НАРЕДБА № 30 ОТ 10 НОЕМВРИ 2006 Г. ЗА УСТАНОВЯВАНЕТО НА ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВЪВЕЖДАНЕТО НА ОПЕРАТИВНИ ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ШУМА В ГРАЖДАНСКИТЕ ЛЕТИЩА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Издадена от Министерството на транспорта Обн. ДВ. бр.95 от 24 Ноември 2006г.

 

Раздел I.
Общи разпоредби

Чл. 1. С тази наредба се определят:

1. оперативните ограничения при експлоатацията на граждански летища за обществено ползване за намаляване вредното въздействие на шума;

2. оперативните ограничения за защита от шума, съобразени с изискванията за равен достъп до пазара на въздушните превозвачи;

3. мерките за насърчаване развитието на летищната инфраструктура в съответствие с хармоничното развитие на околната среда;

4. мерките за намаляване на негативното шумово въздействие от въздухоплавателни средства на летища със специфични шумови проблеми;

5. оценката на шумовото въздействие на дадено летище с оглед предприемане на мерки за намаляването му;

6. мерките за постигане на максимален екологичен ефект при икономически най-изгодна цена.

 

Раздел II.
Компетентни органи

Чл. 2. (1) Министърът на транспорта чрез Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД "ГВА") осъществява контрол и координация върху:

1. въздухоплавателните средства относно шума, излъчван от тях в околната среда;

2. основните летища относно шума, излъчван в околната среда в резултат на тяхната дейност.

(2) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" координира действията между летищните администрации и Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" (ДП "РВД") относно наложените оперативни ограничения за защита от шума в гражданските летища за обществено ползване.

(3) Главният директор на ГД "ГВА" със заповед въвежда оперативните ограничения, свързани с шума, в гражданските летища за обществено ползване след провеждане на консултации със заинтересованите страни.

(4) Заповедта по ал. 3 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

Раздел III.
Правила при въвеждането на оперативни ограничения за защита от шума на територията на летищата

Чл. 3. Оперативните ограничения за защита от шума на територията на гражданските летища за обществено ползване се разработват въз основа на:

1. балансиран подход като мярка за намаляване на шума на летищата, който включва и икономически стимули;

2. отчитане на възможните ползи, загуби и разходи от прилаганите мерки, съобразени със специфичните характеристики за дадено летище;

3. прилагане на изискванията, използвани при сертифициране на въздухоплавателно средство, определени в Приложение № 16 наКонвенцията за международно гражданско въздухоплаване (ДВ, бр. 55 от 1994 г.).

Чл. 4. (1) Оперативни ограничения за защита от шума на територията на летищата се разработват в съответствие с техническите, експлоатационните, икономическите и екологическите характеристики за съответното летище, посочени в приложението.

(2) Ако за дадено летище е изготвена оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС) и оценката съдържа информацията, посочена вприложението, тази оценка може да служи при налагане на оперативни ограничения за защита от шума на територията на летището.

 

Раздел IV.
Правила за въвеждане на оперативни ограничения на гранично съобразени въздухоплавателни средства

Чл. 5. Когато се въвеждат оперативни ограничения на гранично съобразени въздухоплавателни средства:

1. не се допуска извършване на полети от и до съответното летище с гранично съобразени въздухоплавателни средства, надвишаващи извършените за същия период на предходната година полети, 6 месеца след въвеждане на оперативни ограничения за шум; и

2. една година след налагане на оперативни ограничения за шум от всеки въздушен превозвач може да се изиска намаляване на извършваните от него полети с гранично съобразени въздухоплавателни средства от и до съответното летище с не повече от 20 %.

 

Раздел V.
Съществуващи оперативни ограничения

Чл. 6. Правилата по чл. 5 не се прилагат за:

1. оперативни ограничения на гранично съобразени въздухоплавателни средства, въведени преди датата на влизане в сила на наредбата;

2. оперативни ограничения на гранично съобразени въздухоплавателни средства, на които са извършени малки технически промени с ниски разходи за въздушния превозвач след влизане в сила на наредбата.

 

Раздел VI.
Освобождаване от оперативни ограничения на гранично съобразени въздухоплавателни средства, регистрирани в развиващи се страни

Чл. 7. Гранично съобразените въздухоплавателни средства, регистрирани в развиващи се страни, могат да бъдат освободени от прилагане начл. 5 за период 6 г. след влизане в сила на наредбата, ако:

1. отговарят на изискванията в том 1 "Авиационен шум", част II, глава 3 на Приложение № 16 към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване и са извършвали полети от и до съответното летище през периода от 1.I.1996 г. до 31.XII.2001 г.;

2. са вписани в регистъра на гражданските въздухоплавателни средства през периода от 1.I.1996 г. до 31.XII.2001 г. в съответната развиваща се страна и се експлоатират от въздушен превозвач на тази страна.

 

Раздел VII.
Освобождаване по изключение от оперативни ограничения на гранично съобразени въздухоплавателни средства

Чл. 8. Гранично съобразени въздухоплавателни средства могат да бъдат освободени от оперативни ограничения за шум по изключение в следните случаи:

1. за единични полети поради причини, свързани с безопасността и сигурността на полета;

2. за извършване на технически прелитания.

 

Раздел VIII.
Предварително известяване

Чл. 9. (1) Държавно предприятие "Ръководство на въздушното движение" и съответната летищна администрация уведомяват заинтересованите страни за наложените оперативни ограничения за шум в следните срокове:

1. не по-късно от 6 месеца преди влизането в сила на мерките, предвидени в чл. 5, т. 1;

2. не по-късно от една година преди влизането в сила на мерките, предвидени в чл. 5, т. 2.

(2) (В сила от 01.01.2007 г.) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" уведомява държавите - членки на Европейския съюз, и Европейската комисия за всяко ново оперативно ограничение по тази наредба.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Основно летище" е гражданско летище за обществено ползване, което обслужва международни и вътрешни превози и осъществява над 50 000 излитания и кацания годишно, с изключение на тези, извършвани само за тренировъчни цели на леките самолети.

2. "Гранично съобразено въздухоплавателно средство" са граждански дозвукови реактивни самолети, които са сертифицирани съгласно изискванията в том 1 "Авиационен шум", част II, глава 3 на Приложение № 16 към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване с обща разлика от не повече от 5EPNdB (Ефективно ниво на измервания шум в децибели), където общата разлика е цифрата, изразена в EPNdB, получена чрез събиране на отделните разлики (т.е. разликите между регистрираното шумово ниво и максимално позволеното шумово ниво) във всяка една от трите указани точки за измерване на шума, както е определено в том 1 "Авиационен шум", част II, глава 3 от Приложение № 16 към Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване.

3. "Граждански дозвукови реактивни самолети" са самолети с максимална излетна маса 34 000 kg или повече или способни да поместят повече от 19 пътнически седалки, с изключение на местата на екипажа.

4. "Оперативни ограничения" са ограничения, свързани с шума, които ограничават или редуцират достъпа на граждански дозвукови реактивни самолети до дадено летище. Те включват оперативни ограничения, насочени към спирането от експлоатация на гранично съобразени въздухоплавателни средства в определени летища, както и оперативни ограничения от частичен характер, засягащи експлоатацията на граждански дозвукови самолети за определен времеви период.

5. "Заинтересовани страни" са физически или юридически лица, засегнати или за които е вероятно да бъдат засегнати, или имащи правен интерес от въвеждането на мерки за намаляване на шума, включително оперативни ограничения.

6. "Балансиран подход" е подходът, използван при въвеждане на оперативни ограничения за защита от шума на територията на летищата, с оглед намаляване на шума от въздухоплавателните средства и осъществяване на наземно планиране и управление на оперативните процедури за намаляване на шума в гражданските летища за обществено ползване.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Член 9, ал. 2 влиза в сила от датата на влизане в сила на Договора за присъединяване на Република България към Европейския съюз.

§ 3. Тази наредба се издава на основание § 6 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за гражданското въздухоплаване и въвежда изискванията на Директива 2002/30/EO.

 

Приложение към чл. 4, ал. 1

Информация за основни технически, експлоатационни и екологически характеристики на летищата

1. Оценка на съществуващото положение

1.1. Описание на летището, включващо информация за неговите капацитет, местоположение, околности, интензивност на полетите от и до летището.

1.2. Описание на целите, свързани с предприетите действия по опазване на околната среда в района на летището, включително и националната стратегия в тази област.

1.3. Моделиране на контурите на авиационен шум около летището, включващо: схеми за долитане и отлитане, описание на трасетата за долитане и отлитане, разпределение на движенията по трасетата за долитане и отлитане. Методи за определяне на контурите на шума. Индекс и дескриптор на шума. Норми за шумова емисия. Определяне на зоните с акустичен дискомфорт. Определяне броя на жителите, подложени на наднормено или близко до наднорменото ошумяване от летището.

1.4. Описание на предприетите мерки за намаляване на шума от въздухоплавателни средства: например използването на наземно планиране и управление; програми за изолиране на шума; оперативни процедури, процедури за намаляване на самолетния шум, глоби за шум; преференциално ползване на писти, внедряване на система за мониторинг на самолетния шум и наблюдение траекториите на полетите.

2. Прогноза и оценка на предполагаемото въздействие на авиационния шум

2.1. Описание на прогнозите за развитие на пътническия и товарния трафик, летателните операции, съответните периоди на върхови натоварвания и проучване на пазара. Те също обхващат и заетостта на работната сила на летището и изходните данни за определяне на шумовото замърсяване.

2.2. В случай на разширяване на летищния капацитет, отчитане на необходимостта от развитието и разширението на летището в контекста на икономическото развитие на страната и ползите от това разширение.

2.3. Прогнозно моделиране на шума при функционирането на летището. Методика за оценка на въздействието. Общи изводи и коментар на прогнозните резултати. Препоръки за ограничаване на въздействието от авиационния шум.

2.4. Резултати от моделирането - включително оценка за броя на хората, които могат да бъдат засегнати от шума на въздухоплавателни средства - разграничение между установените жилищни зони и новопостроените жилищни зони.

2.5. Оценка на последиците и вероятните разходи, в случай че не се предприемат действия за намаляване на въздействието на увеличения шум - ако се очаква такъв да се появи.

3. Оценка на допълнителните мерки за ограничаване на въздействието на авиационния шум

3.1. Допълнителни мерки за ограничаване на въздействието на авиационния шум в съответствие с изискванията на чл. 4, ал. 1. Причини за техния избор. Разходи за въвеждането им; брой на обезщетените хора и периода на действие. Степенуване на отделните мерки съобразно общата им ефективност.

3.2. Оценка на отношението цена/ефективност или цена/полза при въвеждането на мерките за ограничаване на въздействието на авиационния шум, социално-икономическите въздействия върху хората, засегнати от тяхното прилагане.

3.3. Обзор на възможните ефекти върху околната среда и конкуренцията, при предложените мерки, по отношение на други летища, авиокомпании и други заинтересовани лица.

4. Преглед на възможните на околната среда и конкурентни ефекти на предложените мерки на други летища, оператори и др. заинтересувани партии

4.1. Действащи стратегически карти за шум или планове за действие.

4.2. Причини за избора на избрания вариант.

4.3. Нетехническо резюме.