НАРЕДБА № 54 ОТ 2 ЮНИ 2003 Г. ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПЕРСОНАЛА, КОЙТО ОСЪЩЕСТВЯВА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРЕВОЗИ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ И СЪПЪТСТВАЩИТЕ ГИ ДЕЙНОСТИ, И ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕДПЪТНИТЕ (ПРЕДСМЕННИ) МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ

Издадена от Министерството на транспорта и съобщенията Обн. ДВ. бр.55 от 17 Юни 2003г., изм. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2009г.

 

Глава първа.
ОБЩА РАЗПОРЕДБА

Чл. 1. С тази наредба се определят:

1. изискванията за медицинската и психологическата годност на кандидатите и на персонала, който осъществява железопътните превози на пътници и товари и съпътстващите ги дейности;

2. условията и редът за провеждане на предпътните (предсменни) медицински прегледи на персонала;

3. редът и начинът за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от експлоатационния персонал, пряко свързан с безопасността на движението на влаковете и маневрената работа в железопътния транспорт.

 

Глава втора.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА МЕДИЦИНСКА И ПСИХОЛОГИЧЕСКА ГОДНОСТ КЪМ ПЕРСОНАЛА, КОЙТО ОСЪЩЕСТВЯВА ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ПРЕВОЗИ НА ПЪТНИЦИ И ТОВАРИ И СЪПЪТСТВАЩИТЕ ГИ ДЕЙНОСТИ

Раздел I. Общи положения

Чл. 2. Железопътните превози на пътници и товари и съпътстващите ги дейности се осъществяват от персонал, отговарящ на изискванията за медицинска и психологическа годност по тази наредба.

Чл. 3. (1) Освидетелстване и преосвидетелстване е задължително за кандидатите и заемащите длъжности по чл. 5 в системата на железопътния транспорт.

(2) Психологическото освидетелстване и преосвидетелстване е задължително за кандидатите и заемащите длъжности по чл. 18 в системата на железопътния транспорт.

Чл. 4. Освидетелстването на кандидатите и преосвидетелстването на персонала, който осъществява железопътните превози на пътници и товари и съпътстващите ги дейности, се извършва от експертни звена към многопрофилните транспортни болници (МТБ) и транспортните диагностично-консултативни центрове (ТДКЦ).

Чл. 5. (1) Длъжностите в железопътния транспорт, които са свързани с безопасността на превозите, посочени в приложение № 1, са обособени в три групи:

1. I група - длъжности, заемани от лица, които непосредствено участват в осигуряване движението на влаковете и извършването на маневра и при които се изпълняват конкретни действия за безопасно управление на превозите с железопътен транспорт;

2. II група - длъжности, заемани от лица, които са свързани с осъществяване превозите на пътници и товари, но не извършват непосредствени действия по осигуряване движението на влаковете и извършването на маневра;

3. III група - длъжности, заемани от лица, които са свързани с осъществяването на превози на пътници и товари, но не участват непосредствено в управление на движението на влаковете и извършването на маневра.

(2) Към длъжностите по ал. 1 се приравняват и длъжностите, които са съотносими по изпълняваните задължения независимо от наименованието им.

Чл. 6. (1) (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2009 г.) Медицинските прегледи и изследвания, необходими за освидетелстването и преосвидетелстването, се извършват според утвърдените медицински стандарти и по правилата на добрата медицинска практика. След отпуск по болест, продължил повече от 30 дни, както и в други случаи, по преценка на лекаря може да се извърши подходящ допълнителен медицински преглед.

(2) Психологическите изследвания за определяне на психологическата годност на кандидатите и заемащите длъжности по чл. 18 се осъществяват при единна организация и включват използването на еднакви тестови и апаратни методики и нормативи към тях и анализиране на цялостната психологическа сфера на изследваните лица.

Чл. 7. (1) Медицинската годност на освидетелстваните и преосвидетелстваните лица се удостоверява за срок дванадесет месеца за I група, двадесет и четири месеца - за II група, и тридесет и шест месеца - за III група, считано от датата на освидетелстване или преосвидетелстване.

(2) Преосвидетелстването се провежда преди изтичане срока на валидност на медицинската годност.

(3) (Новa - ДВ, бр. 102 от 2009 г.) Преосвидетелстването се проверява винаги след възникване на трудова злополука на машиниста или след всеки период на отсъствието му от работа след инцидент, при който са засегнати хора.

(4) (Новa - ДВ, бр. 102 от 2009 г.) В случаите на отстраняване на машиниста от работа по причини, свързани с безопасността на превозите, работодателят изисква извършване на преосвидетелстване на медицинската годност на машиниста.

Чл. 8. (1) Психологическата годност на персонала, който осъществява железопътните превози на пътници и товари и съпътстващите ги дейности, се удостоверява на всеки 5 години до 50-годишна възраст на лицата и на всеки 3 години след навършване на 50-годишна възраст.

(2) Лицата подлежат на ново психологическо изследване преди изтичане на срока по ал. 1.

Чл. 8а. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2009 г.) Периодични прегледи на притежателите на свидетелство и удостоверение по чл. 36, ал. 1 от Наредба № 56 от 2003 г. за изискванията, условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване или признаване на правоспособност за длъжностите от железопътния транспорт и реда за провеждане на изпитите на лицата от персонала, отговорен за безопасността на превозите (загл. попр. - ДВ, бр. 59 от 2003 г.; доп., бр. 94 от 2005 г.) (обн., ДВ, бр. 20 от 2003 г.; попр., бр. 59 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 94 от 2005 г.) се провеждат съгласно установените в приложение № 2а минимални изисквания.

Чл. 9. (1) В случай, че преосвидетелстването не може да бъде проведено преди изтичане срока за валидност на заключението за медицинската или психологическата годност на лице от персонала, то се провежда незабавно след отпадането на причината за отлагането.

(2) След изтичане срока на валидност на заключението за медицинска или психологическа годност и до приключване на прегледите и получаване на заключение за медицинска и/или психологическа годност лицата от персонала не могат да изпълняват задълженията си по длъжностите, свързани с осъществяването на железопътни превози на пътници и товари и съпътстващи ги дейности.

Раздел II. Медицинско освидетелстване и преосвидетелстване

Чл. 10. (1) Освидетелстването и преосвидетелстването се извършват от експертните звена почл. 4.

(2) При необходимост към експертните звена се привличат и други специалисти. За нуждите на освидетелстването или преосвидетелстването се ползват резултати от различни специализирани лаборатории и кабинети по функционална диагностика, психология, клинична лаборатория, отоневрология и др.

Чл. 11. (1) При освидетелстването и преосвидетелстването се извършват прегледи и изследвания за установяване на:

1. състоянието на зрителната система;

2. състоянието на слуховата система;

3. състоянието на нервната система;

4. хирургическия статус;

5. вътрешния статус и заключение от интернист;

6. (нова - ДВ, бр. 102 от 2009 г.) тестове на кръв или урина за откриване на захарен диабет и други заболявания, както е показано от клиничния преглед;

7. (нова - ДВ, бр. 102 от 2009 г.) тестове за наркотици, ако е клинично показано;

8. (нова - ДВ, бр. 102 от 2009 г.) за машинисти на възраст над 40 години се изисква и ЕКГ в състояние на покой.

(2) Психическото здраве се установява чрез удостоверение от личния лекар, че лицето не се води на психиатричен учет.

(3) При освидетелстването и преосвидетелстването лекарите от експертните звена вземат под внимание производствените задължения по длъжностна характеристика и здравословното състояние на лицата от персонала, който извършва железопътни превози на пътници и товари.

Чл. 12. (1) Кандидатите и персоналът, който осъществява железопътните превози на пътници и товари и съпътстващите ги дейности, подлежат на преглед за наличие на заболявания, посочени в приложение № 2.

(2) Преосвидетелстване на персонала по ал. 1 се осъществява за групите длъжности по чл. 5по заболявания съобразно приложение № 3.

(3) Кандидатите за заемане на длъжностите по чл. 5 се освидетелстват съгласно приложение № 3, като заболяванията по индивидуална преценка за тях се считат за противопоказни, а заболяванията, при които персоналът се допуска за работа, за кандидатите се преценяват индивидуално.

(4) Лица, за които са налице противопоказанията, посочени в приложение № 3, не могат да работят при осъществяване на железопътни превози на пътници и товари и съпътстващите ги дейности.

(5) При индивидуалната преценка се вземат предвид стадият на заболяването и/или степента на увреждане, интензивността му и темповете на развитие, изгледите за подобряване на състоянието, отражението върху конкретните задължения, наличието на други заболявания и/или увреждания, както и възможността да се третира с медикаменти или да се подложи на друг вид лечение и отражението на това върху годността му.

(6) Валидността на клинико-лабораторните изследвания е 10 дни от провеждането им, а на допълнителните изследвания - по преценка на извършващите ги специалисти.

Чл. 13. (1) Всеки лекар дава заключение по своята специалност след медицински преглед и необходимите изследвания и го удостоверява с подписа си в личната амбулаторна карта.

(2) Дадени от други лечебни заведения или отделни специалисти мнения не са задължителни по отношение на годността, а служат само при диагностичното обсъждане.

(3) Лекарите от експертните звена вписват резултатите от прегледите в личната амбулаторна карта на служителите, а на кандидатите - и в медицинското свидетелство за започване на работа.

(4) При констатиране на остро, бързопреходно заболяване по време на медицинското освидетелстване или преосвидетелстване изследването се отлага и се определя временна забрана за работа, след което изследването се подновява.

Чл. 14. (1) Лекарят - интернист, ръководител на експертното звено, след преценка на резултатите от прегледите на другите специалисти дава заключение:

1. "годен";

2. "негоден" - насочва се за преценка от транспортната областна лекарска комисия (ТОЛЕК).

(2) При определяне на заключението за годност по ал. 1 се посочват причините за ограничаването, условията и видовете професионална дейност, за които се отнася, както и работното място на освидетелстваното или преосвидетелстваното лице.

Чл. 15. (1) Заключенията по чл. 14, ал. 1 се отразяват в личните амбулаторни карти на служителите, а на кандидатите - и в медицинското свидетелство за започване на работа.

(2) В случаите на преосвидетелстване при заключение "негоден" лицето се насочва за ТОЛЕК и писмено се уведомява работодателят.

Чл. 16. (1) (Предишен текст на чл. 16 - ДВ, бр. 102 от 2009 г.) Лицата, заемащи длъжностите по чл. 5, ал. 1, са длъжни при влошаване на здравословното им състояние да прекратят работа и да потърсят лекарска консултация.

(2) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2009 г.) В случаите по ал. 1, както и когато прецени, че здравословното му състояние поставя под съмнение пригодността му за работа, всеки машинист е длъжен незабавно да информира за това железопътния превозвач или съответния управител на железопътната инфраструктура, който го е назначил или наел.

Чл. 17. (1) Спорните или неясни случаи при освидетелстването и преосвидетелстването се изпращат за решаване от ТОЛЕК, назначена със заповед на директора или управителя на съответното лечебно заведение по чл. 4.

(2) Решенията на ТОЛЕК се отразяват в протокол по образец (приложение № 4) и могат да се обжалват от освидетелствания или преосвидетелствания пред Транспортната централна лекарска експертна комисия (ТЦЛЕК) при Национална многопрофилна транспортна болница (НМТБ) "Цар Борис III" в 15-дневен срок от датата на протокола на ТОЛЕК.

(3) Решенията на ТЦЛЕК се вписват в протокол по образец (приложение № 5), те са окончателни и задължителни за администрацията и освидетелстваното/преосвидетелстваното лице.

Раздел III. Условия и ред за установяване на психологическата годност

Чл. 18. (1) Установяването на психологическата годност на кандидатите за работа и на персонала, осъществяващ превозите на пътници и товари и съпътстващите ги дейности, както и при преназначаване от една длъжност на друга се извършва за следните длъжности:

1. локомотивен машинист;

2. помощник машинист;

3. машинист на специализирани железопътни машини и возила;

4. ръководител движение;

5. диспечер (влаков, енерго, локомотивен и вагонен);

6. ревизор вагони;

7. началник влак;

8. старши кондуктор;

9. маневрист;

10. стрелочник;

11. спирач;

12. прелезопазач;

13. механик (осигурителна техника, линейни съобщения, радиовръзки, електроснабдяване, контактна мрежа);

14. гаров диспечер (ръководител смяна);

15. гърбичен оператор.

(2) Към длъжностите по ал. 1 се приравняват и длъжностите, които са съотносими по изпълняваните задължения независимо от наименованието им.

Чл. 19. Психологическите изследвания се извършват в специализирани психологически лаборатории на многопрофилните транспортни болници към Министерството на транспорта и съобщенията, както следва:

1. за областите: София-град, Софийска област, Перник, Благоевград, Кюстендил, Враца, Видин, Монтана - в психологическата лаборатория към НМТБ - София;

2. за областите: Пловдив, Бургас, Кърджали, Пазарджик, Сливен, Ямбол, Стара Загора, Хасково - в психологическата лаборатория към Транспортна болница - Пловдив;

3. за областите: В. Търново, Габрово, Ловеч, Плевен, Разград, Търговище - в психологическата лаборатория към Експертно консултативно отделение към НМТБ в Горна Оряховица;

4. за областите: Варна, Шумен, Добрич, Силистра - в психофизиологическата лаборатория към Многопрофилна транспортна болница - Варна.

Чл. 20. (1) Психологическите изследвания завършват със заключение за психологическа годност.

(2) Заключенията за психологическа годност са: "Допуска се за ............... " (длъжност) и "Не се допуска за ............... " (длъжност) по образец (приложение № 6).

(3) Ръководителите на психологическите лаборатории незабавно уведомяват работодателя при заключение "Не се допуска за ...............".

(4) При заключение "Не се допуска за ..............." лицето от персонала не може да изпълнява задълженията си по съответната длъжност.

Чл. 21. (1) При заключение от първото психологическо изследване "Не се допуска за ..............." лицето има право на второ изследване в срок до един месец. Второто изследване се провежда в лабораторията, провела първото изследване.

(2) При заключение и от второто психологическо изследване "Не се допуска за ..............." лицето има право на трето изследване, което се провежда в срок до три месеца след второто изследване и се извършва след подаване на молба от лицето в психологическата лаборатория към НМТБ - София.

(3) При заключение "Не се допуска за ..............." от третото психологическо изследване лицето има право на ново изследване не по-рано от една година от първото психологическо изследване.

Чл. 22. Психологическите изследвания се извършват по график, изготвен в психологическата лаборатория и съгласуван с ръководителите на поделения на НК ЖИ и на лицензираните превозвачи.

Чл. 23. Изследване за психологическа годност на лица от персонала може да се извършва и по искане на контролните органи от ИА ЖА.

 

Глава трета.
ПРЕДПЪТНИ (ПРЕДСМЕННИ) МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕДИ

Чл. 24. (1) На предпътен (предсменен) медицински преглед подлежат следните длъжностни лица и приравнени към тях:

1. локомотивен машинист;

2. помощник локомотивен машинист;

3. машинист на специализиран подвижен състав;

4. гаров диспечер (ръководител смяна);

5. ръководител движение;

6. маневрист;

7. стрелочник (постови и маневрен);

8. ревизор вагони;

9. началник влак;

10. старши кондуктор;

11. кондуктор;

12. спирач;

13. гърбичен оператор;

14. влаков диспечер;

15. електромеханик по осигурителна техника.

(2) Към длъжностите по ал. 1 се приравняват и длъжностите, които са съотносими по изпълняваните задължения независимо от наименованието им.

(3) Прегледът по ал. 1 цели да провери годността на персонала за възможността да изпълнява служебните си задължения преди започване на смяната.

(4) При контролния предпътен (предсменен) медицински преглед се извършва и проверка за употреба на алкохол или друго упойващо вещество.

Чл. 25. (1) Предпътните (предсменните) медицински прегледи се извършват в определени за целта и специално оборудвани помещения.

(2) Работодателят осигурява необходимите материално-технически условия за провеждане на прегледите, като: отопление, осветление, почистване, домакинско обзавеждане, медицинска апаратура и инструментариум.

(3) Предпътните (предсменните) медицински прегледи се извършват в съответствие с нормативните изисквания за организиране и провеждане на медицинската помощ.

(4) Провеждащият инструктажа не допуска до работа лице от персонала, без да бъде удостоверена годността му.

Чл. 26. Когато е осигурена 24-часова медицинска помощ, предпътни (предсменни) медицински прегледи се провеждат по отношение на длъжностните лица по чл. 24, ал. 1 и в предпразнични и празнични дни.

Чл. 27. (1) Когато няма определени помещения по чл. 25, ал. 1, се извършват планирани контролни медицински прегледи на персонала по предварително разработен график не по-малко от веднъж на 3 месеца.

(2) Графикът за тези прегледи не се обявява публично.

Чл. 28. (1) Лице, на което не е извършен предпътен (предсменен) медицински преглед, преди започване на смяната задължително декларира писмено и удостоверява с подпис в книгата за предпътен (предсменен) инструктаж, че е бодро, отпочинало и не е употребило алкохол и други упойващи вещества, в противен случай не се допуска до работа.

(2) В локомотивните депа, в случаите по ал. 1, извършващият инструктажа осъществява и проверка за употреба на алкохол или друго упойващо вещество, като при показание за наличие на концентрация на алкохол в кръвта над 0,3 на хиляда лицето от персонала не се допуска до работа.

(3) За извършване на проверката по ал. 2 при провеждащия инструктажа задължително трябва да има изправно техническо средство за проверка употребата на алкохол.

Чл. 29. (1) Предпътен (предсменен) медицински преглед се извършва в рамките на 30 минути преди започване на смяната.

(2) В случаите, когато персоналът на може да бъде обхванат от предпътен (предсменен) медицински преглед в определеното по ал. 1 време, със заповед на началника на съответното поделение това време може да бъде удължено с 15 минути.

Чл. 30. Медицински преглед се извършва и по искане на лицата по чл. 24, ал. 1 по време на работа при промяна в здравословното им състояние, която им пречи да изпълняват служебните си задължения.

Чл. 31. При предпътния (предсменния) медицински преглед се снемат данните, посочени вприложение № 7.

Чл. 32. Когато преглежданият работник е годен за работа, медицинско лице удостоверява годността му по един от следните начини:

1. издава служебна бележка по образец (приложение № 8);

2. прави вписване в пътния лист и го заверява с подписа си;

3. поставя печат по образец (приложение № 9), в който вписва и номера, под който е заведен проверяваният в журнала по чл. 37, ал. 1.

Чл. 33. Служебната бележка се съхранява от провеждащия инструктажа на смяната до изтичане на дежурството. При допуснато произшествие бележката се съхранява до поискване от председателя на анкетната комисия, която разследва случая, но не повече от 72 часа от края на дежурството. За персонала, изпълняващ служебните си задължения в пътуващо железопътно возило, служебната бележка се съхранява не по-малко от 48 часа.

Чл. 34. (1) Ако по време на предпътен (предсменен) медицински преглед се установи, че преглежданият работник не е годен да изпълнява служебните си задължения:

1. при констатирани признаци на заболяване проверяваният се насочва за преглед и лечение към личния лекар;

2. при употреба на алкохол или друго упойващо вещество проверяваният не се допуска на работа;

3. при явни признаци на умора или писмена декларация на проверявания, че не е в състояние да изпълнява служебните си задължения, отразена в журнала, той не се допуска до работа.

(2) В случаите по ал. 1 медицинското лице незабавно уведомява прекия ръководител на проверявания, а в случаите по т. 2 - писмено и административния му ръководител.

Чл. 35. При прекъсване на работното време на локомотивната или превозната бригада в оборотен пункт се извършва отново предпътен медицински преглед, а при невъзможност - само проба за алкохол с технически средства.

Чл. 36. При липса на възможност за извършване на предпътен преглед и проверка за употреба на алкохол в оборотен пункт, където има прекъсване на работно време на локомотивни и превозни бригади, при прибиране в основния пункт те задължително се проверяват за употреба на алкохол. Това писмено се отразява от проверяващия в пътния или придружителния лист.

Чл. 37. (1) Регистрирането на лицата по чл. 24, ал. 1, явили се на предпътен (предсменен) медицински преглед, се отразява по реда на явяване в "Журнал за предпътни (предсменни) прегледи".

(2) Журналът се прономерова, прошнурова и подпечатва с печата на работодателя, към който се числи кабинета, и се съхранява две години след приключването му.

Чл. 38. (1) Преди започване на прегледа медицинското лице попълва в журнала по чл. 37, ал. 1 трите имена на лицето, датата и часа на явяване.

(2) Преглежданите лица представят документ за самоличност или свидетелство за заемане на длъжност.

(3) Предпътен (предсменен) медицински преглед се извършва поотделно за всяко длъжностно лице.

Чл. 39. (1) Контрол върху провеждането на предпътните (предсменните) медицински прегледи с оглед спазването на изискванията на тази наредба се осъществява от контролните органи по безопасността на превозите на ИА ЖА, НК ЖИ и на лицензираните превозвачи.

(2) При констатиране на нарушения при извършване на медицинските прегледи контролните органи по ал. 1 уведомяват работодателя.

 

Глава четвърта.
УСТАНОВЯВАНЕ УПОТРЕБАТА НА АЛКОХОЛ ИЛИ ДРУГО УПОЙВАЩО ВЕЩЕСТВО

Чл. 40. (1) Проверката на персонала за установяване на употребата на алкохол или друго упойващо вещество се извършва посредством използване на съответни технически средства и/или чрез медицински и лабораторни изследвания, като допустимата концентрация на алкохол в кръвта е 0,3 на хиляда.

(2) Техническите средства, с които се извършва проверка за употреба на алкохол, се определят със Закона за измерванията.

Чл. 41. (1) Проверките по чл. 40, ал. 1 се извършват от служители на контролните органи на ИА ЖА.

(2) Контролните органи от ИА ЖА съставят акт за установяване на административно нарушение на лицата, за които е констатирано, че по време на работа се намират под въздействие на алкохол или други упойващи вещества.

(3) В съставения акт се вписват и часът на извършване на проверката, видът, моделът, фабричният номер и показанията на техническото средство или протокола за медицинското заключение и/или протокола за химическа експертиза.

(4) Актът се съставя в три екземпляра, като препис от него се връчва на лицето по реда наЗакона за административните нарушения и наказания.

Чл. 42. (1) В случаите на оспорване показанията на техническото средство от проверявания употребата на алкохол или друго упойващо вещество се установява с лабораторно изследване.

(2) Длъжностното лице от ИА ЖА връчва на проверявания срещу подпис талон за медицинско изследване по образец (приложение № 10).

(3) Талонът по ал. 2 се изготвя в три екземпляра - първият екземпляр за проверявания, вторият се прилага към акта по чл. 41, ал. 2, третият остава в проверяващия.

(4) В талона се вписва срокът на явяването в посоченото лечебно заведение - до 45 минути, когато нарушението е извършено на територията на населено място, в което се намира лечебното заведение, и до 120 минути - в останалите случаи.

(5) Крайният срок за явяване на проверявания за медицинско изследване се определя в зависимост от отдалечеността на лечебното заведение и възможността за ползване на обществен или друг превоз за отиване до него.

(6) При необходимост контролният орган може да придружи проверявания до лечебното заведение.

Чл. 43. В случай на отказ на проверявания да получи талон за медицинско изследване, неявяване в определеното лечебно заведение или при отказ да даде кръв за изследване употребата на алкохол се установява въз основа на показанията на техническото средство. Отказът да се получи талон за медицинско изследване се установява с подписа на един свидетел.

Чл. 44. Медицинското изследване и вземането на кръвна проба се извършват във всички диагностично-консултативни центрове, лечебни заведения за болнична помощ, центровете за спешна медицинска помощ и техните филиали.

Чл. 45. Лекарят е длъжен да се увери в самоличността на проверяваното лице чрез съответен документ за самоличност.

Чл. 46. При явяването на лицето за медицинско изследване в амбулаторния журнал на лечебното заведение се вписват датата и часът на явяване, номерът и датата на издаване на талона за медицинско изследване, часът на вземане на пробата кръв, а след изпращането им в химическата лаборатория - и датата на изпращането.

Чл. 47. (1) При медицинското изследване лекарят описва поведението, общото психично и соматично състояние на лицето, поведенческите реакции, степента на съзнанието, ориентацията, паметта, както и абстинентните прояви, когато има такива.

(2) Резултатът от изследването, събраните анамнестични и клинико-диагностични данни, доказващи заболявания (диабет, епилепсия и др.) и приетите от лицето лекарства през последните 24 часа се вписват в протокол за медицинско изследване по образец (приложение № 11).

Чл. 48. (1) След медицинското изследване се взема кръв за химическо изследване.

(2) При изследване за употреба на алкохол се вземат по 10 мл кръв, а за друго упойващо вещество - 40 мл кръв.

(3) Вземането на кръв при изследване за алкохол се извършва в срока за явяване, определен в талона за медицинското изследване. При обективна невъзможност лекарят да вземе кръв за изследване в посочения срок той отразява причините за забавянето и часа на вземането.

(4) Отказът на лицето да бъде изследвано се отразява от лекаря в протокола за медицинско изследване, което се удостоверява с подпис на изследвания или на свидетел. Копие от протокола се изпраща до службата, посочена в талона.

Чл. 49. (1) Кръв за изследване се взема след дезинфекция с едно на хиляда воден разтвор от сублимат.

(2) Дезинфекция не се извършва с разтвори, съдържащи летливи вещества, като: спирт, йод, йод-бензин, ацетон, етер, хлороформ и др.

Чл. 50. (1) Пробите от кръв се поставят в шишенца, предварително измити с вода и сапун, изплакнати и изсушени, като се напълват до горе, без да остава въздух. Предварително в тях се поставя по 0,5 грама суха субстанция натриев флуорид за всеки 10 куб. см от обема им и се затварят с гумени запушалки, които се облепват с лейкопласт и парафинират.

(2) На етикета на шишенцето за кръв четливо се написват собственото, бащиното и фамилното име на проверяваното лице, датата и часът на вземането на пробата.

Чл. 51. Пробите от кръв се съхраняват от момента на вземането до изпращането им в лабораторията при температура +4 градуса по Целзий.

Чл. 52. (1) Пробите от кръв заедно с талона и протокола за медицинско изследване се изпращат за анализ като експресна препоръчана пощенска пратка в специализираните химически лаборатории в градовете София, Пловдив, Варна и Плевен или в научно-техническата лаборатория при столичната или съответната регионална дирекция на вътрешните работи не по-късно от едно денонощие след вземането им.

(2) Изследванията се извършват в специализирани лаборатории, както следва:

1. Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) "Света Анна" - АД, София - за София-град и областите Софийска, Кюстендил, Перник и Благоевград;

2. МБАЛ - Пловдив - АД, Пловдив - за областите Пловдив, Пазарджик, Смолян, Хасково, Кърджали, Стара Загора, Сливен, Ямбол и Бургас;

3. МБАЛ "Света Анна" - АД, Варна - за областите Варна, Добрич, Силистра, Разград, Търговище, Шумен, Велико Търново и Русе;

4. Център за спешна медицинска помощ (ЦСМП) - Плевен - за областите Плевен, Видин, Враца, Ловеч, Габрово и Монтана.

(3) При необходимост от изследване на взетата кръв за наличие на упойващи вещества определените по ал. 2 лаборатории изпращат пробите кръв за изследване в токсико-химическите лаборатории на:

1. Многопрофилна болница за активно лечение и спешна медицина "Пирогов" - АД, София, и Военномедицинска академия - София - от специализираните лаборатории в София и Плевен;

2. МБАЛ "Свети Георги" - АД, Пловдив - от специализираната лаборатория в Пловдив;

3. Военноморска болница - Варна - от специализираната лаборатория във Варна.

Чл. 53. (1) Пробите се изследват по газхроматографския метод и/или по метода на Видмарк.

(2) Анализите се извършват най-малко двукратно, като резултатите в отчетената крайна концентрация не трябва да се различават с повече от 0,2 на хиляда.

Чл. 54. Химическото изследване на пробите кръв и изчисленията на резултатите се извършват под ръководството на химик или лекар с призната медицинска специалност "Клинична лаборатория". Резултатите от изследването се отразяват в протокол за химическа експертиза по образец (приложение № 12).

Чл. 55. Резултатите от химическото изследване се вписват в лабораторна книга (учетна форма № 48 на Министерството на здравеопазването), като се отбелязват:

1. датата и часът на получаване на пробите;

2. броят и видът на пробите;

3. начинът на затваряне и опаковане;

4. количеството и видът на съдържанието;

5. надписът на етикета;

6. кой и откъде изпраща пробите;

7. датата и часът на химическото изследване;

8. резултатът от химическото изследване и методиката, по която е проведено.

Чл. 56. След химическото изследване пробите кръв се съхраняват в химическите лаборатории до 3 месеца при температура +4 градуса по Целзий.

Чл. 57. (1) Резултатът от химическото изследване се изпраща в тридневен срок от датата на изготвяне на кръвната проба на службата, посочена в талона за медицинско изследване.

(2) В тридневен срок от получаването на резултата от химическото изследване на пробата кръв административнонаказващият орган може да поиска повторно извършване на изследването.

(3) В седемдневен срок от връчване на наказателното постановление изследваното лице може да поиска за своя сметка повторно извършване на химически анализ, ако не е изтекъл срокът по чл. 56.

Чл. 58. (1) Контролните органи от НК ЖИ и вътрешноведомствените контролни органи по безопасността могат да извършват проверки по чл. 40, ал. 1 съгласно вътрешно ведомствени разпоредби.

(2) Контролните органи от НК ЖИ имат право да извършват проверки за установяване на употребата на алкохол или друго упойващо вещество на персонала на превозвачите.

(3) При констатирана употреба на алкохол над 0,3 на хиляда от лице от персонала на превозвача органите по ал. 2 спират возилото от движение и незабавно уведомяват прекия му ръководител.

(4) Случаите по ал. 3 се вписват в бордовия дневник на возилото и в дневника на дежурния ръководител.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на наредбата:

1. "друго упойващо вещество" е вещество, определено в § 1, т. 9 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите;

2. "оборотен пункт" е мястото, определено в § 1, т. 3 от допълнителна разпоредба на Наредба № 50 от 2001 г. за работното време на ръководния и изпълнителския персонал, зает с осигуряване на превозите на пътници и товари в железопътния транспорт (ДВ, бр. 4 от 2002 г.);

3. "експертно звено" е съответното за лечебното заведение, обособено на функционален принцип звено от медицински лица, които провеждат предвидените изследвания и прегледи по тази наредба;

4. "личен лекар" е избраният от здравноосигуреното лице лекар от лечебно заведение за първична извънболнична помощ;

5. "медицинско лице" е лекар или специалист "здравни грижи".

 

Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 39, ал. 2 от Закона за железопътния транспорт.

§ 3. Тази наредба отменя Инструкцията за предпътни (предсменни) медицински прегледи на експлоатационния персонал в системата на Български държавни железници от 1995 г., утвърдена от министъра на транспорта (необнародвана).

§ 4. Наредбата е съгласувана с министъра на здравеопазването.

§ 5. (Нов - ДВ, бр. 102 от 2009 г.) Наредбата въвежда изискванията на Директива на Европейския парламент и на Съвета 2007/59/ЕО от 23 октомври 2007 г. за сертифициране на машинисти, управляващи локомотиви и влакове в рамките на железопътната система на Общността (ОВ L 315 от 2007 г.).

 

Приложение № 1 към чл. 5, ал. 1


 

Списък

на длъжностите от персонала, който осъществява железопътните превози на пътници и

товари и съпътстващите ги дейности

 

 

Първа група

Втора група

Трета група

 

1.

Локомотивен

1.

Диспечер

1.

Началник

 

машинист

 

локомотивен

 

гара

2.

Машинист на

2.

Диспечер

2.

Началник

 

специализира-

 

вагонен

 

работилница

 

ни железопът-

 

 

 

 

 

ни машини

 

 

 

 

3.

Ръководител

3.

Диспечер в

3.

Диспечер

 

движение

 

Централно

 

 

 

 

 

ръководство

 

 

4.

Диспечер

4.

Диспечер

4.

Организатор

 

влаков

 

в гара

 

производство

5.

Енерго-

5.

Ръководител

5.

Ръководител

 

диспечер

 

смяна

 

лаборатория

6.

Ревизор

6.

Ръководител

6.

Специалист

 

вагони

 

участък

 

по проверка

7.

Началник

7.

Сигналист

7.

Майстор

 

влак

 

 

 

 

8.

Маневрист

8.

Механик

8.

Дефекто-

 

 

 

 

 

скопист

9.

Стрелочник

9.

Работник по

9.

Шлосер

 

 

 

поддържане

 

 

 

 

 

и ремонт

 

 

10.

Прелезопазач

10.

Монтьор

 

 

11.

Механик оси-

11.

Инструктор

 

 

 

гурителна

 

 

 

 

 

техника

 

 

 

 

 

 

12.

Кондуктор

 

 

 

 

13.

Деломайстор

 

 

 

 

14.

Ръководител

 

 

 

 

 

група

 

 

 

Забележка. За длъжностите, за които има помощник или заместник, важат изискванията за съответната група.

 

 

Приложение № 2 към чл. 12, ал. 1

Видове заболявания

1. Общо, ясно изразено физическо недоразвитие (недостатъчно развита костно-мускулна система, диспропорция в отделните части на организма, придобити тежки физически недъзи), което не позволява извършването на физическа работа, свързана с безопасността на движението в транспорта.

2. Остри заразни болести до оздравяването им и представяне на документ за прекаран карантинен срок.

3. Всички остро протичащи заболявания до оздравяването им.

4. Злокачествени тумори с дисеминиране на процеса и кръвни малигнени заболявания без дълготрайна ремисия.

5. Органични увреждания на клапите, заболявания на миокарда и перикарда със сърдечна недостатъчност.

6. Хипертония III стадий с изразено увреждане на таргетните органи.

7. Високо рискови ритъмни и проводни нарушения при органични сърдечни заболявания. Синдром на преекситация с пристъпи от тахикардия.

8. Стенокардия във всичките й форми. Прекаран миокарден инфаркт с оформена аневризма.

9. Аневризма на аортата.

10. ХОББ във всичките й форми при наличие на ДН.

11. Активна туберкулоза във всичките й форми.

12. Чернодробна и панкреасна недостатъчност.

13. Тежки вродени или придобити ензимопатии без възможност за устойчива компенсация.

14. Хронични бъбречни заболявания без възможност за ремисия със и без ХБН.

15. Тежки форми на хипер- или хипофункция на жлезите с вътрешна секреция без възможност за медикаментозна компенсация.

16. Захарен диабет инсулинозависим или с вторично изчерпване с изразена микро- и макроангиопатия.

17. Системни заболявания с висцерализация или чести пристъпи на изостряне на симтоматиката без възможност за пълна ремисия.

18. Органични сърдечни заболявания: заболявания на сърдечните клапи, на ендокарда, миокарда и перикарда; исхемична болест на сърцето; хронична белодробна сърдечна болест и др.

19. Сърдечни хирургични интервенции: клапно протезиране; състояние след коронална ангиопластика; имплантиран кардиостимулатор.

20. Ритъмни и проводни нарушения.

21. Неусложнена артериална хипертония.

22. Хронична обструктивна белодробна болест.

23. Бронхиална астма.

24. Хронични форми на белодробна туберкулоза.

25. Болести на стомашно-чревния тракт, на черния дроб и жлъчния мехур с чести екзацербации.

26. Активна язва на стомаха или дванадесетопръстника.

27. Хронични бъбречни заболявания без хронична бъбречна недостатъчност.

28. Ендокринни заболявания.

29. Костно-ставна туберкулоза в активна форма с функционални увреждания.

30. Вродени и хронични заболявания на костите и ставите, причиняващи трайни функционални нарушения.

31. Хроничен остеомиелит от хематогенен и травматичен произход с наличие на постоянни и повтарящи се фистули.

32. Хронични артрити на раменни, тазобедрени и коленни стави.

33. Фрактура на хумеруса с костна деформация, мускулна атрофия и нервно-съдови смущения. Псевдоартроза.

34. Увреждане на кожата, контрактура, груби цикатрикси, ограничаващи подвижността на ставите.

35. Деформации - халтавост на големи стави. Алопластика.

36. Сухожилни увреждания на горните крайници, нарушаващи хватателната функция на ръката.

37. Фрактура на гръбначен стълб, сколиоза и кифоза, смущаващи движението. Увреждане на таза.

38. Ампутация на пръсти на стъпалото, довели до функционални нарушения.

39. Ампутация на пръсти или трайни контрактури на същите, довели до нарушение на хватателната функция на ръката.

40. Затихнали туберкулозни процеси на костите и ставите. Хронични остеомиелити.

41. Вродени и хронични заболявания на кости, стави и гръбначен стълб с леко изразени функционални смущения.

42. Анкилози, трайни контрактури, деформации на големите стави на крайниците.

43. Дефекти на черепа след травма или операция след запълване на дефекта.

44. Заболявания и състояния след прекарани заболявания на периферната нервна система с изразени и трайни увреждания, водещи до ограничение на функционалната годност.

45. Заболявания на нервно-мускулното предаване с тежко изразени клинични прояви.

46. Съдови заболявания на нервната система с изразени остатъчни увреждания.

47. Невроинфекции с изразени и трайни увреждания.

48. Множествена склероза и други демиелинизиращи заболявания на нервната система с изразени и трайни увреждания.

49. Наследствени заболявания на нервната система с тежко изразени и прогресиращи клинични прояви.

50. Дегенеративни заболявания на нервната система с тежко изразени и прогресиращи клинични прояви.

51. Тумори и състояния след операция на тумори на нервната система с изразени и трайни увреждания.

52. Травми и състояния след травми на нервната система с изразени и трайни остатъчни увреждания.

53. Смущения в развитието на нервната система с изразени и прогресиращи клинични прояви.

54. Заболявания на автономната нервна система независимо от етиологията с изразени и прогресиращи клинични прояви.

55. Изразени увреждания на нервната система при заболявания на вътрешните органи (кардиологични, белодробни, чернодробни, бъбречни, хематологични, ендокринни, недоимъчни, паранеопластични заболявания).

56. Изразени увреждания на нервната система при интоксикации - остри и хронични, ендогенни и екзогенни (вкл. алкохолизъм и наркомании).

57. Заболявания на периферната нервна система и нервно-мускулното предаване с умерени или леко изразени остатъчни явления.

58. Съдови заболявания на нервната система с умерени или леко изразени остатъчни явления.

59. Невроинфекции с умерени или леко изразени остатъчни явления.

60. Множествена склероза и други демиелизиращи заболявания с редки пристъпи и умерени до леко изразени клинични прояви.

61. Наследствени заболявания на нервната система с умерени или леко изразени клинични прояви.

62. Дегенеративни заболявания на нервната система с умерени или леко изразени клинични прояви.

63. Смущения в развитието на нервната система с умерени или леко изразени клинични прояви.

64. Тумори на нервната система и състояния след операция на Tu с умерени или леко изразени остатъчни явления.

65. Травми и състояния след травми на нервната система с умерени или леко изразени остатъчни явления.

66. Епилепсии.

67. Ендогенни психози:

а) болест на БЛОЙЛЕР;

б) манио-депресивна психоза;

в) параноидни състояния.

68. Алкохолна болест.

69. Неалкохолни наркомании.

70. Умствен дефицит (олигофрения) И.К. - под 50-70.

71. Тежки разстройства на личността (психопатии).

72. Неврози с трайно изразени психични отклонения.

73. Афективни психози - депресивен тип, при наличие на продължителен светъл период, със съхранена работоспособност.

74. Невротични разстройства и личностови акцентуации - с добра трудова и социална адаптация, без поддържане на медикаментозна терапия.

75. Заболявания на устните, езика, твърдо и меко небце, челюстите рязко нарушаващи ясното говорене и затрудняващи приемането на храна:

а) карцином на: хранопровод, стомах, тънки и дебели черва, панкреас, жлъчен мехур, урогенитална система и състояние след операции;

б) карцином на белия дроб и състояние след операция.

76. Неоперирани варици на долните крайници с клапна недостатъчност и усложненията им; хронична флеботромбоза.

77. Хронична тромбоза на артериални съдове след стационарно уточняване и лечение; облитериращ ендартерит.

78. Фистули на правото черво, урогениталните органи и други произхождащи от вътрешните органи; множествени фистули на базата на киста пиларис регио сакралис.

79. Стомашно-чревни заболявания:

а) трайни увреждания от травматично естество на храносмилателния тракт и съседни органи - след оперативни фистули;

б) ХУХК и състояния след оперативно лечение.

80. Задръжка на тестисите в ингвиналния канал.

81. Хронична урогенитална туберкулоза - без обостряне и фистули.

82. Варикоцеле, хидроцеле, кисти на епидидима - без субективни оплаквания.

83. Разширени вени на долните крайници - без усложнения.

84. Всички видове хернии, евентрации.

85. ТВС на лимфни възли - без фистули.

86. Хронични гнойни процеси на органите в гръдната кухина и гръдния кош - със и без фистули.

87. Хронични фистулозни парапроктити, пиларни кисти, фистулизирали.

88. Тежки форми на хемороиди, пролопс на ануса, фистули на органите на малкия таз.

89. Злокачествени новообразувания с благоприятен оперативен изход след изтичане на възстановителния период. Доброкачествени образования, достигащи големи размери и предизвикващи разстройства във функцията на органи.

90. Заболявания и синдроми след резекция на стомах, тънки, дебели черва и панкреас, черен дроб, по повод заболявания, бенигнени процеси.

91. Състояние след нефректомия по повод изключващ злокачествен процес, аденомектомия простате (без азотемия).

92. Изпадане на стените на влагалището и матката.

93. Пикочно-полови и ректо-вагинални фистули. Тумори на половите органи. Значително разширяване на вените на влагалището.

94. Тежко протичащи кожни заболявания - пемфигус вулгарис, прогресивна склеродермия, дерматомиозит, луповисцерит(системен), генерализиран псориазис вулгарис, еритродермия, елефатиазис, акродерматитис, континуа супоратива.

95. Лупус еритиматозис дисконтис.

96. Сифилис - заразна форма, подлежаща на стационарно лечение.

97. Туберкулоза на кожата - всички форми.

98. Алергични дерматози:

а) хронична уртикария, хроническа екзема и невродерматит с доказана алергия към бензин, нафта, грес, инхалаторна алергия към газ пропан-бутан, еритема ексудатива мултиформе, генерализирана афтоза (Тюрен), дерматитис херпесиформе (Тюринг);

б) остри екземи, неподдаващи се на лечение.

99. Хронични заболявания на клепачите, слъзните пътища, конюктиви, роговици, еклера, съпроводени със сълзотечение, секреция и склонност към рецидиви.

100. Трайни изменения на орбитата и клепачите, създаващи условия за непълно покриване на очната ябълка.

101. Трайни парализи и парези на очните мускули, страбизъм, птоза, изразен нистагъм.

102. Потъмняване на лещата, нарушаващо зрителните функции под стойностите, предвидени в 6, 7 и 8.

103. Заболявания на хороидеята, ретина, ретинени кръвоносни съдове, съпроводени с временно или трайно намаляване на зрителните функции и често рецидивиращи.

104. Стесняване на зрителното поле над 15 градуса, квадрант и хемианопсии.

105. Нарушение на цветоусещането във всяка форма и степен.

106. Зрителна острота = 1,о на всяко око без корекция:

• = 1,о на всяко око с максимална корекция ± 2 диоптъра, включваща и астигматизма;

• = 1,о на всяко око с максимална корекция ± 3 диоптъра, включваща и астигматизма;

• = 1,о на всяко око с максимална корекция ± 5 Г диоптъра, включваща и астигматизма.

107. Псевдофакия (едноочна и двуочна).

108. Начална глаукома в компенсирано състояние.

109. Неврит на слуховите нерви.

110. Отосклероза.

111. Заболявания на вестибуларния апарат.

112. Туберкулоза, сифилис, озена, злокачествени образувания и системни заболявания.

113. Трайни изменения на гласовия апарат, водещи до изразено нарушение на говорните функции.

114. Хронични гнойно-полипозни и алергични заболявания на носа и околоносните кухини.

115. Двустранен или едностранен хроничен гноен отит.

116. Слух:

• шепотна реч над 6 м за всяко ухо поотделно;

• шепотна реч над 1,5 м, говорна реч над 5 м за всяко ухо поотделно;

• шепотна реч над 2,5 м, говорна реч над 6 м за всяко ухо поотделно.

 

Приложение № 2а към чл. 8а (Ново - ДВ, бр. 102 от 2009 г.)

Медицински изисквания

1. Общи изисквания:

1.1. Машинистите не трябва да са в процес на лечение, да приемат лекарства или вещества, които биха могли да причинят:

- внезапна загуба на съзнание;

- намалено внимание или концентрация;

- внезапна неработоспособност;

- загуба на равновесие или координация;

- значително ограничена подвижност.

1.2. Зрение:

Трябва да бъдат изпълнени следните изисквания по отношение на зрението:

- зрителна острота на разстояние, със или без корекция: 1,0; минимум 0,5 за по-слабото око;

- максимални коригиращи лещи: далекогледство + 5/късогледство - 8;

Изключения се допускат в изключителни случаи след консултация със специалист по очни болести. След това решението се взема от лекаря.

- зрение на близки и средни разстояния: достатъчно, със или без корекция;

- контактните лещи и очилата са разрешени, ако се извършват редовни прегледи от специалист;

- нормално цветоусещане: използване на стандартен тест, например Ишихара, както и на други стандартни тестове, ако е необходимо;

- зрително поле: пълно;

- зрение на двете очи: ефективно; не се изисква, когато лицето има адекватна адаптация и достатъчен компенсиращ опит; само в случай на изгубено бинокулярно виждане след започване на работа;

- бинокулярно виждане: ефективно;

- разпознаване на цветни сигнали: тестът се базира на разпознаване на отделни цветове, а не на относителни разлики;

- контрастна чувствителност: добра;

- отсъствие на прогресивни очни заболявания;

- имплантирани лещи, кератотомии и кератектомии се позволяват само при условие, че се проверяват ежегодно или с периодичност, определена от лекаря;

- устойчивост на заслепяване;

- не са разрешени оцветените контактни лещи и фотохроматичните лещи; разрешават се лещи с филтър за ултравиолетови лъчи.

1.3. Изисквания към слуха и говора: достатъчен слух, потвърден с аудиограма, например:

- достатъчно добър слух за провеждане на телефонен разговор и за чуване на предупредителни звуци и радиосъобщения; като насока следва да се вземат следните стойности:

- увреждането на слуха не следва да надхвърля 40 dB при 500 и 1000 Hz;

- увреждането на слуха не следва да надхвърля 45 dB при 2000 Hz за ухото с по-лоша въздушна проводимост на звук;

- отсъствие на нарушения във вестибуларния апарат;

- отсъствие на хронични говорни разстройства (като се има предвид необходимостта от ясна и отчетлива размяна на съобщения);

- при особени случаи се разрешава използването на слухови апарати.

1.4. Бременност:

В случай на лоша поносимост или патологично състояние бременността следва да се смята за причина за временно отстраняване на машиниста от работа. Следва да се прилагат правните разпоредби, защитаващи бременните машинисти.

 

Приложение № 3 към чл. 12, ал. 2

Преосвидетелстване на персонала, който осъществява железопътни превози на пътници и

товари и съпътстващите ги дейности


 

 

Преценка на комисията за длъжности по групи

 

Вид

първа група

втора група

трета група

заболяване

 

 

 

 

 

противо-

индивид.

допуска се

противо-

индивид.

допуска се

противо-

индивид.

допуска се

 

показни

преценка

 

показни

преценка

 

показни

преценка

 

Вътрешни

от 1 до 17

от 18 до 28

 

от 1 до 17

от 18 до 19

от 20 до 28

от 1 до 17

от 18 до 20

от 21 до 28

Ортопедични

от 29 до 31

от 32 до 43

 

от 29 до 31

от 32 до 43

 

от 29 до 31

от 32 до 43

 

Неврологични

от 44 до 66

 

 

от 44 до 56

от 57 до 66

 

от 44 до 56

от 57 до 66

 

Психични

от 67 до 73

74

 

от 67 до 72

 

от 73 до 74

от 67 до 72

 

от 73 до 74

Хирургични

от 75 до 79

от 84 до 91

от 80 до 83

от 75 до 79

от 84 до 91

от 80 до 83

от 75 до 79

от 84 до 91

от 80 до 83

АГ

 

от 92 до 93

 

 

от 92 до 93

 

 

от 92 до 93

 

Кожни

 

от 94 до 98

 

 

от 94 до 98

 

 

от 94 до 98

 

Очни

от 99 до 105

 

 

 

от 106 до 108

 

 

от 106 до 108

 

УНГ

от 109 до 116

 

 

от 109 до 115

116

 

от 109 до 115

116

 

 

 

Приложение № 4 към чл. 17, ал. 2


 

ТРАНСПОРТНА ОБЛАСТНА ЛЕКАРСКА

ЕКСПЕРТНА КОMИСИЯ (ТОЛЕК)

 

ПРОТОКОЛ

№ .............../........200... г.

за освидетелстване

 

Г-н/Г-жа .............................................................................................................................................................................................................................

(трите имена по паспорт)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕГН, л.к. № .............................................................................,

 

 

издадена на ...............................................................................................................................................

 

от ....................................................РПУ;

 

адрес ...............................................................................................................................................................

 

Данни за освидетелстване: .......................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

а) острота на зрението ...........цветоусещане ...................................................................................................................................................................................

б) острота на слуха ............................................................................. ..........................................................................................................................

в) заключение на хирурга ............................................................................. ....................................................................................................................

............................................................................. ...............................................................................................................................................

............................................................................. ...............................................................................................................................................

г) заключение на терапевта ............................................................................. .................................................................................................................

............................................................................. ...............................................................................................................................................

............................................................................. ...............................................................................................................................................

д) заключение на невролога ............................................................................. .................................................................................................................

............................................................................. ...............................................................................................................................................

............................................................................. ...............................................................................................................................................

е) заключение на психиатъра ............................................................................. .................................................................................................................

............................................................................. ...............................................................................................................................................

............................................................................. ...............................................................................................................................................

 

ОБЩО ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ђ ГОДЕН за упражняване/придобиване на професия

.................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

Подлежи на нов преглед след ............................................................. години.

ђ НЕГОДЕН /за решение от ТЦЛЕК

Мотиви: ......................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

 

КОМИСИЯ

 

 

1. ...........................................................................................................

5. ............................................................................. ...................................................................................

2. ...........................................................................................................

6. ............................................................................. ...................................................................................

3. ...........................................................................................................

7. ............................................................................. ...................................................................................

4. ...........................................................................................................

8. ............................................................................. ...................................................................................

 

Председател на ТОЛЕК: ..................................................................................................

 

Приложение № 5 към чл. 17, ал. 3


 

НАЦИОНАЛНА МНОГОПРОФИЛНА

ТРАНСПОРТНА БОЛНИЦА

"ЦАР БОРИС III"

ТРАНСПОРТНА ЦЕНТРАЛНА ЛЕКАРСКА

ЕКСПЕРТНА КОМИСИЯ (ТЦЛЕК)

 

ПРОТОКОЛ № ........................................................................................................................................................................

..............................200 ... г.

за освидетелстване/преосвидетелстване

 

Име..........................................................................................................,

роден(а) на..........................................................................................................................................................

Л.к. № .........................................Местоживеене......................................................................................................

Професия......................................................Трудов стаж...................................................................................................................................................................

Причини за освидетелстване (преосвидетелстване)................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Диагноза на основното и придружаващото заболяване

(поставена след преглед от членове на ТЦЛЕК - ме-

дицинско свидетелство и по здравна документация):

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.............................................................................................................

Приложени документи.................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Решение на ТЦЛЕК: ГОДЕН/НЕГОДЕН................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Заключение на комисията: длъжности, за които е го-

ден, или задължителни препоръки:

.........................................................................................................................................................................

по ............. от Наредба № 54 от 2003 г. за медицинските

и психологическите изисквания към персонала, който

осъществява превозите на пътници и товари и съпътстващите

ги дейности.

Срок за преосвидетелстване след .................. г., ако се

налага друг от предвидения в наредбата................................................................................................................

 

КОМИСИЯ:

 

 

1. ................................................................................................................

5. ..........................................................................................................................................................................................................................

2. ................................................................................................................

6. ..........................................................................................................................................................................................................................

3. ................................................................................................................

7. ..........................................................................................................................................................................................................................

4. ................................................................................................................

8. ..........................................................................................................................................................................................................................

 

 

Председател на ТЦЛЕК: .............................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

Приложение № 6 към чл. 20, ал. 2


 

ПСИХОЛОГИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ

ПСИХОЛОГИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ

На ...................................................................................................................................................................................

ЛК № ......................., изд. на ................., ЕГН...................................................................................................................

Длъжност:...........................................................................................................................................................................

 

 

Резултат от психоло-

Резултат от психоло-

гическото изследване:

гическото изследване:

№ ............ /дата ........................................................................

№ ............/дата..............................................................................

 

 

 

 

Заключение:

Заключение:

Допуска се за .................................................................................

Допуска се за .................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

(длъжност)

(длъжност)

Не се допуска за

Не се допуска за

...........................................................................................

...........................................................................................

(длъжност)

(длъжност)

Психолог:

Психолог:

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение № 7 към чл. 31

 

Данни

I. Общи данни (записват се от медицинското лице)

1. № по ред

2. Дата

3. Време на прегледа

4. Име, презиме и фамилия

5. Длъжност

6. Ще обслужва влак № .....

II. Данни (записват се от медицинското лице и се удостоверяват с подпис на преглеждания)

7. Чувства ли се бодър и отпочинал

8. Имал ли е неприятност и тежки физически натоварвания през последните 24 часа

9. Приемал ли е лекарства през последните 24 часа, какви и в какви количества

10. Има ли някакви оплаквания за промени на здравословното си състояние и от какъв характер са те

11. Употребявал ли е алкохол или упойващи вещества през последните 24 часа, какви количества и от какъв вид

12. Подпис на преглеждания

III. Данни от медицинския преглед (констатират се от медицинското лице)

13. Измерва се пулсът

14. Измерва се телесната температура при показания

15. Измерва се кръвното налягане

16. Извършва се проба на Ромберг или стабилографско изследване

17. Извършва се проба за наличие на алкохол в издишвания въздух

18. Заключение за годност

19. Подпис на медицинското лице

20. Забележка - допълнителни данни от анамнезата и прегледа

Забележка. Точка 6 се попълва само за локомотивни и превозни бригади.

 

 

Приложение № 8 към чл. 32, т. 1

 


 

ОБРАЗЕЦ ЗА СЛУЖЕБНА БЕЛЕЖКА

 

 

С Л У Ж Е Б Н А Б Е Л Е Ж К А

за контролен предпътен (предсменен)

медицински преглед

 

Прегледаният: ..................................................................................................................

(трите имена на работника)

Е ГОДЕН за предстоящата му смяна (пътуване).

Същият е заведен в журнала под № ..............................................................................................

Час: .... Дата: .......... Медицинско лице: ...................................................................................

(подпис,

фамилия и

печат)

 

 

 


Приложение № 9 към чл. 32, т. 3

 


 

Образец за печат

 

 

....................................................................................................................................

(наименование на работодателя)

 

ГОДЕН №

................................................................................................................................

(час минути дата месец година)

................................................................................................................................

(подпис и фамилия на медицинското лице)

 

 

 

Приложение № 10 към чл. 42, ал. 2

 


 

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА

АДМИНИСТРАЦИЯ"

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНСПЕКЦИЯ"

 

 

Т А Л О Н

ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА МЕДИЦИНСКО ИЗСЛЕДВАНЕ

 

Подписаният ..................................................................................................................................................................................................

(име, презиме и фамилия)

на длъжност ...................................................при ................................................................................................................................

извърших проверка за употреба на алкохол на лицето:

........................................................................... от гр.(с.) ........................................................................................................................,

(име, презиме и фамилия)

ул. ............................................. № ..................., област ...........................................................................,

документ за самоличност № ..............................................., издаден на ........................................................................................................................

от ..................................................., ЕГН ...........................................................................,

на длъжност ........................................................при ..........................................................................................................................................

Извършената предварителна качествена проба с .................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

(вид, модел, фабричен номер на техническото средство)

показва положителен резултат ........................................................на хиляда.

Протоколът за медицинската експертиза и прото-

колът за химическата експертиза да се изпратят в Ра-

йонна железопътна инспекция:

ђ София 1267, бул. "Мария-Луиза" № 102, Централна гара

ђ Пловдив 4002, бул. "Васил Априлов" № 3

ђ Горна Оряховица 5120, ул. "Цар Освободител" № 97

(вярното се отбелязва в квадрата отпред)

Дата:...........................................................................................................................................................................................................................

............ час .......мин.

 

(място на извършване на проверката) Подпис: ........................................................................................................................................................................

Подписаният ............................................................................................................................................................................................................

от гр.(с.) ................................................удостоверявам, че екземпляр

от този талон ми бе връчен в ...............................................час .......................минути

на............20 .......г.

Уведомен съм, че трябва да се явя в .................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................

(лечебно заведение - наименование и адрес)

...........до .............минути от връчването на този талон.

 

Подпис: .......................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

 

Приложение № 11 към чл. 47, ал. 2

 


 

Протокол за медицинско изследване за упот-

реба на алкохол или друго упойващо вещество

 

Подписаният д-р .........................................................................................,

лекар в .............................................................................................................................................................................................................,

днес, ........... 200 ... г., в ....... ч. ...... и мин. взех кръв

от.....................................................................................................................................................................,

живущ в гр. (с.)..............................................адрес.........................................................................................,

документ за самоличност ..................................................., ЕГН...............................................................................................

Предварителната констатация за употреба на ал-

кохол или друго упойващо вещество е извършена на

........ 200 .... г. в ......... ч. в ..........................................................................................................................................................

(дата)(място)

 

 

 

I. Алкохол

1.

Предварителна проба за алкохол

1.1.

"Алконал" - индикаторна тръбичка

1.2.

"Алкотест 7010 Дрегер"

1.3.

"Алкотест 7310 Дрегер"

1.4.

"Алкотест 7410 Дрегер"

1.5.

"Алкомер - 942"

1.6.

"Алкомер - 931"

1.7.

...................................................................................................................................................................................................................

2.

Данни от лицето за употреба на алкохол

2.1.

Отрича

2.2.

Употребил

3.

Вид на алкохолната напитка

4.

Количество

5.

Време на консумацията

 

Дата ............

 

Час ..............

6.

Субективни оплаквания

6.1.

Не съобщава

6.2.

Какви ..........................................................................................................................................................................................................

7.

Мирис на алкохол

7.1.

Да

7.2.

Не

8.

Наличие на абстинентни явления

8.1.

Не се установяват

8.2.

Какви..........................................................................................................................................................................................................

9.

Координация

9.1.

Запазена

9.2.

Нарушена

10.

Съзнание

 

- ясно съзнание

 

- нарушено съзнание

 

(сомнолентност, сопор, кома)

11.

Нистагъм

11.1.

Има

11.2.

Няма

11.3.

Времетраене

12.

Поведение

12.1.

Адекватен

12.2.

Възбуден

12.3.

Агресивен

12.4.

Психомоторно потиснат

13.

Словесен контакт

13.1.

Не се установява

13.2.

Установява се

 

- активен

 

- пасивен

14.

Употребени лекарства в последните 24 часа

14.1.

Не

14.2.

Да

 

а) какви

 

б) количество

 

в) повод

 

г) с лек. предписание

 

д) без лек. предписание

15.

Заболявания

15.1.

Отрича

15.2.

Диабет

15.3.

Болести на обмяната

15.4.

Чернодробни заболявания

15.5.

Епилепсия

15.6.

Прекарани черепно-мозъчни травми или забо-

 

лявания

15.7.

Психични

15.8.

Други

II.

Упойващи вещества или други средства, наруша-

 

ващи способността за работа на длъжността

1.

Обяснения на лицето за употреба

1.1.

Отрича

1.2.

Употребил

1.3.

Вид на разтворителя

 

а)

 

б) колко часа е работил

 

в) субект. оплаквания

2.

Упойващо вещество

2.1.

Вид

2.2.

Количество

2.3.

Дата и час

2.4.

Повод

2.5.

Заболяване

2.6.

С лек. предписание

2.7.

Без лек. предписание

2.8.

Предупреден ли е да не работи

 

а) да

 

б) не

 

 

 

Освидетелстван: .....................................................................................................

Лекар: ..................................................................................................................

 

 

 

 

Приложение № 12 към чл. 54

 


 

Протокол за химическа експертиза за опре-

деляне концентрацията на алкохол или друго

упойващо вещество в кръвта

 

№ ......../............ 200 ... г.

 

Днес, ............. 200 ........ г., в ............ ч. подписаният

.......................................................................................................................................................................................................................,

химик в специализираната химическа лаборатория към

........................., извърших химическо изследване

за алкохол (друго упойващо вещество) на проба кръв,

взета от лицето.................., ЕГН..............................................................,

от гр. ............................, ул. .................................. № ..............................................................................................................

Пробите за химическо изследване се изпращат от

.............................. с писмо № ............../ .............. 200 ...... г.

Получено в химическата лаборатория: колетна прат-

ка (донесено на ръка) на .................... 200 ......... г.

Опаковката на пробите отговаря (не отговаря) на

изискванията на Наредба № 54 от 2003 г. за медицин-

ските и психологическите изисквания към персонала,

който осъществява железопътни превози на пътници и

товари и съпътстващите ги дейности, и за провеждане

на предпътните (предсменни) медицински прегледи.

 

Мирис на пробите:

Материалът е изследван:

1. За етилов алкохол:

а. чрез газхроматографски метод

б. по метода на Видмарк

2. За упойващо вещество: .............................................................................................................................................................

 

Заключение

 

В изпратените за изследване проби кръв, взети от

лицето ........................., се доказа (не се доказа) ети-

лов алкохол (присъствие на летливи редуциращи вещества,

изразени като етилов алкохол) в количество ................................... ђ / .

ђ ђ

В изследваните проби кръв, взети от същото лице, се

доказа (не се доказа) наличие на упойващо вещество: ..........................................................................................................................

Извършил изследването: .........................................................................................................................................................