НАРЕДБА № 18 ОТ 4 МАРТ 1999 Г. ЗА БЕЗОПАСЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО ВЪЗДУХА

ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА В сила от 19.04.1999 г. Обн. ДВ. бр.25 от 19 Март 1999г.

 

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определят условията и редът за безопасен превоз на опасни товари по въздуха.

Чл. 2. Опасни товари са предмети и/или вещества, които при превоз по въздуха могат да застрашат здравето, безопасността и собствеността.

Чл. 3. Опасни товари се приемат за превоз по въздуха, ако отговарят на условията и реда, посочени в тази наредба и в подробните изисквания и процедури в следните документи:

1. Технически инструкции на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО) по безопасен превоз на опасни товари по въздуха - документ 9284-AN/905 (ТИ);

2. Правилник на Международната организация за въздушен транспорт (ИАТА) за превоз на опасни товари по въздуха (ПИ);

3. специфичните изисквания на държавите и операторите, участващи в превоза на опасни товари по въздуха по целия маршрут (СИ).

Чл. 4. (1) Разпоредбите на тази наредба се прилагат към:

1. всички международни и вътрешни български и чуждестранни полети с гражданските въздухоплавателни средства (ВС), когато излитането или кацането се извършва на територията на Република България или се прелита през нейното въздушно пространство;

2. всички въздухоплавателни средства, вписани в държавния регистър на Република България, включително и когато се намират в чужбина, освен ако там не са в действие по-завишени изисквания.

(2) Министърът на транспорта може да разреши изключение от спазването на всички или някои от разпоредбите на тази наредба в случай на извънредни обстоятелства, когато не може да бъде използван друг вид транспорт и след като е направено всичко възможно за постигане общото ниво на безопасност при превоза, равнозначно на нивото, предвидено в наредбата.

Чл. 5. Разпоредбите на тази наредба не се прилагат за предмети и/или вещества, които се класифицират като опасни товари, но са необходими на борда на ВС, съгласно съответните изисквания за летателна годност и правила за експлоатация.

Чл. 6. Предмети и/или вещества, предназначени за необходим резерв на борда съгласно чл. 5, се превозват в съответствие с разпоредбите на тази наредба, с изключение на случаите, указани в част 1, глава 2 на ТИ и т. 2.5 на ПИ.

Чл. 7. Предмети и/или вещества, предназначени за лично ползване от пътниците и членовете на екипажа, се изключват от разпоредбите на тази наредба в случаите, указани в част 1, глава 2 на ТИ и т. 2.3 на ПИ.

 

Глава втора.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ И КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОПАСНИТЕ ТОВАРИ

Чл. 8. Опасните товари се класифицират в 9 класа в съответствие със списъка от част 2, глави 1 до 10 на ТИ и глава 2 на ПИ:

1. клас 1 - взривни вещества:

а) подклас 1.1 - изделия и вещества, които представляват опасност за масов взрив;

б) подклас 1.2 - изделия и вещества, които представляват опасност от изхвърляне, но не създават опасност за масов взрив;

в) подклас 1.3 - изделия и вещества, които представляват опасност от запалване или незначителна опасност от избухване, или незначителна опасност от изхвърляне, или и двете, но не и опасност от масов взрив;

г) подклас 1.4 - изделия и вещества, които не представляват значителна опасност;

д) подклас 1.5 - крайно нечувствителни вещества, които представляват опасност за масов взрив;

2. клас 2 - газове:

а) горими (лесновъзпламеними) газове;

б) негорими (невъзпламеними) нетоксични газове;

в) токсични газове;

3. клас 3 - горими (лесновъзпламеними) течности;

4. клас 4 - горими (лесновъзпламеними) твърди вещества; вещества, склонни към самовъзпламеняване; вещества, които при допир с вода отделят лесновъзпламеними газове:

а) подклас 4.1 - горими (лесновъзпламеними) твърди вещества;

б) подклас 4.2 - вещества, склонни към самовъзпламеняване;

в) подклас 4.3 - вещества, които при допир с вода отделят лесновъзпламеними газове;

5. клас 5 - окисляващи вещества или органични прекиси:

а) подклас 5.1 - окисляващи вещества;

б) подклас 5.2 - органични прекиси;

6. клас 6 - токсични (отровни) и инфекциозни вещества:

а) подклас 6.1 - токсични вещества;

б) подклас 6.2 - инфекциозни вещества;

7. клас 7 - радиоактивни материали;

8. клас 8 - вещества, причиняващи корозия;

9. клас 9 - разни опасни предмети и/или вещества.

Чл. 9. Предмети и/или вещества, непосочени в чл. 8 и носители на повече от една опасност, трябва да бъдат класифицирани в съответствие с опасността, създавана по време на превоза, съгласно условията и реда, посочени в ТИ и ПИ.

Чл. 10. Предмети и/или вещества, непосочени конкретно по наименование в чл. 8, които са отнесени към типа "неуказано конкретно" ("н.у.к."), могат да бъдат превозени по въздуха при спазване условията и реда на ТИ и ПИ.

 

Глава трета.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПРЕВОЗА НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО ВЪЗДУХА

Чл. 11. Забранени за превоз по въздуха при всякакви обстоятелства са опасните товари:

1. взривни предмети и/или вещества, които се възпламеняват или се разпадат, когато са подложени на температура 75 градуса С в продължение на 48 часа;

2. взривни предмети и/или вещества, съдържащи хлорати и амониеви соли;

3. взривни предмети и/или вещества, съдържащи смеси от хлорати и фосфати;

4. твърди взривни предмети и/или вещества, които са класифицирани като извънредно чувствителни на механичен удар;

5. течни взривни предмети и/или вещества, които са класифицирани като умерено чувствителни на механичен удар;

6. предмети и/или вещества, които могат да произвеждат опасно нарастване на топлина или газ при нормални условия за превоз по въздуха;

7. лесновъзпламеними твърди предмети и/или вещества и органични прекиси, проявяващи при изпробване взривни свойства и пакетирани по такъв начин, че процедурата на класификацията ще изисква употребата на етикети за взривоопасност поради допълнителен риск.

Чл. 12. Забраняват се за превоз по въздуха, ако не са освободени от забрана, опасните товари, описани и в част 1, глава 2, т. 2.2 на ТИ и т. 2.1.2 на ПИ:

1. предмети и/или вещества, забранени за превоз (включително означените като "н.у.к.");

2. радиоактивни материали;

3. заразени живи животни;

4. течности или твърди тела.

Чл. 13. При международен превоз на опасни товари по въздуха разрешение за освобождаване по чл. 12, т. 1 трябва да се получи както от държавите на изпращането и получаването, така и от държавите, през чието въздушно пространство ще преминава въздухоплавателното средство.

Чл. 14. Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД ГВА) може да предлага на министъра на транспорта забрана за превоз по въздуха и за предмети и/или вещества, невключени като ограничения в тази наредба, както и в ТИ и ПИ, в случай че бъдат констатирани условия за застрашаване безопасността на полетите.

 

Глава четвърта.

ОПАКОВАНЕ

Чл. 15. (1) Общите изисквания за опаковане, изброени в тази глава, се прилагат за превоз на опасни товари по въздуха без тези, които попадат в чл. 8, ал. 1, т. 7. Освен общите изисквания в тези случаи се спазват и изискванията, съдържащи се в ТИ и ПИ.

(2) За опасните товари от клас 7 по чл. 8, ал. 1 се прилагат изискванията, залегнали в част 3, глава 9 на ТИ и глава 10.5 на ПИ.

Чл. 16. Опасните товари трябва да се опаковат в опаковки с добро качество и ненарушена цялост, конструирани и затворени по начин, предотвратяващ изтичане или разсипване, което може да настъпи в нормални условия на въздушния превоз от промени в температурата, влажността, налягането или от вибрациите.

Чл. 17. Опаковките от типа единични или комбинирани, първично или повторно употребявани, трябва да отговарят на техническите изисквания при производство и изпитвания съгласно стандартите, публикувани в ТИ и ПИ.

Чл. 18. Опаковките, влизащи в пряк контакт с опасните вещества, трябва да издържат на всяко химическо или друго въздействие на тези вещества. Материалите, от които са направени опаковките, не трябва да съдържат вещества, които могат да реагират опасно със съдържанието, да формират опасни съединения или значително да влошат свойствата им. Не трябва да бъдат използвани материали като някои пластмаси, които могат да станат меки, чупливи или промокаеми под въздействието на температурите, възникващи по време на превоза поради химично въздействие на съдържанието или използването на охлаждащо вещество.

Чл. 19. Не се допуска опасни товари да бъдат пакетирани в една и съща външна опаковка заедно с опасни или други товари, ако те реагират опасно помежду си.

Чл. 20. Вътрешните съдове и опаковки се обезопасяват срещу счупване, разсипване или смесване на вещества посредством уплътнители или адсорбиращи материали. Опаковането се извършва съгласно опаковъчните инструкции - част 3, глава 3 на ТИ и глава 5.1. и 10.5 на ПИ.

Чл. 21. Опаковките трябва да бъдат с такива размери, че да има достатъчно място да се поставят всички необходими етикети и маркировки, освен ако е предвидено друго в ТИ и ПИ.

 

Глава пета.

МАРКИРАНЕ И ЕТИКЕТИРАНЕ

Чл. 22. Всяка опаковка, отговаряща на изискванията на част 7, глава 2 и част 4, глава 2 на ТИ и глави 7 и 10 на ПИ, трябва да бъде маркирана съгласно съответните указания за маркиране в тях.

Чл. 23. Всяка опаковка с опасни товари се маркира с точното товарно-превозно наименование на съдържанието й, номера, определен от ООН, както и други маркировки, указани в част 4, глава 2 на ТИ и глави 7 и 10 на ПИ.

Чл. 24. Върху опаковка, съдържаща течни опасни товари, не се разрешава да се нанасят стрелки за други цели, освен за да се посочи съответната ориентация на пакета.

Чл. 25. За изписване на маркировките, отнасящи се за опасни товари, задължително се използва английски език в допълнение към езика, който може да бъде изискан от държавата на изпращане.

Чл. 26. Всяка опаковка с опасни товари (включително радиоактивни материали) се етикетира с етикети за опасност, указани в част 4, глава 3 на ТИ и глави 7 и 8 на ПИ.

Чл. 27. Всяка опаковка с опасни товари се етикетира с етикети, указващи начина на обработването й, съгласно част 4, глава 3 на ТИ и глава 2 на ПИ.

Чл. 28. Маркировката и етикетите върху опаковките за опасни товари трябва да бъдат достатъчно устойчиви за нормални условия по време на превоз по въздуха в съответствие с част 4, глави 2 и 3 на ТИ и глави 7 и 10 на ПИ.

 

Глава шеста.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВА НА ТОВАРО-ИЗПРАЩАЧА

Чл. 29. Товароизпращачът предлага за превоз опасни товари, когато те не са забранени за превоз по въздуха. Той носи отговорност за правилното класифициране, опаковане, маркиране и етикетиране съгласно изискванията на ТИ и ПИ.

Чл. 30. (1) С предаването на опасния товар за превоз товароизпращачът представя изготвена и подписана от него "Декларация на изпращача". Тя съдържа необходимите изисквания съгласно част 4, глава 4 на ТИ по образец (приложение № 1).

(2) Декларацията на изпращача се изготвя в два екземпляра и се прилага към товарителницата. Единият екземпляр се задържа от превозвача, а другият придружава пратката.

(3) Товарителницата трябва да показва ясно, че пратката съдържа опасни товари, както са описани в съпровождащата декларация на изпращача. В нея се вписва необходимата информация, посочена в част 4, глава 4 на ТИ и точка 8.2 на ПИ.

(4) За попълване на декларацията на изпращача, придружаваща опасните товари, задължително се използва английски език в допълнение към езика, който може да бъде изискан от държавата на изпращане.

Чл. 31. Товароизпращачът е длъжен да доставя опасните товари на летището за натоварване точно в договореното с превозвача време. Не се допуска складирането на опасни товари в района на летището, освен ако има специално подготвени за тази цел складове.

 

Глава седма.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ПРАВА НА ПРЕВОЗВАЧА

Чл. 32. (1) Задълженията на превозвача се разпростират и върху неговия обслужващ агент.

(2) Превозвачът не приема опаковка, съдържаща опасен товар за превоз по въздуха, ако не са изпълнени следните условия:

1. към опасния товар да са приложени попълнени документи за превоз, с изключение на случаите, когато в ТИ и ПИ е посочено, че такива документи не са необходими;

2. да са осигурени място за складиране, проверка на външната опаковка и съответстващ контейнер за опасни товари по реда, посочен в ТИ и ПИ.

(3) Специални указания, отнасящи се до приемането на външни опаковки, се съдържат в част 5, глава 1 на ТИ.

(4) Товарните ВС се товарят и разтоварват в специално определени и при нужда специално оборудвани места в района на летището на такова разстояние и разположение, че да не се застрашават животът на хората в летището, сградите, съоръженията и сигурността на полетите на други ВС.

Чл. 33. Ако маршрутът на въздушния превоз на опасните товари изисква превозът да се изпълни с ВС на два или повече превозвача, обслужващият агент, получил заявка за такъв превоз, може да потвърди извършването му само след като получи потвърждение от страна на всички превозвачи, участващи в превоза на опасни товари по въздуха.

Чл. 34. Превозвачът използва контролна карта-списък по образец (приложения № 2 и № 2А), по която извършва приемането, с цел да се обезпечи точното спазване на разпоредбите.

Чл. 35. Опаковка или отделна товарна единица не се разрешава да бъде натоварвана на ВС, ако не е била проверена и не е установено, че няма признаци за изтичане или повреда на съдържащите се в нея опасни товари.

Чл. 36. Ако натоварена на ВС опаковка с опасни товари е повредена или изтича, превозвачът я сваля от ВС и след като се увери, че остатъкът от пратката е в годно състояние за превоз по въздуха и няма замърсени или повредени други пакети, извършва превоза.

Чл. 37. В пилотската или в заетата от пътници пътническа кабина не се превозват опасни товари. Изключенията са посочени в разпоредбите на чл. 5 и 7, а за радиоактивни материали-съгласно указанията по част 2, глава 7 на ТИ и т. 2.5 на ПИ.

Чл. 38. Опаковки, които съдържат опасни товари и биха могли да реагират опасно помежду си, не трябва да се разполагат във ВС една до друга или в положение, което би позволило взаимодействието между товарите. Минималните изисквания относно разполагането на несъвместими опасни товари се съдържат в ТИ и ПИ.

Чл. 39. Опаковки, съдържащи опасни товари, ако не са разположени в единица товарно устройство (ЕТУ), се проверяват за признаци на повреда или изтичане при разтоварването от въздухоплавателното средство. Ако се намерят признаци за повреда или изтичане от такива опаковки или от ЕТУ, зоната, където са били разположени във ВС, се проверява за повреда или замърсяване и всяко опасно замърсяване се отстранява.

Чл. 40. Когато се приемат и превозват инфекциозни или токсични вещества или радиоактивни материали, превозвачите спазват специалните изисквания, изложени в част 5, глава 1 и 2 на ТИ и глава 9.4 на ПИ.

Чл. 41. Вещества, които са маркирани или са известни като токсични или инфекциозни (клас 6), не се превозват в едно и също отделение на ВС заедно с живи животни, хранителни продукти, кърма и медикаменти. Единични товарни устройства, съдържащи токсични или инфекциозни вещества, не се разполагат на борда на ВС до ЕТУ, съдържащи хранителни продукти, кърма или медикаменти.

Чл. 42. Въздухоплавателно средство, замърсено от радиоактивни материали, незабавно се изважда от експлоатация, докато нивото на радиация на всяка достъпна повърхност и нефиксираното замърсяване превишават стойностите, указани в част 5, глава 3 на ТИ и точка 9.4.3 на ПИ.

Чл. 43. Опаковките с радиоактивни материали, които са натоварени на ВС, се отделят от хора, живи животни и непроявени фотоматериали при спазване на разграничителните разстояния, таблично указани в част 5, глава 2 на ТИ или т. 9.3.17 и табл. 9.3.F на ПИ.

Чл. 44. Когато опасни товари в съответствие със съдържащите се в наредбата разпоредби са натоварени на ВС, превозвачът е длъжен да ги опази от повреждане. Той ги укрепва във ВС по такъв начин, че да предотврати каквото и да е придвижване по време на полет, което би променило разположението на опаковките. За опаковки, съдържащи радиоактивни материали, укрепването трябва да гарантира спазването през цялото време на превоза изискванията по чл. 42 относно разграничаването.

Чл. 45. Опаковките с опасни товари, които носят етикета "само за товарно ВС", се натоварват по такъв начин, че член на екипажа или друго упълномощено лице да има възможност да оглежда и при необходимост да обработва, и където размерът и теглото позволяват, да разделя такива опаковки от други товари по време на полета. Това не се прилага в случаите, указани в част 5, глава 2 на ТИ и точка 9.3.4 на ПИ.

Чл. 46. Натоварването и разтоварването на ВС, превозващи опасни товари, се извършват при спазване на тази наредба от специално обучени и инструктирани работници, като се вземат необходимите мерки за безопасността и хигиената на труда, противопожарната охрана и др. съгласно съответните нормативни актове.

Чл. 47. Когато предстои да се возят опасни товари, превозвачът своевременно и преди излитането на ВС снабдява командира с писмена информация по образец (приложение № 3).

Чл. 48. Превозвачът трябва да осигури в своето "Ръководство за провеждане на полетите" такава информация, която определя правата и задълженията на екипажа относно превоза на опасни товари и указания за действията, които да се предприемат в случай на аварийна обстановка, възникнала при превоза на опасни товари.

Чл. 49. Превозвачът уведомява пътниците за видовете опасни предмети и вещества, които са забранени да превозват на борда на ВС като предаден багаж или лични вещи под техен надзор. Опасни предмети и/или вещества съгласно ПИ, табл. 2.3.А. на ПИ, не се разрешава да се носят от пътници или екипаж/кабинен състав на ВС.

Чл. 50. Ако по време на полет възникне аварийна ситуация, командирът на ВС уведомява ръководството на въздушното движение за намиращите се на борда опасни товари. Ако аварийната ситуация позволява, информацията включва точните превозни наименования, класа, допълнителните рискове, за които се изискват етикети, групата на съвместимост за клас 1 и количеството и местоположението на опасните товари на борда на ВС.

Чл. 51. Когато с ВС, превозващо опасни товари, е станало произшествие, превозвачът възможно най-бързо информира държавата, в която е станало произшествието, за превозваните опасни товари заедно с техните точни наименования, клас, допълнителни рискове, за които се изискват етикети, групата на съвместимост за клас 1 и количеството и местоположението им на борда на ВС.

Чл. 52. Когато с ВС, превозващо опасни товари, е възникнала предпоставка за произшествие, превозвачът осигурява при поискване от страна на държавата, в която е възникнала предпоставката, необходимата информация, за да се сведат до минимум опасностите, възникнали вследствие някаква повреда по носените опасни товари.

 

Глава осма.

КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА

Чл. 53. Организациите, извършващи дейност при условията и по реда на тази наредба, да осигуряват и поддържат квалификацията на персонала, посочена в глава 6 на ТИ и глава 1.5 на ПИ.

Чл. 54. Необходимата квалификация се придобива и поддържа в лицензирани от министъра на транспорта учебни центрове при спазване на задължителните минимални изисквания за обучение съгласно приложение № 4.

 

Глава девета.

КОНТРОЛ

Чл. 55. Операторът има право да проверява пратката и придружаващите я документи за съответствие с изискванията на наредбата както в присъствието, така и в отсъствието на представител на товароизпращача. При установяване на нарушение в съдържанието, опаковката, маркировката и придружаващите пратката документи операторът има право да откаже превоза или да го прекъсне в който и да е пункт от маршрута. За предприетите действия операторът веднага уведомява товароизпращача.

Чл. 56. Контролът по приемането и изпращането на опасни товари за превоз по въздуха от пощенските служби става по реда, определен от Комитета по пощи и далекосъобщения и съгласуван с Министерството на транспорта.

 

Заключителни разпоредби

§ 1. Тази наредба се издава на основание § 6, ал. 1 във връзка с чл. 16а, т. 6 от Закона за гражданското въздухоплаване (обн., ДВ бр. 94 от 1972 г.; изм., бр. 30 от 1990 г.; изм. и доп., бр. 16 от 1997 г.; изм. и доп., бр. 85 от 1998 г.).

§ 2. Тази наредба отменя Наредба 6 от 15.ХI.1988 г. за безопасен превоз на опасни товари по въздуха (ДВ, бр. 4 от 1987 г.).

§ 3. Контролът по спазването правилата на тази наредба се упражнява от министъра на транспорта или упълномощено от него лице.

§ 4. Наредбата влиза в сила 30 дни след обнародването й в "Държавен вестник".

 

Приложение № 1 към чл. 30, ал. 1

SHIPPER'S DECLARATION FOR DANGEROUS GOODS

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПРАЩАЧА ЗА ОПАСНИ ТОВАРИ

 

Shipper :

Air Waybill    No

Изпращач:

Товарителница            No           196 -

 

 

 

Рaде/Страница           of/от                Pages/Страници

 

 

 

Shipper's Reference Number  /optional/ Референтен номер

 

/по желание/

Consignee :

ОПЕРАТОР /ПРЕВОЗВАЧ/

Получател :

 

Two completed and signed copies of this Declaration must

WARNING :

be handed to the operator.

Failure to comply in all reepects with the

Два попълнени и подписали екземпляра от тази Декларация

applicable   Dangerous   Goods   Regulations

да се предадат на Авиокомпанията.

/DSR/may be in breach of the applicable law,

 

subjact to legal penalties.

 

This   Declaration   must   not,    in   any

 

circumstances, be completed and/or signed by a

 

consolidator, a forwarder or an IATA cargo

 

agent.

 

ВНИМАНИЕ:

TRANSPORT DETAILS

Неспазването на която и да в точка от

ПОДРОБНОСТИ ПО ПРЕВОЗА

Правилника на ИАТА /DGR/ за провоз на Опасни

 

Товари   може да   означава   нарушение   на

 

действащите закони и е наказуемо от закона.

 

Тази Декларация ме може в никакъв случай да

 

бъде попълвана и/или подписвана от спедитор,

 

междинен изправач или ИАТА карго-агент.

 

 

This shipment is within

Airport of Departure :

Shipment type : /delete non-applicable/

the limitations

Отправно летище :

тип на пратката : /ненужното се зачертава/

prescribed for:

 

 

/delete non-applicable/

 

 

 

 

Тази пратка е в

 

NON - RADIOACTIVE

RADIOACTIVE

 

разрешените граници за :

Airport of Destination :

 

 

 

/ненужното се зачертава/

Летище на крайно

НЕ РАДИОАКТИВНА

РАДИОАКТИВНА

 

 

PASSENGER

CARGO

 

местоназначение :

 

 

AND CARGO

AIRCRAFT

 

 

 

 

AIRCRAFT

ONLY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NATURE AND QUANTITY OF DANGEROUS GOODS

ЕСТЕСТВО И КОЛИЧЕСТВО НА ОПАСНИТЕ ТОВАРИ

Dangerous Goods Identification

Quantity and

Packing

Authorization

Идентификация на опаските товари

type of packing

Inst.

 

 

Class or

UN or ID

Packing

Subsi-

Количество и тип

Инструкция

Разрешение

Proper Shipping Name

Division

Group

diary

на опаковката

за

 

 

 

 

 

Risk

 

опаковане

 

Точно наименование

Клас или

Стандар-

Опако-

 

 

 

 

за транспортиране

подраз-

тен №

въчна

 

 

 

 

 

деление

по ООН

група

 

 

 

 

 

 

или иден-

 

 

 

 

 

 

 

тифика-

 

 

 

 

 

 

 

ционен №

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Additional Handling Information :

Допълнителни сведения за начина на опаковка :

 

I hereby declare that the contents of this consignment are fully

Name /Title of Signatory

and accurately described above by the proper shipping name, and

Име /Длъжност на подписалия

are classified, packaged, marked and labelled, and are in all

 

respects in proper condition for transport by air according to

 

Place and Date applicable international and National Government Regulations.

Място и дата

 

 

Аз, долуподписаният, декларирам, че съдържанието на тази пратка

Signature

в изцяло и точно описано по-горе от точного наименование за

Подпис

превоз и е класифицирано, олаковано, маркирано и етикирано и във

 

всяко отношение е в подходяще състояние за транспортиране по

 

въздуха в съответствие с приложимите международни и национални

 

държавни разпоредби.

 
 

Приложение № 2 към чл. 34

DANGEROUS GOODS CHECK LIST FOR A NON-RADIOACTIVE SHIPMENT

The recommended check list appearing on the following pages is intended to verify shipments at origin.

Never accept or refuse a shipment before all items have been checked.

Is the following information correct for each entry?

SHIPPERS DECLARATION FOR DANGEROUS GOODS (DGD)

 

 

YES

NO*

N/A

 

 

 

 

 

 

1. Two copies in English and in the IATA

 

 

format (8.1.1.1, 8.1.2.1, 8.1.2.3)

 

 

 

 

2. Full name and address of Shipper

 

 

(8.1.6.1)

 

 

 

 

3. Full name and address of Consignee

 

 

(8.1.6.2)

 

 

 

 

4. Name and Telephone Number of a 

person responsible for Division 6.2

 

 

 

 

Infectious Substance shipment

 

 

 

 

(8.1.6.2)

 

 

 

 

5. If the Air Waybill number is not 

 

 

shown, enter it! (8.1.6.3)

 

 

 

 

6. The number of pages shown (8.1.6.4)

 

 

7. If full name of Airport or City of Depar- 

 

 

ture or Destination is not shown, enter

 

 

 

 

it! (8.1.6.6 and 8.1.6.7)

 

 

 

 

8. The non-applicable Aircraft Type

 

 

deleted (8.1.6.5) and the word "Radio-

 

 

 

 

active" deleted (8.1.6.8)

 

 

 

 

Identification

 

 

 

 

9. Proper Shipping Name and the

 

 

technical name in parentheses for

 

 

 

 

asterisked entries (8.1.6.9, Step 1)

 

 

 

 

10. Class or Division, and for Class 1, the

 

 

Compatibility Group (8.1.6.9, Class 2)

 

 

 

 

11. UN or ID Number, preceded by prefix

 

 

(8.1.6.9, Step 3)

 

 

 

 

12. Packing Group (8.1.6.9, Step 4) 

13. Subsidiary Risk (8.1.6.9, Step 5) 

Quality and Type of Packing

 

 

 

 

14. Number and Type of Packages

 

 

(8.1.6.9, Step 6)

 

 

 

 

15. Quantity and unit of measure (net or 

gross, as applicable) per package

 

 

 

 

(8.1.6.9, Step 6)

 

 

 

 

16. If different dangerous goods are

 

 

 

 

packed in one outer packaging, are

 

 

 

 

the following rules applied:

 

 

 

 

- Compatible according to Table

 

 

 

 

9.3.A (note exception for chemical kits.

 

 

 

 

See Packing Instruction 915 and Y915) 

- For UN packages containing Divi-

 

 

 

 

sion 6.2 (5.0.2.11)

 

 

 

 

-"All packed in one (type of packaging)" 

(8.1.6.9, Step 6)

 

 

 

 

-Calculation of "Q" value (5.0.2.11; 

5.0.3.2; 8.1.6.9, Step 6) 

17. Overpack:

 

 

 

 

-Indication "Overpack used" 

(8.1.6.9, Step 7)

 

 

 

 

- Compatible according to Table 

9.3.A (5.0.1.5(a) and (c))

 

 

 

 

Packing Instructions

 

 

 

 

18. Packing Instruction Number (8.1.6.9,

 

 

Step 8)

 

 

 

 

Authorizations

 

 

 

 

19. Indication of Limited Quantity if "Y" 

packing instruction used (8.1.6.9, Step 9)

 

 

 

 

20. The Special Provision Number if A1, 

A2 or A109 (8.1.6.9, Step 9)

 

 

 

 

21. Indication that governmental authoriza- 

tion is attached, including a copy in

 

 

 

 

English(8.1.6.9, Step 9)

 

 

 

 

22. Requirements for Explosives when 

Packing Instruction 101 used (8.1.6.9,

 

 

 

 

Step 9)

 

 

 

 

Additional Handling Information

 

 

 

 

23. For self-reactive and related 

substances of Division 4.1 and

 

 

 

 

organic peroxides of Division 5.2, or

 

 

 

 

samples thereof, is the mandatory

 

 

 

 

statement shown (8.1.6.10; 8.1.6.11)

 

 

 

 

24. Prior arrangement statement for

 

 

 

 

Infectious Substances (8.1.6.12) 

25. Name and Title of signatory,

 

 

Place and Date indicated (8.1.6.13

 

 

 

 

and 8.1.6.14)

 

 

 

 

26. Signature of Shipper (8.1.6.15)

 

 

27. Amendment or alteration signed by 

Shipper (8.1.2.6)

 

 

 

 

AIR WAYBILL

 

 

 

 

28. The Handling Information box 

shows:"Dangerous goods as per

 

 

 

 

attached Shipper's Declaration" (8.2.2)

 

 

 

 

29. Cargo Aircraft Only, if applicable 

(8.2.2)

 

 

 

 

PACKAGE(S) AND OVERPACKS

 

 

 

 

30. Packaging conforms with packing

 

 

instruction and is undamaged (9.1.1.4)

 

 

 

 

31. Same number and type of packagings 

and overpacks delivered as shown on

 

 

 

 

DGD

 

 

 

 

Markings

 

 

 

 

32. For UN Specification Packaging, are

 

 

 

 

they marked according to 6.0.4.2:

 

 

 

 

- Specification Code 

- X, Y or Z, agreed with Packing 

Group/Packing instruction

 

 

 

 

- Maximum Gross Weight not 

exceeded (Solids or Inner

 

 

 

 

Packigings)

 

 

 

 

- Infectious substance package 

marking (6.0.6)

 

 

 

 

33. The Proper Shipping Name(s) includ-

 

 

ing technical name where required,

 

 

 

 

and the UN or ID Number(s)

 

 

 

 

(7.1.5.1(a))

 

 

 

 

34. The name(s) and Address(es) of Ship-

 

 

per and Consignee(7.1.5.1(b))

 

 

 

 

35. The Net Quantity of Explosives and 

Gross Weight  of the package for

 

 

 

 

Class 1 items(7.1.5.1(c))

 

 

 

 

36. The Name and Telephone Number of 

a person responsible for Division 6.2

 

 

 

 

Infectious  Substances shipment

 

 

 

 

(7.1.5.1(d))

 

 

 

 

37. The Special Marking requirements 

shown for Packing Instruction 202

 

 

 

 

(7.1.5.1(e))

 

 

 

 

38. In case of Carbon Dioxide Solid (Dry 

Ice), the Net Weight marked on the

 

 

 

 

package (7.1.5.1(f))

 

 

 

 

39. For Limited Quantity packagings: 

"LIMITED QUANTITY" or "LTD. QTY."

 

 

 

 

(7.1.5.3)

 

 

 

 

Labelling

 

 

 

 

40. The Primary Risk  label(s), with Class

 

 

or Division Number of affixed to each

 

 

 

 

package, as per 4.2, Column E

 

 

 

 

(7.2.3.2)

 

 

 

 

41. The Subsidiary Risk label(s),without 

Class or Division Number, as per 4.2,

 

 

 

 

Column E (7.2.3.2)

 

 

 

 

42. Cargo Aircraft Only label, adjacent to 

the Hazard label(s) (7.2.4.3, 7.2.6.3)

 

 

 

 

43. "Orientation" labels (7.2.4.4) 

44. For Magnetized Material, the Handling 

label (Subsection 4.2, Column E and

 

 

 

 

7.2.3.8)

 

 

 

 

45. All above labels correctly affixed 

(7.2.5; 7.2.6) and have all irrelevant

 

 

 

 

marks and labels been removed

 

 

 

 

(7.1.1; 7.2.1)

 

 

 

 

For Overpacks

 

 

 

 

46. If specification markings are not 

visible, the required statement marked

 

 

 

 

(7.1.4.2)

 

 

 

 

47. Packaging use markings as required 

in 7.1.5 must be clearly visible or

 

 

 

 

reproduced on the outside of the

 

 

 

 

overpack

 

 

 

 

48. If more than one overpack,the total 

quantity of dangerous goods must be

 

 

 

 

indicated adjacent to the proper ship-

 

 

 

 

ping name (7.1.4.3)

 

 

 

 

49. Cargo Aircraft Only restrictions 

(5.0.1.5(c))

 

 

 

 

GENERAL

 

 

 

 

50. State and Operator variations 

complied with (2.9)

 

 

 

 

51. The Emergency Response Telephone 

Number as required by USG-12

 

 

 

 

52. Advance arrangements made and 

confirmed (9.1.2; 9.1.3)

 

 

 

 

53. For Cargo Aircraft Only  shipments, a 

cargo aircraft operates on all sectors

 

 

 

 

Comments:

 

Checked by:

 

 

 

 

 

Place:

Signature:

 

 

 

 

Date:

Agent's number **

 

 

 

 

Time:

 

 

 

 

 

* If any question is answered with a "no" do not accept the shipment and

 

give a duplicate copy of this completed form to the shipper.

 

 

 

* Agent's number ** is relevant to individual DGR Certificate

 
 

Приложение № 2А към чл. 34

DANGEROUS GOODS CHECK LIST FOR A RADIOACTIVE SHIPMENT

The recommended check list appearing on the following pages is intended to verify shipments at origin.

Never accept or refuse a shipment before all items have been checked.

Is the following information correct for each entry?

SHIPPERS DECLARATION FOR DANGEROUS GOODS (DGD)

 

 

YES

NO*

N/A

 

 

 

 

 

 

1. Two copies in English and in the IATA

 

 

format (8.1.1, 10.8.1.1(b), 10.8.1.1(c),

 

 

 

 

9.1.1.2)

 

 

 

 

2. Full name and address of Shipper

 

 

(10.8.1.3(a))

 

 

 

 

3. Full name and address of Consignee

 

 

(10.8.1.3(b))

 

 

 

 

4. If the Air Waybill number is not 

 

 

shown, enter it! (10.8.1.3(c))

 

 

 

 

5. The number of pages shown

 

 

(10.8.1.3(d))

 

 

 

 

6. If full name of Airport or City of Depar- 

 

 

ture or Destination is not shown, enter

 

 

 

 

it! (10.8.1.3(f) and 10.8.1.3(g))

 

 

 

 

7. The non-applicable Aircraft Type

 

 

deleted (10.8.1.3(e)) and the word

 

 

 

 

"Non-Radioactive" deleted

 

 

 

 

(10.8.1.3(h))

 

 

 

 

Identification

 

 

 

 

8. Proper Shipping Name (10.8.1.3(I),

 

 

Step 1)

 

 

 

 

9. Class 7 (10.8.1.3(i), Step 2)

 

 

10. UN Number, preceded by prefix

 

 

(10.8.1.3(i), Step 3)

 

 

 

 

11. Packing Group if required for Subsidi- 

ary Risk (10.8.1.3(i), Step 4)

 

 

 

 

12. Subsidiary Risk (10.8.1.3(i), Step 5) 

Quality and Type of Packing

 

 

 

 

13. The words "Radioactive Material" if 

not included in the Proper Shipping

 

 

 

 

Name (10.8.1.3(i), Step 6)

 

 

 

 

14. Name or Simbol of Radionuclide(s)

 

 

(10.8.1.3(i), Step 6)

 

 

 

 

15. A description of the physical and 

chemical form, or Special Form, if not

 

 

 

 

included in Proper Shipping Name

 

 

 

 

(10.8.1.3(I), Step 6)

 

 

 

 

16. The group for LSA and SCO 

(10.8.1.3(i), Step 6)

 

 

 

 

17. The number and type of packages

 

 

and the activity in Becquerels in each

 

 

 

 

package, or for Fissile Material the

 

 

 

 

total weight in grams or kilograms of

 

 

 

 

fissile material may be shown in place 

of activity (10.8.1.3(I), Step 7)

 

 

 

 

18. Activity within limits for Type A pack-

 

 

ages (Table 10.4.A) or Type B (see

 

 

 

 

attached competent authority

 

 

 

 

certificate)

 

 

 

 

19. Words "overpack used"shown on the 

DGD (10.8.1.3(I), Step 8)

 

 

 

 

Packing Instructions

 

 

 

 

20. Category of package(s) or overpack

 

 

(10.8.1.3(I), Step 9)

 

 

 

 

21. Transport Index and dimensions for 

Category II and Category III only

 

 

 

 

(10.8.1.3(I), Step 9)

 

 

 

 

22. "Fissile Excepted"(10.8.1.3(i), Step 9) 

Authorizations

 

 

 

 

23. Indication marks shown and a copy

 

 

 

 

of the document in English attached

 

 

 

 

to DGD for the following (10.8.1.3(I),

 

 

 

 

Step 10; 10.10.3.1):

 

 

 

 

- Special Form approval certificate 

- Type B package design approval 

cerificate

 

 

 

 

- Type B(M) package shipment

 

 

 

 

approval certificate 

- Fissile material package design

 

 

 

 

approval cerificate 

- Fissile material package shipment

 

 

 

 

approval cerificate 

- Special Arragement shipment

 

 

 

 

approval certificate 

24. Additional Handling Information 

(10.8.1.3(k))

 

 

 

 

25. Name and Title of Signatory,

 

 

Place and Date indicated (10.8.1.3(l)

 

 

 

 

and 10.8.1.3(m))

 

 

 

 

26. Signature of Shipper (10.8.1.3(n))

 

 

27. Amendment or alteration signed by 

Shipper (10.8.1.1(f))

 

 

 

 

AIR WAYBILL

 

 

 

 

28. The Handling Information box

 

 

shows:"Dagnerous goods as per

 

 

 

 

attached Shipper's Declaration"

 

 

 

 

(10.8.3.1 and 10.8.3.3)

 

 

 

 

29. Cargo Aircraft Only, if applicable 

(10.8.3.1)

 

 

 

 

PACKAGE(S) AND OVERPACKS

 

 

 

 

30. Number and type of packagings and 

overpacks delivered as shown on

 

 

 

 

DGD

 

 

 

 

31. Unbroken transportation seal

 

 

(10.6.1.1(d); 10.6.1.1(g); 10.6.1.2(b))

 

 

 

 

and package in proper condition for

 

 

 

 

carriage(9.1.1.3, 9.1.1.4)

 

 

 

 

Markings

 

 

 

 

32. Package bears Type A (10.7.1.3(c)) 

33. Package bears Type B(U) or Type 

B(M) and approval mark corres-

 

 

 

 

ponding to the certificate (10.7.1.3(d))

 

 

 

 

34. The Proper Shipping Nameand UN

 

 

Number (10.7.1.3(a))

 

 

 

 

35. The Name and Address of the Ship-

 

 

per and Consignee(10.7.1.3(a))

 

 

 

 

36. The permissible gross mass if it 

exceed 50 kg (10.7.1.3(a))

 

 

 

 

Labelling

 

 

 

 

37. Two correctly completed Radioactive

 

 

labels on opposite sides (10.7.4.3;

 

 

 

 

10.7.3.4)

 

 

 

 

38. The Subsidiary Risk labels, without 

Class or Division Number, (10.7.3.6;

 

 

 

 

10.7.4.3)

 

 

 

 

39. Cargo Aircraft Only label, if required, 

adjacent to the Hazard labels

 

 

 

 

(107.4.3; 10.7.4.4)

 

 

 

 

40. All labels correctly affixed and irrelev-

 

 

ant marks and labels removed

 

 

 

 

(10.7.4.1)

 

 

 

 

For Overpacks

 

 

 

 

41. If "Type A", "Type B(U)" or 

"Type B(M)" not visible, the required

 

 

 

 

statement shown (10.7.1.4(b))

 

 

 

 

42. Conditions of 10.7.3.5 complied with 

GENERAL

 

 

 

 

43. State and Operator variations 

complied with as per 2.9

 

 

 

 

44. The Emergency Response Telephone 

Number as required by USG-12

 

 

 

 

45. For Cargo Aircraft Only  shipments, a 

cargo aircraft operates on all sectors

 

 

 

 

46. For packages containing Carbon diox- 

id solid (dry ice), have the marking,

 

 

 

 

labelling and documentary require-

 

 

 

 

ments been applied (Packing Instruc-

 

 

 

 

tion 904 and 7.2.3.8)

 

 

 

 

Comments:

 

Checked by:

 

 

 

 

 

Place:

Signature:

 

 

 

 

Date:

Agent's number **

 

 

 

 

Time:

 

 

 

 

 

* If any question is answered with a "no" do not accept the shipment and

 

give a duplicate copy of this completed form to the shipper.

 

 

 

* Agent's number ** is relevant to individual DGR Certificate

 
 

Приложение № 3 към чл. 47

SPECIAL LOAD - NOTIFIVATION TO CAPTAIN

СПЕЦИАЛЕН ТОВАР - УВЕОДМЛЕНИЕ НА КОМАНДИРА

Station of Loading

Flight No /

Date /

Airccraft

 

/

Полетен номер

Дата

registration /

 

 

 

 

Регистрация на AVO

 

DANGEROUS GOODS / ОПАСНИ ТОВАРИ

 

Station of

Air Waybill

Proper Shipping

Class or

UN or

 

Unloading

No

Name

Division (for

ID

 

/

(last 4

/

Class 1 also

number

 

 

digits)

 

compatibility

/

 

 

/

 

group

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Станция

Номер на

Име

Клас/Раздел

Номер на

 

разтоварване

товарителница

 

За клас 1-

ООН

 

 

 

 

Група на

или личен

 

 

 

 

съвместимост

номер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Other Special Load including AVI / MUW / VAL / HUM / PER /

 

ДРУГИ СПЕЦИАЛНИ ТОВАРИ

 

Station of

Air Waybill

Contents /

No of

Quantity

Unloading /

No

Description

Packages

/

 

(last 4

/

/

 

 

digits) /

 

 

 

 

 

 

 

 

Станция на

Номер на

Съдържание

Брой пакети

Количество

разтоварване

товарителница

и описание

 

 

Loading supervisor's signature /          Captains's

 

signature /

 

Подпис на карго супервайзора         Подпис на

 

командира

 

Prepared by:

Изготвил:

 

 

Subsidi

Number

Net

For

Packin

Code

CAO

Loading position

ary

of

quantity

Radioacti

g

/

(X) /

/

Risk

Package

or

ve

group

 

 

Затоварено в

/

s/

Transport

Material

/

 

 

 

 

 

Index

- the

 

 

 

 

 

 

per

category

 

 

 

 

 

 

Package

of the

 

 

 

 

 

 

/

package /

 

 

 

 

Вторичен

Брой

Нетно

Категория

Група

Код

Само на

ULD ID

Compart-

риск

пакети

количество

на радио-

опаковка

 

товарен

 

ment /

 

 

или Транс-

активния

 

 

самолет

 

Позиция

 

 

портен ин-

материал

 

 

(x)

 

 

 

 

декс на

 

 

 

 

 

 

 

 

пакет

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suplementary Information

Code

Loading position /

 

/

/

Затоварено в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Допълнителна информация

Код

ULD ID

Comp. /

 

 

 

 

Позиция

 

 

 

 

 

 

 


* There is no evidence that any damaged or leaking packages have been loaded on this aircraft /

* Няма свидетелство за качен на борда повреден или течащ пакет, съдържащ опасни товари.

 

Приложение № 4 към чл. 54

Минимални изисквания

Категория на

за обучение на

персонала

персонала

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

Общи положения

X

X

X

X

X

X

X

X

Ограничения

X

 

X

 

X

X

X

X

Общи изисквания към

 

 

 

 

 

 

 

 

товароизпращача

X

 

X

 

 

X

 

 

Класификация

X

X

X

 

 

X

 

 

Списък на опасните

 

 

 

 

 

 

 

 

товари

X

X

X

 

 

X

X

 

Общи изисквания

 

 

 

 

 

 

 

 

за опаковане

X

X

X

 

 

X

 

 

Инструкции

 

 

 

 

 

 

 

 

за опаковане

X

X

X

 

 

X

 

 

Етикиране и маркиране

X

X

X

X

X

X

X

X

Декларация на изпра-

 

 

 

 

 

 

 

 

щача и друга документи

X

 

X

 

 

X

 

 

Процедури при приемане

 

 

X

 

 

 

 

 

Процедури при

 

 

 

 

 

 

 

 

схранение и товарене

 

 

X

X

 

 

X

 

Уведомяване

 

 

 

 

 

 

 

 

на командира

 

 

X

X

 

 

X

 

Изисквания към пътници

 

 

 

 

 

 

 

 

и екипаж

 

 

 

X

X

 

X

X

Действия при аварийна

 

 

 

 

 

 

 

 

ситуация

 

 

X

X

 

 

X

X

Легенда:

X - минимални изисвания за обучение на персонала

1 - товароизпращачи и техни агенти;

2 - опаковчици;

3 - служители на оператори, занимаващ се  с приемане на опасни товари и агенти, действащи от тяхно име;

4 - служители на оператори и агенции, действащи от името на оператори, ангажирани с наземното обслужване, съхранение и затоварване на товар и багаж;

5 - служители, занимаващи се с обработка на пътници и служители по сигурността, които се занимават с проверката на екран (screening) на пътници и техния багаж;

6 - служители на агенции, различни от превозвача, ангажирани с обработка на товар;

7 - членове на летателния екипаж;

8 - членове на летателния състав (различен от екипажа).