НАРЕДБА № 21 ОТ 5 ЮЛИ 2005 Г. ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА РИБОЛОВНИТЕ КОРАБИ

В сила от 01.01.2007 г. Издадена от Министерството на транспорта Обн. ДВ. бр.84 от 21 Октомври 2005г.

 

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 1. С тази наредба се определят техническите и организационните мерки с оглед осигуряване на безопасността на морските риболовни кораби, плаващи под българско знаме.

Чл. 2. (1) Наредбата се прилага за нови риболовни кораби с дължина 24 m и повече, плаващи под българско знаме.

(2) Наредбата се прилага и за нови риболовни кораби с дължина 24 m и повече, плаващи под знамето на трети страни или на държава - член на Европейския съюз, ако корабите:

1. извършват риболов във вътрешните морски води и териториалното море на Република България, или

2. разтоварват улова си в пристанище на Република България.

(3) Наредбата се прилага и за съществуващи кораби дотолкова, доколкото това е изрично посочено в съответната глава.

(4) Наредбата се прилага и за риболовни кораби по чл. 178.

Чл. 3. Наредбата не се прилага за риболовни кораби, които се използват само за преработка на риба и други морски ресурси.

 

Глава втора.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РИБОЛОВНИТЕ КОРАБИ

Раздел I. Общи изисквания

Чл. 4. (1) Когато риболовен кораб, плаващ под българско знаме, извършва риболов в специфичен район, той трябва да отговаря и на изискванията за този район.

(2) Изискванията за специфичните райони се определят след влизане в сила на наредбата.

Чл. 5. При инсталиране на риболовните кораби на оборудване, за което се изисква оценяване на съответствието, то се приема за съответстващо на техническите изисквания, когато е изпитано съгласно посочените международни и европейски стандарти за изпитване, приети от международните и европейските стандартизационни организации и Международната морска организация и е включено в списъка по приложение № 1 на Наредба № 54 за техническите изисквания и оценяване на съответствието на оборудването на морските кораби, както е изменено и допълнено.

Раздел II. Специфични изисквания

Чл. 6. Изпълнителна агенция "Морска администрация" (ИА "МА") освобождава риболовен кораб, извършващ риболов само в близост до бреговете на Република България, от някои от изискванията на наредбата, в случай че прилагането им е необосновано, като взема предвид:

1. разстоянието на района за риболов от пристанището, в което корабът домува;

2. типа на кораба;

3. климатичните условия;

4. липсата на съществени навигационни опасности.

Чл. 7. (1) Изпълнителна агенция "Морска администрация" може да освободи риболовен кораб с технически нововъведения от някои от изискванията, когато прилагането на тези изисквания би могло сериозно да затрудни научните изследвания за усъвършенстване на тези технически нововъведения и внедряването им на риболовните кораби.

(2) Всеки освободен в съответствие с ал. 1 кораб трябва да отговаря на изискванията за безопасност, дадени в писмена форма от ИА "МА", които счете за необходими с цел постигане на необходимата безопасност.

(3) Когато приема действия по освобождаване от някои от изискванията, допустими в съответствие с разпоредбите на тази наредба, ИА "МА" прилага процедурата по чл. 10.

Чл. 8. Когато наредбата предвижда риболовен кораб да бъде оборудван или снабден със специфични апарати, устройства, фитинги или материали, ИА "МА" може да разреши тяхната замяна с други такива.

Чл. 9. (1) Изпълнителна агенция "Морска администрация" издава писмено разрешение за еквивалентна замяна, след като се убеди чрез изпитване или по друг начин, че заменящите апарати, устройства, фитинги или материали са поне толкова ефективни, колкото изискваните такива.

(2) Когато издава разрешение за извършване на еквивалентна замяна, ИА "МА" прилага процедурата по чл. 10.

Чл. 10. (1) При предприемане на мерки за освобождаване на риболовни кораби от някои от разпоредбите на наредбата или при действия по чл. 6 министърът на транспорта и съобщенията чрез ИА "МА" писмено информира Комисията на Европейските общности за мерките, които възнамерява да предприеме.

(2) В срок шест месеца от датата на предаване на информацията комисията може да поиска изменение или неприлагане на мерките.

(3) При одобрение или непроизнасяне на комисията в срока по ал. 2 министърът на транспорта и съобщенията предприема съответните действия, за които уведомява комисията.

Раздел III. Правила за проектиране, строеж и поддръжка

Чл. 11. (1) За съществуващи риболовни кораби правилата за проектиране, строеж и поддръжка на корпуса, главните и спомагателните машини, електрическата система и автоматизацията на риболовните кораби трябва да съответстват на правилата на призната организация, които са в сила към датата на проектирането.

(2) Призната организация е организация по смисъла на Наредба № 4 от 2004 г. за признаване на организации за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели (ДВ, бр. 7 от 2004 г.)

Чл. 12. За нови кораби правилата за проектиране, постройка и поддръжка съответстват на Директива 94/57 EC.

Чл. 13. (1) Риболовен кораб, на който се извършва ремонт или изменения или ремонт или изменения на оборудването му, продължава да отговаря най-малко на изискванията, които са били приложими към кораба преди ремонта или измененията или ремонта или измененията на оборудването му.

(2) Риболовен кораб, на който се извършва значителен ремонт или значителни изменения или значителен ремонт или значителни изменения на оборудването му, отговаря на изискванията, приложими към нови кораби.

Раздел IV. Прегледи и свидетелства

Чл. 14. (1) На риболовните кораби, плаващи под знамето на Република България и отговарящи на изискванията на наредбата, ИА "МА" издава или потвърждава издадено свидетелство за съответствие.

(2) Свидетелството за съответствие се придружава от списък на оборудването, а когато е необходимо - и от свидетелство за освобождаване.

(3) Свидетелството за съответствие, списъкът на оборудването и свидетелството за освобождаване се издават във формата и със срок на валидност съгласно Наредба № 5 от 2004 г. за корабните документи (обн., ДВ, бр. 88 от 2004 г.; доп., бр. 109 от 2004 г.).

Чл. 15. Прегледите за издаване на свидетелството за съответствие се извършват в съответствие с Наредба № 11 от 2004 г. за прегледите на корабите и корабопритежателите(обн., ДВ, бр. 52 от 2004 г.; изм., бр. 101 от 2004 г.).

Чл. 16. Прегледите се извършват от ИА "МА" или от признати по реда на Наредба № 4 от 2004 г. за признаване на организации за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели(ДВ, бр. 7 от 2004 г.) организации.

Раздел V. Непреодолима сила

Чл. 17. (1) Риболовен кораб може да не отговаря на изискванията на наредбата, ако:

1. към момента на отплаване от него не се е изисквало да отговаря на разпоредбите й или да притежава свидетелство за съответствие, и

2. се е отклонил от планирания рейс поради лоши метеорологични условия или друга непреодолима сила.

(2) При извършване на контрол на риболовен кораб за установяване на съответствието му с разпоредбите на наредбата не се вземат предвид лицата, които се намират на борда поради непреодолима сила или вследствие на задължението да се спасяват корабокрушенци или други лица.

 

Глава трета.
КОНСТРУКЦИЯ, ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТ И ОБОРУДВАНЕ

Чл. 18. (1) Здравината и конструкцията на корпуса, надстройките, рубките, машинните шахти, стълбищата и всяка друга конструкция, както и на корабното оборудване трябва да са достатъчни, за да издържат всички предвидими условия при експлоатацията им по предназначение.

(2) По отношение на новите риболовни кораби, построени след 1 януари 2003 г., здравината и конструкцията на корпуса, надстройките, рубките, машинните шахти, стълбищата и всяка друга конструкция, както и на корабното оборудване трябва да са достатъчни, за да издържат всички предвидими условия при експлоатацията им по предназначение и да са в съответствие с правилата на призната организация.

(3) Корпусът на кораби, предназначени за експлоатация в ледови райони, се усилва в съответствие с очакваните условия за навигация и район на плаване.

(4) Преградите, затварящите устройства и закритията на отворите в тези прегради, както и методите за тяхното изпитание са в съответствие с действащото законодателство.

(5) На корабите, построени от материал, различен от дърво, се монтират таранна преграда и най-малко водонепроницаеми прегради, ограждащи помещението на главната машина и достигащи до работната палуба.

(6) На кораби, построени от дърво, се монтират водонепроницаеми прегради, доколкото е възможно.

(7) На тръбите, преминаващи през таранната преграда, се монтират подходящи клапани, задвижвани от работната палуба, а клапанната кутия се монтира на преградата от вътрешната страна на форпика под работната палуба.

(8) В таранната преграда под работната палуба не се монтират врати, гърловини, вентилационни канали и други отвори.

(9) Броят на отворите в таранната преграда над работната палуба се свежда до минимум съобразно проектирането на кораба и нормалната му експлоатация. Тези отвори се затварят водонепроницаемо.

(10) Когато е монтирана дълга предна надстройка, таранната преграда продължава като водонепроницаема до следващата палуба, която се намира над работната палуба. Продължението не е необходимо да бъде непосредствено продължение на преградата под работната палуба, при условие че е разположено в границите на таранната преграда, определени в § 28, и частта от палубата, формираща стъпката, е ефективно водонепроницаема.

(11) На кораби с дължина 75 m и повече между таранната преграда и преградата на ахтерпика, доколкото е възможно, се изгражда водонепроницаемо двойно дъно.

Чл. 19. (1) Броят на отворите във водонепроницаемите прегради се намалява до минимум в съответствие с общото устройство и експлоатационните нужди на кораба. Отворите се снабдяват с водонепроницаеми затварящи устройства. Водонепроницаемите врати са с якост, еквивалентна на съседната ненарушена конструкция.

(2) На кораби с дължина, по-малка от 45 m, водонепроницаемите врати могат да бъдат окачен тип врати, които се отварят на място и от двете страни и се държат затворени, когато корабът е на море. От двете страни на вратата се поставя надпис, който указва, че вратата трябва да се държи затворена по време на преход.

(3) При кораби с дължина 45 m и повече водонепроницаемите врати са от плъзгащ се тип, ако са във:

1. помещения, където е предвидено отварянето им на море, и ако техните комингси са разположени под водолинията на най-голямото експлоатационно газене;

2. долната част на машинно помещение, ако има изход от него към тунел на гребен вал.

(4) В останалите случаи водонепроницаемите врати на корабите по ал. 3 могат да бъдат окачен тип.

(5) Изпълнителна агенция "Морска администрация" може да освободи корабите от изискването по ал. 3, отчитайки типа и експлоатацията на кораба.

(6) Плъзгащите се водонепроницаеми врати се отварят и затварят при крен на кораба до 15° към всеки борд.

(7) Плъзгащите се водонепроницаеми врати се отварят и затварят от всяка страна на вратата. На кораби с дължина 45 m и повече тези врати се задвижват и дистанционно от достъпно място над работната палуба, освен когато вратите са монтирани в жилищните помещения на екипажа.

(8) На местата за дистанционно задвижване на вратите се монтират индикатори, които показват дали вратата е отворена или затворена.

Чл. 20. (1) Външните отвори, през които може да проникне вода в кораба, трябва да могат да бъдат затваряни така, че да се предотврати проникване на вода в кораба.

(2) Палубни отвори, които по време на риболов могат да бъдат отворени, се разполагат близо до диаметралната равнина.

(3) Изпълнителна агенция "Морска администрация" може да одобри различно разположение от посоченото в ал. 2, ако приеме, че безопасността на кораба няма да бъде застрашена.

(4) Рибните клапи на траулери с кърмово тралене са с механично задвижване, което се управлява от място, осигуряващо безпрепятствено наблюдение на работата с клапите.

Чл. 21. (1) Всички отвори за достъп в прегради на закрити надстройки и други външни конструкции, през които може да проникне вода, се оборудват с врати, постоянно прикрепени към преградите, които:

1. са оребрени и усилени така, че цялата конструкция има якост, еквивалентна на ненарушената конструкция;

2. осигуряват водоплътност в затворено състояние чрез уплътнения и притискащи устройства или други равностойни устройства, постоянно закрепени към преградата или към самите врати;

3. са снабдени с устройство, позволяващо отварянето и затварянето им от всяка страна на преградата.

(2) Изпълнителна агенция "Морска администрация" може да разреши монтиране на врати с едностранно отваряне само за хладилните помещения, ако е инсталирано подходящо алармено устройство.

(3) Височината на комингсите над палубата на входове, конструкции и машинни шахти, които осигуряват пряк достъп до части от палуба, изложена на влиянието на морето и атмосферата, е най-малко 600 mm, когато са разположени на работната палуба, и най-малко 300 mm, когато са разположени на палубата на надстройката.

(4) Изпълнителна агенция "Морска администрация" може да разреши височините по ал. 3, с изключение на входовете за непосредствен достъп до машинни помещения, да се намалят съответно до 380 и 150 mm при доказана ефективност в процеса на експлоатация.

Чл. 22. (1) Височината над палубата на комингса на товарни отвори, затваряни с дървени капаци, е най-малко 600 mm на откритите части на работната палуба и най-малко 300 mm на палубата на надстройката.

(2) Дебелината след обработка на капаци, затварящи товарните отвори, е 4 mm за всеки 100 mm междуопорно разстояние, като минимумът дебелина е 40 mm, а широчината на носещата повърхност е най-малко 65 mm и включва запас за износване поради тежък режим на работа.

(3) Водоплътността на дървените капаци, затварящи товарните отвори, се осигурява с приспособления и устройства, одобрени от ИА "МА".

(4) По отношение на новите риболовни кораби, построени на или след 1 януари 2003 г., водозащитеността на товарните отвори с дървени капаци се осигурява с устройства и приспособления в съответствие със стандартите, дадени в правила 14 и 15 на Приложение Iна Международната конвенция за товарните водолинии 1966.

Чл. 23. (1) Височината над палубата на комингса на товарни отвори, затварящи се с капаци, които не са от дърво, е в съответствие с чл. 22, ал. 1.

(2) Изпълнителна агенция "Морска администрация" може да разреши намаляване на височините или да освободи изцяло кораба от изискванията по ал. 1 при условие, че:

1. товарните отвори са възможно най-малки и капаците са постоянно прикрепени с панти или равностойни средства, които позволяват бързо затваряне и осигуряване;

2. товарните отвори са осигурени по друг ефективен начин, удовлетворяващ изискванията на ИА "МА".

(3) С цел извършване на изчисления за здравина се приема, че капаците на товарните отвори са подложени на по-голямото по стойност натоварване измежду тежестта на товара, който ще се превозва върху тях, и на следното статичното натоварване:

1. за кораби с дължина 24 m - 10,0 kN/m2;

2. за кораби с дължина 100 m и повече - 17,0 kN/m2.

(4) За кораби с дължина между 24 и 100 m стойностите на статичното натоварване по ал. 3 се определят посредством линейна интерполация.

(5) За капаци на товарните отвори, разположени назад от точката, отстояща на 0,25 L от носовия перпендикуляр, ИА "МА" може да намали стойностите на статичното натоварване до не повече от 25% от стойностите по ал. 3 и 4.

(6) Ако капаците на товарните отвори са изработени от мека стомана, максималното натоварване, изчислено по реда на ал. 4 и 5, умножено по 4,45, не може да превишава минималната стойност на опън на материала. При прилагане на това максимално натоварване огъването на капака не трябва да надвишава 0,0028 от междуопорното разстояние.

(7) Капаци, изработени от материал, различен от мека стомана, са със здравина най-малко равностойна на здравината на тези от мека стомана и конструкцията им има достатъчна твърдост, която осигурява водоплътност при натоварванията, определени в ал. 4, 5 и 6.

(8) Капаците се съоръжават с притискащи устройства и уплътнения, които осигуряват водоплътност или други равностойни устройства.

Чл. 24. (1) Отворите на машинното отделение се ограждат и защитават от шахти, които имат якост, равностойна на тази на прилежащата надстройка. Външните отвори за достъп в шахтите се снабдяват с врати, отговарящи на изискванията по чл. 21.

(2) Всички отвори, с изключение на отворите за достъп, се съоръжават с капаци с якост, равностойна на тази на непрекъснатата конструкция. Отворите са постоянно прикрепени към непрекъснатата конструкция и могат да се затварят водоплътно.

Чл. 25. (1) Когато е от съществено значение за риболовните операции, на кораба могат да се монтират палубни гърловини от винтов тип, тип байонет или равностоен на тях тип, когато гърловините:

1. могат да се затварят водонепроницаемо; и

2. са постоянно прикрепени към прилежащата конструкция.

(2) Изпълнителна агенция "Морска администрация" може да разреши монтиране на закрития от типа метал-метал, когато те ефективно осигуряват водонепроницаемост, като вземе предвид размера и разположението на отворите по ал. 1 и вида на затварящите устройства.

(3) Отвори в работната палуба и палубата на надстройката, различни от товарни отвори, отвори за машинни помещения и гърловини, се защитават със затворена конструкция, съоръжена с водоплътни врати или равностойни закрития. Междупалубните стълбища се разполагат доколкото е практически възможно близо до диаметралната равнина на кораба.

Чл. 26. (1) На кораби с дължина 45 m и повече височината над палубата на комингсите на вентилатори, с изключение на тези на машинни помещения, е най-малко 900 mm на работната палуба и най-малко 760 mm - на палубата на надстройката.

(2) На кораби с дължина, по-малка от 45 m, височината на комингсите по ал. 1 е съответно 760 и 450 mm.

(3) Височината над палубата на вентилационните отвори на машинни помещения се одобрява от ИА "МА".

(4) Комингсите на вентилаторите са със здравина, равностойна на тази на прилежащата конструкция, и могат да се затварят водонепроницаемо чрез затварящи приспособления, които са постоянно прикрепени към вентилатора или прилежащата конструкция. Когато височината на комингса на вентилатора е повече от 900 mm, той допълнително се укрепва.

(5) Изпълнителна агенция "Морска администрация" може да разреши да не се монтират затварящи приспособления на вентилатори на машинно помещение, при условие че не е възможно проникване на вода в кораба през вентилаторите.

(6) На кораби с дължина 45 m и повече, чиито комингси продължават на височина повече от 4,5 m над работната палуба или 2,3 m над палубата на надстройката, не е необходимо да се монтират затварящи приспособления на вентилаторите.

(7) Алинея 6 се прилага и за кораби с дължина по-малка от 45 m, чиито комингси продължават на височина повече от 3,4 m над работната палуба и 1,7 m над палубата на надстройката.

Чл. 27. (1) Когато отдушните тръби на танкове и кофердами продължават над работната палуба или над палуби на надстройката, откритите части на отдушните тръби са със здравина, равностойна на прилежащата конструкция, и са подходящо защитени.

(2) Отворите на отдушните тръби се снабдяват със средства за затваряне, трайно прикрепени към отворите или прилежащата конструкция.

(3) Височината на отдушните тръби над палубата до точката, откъдето вода може да проникне през тях в кораба, е най-малко 760 mm за работната палуба и най-малко 450 mm за палубата на надстройката. Изпълнителна агенция "Морска администрация" може да разреши намаляване на тези височини, за да се избегнат затруднения при риболовните дейности.

Чл. 28. (1) Към танковете и кофердамите, както и към сантините на помещенията, които не са леснодостъпни по всяко време на рейса, се монтират средства за измерване.

(2) Горните краища на мерителни тръби продължават до леснодостъпно място и доколкото е възможно - над работната палуба. Отворите на мерителните тръби се снабдяват с трайно прикрепени средства за затваряне. Мерителните тръби, които не продължават над работната палуба, се съоръжават с автоматично самозатварящи се приспособления.

Чл. 29. (1) Бордовите илюминатори на помещения под работната палуба и на затворени помещения на тази палуба са отварящи се и снабдени с окачени метални капаци, които могат да се затварят водоплътно.

(2) Илюминаторите се монтират така, че височината на техните комингси да е над 500 mm над водолинията на най-голямото експлоатационно газене.

(3) Бордови илюминатори, чиито комингси са разположени на по-малко от 1000 mm над пределната линия на потъване, са неотварящи се.

(4) Конструкцията на бордовите илюминатори, както и тяхното остъкляване и метални капаци са от одобрен тип.

(5) За прозорците на рулевата рубка се употребява закалено и обезопасено стъкло или равностойно на него.

(6) Изпълнителна агенция "Морска администрация" може да разреши да се монтират бордови илюминатори и прозорци без метални капаци на бордовете и на кърмовата стена на рубки, които са разположени на или над работната палуба, когато това няма да застраши безопасността на кораба.

Чл. 30. (1) Отливните отвори от помещения под работната палуба, както и от затворени надстройки или рубки на работната палуба, които са снабдени с водонепроницаеми врати, се оборудват с достъпни средства за предотвратяване проникването на вода в кораба, когато отворите преминават през обшивката.

(2) Отливният отвор се съоръжава с автоматичен невъзвратен клапан със средства за принудително задействане от достъпно място. Приспособлението за принудително задействане на клапана се снабдява с индикатор, показващ дали клапанът е отворен или затворен.

(3) Изпълнителна агенция "Морска администрация" може да разреши да не се монтира клапан по ал. 2, когато няма вероятност проникването на вода в кораба през отвора да доведе до опасно наводняване и дебелината на тръбопровода е достатъчна.

(4) Управлението на клапаните на приемните и отливните тръбопроводи, които са от съществено значение за главните и спомагателните механизми, може да се осъществява от местни постове, когато тези тръбопроводи са разположени в машинните помещения с вахтено обслужване. Средствата за управление са достъпни и снабдени с индикатор, показващ дали клапанът е отворен или затворен.

(5) Монтажните елементи, прикрепени към обшивката и клапаните, са от стомана, бронз или друг одобрен ковък метал.

(6) Тръбите между обшивката и клапаните са от стомана. На кораби, направени от материал, различен от стомана, ИА "МА" може да разреши използването на други материали, освен за тръбите, намиращи се в машинните помещения.

Чл. 31. (1) Когато фалшбордът на откритата част на работната палуба образува "кладенци", минималната площ на водоотливните отвори (А) в квадратни метри на всеки борд за всеки "кладенец" на работната палуба се определя по отношение на дължината (l) и височината на фалшборда в "кладенеца", както следва:

1. A = 0,07 l (не е необходимо за l да се приема стойност, по-голяма от 0,7 L);

2. ако средната височина на фалшборда е по-голяма от 1200 mm, площта на водоотливните отвори се увеличава с 0,004 m2 за всеки метър дължина на кладенеца на всеки 100 mm разлика във височината;

3. ако средната височина на фалшборда е по-малка от 900 mm, площта на водоотливните отвори може да бъде намалена с 0,004 m2 за всеки метър дължина на кладенеца на всеки 100 mm разлика във височината.

(2) Изпълнителна агенция "Морска администрация" може да изиска увеличаване на площта на водоотливните отвори, изчислена съгласно ал. 1, когато седловатостта на кораба не е достатъчна, за да позволява палубата да се освобождава бързо и ефективно от вода.

(3) Площта на водоотливните отвори за всеки кладенец на палуба на надстройката е не по-малко от половината от площта (А), определена в съответствие с ал. 1, и се одобрява от ИА "МА".

(4) Водоотливните отвори се разполагат по фалшборда така, че да осигуряват освобождаване от водата по възможно най-бързия и ефективен начин. Долните краища на водоотливните отвори се разполагат възможно най-близко до палубата.

(5) Дъските на огражденията за съхраняване на риба и средствата за съхраняване на риболовното оборудване се разполагат така, че да не възпрепятстват ефективността на водоотливните отвори. Дъските на огражденията за съхраняване на риба са така конструирани, че при употреба да могат да се фиксират неподвижно и да не възпрепятстват оттичането на водата от палубата.

(6) Водоотливните отвори с височина, по-голяма от 300 mm, се защитават с решетки, разположени на разстояние не по-голямо от 230 mm и не по-малко от 150 mm една от друга, или имат други защитни устройства.

(7) Капаците за водоотливните отвори се използват, ако са с одобрена конструкция. Когато се изисква капаците да имат устройства за застопоряване по време на риболовните операции, тези устройства могат лесно да се управляват от достъпно място и се одобряват от ИА "МА".

(8) На кораби, предназначени да оперират в райони, където е възможно обледеняване, капаците и защитните устройства на водоотливните отвори са с конструкция, която позволява лесното им снемане с цел ограничаване натрупването на лед. Размерът на отворите и средствата за снемане се одобряват от ИА "МА".

Чл. 32. (1) Котвеното устройство на кораба се състои от котвено оборудване, котвени вериги или стоманени въжета, стопори и брашпил или друго устройство за отдаване, убиране и стоене на котва. Котвеното устройство следва да осигурява бързо и безопасно опериране.

(2) Корабът се снабдява с подходящо вързално устройство за безопасно швартоване при всички експлоатационни състояния.

(3) Котвените и вързалните устройства отговарят на изискванията на призната организация.

Чл. 33. (1) Работните палуби в закритата надстройка се оборудват с ефикасна водоотливна система с капацитет, подходящ за изхвърляне на миячни води и рибни вътрешности.

(2) Всички отвори, необходими за изпълнение на риболовни операции, се снабдяват със средства за бързо и ефикасно затваряне от един човек.

(3) Когато уловът се обработва на палубата по ал. 1, той се разполага в съоръжение за съхранение, което отговаря на изискванията по чл. 42 и е оборудвано с дренажна система и защита срещу наводняване на работната палуба.

(4) Палубите по ал. 1 отговарят на следните изисквания:

1. осигурени са с най-малко два изхода;

2. височината на работното пространство във всички точки да е най-малко 2 m;

3. осигурена е стационарна система за вентилация с най-малко шесткратен обмен на въздуха за час.

Чл. 34. На всички кораби задължително се поставят маркировки за газенето в дециметри, които се нанасят на двата борда на носа и на кърмата възможно най-близо до перпендикулярите.

Чл. 35. (1) Танковете за студена или охладена морска вода се оборудват с отделно стационарно устройство за пълнене и изпразване на морска вода.

(2) Ако танковете по ал. 1 се използват и за превозване на сухи товари, те се оборудват със сантинна система и подходящи средства за предотвратяване нахлуването на вода в танковете през сантинната система.

 

Глава четвърта.
УСТОЙЧИВОСТ И СЪОТВЕТСТВАЩА МОРЕХОДНОСТ

Чл. 36. (1) Риболовните кораби се проектират и строят така, че да отговарят на изискванията на тази глава при експлоатационните състояния, определени в чл. 42.

(2) Изчисленията на кривата на изправящото рамо се извършват съгласно Кодекса за устойчивост в неповредено състояние за всички видове кораби на Международната морска организация.

Чл. 37. (1) Риболовните кораби отговарят на следните минимални критерии за устойчивост:

1. площта под кривата на изправящото рамо (кривата GZ) е не по-малка от 0,055 m.rd до ъгъл на накреняване 30° и не по-малка от 0,090 m.rd до ъгъл на накреняване 40° или до ъгъла на заливане