НАРЕДБА № 15 ОТ 13 АПРИЛ 2011 Г. ЗА АЕРОНАВИГАЦИОННОТО ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

В сила от 23.06.2011 г. Издадена от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията Обн. ДВ. бр.37 от 13 Май 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.48 от 10 Юни 2014г.

 

Глава първа.
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ ЗА АЕРОНАВИГАЦИОННОТО ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

Раздел I. Общи положения, отговорности и функции

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят:

1. условията и редът за осъществяване на аеронавигационно информационно обслужване за осигуряване необходимите данни и информация за безопасността, редовността и ефективността на международната въздушна навигация;

2. редът, правилата и сроковете за предоставяне на аеронавигационна информация/данни за нуждите на аеронавигационното информационно осигуряване на полетите.

(2) Тази наредба се отнася до:

1. доставчиците на аеронавигационно обслужване (ДАНО);

2. Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД "ГВА");

3. собствениците и операторите на летища и вертолетни летища;

4. собствениците и операторите на летателни/вертолетни площадки;

5. физически и юридически лица, предоставящи данни и/или услуги за целите на тази наредба.

(3) Тази наредба отразява прилаганите в Република България стандарти и препоръчителни практики от Приложение 15 към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване.

Чл. 2. (1) Република България чрез определения ДАНО носи отговорност за предоставяне на аеронавигационно обслужване.

(2) В публикуваната аеронавигационна информация за и от името на Република България ясно се указва, че е одобрена от Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация".

Чл. 3. (1) Аеронавигационното информационно обслужване в Република България се извършва от ДАНО, притежаващ валидно свидетелство за извършване на аеронавигационно информационно обслужване.

(2) Доставчикът на аеронавигационно обслужване отговаря за публикуването на аеронавигационна информация и/или данни за територията на Република България и районите извън нея, в които страната отговаря за обслужване на въздушното движение.

(3) Доставчикът на аеронавигационно обслужване предприема всички необходими мерки публикуваната аеронавигационна информация да бъде обективна, своевременна и с необходимото качество.

Чл. 4. Аеронавигационното информационно обслужване в Република България се контролира от ГД "ГВА".

Чл. 5. (1) Всички физически и юридически лица, свързани с въздухоплаването и имащи отношение към провеждането на полетите на въздухоплавателните средства, са длъжни своевременно да предоставят на ГД "ГВА" на хартиен и/или електронен носител информация/данни за публикуване в интегрирания аеронавигационен информационен пакет.

(2) При необходимост ГД "ГВА" може да изиска допълване на първоначално предоставената информация/данни от лицата по чл. 5, ал. 1.

Чл. 6. На международните летища за обществено ползване, които не оперират 24 часа в денонощието, аеронавигационно информационно обслужване се осигурява за времето на полет на всички въздухоплавателни средства в района на отговорност, включително поне два часа преди началото на полета и два часа след края му. По искане на летищния оператор аеронавигационно информационно обслужване се осигурява и по всяко друго време.

Чл. 7. Доставчикът на аеронавигационно обслужване получава аеронавигационната информация, необходима за предполетното информационно обслужване за удовлетворяване потребностите от информация по време на полет, и от:

1. службите за аеронавигационно информационно обслужване на други държави;

2. други достъпни източници.

Чл. 8. (1) Аеронавигационна информация/данни, получени от източниците по чл. 7, т. 1, се разпространяват само с ясно посочване на източника.

(2) Аеронавигационната информация /данни, получени от източниците по чл. 7, т. 2, се проверяват от ДАНО, преди да бъдат разпространени, а при невъзможност да се проверят - се указва, че информацията не е проверена.

Чл. 9. Доставчикът на аеронавигационно обслужване осигурява предоставянето на аеронавигационна информация/данни, необходими за безопасността, редовността или ефективността на въздушната навигация във форма, подходяща за използване от:

1. персонала, свързан с изпълнението на полетите, включващ екипажите на въздухоплавателните средства, службата за обработка на полетни данни и планиране на полетите и авиационните тренажори;

2. органите за обслужване на въздушното движение (ОВД);

3. органа, отговорен за осигуряване на полетно-информационно обслужване;

4. службите, отговорни за предоставянето на предполетна информация.

Чл. 10. Доставчикът на аеронавигационно обслужване предоставя своевременно на службите за аеронавигационно информационно обслужване на други държави нужната им информация/данни, необходими за безопасността, редовността или ефективността на въздушната навигация съгласно чл. 9.

Чл. 11. (1) Доставчикът на аеронавигационно обслужване получава и/или съставя, проверява или събира, редактира, форматира, публикува, съхранява и разпространява аеронавигационна информация/данни за цялата територия на Република България и за районите извън нейната територия, за които страната е поела отговорност за обслужването на въздушното движение.

(2) Аеронавигационната информация се публикува под формата на интегриран аеронавигационен информационен пакет.

Раздел II. Система за управление на качество

Чл. 12. (1) Лицата по чл. 1, ал. 2, т. 3 - 5 въвеждат и поддържат система за управление на качеството в съответствие с Приложение ІV, част А от Регламент (ЕС) № 73/2010 на Комисията от 26 януари 2010 г. за определяне на изисквания относно качеството на аеронавигационните данни и аеронавигационната информация за единното европейско небе.

(2) Доставчикът на аеронавигационно обслужване въвежда и поддържа система за качество, която включва процедури, процеси и ресурси, необходими за прилагане на управление на качеството за всички дейности по чл. 11, ал. 1.

(3) Управлението на качеството трябва да може да се демонстрира за всеки етап от получаването до изпращането на аеронавигационна информация/данни.

(4) Внедрената система за качество трябва да е в съответствие със стандартите за качество от серията 9000 на Международната организация по стандартизация (ISO) и да бъде сертифицирана от акредитирана организация.

(5) Доставчикът на аеронавигационно обслужване предприема действия персоналът, предоставящ аеронавигационно информационно обслужване, да притежава необходимите професионална компетентност и изисквания за изпълнение на длъжността и съхранява документация за потвърждаване на квалификацията му.

(6) Доставчикът на аеронавигационно обслужване предприема действия за прилагане на установените от системата за качество процедури, които осигуряват проследяването на аеронавигационната информация във всеки един момент до нейния първоизточник, така че да могат да бъдат коригирани неточности на данните или грешки, открити в етапите на изготвяне, поддръжка или при оперативно използване на тази информация.

(7) Въведената система за качество трябва да гарантира на ползвателите, че разпространяваните аеронавигационна информация/данни отговарят на установените изисквания за качество на данните (точност, разрешаваща способност, интегритет, възможност за определяне произхода на данните) и за проследяването на аеронавигационните данни, установявайки съответни процедури за всеки етап от процеса на обработка на данните. Системата трябва да гарантира спазване на предвидените срокове за въвеждане на аеронавигационни данни и предварително установените дати за разпространение на аеронавигационната информация съгласно чл. 113 и 114.

(8) С цел управление на качеството на аеронавигационната информация/данни, могат да бъдат сключени договори за взаимодействие относно качеството на данните между ДАНО и първоизточника на информация и между ДАНО и потребителите на информация.

Чл. 13. (1) Степента на точност на аеронавигационните данни при минимално ниво на достоверност 95 % е съгласно изискванията на Наредба № 11 от 1999 г. за обслужване на въздушното движение във въздушното пространство на Република България (ДВ, бр. 50 от 1999 г.) и Наредба № 14 от 2000 г. за летищата и летищното осигуряване (ДВ, бр. 103 от 2000 г.).

(2) Определят се следните данни за местоположение съгласно изискванията на ал. 1:

1. измерени точки (праг на пистата за излитане и кацане (ПИК), местоположения на навигационни средства и др.);

2. изчислени точки (математически пресмятания на базата на известни измерени точки или на точки в пространството, контролни точки и др.);

3. обявени точки (точките по границата на района за полетна информация - FIR и др.).

Чл. 14. Разрешаващата способност на публикуваните аеронавигационни данни трябва да съответства на изискванията, посочени в приложение № 1.

Чл. 15. (1) Физическите и юридическите лица, предоставящи аеронавигационни данни, осигуряват интегритета им от момента на измерването или изготвянето им до предоставянето им за публикация от ДАНО.

(2) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" осъществява контрол над спазването на изискванията за качество на аеронавигационните данни от момента на измерването или изготвянето им до предоставянето им за публикация от ДАНО.

(3) Доставчикът на аеронавигационно обслужване осигурява запазването на интегритета на аеронавигационните данни след получаването им по ал. 2 до изпращането им на крайния потребител.

(4) Изискванията към интегритета на аеронавигационните данни се определят от потенциалния риск, който произтича от изкривяване на данните и от използването на конкретен елемент от тях, като се прилага следната класификация и нива на интегритет на данните:

1. критични данни (ниво на интегритет 1 x 10-8) - съществува голяма вероятност, че при използването на изкривени критични данни безопасното продължаване на полета и кацането на въздухоплавателното средство ще бъдат изложени на значителен риск и възможност от катастрофа;

2. съществени данни (ниво на интегритет 1 x 10-5) - съществува малка вероятност, че при използването на изкривени съществени данни безопасното продължаване на полета и кацането на въздухоплавателното средство ще бъдат изложени на значителен риск и възможност от катастрофа;

3. рутинни данни (ниво на интегритет 1 x 10-3) - съществува много малка вероятност, че при използването на изкривени рутинни данни безопасното продължаване на полета и кацането на въздухоплавателното средство ще бъдат изложени на значителен риск и възможност от катастрофа.

(5) Разпространението на аеронавигационни данни до потребителите се осъществява по следните методи:

1. физическо разпространение - метод, при който предоставянето на аеронавигационни данни се осъществява чрез доставка на физически носител, посредством пощенска или подобна услуга;

2. директно електронно разпространение - метод, при който предоставянето на аеронавигационни данни се осъществява автоматично чрез електронна връзка между ДАНО и потребителя.

Чл. 16. Изискванията за качество на аеронавигационните данни относно тяхната класификация и интегритет са посочени в таблици 1 - 5 на приложение № 1.

Чл. 17. (1) Всички множества от електронни аеронавигационни данни се защитават чрез включване в тях на 32-битова циклична контролна сума.

(2) Включването на циклична контролна сума в множествата се осъществява от приложението, работещо с тях, а не от комуникационните системи, използвани за тяхното предаване.

Чл. 18. (1) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" проверява и съгласува с отговорните служби информацията за публикуване като част от интегрирания аеронавигационен информационен пакет по чл. 109 и 111, преди да бъде предоставена на ДАНО, с цел гарантиране на пълнота и коректност на данните преди разпространението им.

(2) Доставчикът на аеронавигационно обслужване проверява предоставената за публикуване информация като част от интегрирания аеронавигационен информационен пакет по чл. 110 с цел гарантиране на пълнота и коректност на информацията преди нейното разпространение.

Чл. 19. (1) Демонстрирането на съответствие на изискванията за качество с внедрената система за качество се осъществява чрез одит.

(2) При проверка и констатиране на несъответствие се определя причината и се предприемат действия за отстраняването й.

(3) Всички забележки от одита и предприетите действия за отстраняването им се документират.

Раздел III. Обмен на аеронавигационна информация/данни

Чл. 20. (1) Елементите на интегрирани аеронавигационни информационни пакети от чуждестранни служби за аеронавигационно информационно обслужване се събират от ДАНО.

(2) Доставчикът на аеронавигационно обслужване отговаря на запитвания и изпълнява заявки за елементи на интегрирания аеронавигационен информационен пакет, издаван от Република България.

Чл. 21. Международна служба НОТАМ е оперативна служба на 24 h режим на работа и получава, обработва, съхранява и разпространява NOTAM съобщения от името на Република България.

Чл. 22. Доставчикът на аеронавигационно обслужване установява контакт с чуждестранни служби за аеронавигационно информационно обслужване за улесняване на обмена на аеронавигационна информация/данни.

Чл. 23. (1) При поискване от друга служба за аеронавигационно информационно обслужване на държава - членка на ICAO, се предоставя по взаимна договореност между държавите един екземпляр от всеки елемент на интегрирания аеронавигационен информационен пакет на хартиен и/или електронен носител или и двата.

(2) Обменът на повече от един екземпляр от елементите на интегрирания аеронавигационен информационен пакет и на други аеронавигационни документи на хартиен и/или електронен носител се извършва по взаимно съгласие между държавите - членки на ICAO.

(3) Предоставянето на аеронавигационна информация/данни, включващо елементите на интегрирания аеронавигационен информационен пакет и на други аеронавигационни документи на хартиен и/или електронен носител, на държави, които не са членки на ICAO и на други организации, се извършва по договореност между страните.

Раздел IV. Възстановяване на разходи за аеронавигационно информационно обслужване

Чл. 24. (1) Разходите по събиране и обработване на аеронавигационната информация/данни се включват при определяне на таксите по чл. 120, ал. 2 от Закона за гражданското въздухоплаване.

(2) Цената за предоставяне на конкретен аеронавигационен информационен продукт на хартиен или електронен носител се определя на базата на разходите за отпечатване и окомплектоване на хартиените копия или за изготвяне на електронния носител и за тяхното разпространение.

Раздел V. Общи изисквания към интегрирания аеронавигационен информационен пакет

Чл. 25. Всеки елемент от интегрирания аеронавигационен информационен пакет за международно разпространение съдържа текст на английски език.

Чл. 26. Географските имена се изписват с буквите от латинската азбука и в съответствие сНаредба № 3 от 2006 г. за транслитерация на българските географски имена на латиница(ДВ, бр. 94 от 2006 г.).

Чл. 27. Мерните единици, използвани при разпространението на аеронавигационна информация/данни, се посочват съгласно Наредба № 5 за измервателните единици в гражданската авиация (ДВ, бр. 77 от 1999 г.).

Чл. 28. В аеронавигационното информационно обслужване се използват съкращенията на ICAO, когато е възможно и когато това води до улесняване разпространението на информацията/данните.

Чл. 29. В аеронавигационното информационно обслужване се внедрява автоматизация за подобряване на скоростта, качеството, ефективността и икономичността на същото.

Чл. 30. (1) При първоначалното установяване на забранена, ограничена или опасна зона всяка зона се обозначава и за нея се публикуват подробни сведения.

(2) Зададеното обозначение се използва за указване на зоната във всички последващи съобщения за нея.

(3) Обозначението се състои от следната група букви и цифри, както следва:

1. зададеното буквено обозначение на Република България съгласно индикатора за местоположение на ICAO;

2. буквата "Р" - забранена зона, буквата "R" - ограничена зона, буквата "D" - опасна зона;

3. номер, който не се повтаря в границите на Република България.

(4) Обозначенията на зоните по ал. 3 не се използват повторно за период, по-малък от една година след премахването на зоната.

(5) Забранените, ограничените или опасните зони трябва да бъдат с възможно най-малки размери и с прости геометрични очертания.

Раздел VI. Метаданни

Чл. 31. (1) При обработка и обмен на аеронавигационните данни се събират метаданни.

(2) Метаданните се събират от момента на измерването или създаването им до тяхното предоставяне на следващ потребител.

(3) Събираните метаданни включват:

1. името на организацията или структурата, изпълняваща функцията;

2. изпълнената функция; и

3. датата и часа, когато е изпълнена функцията.

(4) Изпълнената функция по ал. 2 указва всяка дейност по създаване, предаване или обработка на данните.

Раздел VII. Общи отправни системи за въздушната навигация - хоризонтална, вертикална и отправна система за времето

Чл. 32. (1) Световната геодезична система - 1984 (WGS-84), се използва като хоризонтална (геодезична) отправна система за нуждите на международната въздушна навигация и публикуването на географски координати (указващи северна ширина и източна дължина) се изразява спрямо геодезичния референтен датум на тази система.

(2) Географски координати от други системи, трансформирани към система WGS-84, чиято точност преди или след трансформацията не отговаря на изискванията на Наредба № 11 от 1999 г. за обслужване на въздушното движение във въздушното пространство на Република България и Наредба № 14 от 2000 г. за летищата и летищното осигуряване се обозначават със звездичка - "(*)".

(3) Степента на разрешаващата способност на публикуваните географски координати трябва да съответства на изискванията в приложение № 1, а степента на разрешаващата способност на географските координати на картите трябва да съответства на изискванията съгласноНаредба № 4 от 2007 г. за аеронавигационните карти (ДВ, бр. 47 от 2007 г.).

Чл. 33. (1) Вертикална отправна система за международна въздушна навигация е система с начало средното морско ниво (MSL), определяща гравитационно зависими относителни височини (превишения) спрямо повърхност, наречена геоид.

(2) Като глобален гравитационен модел на вертикалната отправна система се използва съдържащ дълговълнови данни за гравитационното поле до порядък 360°.

(3) На тези географски позиции, където точността на EGM-96 не удовлетворява изискванията за точност за превишение и вълна на геоида съгласно Наредба № 14 от 2000 г. за летищата и летищното осигуряване, на базата на данни на EGM-96 се разработват и използват регионални, национални или местни модели на геоида, съдържащи данни с висока разрешаваща способност (късовълнови) за гравитационното поле. Когато се използва модел на геоида, различен от ЕGM-96, в сборника АIP се публикува описание на използвания модел заедно с необходимите параметри за преобразуване на относителната височина от този модел към ЕGM-96.

(4) В допълнение към превишението спрямо средното морско ниво (геоида) за позициите, посочени в приложение № 1, в сборника АIP се публикува и вълната на геоида (по отношение на елипсоида на WGS-84).

(5) Степента на разрешаващата способност на публикуваното превишение и вълната на геоида трябва да съответства на изискванията в таблица 2 на приложение № 1, а степента на разрешаващата способност на превишението и вълната на геоида в картите трябва да съответства на изискванията на Наредба № 4 от 2007 г. за аеронавигационните карти.

Чл. 34. (1) Като отправна система за време в гражданската авиация се използва Грегорианският календар и универсалното координирано време (UTC).

(2) Всяка стойност, свързана с координатата за време, е временна позиция, измерена по отношение на отправната система за времето.

(3) Универсалното координирано време се изразява в часове и минути, а когато това се изисква - и в секунди, от 24-часов ден, започващ в полунощ.

(4) Когато за някои приложения се използва различна отправна система за време, в сборника АIP се публикува описание на системата или се цитира документът, който описва тази отправна система за време.

 

 

Глава втора.
СБОРНИК "АЕРОНАВИГАЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИКАЦИЯ" (AIP)

Раздел I. Съдържание

Чл. 35. (1) Сборникът "Аеронавигационна информация и публикация" (AIP) съдържа наличната аеронавигационна информация за страната съгласно чл. 4, ал. 1 и е в съответствие с изискванията на ICAO.

(2) Сборникът AIP е основен източник за постоянна аеронавигационна информация и информация за временни промени с дългосрочен характер.

(3) Основната задача на сборника AIP е да удовлетвори в международен мащаб потребностите при обмена на дългосрочна аеронавигационна информация, която е от особена важност за въздушната навигация.

Чл. 36. Сборникът AIP се състои от три части, съответно с раздели и подраздели, обозначени по един и същи начин с цел стандартизирано съхранение и извличане на електронни данни и текуща информация за обектите във вида, посочен в приложение № 2.

Чл. 37. Част първа на сборника AIP - "Общи положения (GEN)", съдържа:

1. име на органа, отговорен за посочените в AIP, обслужване или процедури;

2. общите условия, при които това обслужване или средства са достъпни за международно използване;

3. списък на съществените различия между националните правила и процедури на Република България и съответните стандарти, препоръчителни практики и процедури на ICAO във форма, която би позволила тяхното бързо установяване, предоставени от ГД "ГВА";

4. избора на Република България, когато различията между националните правила и процедури и съответните ICAO стандарти, препоръчителни практики и процедури предвиждат алтернативен вариант на действие, одобрен и предоставен от ГД "ГВА".

Чл. 38. (1) В сборника AIP се публикуват аеронавигационни карти, изготвени в съответствие с изискванията на ICAO.

(2) Аеронавигационните карти се публикуват като част от сборника AIP или се разпространяват самостоятелно.

(3) Картите по ал. 1 за международни летища и международни вертолетни летища се предоставят при наличност, както следва:

1. карта на летище/вертолетно летище - ICAO;

2. карта за летищно наземно движение - ICAO;

3. карта на летищните препятствия тип "А" - ICAO;

4. карта на летищен терен и препятствия - ICAO (електронна);

5. карта за паркиране и присъединяване - ICAO;

6. карта на района - ICAO;

7. карта на минимални абсолютни височини при използване на средства за обзор - ICAO;

8. карта за подход по прибори - ICAO;

9. карта на местността за точен подход по прибори - ICAO;

10. карта на стандартни схеми за долитане по прибори (STAR) - ICAO;

11. карта на стандартни схеми за отлитане по прибори (SID) - ICAO;

12. карта за визуален подход - ICAO.

Чл. 39. При възможност за допълване или заместване на таблици или текст в сборника AIP се използват карти или диаграми.

Раздел II. Общи изисквания

Чл. 40. Сборникът AIP е самостоятелен документ, в чието съдържание не се повтаря информация.

Чл. 41. Сборникът AIP се публикува с подменящи се страници.

Чл. 42. В сборника AIP на всяка страница е отбелязана дата, съдържаща деня, името на месеца и годината на публикацията или на влизането в сила на информацията.

Чл. 43. (1) Сборникът AIP съдържа контролен лист, в който се включват номерата на страниците му и/или наименованията на картите, валидната дата на всяка страница и датата на публикуване на контролния лист.

(2) Контролният лист се преиздава редовно за подпомагане на потребителите да поддържат актуалността на сборника AIP.

Чл. 44. В сборника AIP на всички страници се указва:

1. наименованието на сборника;

2. територията, за която се отнася, при необходимост;

3. обозначението "Република България" и ДАНО, който изготвя сборника;

4. номерата на страниците или наименованието на картите;

5. степента на достоверност при информация, която поражда съмнение.

Чл. 45. (1) Размерите на страницата на сборника AIP са 210 x 297 mm.

(2) При необходимост се използват и страници с по-големи размери, които се сгъват до указаните в ал. 1.

Чл. 46. Всички промени в сборника AIP или нова информация на преиздадени страници се обозначават с ясен символ или анотация.

Чл. 47. Важните оперативни промени в сборника AIP се публикуват съгласно процедурите за регулиране и контрол на аеронавигационната информация (AIRAC) и се обозначават ясно със съкращението "AIRAC".

Чл. 48. (1) Сборникът AIP се изменя или преиздава периодично, като се гарантира неговата актуалност.

(2) Поправки в сборника AIP се извършват чрез подмяна на страниците.

(3) По изключение могат да се правят ръчни поправки или забележки в сборника AIP.

(4) Периодичността по ал. 1 се упоменава в сборника AIP, част 1 - Общи положения (GEN).

Раздел III. Изисквания към поправките на сборника AIP

Чл. 49. Постоянните промени в сборника AIP се публикуват като AIP поправки.

Чл. 50. Всяка AIP поправка се обозначава с пореден номер.

Чл. 51. Всяка страница от AIP поправката, включително и заглавната страница, съдържа датата на публикуване.

Чл. 52. Всяка страница от AIRAC AIP поправка, включително и заглавната страница, на сборника AIP съдържа датата на влизане в сила на публикацията.

Чл. 53. Всяка AIP поправка съдържа препратка към серийните номера на елементите от интегрирания аеронавигационен информационен пакет, които са включени в нея.

Чл. 54. Заглавната страница на AIRAC AIP поправката съдържа кратко резюме на информацията, включена в поправката.

Чл. 55. Съобщение "NIL" се съставя и разпространява, когато AIRAC AIP поправката няма да се публикува през определения интервал или на датата на издаване.

Раздел IV. Изисквания към AIP добавките. Разпространение

Чл. 56. Временни промени с продължителен характер (най-малко три месеца) и кратковременна информация, която съдържа обширен текст и/или графика, се публикуват като AIP добавка.

Чл. 57. Всяка AIP добавка има пореден номер за съответната календарна година.

Чл. 58. Страниците на AIP добавките се съхраняват в сборника AIP, докато информацията в тях е валидна.

Чл. 59. Всяка AIP добавка, която замества NOTAM съобщение, включва препратка към серията и номера на това NOTAM съобщение.

Чл. 60. (1) Контролен лист на валидните AIP добавки се издава веднъж в месеца.

(2) Информацията по ал. 1 се разпространява чрез ежемесечно публикуван списък на валидните NOTAM съобщения.

Чл. 61. Страниците на AIP добавките са оцветени в жълто.

Чл. 62. Страниците на AIP добавките се поставят най-отпред в сборника AIP.

Чл. 63. Сборник AIP, както и всички поправки и добавки в него се разпространяват по най-бърз начин до абонатите на български аеронавигационни публикации.

Чл. 64. Доставчикът на аеронавигационно обслужване публикува и разпространява сборника AIP на Република България на хартиен, електронен носител, както и чрез интернет.

Чл. 65. Доставчикът на аеронавигационно обслужване може да предоставя електронен AIP (eAIP) с публикациите към него, основан на формат, позволяващ обмен на дигитални данни. Съдържанието и структурата на главите, разделите и подразделите на еAIP следват съдържанието и структурата на AIP, публикуван на хартиен носител.

 

Глава трета.
NOTAM СЪОБЩЕНИЕ

Раздел I. Изготвяне

Чл. 66. (1) Съобщение NOTAM се изготвя и публикува своевременно, когато информацията, за която се отнася, е:

1. с временен характер и кратка продължителност; или

2. за важни оперативни промени с постоянен характер или временни промени с голяма продължителност, информацията за които е постъпила в кратки срокове.

(2) Съобщение NOTAM не се изготвя и публикува за обширен текст и/или графика.

Чл. 67. (1) Съобщение NOTAM се изготвя и публикува в случаи на:

1. откриване, закриване или значителна промяна в работата на летище/вертолетно летище или писта за излитане и кацане (RWY);

2. откриване, закриване или значителна промяна при предоставяне на аеронавигационни услуги (летищни услуги (AGA), аеронавигационно информационно обслужване (AIS), обслужване на въздушното движение (ATS), комуникация, навигация и обзор (CNS), метеорологично обслужване (MET), търсене и спасяване (SAR) и др.);

3. начало или прекратяване на експлоатацията на електронни и други аеронавигационни и летищни/вертолетни средства - прекратяване или възстановяване на работата, промяна на честоти, промяна на обявените часове на работа, промяна на опознавателния сигнал, промяна на посока (на насочените средства), промяна на местоположение, увеличение или намаление на мощността с 50 % или повече, промяна на разписанията или съдържанието на радиопредаванията, нередовност или ненадеждност в работата на електронните аеронавигационни средства и на средствата за комуникация въздух - земя;

4. откриване, закриване или значителна промяна в работата на визуални средства;

5. прекъсване или възстановяване на работата на основни компоненти на летищните светлинни системи;

6. въвеждане, отмяна или значителни промени в процедурите за аеронавигационно обслужване;

7. възникване или отстраняване на сериозни неизправности или препятствия по маневрената площ;

8. промени и ограничения, отнасящи се до наличие на гориво, масло и кислород;

9. значителни промени, отнасящи се до съществуващите средства и служби за търсене и спасяване;

10. начало, край или възстановяване на работата на маяци, маркиращи съществени препятствия за въздушната навигация;

11. промени в правилата, изискващи незабавно действие (въвеждане на забранена зона поради действия по търсене и спасяване и др.);

12. наличие на опасности за въздушната навигация (включително препятствия, военни учения, взривни работи, илюминации, демонстративни полети, въздушни състезания, масови парашутни скокове извън обявените зони и др.);

13. издигане, отстраняване или промени на съществуващи препятствия за въздушната навигация в зоните за излитане/набор, минаване на втори кръг, подход и на RWY);

14. установяване или премахване (включително активиране или деактивиране), или промени в статуса на забранени, ограничени или опасни зони;

15. установяване или премахване на райони или маршрути или части от тях, където съществува възможност от прехват и където е необходимо постоянно да се прослушва аварийната честота 121.5 MHz;

16. задаване, премахване или промени на индикаторите за местоположение;

17. значителна промяна в нивото на защита на дадено летище по отношение на аварийно-спасителното и противопожарното осигуряване; съобщение NOTAM се публикува само при промяна на категорията на летището и тази промяна на категорията следва да бъде ясно посочена;

18. наличие, отстраняване или значителна промяна на опасните условия поради сняг, киша, лед, радиоактивни материали, токсични химикали, вулканична пепел или вода по маневрената площ;

19. епидемия, която предизвиква необходимост от промяна в обявените по-рано изисквания за имунизации или карантинни мерки;

20. наличие на прогнози за слънчевата космическа радиация;

21. важни промени на вулканична дейност с оперативно значение, местоположение, дата и време на вулканично изригване или хоризонталните и вертикалните размери на облака от вулканична пепел, включително посоката на движение на същия, полетните нива и маршрути или части от маршрути, които могат да бъдат засегнати;

22. изхвърляне в атмосферата на радиоактивни материали или токсични вещества след ядрен или химически инцидент, местоположението, датата и времето на инцидента, полетни нива и маршрути или части от маршрути, които могат да бъдат засегнати, и посоката на движение на облака;

23. начало на мисии за хуманитарна помощ заедно с процедурите или ограниченията, които ще повлияят на въздушната навигация;

24. въвеждане на краткосрочни мерки при извънредни обстоятелства, свързани с нарушаване или частично нарушаване на обслужването на въздушното движение.

(2) Съобщение NOTAM се изготвя и при всички други случаи, различни от изброените в ал. 1, които биха повлияли на експлоатацията на въздухоплавателните средства.

Чл. 68. С NOTAM не се оповестява информация за:

1. текущи работи по техническо обслужване на перона и пътеките за рулиране, които не влияят на безопасното движение на въздухоплавателните средства;

2. работа по маркировка на RWY, когато въздухоплавателните средства могат безопасно да използват другите налични писти за излитане и кацане или ако използваното оборудване може да бъде отстранено при необходимост;

3. временни препятствия в района на летището/вертолетното летище, които не влияят на безопасността на полетите на въздухоплавателните средства;

4. частичен отказ на светлинна система на летището/вертолетното летище, ако това не влияе непосредствено на полетите на въздухоплавателните средства;

5. частичен, временен отказ на средства за комуникация "земя - въздух", ако могат да бъдат използвани съответните резервни честоти;

6. липса на наземно обслужване по перона и на регулиране на движението;

7. непригодност на знаците за местоположение, посока и други по маневрената площ на летището;

8. контролирани скокове с парашут в неконтролирано въздушно пространство при полети по правилата за визуални полети (VFR) на определени места или в опасни или забранени зони;

9. друга подобна информация с временен характер.

Чл. 69. (1) Съобщение NOTAM се публикува най-малко 7 дни преди активирането на указаните в сборника AIP опасни, забранени или ограничени зони, както и при дейности, свързани с временни ограничения на въздушното пространство, различни от ограниченията при аварийно-спасителни мероприятия.

(2) Изключения от изискванията на ал. 1 се допускат за опасни, забранени или ограничени зони, условията за активиране на които са публикувани в сборника AIP.

(3) Съобщение NOTAM се публикува възможно най-рано за всяко последващо деактивиране или намаляване на часовете за активиране или намаляване на размерите на въздушното пространство на опасни, забранени или ограничени зони.

Чл. 70. В NOTAM съобщенията, с които се уведомява за непригодност на аеронавигационни средства, съоръжения или комуникационни услуги, се указва предполагаемият период от време на непригодността им или предполагаемото време на възстановяване на тяхната работа.

Чл. 71. (1) При публикуване на поправка или добавка на AIP съгласно AIRAC процедурите се съставя Trigger NOTAM с кратко описание на съдържанието, датата и часа на влизане в сила и поредния номер на съответната AIP поправка или AIP добавка.

(2) Съобщението Trigger NOTAM по ал. 1 влиза в сила на същата дата, от която влизат в сила поправката или добавката, и остава валидно в предполетния информационен бюлетин за период от 14 дни.

Раздел II. Общи изисквания

Чл. 72. Всяко NOTAM съобщение съдържа информация във вида, указан във формата за NOTAM съобщение по приложение № 5, с изключение на тези по чл. 74 и 75.

Чл. 73. (1) За изготвянето на NOTAM съобщение се използват изрази/унифицирана фразеология от съкращения, определени като ICAO NOTAM код, ICAO съкращения, индикатори, идентификатори, позивни, честоти, числа и свободен текст.

(2) Свободният текст в NOTAM съобщенията за международно разпространение се съставя на английски език.

Чл. 74. Информация за сняг, киша, лед или локви вода върху маневрената площ на летището/вертолетното летище се разпространява чрез SNOWTAM съобщение съгласно приложение № 3.

Чл. 75. Информация за промени във вулканична активност, вулканично изригване и/или облак от вулканична пепел, имащи значително оперативно влияние, се разпространява чрез ASHTAM съобщение съгласно приложение № 4.

Чл. 76. (1) За обозначаване на всяко NOTAM съобщение се използва буквен знак за определена серия и четирицифрен пореден номер, следвани от наклонена черта и два знака за годината на публикуване, като този номер нараства последователно в продължение на една календарна година.

(2) При разпространение на NOTAM съобщение в повече от една серия всяка серия се обозначава с отделна латинска буква, от "A" до "Z", с изключение на букви "S" и "T".

Чл. 77. При грешка в публикувано NOTAM съобщение се публикува заместващ или унищожаващ NOTAM с нов номер.

Чл. 78. (1) В съобщение NOTAM, което унищожава или замества друго NOTAM съобщение, се посочва номерът на унищожавания или заместван NOTAM.

(2) Серията, индикаторът за местоположение и предметът на NOTAM съобщенията по ал. 1 трябва да са идентични.

(3) С NOTAM съобщение за унищожаване или заместване се унищожава или замества само едно NOTAM съобщение.

Чл. 79. (1) Всяко NOTAM съобщение се отнася само за един предмет и едно условие на този предмет.

(2) Всяко NOTAM съобщение е възможно най-кратко, като съдържанието му следва да е ясно и без препращане към друг документ.

Чл. 80. Всяко NOTAM съобщение се разпространява като отделно телекомуникационно съобщение.

Чл. 81. Съобщение NOTAM, което съдържа информация с постоянен характер или временна информация с дългосрочен характер, включва съответните препратки към сборника AIP или съответната AIP добавка.

Чл. 82. (1) Индикаторите за местоположение, които трябва да се включат в NOTAM съобщението, се съдържат в Документ 7910 на ICAO - "Индикатори за местоположение по ICAO".

(2) В NOTAM съобщението не се използва съкратена форма на индикатора за местоположение по ICAO.

(3) Когато не е определен индикатор за местоположение по ICAO, наименованието на местоположението се изписва в свободен текст съгласно изискванията на чл. 28.

Чл. 83. (1) NOTAM съобщение, съдържащо контролен лист на валидните NOTAM съобщения (Checklist of valid NOТАМ) се разпространява чрез аеронавигационно неподвижно обслужване (AFS) веднъж месечно съгласно формата за NOTAM съобщение в приложение № 5, като за всяка серия се публикува отделно NOTAM съобщение.

(2) Контролният лист на валидните NOTAM съобщения по ал. 1 включва обозначенията на последните AIP поправки, AIP добавки и международно разпространените циркуляри (AIC).

(3) Контролният лист на валидните NOTAM съобщения по ал. 1 се разпространява в същата серия на включените в него NOTAM съобщения и е ясно обозначен като контролен лист на валидни NOTAM съобщения.

Чл. 84. (1) Веднъж месечно се изготвя печатно извлечение в свободен текст (List of valid NOTAM), което съдържа валидните NOTAM съобщения, номерата на последните AIP поправки, циркуляри и контролен лист на валидните AIP.

(2) Извлечението по ал. 1 се разпространява до получателите на интегрирания аеронавигационен информационен пакет.

Раздел III. Разпространение

Чл. 85. Съобщенията NOTAM се разпространяват до ползватели, отправили писмено искане в свободен текст до ДАНО.

Чл. 86. (1) Съобщение NOTAM се изготвя съгласно процедурите за комуникация на ICAO.

(2) Съобщенията NOTAM, SNOWTAM и АSHTAM се разпространяват по AFS.

(3) При разпространение на NOTAM по чл. 87 чрез средства, различни от AFS, пред текста се включва шестцифрена група за дата/час, с която се указват датата и часът на попълване на съобщението NOTAM и обозначението на съставителя.

Чл. 87. (1) Доставчикът на аеронавигационно обслужване определя разпространението на NOTAM съобщенията според предназначението им.

(2) NOTAM съобщенията за международно разпространение се обозначават със серия "А", а за вътрешно разпространение - със серия "B".

Чл. 88. (1) Международният обмен на NOTAM съобщения се осъществява по взаимна договореност между съответните международни NOTAM служби, като се използва системата за разпространение на NOTAM съобщения съгласно приложение № 6.

(2) Международният обмен на ASHTAM съобщения и NOTAM съобщения за страните, които продължават да използват NOTAM за разпространение на информация за вулканична дейност, следва да включат и информационните центрове за вулканична пепел и центровете, определени съгласно регионални аеронавигационни споразумения за дейността на AFS сателитни системи (сателитни системи за разпространение на информация относно въздушната навигация (SADIS) и международна система за сателитна комуникация (ISCS), като се вземат под внимание изискванията за дейности с голям радиус на действие.

 

Глава четвърта.
РЕГУЛИРАНЕ И КОНТРОЛ НА АЕРОНАВИГАЦИОННАТА ИНФОРМАЦИЯ (AIRAC)

Чл. 89. (1) Информацията, посочена в приложение № 7, част 1, се разпространява в съответствие с процедурите AIRAC по предварително установените от ICAO графици от фиксирани дати на влизане в сила с интервал от 28 дни.

(2) Графиците по ал. 1 се разпространяват ежегодно с циркуляр за аеронавигационна информация (AIC) от ДАНО.

(3) Доставчикът на аеронавигационно обслужване разпространява публикуваната на хартиен носител информация по ал. 1 поне 42 дни преди датата на влизането й в сила с цел тя да достигне до получателите не по-късно от 28 дни преди тази дата.

(4) Информацията по ал. 1 не се променя поне 28 дни от влизането й в сила, освен ако тя не е с временен характер и няма да е в сила през целия период.

(5) При въвеждане на значителни промени, посочени в приложение 7, част 3, информацията се разпространява от ДАНО при възможност поне 56 дни преди датата на влизане в сила.

(6) Процедурата AIRAC може да се използва и за разпространяване на информацията, посочена в приложение № 7, част 2.

Чл. 90. При поддържане на аеронавигационна електронна база данни или аеронавигационна информация в електронна форма ДАНО разпространява/осигурява достъп до информацията по чл. 89, ал. 1, така че тя да достигне до получателите не по-късно от 28 дни преди датата на влизането й в сила.

Чл. 91. При липса на информация, която да бъде публикувана на AIRAC дата, се изготвя съобщение "NIL", което се разпространява чрез NOTAM не по-късно от 28 дни преди съответната AIRAC дата.

Чл. 92. В процедурата AIRAC не се използват дати между 21 декември и 17 януари за въвеждане на съществени промени.

Чл. 93. За предварително планирани съществени промени, които изискват картографска работа или обновяване на навигационни бази данни, се използват само дати по процедурата AIRAC.

 

Глава пета.
ЦИРКУЛЯР ЗА АЕРОНАВИГАЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ (AIC)

Раздел I. Изготвяне

Чл. 94. Циркуляр за аеронавигационна информация се изготвя, когато е необходимо да се разпространи аеронавигационна информация, която не съответства на:

1. изискванията по глава втора, раздел I, за включване в сборника AIP;

2. изискванията по глава трета, раздел I, за публикуване на NOTAM.

Чл. 95. (1) Циркуляр за аеронавигационна информация се изготвя за разпространение на:

1. дългосрочни планове за съществени значителни промени в законодателството, правилата, процедурите или средствата;

2. информация от пояснителен или консултативен характер, която може да окаже влияние върху безопасността на полетите;

3. информация или съобщение от пояснителен или консултативен характер за технически, законодателни или административни въпроси.

(2) Информацията по ал. 1 включва:

1. планирани важни промени в процедурите за въздушна навигация, обслужването и средствата;

2. планирано въвеждане на нови навигационни системи;

3. съществена информация, получена като резултат от разследване на авиационни произшествия или инциденти, която има отношение към безопасността на полетите;

4. информация за правила, свързани със защитата на международната гражданска авиация от действия на незаконна намеса;

5. съвети по медицински въпроси от особен интерес за пилотите;

6. предупреждения към пилотите за избягване на физически препятствия, които представляват риск за провеждането на полетите;

7. информация за определени метеорологични явления, които влияят на провеждането на полетите;

8. информация за нови опасности, които влияят на техниката на пилотиране на въздухоплавателни средства;

9. правила за превоз по въздуха на предмети, за които са наложени ограничения;

10. препратки към законите и публикуването на промени в тях;

11. ред за издаване на свидетелства за правоспособност на членовете на екипажа;

12. обучението на авиационния персонал;

13. прилагането на националните регулативни документи;

14. информация за използване и поддръжка на определени видове оборудване;

15. действителното или планираното публикуване на нови или променени издания на аеронавигационни карти;

16. изисквания към комуникационното оборудване на въздухоплавателните средства;

17. пояснителна информация за намаляването на шума;

18. отделни указания за летателната годност;

19. промени в сериите на NOTAM съобщенията или тяхното разпространение, нови издания на сборника AIP или значителни промени на тяхното съдържание, обем или формат;

20. предварителна информация за плана за снегопочистване;

21. друга информация от подобно естество.

(3) Циркуляр за сезонния план за снегопочистване се издава поне един месец преди началото на зимния сезон и съдържа:

1. списък на летища, за които се очаква да бъде извършвано снегопочистване;

2. оторизирани органи за наблюдение на състоянието на работната площ и измерване на спирачния ефект;

3. списък на адреси, от/до които се публикува/разпространява SNOWTAM съобщение.

Раздел II. Общи изисквания. Разпространение

Чл. 96. (1) Циркулярите за аеронавигационна информация се издават в печатен вид и могат да съдържат текст, таблици и диаграми.

(2) Доставчикът на аеронавигационно обслужване определя циркулярите за аеронавигационна информация, които са за международно разпространение.

(3) Всеки циркуляр за аеронавигационна информация има пореден сериен номер за календарната година.

(4) Когато циркулярите за аеронавигационна информация се разпространяват в повече от една серия, всяка серия се обозначава с отделна буква.

(5) При голям брой валидни циркуляри за аеронавигационна информация класификацията и обозначението на разделите се извършват, като се използва цветово кодиране.

Чл. 97. Контролният лист на валидните циркуляри за аеронавигационна информация се публикува най-малко един път годишно и се разпространява под формата на циркуляр.

Чл. 98. Циркуляр за аеронавигационна информация за международен обмен се разпространява съгласно глава втора, раздел IV.

 

Глава шеста.
ПРЕДПОЛЕТНА И СЛЕДПОЛЕТНА ИНФОРМАЦИЯ/ДАННИ

Раздел I. Предполетна информация

Чл. 99. Аеронавигационна информация, необходима за осигуряване на безопасността, редовността и ефективността на въздушната навигация, за етапите от маршрута с начало съответното международно летище/международно вертолетно летище на излитане се предоставя на:

1. персонала от всяко международно летище/ международно вертолетно летище, свързан с изпълнението на полетите;

2. екипажите на въздухоплавателните средства;

3. службите, отговорни за предполетната информация.

Чл. 100. (1) Аеронавигационната информация по чл. 99, предоставена за целите на предполетното планиране, включва:

1. елементите от интегрирания аеронавигационен информационен пакет;

2. карти и схеми.

(2) За международно летище/международно вертолетно летище на излитане се предоставя допълнителна текуща информация при:

1. строителни или ремонтни работи на или непосредствено до маневрената площ;

2. неравности по маневрената площ, независимо дали са обозначени или не (части от ПИК и пътеките за рулиране с разбита повърхност и др.);

3. наличие на сняг, лед или вода на ПИК и пътеките за рулиране, тяхната дебелина и влияние върху спирачния ефект;

4. навят или натрупан сняг върху или в непосредствена близост до ПИК или пътеките за рулиране;

5. паркирани въздухоплавателни средства или други обекти върху или в непосредствена близост до пътеките за рулиране;

6. наличие на временни опасности;

7. наличие на птици, представляващи потенциална опасност за въздухоплавателните средства;

8. пълен или частичен отказ на летищното захранване или на летищната светлинна система (подходни светлини, прагови светлини, светлини на ПИК, светлини на пътеките за рулиране, светлини за осветяване на препятствия, светлини на маневрената площ);

9. отказ, нестабилна работа или промени в експлоатационното състояние на ILS (включително маркерите), SRE, PAR, DME, SSR, ADS-B, ADS-C, CPDLC, D-ATIS, D-VOLMET VOR, NDB, VHF каналите, системата за измерване на видимостта на ПИК (RVR) и на резервното захранване;

10. изпълнение на мисия по оказване на хуманитарна помощ, като се посочват всички свързани с това процедури или ограничения.

Чл. 101. На екипажите на въздухоплавателните средства се предоставят валидните NOTAM съобщения и друга информация от срочен характер под формата на предполетен информационен бюлетин (PIB), съставен в свободен текст.

Раздел II. Автоматизирана аеронавигационна система за предполетна информация

Чл. 102. (1) Доставчикът на аеронавигационно обслужване предоставя информацията по чл. 100 и 101 чрез автоматизирани системи за предполетна аеронавигационна информация/данни.

(2) Информацията по ал. 1 се предоставя на персонала, свързан с изпълнението на полетите, включително членовете на екипажите за нуждите на самоподготовката, планирането на полетите и полетно-информационното обслужване.

Чл. 103. (1) Оборудването, чрез което се предоставя автоматизираната предполетна информация, трябва да осигурява достъп на персонала, свързан с изпълнението на полетите, включително членовете на екипажите, като е осигурена връзка чрез телефон или други начини за телекомуникация със съответната служба, предоставяща аеронавигационно информационно обслужване.

(2) Оборудването по ал. 1 осигурява:

1. лесен достъп до съответната информация чрез подходящ потребителски интерфейс, както и отдалечен достъп;

2. непрекъснато и навременно обновяване на базата данни, осигуряващо валидността и качеството на аеронавигационна информация/данни;

3. хартиено копие на информацията при поискване;

4. извличане на информация/данни с използването на съкращения, индикатори за местоположение по ICAO или интерфейс, базиран на менюта;

5. кратко време за отговор при запитване от потребителите.

Раздел III. Следполетна информация

Чл. 104. (1) След завършване на полет членовете на екипажа на ВС предоставят на ДАНО информация за състоянието и работата на средствата за въздушна навигация и информация за наличието на птици.

(2) Информацията по ал. 1 се разпространява от ДАНО при необходимост.

 

Глава седма.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ

Чл. 105. (1) Сектор НОТАМ е свързан към аеронавигационното неподвижно обслужване (AFS) за международно разпространение на NOTAM съобщенията.

(2) Връзките по ал. 1 осигуряват разпечатване на входящия/изходящия поток от съобщения.

Чл. 106. Сектор НОТАМ трябва да бъде свързан чрез AFS към следните точки на територията на Република България:

1. районните контролни и летищни центрове за обслужване на въздушното движение и центъра за полетна информация;

2. летищата, на които е организирано информационно обслужване съгласно глава шеста.

 

Глава осма.
ЕЛЕКТРОННИ ДАННИ ЗА ТЕРЕН И ПРЕПЯТСТВИЯТА

Раздел I. Зони на покритие и изисквания за предоставяне на данни

Чл. 107. (1) Обхватът на зоните на набора от електронни данни за терен и препятствията се определя, както следва:

1. зона 1 е цялата територия на Република България;

2. зона 2 е в околността на летище, разделена, както следва:

а) зона 2а е правоъгълна зона около ПИК, състояща се от летателната писта (runway strip) и съществуващите участъци, свободни от препятствия (clearway);

б) зона 2b е зона, простираща се по посока на отлитане от края на зона 2а, на разстояние 10 km и разширяваща се с 15 % от всяка страна;

в) зона 2с е зона, простираща се извън зони 2а и 2b, на разстояние до 10 km от границата на зона 2а;

г) зона 2d, е зона простираща се извън зони 2а, 2b и 2с, на разстояние до:

- 45 km от контролната точка на летището; или

- до границата на определения му летищен контролиран район, което от двете е по-близо;

3. зона 3 е зона, простираща се от страничния ръб на ПИК до 90 m от осовата й линия и до 50 m от краищата на всички други участъци от работната площ на летището;

4. зона 4 е зона, простираща се по посока на подхода на 900 m от прага на ПИК, оборудвана за точен подход категория II или III и на 60 m от двете страни на продължението на осовата й линия; когато терен на разстояние, по-голямо от 900 m (3000 ft) от прага на ПИК, е планинска или поради друга причина, дължината на зона 4 може да се увеличи до не повече от 2000 m (6500 ft).

(2) В зона 1 се предоставят електронни данни за терен и за всички препятствия, по-високи от 100 m над земната повърхност.

(3) (В сила от 12.11.2015 г.) От 12 ноември 2015 г. за международни летища за гражданско въздухоплаване се предоставят електронни данни за всички препятствия в зона 2, оценени от ГД "ГВА" като представляващи опасност за въздушната навигация.

(4) (В сила от 12.11.2015 г.) От 12 ноември 2015 г. за международни летища за гражданско въздухоплаване се осигуряват електронни данни за терен и препятствията за:

1. всички препятствия в зона 2а, пробождащи съответната повърхност за събиране на данни за препятствия, определена в приложение № 8;

2. всички препятствия, определени съгласно чл. 27 от Наредба № 4 от 2007 г. за аеронавигационните карти, и

3. всяко пробождане на повърхностите за ограничаване на препятствията на летищата, определени в раздел I, глава трета от Наредба № 14 от 2007 г. за летищата и летищното осигуряване.

(5) За международни летища за гражданско въздухоплаване се предоставят електронни данни за терен и препятствията в зона 4, пробождащи съответната повърхност за събиране на данни за препятствия, посочена в приложение № 8, за всяка ПИК, оборудвана за точен подход категория ІІ или ІІІ, и където на операторите е необходима подробна информация за терена, позволяваща им чрез радиовисотомери да преценят влиянието на терена при определяне на височината за вземане на решение при кацане.

Раздел II. Набор от данни за терен - съдържание, числени изисквания и структура

Чл. 108. (1) Наборът от данни за терен съдържа множества цифрови данни, представящи повърхнината на терена чрез непрекъснати стойности на превишението във всички пресечни точки на една определена мрежа, свързана с общия датум. Мрежата на терена е ъглова или линейна, с правилна или неправилна форма.

(2) Наборите от електронни данни за терена съдържат пространствени (за местоположение и превишение), тематични и времеви сведения за земната повърхност, включващи естествено съществуващи обекти, като планини, хълмове, ридове, долини, водни басейни, постоянно ледено или снежно покритие, без препятствия. Електронните данни за терена определят непрекъсната повърхнина, която представя земната повърхност, растителната обвивка или друга повърхност между тях, определяна като "първа отразяваща повърхност" в зависимост от метода за събиране на данните.

(3) В наборите данни за терена се помества информация само за терена, характеризиран чрез параметрите, посочени в таблица 3 на приложение № 8.

(4) Електронните данни за терена трябва да са в съответствие с изискванията, посочени в таблица 1 на приложение № 8 за съответната зона.

Раздел III. Набор от данни за препятствия - съдържание, изисквания към цифровите данни и структура

Чл. 109. (1) Данните за препятствията са цифрово представяне на вертикалните и хоризонталните размери на препятствията. Препятствията не се включват в множеството данни за терена. Елементите на данните за препятствия представляват характеристики на препятствията, изобразени в множество данни чрез точки, линии или многоъгълници.

(2) Множеството данни за препятствия съдържа всички дефинирани видове препятствия, като всяко се описва в съответствие със задължителните характеристики, посочени в таблица 4 наприложение № 8.

(3) Електронните данни за препятствия за всяка зона трябва да са в съответствие с изискванията към цифровите данни, посочени в таблица 2 на приложение № 8.

Раздел IV. Продуктово описание на данни за терена и препятствията

Чл. 110. (1) При моделиране на наборите електронни данни за терена и препятствията с цел обмен и употреба се прилагат стандартите на ISO от серията 19100.

(2) За наличните множества от електронни данни за терена и препятствията се предоставя подробно продуктово описание в съответствие със стандарт ISO 19131.

(3) Подробното продуктово описание на данните за терена или препятствията съдържа следните раздели: общ преглед; обхват на продуктовото описание; идентификация на набора данни; вид, структура и покритие на данните; отправна система; качество на данните; събиране на данните; поддръжка на данните; изобразяване на данните; доставката на набора данни; допълнителна информация и метаданни.

(4) Общият преглед на продуктовото описание на данни за терена или препятствията съдържа обща информация за набора в свободен текст. Когато продуктовото описание на данните за терена не е еднакво за целия набор, се посочва обхватът на отделните подмножества. Идентификацията на набора данни включва: заглавие; кратко изложение на съдържанието, предназначението и ако е необходимо, общо заявление за плътността на пространствените данни; географската област, обхваната от набора данни, и допълнителна информация.

(5) Продуктовото описание включва информация за пространствена и времева отправна система. Продуктовото описание включва декларация за изискванията за качество на данните, спрямо които е изготвен наборът данни, и приложените мерки за контрол на качеството, като декларацията обхваща всички елементи за контрол на качеството.

(6) Изискванията за качество се определят в съответствие с ISO 19113, а мерките за контрол - съгласно ISO 19114.

(7) В раздела за събиране на данни се описват източниците и процесите, прилагани при събирането им, както и правилата за актуализиране, включително и честотата на обновяване.

(8) Продуктовото описание включва информация за графичното представяне на данните в набора, методите за доставка и съответните формати и информационни носители.

(9) В продуктовото описание се включват основните елементи на метаданните за терена и препятствията, а допълнителните се декларират и се посочват техният формат и кодиране.

(10) Метаданните се изготвят в съответствие с изискванията на стандарт ISO 19115.

(11) За всяко летище, включено в набора данни в продуктовото описание с географски координати, се описват следните зони:

1. зони 2а, 2b, 2с и 2d;

2. зоната за набор на височина при излитане; и

3. повърхностите за ограничаване на препятствията.

 

Глава девета.
РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ, ПРОВЕРКА И ПУБЛИКАЦИЯ НА АЕРОНАВИГАЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ/ДАННИ

Чл. 111. (1) Летищната администрация или собственикът на летище/вертолетно летище предоставя за одобрение на хартиен и електронен носител в ГД "ГВА" информация/данни почл. 5 за:

1. географски и административни данни;

2. работно време на летищни служби - летищна администрация; митнически, емиграционни, здравни и карантинни, противообледенителни служби, служби за зареждане с гориво, за обработка на товари и за сигурност;

3. служби и средства за обработка;

4. пътническа инфраструктура;

5. аварийно-спасително и противопожарно осигуряване;

6. съоръжения и средства за снегопочистване;

7. данни за перон, пътеки за рулиране и тяхното предназначение, противообледенителни площадки, местостоянки и тяхното предназначение в зависимост от типа въздухоплавателно средство, места за изчакване и маршрути за движение на въздухоплавателните средства, като графичната информация се придружава с обяснителна записка;

8. светлини за подход и светлини на пистите за излитане и кацане;

9. други светлини, вторично електрозахранване;

10. физически характеристики на ПИК и обявени дистанции;

11. географски координати и надморската височина на върха на значимите препятствия в зоните на подхода за кацане и излитане; в зоната за полети по кръга и в околността на летището/вертолетното летище (тази информация се предоставя в графичен вид);

12. местни правила за въздухоплаване;

13. друга информация, която се изисква по Наредба № 20 от 2006 г. за удостоверяване експлоатационната годност на граждански летища, летателни площадки, системи и съоръжения за наземно обслужване, за лицензиране на летищни оператори и оператори по наземно обслужване и за достъпа до пазара по наземно обслужване в летищата (ДВ, бр. 101 от 2006 г.).

(2) Собственикът/операторът на летателна/вертолетна площадка предоставят съгласно чл. 5на ГД "ГВА" за одобрение на хартиен и електронен носител първична информация/данни за:

1. име и индикатор за местоположение на летището по ICAO;

2. географски данни;

3. административни данни - собственик/оператор, адрес, телефон, факс, адрес на електронна поща;

4. работно време;

5. тип обслужван трафик;

6. аварийно-спасително и противопожарно осигуряване;

7. физически характеристики на ПИК и обявени дистанции.

Чл. 112. Доставчикът на аеронавигационно обслужване предоставя за одобрение на хартиен и електронен носител в ГД "ГВА" информация/данни за:

1. предоставяното обслужване на въздушното движение, комуникационно, навигационно и обзорно обслужване, аеронавигационно информационно и метеорологично обслужване;

2. изменение на границите на районите за полетна информация и контролираните райони и зони, консултативни райони;

3. промени в класификацията на обслужваното въздушно пространство;

4. въвеждане на нови или премахване на основни точки;

5. въвеждане на нови или изменение на съществуващите трасета/маршрути за обслужване на въздушното движение;

6. трасови карти;

7. въвеждане на нови или изменение на действащите процедури за изчакване и подход, долитане и отлитане, финални подходи, намаляване на шума и други процедури по организация на въздушното движение на гражданските летища в Република България;

8. комуникационни средства за обслужване на въздушното движение;

9. радионавигационни средства/системи, специални навигационни системи;

10. радарно обслужване и процедури - средства, район на отговорност, видове обслужване, изисквания и условия.

Чл. 113. Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" предоставя на ДАНО одобрената за публикуване първична информация на хартиен и електронен носител относно:

1. важни положения от Закона за гражданското въздухоплаване и други нормативни актове, които следва да бъдат доведени до знанието на авиационните оператори и други лица, имащи отношение към въздухоплаването във въздушното пространство на Република България;

2. правила за извършване на полети във въздушното пространство и от/до летищата на Република България;

3. въвеждане на нови или изменение на съществуващите такси за кацане, за паркинг, за обслужване на пътници и такси за аеронавигационно обслужване, начин на плащане и др.;

4. национални правила, международни договори и конвенции;

5. списък на различията от стандартите, препоръчителните практики и процедури на ICAO;

6. прибори, оборудване, полетна документация на въздухоплавателните средства;

7. отговорни органи и служби за търсене и спасяване;

8. навигационни предупреждения - забранени, ограничени и опасни зони;

9. общи условия и правила за използване на летищата/вертолетните летища/летателните площадки в Република България;

10. регламентиращи документи на ICAO и EUROCONTROL, свързани с информация, засягаща международни регулации и изисквания във въздухоплаването;

11. митнически правила и изисквания за влизане, преминаване и излизане на пътници и екипажи и митнически правила и изисквания за внос, преминаване и износ на товари;

12. граничния санитарен контрол на Република България и информация за предпазване от внасяне и разпространение на особено опасни заразни болести и синдроми;

13. фитосанитарния и ветеринарномедицинския контрол при внос/износ на стоки;

14. изисквания при влизане, преминаване и излизане на пътници и екипажи (вкл. имиграционни разпоредби и изисквания за предварително уведомление и молби за разрешения) на чуждестранни граждани.

Чл. 114. Лицата по чл. 111 и 113 носят отговорност за пълнотата, коректността и качеството на предоставените първични данни.

Чл. 115. Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" одобрява предоставената от лицата по чл. 111 и 112 първична информация/данни в срок до 20 календарни дни от датата на получаването й и я предоставя утвърдена за изготвяне на аеронавигационна публикация към сборник AIP на Република България от ДАНО.

Чл. 116. Доставчикът на аеронавигационно обслужване изготвя аеронавигационна публикация към сборник AIP на Република България при получаване на информация/данни почл. 115 в съответствие с предварително установените от ICAO AIRAC дати на влизане в сила и с предвидените срокове за публикуване в Европейската AIS база данни (EAD), както следва:

1. за обикновени AIP поправки, AIP добавки и циркуляри - 35 календарни дни преди датата на влизане в сила на информацията;

2. за AIP поправки и AIP добавки по системата AIRAС, когато не са свързани с въвеждане на значителни промени - 40 календарни дни преди датата на публикация на информацията;

3. за AIP поправки по системата AIRAС, когато са свързани с въвеждане на значителни промени - 45 календарни дни преди датата на публикация на информацията.

Чл. 117. Доставчикът на аеронавигационно обслужване разпространява аеронавигационните публикации към сборник AIP на Република България по пощата на хартиен и/или електронен носител до всички абонати в следните срокове:

1. за обикновени AIP поправки, AIP добавки и циркуляри - 14 дни преди датата на влизане в сила на информацията;

2. за AIP поправки и AIP добавки по системата AIRAС, когато не са свързани с въвеждане на значителни промени - 42 дни преди датата на влизане в сила на информацията;

3. за AIP поправки по системата AIRAС, когато са свързани с въвеждане на значителни промени - 56 дни преди датата на влизане в сила на информацията.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Автоматичен зависим обзор - радиопредаване. Automatic dependent surveillance (ADS)" e метод за обзор, с който въздухоплавателните средства по линия за предаване на данни автоматически предоставят данни, получени от бордните навигационни системи, включващи опознавателния индекс на въздухоплавателното средство, четириизмерното му местоположение и при необходимост допълнителни данни.

2. "Автоматичен зависим обзор - контракт. Automatic dependent surveillance - contract (ADS-C)" е средство, с помощта на което се осъществява обмен на информация за условията на ADS договора между наземните системи и въздухоплавателните средства. ADS контрактът определя условията, при които ще започне предаване на ADS доклади, и данните, които се съдържат в тези доклади. Терминът "ADS контракт" е общ термин и означава в различните случаи епизодични ADS контракти, ADS контракти при поискване, периодични ADS контракти или бедствен режим. ADS докладите могат да бъдат предавани между наземните системи.

3. "Автоматично летищно информационно обслужване (ATIS). Automatic terminal information service (ATIS)" е денонощно или в определен период от денонощието автоматично предоставяне на определена текуща информация на излитащи и кацащи въздухоплавателни средства:

а) "Автоматично летищно информационно обслужване по линия за предаване на данни. Data link - automatic terminal information service (D-ATIS)" е предоставяне на АТIS по линия за предаване на данни;

б) "Речево автоматично летищно информационно обслужване (Речеви-ATIS). Voice - automatic terminal information service (Voice-ATIS)" е предоставяне на АТIS във вид на непрекъснати и повтарящи се речеви радиопредавания.

4. "Адрес за регистриране. Logon address" е уникален код за регистриране по линията за предаване на данни към органа за ОВД.

5. "Аеронавигационен информационен продукт. AIS product" е аеронавигационна информация, предоставена под формата на елементите на интегрирания аеронавигационен информационен пакет (с изключение на NOTAM и PIB), включително и аеронавигационните карти, или предоставена на електронен носител.

6. "Аеронавигационни данни. Aeronautical data" са сбор от аеронавигационни факти, понятия или инструкции във формализиран вид, подходящ за съобщаване, интерпретация или обработка.

7. "Аеронавигационна информация. Aeronautical information" е информация, получена в резултат на събиране, анализ и форматиране на аеронавигационни данни.

8. "Аеронавигационно информационно обслужване (АИО). Aeronautical information service (AIS)" е обслужване, установено в определена зона на покритие, с цел предоставяне на аеронавигационна информация и данни, необходими за безопасността, редовността и ефикасността на въздухоплаването.

9. "AIP поправка. AIP Amendment" е постоянна промяна в информацията, която се съдържа в сборника AIP.

10. "AIP добавка. AIP Supplement" е временна промяна в информацията, съдържаща се в AIP, която се публикува чрез специални страници.

11. "Атрибут на характеристика. Feature attribute" е характерен/отличителен белег на характеристиката (ISO 19101). Атрибутът на характеристиката притежава име, вид данни и обхват от стойности.

12. "ASHTAM" е специална серия NOTAM със специфичен формат, който оповестява за промяна в активността на вулкан, вулканично изригване и/или облак от вулканична пепел, които са от съществена важност за изпълнението на полетите.

13. "База данни" са един или повече файлове с данни, структурирани по такъв начин, че съответните приложения могат да извличат от и да записват информация в тях. Това основно се отнася за данни, които се съхраняват на електронни носители и са достъпни за компютърна обработка, а не за файлове с физически запис.

14. "Вертолетно летище. Heliport" е летище или определен участък от повърхността на съоръжение, предназначен напълно или частично за кацане, излитане и движение на вертолети по тази повърхност.

15. "Взаимовръзка между характеристики. Feature relationship" е връзката между една характеристика от една група (вид) от характеристики с характеристика от същата или различна група (вид) от характеристики (ISO 19101).

16. "Вид характеристика. Feature type" е група явления от реалния свят с общи отличителни черти или свойство (ISO 19110*). В каталог на характеристиките основното ниво на класифициране е видовете характеристики.

17. "Геоидна вълнообразна повърхнина (Geoid undulation)" е разстоянието от геоида над (положителни) или под (отрицателни) математическия модел на елипсоида. В съответствие със World Geodetic System - 1984 (WGS-84), дефинираща геоида, различията между WGS-84 елипсоидална височина и ортометричната височина представлява WGS-84 геоидна вълнообразна повърхност.

18. "Геодезичен базис (Geodetic datum)" е минимумът от параметри, необходими за дефиниране местоположението и ориентацията на локалната координатна система по отношение на глобалната координатна система.

19. "Геодезично разстояние. Geodesic distance" е най-късото разстояние между които и да са две точки, разположени на математически определена елипсоидна повърхност.

20. "Геоид. Geoid" е повърхност с един и същи потенциал на гравитационното поле на земята, съвпадаща с несмутеното средно морско ниво и неговото продължение под материците. Геоидът е с неправилна форма поради местните гравитационни смущения (ветрови вълни, соленост, течения и др.) и посоката на гравитация е перпендикулярна към повърхността на геоида във всяка точка.

21. "Грегориански календар. Gregorian calendar" е календар с общо предназначение; за първи път въведен през 1582 г. за определяне на година, която е по-близка до тропическата година в сравнение с Юлианския календар (ISO 19108). По Грегорианския календар годините се състоят от 365 дни, а високосните - от 366 дни, разделени на дванадесет последователни месеца.

22. "Датум. Datum" е количествена величина или множество от количествени величини, служещи като отправна система или основа за изчисляване на други количествени величини (ISO 191040).

23. "Елипсоидна височина (геодезична височина). Ellipsoid height (geodetic height)" е относителната височина спрямо зададения елипсоид, измерена перпендикулярно към елипсоидалната външност през определена точка.

24. "Етап от маршрута. Route stage" е маршрут (или част от него), който се прелита без междинно кацане.

25. "Забранена зона. Prohibited area" е въздушно пространство с установени размери над земната повърхност или териториалните води на страната, в пределите на което полетите на въздухоплавателните средства са забранени.

26. "Земна повърхност. Bare Earth" е повърхността на Земята, в това число водни басейни и постоянно ледено или снежно покритие, без растителността и изкуствените обекти.

27. "Изискванe. Requirement" е формулирана потребност или очакване, което обикновено се подразбира или е задължително (ISO 9000).

28. "Изкуствени обекти. Culture" са всички обекти, изградени на земната повърхност, като градове, железопътни линии и канали.

29. "Изображение. Portrayal" е представяне на информацията на ползватели (ISO 19117).

30. "Интегриран аеронавигационен информационен пакет. Integrated Aeronautical Information Package" е пакет, който се състои от следните елементи:

а) сборник AIP, включващ AIP поправки;

б) AIP добавки;

в) NOTAM съобщения и предполетен информационен бюлетин (PIB);

г) циркуляр (AIC), и

д) контролен лист (Checklist) и списъци на валидните съобщения NOTAM.

31. "Интегритет. Integrity" е степента на увереност, че даден елемент от данни и неговата стойност не са били изгубени или изменени от момента на изготвяне на първичните данни или на разрешена промяна на същите.

32. "Информационен продукт. Data product" е множество на данни или серии от множества на данни, които съответстват на спецификация за информационен продукт (ISO 19131).

33. "Календар. Calendar" е дискретна отправна система във времето, предоставяща основа за определяне момента от време с разрешаваща способност от един ден (ISO 19108).

34. "Канал за предаване на данни VOLMET (D - VOLMET). Data link-VOLMET (D - VOLMET)" е канал за предаване на данни за предоставяне на текущи летищни сведения за времето, летищни прогнози (TAF), съобщения SIGMET и при наличие AIRMET.

35. "Качество. Quality" е степен, до която съвкупност от присъщи характеристики удовлетворяват изисквания (ISO 9000). Терминът "качество" може да бъде използван с прилагателни като лошо, добро или отлично. "Присъщ", като противоположен на "присвоен", означава съществуващ в нещо, и по-специално като постоянна характеристика.

36. "Качество на данните. Data quality" е степен или ниво на увереност, че предоставените данни отговарят на изискванията на потребителите на данни по отношение на точност, разрешаваща способност и интегритет.

37. "Комуникация "ръководител на полети - пилот" по линия за предаване на данни. Controller-pilot data link communications (CPDLC)" е средство за комуникация между ръководителя на полети и пилота по линия за предаване на данни за целите на контрола на въздушното движение.

38. "Контрол на качеството. Quality control" е част от управлението на качеството, насочена към изпълнението на изискванията за качество (ISO 9000).

39. "Маневрена площ. Manoeuvring area" е частта от летище, предназначена за излитане, кацане и рулиране на въздухоплавателни средства, с изключение на перона (пероните).

40. "Метаданни. Metadata" са данни за данни. Данни, които описват и документират данните (ISO 19115).

41. "Международна служба НОТАМ. International NOTAM office (NOF)" е оперативна служба на 24-часов режим, определена от държавата за международен обмен на NOTAM съобщения.

42. "Международно летище. International airport" е всяко летище в Република България, определено за излитане или кацане на въздухоплавателни средства, извършващи международни полети, където се осигурява митническо, емиграционно, здравно, ветеринарно, карантинно и друго обслужване.

43. "Местоположение. (Position geographical)" са координатите (географска ширина и дължина), привързани към математически определен референтен елипсоид, по които се определя местоположението на точката на земната повърхност.

44. "Минимална абсолютна височина за прелитане на препятствията. Minimum obstacle clearance altitude (MOCA)" е минималната абсолютна височина за определен сегмент от полета, която осигурява необходимия запас от височина съгласно изискванията за предпазване от препятствията.

45. "Минимална абсолютна височина по маршрут. Minimum en-route altitude (MEA)" е абсолютната височина в сегмента от полета по маршрут, на която се осигурява адекватно приемане от съответни навигационни средства и комуникации за ОВД, отговаряща на структурата на въздушното пространство и която осигурява необходимия запас от височина съгласно изискванията за предпазване от препятствията.

46. "Множество данни. Data set" е опознаваема съвкупност от данни (ISO 19101).

47. "NОТАМ съобщение"."NOTAM" е съобщение, разпространявано по телекомуникационен път, което съдържа информация за въвеждане в действие, състояние или промяна на всяко аеронавигационно оборудване, обслужване, процедура или опасност, навременното познаване на които има важно значение за персонала, който работи в областта на летателната експлоатация).

48. "Обзорно обслужване при ОВД. ATS surveillance service" е термин, използван за означаване на обслужване, предоставено посредством системи за обзор, използвани при ОВД.

49. "Обзорни системи за ОВД. ATS surveillance system" е общ термин, означаващ в различните случаи ADS-B, PSR, SSR или някои сравними системи, инсталирани на земята, които позволяват да се идентифицира ВС. Сравнима система, инсталирана на земята, е тази, която показва чрез сравнителна оценка или друг метод, че притежава ниво на безопасност и функционалност, равно или по-високо от моно-импулсния SSR.

50. "Ограничена зона. Restricted area" е въздушно пространство с установени размери над земната повърхност или териториалните води на страната, в пределите на което полетите на въздухоплавателните средства са ограничени съгласно определени условия.

51. "Опасна зона. Danger area" е въздушно пространство с установени размери, в пределите на което в определени периоди от време се осъществява дейност, представляваща опасност за полетите на въздухоплавателните средства.

52. "Опознавателна зона за противовъздушната отбрана. Air defence identification zone (ADIZ)" е специално означено въздушно пространство с определени размери, в границите на което от въздухоплавателното средство се изисква да изпълни определени процедури за опознаване и/или докладване, в допълнение към процедурите, свързани с предоставяне на обслужване на въздушното движение.

53. "Ортометрична относителна височина. (Orthometric height)" е височината на точка над повърхността на геоида, обикновено представена като MSL височина.

54. "Относителна височина. Height" е вертикалното разстояние до дадено ниво, точка или обект, разглеждан като точка, измерено спрямо определен датум.

55. "Предполетен информационен бюлетин - PIB. Pre-flight information bulletin - PIB" е представяне на текущата NOTAM информация от оперативна важност, подготвена преди полет.

56. "Преки споразумения за пренос. Direct transit arrangements" са специални споразумения, одобрени от гражданските ведомства, съгласно които трафик, спиращ за малко при преминаването си през Република България, може да остане под наш пряк контрол.

57. "Препятствие. Obstacle" e неподвижен (временен или постоянен) и подвижен обект или част от тях, който се намира в зоната, предназначена за наземно движение на въздухоплавателните средства, или който се намира над определена повърхност, предназначена да осигури защита на въздухоплавателните средства в полет.

58. "Прецизност. Precision" представлява най-малката разлика, която може да се установи с увереност по време на процеса на измерване. За геодезическите измервания прецизността представлява степента на качество на изпълнението на действията по измерването или степента на съвършенство на използваните прибори и методи в процеса на измерване.

59. "Проверка. Verification" е потвърждаване чрез представяне на обективно доказателство, че определените изисквания са изпълнени (ISO 9000).

60. "Проследяване. Traceability" е способност да се проследи историята, използването или местонахождението, което се взема под внимание (ISO 8402).

61. "Промени, предизвикани от характеристиките. Feature operation" е дейност, която може да се извърши вследствие влиянието на всеки отделен вид характеристика (ISO 19110).

62. "Първична информация/данни. Raw Information/data" е основна информация/данни или информация/данни с временен характер, необходима за публикуване в сборник AIP, под формата на AIP поправка, AIP добавка и циркуляр за аеронавигационна информация, преди същата да бъде оценена и одобрена.

63. "Принципи на човешкия фактор" (Human factors principles) са принципи, които се прилагат в процесите на проектиране, сертифициране, обучение на кадрите и експлоатационната дейност, целящи осигуряването на безопасно взаимодействие между човека и другите компоненти на системата чрез надлежно отчитане на възможностите на човека.

64. "Работна площ. Movement area" е част от летището, предназначена за излитане, кацане и рулиране на въздухоплавателни средства, състояща се от маневрената площ и перона (пероните).

65. "Радиопредаване VOLMET" (VOLMET broadcast) е непрекъснато повтарящо се радиопредаване, съдържащо според нуждите текущи летищни сведения за времето, летищни прогнози и съобщения SIGMET за въздухоплавателни средства по време на полет.

66. "Разрешаваща способност. (Resolution)" е броят от единици или цифри, чрез които е изразена и използвана измерена или изчислителна стойност.

67. "Растителна обвивка. Canopy" е земната повърхност, допълнена с относителната височина на растителността.

68. "Регулиране и контрол на аеронавигационната информация. AIRAC - Aeronautical Information Regulation and Control" е акроним, обозначаващ система от общи дати на влизане в сила, чието предназначение е своевременното оповестяване на обстоятелства, които предизвикват необходимост от съществени промени в оперативната работа.

69. "Релеф. Relief" са неравности на земната повърхност, изобразени на аеронавигационната карта чрез хоризонтали, хипсометрични тонове и полутонове или височинни отметки.

70. "Серия от множества данни. Data set series" е група от множества данни, които имат една и съща спецификация на продукта (ISO 19115).

71. "Сбор на аеронавигационна информация. Assemble" е процес на събиране на аеронавигационна информация от множество източници в база данни и създаване на основа за последваща обработка. Тази фаза включва проверка на данните и отстраняване на откритите грешки и недостатъци.

72. "Сборник Аеронавигационна информация и публикация AIP. Aeronautical Information Publication (AIP)" е публикация, издавана или одобрявана от държавата, съдържаща дългосрочна аеронавигационна информация, имаща важно значение за въздушната навигация.

73. "Терен. Terrain" е повърхността на земята с природни обекти, като планини, хълмове, ридове, долини, водни басейни, постоянно ледено или снежно покритие, без препятствия. В зависимост от метода за събиране на данните теренът представлява земната повърхност, растителната обвивка или друга повърхност между тях, определяна като "първа отразяваща повърхност".

74. "Отклонение на станция. Station declination" е изравняващо отклонение на нулевия радиал на VOR станция от истинския север, определено в момента на калибриране на VOR станцията.

75. "SNOWTAM". SNOWTAM съобщение" е специална серия, с която се съобщава за наличието или отстраняването на опасни условия поради сняг, лед, киша или локви вода, образувани от сняг, киша и лед върху работната площ на летището, като се използва специфичен формат.

76. "Приложение. Application" е обработка на данни за нуждите на изискванията на потребителя (ISO 19104).

77. "Спецификация на информационен продукт. Data product specification" е подробно описание на множества данни или серии от множества данни заедно с допълнителна информация, позволяваща създаването, предоставянето на и използването им от други лица (ISO 19131). Спецификацията на информационен продукт предоставя описание на предметната област и спецификация на съответствието на предметната област и множества данни. Тя може да се използва за изготвяне, продажби, крайна употреба и други цели.

78. "Стъпка. Post spacing" е ъгловото или линейното разстояние между две съседни точки на превишение.

79. "Точност. Ассuracy" е степента на съответствие между прогнозната или измерената стойност и действителната стойност. При определяне на местоположение точността обикновено се изразява посредством разстояние до указана позиция, спрямо която съществува определена увереност за точността на местоположението.

80. "Осигуряване на качество. Quality assurance" е част от управлението на качество, стремяща се да създаде увереност, че изискванията за качество ще бъдат изпълнени (ISO 9000).

81. "Управление на качеството. Quality management" е координирани дейности за насочване и контрол по отношение на качеството (ISO 9000).

82. "Потвърждаване (Валидиране). Validation" е потвърждение чрез представяне на обективно доказателство, че изискванията за конкретно използване или предвидено приложение са изпълнени (ISO 9000).

83. "Характеристика. Feature" е отличителна черта или свойство на явление от реалния свят (ISO 19101).

84. "Циклична контролна сума. Cyclic redundancy check (CRC)" е математически алгоритъм, прилаган за цифрови данни, осигуряващ определено ниво на защита срещу загуба или промяна на данните.

85. "Циркуляр за аеронавигационна информация. Aeronautical Information Circular - AIC" е публикация, съдържаща информация, която не може да послужи като повод за публикуване на NOTAM съобщение или не може да бъде включена в сборника Аеронавигационна информация и публикация, но която се отнася до безопасността на полетите, въздушната навигация, технически, административни или законодателни въпроси.

§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 48 от 2014 г.) Тази наредба въвежда измененията до № 36 на Приложение 15 "Аеронавигационно информационно обслужване" към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. В срок до една година от влизането в сила на тази наредба ДАНО и международните летища за обществено ползване сключват договори за реда и сроковете за предоставяне на информация с временен характер с цел публикуване на NOTAM и SNOWTAM съобщения.

§ 3. Тази наредба се издава на основание § 6 от преходните и заключителните разпоредби във връзка с чл. 16а, т. 6 от Закона за гражданското въздухоплаване.

§ 4. Тази наредба отменя Наредба № 15 от 1999 г. за аеронавигационно информационно обслужване (ДВ, бр. 96 от 1999 г.).

§ 5. Наредбата влиза в сила четиридесет дни след обнародването й в Държавен вестник, а чл. 107, ал. 3 и 4 - от 12 ноември 2015 г.

 

Приложение № 1 към чл. 14, 16, 31 и чл. 32, ал. 4 и 5


 

Изисквания към качеството на аеронавигационните данни


Таблица 1. Географска ширина и дължина

 

 

Географска ширина и дължина

Точност на публикация

Ниво на итегритет

Точки на границата на района за полетна информация

1 min

1 х 10(-3) рутинни

Точки на границите на забранени зони, ограничени зони и опасни зони (извън границите на контролирани райони/зони)

1 min

1 х 10(-3) рутинни

Точки на границите на забранени зони, ограничени зони и опасни зони (в границите на контролирани райони/зони)

1 s

1 х 10(-5) съществени

Точки на границите на контролирани райони/зони

1 s

1 х 10(-5) съществени

Навигационни средства по маршрут и контролни точки, точки за изчакване, точки по схеми за отлитане и долитане

1 s

1 х 10(-5) съществени

Препятствия в Зона 1 (цялата територия на държавата)

1 s

1 х 10(-3) рутинни

Контролна точка на летище/вертолетно летище

1 s

1 х 10(-3) рутинни

Навигационни средства на летище/вертолетно летище

1/10 s

1 х 10(-5) съществени

Препятствия в Зона 3

1/10 s

1 х 10(-5) съществени

Препятствия в Зона 2

1/10 s

1 х 10(-5) съществени

Точки за начало на финалния участък от подхода/контролни точки и други важни контролни точки от процедура за долитане по прибори

1/10 s

1 х 10(-5) съществени

Праг на ПИК

1/100 s

1 х 10(-8) критични

Край на ПИК

1/100 s

1 х 10(-8) критични

Място за изчакване при рулиране към ПИК

1/100 s

1 х 10(-8) критични

Точки на осовата линия на пътека за рулиране/точки на насочващата линия при паркиране

1/100 s

1 х 10(-5) съществени

Маркировка на мястото на пресичане на пътеки за рулиране

1/100 s

1 х 10(-5) съществени

Насочваща линия за излизане от ПИК

1/100 s

1 х 10(-5) съществени

Точки на местостоянките на въздухоплавателните средства/точки за настройка на INS

1/100 s

1 х 10(-3) рутинни

Геометричен център на TLOF или на праговете на FATO, вертолетни летища

1/100 s

1 х 10(-8) критични

Граници на перон

1/10 s

1 х 10(-3) рутинни

Противообледeнителни средства (граници)

1/10 s

1 х 10(-3) рутинни

 

 

 

 

Забележка. Графичното представяне на данните за препятствия са описани в приложение № 8.

 

Таблица 2. Превишение, абсолютна височина, относителна височина

 

 

Превишение, абсолютна височина, относителна височина

Точност на публикация

Ниво на интегритет

Превишение на летище/вертолетно летище

1 m или 1 ft

1 х 10(-5) съществени

Вълната на геоида спрямо елипсоида на WGS-84 в точката на превишение на летище/вертолетно летище

1 m или 1 ft

1 х 10(-5) съществени

Праг на ПИК или FATO при неточен подход

1 m или 1 ft

1 х 10(-5) съществени

Вълната на геоида спрямо елипсоида на WGS-84 на прага на ПИК или FATO, геометричния център на TLOF при неточен подход

1 m или 1 ft

1 х 10(-5) съществени

Праг на ПИК или FATO при точен подход

0.1 m или 0.1 ft

1 х 10(-8) критични

Вълната на геоида спрямо елипсоида на WGS-84 на прага на ПИК или FATO, геометричния център на TLOF при точен подход

0.1 m или 0.1 ft

1 х 10(-8) критични

Относителна височина за прелитане прага на ПИК при точен подход

0.1 m или 0.1 ft

1 х 10(-8) критични

Препятствия в Зона 2

1 m или 1 ft

1 х 10(-5) съществени

Препятствия в Зона 3

0.1 m или 0.1 ft

1 х 10(-5) съществени

Препятствия в Зона 1 (цялата територия на държавата)

1 m или 1 ft

1 х 10(-3) рутинни

Далекомерна система/прецизна (DМE/P)

3 m (10 ft)

1 х 10(-5) съществени

Далекомерна система (DМE)

30 m (100 ft)

1 х 10(-5) съществени

Минимални абсолютни височини

50 m или 100 ft

1 х 10(-3) рутинни

 

 

 

 

Забележка. Графичното представяне на данните за препятствия са описани в приложение № 8.

 

Таблица 3. Склонение и магнитно отклонение

 

 

Склонение/магнитно отклонение

Точност на публикация

Ниво на интегритет

Склонение на VHF навигационни станции, които се използват за техническа настройка

1 градус

1 х 10(-5) съществени

Магнитно отклонение на NDB

1 градус

1 х 10(-3) рутинни

Магнитно отклонение на летище/вертолетно летище

1 градус

1 х 10(-5) съществени

Магнитно отклонение на курсовата антена на ILS

1 градус

1 х 10(-5) съществени

Магнитно отклонение на азимуталната антена на МLS

1 градус

1 х 10(-5) съществени

 

 

 

 

Таблица 4. Направление

 

 

Направление

Точност на публикация

Ниво на интегритет

Участъци от трасета

1 градус изчислена

1 х 10(-3) рутинни

Направление от средство до контролна точка по маршрут

1/10 градуса изчислена

1 х 10(-3) рутинни

Участъци от схеми за долитане/отлитане в района на летището

1 градус изчислена

1 х 10(-3) рутинни

Контролни точки по схемите за подход по прибори

1/100 изчислена

1 х 10(-5) съществени

Настройка на курса на ILS

1/100 градуса истинска

1 х 10(-5) съществени

Настройка на нулевия радиал на МLS

1/100 градуса истинска

1 х 10(-5) съществени

Направление на ПИК и FATO

1/100 градуса истинска

1 х 10(-3) рутинни

 

 

 

 

Таблица 5. Дължина/разстояние/размер

 

 

Дължина/разстояние/размер

Точност на публикация

Ниво на интегритет

Дължина на участъци от трасета

1/10 km или 1/10 NМ изчислена

1 х 10(-3) рутинни

Разстояние от средство до контролна точка по маршрут

1/10 km или 1/10 NМ изчислена

1 х 10(-3) рутинни

Дължина на участъци от схеми за долитане/отлитане в района на летището

1/100 km или 1/100 NМ изчислена

1 х 10(-5) съществени

Разстояние между контролни точки в района на летището и по схеми за подход по прибори

1/100 km или 1/100 NМ изчислена

1 х 10(-5) съществени

Дължина на ПИК и FATO, размери на TLOF

1 m или 1 ft

1 х 10(-8) критични

Ширина на ПИК

1 m или 1 ft

1 х 10(-5) съществени

Разстояние на изместване на прага на ПИК

1 m или 1 ft

1 х 10(-3) рутинни

Дължина и ширина на участъка, свободен от препятствия

1 m или 1 ft

1 х 10(-5) съществени

Дължина и ширина на крайния участък за спиране

1 m или 1 ft

1 х 10(-8) критични

Разполагаема дължина за кацане

1 m или 1 ft

1 х 10(-8) критични

Разполагаема дължина за разбег

1 m или 1 ft

1 х 10(-8) критични

Разполагаема дължина за излитане

1 m или 1 ft

1 х 10(-8) критични

Разполагаема дължина за прекъснато излитане

1 m или 1 ft

1 х 10(-8) критични

Ширина на страничната ивица за безопасност на ПИК

1 m или 1 ft

1 х 10(-5) съществени

Ширина на пътека за рулиране

1 m или 1 ft

1 х 10(-5) съществени

Ширина на страничната ивица за безопасност на пътека за рулиране

1 m или 1 ft

1 х 10(-5) съществени

Разстояние между курсова антена на ILS и край на ПИК

1 m или 1 ft

1 х 10(-3) рутинни

Разстояние между глисадна антена на ILS и праг на ПИК, измерено по осовата линия

1 m или 1 ft

1 х 10(-3) рутинни

Разстояние между маркер на ILS и праг на ПИК

1 m или 1 ft

1 х 10(-5) съществени

Разстояние между антена на ILS/DМE и праг на ПИК, измерено по осовата линия

1 m или 1 ft

1 х 10(-5) съществени

Разстояние между азимутална антена на МLS и край на ПИК

1 m или 1 ft

1 х 10(-3) рутинни

Разстояние между антена за височина на МLS и праг на ПИК, измерено по осовата линия

1 m или 1 ft

1 х 10(-3) рутинни

Разстояние между антена на МLS DМE/Р и праг на ПИК, измерено по осовата линия

1 m или 1 ft

1 х 10(-5) съществени

 

 

 

 

Приложение № 2 към чл. 36

Съдържание на сборника "Аеронавигационна информация и публикация" - AIP

Част 1 Общи положения (GEN)

GEN 0.1 Предговор

Краткото описание на сборника AIP включва:

1. име на упълномощения орган, който го публикува;

2. използвани документи на ICAO;

3. структура на сборника AIP и установен интервал за редовни поправки;

4. служба за информация при установяване на грешки или пропуски в сборника AIP.

GEN 0.2 Регистриране на AIP поправките

Регистърът на AIP поправките и AIRAC поправките съдържа:

1. номер на поправката;

2. дата на публикацията;

3. дата на вписване (за AIRAC поправките -

датата на влизане в сила);

4. подпис/инициали на служителя, внесъл поправката.

GEN 0.3 Регистриране на AIP добавките

Регистърът на издадените AIP добавки съдържа:

1. номер на добавката;

2. заглавие на добавката;

3. частта от сборника AIP, за която се отнася;

4. период на валидност;

5. вписване на анулирането.

GEN 0.4 Контролен лист на страниците на сборника AIP

Контролният лист на страниците на сборника AIP съдържа:

1. номер на страница/име на карта;

2. дата на публикуване или дата на влизане в сила (ден, име на месец и година) на аеронавигационната информация.

GEN 0.5 Списък на ръчните поправки на сборника AIP

Списъкът на валидните ръчни поправки на сборника AIP съдържа:

1. страници на сборника AIP, за които се отнася тази поправка;

2. поправения текст;

3. номера на AIP поправката, с която е въведена ръчната поправка.

GEN 0.6 Съдържание на част 1

Списък на разделите и подразделите, съдържащи се в част 1 Общи положения (GEN).

GEN 1. Национални правила и изисквания

GEN 1.1 Упълномощени органи

Адресите на упълномощените органи и служби, обслужващи международната въздушна навигация (органи за гражданско въздухоплаване, метеорология, митница, имиграционни и медицински служби, служби за сбор на такси за прелитане и летищни такси, служби за санитарен контрол и разследване на авиационни произшествия), се публикуват отделно за всеки орган или служба и включват:

1. упълномощен орган/служба;

2. име на упълномощения (-ата) орган/служба;

3. пощенски адрес;

4. телефонен номер;

5. телефаксен номер;

6. e-mail адрес;

7. адрес за аеронавигационно неподвижно обслужване (AFS);

8. web страница, ако е налична.

GEN 1.2 Влитане, преминаване и излитане на въздухоплавателни средства

Правилата и изискванията за предварително уведомяване и молби за разрешения за влитане, преминаване и излитане на въздухоплавателни средства, изпълняващи международни полети.

GEN 1.3 Влизане, преминаване и излизане на пътници и екипажи

Правилата (включително митнически, имиграционни и карантинни разпоредби и изисквания за предварително уведомяване и молби за разрешения) за влизане, преминаване и излизане на неимигриращи пътници и екипажи.

GEN 1.4 Внос, преминаване и износ на товари

Правилата (включително митнически правила и изисквания за предварително уведомяване и молби за разрешения) за внос, преминаване и износ на товари.

GEN 1.5 Прибори, оборудване и полетна документация на въздухоплавателното средство

Кратко описание на приборите, оборудването и полетната документация на въздухоплавателното средство, включващо:

1. прибори, оборудване (включително комуникационно, навигационно и обзорно оборудване) и полетна документация, които трябва да се намират на борда на въздухоплавателното средство, включително и всички специални изисквания;

2. авариен радиопредавател за местоположение (ELT), сигнални устройства и животоспасяващо оборудване съгласно решенията, приети на регионални съвещания за въздушна навигация за полети над определени райони от земната повърхност.

GEN 1.6 Обобщение на национални правила и международни договори и конвенции

Списък на заглавията и забележките и където е възможно, обобщение на националните правила за въздушна навигация, включително списък на международните договори и конвенции, ратифицирани от Република България.

GEN 1.7 Различия от стандартите, препоръчителните практики и процедури на ИКАО

Списък на важните различия между националните правила и практики на Република България и съответните препоръки на ICAO, включващ:

1. съответната препоръка (приложение към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване и номер на изданието, параграф);

2. пълния текст на посочената разлика.

Всички важни различия се изброяват в този подраздел. Всички приложения се изброяват в последователен ред, дори и да няма разлика в дадено приложение, като в този случай се отбелязва с NIL. Националните различия или степента на неприлагане на допълнителните регионални процедури се обявяват незабавно, като се посочва приложението, към което се отнасят тези допълнителни процедури.

GEN 2. Таблици и кодове

GEN 2.1 Измервателна система, обозначения на въздухоплавателните средства, празници

GEN 2.1.1 Мерни единици

Описание на използваните мерни единици, включващо таблица на мерните единици.

GEN 2.1.2 Отправна система за времето

Описание на използваната отправна система за време (календар и часово време) и начина на нейното представяне в сборника AIP с указание дали се използва система за лятно часово време.

GEN 2.1.3 Хоризонтална отправна система

Кратко описание на използваната хоризонтална (геодезична) отправна система, включващо:

1. име/обозначение на отправната система;

2. обозначение на проекцията;

3. обозначение на използваната елипсоида;

4. обозначение на използваното опорно начало;

5. район(и) на приложение;

6. обяснение, когато е възможно, на използваната звездичка (*), отбелязваща онези координати, които не отговарят на съответните изисквания за точност на Наредба № 11 от 5.05.1999 г. за обслужване на въздушното движение във въздушното пространство на Република България на МТ и Наредба № 14 от 29.09.2000 г. за летищата и летищното осигуряване на МТ.

GEN 2.1.4 Вертикална отправна система

Кратко описание на използваната вертикална отправна система, включващо:

1. име/обозначение на вертикалната отправна система;

2. описание на използвания модел на геоида, включващо необходимите параметри за преобразуване на относителната височина от използвания модел към EGM-96;

3. обяснение, когато е възможно, на използваната звездичка (*), отбелязваща онези превишения/геоидни вълни, които не отговарят на изискванията за точност на Наредба № 14 за летищата и летищното осигуряване на МТ.

GEN 2.1.5 Националност на въздухоплавателните средства и регистрационни знаци

Посочване националността на въздухоплавателното средство и регистрационните знаци, приети от Република България.

GEN 2.1.6 Национални празници

Списък на националните празници с обозначение на службите, за които се отнасят.

GEN 2.2 Съкращения, които се използват в публикациите

Азбучен списък на съкращенията и съответното значение, използвано от Република България в сборника AIP и, при разпространяване на аеронавигационна информация със съответните забележки, за тези национални съкращения, които се различават от посочените от ИКАО.

GEN 2.3 Символи в картите

Списък на символите в картите, подредени според сериите на картите, в които те се използват.

GEN 2.4 Индикатори за местоположение

Азбучен списък на индикаторите за местоположение, определени за фиксираните аеронавигационни станции за аеронавигационно неподвижно обслужване, използвани за целите на кодирането и декодирането. Посочва се местоположението и на станции, които не са свързани с аеронавигационното неподвижно обслужване.

GEN 2.5 Списък на радионавигационните средства

Азбучен списък на радионавигационните средства, съдържащ:

1. позивна;

2. име на средството;

3. вид на средството;

4. определители за целта на обслужване на средството - за трасе (Е), за летище (А) или и за двете (АЕ).

GEN 2.6 Преходни таблици

Таблици за преобразуване:

1. от морски мили в километри и обратно;

2. от футове в метри и обратно;

3. от десети от ъглова минута в ъглови секунди и обратно;

4. други преходни таблици, ако е необходимо.

GEN 2.7 Таблици за изгрев/залез на слънцето

Кратко описание на критериите, използвани за определяне на времената, дадени в таблиците за изгрев/залез на слънцето, и азбучен списък на местоположенията, за които са дадени тези времена, с препратка към съответната страница в таблицата и таблиците за изгрев/залез на слънцето за избрани пунктове/местоположения, включващо:

1. име на пункта;

2. индикатор за местоположение по ИКАО;

3. географски координати в градуси и минути;

4. дата(и), за която са дадени времената;

5. време на начало на сутрешния граждански сумрак;

6. време на изгрев;

7. време на залез;

8. време на край на вечерния граждански сумрак.

GEN 3. Обслужване

GEN 3.1 Аеронавигационно информационно обслужване

GEN 3.1.1 Отговорна служба

Описание на осигуряваното аеронавигационно информационно обслужване и неговите главни съставни части, включващо:

1. име на службата;

2. пощенски адрес;

3. телефонен номер;

4. телефаксен номер;

5. е-mail адрес;

6. адрес за аеронавигационно неподвижно обслужване (AFS);

7. web страница, ако е налична;

8. съобщение, посочващо документите на ICAO, на които се основава обслужването и ако има различия, препратка към страниците в сборника AIP, където те са посочени;

9. указване на работното време, ако то не е 24 часа.

GEN 3.1.2 Район на отговорност

Районът на отговорност на ДАНО.

GEN.3.1.3 Аеронавигационни публикации

Описание на елементите на интегрирания аеронавигационен информационен пакет, включващо:

1. сборник AIP;

2. AIP поправка;

3. AIP добавка (SUP);

4. циркуляр за аеронавигационна информация (AIC);

5. NOTAM съобщение;

6. предполетен информационен бюлетин (PIB);

7. контролен лист (Check-list);

8. списък на валидните NOTAM съобщения;

9. как могат да бъдат получени.

Когато за обявяване на цените на публикациите се използва аеронавигационен информационен циркуляр, това се посочва в сборника AIP.

GEN 3.1.4 Система AIRAC

Кратко описание на използваната система AIRAC, включващо таблица на настоящите и близки бъдещи AIRAC дати.

GEN 3.1.5 Предполетно информационно обслужване на летищата/вертолетните летища

Списък на летищата/вертолетните летища, на които се осигурява предполетна информация, включващ указание за съответната:

1. наличност на елементите на интегрирания аеронавигационен информационен пакет;

2. наличност на карти;

3. държави, за които се предоставя аеронавигационната информация.

GEN 3.2 Аеронавигационни карти

GEN 3.2.1 Отговорна служба(и)

Описание на службите, упълномощени да изготвят аеронавигационни карти, включващо:

1. име на службата;

2. пощенски адрес;

3. телефонен номер;

4. телефаксен номер;

5. е-mail адрес;

6. адрес за аеронавигационно неподвижно обслужване (AFS);

7. web страница, ако е налична;

8. съобщение, посочващо документите на ICAO, на които се основава обслужването, и ако има различия, препратка към страниците в сборника AIP, където те са посочени;

9. посочване на работното време, ако не е 24 часа.

GEN 3.2.2 Поддържане на карти

Кратко описание как се ревизират и променят аеронавигационните карти.

GEN 3.2.3 Организация на закупуването

Подробно описание за това как могат да се получат карти, съдържащо:

1. име на физическото или юридическото лице, което извършва продажбите;

2. пощенски адрес;

3. телефонен номер;

4. телефаксен номер;

5. е-mail адрес;

6. адрес за аеронавигационно неподвижно обслужване (AFS);

7. web страница, ако е налична.

GEN 3.2.4 Серии на наличните аеронавигационни карти

Списък на сериите на наличните аеронавигационни карти, последван от общо описание на всяка серия и нейното предназначение.

GEN 3.2.5 Списък на наличните аеронавигационни карти

Списък на наличните аеронавигационни карти, включващ:

1. обозначение на сериите;

2. мащаб на сериите;

3. име или номер на всяка карта или на всеки лист в серията;

4. цена на лист;

5. дата на последната промяна.

GEN 3.2.6 Индекс на световната аеронавигационна карта (WAC)-ICAO 1:1 000 000

Индексът на картата, показващ покритието и плана на страницата за WAC 1:1 000 000, изготвена от Република България. Ако вместо WAC 1:1 000 000

се изготвя аеронавигационна карта - ICAO 1:500 000,

индексът на картата се използва за определяне на мащаба и плана на страницата за аеронавигационните карти - мащаб 1:500 000.

GEN 3.2.7 Топографски карти

Подробна информация за това как могат да се получат топографски карти, съдържаща:

1. име на физическото или юридическото лице, което извършва продажбите;

2. пощенски адрес;

3. телефонен номер;

4. телефаксен номер;

5. е-mail адрес;

6. адрес за аеронавигационно неподвижно обслужване (AFS);

7. web страница, ако е налична

GEN 3.2.8 Корекции на карти, които не се съдържат в сборника AIP

Списък на корекциите на карти, които не се съдържат в сборника AIP, или указание откъде може да бъде получена такава информация.

GEN 3.3 Обслужване на въздушното движение

GEN 3.3.1 Отговорен орган

Описание на органа за обслужване на въздушното движение, неговите главни компоненти, включващо:

1. име на органа;

2. пощенски адрес;

3. телефонен номер;

4. телефаксен номер;

5. е-mail адрес;

6. адрес за аеронавигационно неподвижно обслужване (AFS);

7. web страница, ако е налична;

8. съобщение, посочващо документите на ICAO, на които се основава обслужванетоq и ако има различия, препратка към страниците в сборника AIP, където те са посочени;

9. посочване на работното време, ако то не е 24 часа.

GEN 3.3.2 Район на отговорност

Кратко описание на района на отговорност, в който се осигурява обслужване на въздушното движение.

GEN 3.3.3 Видове обслужване

Кратко описание на основните видове обслужване на въздушното движение.

GEN 3.3.4 Координация между операторите и органите за обслужване на въздушното движение

Общи условия, при които се осъществява координацията между операторите и органите за обслужване на въздушното движение.

GEN 3.3.5 Минимална абсолютна височина на полета

Критерият, използван за определяне на минималните абсолютни височини на полета.

GEN 3.3.6 Списък с адресите на органите за обслужване на въздушното движение

Списък на органите за обслужване на въздушното движение и техните адреси, подредени по азбучен ред, съдържащ:

1. име на органа;

2. пощенски адрес;

3. телефонен номер;

4. телефаксен номер;

5. е-mail адрес;

6. адрес за аеронавигационно неподвижно обслужване (AFS);

7. web страница, ако е налична.

GEN 3.4 Комуникационно обслужване

GEN 3.4.1 Отговорна служба

Описание на службата, отговорна за осигуряването на телекомуникационните и навигационните средства, включващо:

1. име на службата;

2. пощенски адрес;

3. телефонен номер;

4. телефаксен номер;

5. е-mail адрес;

6. адрес за аеронавигационно неподвижно обслужване (AFS);

7. web страница, ако е налична;

8. съобщение, посочващо документите на ICAO, на които се основава обслужването, и ако има различия, препратка към страниците в сборника AIP, където те са посочени;

9. посочване на работното време, ако не е 24 часа.

GEN 3.4.2 Район на отговорност

Кратко описание на района на отговорност, в който се осигурява телекомуникационно обслужване.

GEN 3.4.3 Видове обслужване

Кратко описание на основните видове обслужване и осигурените средства, включващо:

1. радионавигационно обслужване;

2. гласово обслужване и/или обслужване по канал за предаване на данни;

3. радиопредавателно обслужване;

4. използвани езици;

5. указания къде може да бъде получена подробна информация.

GEN 3.4.4 Изисквания и условия

Кратко описание на изискванията и условията, при които са достъпни видовете комуникационно обслужване.

GEN 3.5 Метеорологично обслужване

GEN 3.5.1 Отговорна служба

Кратко описание на службата, отговорна за осигуряването на метеорологична информация, включващо:

1. име на службата;

2. пощенски адрес;

3. телефонен номер;

4. телефаксен номер;

5. е-mail адрес;

6. адрес за аеронавигационно неподвижно обслужване (AFS);

7. web страница, ако е налична;

8. съобщение, посочващо документите на ICAO, на които се основава обслужването, и ако има различия, препратка към страниците в сборника AIP, където те са посочени;

9. посочване на работното време, ако не е 24 часа.

GEN 3.5.2 Район на отговорност

Кратко описание на района или въздушните трасета, за които е осигурено метеорологично обслужване.

GEN 3.5.3 Метеорологични наблюдения и сведения

Подробно описание на метеорологичните наблюдения и сведения, осигурявани за международната въздушна навигация, включващо:

1. име на станцията и индикатор за местоположение по ICAO;

2. вид и честота на наблюденията, включително автоматичното средство за наблюдение;

3. видове метеорологични сведения (например МЕТАR) и подробности, ако се включва допълнителна информация (например "тренд" прогноза за кацане);

4. специфичен вид наблюдателна система и броя на точките за наблюдение, използвани за наблюдение и съобщаване на приземен вятър, видимост, видимост на ПИК, долна граница на облаците, температура и където е възможно, срез на вятъра (като анемометър при пресечките на пистите, трансмисометър до точките на опиране и пресечката и т.н.);

5. работно време;

6. указване на наличната аеронавигационна климатологична информация.

GEN 3.5.4 Видове обслужване

Кратко описание на основните видове обслужване, включително и подробности за брифинга, консултирането, представянето на метеорологичната информация, наличната полетна документация за операторите и членовете на екипажа, на методите и средствата, използвани за предоставяне на метеорологична информация.

GEN 3.5.5 Изискване за оповестяване от операторите

Описание на съществуващото изискване на метеорологичните власти за минимален срок за предварителното им оповестяване от операторите за осигуряване на брифинг, консултации и полетна документация, както и за допълнителна метеорологична информация, която те искат, валидно и в случаите, когато желаят да сменят вече предоставената им такава.

GEN 3.5.6 Доклад от въздухоплавателните средства

Описание на изискванията на метеорологичните власти за изготвяне и представяне на доклади от въздухоплавателните средства.

GEN 3.5.7 VOLMET обслужване

Описание на VOLMET и/или D-VOLMET обслужване, включващо:

1. име на предаващия пункт;

2. позивна или идентификатор и емисия;

3. използвана честота или честоти на радиопредаване;

4. периоди на радиопредаване;

5. часове на работа;

6. списък на летищата/вертолетните летища, за които се включват доклади или прогнози;

7. доклади, прогнози, информация SIGMET и забележки.

GEN 3.5.8 SIGMET и AIRMEТ обслужване

Описание на метеорологичното наблюдение, осигурявано в районите за полетна информация или контролираните райони, за които се осигурява обслужване на въздушното движение, включително и списък на метеорологичните служби за следене, включващо:

1. име на метеорологичната служба за следене, индикатор за местоположение по ICAO;

2. часове на работа;

3. обслужвани райони за полетна информация и контролирани райони;

4. вид на публикувана информация SIGMET (SIGMET, SST SIGMET) и периодите на валидност;

5. прилагани специфични процедури за информацията SIGMET (например за вулканична пепел, тропически циклони);

6. прилагани процедури за информацията AIRMEТ (съгласно съответните регионални споразумения за въздушна навигация);

7. органи за обслужване на въздушното движение, осигурявани с информация SIGMET и AIRMEТ;

8. допълнителна информация (например за ограничения на обслужването и т.н.).

GEN 3.5.9 Друго автоматизирано метеорологично обслужване

Описание на наличните видове автоматизирано обслужване за осигуряване на метеорологична информация (напр. автоматизирано предполетно информационно обслужване, достъпно по телефон или модем), включващо:

1. име на службата;

2. наличната информация;

3. осигурявани райони, маршрути и летища;

4. телефон и номер/а на факс, е-mail адрес и web страница, ако е налична.

GEN 3.6 Търсене и спасяване

GEN 3.6.1 Отговорни органи/служби

Кратко описание на органа (службите), отговорен за осигуряване на търсене и спасяване (SAR), включващо:

1. име на органа/службата;

2. пощенски адрес;

3. телефонен номер;

4. телефаксен номер;

5. е-mail адрес;

6. адрес за аеронавигационно неподвижно обслужване (AFS);

7. съобщение, посочващо документите на ICAO, на които се основава обслужването, и ако има различия, препратка към страниците в сборника AIP, където те са посочени.

GEN 3.6.2 Район на отговорност

Кратко описание на района на отговорност, в който се осигурява обслужване за търсене и спасяване.

GEN 3.6.3 Видове обслужване

Кратко описание и географско представяне, където е възможно, на вида обслужване и осигурените средства, включващо информация къде районът на покритие на службите за търсене и спасяване зависи от важността на разгръщане на въздухоплавателните средства.

GEN 3.6.4 Договори за търсене и спасяване

Кратко описание на влезлите в сила договори за търсене и спасяване, включващо действия за осигуряване на облекчено влитане и излитане на въздухоплавателните средства на други държави за търсене, спасяване, издирване на отломки, поправка или събиране на отломки, на изгубено или повредено въздухоплавателното средство, само с уведомяване от въздуха или с уведомяване чрез полетен план.

GEN 3.6.5 Условия за търсене и спасяване

Кратко описание на условията за търсене и спасяване, включващо общите условия, при които обслужването и средствата са достъпни за международно използване, включително и указание дали средствата, които работят за търсене и спасяване, са специализирани в техниката и функциите на търсенето и спасяването, или се използват за други цели, но са пригодени за целите на търсенето и спасяването посредством обучение и оборудване, или са включени извънредно и нямат специално обучение или подготовка за работа при търсене и спасяване.

GEN 3.6.6 Използвани процедури и сигнали

Кратко описание на процедурите и сигналите, използвани от застрашеното въздухоплавателно

средство, и таблица, показваща сигналите, които се използват от бедстващите.

GEN 4. Летищни такси и такси за аеронавигационно обслужване

GEN 4.1 Летищни такси

Кратко описание на видовете такси, които могат да бъдат прилагани на използваните международни летища/вертолетни летища, включващо:

1. кацане на въздухоплавателните средства;

2. паркиране, използване на хангар и продължително съхранение на въздухоплавателните средства;

3. обслужване на пътници;

4. сигурност;

5. шум;

6. други (митница, медицинско обслужване, имиграция и т.н.);

7. изключения/намаления;

8. начини на плащане.

GEN 4.2 Такси за аеронавигационно обслужване

Кратко описание на таксите, които могат да бъдат прилагани при извършване на аеронавигационно обслужване за международно използване, включващо:

1. контрол на подхода;

2. аеронавигационно обслужване по маршрута;

3. базисна цена за аеронавигационно обслужване и изключения/намаления;

4. начини на плащане.

Част 2 Маршрути (ENR)

ENR 0.6 Съдържание на част 2

Списък на разделите и подразделите, които се съдържат в част 2 Маршрути.

ENR 1. Общи правила и процедури

ENR 1.1 Общи правила

Публикуват се общите правила, прилагани в Република България.

ЕNR 1.2 Правила за визуални полети

Публикуват се правилата за визуални полети, прилагани в Република България.

ENR 1.3 Правила за полети по прибори

Публикуват се правилата за полети по прибори, прилагани в Република България.

ENR 1.4 Класификация на обслужваното въздушно пространство

Описание на класовете на обслужвано въздушно пространство под формата на таблицата за класификация на въздушното пространство съгласно Наредба № 11 от 5.05.1999 г. за обслужване на въздушното движение във въздушното пространство на Република България на МТ, където се отбелязват по подходящ начин онези класове на въздушното пространство, които не се използват в Република България.

ENR 1.5 Процедури за изчакване, подход и отлитане

ENR 1.5.1 Общи положения

Указват се критериите, върху които се базират процедурите за изчакване, подход и отлитане. Когато те се различават от препоръките на ICAO, представянето им се извършва в табличен вид.

ENR 1.5.2 Долитане

Представят се процедурите (стандартни, за зонална навигация или и двете) за долитане, които са общи за полети в един и същ тип въздушно пространство. Ако в района на летището се прилагат процедури, различни от тях, това се отбелязва, като се посочи мястото, където тези процедури могат да бъдат намерени.

ЕNR 1.5.3 Отлитане

Представят се процедурите (стандартни, за зонална навигация или и двете) за отлитане, които са общи за въздухоплавателните средства, отлитащи от летище/вертолетно летище.

ЕNR 1.6 Обзорно обслужване при ОВД и процедури

ENR 1.6.1 Първичен радар

Описание на обслужването и процедурите при използване на първичен радар, включващо:

1. допълнително обслужване;

2. прилагане на радарен контрол;

3. процедури при загуба на радарна информация и комуникация "въздух - земя";

4. изисквания за гласово докладване и посредством CPDLC на местоположението;

5. графично изобразяване на района на радарно покритие.

ЕNR 1.6.2 Вторичен обзорен радар (SSR)

Описание на оперативните процедури за работа на вторичния обзорен радар, включващо:

1. аварийни процедури;

2. процедури при отказ на комуникацията "въздух - земя" и при незаконна намеса;

3. системата за назначаване на вторичен код;

4. изисквания за гласово докладване и посредством CPDLC на местоположението;

5. графично представяне на района на радарното покритие на вторичния обзорен радар.

ЕNR 1.6.3 Автоматичен зависим обзор - радиопредаване (ADS-B)

Описание на оперативните процедури за работа на автоматичния зависим обзор (ADS-B), включващо:

1. аварийни процедури;

2. процедури при отказ на комуникацията "въздух - земя" и при незаконна намеса;

3. изисквания за опознаване на въздухоплавателните средства;

4. изисквания за гласово и CPDLC докладване на местоположението; и

5. графично представяне на района на покритие на автоматичен зависим обзор (ADS-B).

ЕNR 1.7 Процедури за настройка на висотомера

Посочват се процедурите, използвани при настройка на висотомера, съдържащи:

1. кратко изложение на документите на ИКАО, на които се базират процедурите, заедно с различията от тях, ако има такива;

2. основните процедури за настройка на висотомера;

3. описание на района(-ите) за настройка на висотомера;

4. процедури, които трябва да бъдат спазвани от операторите (включително пилотите);

5. таблица на крейсерските нива.

ENR 1.8 Допълнителни регионални процедури

Представят се допълнителните регионални процедури за целия район на отговорност, като се указват съществуващите национални различия, ако има такива.

ENR 1.9 Управление на потоците въздушно движение (ATFM)

Кратко описание на системата за управление на потоците въздушно движение, включващо:

1. структура на управлението на потоците въздушно движение, обслужван район, обслужване, местоположение на службата(-ите) и работното им време;

2. видове съобщения и описание на форматите им;

3. процедури, прилагани за отлитащите полети, съдържащи:

a) служба, отговорна за предоставянето на информация за наложените ATFM ограничения;

б) изисквания към полетните планове;

в) назначаване на интервали за излитане - (slot).

ENR 1.10 Планиране на полетите

Посочват се всички забрани, ограничения или консултативна информация за етапа на планиране на полетите, която може да помогне на потребителя при представянето на искане за извършване на полет(-и), включително:

1. процедури за представяне на полетни планове;

2. система на повтарящите се полетни планове;

3. промени на вече представени полетни планове.

ENR 1.11 Адресиране на съобщенията за полетен план

Посочват се в табличен вид адресите, определени за полетните планове, като се указват:

1. правилата на полета (IFR, VFR или и двата);

2. маршрут (във или през район за полетна информация и/или летищен контролиран район);

3. адрес на съобщението.

ENR 1.12 Прехват на граждански самолети

Указват се процедурите и визуалните сигнали, които се използват, както и ясно указание дали се прилагат предписанията на ИКАО, а ако не - пълно описание на разликите.

ENR 1.13 Незаконна намеса

Указват се съответните процедури, които се прилагат в случай на незаконна намеса.

ENR 1.14 Инциденти при провеждане на полетите

Описание на системата за докладване на инциденти при провеждане на полетите, включващо:

1. определение за инцидент;

2. използване на форма за доклад при инцидент;

3. процедурите за доклад;

4. цел на доклада и начин на обработване на формата за доклад.

ENR 2. Обслужвано въздушно пространство

ENR 2.1 Район за полетна информация - (FIR), горен район за полетна информация - (UIR), летищен контролиран район - (TMA)

Детайлно описание на FIR, UIR и TMА, включващо:

1. име, географски координати на хоризонталните граници в градуси и минути за FIR/UIR или географски координати на хоризонталните граници в градуси, минути и секунди за TMA, вертикални граници, клас на въздушното пространство;

2. обозначение на органа, осигуряващ обслужването;

3. позивна на аеронавигационната станция, обслужваща органа, и използваните езици, указвайки района и условията, при които може да се използва, когато е възможно;

4. честоти, допълнени с указания за специфичното им използване;

5. забележки.

В този подраздел се включват контролираните зони около военни бази/летища, неописани в сборника AIP. Когато изискванията на Наредба № 2 от 1999 г. за правилата за полети (обн., ДВ, бр. 26 от 1999 г.; изм., бр. 109 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 97 от 2001 г.; попр., бр. 107 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 94 от 2005 г.) за полетните планове, двустранната комуникация и доклада за местоположението се отнасят за всички полети, за да се елиминира или намали опасността от прехват, както и когато съществува вероятност от прехват и се налага следенето на аварийната честота 121.5 MHz, това трябва да бъде посочено за съответните райони или части от тях.

В този подраздел се дава описание на определени райони, над които се изисква оборудване с авариен радиопредавател за местоположение (ELT) и където се налага продължително следене на аварийната честота 121.5 MHz, освен когато въздухоплавателните средства поддържат комуникация на други VHF канали или когато ограниченията на оборудването на въздухоплавателните средства или задълженията на екипажа не позволяват едновременно следене на два отделни канала.

ENR 2.2 Друго регулирано въздушно пространство

Подробно описание на вида на друго регулирано въздушно пространство, както и указване на неговата класификация, когато такова съществува.

ENR 3. Трасета за обслужване на въздушното движение

Дадените радиали, пътни линии и азимути са магнитни.

Точките за преминаване, установени между две радионавигационни средства или на пресечната точка на два радиала, при трасе, което сменя направлението си между навигационни средства, не е необходимо да бъдат показвани за всеки участък от трасето.

ENR 3.1 Трасета за обслужване на въздушното движение в долното въздушно пространство

Подробно описание на трасетата за обслужване на въздушното движение в долното въздушно пространство, включващо:

1. индекс на трасето; типовете необходими навигационни характеристики (RNP) за определения участък; име, кодови обозначения или кодови имена и географски координати в градуси, минути и секунди на всички основни точки, определящи трасето, включително "задължителни" или "при поискване" точки за доклад;

2. пътна линия или VOR радиали, закръглени до най-близкия градус; геодезичното разстояние до най-близката десета от километъра или морската миля между всички следващи основни точки, а при използване на VOR радиали - на точките за преминаване;

3. горна и долна граница или минимални абсолютни височини по маршрут, закръглени към най-близките по-горни 50 m или 100 ft, и класификацията на въздушното пространство;

4. хоризонтални граници и минимални абсолютни височини за прелитане над препятствия;

5. посока на крейсерските нива;

6. забележки, включително посочване на контролния орган, неговия работен канал и при възможност адреса за регистрация.

ENR 3.2 Трасета за обслужване на въздушното движение в горното въздушно пространство

Подробно описание на трасетата за обслужване на въздушното движение в горното въздушно пространство, включващо:

1. индекс на трасето; типовете необходими навигационни характеристики (RNP) за определения участък; име, кодови обозначения или кодови имена и географски координати в градуси, минути и секунди на всички основни точки, определящи трасето, включително "задължителни" или "при поискване" точки за доклад;

2. пътни линии или VOR радиали, закръглени до най-близкия градус; геодезичното разстояние до най-близката десета от километъра или морската миля между всички следващи основни точки, а при използване на VOR радиали - на точките за преминаване;

3. горна и долна граница или минимални абсолютни височини на полета и класификацията на въздушното пространство;

4. хоризонтални граници;

5. посока на крейсерските нива;

6. забележки, включително посочване на контролния орган, неговия работен канал и при възможност адреса за регистрация.

ЕNR 3.3 Трасета за зонална навигация (RNAV)

Подробно описание на трасетата за зонална навигация, включващо:

1. индекс на трасето; типовете необходими навигационни характеристики (RNP) за определения участък; име, кодови обозначения или кодови имена и географските координати в градуси, минути и секунди на всички основни точки, определящи трасето, включително "задължителни" или "при поискване" точки за доклад;

2. за пътните точки, определящи VOR/DME трасетата за зонална навигация, допълнително:

а) обозначение на VOR/DME станцията;

б) курсов ъгъл с точност до най-близкия градус и разстояние в десети от морската миля от съответното VOR/DME, ако пътната точка не е съвместена с него;

в) превишението на предавателната антена на DME с точност до най-близките 30 m;

3. разстоянието по голямата окръжност (ортодромия), до най-близката десета от километъра или морската миля между определени крайни точки и разстоянието между всички следващи основни точки;

4. горна и долна граница и класификацията на въздушното пространство;

5. посока на крейсерските нива;

6. забележки, включително посочване на контролния орган, неговия работен канал и при възможност адреса за регистрация.

ENR 3.4 Маршрути за вертолети

Подробно описание на маршрутите за вертолети, включващо:

1. индекс на маршрута; типовете необходими навигационни характеристики (RNP) за определения участък; име, кодови обозначения или кодови имена и географски координати в градуси, минути и секунди на всички основни точки, определящи трасето, включително "задължителни" или "при поискване" точки за доклад;

2. пътна линия или VOR радиали, закръглени до най-близкия градус; геодезичното разстояние до най-близката десета от километъра или морската миля между всички следващи основни точки, а при използване на VOR радиали - на точките за преминаване;

3. горна и долна граница и класификацията на въздушното пространство;

4. минимални абсолютни височини на полета, закръглени към най-близките по-горни 50 m или 100 ft;

5. забележки, включително посочване на контролния орган и неговата работна честота.

ENR 3.5 Други маршрути

Посочват се други специално определени маршрути, които са задължителни в строго определени райони.

ENR 3.6 Изчакване по маршрут

Описват се подробно процедурите за изчакване по маршрут, съдържащи:

1. обозначение на изчакването (ако има такова) и точката, над която се извършва изчакване (навигационно средство), или пътна точка с географски

координати в градуси, минути и секунди;

2. пътна линия за влизане;

3. направление на стандартния завой;

4. максимална приборна въздушна скорост;

5. минимално и максимално ниво на изчакването;

6. време/разстояние за отлитане;

7. обозначение на контролния орган и работна честота.

ENR 4. Радионавигационни средства/системи

ENR 4.1 Радионавигационни средства - по маршрут

Списък на станциите, осигуряващи радионавигационно обслужване по трасетата, подредени по азбучен ред по името на станцията, включващ:

1. име на станцията и магнитното отклонение, с точност до най-близкия градус, и за VOR, склонение на станцията, с точност до най-близкия градус, използвано за техническо настройване на средството;

2. обозначение;

3. честота/канал за всеки елемент;

4. часове на работа;

5. географски координати в градуси, минути и секунди на местоположението на предавателната антена;

6. превишение на предавателната антена на DМЕ с точност до най-близките 30 m;

7. забележки.

Ако обслужващите средството органи са различни от определената правителствена агенция, името на обслужващия орган трябва да бъде посочено в колоната "Забележки". Зоната на покритие на средството се посочва в "Забележки".

ENR 4.2 Специални навигационни системи

Описание на станциите на специалните навигационни системи (DECCA, LORAN и др.), включващо:

1. име на станция или верига от станции;

2. вид на достъпното обслужване (управляващ сигнал, подчинен сигнал, цвят);

3. честота (номер на канал, основно ниво на импулсите, честота на повторение, ако са приложими);

4. часове на работа;

5. географски координати в градуси, минути и секунди на местоположението на предавателната станция;

6. забележки.

Ако обслужващите средството органи са различни от определената правителствена агенция, името на обслужващия орган трябва да бъде посочено в колоната "Забележки". Зоната на покритието на средството се посочва в "Забележки".

ENR 4.3 Глобална навигационна сателитна система (GNSS)

Списък и описание на елементите на глобалната навигационна сателитна система (GNSS), осигуряваща навигационно обслужване по трасетата за обслужване на въздушното движение, подредени по азбучен ред по името на елемента, включващ:

1. име на GNSS елемента (GPS, GLONASS, EGNOS, MSAS, WAAS и т.н.);

2. честота(и), при необходимост;

3. географски координати в градуси, минути и секунди на номиналните зони за обслужване и зоната за покритие;

4. забележки.

Ако обслужващите средството органи са различни от определената правителствена агенция, името на обслужващия орган трябва да бъде посочено в колоната "Забележки".

ENR 4.4. Индекси за обозначаване на основни точки

Азбучен списък на индексите за обозначаване (петбуквени произносими кодови имена), зададени за основни точки, местоположението на които не е определено от радионавигационни средства, включващ:

1. кодово име на точката;

2. географски координати в градуси, минути и секунди на точката;

3. указател към трасето, на което се намира точката.

ENR 4.5. Аеронавигационни наземни светлини - по маршрут

Списък на аеронавигационните наземни светлини и други светлинни маяци, определящи географски местоположения, които са определени от Република България като основни, включващ:

1. име на град или селище или друга идентификация на маяка;

2. вид на маяка и интензитет на светлината в хиляди кандели;

3. характеристика на сигнала;

4. часове на работа;

5. забележки.

ENR 5. Навигационни предупреждения

ENR 5.1 Забранени, ограничени и опасни зони

Описание, допълнено с графично изобразяване, където е възможно, на забранените, ограничени и опасни зони, както и информация за тяхното установяване и активиране, включващо:

1. обозначение, име и географски координати на хоризонталните граници, в градуси, минути и секунди, ако е в контролиран район/контролирана зона, и в градуси и минути, ако е извън тях;

2. горна и долна граница;

3. забележки, включително времето на активиране; включват се видът на ограниченията или видът на опасността и риска от прехват в случай на навлизане в такава зона.

ENR 5.2 Военни зони за учения и тренировки и опознавателна зона за противовъздушната отбрана (ADIZ)

Описание, допълнено с графично изобразяване, където е възможно, на установените военни зони за учения и тренировка, които се провеждат през редовни интервали, и установена опознавателна зона за противовъздушната отбрана (ADIZ), включващо:

1. географски координати на хоризонталните граници, в градуси, минути и секунди, ако е в контролиран район/контролирана зона, и в градуси и минути, ако е извън тях;

2. долни и горни граници, система и средства за обявяване на активирането, заедно с информация, която се отнася за гражданските полети и за прилаганите процедури в ADIZ;

3. забележки, включително времето на активиране и рискът от прехват, в случай на навлизане в границите на установена ADIZ.

ENR 5.3 Други дейности с опасен характер и други потенциални опасности

ENR 5.3.1 Други дейности с опасен характер

Описание, допълнено с графично изобразяване, където е възможно, на дейностите, които могат да засегнат полетите, включващо:

1. географските координати в градуси и минути на центъра на района и радиуса на въздействие;

2. вертикални граници;

3. препоръчителни мерки;

4. организацията, отговорна за предоставяне на информация;

5. забележки, включително времето на активиране.

ENR 5.3.2 Други потенциални опасности

Описание, допълнено с графично изобразяване, където е възможно, на дейностите, които могат да засегнат полетите (например действащи вулкани, атомни централи и др.), включващо:

1. географските координати в градуси и минути на местоположението на опасността;

2. вертикални граници;

3. препоръчителни мерки;

4. организацията, отговорна за предоставяне на информация; и

5. забележки.

ENR 5.4 Аеронавигационни препятствия - по маршрут

Кратко описание на критериите, използвани за определяне на препятствията, допълнено със списък на основните аеронавигационни препятствия, влияещи на въздушната навигация, включващо:

1. обозначение на препятствието;

2. вид на препятствието;

3. географски координати в градуси, минути и секунди;

4. превишение и относителна височина;

5. вид и цвят на осветлението на препятствието (ако има такова).

ENR 5.5 Въздушни спортове и развлекателни мероприятия

Кратко описание, допълнено с графично изобразяване, където е възможно, на местата, където се провеждат интензивни въздушни спортни и развлекателни мероприятия, заедно с условията, при които те се провеждат, включващо:

1. обозначение и географски координати на хоризонталните граници, в градуси, минути и секунди, ако е в контролиран район/контролирана зона, и в градуси и минути, ако е извън тях;

2. вертикални граници;

3. телефонен номер на организатора/потребителя;

4. забележки, включително времето на провеждане.

ENR 5.6 Миграция на птици и райони с чувствителни животински видове

Описание, допълнено с карти, където е възможно, на движението на птиците при миграцията им, включващо маршрути за мигриране и постоянни места за почивка, както и на районите с чувствителни животински видове.

ENR 6. Трасови карти

В този раздел се включват картите на трасетата по ИКАО.

Част 3 Летища (AD)

AD 0.6 Съдържание на част 3

Списък на разделите и подразделите, съдържащи се в част 3 Летища (AD)

AD 1. Летища/вертолетни летища - увод

AD 1.1 Налични летища/вертолетни летища

Кратко описание на държавната организация, отговорна за летищата и вертолетните летища, включващо:

1. общите условия, при които могат да бъдат използвани летищата/вертолетните летища и техните средства;

2. запис за документите на ICAO, на които се базира обслужването, и препратка към частта от сборника AIP, където са изброени различията, ако има такива;

3. правилата, ако има такива, касаещи гражданското използване на военни летища;

4. общите условия, при които се прилагат процедурите при ниска видимост на летища категории

II и III (CAT II/III), ако има такива;

5. устройството за измерване на спирачен ефект и нивото на спирачен ефект на ПИК, под което Република България оповестява ПИК като хлъзгава, когато е мокра;

6. друга информация от подобно естество.

AD 1.2 Служби за търсене и спасяване, противопожарни служби и план за снегопочистване

AD 1.2.1 Служби за търсене и спасяване и противопожарни служби

Кратко описание на правилата за установяване на служби за търсене и спасяване, противопожарни служби на летищата/вертолетните летища, както и на категориите за търсене и спасяване и противопожарните категории, установени от Република България.

AD 1.2.2 План за снегопочистване

Кратко описание на общия план за снегопочистване за летище/вертолетно летище, включващо:

1. организация на обслужването през зимата;

2. обзор на работните площи;

3. методи за измерване и извършвани измервания;

4. действия, предприемани за почистване на работната площ;

5. система и средства за доклад;

6. случаи на закриване на ПИК;

7. разпространение на информация за наличие на сняг.

AD 1.3 Изброяване на летищата и вертолетните летища

Списък, придружен с графично представяне, на летищата/вертолетните летища и летателните/вертолетните площадки в Република България, включващ:

1. име на всички летища/вертолетни летища или летателни/вертолетни площадки и съответния индикатор за местоположение по ICAO;

2. типа трафик, за който е предназначено да се

използва летището/вертолетното летище, летателната/вертолетната площадка (международен/национален, за полети по IFR/VFR, за редовни/нередовни полети, за частни полети и други);

3. препратка към подраздела в сборника AIP, част 3, в който се съдържа подробната информация за летището/вертолетното летище, или препратка към оторизираните военни органи за военните летища.

AD 1.4 Групиране на летища/вертолетни летища

Кратко описание на критерия, използван от Република България за групиране на летищата/вертолетните летища за изготвянето/разпространението/осигуряването с информация (например международни/вътрешни; граждански/военни; др.).

AD 2. Летища

AD 2.1 Индикатор за местоположение на летището и неговото име

Представя се индикаторът за местоположението на летището и неговото име. Индикаторът за местоположението по ICAO е неразделна част от референтната система, приложима към всички подраздели на раздел AD 2.

AD 2.2 Географски и административни данни за летището

Представят се географските и административните данни за летището, включващи:

1. контролна точка на летището (географски координати в градуси, минути и секунди) и нейното местоположение;

2. посока и разстояние на контролната точка на летището от центъра на града, обслужван от това летище;

3. превишение на летището до най-близкия метър или фут и справочна температура;

4. вълната на геоида на превишението на летището до най-близкия метър или фут;

5. магнитно отклонение до най-близкия градус, датата на информацията и годишната промяна;

6. име на летищната администрация, адрес, телефон, телефакс, e-mail адрес, адрес за аеронавигационно неподвижно обслужване (AFS); web страница, ако е налична;

7. видове трафик, на който се позволява да ползва летището IFR/VFR;

8. забележки.

AD 2.3 Часове на работа

Подробно описание на часовете на работа на службите на летището, включващо:

1. летищна администрация;

2. митнически и емиграционни служби;

3. здравни и карантинни служби;

4. летищна аеронавигационна служба (AIS/ARO);

5. метеорологична служба, извършваща брифинг;

6. обслужване на въздушното движение;

7. зареждане с гориво;

8. обработка;

9. сигурност;

10. противообледенителни;

11. забележки.

AD 2.4 Служби и средства за обработка

Подробно описание на летищните служби и средства за обработка, включващо:

1. средства за обработка на багажи;

2. видове горива и масла;

3. средства за зареждане с гориво и техния капацитет;

4. противооблединителни средства;

5. хангарно пространство за въздухоплавателни средства, които не са постоянно базирани на това летище;

6. средства за ремонт на въздухоплавателни средства, които не са постоянно базирани на това летище;

7. забележки.

AD 2.5 Пътническа инфраструктура

Кратко описание на наличната пътническа инфраструктура на летището, включващо:

1. хотел(и) на или в близост до летището;

2. ресторант(и) на или в близост до летището;

3. транспортни средства;

4. медицинско обслужване;

5. банкови и пощенски служби на или в близост до летището;

6. бюро за туристическо обслужване;

7. забележки.

AD 2.6 Спасителни и противопожарни служби

Подробно описание на спасителните и противопожарните служби и оборудване на летището, включващо:

1. противопожарна категория на летището;

2. оборудване за спасяване;

3. възможност за отстраняване на обездвижен самолет;

4. забележки.

AD 2.7 Възможност за използване на летището през различните сезони на годината - почистване

Подробно описание на оборудването и на установените оперативни приоритети за почистване на работните площи на летището, включващо:

1. вид(-ове) почистващо оборудване;

2. приоритети за почистване;

3. забележки.

AD 2.8 Данни за пероните, пътеките за рулиране и местата/позициите за проверка

Подробна информация за физическите характеристики на пероните, пътеките за рулиране и местата/позициите на определените точки за проверка, включващи:

1. покритие и носеща способност на пероните;

2. ширина, покритие и носеща способност на пътеките за рулиране;

3. място и неговото превишение, приведено към най-близкия метър или фут на точките за проверка на висотомера;

4. място на точките за проверка на VOR;

5. позиция на точките за проверка на инерциалните навигационни системи (INS) в градуси, минути, секунди и стотни от секундата;

6. забележки.

Ако местата/позициите за проверка на данните са представени на картата на летището, това се отбелязва в този подраздел.

AD 2.9 Система за управление и контрол на движението по повърхността и маркировъчни знаци

Кратко описание на системата за управление и контрол на движението по повърхността и на маркировъчните знаци на ПИК и пътеките за рулиране, включващо:

1. използване на знаци за обозначаване на местостоянките, насочващи линии на пътеките за рулиране и визуална насочваща система за паркиране на местостоянките;

2. маркировки и осветление на ПИК и пътеките за рулиране;

3. стоп линии (ако има такива);

4. забележки.

AD 2.10 Препятствия на летището

Подробно описание на препятствия, включващо:

1. препятствия в Зона 2:

a) обозначение на препятствието;

б) вид на препятствието;

в) местоположение на препятствието, географски координати в градуси, минути, секунди и десети от секундата;

г) превишение и относителна височина на препятствието до най-близкия метър или фут;

д) маркировка и вид и цвят на осветлението на препятствието (ако има такова);

е) информация, когато е възможно, че списъкът на препятствията e наличен в електронен вид, и препратка към раздел GEN 3.1.6;

ж) обозначение NIL, когато е възможно;

2. в случай че не се предоставят данни за препятствия в Зона 2, това ясно се указва и се предоставя информация за:

а) препятствия, които пробождат повърхнината за ограничаване на препятствията (съгласно Наредба № 14 за летищата и летищното осигуряване, глава 3);

б) препятствия, които пробождат повърхнината на зоната за набор на височина при излитане;

в) други препятствия, за които е установено, че представляват опасност за въздухоплаването;

3. препятствия в Зона 3, в случай че се предоставят:

a) обозначение на препятствието;

б) вид на препятствието;

в) местоположение на препятствието, географски координати в градуси, минути, секунди и десети от секундата;

г) превишение и относителна височина на препятствието до най-близкия метър или фут;

д) маркировка и вид и цвят на осветлението на препятствието (ако има такова);

е) информация, когато е възможно, че списъкът на препятствията e наличен в електронен вид, и препратка към раздел GEN 3.1.6;

ж) обозначение NIL, когато е възможно.

AD 2.11 Осигурявана метеорологична информация

Подробно описание на осигуряваната метеорологична информация на летището и указание коя метеорологична служба осигурява посоченото обслужване, включващо:

1. име на съответната метеорологична служба;

2. часове на работа и когато е възможно, обозначението на обслужващата метеорологична служба извън тези часове;

3. службата, отговорна за изготвянето на съобщения TAF и сроковете на валидност и интервала на излъчване на прогнозите;

4. видовете налични прогнози за кацане на летището и интервала на тяхното излъчване;

5. информация за това как се осигурява брифинг и/или консултация;

6. видове налична полетна документация и език (-ци), използвани в полетната документация;

7. карти и друга информация, изложена или в наличност за брифинг или консултация;

8. допълнително оборудване (например метеорологичен радар и приемник на сателитни изображения) за осигуряване на информация за метеорологичните условия;

9. органа(-ите) за обслужване на въздушното движение, които получават метеорологична информация;

10. допълнителна информация (например за ограничения в обслужването и др.).

AD 2.12 Характеристики на ПИК

Подробно описание на физическите характеристики на ПИК, за всяка ПИК поотделно, включващо:

1. обозначение;

2. истински и магнитен курс до една стотна от градуса;

3. размери на ПИК до най-близкия метър или фут;

4. класификационно число на настилката (PCN и свързаните с него данни), повърхността на всяка ПИК и на съответните крайни участъци за спиране;

5. географски координати в градуси, минути, секунди и стотни от секундите за всеки праг и край на ПИК и вълната на геоида на:

а) прага на ПИК за неточен подход до най-близкия метър или фут;

б) прага на ПИК, на която се извършва точен подход до най-близката една десета от метъра или фута;

6. превишение на:

а) прага на ПИК за неточен подход до най-близкия метър или фут;

б) прага и най-високото превишение на зоната за приземяване при ПИК с точен подход до най-близката една десета и метър или фут;

7. наклон на всяка ПИК и съответните крайни участъци за спиране;

8. размери на участък за спиране (ако има такъв) до най-близкия метър или фут;

9. размери на участъка , свободен от препятствия (ако има такива), до най-близкия метър или фут;

10. размери на страничните ивици за безопасност;

11. наличието на зона, свободна от препятствия;

12. забележки.

AD 2.13 Обявени разстояния

Подробно описание на обявените разстояния до най-близкия метър или фут за всяко направление на всяка ПИК, включващо:

1. обозначение на ПИК;

2. разполагаема дължина за разбег (TORA);

3. разполагаема дължина за излитане (TODA);

4. разполагаема дължина за прекъснато излитане (ASDA);

5. разполагаема дължина за кацане (LDA);

6. забележки.

Ако дадено направление на ПИК не може да бъде използвано за излитане или кацане или за двете, поради оперативна забрана, това трябва да бъде оповестено и да се изпише "not usable" или съкращението "NU".

AD 2.14 Светлинен подход и светлини на ПИК

Подробно описание на светлинния подход и светлините на ПИК, включващо:

1. обозначение на ПИК;

2. тип, дължина и интензитет на светлинния подход;

3. прагови светлини на ПИК, цвят и флангови хоризонти;

4. вид на системата за визуална индикация на глисадата;

5. дължина на светлините в зоната на приземяване;

6. дължина, разстояние, цвят и интензивност на осовите светлини на ПИК;

7. дължина, разстояние, цвят и интензивност на страничните светлини на ПИК;

8. цвят на крайните светлини на ПИК и фланговите хоризонти;

9. дължина и цвят на светлините на крайния участък за спиране;

10. забележки.

AD 2.15 Други светлини, вторично електрозахранване

Описание на други светлини и вторичното електрозахранване, включващо:

1. местоположение, характеристики и часове на работа на летищния аеронавигационен фар/идентификационен фар (ако има такъв);

2. местоположение и осветление (ако има такова) на анемометър/указател на направлението при кацане;

3. странични и осови светлини на пътеките за рулиране;

4. вторичното електрозахранване, включващо и времето за превключване;

5. забележки.

AD 2.16 Зона за кацане на вертолети

Подробно описание на зоната за кацане на вертолети на летището, включващо:

1. географски координати в градуси, минути, секунди и стотни от секундите и вълната на геоида на геометричния център на зоната за приземяване и излитане (TLOF) или на всеки праг на зоната за крайния етап на подхода за кацане и излитане (FATO) (където е възможно):

а) за неточен подход до най-близкия метър или фут; и

б) за точен подход до най-близката една десета от метъра или фута;

2. височината на TLOF или FATO зоната:

а) при неточен подход - до най-близкия метър или фут;

б) при точен подход - до най-близката една десета от метъра или фута;

3. размери, вид на покритието, носеща способност, направление и маркировка на TLOF и FATO зоните;

4. истински и магнитни курсове на FATO до една стотна от градуса;

5. разполагаеми обявени дължини до най-близкия метър или фут;

6. подходни и FATO светлини;

7. забележки.

AD 2.17 Обслужвано въздушно пространство

Подробно описание на обслужваното въздушно пространство на летището, включващо:

1. обозначение на въздушното пространство и географските координати в градуси, минути и секунди на хоризонталните граници;

2. вертикалните граници;

3. класификация на въздушното пространство;

4. позивна и език(-ци) на органа за обслужване на въздушното движение, осигуряващ обслужването;

5. преходна абсолютна височина;

6. забележки.

AD 2.18 Комуникационни средства за обслужване на въздушното движение

Подробно описание на комуникационните средства за обслужване на въздушното движение, разположени на летището, включващо:

1. обозначение на обслужването;

2. позивна;

3. канал (-и);

4. адрес за регистрация;

5. часове на работа;

6. забележки.

AD 2.19 Средства за радионавигация и кацане

Подробно описание на средствата за радионавигация и кацане, имащи отношение към подхода по прибори и процедурите в района на летището, включващо:

1. вид на средствата, магнитно склонение до най-близкия градус (където е възможно) и вид на осигуряващото обслужване за системите ILS, GNSS, SBAS и GBAS, а при техническата настройка на VOR/ILS/MLS и отклонението на станцията до най-близкия градус;

2. обозначение (където е необходимо);

3. честота(-и) (където е възможно);

4. часове на работа (където е възможно);

5. географски координати в градуси, минути, секунди и десети от секундите на местоположението на излъчващата антена;

6. превишение на излъчващата антена на DME, закръглена към най-близките 30 m (100 ft), и на DME/P към най-близките 3 m (10 ft);

7. забележки.

Когато едно и също средство се използва за трасови и летищни цели, неговото описание се дава и в раздел ENR 4.

AD 2.20 Местни правила за въздухоплаване

Подробно описание на правилата, които се прилагат за трафика на летището, включващо стандартните маршрути за рулиращи въздухоплавателни средства, правилата за паркиране, учебните и тренировъчните полети и други подобни, с изключение на полетните процедури.

AD 2.21 Процедури за намаляване на шума

Подробно описание на процедурите за намаляване на шума, установени на летището.

AD 2.22 Полетни процедури

Подробно описание на условията и полетните процедури, включително радарните и/или ADS-B процедури, определени от организацията на въздушното пространство на летището. Подробното описание на процедурите за ниска видимост на летище включва:

1. ПИК и съответното оборудване, определено за използване при процедури за ниска видимост;

2. определени метеорологични условия, при които се въвеждат и отменят процедурите за

ниска видимост; и

3. описание на наземната маркировка/осветление, използвани при процедури за ниска видимост.

AD 2.23 Допълнителна информация

Допълнителна информация за летището като концентрацията на птици на летището, както и придвижването им между местата за хранене и почивка, доколкото е приложимо.

AD 2.24 Карти на летището

Летищните карти по ICAO са включени в следния ред:

1. карта на летище/вертолетно летище - ICAO;

2. карта за паркиране и присъединяване - ICAO;

3. карта за летищно наземно движение - ICAO;

4. карта на летищните препятствия тип "А" (за всяка RWY) - ICAO;

5. карта на летищния терен и препятствия - ICAO (електронна);

6. карта на местността за точен подход по прибори - ICAO (точен подход CAT II и III);

7. карта на района (маршрути за отлитане и транзитни маршрути) - ICAO;

8. карта на стандартни схеми за отлитане по прибори - ICAO;

9. карта на района (маршрути за долитане и транзитни маршрути) - ICAO;

10. карта на стандартни схеми за долитане по прибори - ICAO;

11. карта на радарните минимални абсолютни височини - ICAO;

12. карта за подход по прибори (за всяка RWY и процедура) - ICAO;

13. карта за визуален подход - ICAO;

14. карта за концентрация на птици в района на летището.

Ако някои карти не се изготвят, това се указва в раздел GEN 3.2.

AD 3. Вертолетни летища

Когато дадено летище разполага със зона за кацане на вертолети, информацията за това се представя в AD 2.16.

AD 3.1 Индикатор за местоположение на вертолетното летище и неговото име

Представя се индикаторът за местоположението на вертолетното летище и неговото име. Индикаторът за местоположението по ICAO е неразделна част от отправната система, приложима към всички подраздели на раздел AD 3.

AD 3.2 Географски и административни данни за вертолетното летище

Представят се географските и административните данни за вертолетното летище, включващи:

1. контролна точка на вертолетното летище - географски координати в градуси, минути и секунди, и нейното местоположение;

2. посока и разстояние на контролната точка на вертолетното летище от центъра на града, обслужван от това вертолетно летище;

3. превишение на вертолетното летище до най-близкия метър или фут и справочна температура;

4. вълната на геоида на превишението на вертолетното летище до най-близкия метър или фут;

5. магнитно отклонение до най-близкия градус, датата на информацията и годишната промяна;

6. име на администрацията на вертолетното летище, адрес, телефон, телефакс, е-mail адрес и адрес за аеронавигационно неподвижно обслужване (AFS), web страница, ако е налична;

7. видове трафик, на който се позволява да ползва вертолетното летище (IFR/VFR);

8. забележки.

AD 3.3 Часове на работа

Подробно описание на часовете на работа на службите на вертолетното летище, включващо:

1. администрация на вертолетното летище;

2. митнически и емиграционни служби;

3. здравни и карантинни служби;

4. летищна аеронавигационна служба(AIS/ARO);

5. метеорологична служба, извършваща брифинг;

6. обслужване на въздушното движение;

7. зареждане с гориво;

8. обработка;

9. сигурност;

10. противообледенителни;

11. забележки.

AD 3.4 Служби и средства за обработка

Подробно описание на летищните служби и средства за обработка, включващо:

1. средства за обработка на багажи;

2. видове горива и масла;

3. средства за зареждане с гориво и техния капацитет;

4. противообледенителни средства;

5. хангарно пространство за вертолети, които не са постоянно базирани на това вертолетно летище;

6. средства за ремонт на вертолети, които не са постоянно базирани на това вертолетно летище;

7. забележки.

AD 3.5 Пътническа инфраструктура

Кратко описание на наличната пътническа инфраструктура на вертолетното летище, включващо:

1. хотел(и) на или в близост до вертолетното летище;

2. ресторант(и) на или в близост до вертолетното летище;

3. транспортни средства;

4. медицинско обслужване;

5. банкови и пощенски служби на или в близост до вертолетното летище;

6. бюро за туристическо обслужване;

7. забележки.

AD 3.6 Спасителни и противопожарни служби

Подробно описание на спасителните и противопожарните служби и оборудване на вертолетното летище, включващо:

1. противопожарна категория на вертолетното летище;

2. оборудване за спасяване;

3. възможност за отстраняване на обездвижен вертолет;

4. забележки.

AD 3.7 Възможност за използване на вертолетното летище през различните сезони на годината - почистване

Подробно описание на оборудването и на установените оперативни приоритети за почистване на работните площи на вертолетното летище, включващо:

1. вид(-ове) почистващо оборудване;

2. приоритети за почистване;

3. забележки.

AD 3.8 Данни за пероните, пътеките за рулиране и местата/позициите за проверка

Подробна информация за физическите характеристики на пероните, пътеките за рулиране и местата/позициите на определените точки за проверка, включващи:

1. покритие и носеща способност на пероните и вертолетните местостоянки;

2. ширина, покритие и носеща способност на пътеките за рулиране;

3. ширина и обозначение на въздушните пътеки за рулиране и прелитане;

4. място и неговото превишение, приведено към най-близкия метър или фут на точките за проверка на висотомера;

5. място на точките за проверка на VOR;

6. позиция на точките за проверка на инерциалните навигационни системи (INS) в градуси, минути, секунди и стотни от секундата;

7. забележки.

Ако местата/позициите за проверка на данните са представени на картата на вертолетното летище, това се отбелязва в този подраздел.

AD 3.9 Маркировки и маркери

Кратко описание на зоната за финален подход и излитане и на маркировките на пътеките за рулиране и маркерите, включващо:

1. маркировките на зоната за финален подход и излитане;

2. маркировките на пътеките за рулиране, маркерите на въздушните пътеки за рулиране и маркерите на въздушните транзитни маршрути;

3. забележки.

AD 3.10 Препятствия на вертолетното летище

Подробно описание на значимите препятствия на и във района на хеликоптерното летище, включващо:

1. обозначение на препятствието;

2. вид на препятствието, височина до най-близкия метър или фут, обозначение и осветление (ако има такова);

3. географски координати в градуси, минути, секунди и десети от секундата;

4. височина до най-близкия метър или фут, обозначение и вид и цвят на осветление (ако има такова);

5. списък на препятствията в електронен вид, в случай че е наличен, и препратка към GEN 3.1.6;

6. обозначение NIL, когато е възможно.

AD 3.11 Осигурявана метеорологична информация

Подробно описание на осигуряваната метеорологична информация на вертолетното летище и указание коя метеорологична служба осигурява посоченото обслужване, включващо:

1. име на съответната метеорологична служба;

2. часове на работа и когато е възможно, обозначението на обслужващата метеорологична служба извън тези часове;

3. службата, отговорна за изготвянето на съобщения TAF и сроковете на валидност и интервала на излъчване на прогнозите;

4. видовете налични прогнози за кацане за вертолетното летище и интервала на тяхното излъчване;

5. информация за това как се осигурява брифинг и/или консултация;

6. видове налична полетна документация и език (-ци), използвани в полетната документация;

7. карти и друга информация, изложена или в наличност за брифинг или консултация;

8. допълнително оборудване (например метеорологичен радар и приемник на сателитни изображения) за осигуряване на информация за метеорологичните условия;

9. органа(-ите) за обслужване на въздушното движение, които получават метеорологична информация;

10. допълнителна информация (например за ограничения в обслужването и др.).

AD 3.12 Данни за вертолетното летище

Подробно описание на размерите на вертолетното летище и съответната информация, включващо:

1. тип на вертолетното летище - на нивото на повърхността, издигнато или на палуба;

2. размери на зоната за приземяване и излитане (TLOF) до най-близкия метър или фут;

3. истински и магнитни курсове на зоната за крайния етап на подхода за кацане и излитане (FATO) до една стотна от градуса;

4. размери на FATO до най-близкия метър или фут и тип на покритието;

5. повърхност на TLOF и носещата й способност в тонове (1000 кг);

6. географски координати в градуси, минути, секунди и стотни от секундите и вълната на геоида на геометричния център на TLOF или на всеки праг на FATO (където е възможно):

а) при неточен подход до най-близкия метър или фут; и

б) при точен подход до най-близката една десета от метъра или фута;

7. превишение и наклон на TLOF или FATO:

- при неточен подход - до най-близкия метър или фут;

- при точен подход - до най-близката една десета от метъра или фута;

8. размери на зоната за безопасност;

9. размери на вертолетния участък, свободен от препятствия - до най-близкия метър или фут;

10. наличието на сектор, свободен от препятствия;

11. забележки.

AD 3.13 Обявени дължини

Подробно описание на обявените разстояния, където това се отнася за вертолетното летище, включващо:

1. разполагаема дължина за излитане;

2. разполагаема дължина за прекратяване на излитане;

3. разполагаема дължина за кацане;

4. забележки.

AD 3.14 Светлинен подход и светлини на всеки праг на зоната за крайния етап на подхода за кацане и излитане (FATO)

Подробно описание на светлинния подход и на светлините на FATO, включващо:

1. тип, дължина и интензивност на светлинния подход;

2. тип на системата за визуална индикация на глисадата;

3. характеристики и местоположение на светлините на FATO;

4. характеристики и местоположение на насочващите светлини;

5. характеристики и местоположение на осветителната система на TLOF;

6. забележки.

AD 3.15 Други светлини, вторично електрозахранване

Описание на други светлини и вторичното електрозахранване, включващо:

1. местоположение, характеристики и часове на работа на аеронавигационния фар на вертолетното летище;

2. местоположение и осветление на индикатора за посоката на вятъра;

3. странични и осови светлини на пътищата за рулиране;

4. вторичното електрозахранване, включително и времето за превключване;

5. забележки.

AD 3.16 Обслужвано въздушно пространство

Подробно описание на обслужваното въздушно пространство, организирано на вертолетното летище, включващо:

1. обозначение на въздушното пространство и географските координати в градуси, минути и секунди на хоризонталните му граници;

2. вертикални граници;

3. класификация на въздушното пространство;

4. позивна и език(-ци) на органа за обслужване на въздушното движение, осигуряващ обслужването;

5. преходната абсолютна височина;

6. забележки.

AD 3.17 Комуникационни средства за обслужване на въздушното движение

Подробно описание на комуникационните средства за обслужване на въздушното движение, разположени на вертолетното летище, включващо:

1. обозначение на обслужването;

2. позивна;

3. честота(-и);

4. часове на работа;

5. забележки.

AD 3.18 Средства за радионавигация и кацане

Подробно описание на средствата за радионавигация и кацане, имащи отношение към подхода по прибори и процедурите в района на вертолетното летище, включващо:

1. вид на средството, а за VOR и магнитно отклонение, използвано при техническата настройка на средството, закръглено до най-близкия градус, и вид на обслужване за системите ILS, MLS, GNSS, SBAS и GBAS;

2. обозначение (където е необходимо);

3. честота(-и) (където е възможно);

4. часове на работа (където е възможно);

5. географски координати в градуси, минути, секунди и десети от секундите на местоположението на излъчващата антена;

6. височина на излъчващата антена на DME, закръглена към най-близките 30 m (100 ft), и на DME/P към най-близките 3 m (10 ft);

7. забележки.

Когато едно и също средство се използва за трасови цели и за целите на вертолетното летище, неговото описание трябва да се даде и в раздел ENR 4.

AD 3.19 Местни правила за въздухоплаване

Подробно описание на правилата, които се прилагат за трафика на вертолетното летище, включващо стандартните маршрути за рулиращи хеликоптери, правилата за паркиране, учебните и тренировъчните полети и други подобни, с изключение на полетните процедури.

AD 3.20 Процедури за намаляване на шума

Подробно описание на процедурите за намаляване на шума, установени на вертолетното летище.

AD 3.21 Полетни процедури

Подробно описание на условията и полетните процедури, включително радарните и/или ADS-B процедури, определени от организацията на въздушното пространство на вертолетното летище. Както е прието, подробното описание на процедурите за ниска видимост на вертолетното летище включва:

1. Зона (и) за приземяване и излитане (TLOF) и съответното оборудване, определено за използване при процедури на ниска видимост;

2. Определени метеорологични условия, при които се въвеждат, използват и прекратяват процедурите за ниска видимост;

3. Описание на наземната маркировка/осветление за използване при процедури на ниска видимост.

AD 3.22 Допълнителна информация

Допълнителна информация за вертолетното летище като концентрацията на птици на вертолетното летище, както и придвижването им между местата за хранене и почивка, доколкото е практично.

AD 3.23 Карти на вертолетното летище

Картите на вертолетното летище по ICAO са включени в следния ред:

1. карта на вертолетно летище - ICAO;

2. карта на района (маршрути за отлитане и транзитни маршрути) - ICAO;

3. карта на стандартни схеми за отлитане по прибори - ICAO;

4. карта на района (маршрути за долитане и транзитни маршрути) - ICAO;

5. карта на стандартни схеми за долитане по прибори - ICAO;

6. карта на радарните минимални абсолютни височини - ICAO;

7. карта за подход по прибори (за всеки вид процедура) - ICAO;

8. карта за визуален подход - ICAO;

9. карта за концентрацията на птици в района на вертолетното летище.

Ако някои карти не се изготвят, това се указва в раздел GEN 3.2. Аеронавигационни карти.

 

Приложение № 3 към чл. 74


 

Форма за SNOWTAM

 

 

(COM

(PRIORITY

(ADDRESSES)

heading)

INDICATOR)

 

 

 

(DATE AND TIME OF FILING)

(ORIGINATOR'S INDICATOR)

 

 

 

(LOCATION

 

 

(Abbre-

(SWAA* SERIAL

NUMBER)

DATE/TIME

OF (OPTIONAL GROUP)

 

 

INDICATOR)

OBSERVATION

 

viated

 

 

 

 

 

heading)

s

w

.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SNOWTAM

(Serial number)

 

 

 

(AERODROME LOCATION INDICATOR)

A)

(DATE/TIME OF OBSERVATION (Time of measurement in UTC)

B)

(RUNWAY DESIGNATORS)

C)

(CLEARED RUNWAY LENGTH, IF LESS THAN PUBLISHED LENGTH (m)

D)

(CLEARED RUNWAY WIDTH, IF LESS THAN PUBLISHED WIDTH (m; if offset left or

E)

right of centre line add "L" or "R")

 

(DEPOSITS OVER TOTAL RUNWAY LENGHT)

F)

(Observed on each third of the runway, starting from threshold having the lower

 

runway designation number)

 

 

 

NIL - CLEAR AND DRY

 

1 - DAMP

 

2 - WET or water patches

 

3 - RIME OR FROST COVERED (depth normally less than 1 mm)

 

4 - DRY SNOW

 

5 - WET SNOW

 

6 - SLUSH

 

7 - ICE

 

8 - COMPACTED OR ROLLED SNOW

 

9 - FROZEN RUTS OR RIDGES)

 

(MEAN DEPTH (mm) FOR EACH THIRD OF TOTAL RUNWAY LENGTH)

G)

(FRICTION MEASUREMENTS ON EACH THIRD OF RUNWAY AND FRICTION MEASURING

H)

DEVICE

 

MEASURED OR CALCULATED

 

COEFFICIENT or ESTIMATED SURFACE FRICTION

 

 

 

 

 

0.40 and above

GOOD - 5

 

0.39 to 0.36

MEDIUM/GOOD - 4

 

0.35 to 0.30

MEDIUM - 3

 

0.20 to 0.26

MEDIUM/POOR - 2

 

0.25 and below

POOR - 1

 

9 - unreliable

UNRELIABLE - 9

 

 

(When quoting a measured coefficient use the observed two figures, followed by

 

the abbreviation of the fiction measuring device used. When quoting an estimate

 

use single digit)

 

(CRITICAL SNOWBANKS (if present, insert height (sm)/distance from the edge of

J)

runway (m) followed by "L", "R" or "LR" if applicable)

 

(RUNWAY LIGHTS (obscured, insert "YES" followed by "L", "R" or both "LR" if

 

applicable)

K)

(FURTHER CLEARANCE (if planned, insert length (;)width (m) to be cleared or if to full

L)

dimensions, insert "TOTAL")

 

(FURTHER CLEARANCE EXPECTED TO BE COMPLETED BY ... (UTC)

M)

(TAXIWAY (if appropriate taxiway is available, insert "NO"

N)

(TAXIWAY SNOWBANKS (if more then 60 cm, insert "YES" followed by distance

P)

apart, m)

 

(APRON (if unusable insert "NO")

R)

(NEXT PLANNED OBSERVATION/MEASUREMENT IS FOR)(month/day/hour in UTC)

S)

(PLAN LANGUAGE REMARKS (Including contaminant coverage and other

T)

operationally significant information, e.g. sanding, deicing)

 

 

 

 

NOTES:

1. *Enter ICAO nationality letters as given in ICAO Doc 7910, Part 2

 

2. Information on other runways, repeat from C to P

 

3. Words in brackets () not to be transmitted

 

 

 

SIGNATURE OF ORIGINATOR (not for transmission)

Инструкция за попълване на SNOWTAM

1. Общи положения:

а) когато се докладва за две или три писти за излитане и кацане, точки С до Р включително се повтарят за всяка ПИК;

б) полетата, в които не са попълнени данни, се пропускат изцяло;

в) задължително е използването на метричната система, като мерната единица не се указва;

г) максималната валидност на SNOWTAM съобщение е 24 часа; новo SNOWTAM съобщение трябва да бъде публикувано, когато има важна промяна в условията; за важни се считат следните промени, отнасящи се до състоянието на ПИК:

1. Промяна на спирачния ефект с около 0.05.

2. Промяна в дебелината на наслоението, по-голяма от: 20 mm за сух сняг, 10 mm за мокър сняг и 3 mm за киша.

3. Промяна в използваемата дължина или ширина на ПИК с 10 % или повече.

4. Всяка промяна във вида на наслоението или неговото увеличение, което изисква нови стойности в точки F) или Т) на SNOWTAM съобщение.

5. Когато съществуват опасни снежни преспи от едната или двете страни на ПИК, при всяка промяна във височините на преспите или разстоянията от тях до осовата линия на ПИК.

6. Всяка очевидна промяна в осветлението на ПИК, причинена от закриване на светлините на ПИК.

7. Всякакви други събития, признати за важни в местните условия;

д) ред, осигуряващ автоматизирана обработка на данните; този ред квалифицира SNOWTAM съобщение към държава, номер, летище и време на наблюдение.

SW = обозначение за SNOWTAM съобщение

LB = BULGARIA - обозначение на страната съгласно ICAO

0001 = четирицифрен сериен номер на SNOWTAM съобщение

LBXX = четирибуквен индикатор на летището съгласно ICAO, за което се отнася този SNOWTAM

ММYYGGgg = дата/време на наблюдение/измерване, където:

ММ = месец (например януари = 01, декември = 12)

YY = ден от месеца

GG = час

gg = минути

Пример: Ред, осигуряващ автоматизирана компютърна обработка на SNOWTAM № 149 от летище София с извършено наблюдение на 9 ноември в 0620 UTC:

SWLB0149 LBSF 11090620.

2. Полета за попълване на информация

Точка А) четирибуквен индикатор за местоположението на летището по ICAO.

Точка В) осемцифрова група за дата и време, посочваща времето на наблюдение. Групата съдържа месец, ден, час и минути в UTC. Тази точка се попълва задължително.

Точка С) по-малкият обозначаващ номер на ПИК.

Точка D) почистената дължина на ПИК в метри, ако е по-малка от обявената дължина (виж точка Т), за частта от ПИК, която не е почистена.

Точка Е) почистената ширина на ПИК в метри, ако е по-малка от обявената ширина. Ако ПИК е почистена вляво или вдясно от осовата линия, се записва L или R, гледано от прага на ПИК с по-малкия обозначаващ номер.

Точка F) наслоението върху цялата дължина на ПИК, описано по третини с числа, както е дадено във формата за SNOWTAM. За да се изразят различните условия в отделните участъци на ПИК, могат да се използват подходящи комбинации от тези числа. Ако има повече от един вид наслоение на една част от ПИК, то те трябва да бъдат указани в последователен възходящ ред. Навявания, дълбочина на наслоението, надвишаващи средните стойности, или други характерни особености на валежа се съобщават в точка Т) в свободен текст.

Определения на различните видове сняг

Киша. Slush. Пропит с вода сняг, който при рязък натиск се разпръсква в различни страни; относително тегло от 0.5 до 0.8.

Сняг (на земята). Snow (on the ground).

Сух сняг. Dry snow. Сняг, който намирайки се в неутъпкано състояние, може да бъде раздухан от вятъра или след стискане с ръка се разпада; относително тегло до 0.35.

Мокър сняг. Wet snow. Сняг, който след стискане с ръка не се разпада и образува или има тенденция към образуването на снежна топка; относително тегло от 0.35 (включително) до 0.5.

Утъпкан сняг. Compacted snow. Сняг, пресован в твърда маса, неподдаваща се на по-нататъшно уплътняване, който след отлепянето му от земята не се разпада, а се чупи на големи късове; относително тегло 0.5 (включително) и по-високо.

Точка G) средната дълбочина на наслоението в милиметри за всяка третина от цялата дължина на ПИК или "ХХ", ако не може да се измери или не е от оперативно значение. Оценката се дава с точност до 20 mm за сух сняг, 10 mm за мокър сняг и 3 mm за киша.

Точка Н) измереният спирачен ефект на всяка третина от ПИК и устройството, с което е измерен. Измереният или изчислен коефициент (две цифри) или ако не се използва измервателно средство, вероятният спирачен ефект (една цифра) се дава в последователност, започваща от прага на по-малкия обозначаващ номер на ПИК. Код 9 се поставя, когато условията на повърхността или измервателното устройство не позволяват надеждно измерване на сцеплението.

За обозначаване типа на използваното измервателно устройство се използват следните съкращения:

BRD

Brakemeter-Dynometer

GRT

Grip Tester

MUM

Mu-meter

RFT

Runway friction tester

SFH

Surface friction tester (high pressure tire)

SFL

Surface friction tester (low pressure tire)

SKH

Skiddometer (high pressure tire)

SKL

Skiddometer (low pressure tire)

TAP

Tapley meter

Ако се използва друго средство, то трябва да бъде записано в свободен текст.

Точка J) опасни снежни преспи. Ако такива съществуват, трябва да бъдат въведени техните височини в сантиметри и разстоянието им от ръба на ПИК в метри, последвани от буквата (L) - лява, или (R) - дясна страна, или и двете (LR), наблюдавани от челото на ПИК с по-малък обозначаващ номер.

Точка К) ако светлините на ПИК са неясни, да се запише "YES", последвано от "L", "R" или и двете "LR", наблюдавани от челото на ПИК с по-малък обозначаващ номер.

Точка L) записва се кога ще бъде предприето следващо почистване. Трябва да се запишат дължината и ширината на ПИК, предвидени за почистване, или "TOTAL", ако ПИК ще бъде почиствана изцяло.

Точка М) записва се предполагаемото време на приключване на почистването в UTC.

Точка N) за описване състоянието на пътеките за рулиране могат да се използват кодовете от точка F). При липса на използваеми пътеки за рулиране, обслужващи указаната ПИК, се записва "NO".

Точка Р) при наличие на снежните преспи встрани от пътеките за рулиране, по-високи от 60 сm, се записва "YES" и разстоянието в метри от края на пътеката за рулиране до снежните преспи.

Точка R) за да се опише състоянието на перона, могат да се използват кодовете от точка F). Ако перонът не може да бъде използван, се записва "NO".

Точка S) записва се предполагаемото време в UTC на следващото наблюдение/измерване.

Точка Т) всяка информация от оперативно значение се представя в прав текст, като винаги се докладва дължината на непочистената част от ПИК (точка D) и степента на замърсеност на ПИК (точка F), за всяка третина от ПИК, ако е необходимо, в съответствие със следното:

Замърсеност на RWY - 10 % - ако са замърсени по-малко от 10 % от RWY;

Замърсеност на RWY - 25 % - ако са замърсени 11 - 25 % от RWY;

Замърсеност на RWY - 50 % - ако са замърсени 26 - 50 % от RWY;

Замърсеност на RWY - 100 % - ако са замърсени 51 - 100 % от RWY.

Пример за изготвен SNOWTAM:

SWLB0123 LBSF 11070620

(SNOWTAM 0123

A) LBSF B) 11070620 C) 09 D)... P)

R) NO S) 11070920 T) DEICING) / T) РАЗМРАЗЯВАНЕ)

При положение, че ПИК, пътеки за рулиране и перон са чисти и сухи повече от 24 часа, следващo SNOWTAM съобщение се публикува едва при промяна на условията.

Не се допускат поправки и допълнения на публикуванo SNOWTAM съобщение.

При необходимост се публикува SNOWTAM съобщение с нов номер.

При промяна на условията се представя нова бланка и се публикува ново SNOWTAM съобщение с пореден номер.

 

Приложение № 4 към чл. 75


 

Форма за ASHTAM АШТАМ

 

 

 

(PRIORITY

 

(COM

INDICATOR)

(ADDRESS INDICATOR(S)(1)

 

 

 

 

heading)

(DATE AND TIME

(ORIGINATOR‘S

 

OF FILING)

INDIVCATOR)

 

 

 

 

 

SERIAL

(LOCATION

 

 

(Abbrevi-

(VA(2) NUMBER)

INDICATOR)

DATE/TIME ISSUANCE OF

(OPTIONAL

 

 

 

 

GROUP)

ated

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

heading)

V

A

(2)

(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASHTAM

(SERIAL NUMBER)

 

(FLIGHT INFORMATION REGION AFFECTED)

A)

 

 

(DATE/TIME (UTC) OF ERUPTION)

B)

 

 

(VOLCANO NAME AND NUMBER)

C)

 

 

(VOLCANO LATITUDE/LONGITUDE OR VOLCANO RADIAL AND DISTANCE FROM

D)

NAVAID)

 

 

 

(VOLCANO LEVEL OF ALERT COLOUR CODE, INCLUDING ANY PRIOR LEVEL OF

E)

ALERT COLOUR CODE)(3)

 

 

 

(EXISTENCE AND HORIZONTAL/VERTICAL EXTENT OF VOLCANIC ASH CLOUD)(4)

F)

 

 

(DIRECTION OF MOVEMENT OF ASH CLOUD)(4)

G)

 

 

(AIR ROUTES OR PORTIONS OF AIR ROUTES AND FLIGHT LEVELS AFFECTED)

H)

 

 

(CLOSURE OF AIRSPACE AND/OR AIR ROUTES OR PORTIONS OF AIR ROUTES, AND

 

ALTERNATIVE AIR

 

ROUTES AVAILABLE)

I)

 

 

(SOURCE OF INFORMATION)

J)

 

 

(PLAIN LANGUAGE REMARKS)

K)

 

 

NOTES:

1. See also Appendix 5 regarding address indicators used in predetermined distribution systems.

2. Enter ICAO nationality letter as given in ICAO Doc 7910, Part 2.

3. See paragraph 3 - 5 below.

4. Advice on the existence, extend and movement of volcanic ash cloud G) and H) may obtained from

the Volcanic Ash Advisory Centre(s) responsible for the FIR concerned.

5. Item titles brackets () not to be transmitted.

 

SIGNATURE OF ORIGINATOR (not for transmission)

Инструкция за попълване на ASHTAM

1. Общи положения

1.1. ASHTAM съдържа информация за вулканична дейност, когато промяната на тази дейност има или се предполага, че ще има важно оперативно значение. Тази информация се предоставя чрез използването на посочения по т. 3.5 цветови код за степен на тревога, който указва вулканичната дейност.

1.2. Ако в резултат на вулканично изригване се образува облак от вулканична пепел, което е от съществена важност за изпълнението на полетите, в ASHTAM се включва информация за местоположението, размера и движението на облака пепел, както и за маршрутите и нивата, които са засегнати.

1.3. Публикуването на ASHTAM с данни за вулканична дейност по т. 3 не трябва да се задържа до получаване на пълната информация, която се предвижда в точки А) - К); съобщението се публикува незабавно след получаване на информация, че има или предстои вулканично изригване, или при промяна в активността на вулкан, което е важно от оперативна гледна точка, или има съобщение за облак от вулканична пепел. В случай на предполагаемо изригване и следователно при липса на информация за облак от вулканична пепел се попълват точки А) - Е), а в точки F) - I) се посочва "неприложимо". Ако се получи информация за облак от вулканична пепел в специален доклад от въздухоплавателно средство, а вулканът същевременно е неизвестен, първоначално до получаването на допълнителна информация в ASHTAM, се попълват точки F) - К), а в точки А) - Е) се посочва "неизвестно", на базата на специалното съобщение от борда. Когато липсва информация за точки А) - К), се вписва "NIL".

1.4. Максималният срок за действие на ASHTAM е 24 часа. При промяна на ситуацията се публикува нов ASHTAM.

2. Ред, осигуряващ автоматизирана обработка на данните

Този ред квалифицира ASHTAM към държава, номер, район на полетна информация и време на наблюдение.

VA = обозначение за ASHTAM

LB = BULGARIA - обозначение на страната съгласно ICAO

0001 = четирицифрен сериен номер на ASHTAM

LBXX = четирибуквен идентификатор на района на полетна информация съгласно ИКАО, за който се отнася този ASHTAM

MMYYGGgg = дата/време на доклад, където:

ММ = месец (например януари = 01, декември = 12)

YY = ден на месеца

GG = час

gg = минути в UTC.

Пример: Ред за автоматизирана обработка на ASHTAM за район на полетна информация Окланд от 7 ноември 0620 UTC:

VANZ0001 NZZO 11070620.

3. Съдържание на ASHTAM

3.1. Точка А - Район за полетна информация, в който се наблюдава вулканична дейност; свободен текст, включващ указателя за местоположение; в дадения пример район на полетна информация "Окланд".

3.2. Точка В - Дата и час (в UTC) на първото изригване.

3.3. Точка С - Име и номер на вулкана съгласно ICAO (Doc. 9691).

3.4. Точка D - Координати на вулкана в цели градуси или радиал и разстояние на вулкана от навигационно средство съгласно ICAO (Doc. 9691).

3.5. Точка Е - Цветови код за степен на тревога, показващ вулканичната дейност.

Цветови код за

Състояние на вулканичната

степен на тревога

активност

1

2

ЧЕРВЕНО

Прогнозирано изригване на

 

вулкан със значителни емисии на

 

пепел в атмосферата или

 

Изригване на вулкан в настоящия

 

момент със значителни емисии

 

пепел в атмосферата

ОРАНЖЕВО

Вулкан с висока активност с

 

голяма вероятност от изригване или

 

Изригване на вулкан в настоящия

 

момент без или със минимални

 

емисии на пепел в атмосферата

ЖЪЛТО

Вулкан, проявяващ висока

 

активност над допустимите нива

 

(След изригване, т.е. смяна на

 

степента на тревога от "жълто" на

 

"червено" или "оранжево").

 

Вулканичната дейност

 

значително е намаляла, но

 

продължава да се наблюдава за

 

възможно бъдещо увеличение

ЗЕЛЕНО

Вулканичната дейност е

 

прекратена и вулканът се е

 

върнал в първоначалното си

 

състояние.

Забележка. Цветовият код за степента на опасност, указващ статуса на активност на вулкана и неговите промени, трябва да се предоставя в районния контролен център от организацията, отговаряща за вулканологичните изследвания, т.е. "ЧЕРВЕНО СЛЕДВА ЖЪЛТО" или "ЗЕЛЕНО СЛЕДВА ОРАНЖЕВО".

3.6. Точка F

Ако съобщението за наличие на облак вулканична пепел е от важно оперативно значение, тогава се посочват хоризонталните размери и долната/горната граница на облака пепел, използвайки географска ширина/дължина (в цели градуси) и абсолютна височина в хиляди метри (фита), и/или радиал и разстояние от вулкана. Първоначално информацията може да се базира на специален доклад от въздухоплавателно средство, а впоследствие тя да бъде конкретизирана въз основа на данни от оторизирания орган за метеорологично следене и/или консултативния център за вулканична дейност.

3.7. Точка G

Посочва прогнозираната посока на движение на облака пепел на определени нива въз основа на данни от оторизирания орган за метеорологично следене и/или консултативния център по вулканична дейност.

3.8. Точка Н

Посочва маршрута или част от него, както и нивата, на които вулканичната дейност оказва влияние, или тези, за които се предполага, че ще бъдат засегнати от вулканичната дейност.

3.9. Точка I

Посочва закрити райони от въздушното пространство, маршрути или част от маршрути и наличните алтернативни маршрути.

3.10. Точка J

Източникът на информация, например съобщение "специален доклад от въздухоплавателно средство" или от институт по вулканология, и т.н. Винаги трябва да се посочва източникът на информация независимо от факта, дали в действителност има изригване на вулкан и дали в действителност е съобщено за облака пепел или не.

3.11. Точка К

В допълнение към посочената по-горе информация трябва да се включи в свободен текст всякаква информация от оперативно значение.

 

Приложение № 5 към чл. 72 и чл. 83, ал. 1


 

Форма за НОТAM

Инструкция за попълване формата за NOTAM съобщение

1. Общи положения

1.1 Редът на квалификатор (точка Q) и всички идентификатори (точки от А до G включително), всеки завършващ със затваряща скоба, както е показано във формата, трябва да бъде предаден, освен когато срещу съответния идентификатор няма записани данни.

1.2 Всяко NOTAM съобщение разглежда само един предмет и едно условие, засягащо този предмет.

2. Номериране на съобщенията NOTAM

На всяко NOTAM съобщение се определя серия, обозначена с буква и четирицифрен номер, последван от наклонена черта и две цифри за година (А0023/10).

3. Квалификатор (точка Q)

Точка Q) е разделена на осем полета, отделени едно от друго с наклонена черта. Във всяко поле трябва да бъде направен запис. Определенията за всяко поле са, както следва:

1) FIR Район за полетна информация

1.1 Индикатор за местоположение по ICAO на засегнатия FIR, а когато се отнася за повече от един FIR в границите на държавата, първите две букви от индикатора за местоположение по ICAO на държавата плюс "ХХ". Индикаторите за местоположение по ICAO на засегнатите FIR или индикаторът на държава или неправителствена организация, отговорна за осигуряване на навигационно обслужване в повече от една държава, се изброяват в точка А).

1.2 Ако дадена държава публикува NOTAM съобщение, което се отнася за FIR на няколко държави, се въвеждат първите две букви от индикатора за местоположение по ICAO на държавата, която публикува съобщението, последвани от "XX". Индикаторите за местоположение по ICAO на засегнатите FIR или индикаторът на държава или неправителствена организация, отговорна за осигуряване на навигационно обслужване в повече от една държава, се изброяват в точка А).

2) NOTAM CODE NOTAM КОД

Всяка група NOTAM кодове се състои от пет букви, като първата буква винаги е Q. Втората и третата буква определят предмета, четвъртата и петата буква определят условието на предмета. За комбинации от втора и трета и четвърта и пета буква се използват NOTAM кодове по ICAO (Doc. 8400 на ICAO или Doc. 8126 на ICAO) или при необходимост се използва една от следните комбинации:

a) ако предметът на NOTAM съобщението не е включен в списъка на NOTAM кодовете по ICAO, за втора и трета буква се въвежда "XX".

Пример: QXXАК

б) ако условието на предмета не е включено в NOTAM кодовете по ICAO, тогава за четвърта и пета буква се въвежда "ХХ".

Пример: QFAXX

в) ако публикуваното NOTAM съобщение съдържа информация от оперативна важност в съответствие с приложение № 7 и глава четвърта и се използва за обявяване публикуването на AIRAC поправка или добавка на AIP, тогава за четвърта и пета буква от NOTAM кода се въвежда "TT";

г) ако публикуваното NOTAM съобщение съдържа контролен лист на валидните NOTAM съобщения, за втора, трета, четвърта и пета буква се въвежда "KKKK";

д) при унищожаване на NOTAM съобщения се използват следните комбинации за четвърта и пета буква от NOTAM кода:

AK:

RESUMED NORMAL OPERATION

 

 

 

ОТНОВО В РЕДОВНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

 

 

AL:

OPERATIVE (ОR RE-OPERATIVE) SUBJECT TO

 

PREVIOUSLY

 

 

 

PUBLISHED LIMITATIONS/CONDITIONS

 

 

 

В РЕДОВНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ (ИЛИ

 

ВЪЗОБНОВЯВА РАБОТА)

 

 

 

СЪОБРАЗНО ПУБЛИКУВАНИТЕ ПО-РАНО

 

ОГРАНИЧЕНИЯ/УСЛОВИЯ

 

 

AO:

OPERATIONAL

 

 

 

В РЕДОВНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

 

 

CC:

COMPLETED

 

 

 

ЗАВЪРШЕН

 

 

CN

CANCELLED

 

 

 

ОТМЕНЕН

 

 

HV

WORK COMPLETED

 

 

 

ДЕЙНОСТИТЕ СА ЗАВЪРШЕНИ

 

 

XX:

PLAIN LANGUAGE

 

 

 

СВОБОДЕН ТЕКСТ

3) TRAFFIC ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОЛЕТИ

I = IFR

V = VFR

K = NOTAM съобщението е контролен лист

Забележка. В зависимост от условието и съдържанието на НОТАМ съобщението, полето с квалификатор TRAFFIC, може да съдържа комбинация от квалификатори (Doc. 8126 на ICAO).

4) PURPOSE ЦЕЛ

N = NOTAM, който е определен за незабавно уведомяване на операторите на въздухоплавателни средства;

B = NOTAM, определен за включване в PIB;

O = от оперативна важност за изпълнението на полетите;

M = други NOTAM съобщения, които не са предмет на брифинга, но се предоставят при поискване;

K = NOTAM съобщението е контролен лист

Забележка. В зависимост от условието и съдържанието на NOTAM съобщението, полето с квалификатор PURPOSE, може да съдържа комбинация от квалификатори (Doc. 8126 на ICAO).

5) SCOPE ОБХВАТ/ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

A = Летище

E = Маршрут

W = Навигационно предупреждение

К = NOTAM съобщението е контролен лист

Забележка. В зависимост от предмета и съдържанието на NOTAM съобщението квалификаторът SCOPE може да представлява комбинация от квалификатори (Doc. 8126 на ICAO).

Ако предметът е квалифициран като AE, в точка А) се въвежда индикаторът за местоположение на летището.

6) и 7) LOWER/UPPER ДОЛНА/ГОРНА ГРАНИЦА

Стойности за долна и горна граница са изразени единствено в полетни нива (FL) и показват действителните вертикални граници на засегнатото пространство, без да е включен буфер. Въведените стойности трябва да съответстват на посочените в точки F) и G), когато се отнасят за навигационни предупреждения и ограничения на въздушното пространство.

При липса на определени данни за относителната височина се въвеждат стойностите: "000" за долна граница и "999" за горна граница.

8) COORDINATES, RADIUS КООРДИНАТИ, РАДИУС

Северната географска ширина и източната дължина с точност до една минута, както и трицифрена група, указваща радиуса на влияние в морски мили (например 4700N01140E043). Координатите представят приблизителния център на кръг, чийто радиус включва целия засегнат район. Когато NOTAM съобщението се отнася за целия FIR/UIR или за няколко FIR/UIR, за радиус се въвежда стойността "999".

4. Точка A)

Въвежда се индикаторът за местоположение по ICAO на летище (Doc. 7910 на ICAO) или FIR, в които се намират докладваното средство, въздушно пространство или условие. Когато е необходимо, може да се посочат повече от един FIR/UIR. Ако липсва индикатор за местоположение по ICAO, се използват приетите от ICAO национални букви за принадлежност плюс "XX", като в точка Е) наименованието се изписва в свободен текст. Когато информацията се отнася за GNSS, се въвежда съответният индикатор за местоположение по ICAO на GNSS елемента или общия индикатор за местоположение, определен за всички елементи на GNSS (с изключение на GBAS).

5. Точка B)

За група "дата - час" се използва десетцифрова група, включваща година, месец, ден, час и минути в UTC. Този запис представлява "датата - часа" на влизане в сила за NOTAMN или на публикуване за NOTAMR и NOTAMC. Началото на деня се публикува с "0000".

6. Точка C)

Използва се група "дата - час" (десетцифрова група, включваща година, месец, ден, час и минути в UTC), която указва продължителността на действие на информацията, с изключение на случаите при NOTAMC. Когато информацията е с постоянен характер, вместо групата "дата - час" се използва съкращението "PERM". Ако информацията за продължителност е неопределена, се посочва предполагаемата продължителност, като се използва група "дата - час", последвана от съкращението "EST". Всяко NOTAM съобщение, съдържащо съкращението "EST", се унищожава или замества с друго NOTAM съобщение преди "датата - часа", посочени в точка C). Краят на деня се публикува с "2359".

7. Точка D)

В точка D) се въвежда информация, ако опасността, статутът на работа или състоянието на средствата, за които се съобщава, ще бъдат активни в съответствие със специфичен график, между посочените в точки В) и С) периоди. Ако информацията в точка D) надвишава 200 знака, същата трябва да бъде публикувана в следващо NOTAM съобщение.

8. Точка E)

Използва се декодиран NOTAM код, допълнен, където е необходимо, със съкращения на ICAO, определители, идентификатори, индикатори, позивни, честоти, цифри и свободен текст. Когато NOTAM съобщението е предназначено за международно разпространение за частите, които са в свободен текст, се използва английски език. Когато NOTAM съобщението е предназначено за вътрешно разпространение, за частите, които са в свободен текст, се използва български език. Текстът трябва да е ясен и кратък, за да бъде подходящ за включване в PIB. В случаите за NOTAMC текстът трябва да съдържа съобщение за посочения предмет и състоянието му, за да могат да бъдат извършвани акуратни и правдоподобни проверки.

9. Точки F) и G)

Тези точки се използват за навигационни предупреждения или ограничения на въздушното пространство и обикновено биват включвани в PIB. Попълват се стойностите за двете граници - долна и горна, на височините на дейности или ограничения, като ясно се посочват референтният датум и мерните единици.

 

Приложение № 6 към чл. 88

Система за разпространение на NOTAM съобщение

1. Предварително определената система за разпространение предвижда предаването на постъпващите съобщения NOTAM (включително SNOWTAM и ASHTAM съобщение) непосредствено по AFTN до адреси, предварително посочени от страната получател, с едновременното им предаване и в съответните служби NOTAM за проверка и контрол.

2. Индикаторът на съответните адресати се определя по следния начин:

1) Първа и втора буква:

първите две букви от индикатора определят местоположението на AFTN центъра за свръзка, който взаимодейства със съответната служба NOTAM на страната получател.

2) Трета и четвърта буква:

буквите ZZ са показател за специална серия на разпространение.

3) Пета буква:

петата буква е променлива: за NOTAM - N, за SNOWTAM - S, и за ASHTAM - V.

4) Шеста и седма буква:

шеста и седма буква се избират от серията от А до Z и означават национална и/или международна серия на разпространение.

Забележка. Петата, шестата и седмата буква заменят трибуквения индикатор "YNY", който в обичайната система за разпространение означава NOTAM служба.

5) Осма буква:

осмата буква е буквата Х и се явява допълваща в 8-буквения индикатор на получателя.

3. За да се осъществи правилно разпространение на съобщенията, всяка държава трябва да информира другите държави, от които тя получава NOTAM, по какъв начин трябва да се използват шестата и седмата буква при различни обстоятелства.

 

Приложение № 7 към чл. 89, ал. 1, 5 и 6

Информация, разпространявана съгласно системата AIRAC

Част 1

1. Установяване, премахване и планирани съществени промени (включително оперативни изпитания) на:

1.1. Граници (хоризонтални и вертикални), правила и процедури за:

а) райони за полетна информация;

б) контролирани райони;

в) контролирани зони;

г) консултативни райони;

д) трасета за обслужване на въздушното движение;

е) постоянни опасни, забранени и ограничени зони (включително вид и период на активност, когато е възможно);

ж) постоянни райони или маршрути или части от тях, където съществува възможност от прехват.

1.2. Местоположение, честоти, позивни, обозначения, отклонения и планирани оперативни изпитания на радионавигационни, обзорни и комуникационни средства.

1.3. Процедури за изчакване и подход, процедури за долитане и отлитане, процедури за намаляване на шума и други процедури, свързани с обслужване на въздушното движение.

1.4. Преходни полетни нива, преходни височини и минимални секторни височини.

1.5. Метеорологични средства (включително радиопредаване) и процедури.

1.6. Писти за излитане и кацане и крайни участъци за спиране.

1.7. Пътеки за рулиране и перони.

1.8. Оперативни процедури, свързани с летищното наземно движение (включително процедури при ниска видимост).

1.9. Светлини за подход и на ПИК.

1.10. Минимуми за използване на летището

Част 2

2. Установяване, премахване и планирани съществени промени на:

2.1. Местоположение, относителна височина и светлини на навигационни препятствия.

2.2. Работно време на: летища, средства и служби.

2.3. Митнически, имиграционни и санитарни служби.

2.4. Временно опасни, забранени и ограничени зони, както и опасни за навигацията условия, военни учения и масови полети на въздухоплавателни средства.

2.5. Временни райони или трасета или части от тях, където съществува възможност от прехват.

Част 3

3. Установяване и планирани съществени промени на:

3.1. Нови летища за международно ползване за инструментални полети.

3.2. Нови писти за излитане и кацане за инструментални полети на международни летища.

3.3. Карти или схеми и описание на трасовата мрежа.

3.4. Карти или схеми и описание на процедури за полети в летищен контролиран район или летищна контролирана зона (включително промяна в курсове, пеленги и радиали поради изменение на магнитно отклонение).

3.5. Информация по част 1, в случай че се отнася за цялата територия на страната или значителна част от нея или в случай на необходимост от координиране на информацията със съседни държави.

 

Приложение № 8 към чл. 107, ал. 4 и 5, чл. 108, ал. 3 и 4, чл. 109, ал. 2 и 3

Изисквания към данни за терен и препятствия

Фигура 1. Повърхнини за събиране на данни за терен - Зона (Area) 1 и Зона (Area) 2

1. В зона: с радиус 10 km от контролната точка на летището (ARP) данни за терен трябва да са в съответствие с числените изисквания за Зона 2.

2. В зоната между окръжността по т. 1 и границата на летищния контролиран район (TMA) или окръжност с радиус 45 km (което от двете е по-малко) данните за терена, който се издига повече от 120 m над най-ниското превишение на ПИК, трябва да са в съответствие с числените изисквания за Зона 2.

3. В зоната между окръжността по т. 1 и границата на летищния контролиран район (TMA) или окръжност с радиус 45 km (което от двете е по-малко) данните за терена, която не се издига повече от 120 m над най-ниското превишение на ПИК, трябва да са в съответствие с числените изисквания за Зона 1.

4. За частите от Зона 2, в които полетите са забранени, данните за терена следва да са в съответствие с числените изисквания за Зона 1.

Забележка. Числените изисквания за Зона 1 и Зона 2 са посочени в таблица № 1.

Фигура 2. Повърхнини за събиране на данни за препятствия - Зона (Area) 1 и Зона (Area) 2

1. Данни за препятствия се събират и записват в съответствие с числените изисквания за Зона 2, посочени в таблица 2, както следва:

а) Зона 2а: правоъгълна зона около ПИК, съдържаща летателната писта и съществуващите участъци, свободни от препятствия. Повърхнината за събиране на данни за препятствия в Зона 2а трябва да е с височина 3 м над осовата линия на ПИК, а над участъците, свободни от препятствия - 3 м над по-близкия край на ПИК.

б) Зона 2в: зона, простираща на разстояние 10 км от края на Зона 2а по посока на отлитане и разширяваща се с 15 % от всяка страна. Повърхнината за събиране на данни за препятствия в Зона 2в се издига с 1,2 % от превишението на края на ПИК по посока на отлитане.

в) Зона 2с: зона извън зони 2а и 2в, простираща се на разстояние не повече от 10 км от границата на Зона 2а. Повърхнината за събиране на данни за препятствия в Зона 2с се издига с 1,2 % от Зона 2а. Началното превишение на Зона 2с трябва да съвпада с превишението на точката от Зона 2а, от която започва Зона 2с.

г) Зона 2d: зона извън зони 2а, 2в и 2с, на разстояние не повече от 45 км от контролната точка на летището или до границата на летищния контролен район (по-малката от двете зони). Повърхнината за събиране на данни за препятствия в Зона 2d е с височина 100 м над земната повърхност.

2. За частите от Зона 2, в които полетите са забранени, данните за препятствията следва да се събират и записват в съответствие с числените изисквания за Зона 1.

3. За всяко препятствие в Зона 1 с относителна височина над земната повърхност 100 m или повече се събират и записват данни в съответствие с числените изисквания за Зона 1, посочени в таблица № 2.

Фигура 3. Повърхнина за събиране на данни за терен и препятствия - Зона 3

1. Повърхнината за събиране на данни за терен и препятствия е с височина половин метър (0.5 m) над най-близката точка на работната площ на летище.

2. Данните за терен и препятствия в Зона 3 трябва да са в съответствие с числените изисквания, посочени в таблица № 1 и таблица № 2.

Фигура 4. Повърхнина за събиране на данни за терен и препятствия - Зона 4

Данните за терен и препятствия в Зона 4 трябва да са в съответствие с числените изисквания, посочени в таблица № 1.


 

Таблица 1. Числени изисквания към данни за терен

 

 

 

Зона 1

Зона 2

Зона 3

Зона 4

Стъпка

3 ъглови секунди (приблиз. 90 m)

1 ъглови секунди (приблиз. 30 m)

0.6 ъглови секунди (приблиз. 20 m)

0.3 ъглови секунди (приблиз. 9 m)

Вертикална точност

30 m

3 m

0.5 m

1 m

Вертикална разрешаваща способност

1 m

0.1 m

0.01 m

0.1 m

Хоризонтална точност

50 m

5 m

0.5 m

2.5 m

Ниво на достоверност

90 %

90 %

90 %

90 %

Класификация на данните

рутинни

съществени

съществени

съществени

Ниво на интегритет

1 х 10(-3)

1 х 10(-5)

1 х 10(-5)

1 х 10(-5)

Период на обновяване

според необходимост

според необходимост

според необходимост

според необходимост

 

 

 

 

 

 

Таблица 2. Числени изисквания към данни за препятствия

 

 

 

Зона 1

Зона 2

Зона 3

Зона 4

Вертикална точност

30 m

3 m

0.5 m

1 m

Вертикална разрешаваща способност

1 m

0.1 m

0.01 m

0.1 m

Хоризонтална точност

50 m

5 m

0.5 m

2.5 m

Ниво на достоверност

90 %

90 %

90 %

90 %

Класификация на данните

рутинни

съществени

съществени

съществени

Ниво на интегритет

1 х 10(-3)

1 х 10(-5)

1 х 10(-5)

1 х 10(-5)

Период на обновяване

според необходимост

според необходимост

според необходимост

според необходимост

 

 

 

 

 

 

Таблица 3. Параметри на терен

 

 

Параметри на терен

Задължителни/препоръчителни

Зона на покритие

задължителни

Обозначение на източника на данните

задължителни

Метод на събиране

задължителни

Стъпка

задължителни

Хоризонтална референтна система

задължителни

Хоризонтална разрешаваща способност

задължителни

Хоризонтална точност

задължителни

Хоризонтално ниво на достоверност

задължителни

Хоризонтално местоположение

задължителни

Превишение

задължителни

Представяне на превишение

задължителни

Вертикална референтна система

задължителни

Вертикална разрешаваща способност

задължителни

Вертикална точност

задължителни

Вертикално ниво на достоверност

задължителни

Тип повърхност

препоръчителни

Представена повърхност

задължителни

Степен на пробождане

препоръчителни

Известни отклонения

препоръчителни

Интегритет

задължителни

Дата и час

задължителни

Използвани мерни единици

задължителни

 

 

 

Таблица 4. Параметри на препятствия

 

 

Параметри на препятствия

Задължителни/препоръчителни

Зона на покритие

задължителни

Указател на източника на данни

задължителни

Обозначение на източника на данни

задължителни

Хоризонтална точност

задължителни

Хоризонтално ниво на достоверност

задължителни

Хоризонтално местоположение

задължителни

Хоризонтална разрешаваща способност

задължителни

Хоризонтален обхват

задължителни

Хоризонтална референтна система

задължителни

Превишение

задължителни

Относителна височина

препоръчителни

Вертикална точност

задължителни

Вертикално ниво на достоверност

задължителни

Представяне на превишение

задължителни

Вертикална разрешаваща способност

задължителни

Вертикална референтна система

задължителни

Тип на препятствие

задължителни

Тип геометрия

задължителни

Цялост

задължителни

Дата и час

задължителни

Използвани измервателни единици

задължителни

Действия

препоръчителни

Ефективност

препоръчителни

Осветеност

задължителни

Маркировка

задължителни