отговарят на изискванията на действащия БДС 15980 и БДС ISO 7591.

Чл. 28. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) За превозни средства, изнасяни извън страната не на собствен ход (в контейнери, автовози, товарни автомобили, жп вагони, кораби и др.), митническите власти, проверяващи товара, уведомяват органите на МВР за марката, търговското наименование, идентификационния номер (VIN), собствеността и датата на проверка.

Чл. 29. (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) При транзитна регистрация се издава Разрешение за временно движение с определен маршрут или район със срок на валидност до 30 дни.

(2) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) Разрешението за временно движение е по образец, утвърден от министъра на вътрешните работи, и се състои от една част, съдържаща данни за ПС и собственика, условията за временно движение и срока на валидност.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 94 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 01.06.2015 г.) Транзитният регистрационен номер се състои от шестцифрена комбинация на числата от 0 до 9, симетрично разделени с буквата "Т" или "Н" в средата, и е за еднократна употреба. Транзитният регистрационен номер, предназначен за МПС от категория L, се състои от петцифрена комбинация на числата от 0 до 9, разделени с буквата "М", и е за еднократна употреба.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) Графичните знаци се нанасят с черен цвят на бял фон.

Чл. 30. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.) (1) На лице - търговец по смисъла на Търговския закон, извършващо внос и продажба на превозни средства, се предоставят временни табели с регистрационен номер със срок от една година. Временните табели с регистрационен номер се предоставят за ползване при управление на моторно превозно средство на територията на страната за тестване, придвижване до съответните органи на държавната администрация, до сервиз, от един търговски обект до друг и до официално обявено изложение.

(2) (*) Временният регистрационен номер за автомобили и ремаркета се състои от шестцифрена комбинация на числата от 0 до 9, симетрично разделени с буквата "В" в средата. Временният регистрационен номер, предназначен за МПС от категория L, се състои от петцифрена комбинация на числата от 0 до 9, разделени с буквата "В". В крайната дясна част е обозначена годината на валидност на червен фон.

(3) За получаване на временни табели с регистрационен номер лицето по ал. 1 подава заявление (приложение № 7) и необходимите документи до отдел "Пътна полиция" при ГДНП чрез отдел/сектор "Пътна полиция" при СДВР или ОДМВР по седалище на търговеца.

(4) Заявлението по ал. 3 може да бъде подадено по електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на МВР с притежавания от лицето по ал. 1 валиден квалифициран електронен подпис. При подадено заявление по електронен път органите по регистрация изпращат потвърждение или отказ до заявителя по електронен път.

(5) Служители на отдел/сектор "Пътна полиция" СДВР/ОДМВР извършват проверка в търговския обект, където ще се съхраняват временните табели с регистрационен номер за наличие на необходимите документи и метална каса за съхранение, като за резултата от проверката се изготвя протокол.

(6) В случаите, когато търговският обект и седалището на лицето по ал. 1 са на територии, обслужвани от различни ОДМВР, заявлението и приложените документи се изпращат на съответния отдел/сектор "Пътна полиция" при ОДМВР, на чиято територия се намира обектът, за извършване проверка за спазване на изискванията. За извършената проверка се съставя протокол и се връща в отдел/сектор "Пътна полиция" при ОДМВР по подаване на заявлението.

(7) При установяване на пропуски в документацията или изискванията за получаване на временни табели с регистрационен номер заявлението ведно с подадените документи се връщат на подателя с мотивирано уведомително писмо.

(8) Комплектуваните документи в отдел/сектор "Пътна полиция" при СДВР/ОДМВР се изпращат в ГДНП с предложение за разрешаване ползването и определяне на временни табели с регистрационен номер за лицето по ал. 1 съгласно одобрения брой.

(9) ГДНП уведомява писмено лицето по ал. 1 за определените временни табели с регистрационен номер.

(10) Временните табели с регистрационен номер се получават от лицето по ал. 1 или от друго упълномощено лице от отдел/сектор "Пътна полиция" при СДВР/ОДМВР по седалището на търговеца след представяне на дневник за завеждане на временните регистрационни табели, пътни книжки съобразно заявения брой табели и документ за платена такса съгласно Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.

(11) За всеки комплект временни табели с регистрационен номер отдел/сектор "Пътна полиция" при СДВР/ОДМВР издава разрешение за временно движение.

(12) Лицето по ал. 1 или упълномощени от него лица водят дневник за завеждане на табелите и пътни книжки съгласно заявения брой временни табели с регистрационни номера.

(13) В дневника и пътната книжка се отразява следната информация:

1. в дневника - всички получени табели, серията и номерата на документите за временно движение и срокът, за който са издадени; за всеки номер се отразяват данните за неговото използване: дата и час (от....до) на използването, маршрут, цел за използване на табелите, трите имена на водача, представителя на лицето по ал. 1, данни за марка, модел, номер на рама и цвят на превозните средства;

2. в пътната книжка - дата на ползване на табелите; пореден номер от дневника; марка, модел, цвят и номер на рама на ползваното ПС; маршрут и цел на придвижването; час на излизане и час на връщане; име и фамилия и подпис на водача; пътната книжка се носи винаги при използване на ПС с временни регистрационни табели и данните от пътната книжка трябва да съответстват на данните, записани в дневника.

(14) Дневниците и пътните книжки се заверяват при получаването и при връщането на табелите от служител в съответния отдел/сектор "Пътна полиция" при СДВР или ОДМВР по седалището на търговеца.

(15) Временни табели с регистрационен номер се ползват само за МПС, собственост на лицето по ал. 1, от лицата, определени от него при подаване на заявлението.

(16) При използването на превозни средства с временните табели с регистрационен номер в превозното средство (или в теглещото МПС) задължително присъства представител на лицето по ал. 1, на което са предоставени табелите.

(17) След изтичане срока за ползване на временните табели с регистрационен номер и разрешението за временно движение лицето по ал. 1 връща табелите в съответния отдел/сектор "Пътна полиция" при СДВР или ОДМВР, в което е седалището му. Отдел/сектор "Пътна полиция" при СДВР и ОДМВР уведомява ГДНП за върнатите и унищожени временни табели с регистрационен номер, на които срокът за ползване е изтекъл. Нови временни табели с регистрационен номер и разрешение за временно движение се издават само след връщане на тези с изтекъл срок.

(18) При използване на временни табели с регистрационен номер не по установения ред или когато същите са с изтекъл срок на валидност, табелите се отнемат и се уведомява отдел "Пътна полиция" при ГДНП. Табелите се изпращат на отдел/сектор "Пътна полиция" при СДВР или ОДМВР, където са издадени.

(19) На лице, на което са отнети временните табели с регистрационен номер по реда на ал. 18, не се предоставят други такива в срок от 6 месеца от изтичане срока на последния комплект издадени временни табели с регистрационен номер.

(20) В отдел/сектор "Пътна полиция" при СДВР и ОДМВР се води регистър за издадените временни табели с регистрационни номера.

Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) Формата, размерите и видът на табелите с регистрационни номера, използвани от войсковите поделения, се съгласуват с директора на ГДНП.

 

Глава четвърта.
ПРОВЕРКА ТЕХНИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И РЕМАРКЕТАТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ, И ПРЕГЛЕД ЗА ТЕХНИЧЕСКАТА ИМ ИЗПРАВНОСТ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 105 ОТ 2002 Г.)

Чл. 32. (1) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) Прегледът за техническа изправност на превозните средства и тяхното комплектоване се извършва при:

1. (доп. - ДВ, бр. 21 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) първоначална регистрация (без новите превозни средства и ПС с регистрация в държава - членка на ЕС, ЕИП, или Конфедерация Швейцария, които притежават валиден документ за преминат преглед за техническа изправност);

2. (отм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г.)

3. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) пускане в движение на превозни средства, спрени от движение поради техническа неизправност и по искане от собственика;

4. (доп. - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.) възстановяване регистрацията на превозното средство, ако не притежава валиден документ за преминат преглед за техническа изправност;

5. (отм. - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.)

(2) Съвместно с Министерството на околната среда и водите се организира и провежда контрол по опазване на околната среда от вредностите на автомобилния транспорт.

Чл. 32а. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 21 от 2006 г., отм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.)

Чл. 32б. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) На този преглед се определя срокът за извършване на първия периодичен технически преглед в зависимост от вида на превозното средство, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) на автобусите и таксиметровите автомобили - след шест месеца;

2. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) на товарните, специалните автомобили, ремаркета и полуремаркетата с допустима максимална маса над 750 kg, от чиято първоначална регистрация не са минали повече от 10 години - след една година;

3. (нова - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) на товарните, специалните автомобили, ремаркетата и полуремаркетата с допустима максимална маса над 750 kg, от чиято първоначална регистрация са минали повече от 10 години - след 6 месеца;

4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) на леките автомобили:

а) (изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) ако са нови - след три години;

б) за всички останали - след една година;

5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 94 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.)

6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) на мотопеди - не подлежат на периодичен преглед;

7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 94 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) на мотоциклетите и ремаркетата с допустима максимална маса не повече от 750 kg - след две години.

Чл. 32в. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) Прегледите за техническа изправност на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях, при първоначална регистрация се извършват в контролно-техническите пунктове към звената "Пътна полиция".

(2) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) Контролно-техническите пунктове към звената "Пътна полиция" се разкриват от директорите на ОДМВР или СДВР след съгласуване с директора на ГДНП.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) При прегледите по ал. 1 задължително се извършват всички операции, посочени в приложение № 3.

Чл. 32г. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) Прегледите за техническа изправност на моторните превозни средства и ремаркетата, теглени от тях, при първоначална регистрация се извършват от технически специалисти, назначени към звената "Пътна полиция".

Чл. 32д. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) Когато представеното на технически преглед превозно средство отговаря на изискванията на ЗДвП, актовете за прилагането му и на БДС, прегледът се заверява от назначеното лице върху протокол за преглед за техническа изправност.

(2) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 67 от 2012 г., доп. - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.) За превозните средства, представени за първоначална регистрация или за възстановяване на прекратена регистрация, когато се извършва технически преглед и отговарящи на изискванията за техническата изправност, се издава знак за технически преглед (ЗТП) по образец (приложение № 4), като се определят месецът и годината за представяне на първи периодичен технически преглед.

(3) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) При първоначална регистрация на нови превозни средства се издава знак за технически преглед, с който се определят месецът и годината за представяне на първи периодичен технически преглед.

(4) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) Знакът за технически преглед е задължителен и се поставя от вътрешната страна на предното стъкло. Където това не е възможно, ЗТП се съхранява в свидетелството за регистрация.

(5) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) Когато представеното на технически преглед превозно средство е с валиден технически преглед, извършен в държава - членка на ЕС, ЕИП или Конфедерация Швейцария, назначеното лице заверява знак за технически преглед по образец (приложение № 4) до датата на валидност на прегледа.

Чл. 32е. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) Когато представеното на технически преглед превозно средство не отговаря на изискванията на ЗДвП и на стандартизационните актове, му се разрешава временно движение до отстраняване на неизправностите и успешно представяне на преглед за пускане в движение.

Чл. 32ж. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) (1) Моторните превозни средства и теглените от тях ремаркета се спират от движение при проверка на пътя от контролните органи чрез отнемане на част втора на свидетелството за регистрация на основанията, определени в нормативен акт.

(2) Спрените от движение по ал. 1 МПС и теглените от тях ремаркета се пускат в движение след извършване на технически преглед в КТП на МВР, като се връща отнетата част на свидетелството за регистрация.

Чл. 32з. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.) В КТП се води отчетност с отразяване на датата и резултата от прегледите за техническа изправност за всяко МПС. Информация за номера на издадения знак за технически преглед (ЗТП) и датата за явяване на първи периодичен преглед се въвежда в АИС - КАТ.

Чл. 32и. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) При преглед за техническа изправност се изискват:

1. лична карта и свидетелство за управление на водача, представил МПС на преглед;

2. документ за произхода на МПС или документ за спиране от движение;

3. документ от съответния контролен орган за техническата изправност на монтираното съоръжение - за специалните автомобили (автокранове, циментовози, подвижни стълби и др.);

4. (нова - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.) документ за газовата уредба, ако има инсталирана такава на ПС.

Чл. 32й. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) Преглед за техническа изправност на МПС в друг район извън местоотчета се извършва по изключение. Разрешение за това, редът и начинът на провеждане се определят от директора на ГДНП за всеки конкретен случай.

 

Глава пета.
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА РЕГИСТРАЦИЯ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И РЕМАРКЕТАТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ

Чл. 33. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) Свидетелството за регистрация е по образец, утвърден от министъра на вътрешните работи, и се състои от две части, съдържащи данни за превозното средство и собственика, съгласно изискванията на Директива на Съвета 1999/37/ЕС от 29.IV.1999 г.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.) Част първа на свидетелството за регистрация служи за идентифициране на превозното средство. Тя удостоверява правото на разпореждане на собственика с превозното средство.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) Част първа на свидетелството за регистрация съдържа данни, обозначени с латински букви съгласно приложение № 5.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) Част втора на свидетелството за регистрация служи за идентифициране на превозното средство при движение по пътищата и се носи от водача винаги при ползването на превозното средство.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) В свидетелството за регистрация - част втора, се съдържат данните за превозното средство от част първа, необходими при контрол на пътя съгласно приложение № 6.

(6) (Нова - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) При регистрация и промяна в регистрацията липсващи технически данни за превозните средства, произведени преди 1999 г., които не могат да бъдат установени, не се попълват в свидетелството за регистрация.

 

Глава шеста.
ОТЧЕТ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И РЕМАРКЕТАТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ

Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) Всяко регистрирано или с прекратена регистрация превозно средство се води на отчет на териториално ниво в звено "Пътна полиция" при областните дирекции на МВР и на централно ниво.

(2) Отчетът включва всички данни от свидетелството за регистрация към момента и промените в тях.

(3) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) Към данните на отчета се включват и данни за издирване и снемането от издирване за всяко превозно средство, информация за налаганите от съдебни и митнически органи и органите на Националната агенция за приходите ограничения и тяхното отменяне, за първоначалния технически преглед, за временно спиране от движение и последващо пускане в движение, както и данни за застрахователя и тоталната щета при прекратяване на регистрацията по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 18а, ал. 2, т. 1.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) Главна дирекция "Национална полиция", организира воденето на централен отчет на превозните средства, създаването на информационен фонд (ИФ) на регистрираните превозни средства и ползването на информацията по отчета на териториално и централно ниво.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) Главна дирекция "Национална полиция", организира и координира обмена на информация между европейските фондове на регистрираните превозни средства и ИФ на КАТ по ал. 4.

Чл. 35. (1) Информацията по отчета на превозните средства се съхранява на носители, гарантиращи пълно и точно запазване на данните за срок 10 години след прекратяване на регистрацията.

(2) Носителят на информация е:

1. магнитен - за съхраняване на информацията на териториално и централно ниво;

2. хартиен - за съхраняване на информацията в картотека на териториално ниво.

Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) За превозни средства, върху които са наложени ограничения от органите на съдебната власт (съд, прокуратура и следствие) или органите на Националната агенция за приходите, се въвежда информация по отчета и ограниченията се запазват до писмена отмяна от органа, който ги е наложил или от друг компетентен орган.

Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) Всички документи, които съдържат данни за регистрация, промени в нея или прекратяване регистрацията на превозно средство, се подреждат по дати с опис на документите и се съхраняват в съответното звено на "Пътна полиция" за срок 10 години. След този срок документите се бракуват със заповед на директора на съответната областна дирекция на МВР по предложение на началника на звено "Пътна полиция". Бракуваните документи се унищожават по начин, определен в заповедта.

 

Глава шеста.
"а" РЕД ЗА СЛУЖЕБНО ПРЕДОСТАВЯНЕ И ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ СРЕЩУ ЗАПЛАЩАНЕ НА ДАННИ ЗА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА (НОВА - ДВ, БР. 67 ОТ 2012 Г.)

Чл. 37а. (Нов - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) (1) Удостоверения за регистрирани или с прекратена регистрация превозни средства се издават след заплащане на такса, която се събира в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси. За издаване на удостоверението собственикът подава заявление до съответното звено "Пътна полиция" при СДВР или ОДМВР, в което посочва целите, за които се искат данните.

(2) При служебно запитване се предоставя информация на структурите на МВР, органите на съдебната власт, органите за защита на националната сигурност и обществения ред и органите на Националната агенция за приходите за регистрирано превозно средство без заплащане на такса.

(3) Служебните запитвания по ал. 2 се подават до директора на СДВР или ОДМВР по постоянен адрес на собственика - за физически лица, или по адреса на регистрация - за юридически лица, или по местоотчет на ПС.

(4) Служебните запитвания по ал. 2 за справка само от автоматизираната информационна система - КАТ (АИС - КАТ) за превозни средства, водещи се на отчет в повече от една териториална структура на МВР или за собственици с постоянен адрес в различни областни дирекции на МВР, се подават до директора на ГДНП.

(5) На заявители извън посочените в ал. 1 и 2 се предоставя информация за регистрирани превозни средства по разпореждане на органите на съдебната власт след заплащане на такса, която се събира в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.

(6) Справки за ПС и собствениците им от АИС - КАТ се предоставят на чужди компетентни органи по силата на международен договор, по който Република България е страна.

Чл. 37б. (Нов - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) (1) Обобщени справки за броя на моторните превозни средства на централно ниво се издават от ГДНП, а на териториално ниво - от СДВР или съответната ОДМВР, след заплащане на такса, която се събира в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси.

(2) За изготвяне на справка по ал. 1 на централно ниво се подава заявление до директора на ГДНП, а на териториално ниво - до директора на СДВР или съответната ОДМВР, като се посочват целите, за които се искат данните.

(3) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.) Обобщени справки за броя на водените на отчет и първоначално регистрираните превозни средства се предоставят на Националния статистически институт.

(4) (Нова - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.) Обобщена информация за броя на първоначално регистрираните и водените на отчет ПС се публикува на шестмесечие и годишно на страницата на МВР.

Чл. 37в. (Нов - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) (1) Заявления за издаване на удостоверение за регистрирани превозни средства по чл. 37а, ал. 1 и заявление за издаване на обобщени справки по чл. 37б, ал. 1 могат да бъдат подавани по електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на МВР с притежавания от лицето квалифициран електронен подпис. При подадено заявление по този ред органите по регистрация изпращат потвърждение или отказ до лицето по електронен път.

(2) При изпратено потвърждение по ал. 1 лицето се уведомява, че документът ще бъде издаден след заплащане на съответната такса.

Чл. 37г. (Нов - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) Структурите на МВР, предоставящи информация по реда на тази глава, водят запис с информация за лицата, поискали удостоверение/справка за превозни средства, целите, за които се искат данните, вида и времето на предоставената информация, както и причината за отказ в случай, че не са предоставени данни.

Чл. 38. (Отм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.)

 

Глава седма.
ВРЕМЕННО ПУСКАНЕ В ДВИЖЕНИЕ И СПИРАНЕ ОТ ДВИЖЕНИЕ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И РЕМАРКЕТАТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ

Чл. 39. (1) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) Органите на "Пътна полиция" издават разрешение за временно движение със срок на валидност до 30 дни, когато пускат спряно от движение превозно средство в движение по пътищата временно.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.) За издаване на разрешение за временно движение собственикът на ПС представя:

1. писмено заявление;

2. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) документ за самоличност - за физическите лица; единен идентификационен код - за стопанските субекти, а за тези, които не притежават ЕИК - документ за създаване и за код БУЛСТАТ;

3. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) застраховка "Гражданска отговорност" и двустранен констативен протокол за ПТП.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) В разрешението за временно движение по пътищата задължително се вписват регистрационният номер, срокът на валидност, данните за превозното средство и собственика, целта на издаването му и разрешеният маршрут или район на движение и наложените ограничения за движение на превозното средство.

(4) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) Заявление за издаване на разрешение за временно движение по пътищата може да бъде подавано по електронен път чрез автоматизираната информационна система за електронни услуги на МВР с притежавания от гражданина валиден квалифициран електронен подпис. При подадено заявление по този ред органът, който издава разрешението, изпраща потвърждение или отказ до гражданина също по електронен път.

(5) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) При изпратено потвърждение по ал. 4 гражданинът се уведомява, че разрешението ще бъде издадено след заплащане на държавна такса.

Чл. 40. (1) Превозните средства се спират от движение временно:

1. (изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) при условията и по реда на чл. 171, т. 2 ЗДвП;

2. по искане на собственика.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) На временно спрените от движение превозни средства се изземва част втора на свидетелството за регистрация и се поставя знак "Спрян от движение".

(3) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) Иззетите свидетелства за регистрация се предават и съхраняват в звената, където са регистрирани превозните средства.

Чл. 41. За временно спиране на регистрирано превозно средство от движение по искане на собственика се представят:

1. писмено заявление;

2. молба, в която се посочват причините за спиране на превозното средство от движение;

3. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) част втора на свидетелството за регистрация на превозното средство;

4. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) документ за самоличност - за физическите лица; единен идентификационен код - за стопанските субекти, а за тези, които не притежават ЕИК - документ за създаване и за код БУЛСТАТ.

Чл. 42. Причините и датата на спирането от движение се въвеждат в Териториалната автоматизирана информационна система (ТАИС) за КАТ.

Чл. 43. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 105 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) (1) Временно спрените превозни средства се пускат в движение след отстраняване на причините, поради които са били спрени, и извършване на преглед за техническа изправност.

(2) Прегледът за техническа изправност по ал. 1 не се извършва на временно спрени превозни средства по чл. 171, т. 2, букви "в", "ж", "з" и "и" ЗДвП и по чл. 40, ал. 1, т. 2, ако е представен валиден документ за преминат преглед за техническа изправност.

Чл. 44. (1) За пускане в движение на превозно средство собственикът представя:

1. писмено заявление;

2. (изм. - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.)протокол за извършен преглед за техническа изправност на ПС;

3. (изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) документ за самоличност - за физическите лица; единен идентификационен код - за стопанските субекти, а за тези, които не притежават ЕИК - документ за създаване и за код БУЛСТАТ;

4. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) застраховка "Гражданска отговорност" и двустранен констативен протокол за ПТП;

5. квитанция за платена такса за превозното средство;

6. други документи, предвидени в закон или друг нормативен акт.

(2) Датата на пускане в движение се въвежда в ТАИС за КАТ.

Чл. 45. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) Превозните средства, спрени от движение от органите на съдебната власт или органите на Националната агенция за приходите, се пускат в движение след писмено предписание от съответния орган за вдигане на забраната.

 

Глава осма.
СВЕТЛИНИ, ЗНАЦИ И НАДПИСИ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ОБОЗНАЧАВАНЕ НА МПС И РЕМАРКЕТАТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ, И ОБОРУДВАНЕ

Чл. 46. (1) За обозначаване превозните средства се комплектоват с опознавателни знаци и светлини, както следва:

1. синя или червена проблясваща светлина - устройствата се монтират на покрива на автомобила или на специална стойка на мотоциклетите, така че светлината да бъде добре забележима от всички страни; обозначава моторно превозно средство със специален режим на движение; ползва се само при необходимост;

2. жълта мигаща или проблясваща светлина - устройствата се монтират на покрива или кабината на превозното средство, така че светлината да бъде добре забележима от всички страни; обозначава моторно превозно средство, което поради специфичния си режим на движение представлява препятствие или опасност за движението по пътя;

3. "състав от пътни превозни средства" - три еднакви светещи тела, разположени хоризонтално над предната част на кабината на теглещото моторно превозно средство; телата излъчват оранжева светлина с интензитет на светене, равен на този на габаритните светлини; диаметърът им не може да бъде по-малък от 60 мм, а разстоянието между центровете им трябва да бъде от 150 до 310 мм;

4. "Република България" (BG) - поставя се на задната вертикална част на превозното средство, така че да не се възприема като едно цяло с регистрационния номер; представлява елипса с големина на осите 175 и 115 мм с вписани двете главни латински букви "BG" с височина 80 мм и дебелина на линията 10 мм; фонът на знака е бял, а буквите и кантът - черни; знакът се поставя на пътните превозни средства, пътуващи извън територията на Република България;

5. "деца" - поставя се на автобусите и леките автомобили, превозващи деца, от вътрешната страна на долния десен ъгъл на предното стъкло и на долния ляв ъгъл на задното стъкло; знакът има формата на квадрат с оранжев цвят със страна 400 мм с черна крайна ивица с широчина 25 мм и черно символично изображение на деца; за леките автомобили страната на квадрата е 150 мм, а широчината на черната ивица - 10 мм;

6. "глух или глухоням водач" - поставя се от вътрешната страна на долния десен ъгъл на предното стъкло и в долния ляв ъгъл на задното стъкло на моторното превозно средство, управлявано от глух или глухоням водач; знакът има формата на кръг с диаметър 108 мм, жълт цвят и черна крайна ивица с широчина 3 мм; в него са вписани три черни кръга с диаметри 36 мм, разположени на 120 градуса и отстоящи от центъра на знака на 27 мм;

7. "извънгабаритно пътно превозно средство" - поставя се отпред и отзад на превозното средство, което е извънгабаритно или превозва извънгабаритен товар, както и отпред на съпровождащия го автомобил; представлява табела с правоъгълна форма, бял цвят и размери - широчина 600 мм и височина 300 мм, върху която са нанесени успоредни и наклонени под 45 градуса червени и бели светлоотразителни ленти с размери - височина 55 мм и широчина 33 мм; надписът "ИЗВЪНГАБАРИТЕН" е от черни букви с размери - височина 75 мм, широчина 45 мм и широчина на линията 15 мм;

8. "товарен автомобил или трактор с максимално допустима маса над 3,5 тона и дължина над 7 м" - поставя се на удобно за това място на задната част на МПС, но не по-високо от 2,1 м от най-горния край; представлява една хоризонтална правоъгълна табела с размери - широчина 1400 мм и височина 140 мм или комбинация от две хоризонтални табели с размери - широчина 700 мм и височина 140 мм или комбинация от четири правоъгълни табели, от които две хоризонтални с размери - широчина 350 мм и височина 140 мм и две вертикални с широчина 140 мм и височина 350 мм; върху табелите са нанесени успоредни, наклонени под 45 градуса, насочени с горния си край към средната надлъжна ос червени светлоотразителни (флуоресциращи) и жълти светлоотразителни ленти с широчина 100 мм;

9. "ремарке или полуремарке" - поставя се на удобно за това място на задната част на превозното средство, но не по-високо от 2,1 м от най-горния край; представлява една хоризонтална правоъгълна табела с размери - широчина 1200 мм и височина 200 мм или комбинация от две хоризонтални табели с размери - широчина 600 мм и височина 200 мм или комбинация от четири правоъгълни табели, от които две хоризонтални с размери - широчина 300 мм и височина 200 мм и две вертикални с широчина 200 мм и височина 300 мм; табелите са светлоотразителни с жълт цвят и червена светлоотразителна (флуоресцираща) крайна ивица с широчина 40 мм;

10. "бавно движещо се моторно превозно средство" - поставя се отзад на бавно движещите се МПС, както и на прикачените към тях ремаркета; представлява табела с формата на равностранен триъгълник с дължина на страната 500 мм, скосени под 60 градуса и заоблени с радиус 10 мм върхове и светлоотразително покритие с червен цвят; в него е вписан червен флуоресциращ триъгълник с дължина на страната 350 мм; страните на външния и вътрешния триъгълник имат бял кант с широчина 5 мм;

11. "военна колона" - поставя се отпред на първото и отзад на последното превозно средство от колоната; представлява правоъгълна табела с бял цвят и размери - широчина 600 мм и височина 300 мм; надписът е с черни букви с размери - широчина 60 мм, височина 105 мм и широчина на линията 15 мм; в лявата страна на табелата е изобразен знакът "Внимание. Други опасности" със страни на триъгълника 150 мм;

12. (нова - ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.) "моторно превозно средство с монтирана автомобилна газова уредба (АГУ)" - поставя се на задното стъкло от вътрешната страна в горния ляв ъгъл или на подходящо място на челното стъкло, ако МПС няма задно стъкло; знакът има формата на равностранен триъгълник с жълт цвят, със страна 70 мм и червена крайна ивица с широчина 5 мм; в него е вписан с черни латински букви надпис "GAS" с размери - широчина 8 мм, широчина на линията 2 мм, височина 14 мм; върху него е вписан черен знак "Внимание" с размери - широчина на линията в долния край 2 мм, а в горния 4 мм и височина 14 мм; знакът е светлоотразителен.

(2) Закрепването на знаците по ал. 1 трябва да осигурява стабилност по време на движение, като при необходимост могат да се монтират и допълнителни поддържащи елементи.

(3) На превозни средства с дължина над 12 м на страничните и задните им повърхности се поставят непрекъснати или прекъснати жълти, бели или червени светлоотразителни ленти с широчина от 50 до 60 мм, така че да се обозначи не по-малко от 80 % от дължината и широчината на превозното средство, като:

а) при използване на прекъсната маркировка разстоянието между единичните елементи не трябва да е по-голямо от 250 мм;

б) минималната височина на поставяне на светлоотразителната маркировка от повърхността на пътя е 250 мм, максималната - 1500 мм; в случаите, когато не може да бъде спазена указаната максимална височина, се допуска увеличаването й до 2100 мм;

в) не се допуска едновременното използване на непрекъсната и прекъсната маркировка на едно превозно средство или състав от пътни превозни средства.

(4) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) На превозни средства от категории М2, М3, N2, N3 и техните ремаркета от категории О3 и О4 се поставя табела за маси и размери по смисъла на Директива 96/53/ЕО.

(5) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) Поставянето на табела за маси и размери се извършва от производителя на превозното средство.

(6) (Нова - ДВ, бр. 57 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.) Табелата се поставя на място в непосредствена близост до задължителната идентификационна табела на ПС. Върху табелата по ал. 4 ясно, четливо и незаличимо трябва да са нанесени надписи, съдържащи следните обозначения:

1. наименование на производителя;

2. идентификационен номер на производителя;

3. дължина на МПС/ремарке/полуремарке;

4. широчина на МПС/ремарке/полуремарке;

5. (изм. - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.)данни относно измерването на дължината на съчленените ПС:

а) разстояние между предната част на МПС и центъра на неговото устройство за скачване (теглич/седло); при седла с няколко точки за скачване трябва да се укажат минималните и максималните стойност (аminmах);

б) разстоянието между центъра на устройството за скачване на ремаркето (пръстен) или на полуремаркето (централен болт) и задната част на ремаркето/полуремаркето; при наличие на повече от една точка на скачване трябва да се укажат минимални и максимални стойности (bmin/bmах).

Чл. 47. (1) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 57 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) Звената "Пътна полиция" допускат до регистрация превозни средства с поставени върху тях табели, надписи и емблеми, ако те не са в противоречие с действащите нормативни актове.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г.) Всички надписи се изписват на български език с изключение на запазените търговски марки. Надписите и емблемите могат да се дублират на чужд език.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 67 от 2012 г., изм. - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.) Забранява се изписването или залепването на надписи и/или емблеми върху стъклата и фаровете на МПС, с изключение на разрешените с нормативни актове, както и се забранява облепване на превозното средство с фолио, водещо до заличаване на основния цвят и подвеждане при идентифициране.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.)

Чл. 48. (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) (1) Регистрираните по реда на тази наредба моторни превозни средства от категория L съгласно чл. 149, ал.1, т. 1 ЗДвП следва да са оборудвани с обезопасителен триъгълник, аптечка и светлоотразителна жилетка.

(2) Регистрираните по реда на тази наредба моторни превозни средства, различни от посочените в ал. 1, следва да са оборудвани с обезопасителен триъгълник, аптечка, пожарогасител, светлоотразителна жилетка и резервно колело (гума с джанта) или система за самостоятелно възстановяване на спукана гума.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. С правомощията на собствениците на превозните средства по тази наредба се ползват и техните пълномощници или законни представители.

§ 2. По смисъла на тази наредба:

1. "Превозни средства" са моторните превозни средства и теглените от тях ремаркета (полуремаркета), подлежащи на регистрация съгласно чл. 2.

2. (нова - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) "Ново превозно средство" е превозно средство, което не е било регистрирано.

3. (предишна т. 2 - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) "Стопански субекти" са:

а) всяко юридическо лице, създадено по действащите в страната закони, нормативни или административни актове, по силата на което то е способно да владее активи, да поема задължения, да извършва дейност, незабранена от законите на страната и да участва в операции с други лица;

б) физическо лице, регистрирано като едноличен търговец по Търговския закон;

в) търговско представителство на чуждестранно лице, регистрирано в Българската търговско-промишлена палата;

г) дружество по Закона за задълженията и договорите.

4. (предишна т. 3 - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) "Регистрация" е административно разрешение за превозното средство да участва в пътното движение, включващо идентификацията на превозното средство и издаването на регистрационен номер.

5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) "Дата на първата регистрация" е датата, на която превозното средство е било регистрирано за първи път в страната или в чужбина.

6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) "Първоначална регистрация" е регистриране на превозното средство, подлежащо на регистрация съгласно чл. 2, което не е било регистрирано в страната.

7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) "Свидетелство за регистрация" е документ, издаван от органите на МВР, който удостоверява регистрацията на превозното средство.

8. (предишна т. 7 - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) "Идентификация" е съвкупност от действия, извършвани за:

а) сверяване данните на идентификационните номера от документите с тези върху превозното средство;

б) (изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) проверка на превозното средство в АИС ИД - НШИС;

в) проверка в масива за регистрирани превозни средства по идентификационен номер и по регистрационен номер (ако има регистрация);

г) проверка за наличие на данни в масива за марки и модели;

д) проверка в международните масиви за издирвани МПС;

е) проверка в международните масиви за регистрирани МПС;

ж) проверка за съответствие на всички данни на представеното превозно средство с данните, описани в документите за собственост и произход;

з) (нова - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) проверка на ПС за изменение в конструкцията.

9. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 57 от 2007 г.) "Идентификационен номер" е подредена комбинация от знаци, поставена върху превозното средство от производителя с цел идентифицирането му. Отговаря на изискването на БДС ISO 3779 и БДС ISO 4030.

10. (предишна т. 9 - ДВ, бр. 57 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) "Тотална щета" е увреждане на МПС по смисъла на чл. 193, ал. 4 от Кодекса за застраховането.

11. (нова - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) "ЕО сертификат за съответствие" е сертификат по образец в приложение № 9 към чл. 30, ал. 2 на Наредба № 60 от 2009 г. - за ПС от категории М, N и О или по образец съгласно раздел IV от приложение № 1 към чл. 7, ал. 1, т. 2 на Наредба № 117 от 2005 г. - за МПС от категория L.

12. (нова - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) "Индивидуално одобрение" е процедура, при която Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" удостоверява, че дадено превозно средство, независимо от това дали е уникално или не, отговаря на съответните административни разпоредби и технически изисквания по Наредба № 60 от 2009 г.(Директива 2007/46/ЕО).

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2002 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 03.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 25.04.2006 г.) Регистрационни табели, които не отговарят на изискванията на БДС 15980 и БДС ISO 7591, са валидни до 31.V.2006 г.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г.) Подмяната на тези табели се извършва по изготвени от областните дирекции "Полиция" графици, както следва:

1. до края на 2002 г. - за превозни средства с първоначална регистрация от 1991 до 2000 г. вкл.;

2. до края на 2003 г. - за превозни средства с първоначална регистрация от 1986 до 1990 г. вкл.;

3. до края на 2004 г. - за превозни средства с първоначална регистрация от 1981 до 1985 г. вкл.;

4. до края на 2005 г. - за превозни средства с първоначална регистрация от 1976 до 1980 г. вкл.;

5. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 03.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 25.04.2006 г.) до 31.V.2006 г. - за превозни средства с първоначална регистрация преди 31.ХII.1975 г. и за всички с неподменени до момента регистрационни табели поради спиране от движение.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 03.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 34 от 2006 г., в сила от 25.04.2006 г.) От 1.VI.2006 г. служебно се прекратява регистрацията на всички превозни средства с регистрационни табели, които не отговарят на изискванията на БДС 15980 и БДС ISO 7591.

§ 3а. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2008 г.) Запазва се валидността на издадените табели с регистрационни номера с изображение на българското национално знаме.

§ 3б. (Нов - ДВ, бр. 40 от 2008 г.) Издаването на табели с регистрационни номера с графично изображение на българския идентифициращ код "BG" и европейското знаме от дванадесет жълти звезди на син фон да се извършва при първоначална регистрация на превозните средства и в случаите, при които е предвидена промяна на табелите.

§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 93 от 2006 г.) Използваното "Свидетелство за регистрация на пътно превозно средство" от една част замества свидетелството за регистрация от две части.

§ 5. Министърът на вътрешните работи утвърждава съгласувано с министъра на околната среда и водите инструкция за съвместни мерки и контрол върху МПС в експлоатация.

§ 6. За регистрация и промяна в регистрацията на произвеждани в страната моторни превозни средства и на ремаркета за тях без идентификационен номер (VIN) не се изисква такъв до 1.IХ.2000 г.

§ 7. Не се изисква идентификационен номер (VIN) за регистрация и промяна в регистрацията на моторни превозни средства и ремаркета, теглени от тях, на които поставеният от производителя идентификационен номер не отговаря на изискванията на БДС ISO 3779 и БДС ISO 4030.

§ 8. (Доп. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) Тази наредба се издава на основание чл. 140, ал. 2 и чл. 142от Закона за движението по пътищата.

§ 9. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник" и отменяНаредба № 6 от 1975 г. за регистрацията и отчета на пътните превозни средства (обн., ДВ, бр. 44 от 1975 г.; изм. и доп., бр. 90 от 1984 г., бр. 29 от 1985 г., бр. 39 от 1986 г. и бр. 60 от 1990 г.).

 

Преходни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № I-45 ОТ 2000 Г. ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА, ОТЧЕТА, ПУСКАНЕТО В ДВИЖЕНИЕ И СПИРАНЕТО ОТ ДВИЖЕНИЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И НА РЕМАРКЕТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ (ОБН. - ДВ, БР. 1 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 03.01.2006 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № I-45 ОТ 2000 Г. ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА, ОТЧЕТА, ПУСКАНЕТО В ДВИЖЕНИЕ И СПИРАНЕТО ОТ ДВИЖЕНИЕ НА МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И НА РЕМАРКЕТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ (ОБН. - ДВ, БР. 34 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 25.04.2006 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № I-45 ОТ 2000 Г. ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА, ОТЧЕТА, ПУСКАНЕТО В ДВИЖЕНИЕ И СПИРАНЕТО ОТ ДВИЖЕНИЕ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И НА РЕМАРКЕТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ (ОБН. - ДВ, БР. 59 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2007 г.

КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № I-45 ОТ 2000 Г. ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА, ОТЧЕТА, ПУСКАНЕТО В ДВИЖЕНИЕ И СПИРАНЕТО ОТ ДВИЖЕНИЕ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И НА РЕМАРКЕТАТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ (ОБН. - ДВ, БР. 93 ОТ 2006 Г.)

§ 1. Навсякъде в текста изразите "сектор", "сектори" и "секторите" се заменят съответно със "структурно звено", "структурни звена" и "структурните звена".

§ 3. Навсякъде в наредбата изразът "началника на "Направление "Пътна полиция" при Дирекция на Национална служба "Полиция (НПП-ДНСП)" се заменя с " директора на Главна дирекция "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция" (ГДППООРП)", а изразът "началника на НПП-ДНСП" се заменя с "директора на ГДППООРП". Навсякъде в текста на наредбата изразът "НПП-ДНСП" се заменя с "ГДППООРП", а изразът "Направление "Пътна полиция" - ДНСП" се заменят с "Главна дирекция "ППООРП".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № I-45 ОТ 2000 Г. ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА, ОТЧЕТА, ПУСКАНЕТО В ДВИЖЕНИЕ И СПИРАНЕТО ОТ ДВИЖЕНИЕ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И НА РЕМАРКЕТАТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ (ОБН. - ДВ, БР. 57 ОТ 2007 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 94 ОТ 2009 Г.)

§ 18. (1) За първоначална регистрация на превозно средство, внесено в страната до 31.12.2006 г., собственикът представя:

1. превозното средство за идентификация и проверка на техническата изправност;

2. писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път;

3. декларация за придобиване на собствеността (приложение № 2);

4. документи за придобиване на собствеността с данни за идентификация на превозното средство;

5. копие на чуждестранните регистрационни документи, ако превозното средство е било регистрирано в чужбина;

6. митнически документ за оформен внос;

7. документи за самоличност на собствениците - за физически лица, или документ за създаване на стопанския субект и за идентификационен код БУЛСТАТ - за юридически лица;

8. (доп. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност" и двустранен констативен протокол за ПТП;

9. табелите с регистрационен номер, ако са ползвани такива.

(2) Представените табели по т. 9 се изземват и унищожават.

(3) Копия от представените документи по ал. 1, т. 4, 5 и 6 и декларацията по ал. 1, т. 3 се прилагат към заявлението за регистрация.

§ 19. (1) На регистрираните до 31.12.2006 г. превозни средства, които не са снабдени с табела по чл. 46, ал. 4, в срок до 31.12.2007 г. се издава документ, съдържащ данните по чл. 46, ал. 6.

(2) Документът по ал. 1 се издава от:

1. производителя на превозното средство или неговия упълномощен представител;

2. лицата, получили разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства за контролно-технически пунктове от V категория, съгласно Наредба № 32 от 1999 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства, чрез измерване на всички максимално допустими размери без допълнителни толеранси.

§ 20. Навсякъде в наредбата съкращението "КАТ - ПП" се заменя с "Пътна полиция".

 

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № І-45 ОТ 2000 Г. ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА, ОТЧЕТА, ПУСКАНЕТО В ДВИЖЕНИЕ И СПИРАНЕТО ОТ ДВИЖЕНИЕ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И НА РЕМАРКЕТАТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ  (ОБН. - ДВ, БР. 94 ОТ 2009 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 67 ОТ 2012 Г.)

§ 30. Наредбата въвежда изисквания на Директива 2007/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 септември 2007 г. за създаване на рамка за одобрение на моторните превозни средства и техните ремаркета, както и на системи, компоненти и отделни технически възли, предназначени за такива превозни средства (ОВ, L 263/9.10.2007 г.).

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № І-45 ОТ 2000 Г. ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА, ОТЧЕТА, ПУСКАНЕТО В ДВИЖЕНИЕ И СПИРАНЕТО ОТ ДВИЖЕНИЕ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И НА РЕМАРКЕТАТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ (ОБН. - ДВ, БР. 94 ОТ 2009 Г., ИЗМ. - ДВ, БР. 67 ОТ 2012 Г.)

§ 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) Изискванията за наличие на валиден ЕО сертификат за съответствие по чл. 12, ал. 1, т. 3 се прилагат за всички нови превозни средства от съответната категория от датите, посочени в приложението към § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 60 от 2009 г.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) За първоначална регистрация на нови ПС от категории М, N и O, до датите на влизане в сила на изискването за наличие на валиден ЕО сертификат за съответствие по ал. 1 собственикът представя:

1. документ, удостоверяващ съответствието на превозното средство с одобрения тип превозни средства, на база на национално одобряване на типа, издадено или признато за валидно на територията на Република България съгласно Наредба № 60 от 2009 г., или

2. удостоверение за индивидуално одобряване, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", или индивидуално одобряване, издадено от компетентен орган на държава - членка на ЕС, ЕИП, или Конфедерация Швейцария, и признато за валидно на територията на Република България съгласно Наредба № 60 от 2009 г.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) Представен ЕО сертификат за съответствие за нови ПС от категории М, N и O преди датите, посочени в приложението към § 5 от ПЗР на Наредба № 60 от 2009 г., се признава за регистрация.

(4) Некомплектовано превозно средство не може да бъде постоянно регистрирано, докато не бъде напълно комплектовано.

§ 32. Когато поради недостатъци в приложим регулаторен акт или поради неправилно прилагане от производителя на съответни изисквания на регулаторните актове за нови превозни средства структурните звена "Пътна полиция" при СДВР или ОДМВР установят, че въпреки че отговарят на съответните изисквания, превозните средства представляват сериозен риск за безопасността на движението по пътищата, вредят сериозно на околната среда или на общественото здраве, структурните звена "Пътна полиция" при СДВР или ОДМВР незабавно уведомяват Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация".

§ 33. В случаите, предвидени в тази наредба, електронната обработка и подаването на заявления и документи по електронен път се прилага след създаване на технически и организационни условия и програмните средства.

§ 39. Навсякъде в наредбата думите и съкращенията "Главна дирекция "Противодействие на престъпността, опазване на обществения ред и превенция", "Столична дирекция "Полиция", "областните дирекции "Полиция", "областна дирекция "Полиция", "СДП", "ОДП", "ГД ППООРП" и "ППООРП" се заменят съответно с "Главна дирекция "Охранителна полиция", "Столична дирекция на вътрешните работи", "областните дирекции на МВР", "областна дирекция на МВР", "СДВР", "ОДМВР", "ГД "ОП" и "ОП", а думите "Национална служба "Полиция" се заличават.

Изразите "службата, извършила", "съответната служба" и думите "служба", "службата", "служби" и "службите" се заменят навсякъде съответно със "структурното звено, извършило", "съответното структурно звено", "структурно звено", "структурното звено", "структурни звена" и "структурните звена".

 

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № I-45 ОТ 2000 Г. ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА, ОТЧЕТА, ПУСКАНЕТО В ДВИЖЕНИЕ И СПИРАНЕТО ОТ ДВИЖЕНИЕ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И НА РЕМАРКЕТАТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ (ОБН. - ДВ, БР. 67 ОТ 2012 Г.)

§ 38. Навсякъде в наредбата думите "структурното звено, извършило", "съответното структурно звено", "структурно звено", "структурното звено", "структурни звена" и "структурните звена" се заменят съответно със "звеното, извършило", "съответното звено", "звено", "звеното", "звена" и "звената", абревиатурата "ЗДП" се заменя със "ЗДвП", думите "Главна дирекция "Охранителна полиция" и "Главна дирекция "ОП" се заменят с "Главна дирекция "Национална полиция", абревиатурата "ГД "ОП" се заменя с "ГДНП", а думите "универсален електронен подпис" се заменят с "квалифициран електронен подпис".

 

Преходни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № I-45 ОТ 2000 Г. ЗА РЕГИСТРАЦИЯТА, ОТЧЕТА, ПУСКАНЕТО В ДВИЖЕНИЕ И СПИРАНЕТО ОТ ДВИЖЕНИЕ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И НА РЕМАРКЕТАТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ (ОБН. - ДВ, БР. 67 ОТ 2012 Г.)

§ 39. Разпоредбите на § 8, т. 1, буква "в" относно чл. 12б, ал. 1, т. 4, § 8, т. 2 относно чл. 12б, ал. 2 и § 10, т. 4 относно чл. 15, ал. 1, т. 8 влизат в сила от 1 ноември 2012 г.

 

Преходни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № I-45 ОТ 2000 Г. ЗА РЕГИСТРИРАНЕ, ОТЧЕТ, ПУСКАНЕ В ДВИЖЕНИЕ И СПИРАНЕ ОТ ДВИЖЕНИЕ НА МОТОРНИТЕ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА И РЕМАРКЕТА, ТЕГЛЕНИ ОТ ТЯХ, И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ ЗА РЕГИСТРИРАНИТЕ ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА (ОБН. - ДВ, БР. 45 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 30.05.2014 Г.)

§ 27. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

§ 28. Разпоредбите на § 6, т. 2, с която се създава ал. 9 в чл. 10, и § 17 влизат в сила от 1 юни 2015 г.

§ 29. Разпоредбата на § 12 относно чл. 15, ал. 1, т. 8, изречение второ влиза в сила от 1 септември 2014 г.

§ 30. Временни регистрационни номера по чл. 30, ал. 2, изречение второ, предназначени за МПС от категория L, състоящи се от петцифрена комбинация на числата от 0 до 9, разделени с буквата "В", се предоставят от 1 юни 2015 г.

§ 31. За промяна на вида на горивото в свидетелството за регистрация на превозното средство с изменение в конструкцията, при което в ПС е монтирана уредба, която позволява работата на двигателя с втечнен нефтен газ (ВНГ) или сгъстен природен газ (СПГ), преди 1 септември 2014 г. се представя паспорт, издаден съответно по реда на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове (обн., ДВ, бр. 82 от 2004 г., в редакцията на наредбата преди ДВ, бр. 99 от 2011 г.) или Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (обн., ДВ, бр. 67 от 2004 г., в редакцията на наредбата преди ДВ, бр. 99 от 2011 г.), или удостоверение за техническа изправност на ПС, част І, буква А, издадено по реда на наредбата по чл. 148, ал. 1 от Закона за движението по пътищата, в което е отразено, че ППС е с монтирана уредба на ВНГ/СПГ или водород.

§ 32. Навсякъде в наредбата съкращението "ППС" се заменя с "ПС".

 

Приложение № 1 към чл. 12, ал. 1, т. 3 (Ново - ДВ, бр. 57 от 2007 г., отм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.)

 

Приложение № 2 към чл. 12а, ал. 1, т. 6 и чл. 12б, ал. 1, т. 6 (Ново - ДВ, бр. 57 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.)


 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

 

От ..........................................................................................................................,

(име, презиме, фамилия/за юридически лица - име, презиме, фамилия на управителя)

ЕГН .............................................., лична карта № ..............................................,

издадена на ....................................................................................................... г.,

с постоянен адрес: .........................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................,

(гр./с., улица/ж.к., №/бл., вх., ет., ап.)

.................................................................................................................................,

 

 

Попълва

Управител на фирма ................................................................:

се за

(наименование на фирмата)

юриди-

БУЛСТАТ/ЕИК .................................................................................,

чески

Седалище: ........................................................................................................................................................

лица

(гр./с., улица/ж.к., №/бл., вх., ет., ап.)

 

 

 

С подписването на тази декларация декларирам, че:

на .................................. г., в ................................, гр. ..........................................,

(дата) (държава)

от ...........................................................................................................................................................................................................

(лице/фирма продавач)

..............................................................................................................................................................................................................

закупих .............................................................., с рег.№ ....................................,

(вид превозно средство)

марка ......................................................., модел .................................................,

с идентификационен номер на рама ..................................................................,

двигател номер ............................................................................................................................................................................................

превозното средство е влязло в Република България на: .....................................................................................................................................................

(дата)

Забележка: ..................................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

Дата................. г.

ПОДПИС:

 

 

 

Приложение № 3 към чл. 32в, ал. 3 (Ново - ДВ, бр. 105 от 2002 г., доп. - ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., предишно Приложение № 1 към чл. 32в, ал. 3 - ДВ, бр. 57 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.)

Списък на проверките, които задължително се извършват при първоначалните технически прегледи (Загл. изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.)

1. Проверка редовността на документите (сравняват се данните, вписани в съответния документ, с тези на МПС, срокът за неговата валидност и от кого е издаден).

2. Проверка техническото състояние на МПС:

Спирачна система:

ефективност на спирачния механизъм на работната, аварийната и спирачната система за паркиране;

равномерност в спирачното действие на левите и десните колела;

херметичност на тръбопроводите и на спирачните устройства по отношение изтичането на работен флуид (въздух, масло);

изправност на компресора и манометъра на пневматичната спирачна система;

състояние и действие на усилвателя на спирачната система.

Кормилна уредба и преден мост:

състояние и закрепване на кормилното колело, колоната и предавателния механизъм;

сумарна хлабина, плавност в предаване на усилие на кормилната уредба;

състояние на щангите, лостовете и на шарнирните връзки на кормилната уредба;

състояние на предния мост, състояние и действие на усилителя на кормилната уредба.

Колела и гуми:

състояние и закрепване на колелата, повреди на джантите;

съответствие на гумите (вид, размер, шарка на протектора), поставени на една и съща ос на МПС;

използване на вулканизирани или регенерирани гуми на предните колела;

състояние на гумите (повреди, дълбочина на шарките на протектора).

Двигател, трансмисия и окачване:

пускане в действие на двигателя;

обемно съдържание на СО и други вредни емисии в отработените газове на бензиновите двигатели;

степен на димност при дизеловите двигатели;

състояние и уплътнение на изпускателните тръбопроводи и шумозаглушителите;

състояние на двигателя, предавателната кутия и на тръбопроводите по отношение изтичането на гориво или масло;

състояние на карданния вал, хлабина в шарнирните и шлицевите връзки;

състояние на окачването (пружини, ресори, стабилизатори, скрепителни елементи и др.);

състояние на амортисьорите;

състояние и закрепване на задния мост.

Осветление и светлинна сигнализация:

състояние, цвят и действие на дългите и късите, габаритните и стоп-светлините, пътепоказателите, светлината за осветление на регистрационния номер и на други предписани или допуснати светлини на МПС;

регулираност на фаровете (на късите и дългите светлини);

състояние, вид, размери, разположение, цвят и видимост на предните, задните и страничните светлоотразители.

Рама, кабина и каросерия:

състояние на рамата (носещата конструкция);

външен вид и състояние на кабината на водача, каросерията (купето);

състояние на обзорните стъкла на МПС;

състояние на механизма за автоматично отваряне и затваряне на вратите на МПС, предназначени за масов превоз на хора;

състояние и закрепване на калобраните на задните калници;

наличие на предмети с ръбове или изпъкнали части, които могат да представляват опасност за водача, пътниците или другите участници в движението;

състояние на каросерията или кабината.

3. Проверка на техническото състояние на състав от пътни превозни средства:

състояние на теглително-прикачното и на опорно-прикачното устройство на състава от пътни превозни средства;

състояние на свързващите елементи от осветителната и светлинната сигнализация и на маркучите за подаване на въздух или течност от влекача към прикаченото превозно средство;

изправност на спирачната система на ремаркето - време на сработване на спирачната система по отношение на най-отдалечените колела на състава от пътни превозни средства;

наличие на предпазно въже или верига за ремаркета, които нямат устройство за автоматично спиране.

4. (доп. - ДВ, бр. 59 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.) Проверка на други устройства, съоръжения и допълнително оборудване:

състояние на табелите с регистрационни номера;

състояние на звуковия клаксон и на аварийните светлини;

състояние и действие на тахографа;

състояние и закрепване на електрическите кабели (в местата, където се виждат) и на акумулатора;

разположение, цвят и действие на предписаните контролни светлини и уреди (на арматурното табло);

състояние и действие на отоплителната и вентилационната система, определяне съдържанието на СО в отработените газове при независима система за отопление на купето;

състояние и закрепване на резервоара за гориво;

наличие на светлоотразителен стикер за МПС с монтирана автомобилна газова уредба;

състояние на задължителното и специалното оборудване в зависимост от вида на МПС (аптечка, светлоотразителен триъгълник, пожарогасител(и), резервно колело (гума с джанта) или система за самостоятелно възстановяване на спукана гума.

Превозно средство до 6 колела трябва да има едно резервно колело.

Превозно средство до 10 колела трябва да има две резервни колела.

Състав от превозни средства до 16 колела трябва да има три резервни колела.

Превозно средство с повече от 16 колела трябва да има четири резервни колела.

Когато колелата на ремаркето по вид и размер са различни от тези на автомобила влекач, то трябва да бъде снабдено с резервно колело.

 

Приложение № 4 към чл. 32д, ал. 1 (Ново - ДВ, бр. 105 от 2002 г., предишно Приложение № 2 към чл. 32д, ал. 1 - ДВ, бр. 57 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2009 г.)

Лице

Гръб

 

Приложение № 5 към чл. 33, ал. 3 (Ново - ДВ, бр. 105 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2003 г., в сила от 08.12.2003 г., предишно Приложение № 3 към чл. 33, ал. 3 - ДВ, бр. 57 от 2007 г.)

 

Приложение № 6 към чл. 33, ал. 5 (Ново - ДВ, бр. 105 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 105 от 2003 г., в сила от 08.12.2003 г., предишно Приложение № 4 към чл. 33, ал. 5 - ДВ, бр. 57 от 2007 г.)

 

Приложение № 7 към чл. 30, ал. 3 (Ново - ДВ, бр. 94 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г., предишно Приложение № 7 към чл. 30, ал. 2, изм. - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.)


 

ДО

НАЧАЛНИКА НА

ОТДЕЛ "ПЪТНА ПОЛИЦИЯ"

ПРИ ГДНП

ЧРЕЗ: НАЧАЛНИКА НА

"ПЪТНА ПОЛИЦИЯ"

ПРИ ...........................................................................................................................................................................................................................................

 

З А Я В Л Е Н И Е

 

От фирма: ...................................................................................................................................................................................................................................

БУЛСТАТ/ЕИК: ...................................................................................................................................................................................................................................

Регистрирана по фирмено дело № ...........................................................................................................................................................................................................

на Окръжен съд ............................................................................................................................................................................................................................

Седалище и адрес на управление: ...........................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................

тел./факс .............................................................., e-mail адрес ............................................................................................................................................

GSM: ............................................................................................................................................................................................................................................

Адрес за кореспонденция ....................................................................................................................................................................................................................

Управител ...................................................................................................................................................................................................................................

ЕГН ............................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................

(име, презиме, фамилия)

 

Господин началник,

Моля да ни бъдат предоставени за ползване ....... комплекта временни табели с регистрационни номера за придвижване на автомобили, собственост на фирмата.

Фирмата е вносител/производител на нови автомобили от следните марки:

...............................................................................................................................................................................................................................................

Фирмата извършва търговска дейност с автомобили втора употреба от следните марки:

...............................................................................................................................................................................................................................................

Дневникът за завеждане на табелите ще се съхранява на адрес:

...............................................................................................................................................................................................................................................

За водене на дневника ще бъде упълномощен:

.............................................................................................................................................................................................................................................

ЕГН ............................................, служител на фирмата.

Справка за временните табели с регистрационен номер ще може да се прави на тел. .........................................

Запознат съм с реда и условията за ползване на табелите.

Прилагаме следните документи:

1. Единен идентификационен код - за стопанските субекти, а за тези, които не притежават ЕИК - документ за създаване и за код БУЛСТАТ.

2. (отм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.)

3. (отм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.)

4. (отм. - ДВ, бр. 67 от 2012 г.)

5. Списък на регистрираните търговски обекти (автокъщи).

6. (отм. - ДВ, бр. 45 от 2014 г., в сила от 30.05.2014 г.)

7. Списък с данните на лицата, които ще отговарят и ползват временните табели с регистрационен номер.

8. Свидетелства за съдимост, декларации съгласно Закона за защита на личните данни и копия от трудов или граждански договор на лицата по предходната точка.

9. Декларация, че кандидатстващата фирма не е в производство по обявяване в несъстоятелност.

10. Документ, доказващ, че фирмата е вносител (производител) на автомобили от дадената(ите) марка(и) за Република България.

 

 

Дата: .........200.... г.

Управител:

 

(....................................)

 

(подпис, печат, име и фамилия)