НАРЕДБА № 4 ОТ 27 МАРТ 1997 Г. ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТНИТЕ ПРЕЛЕЗИ

Обн. ДВ. бр.32 от 18 Април 1997г., изм. ДВ. бр.145 от 9 Декември 1998г.

 

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази се наредба уреждат устройството, сигнализирането, поддържането, охраната, откриването и закриването на железопътни (жп) прелези, наричани по-нататък "прелези".

Чл. 2. Прелез е пресичане на едно ниво на път с жп линия.

Чл. 3. Прелезите се делят на:

1. прелези за общо ползване-когато пресичанията на пътища от републиканската пътна мрежа и жп линии на Българските държавни железници (БДЖ) са на едно ниво;

2. местни прелези-когато пресичанията на местни пътища и улици в населените места с жп линии на БДЖ са на едно ниво;

3. прелези на индустриални жп клонове-когато пресичанията на пътища от републиканската пътна мрежа или местни пътища и улици в населените места с индустриални жп клонове са на едно ниво.

Чл. 4. (1) Пресичанията на товаро-разтоварни, пристанищни, вътрешнозаводски, руднични и други коловози от транспортни средства, обусловени от технологичния процес на работа, са технологични площадки и се освобождават от изискванията на тази наредба.

(2) За преминаване на пешеходци през жп линия се изграждат пешеходни пътеки, към които не се прилагат изискванията за прелезите.

Чл. 5. Според съоръжеността си прелезите са с бариери и без бариери. Прелезите без бариери могат да бъдат съоръжени с автоматични прелезни сигнализации (АПС).

Чл. 6. В жп участъци, съоръжени с автоблокировка, в жп участъците с максимална допустима скорост за движение на влаковете над 70 км/ч и в участъци с две и повече жп линии не се разрешава да съществуват прелези без технически средства, сигнализиращи за предстоящо преминаване на влак.

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 145 от 1998 г., в сила от 09.12.1998 г.) За всеки прелез се изготвя технически паспорт по образец (приложение № 1) в четири екземпляра - по един в жп секция, отдел "Железопътен път и съоръжения" в НК "БДЖ", в направление или сектор "КАТ - Пътна полиция" към Столичната или съответната регионална дирекция на вътрешните работи (РДВР) и в органа, стопанисващ пътя.

(2) При промени в съоръжеността на прелеза и категоризацията му се съставя нов технически паспорт, към който се прилага и старият технически паспорт. Новите паспорти се съставят от съответната жп секция в срок 30 дни от настъпването на промяната. При промяна на категоризацията новият технически паспорт се подписва само от началника на съответната жп секция.

Чл. 8. Пешеходците, водачите на пътни превозни средства (ППС) и водачите на животни преминават на свой риск и отговорност през прелезите.

 

Глава втора.

КАТЕГОРИЗАЦИЯ НА ПРЕЛЕЗИТЕ

Чл. 9. В зависимост от стойностите на числените параметри Вч и Ва, определени съгласно чл. 15, както и според условията на обзора, жп прелезите се делят на четири категории-първа, втора, трета и четвърта.

Чл. 10. Прелези от първа категория са тези, които отговарят на едно от следните условия:

1. през тях преминават трамваи или тролейбуси;

2. стойността на Ва е по-голяма или равна на 100;

3. стойността на Вч е по-голяма или равна на 4000;

4. стойността на Вч е по-голяма или равна на 2100 и нямат необходимия обзор.

Чл. 11. Прелези от втора категория са тези, които отговарят на следните условия:

1. през тях не преминават трамваи или тролейбуси;

2. стойността на Ва е по-малка от 100;

3. стойността на Вч е по-голяма или равна на 2100;

4. имат необходимия обзор.

Чл. 12. Прелези от трета категория са тези, за които стойността на Вч е по-малка от 2100, но е по-голяма от 420.

Чл. 13. (1) Прелези от четвърта категория са тези, които не отговарят на условията за прелези от първа, втора или трета категория.

(2) Табличният вид на условията по чл. 10, 11, 12 и чл. 13, ал. 1 е показан в приложение № 2.

Чл. 14. Интензивността на движението на ППС през прелеза (И) се определя по формулата:

И = А + М + Ж,

където:

А е броят на преминалите за 24 часа в двете посоки автобуси;

М - броят на преминалите за 24 часа в двете посоки моторни превозни средства, включително селскостопански и други самоходни машини;

Ж - броят на преминалите за 24 часа в двете посоки ППС, теглени от животни.

Чл. 15. Числените параметри Вч и Ва се определят по следните формули:

 

Ч.И

 

 

Ч.А

Вч =

________

 

Ва=

________,

 

24

 

 

24

където Ч е броят на преминалите през прелеза влакове за 24 часа.

Чл. 16. (1) Необходимият обзор на прелезите се изчислява по формулата от § 2 от допълнителните разпоредби и за различните влакови скорости и различен ъгъл на пресичане при еднопътен и двупътен участък е посочен в приложение № 3.

(2) Обзорът трябва да бъде пълен във всяка точка от дължината по оста на пътя най-малко 6 м пред опасната зона, т.е. на 8 м от близката релса. За пешеходни пътеки обзорът може да се счита за достатъчен, когато е налице в цялата опасна зона.

Чл. 17. За да се установи интензивността на движението през един прелез, един път в годината през месеците юли-август се извършва преброяване в два последователни работни дни, като за резултат се взема средно аритметичното. Резултатът от преброяването за годината се прилага към техническия паспорт.

Чл. 18. Прелезите ежегодно се категоризират в зависимост от статистическите данни и нормативите по чл. 10 - 13 съгласно чл. 205, ал. 1, т. 3 от Правилника за прилагане на Закона за движение по пътищата (ДВ, бр. 25 от 1996 г.) съгласувано с Министерството на вътрешните работи (МВР).

Чл. 19. Прелезите се съоръжават с технически средства в зависимост от категорията и местоположението им съгласно приложение № 4.

Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 145 от 1998 г.) За прелези с ограничен обзор комисията по чл. 46 може да предлага съоръжаването с допълнителни технически средства, освен тези, които се изискват съгласно приложение № 4. Предложенията се съгласуват с Държавната железопътна инспекция (ДЖИ) при Министерството на транспорта (МТ) и с Дирекцията на Национална служба "Полиция"-Направление "КАТ-Пътна полиция" (ДНСП - НКАТ - ПП), и се одобряват от министъра на транспорта.

 

Глава трета.

УСТРОЙСТВО НА ПРЕЛЕЗИТЕ

Чл. 21. (1) Железопътните линии се пресичат с пътната мрежа в хоризонталните участъци на пътя (с надлъжен наклон до 2 на сто) така, че разстоянието от външната релса до началото на наклона на пътя да бъде най-малко 20 м.

(2) Съществуващите прелези за общо ползване, които не отговарят на изискването по ал. 1, се привеждат в съответствие при реконструиране на пътищата.

Чл. 22. (1) Широчината на платното за движение в района на прелезите от всички категории съответства на широчината на пътното платно от двете страни на прелеза и не е по-малко от 6 м, измерено перпендикулярно на оста на пътя. За пътища от републиканската пътна мрежа това изискване се отнася за разстояние 160 м от двете страни на прелеза.

(2) По решение на комисията по чл. 46 широчината на прелезната настилка при местни прелези на черни (земни) пътища по изключение вместо 6 м може да бъде 5 м.

(3) При необходимост за преминаване през жп линия на ППС с извънгабаритна широчина се отправя искане към съответната жп секция, която създава условия за преминаване. Разходите в такъв случай са за сметка на искащия преминаването.

(4) Видът на прелезната настилка се определя от комисията по чл. 50. Видовете прелезни настилки се утвърждават от генералния директор на БДЖ.

Чл. 23. Пресичането на жп линии с пътища на едно ниво се извършва по правило под ъгъл 90 градуса (приложение № 5). С решение на комисията по чл. 46 пресичането при непреодолими, трудни теренни условия може да се извърши под ъгъл не по-малък от 65 градуса (приложение № 6).

Чл. 24. (1) От двете страни на прелезите на електрифицираните жп линии се поставят габаритни рамки за ограничаване височината на превозните средства (вкл. товара) до 4,50 м на мястото за преминаване. В случаите, когато вътрешният край на стълбовете на рамката се намира на разстояние, по-малко от 0,5 м от края на пътното платно, т.е. от края на банкета или от вътрешния край на бордюра, те се боядисват с червени и бели ивици през 0,25 м и под ъгъл 45 градуса. Наклонът на ивиците е към страната на пътя, като тъмните ивици започват от долния край на стълба, по посока на приближаване към прелеза. Боядисването се извършва на височина до 2 м от нивото на пътната настилка.

(2) Габаритните рамки се поставят от двете страни на прелеза най-малко на 8 м от близката релса. Широчината на габаритната рамка е най-малко равна на широчината на прелеза, измерена перпендикулярно на пътя между прелезните огради. По решение на комисията по чл. 46 габаритната рамка може да се постави при трудни теренни ситуационни условия на разстояние, по-малко от 8 м от близката релса.

Чл. 25. Бариерите на всички прелези се поставят от 5 до 10 м от близката релса, като височината на бариерите над пътното платно е 1,00 - 1,10 м. Бариерните механизми се поставят на една линия с прелезната ограда или бордюра.

Чл. 26. (Изм. - ДВ, бр. 145 от 1998 г.) Бариерните греди са в нормално положение, когато са вдигнати. По изключение нормалното положение на бариерните греди може да бъде, когато са спуснати, като тези прелези се определят от генералния директор на БДЖ.

Чл. 27. На всички гари, в чиито райони има прелези с ръчни бариери, разрешаващите показания на входните, изходните и маневрените сигнали за маршрут през прелезите се поставят в зависимост от заключването на ръчага или бариерните греди в хоризонтално положение.

Чл. 28. Районът на всички прелези с бариери, охранявани от прелезопазачи, кабинер-стрелочници, дежурен ръководител или билетопродавач, се съоръжава с ел. осветление, което осигурява на дежурния прелезопазач от мястото на затваряне на прелеза добра видимост на бариерните греди и на преминаващите през прелеза ППС.

Чл. 29. (1) Подходите към прелезите се застилат с подходяща настилка: асфалто-бетон, паваж, валирана трошено каменна настилка и др. При черни (земни) пътища настилката обхваща от двете страни на железния път най-малко по 40 м, измерено от релсите.

(2) При трудни теренни условия и по решение на комисията по чл. 50 се допуска настилката да обхване и по-малко от 40 м, но най-малко 20 м от двете страни на прелеза.

Чл. 30. Входовете на прелезите се ограждат с огради от леки конструкции с височина 0,90 м от нивото на платното за движение до горния им край, разположени на 1 м от края на пътната настилка. При наличие на бордюри огради не се поставят. Прелезните огради се поставят на 4 м от близките релси и се боядисват с бяла боя.

Чл. 31. Шкафовете на новостроящите се и преустройващите се автоматични прелезни устройства (АПУ) се монтират най-малко на 10 м от близкия банкет на пътя и 4 м от близката релса.

Чл. 32. (1) Краищата на прелезната настилка в междурелсието извън пътното платно се извиват навътре 0,25 м по протежение на 0,50 м.

(2) Широчината на жлеба между релсите и прелезната настилка в междурелсието в правите участъци е 60-70 мм, а в кривите-до 80 мм. Дълбочината на жлеба е най-малко 45 мм.

Чл. 33. Всички прелези с бариери и прелезопазач на междугария имат двустранна телефонна връзка с прилежащите гари. Прелез с бариери, намиращ се в района на гара, се свързва с телефон само с тази гара. Прелезите с автоматични бариери без прелезопазач имат телефонна връзка с една от прилежащите гари.

Чл. 34. При прелези на железен път с релсови токови вериги горната повърхност на настилката е 30-35 мм над горната повърхност на релсите.

Чл. 35. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 145 от 1998 г., в сила от 09.12.1998 г.) При пътища с три и повече ленти начинът на обезопасяване на прелезите се съгласува с ДЖИ и Държавната автомобилна инспекция (ДАИ) при МТ и с ДНСП - НКАТ - ПП и с органа, стопанисващ пътя.

Чл. 36. Широчината на пешеходните пътеки е най-малко 1,5 м. Пред тях се поставят огради за начупване направлението на пешеходния поток и възпрепятстване преминаването на ППС. Оградите се боядисват с бели и червени ивици през 0,25 м.

 

Глава четвърта.

СИГНАЛИЗИРАНЕ НА ПРЕЛЕЗИТЕ

Чл. 37. На прелези с трайна настилка и широчина на пътната настилка 6 и над 6 м сигнализацията и маркировката на пътя се нанасят съобразно изискванията на ППЗДвП и Наредба № 2 за сигнализацията на пътищата с маркировка ( ДВ, бр. 30 от 1975 г.).

Чл. 38. Пътните знаци се поставят съгласно Наредба № 21 за сигнализацията на пътищата с пътни знаци (ДВ, бр. 97 от 1984 г.).

Чл. 39. Всички прелези в електрифициран жп участък се сигнализират с пътния знак В16-"Забранено е влизането на пътни превозни средства с височина, включително и товара, по-голяма от означената".

Чл. 40. Прелезите с бариери се сигнализират с пътен знак А35-"Бализ", като на първия бализ се монтира пътен знак А32-"Железопътен прелез с бариери".

Чл. 41. Прелезите без бариери се сигнализират със:

1. пътен знак А35-"Бализ", като над първия бализ се монтира и пътен знак А33-"Железопътен прелез без бариери";

2. пътен знак А34.1 или А34.2 -"Железопътен прелез с един коловоз" или "Железопътен прелез с два и повече коловоза", като на същата стойка се монтира и пътен знак Б2-"Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство"; тези знаци се поставят на 6 м от крайната релса в дясната страна на пътя и на 1 м от края на банкета.

Чл. 42. (1) Прелези, през които преминават само маневрени състави, по-малко от 6 броя в денонощие, по решение на комисията по чл. 46 не се сигнализират с пътни знаци Б2, А34.1 и А34.2. На тези прелези задължително се поставя пътен знак А39-"Внимание! Други опасности", с допълнителна табелка Т1-"Разстояние до" и символ "влак" (чл. 39, ал. 7 ППЗДвП), от органите, стопанисващи пътя.

(2) Маневреният състав задължително спира пред прелеза. Той преминава през прелеза след охраняването му от маневрената бригада чрез спускане на бариери или с ръчни сигнали, както следва:

1. през деня-изпъната хоризонтално напред и напречно на оста на пътя дясна ръка с развят червен флаг;

2. през нощта-описваща полукръг червена светлина.

Чл. 43. Всички прелези се сигнализират с предпрелезни указатели съгласно Инструкцията за сигнализацията на железниците (ИС)-необнародвана.

Чл. 44. Пред прелези, на които железният път се пресича от трамвайна линия, се поставят заградителни светофори съгласно ИС.

 

Глава пета.

ОТКРИВАНЕ И ЗАКРИВАНЕ НА ПРЕЛЕЗИ

Чл. 45. (Изм. - ДВ, бр. 145 от 1998 г., в сила от 09.12.1998 г.) Исканията на общини, ведомства или предприятия за откриване, прекатегоризиране, преместване или закриване на прелез задължително предварително се съгласуват с ДНСП - НКАТ - ПП.

Чл. 46. (Изм. - ДВ, бр. 145 от 1998 г., в сила от 09.12.1998 г.) (1) Искането да се премести, закрие или съоръжи един прелез се отправя до генералния директор на БДЖ, който назначава комисия в състав: председател - началника на съответната железопътна секция или неговия заместник, и членове - заместник-началника на електротехническата секция или началник на район към същата; участъков инспектор от поделението за товарни превози; началника на отдел "Експлоатация" или технолог по експлоатацията от локомотивното депо; представител на съответната община; представител на РДВР - сектор "КАТ - Пътна полиция"; представител на органа, стопанисващ пътя. Ако прелезът е на индустриален жп клон, в комисията се назначава и представител на клонопритежателя.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 145 от 1998 г., в сила от 09.12.1998 г.) Комисията по ал. 1, съобразявайки се с изискванията за безопасността на движението и тази наредба, съставя протокол с мотивирано решение. Протоколът се одобрява от генералния директор на БДЖ.

Чл. 47. (Изм. - ДВ, бр. 145 от 1998 г., в сила от 09.12.1998 г.) Искане за откриване на нов прелез се отправя до генералния директор на БДЖ, който назначава комисията по чл. 46 и одобрява нейния протокол. В този случай комисията се председателства от служител на отдел "Железен път съоръжения" при НК "БДЖ.

Чл. 48. (1) Откриване на нов прелез не се разрешава през коловозите и стрелките на гарите и в жп участък със:

1. автоблокировка;

2. две и повече жп линии;

3. скорост на влаковете над 100 км/ч.

(2) За нуждите на строителството на пътни и жп варианти или за други специфични нужди по изключение генералният директор на БДЖ може да разрешава откриване на временни съоръжени прелези за срок не по-голям от две години.

Чл. 49. (1) Прелези от четвърта категория в жп участъци със скорост на влаковете до 70 км/ч или на индустриални жп клонове, ако имат необходимия обзор, могат да не се съоръжават с технически устройства, сигнализиращи за предстоящо преминаване на влак. Това се преценява от комисията по чл. 46.

(2) Не се разрешава разсъоръжаването на прелези, които са оборудвани с технически устройства, сигнализиращи за предстоящо преминаване на влак.

Чл. 50. При строителство на нови пътища или жп линии, вкл. и при удвояването им, прелезите се преустройват в пресичания на различни нива.

Чл. 51. Пешеходни пътеки се откриват, устройват и закриват по решение на комисията по чл. 46. Разходите за откриването и поддържането им са за сметка на съответните предприятия или общини (примерно ситуационно положение на пешеходна пътека е показано в приложение № 7).

 

Глава шеста.

ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТВА ЗА СЪОРЪЖАВАНЕ НА ПРЕЛЕЗИТЕ

Раздел I. Общи положения

Чл. 52. (1) За съоръжаване на прелезите се използват следните технически средства:

1. бариери:

а) ръчно управляеми;

б) автоматични;

в) електрически;

2. автоматични прелезни сигнализации.

(2) Автоматичните бариери и АПС се наричат още АПУ.

Чл. 53. (1) (Изм. - ДВ, бр. 145 от 1998 г., в сила от 09.12.1998 г.) За всяко техническо средство, сигнализиращо за предстоящо преминаване на влак, се издава инструкция за експлоатацията му, съобразена с конкретните условия. Тя се съставя от органите, които изграждат или поддържат съответното прелезно устройство, проверява се от участъковия инспектор при поделението за товарни превози и се одобрява от генералния директор на БДЖ.

(2) За местните прелези и тези на индустриалните жп клонове инструкцията е двустранна. Тя се съставя с участието и на представител на съответната община или предприятие. В нея освен редът и начинът на работа се уреждат и задълженията на общината или предприятието.

Раздел II. Ръчно управляеми бариери (ръчни бариери)

Чл. 54. (1) Бариерните греди на ръчните бариери с механично задвижване покриват цялото платно за движение. Допуска се да не покриват до 1 м от края на платното за движение.

(2) Гредите на ръчните бариери с електрическо, хидравлично и други видове задвижване преграждат само дясната половина на път с двупосочно движение. При необходимост от преграждане на цялото платно за движение могат да се монтират четири бариерни механизма. Необходимостта от допълнителни бариерни механизми се преценява от комисията по чл. 46.

(3) Ръчните бариери могат да се комплектоват със светлинна и звукова сигнализация, която се задейства преди пускането на бариерите.

(4) Бариерните греди на ръчните бариери са снабдени с по три червени светлоотразителя, поставени по един в началото, средата и края на бариерните греди. Обикновените стъклени светлоотразители на бариерните греди могат да се заменят със светлоотразително фолио.

(5) Бариерните греди се боядисват на червени и бели ивици през 0,25 м под ъгъл 45 градуса при хоризонтално положение на бариерните греди.

Чл. 55. Съществуващите ръчни бариери могат да бъдат и с далечно управление, но при условие, че имат добра видимост от мястото за управление на бариерите към прелеза и той е осветен. При повреда те се вдигат ръчно на самия прелез.

Раздел III. Автоматични прелезни устройства

Чл. 56. (1) На АПУ от дясната страна на пътя по посока приближаване към прелеза се поставят светофари съгласно Наредба № 23 за регулиране движението на пътни превозни средства и пешеходци със светлинни сигнали (ДВ, бр. 14 от 1987 г.). При АПС те се поставят на 5-6 м от близката релса, а при бариери-на 1 м пред бариерните механизми и имат видимост най-малко 150 м.

(2) Светофарите са едно- или двусекционни и се съоръжават със звукова сигнализация. Лампите на светофара са двунишкови и изправността на нишките им се контролира.

(3) На прелезите със сложни подходи може да се монтират един или два повторителя на светофарите, които са едносекционни и светят с жълта мигаща светлина едновременно с основните светофари.

Чл. 57. Гредите на автоматичните бариери преграждат само дясната половина на път с двупосочно движение, като краят на бариерата може да не достига средата на пътното платно най-много с 1,00 м. На такъв двулентов път с интензивно движение на прелеза могат да се монтират четири бариерни механизъма, като допълнителните бариерни механизми се спускат със закъснение, позволяващо безпрепятствено изтегляне на навлезлите в зоната на прелеза ППС, но не по-малко от 6 сек. Необходимостта от допълнителни бариерни механизми се преценява от комисията по чл. 46.

Чл. 58. (1) При нормално положение, когато не идва влак, светофарите не светят, звуковата сигнализация не работи, бариерните греди са във вертикално положение. Със задействането на устройството при заемане на предпрелезния участък от първата колоос на жп возило светофарите започват да светят последователно с червена мигаща светлина с 60 ± 5 мигания в минута. Задейства се и звуковата сигнализация.

(2) При автоматична бариера най-малко 6 сек. след задействането на светлинната и звуковата сигнализация, започва спускането на бариерните греди. След като те заемат хоризонтално положение, се спира подаването на звуков сигнал. Трите сигнални лампи, намиращи се на външната страна на всяка от бариерните греди, светят с червена мигаща светлина, а поставената от вътрешната страна на всяка греда лампа-с бяла мигаща светлина. От 3 до 5 сек. след преминаването на последната колоос на жп возило през прелеза започва вдигането на бариерните греди. Сигналните лампи на тези греди могат да бъдат заменени със светлоотразителна материя в съответния цвят.

Чл. 59. (1) Влакът задейства АПУ най-малко 30 сек., преди да настъпи прелеза.

(2) Автоматичното прелезно устройство е задействано, когато:

1. при АПС-е включена светлинната сигнализация и всеки светофар свети поне с една червена мигаща светлина;

2. при автоматична бариера-освен че е изпълнено условието по т. 1 и всички бариерни греди са в хоризонтално положение.

Чл. 60. На релейния и батерийния шкаф и на таблото за далечна информация (ТДИ) на всяко АПУ се нанася километричното положение на прелеза.

Раздел IV. Автоматични прелезни устройства в участък с автоблокировка

Чл. 61. В участък с автоблокировка прелезите без бариери се съоръжават с АПС.

Чл. 62. (1) Пред прелезите с бариери в участък с автоблокировка по протежение на железния път се монтират прелезни светофори в съответствие с ИС.

(2) Прелезни светофори могат да се поставят и пред прелези с АПС.

Чл. 63. Прелезът с бариери се охранява от прелезопазач, който следи за правилната работа на устройствата. В случай на повреда той охранява прелеза посредством командна кутия за аварийно управление. Прелезните светофори се задействат (затварят) от прелезопазача щом на прелеза заседне ППС или се появи препятствие за безопасно преминаване на влака, независимо от това дали идва, или не идва влак.

Чл. 64. Командната кутия за аварийното управление на автоматичната бариера се монтира на място, удобно за манипулиране и с видимост към пътя и жп линия.

Раздел V. Автоматични прелезни устройства в междугарие без автоблокировка

Чл. 65. (1) Пред прелезите с АПУ в участък без автоблокировка се поставят предпрелезни светофори съгласно ИС.

(2) Предпрелезният светофор остава неосветен при изгаряне на всички нишки на лампите на един светофар или ако една или повече бариерни греди не са в хоризонтално положение.

Чл. 66. Движението през прелези на междугарие без автоблокировка, съоръжени с автоматични бариери и охранявани от прелезопазач, се осигурява по следния начин:

1. прелезът се затваря ръчно от прелезопазача, а се отваря автоматично след преминаване на влака през прелеза; предпрелезният светофор се задейства само след като бариерните греди са заели хоризонтално положение (запазва се автоматичното задействане на прелезното устройство от влака, в случай че прелезопазачът по някакви причини не затвори своевременно прелеза);

2. на място, осигуряващо видимост към прелеза, е монтирано командното табло;

3. таблото за далечна информация на автоматичната бариера е в помещението на дежурния прелезопазач;

4. при принудително спиране на ППС в опасната зона прелезопазачът веднага задейства аварийния бутон (непозволяващ задействането на предпрелезните светофори) и подава необходимия сигнал към влака; след премахване на опасността прелезопазачът връща аварийния бутон в нормалното му положение.

Чл. 67. Прелезите, съоръжени с автоматични бариери, могат да не се охраняват от прелезопазач при условие, че предпрелезният светофор свети с лунно бяла мигаща светлина при наличие на бариерна греда на всеки бариерен механизъм, всички греди са в хоризонтално положение и всеки светофар свети поне с една червена мигаща светлина. В този случай ТДИ се монтира в една от прилежащите гари.

Раздел VI. Автоматични прелезни устройства между предупредителен и входен сигнал

Чл. 68. Съоръжените с АПУ прелези, които се намират между предупредителния и входния сигнал на гара, отговарят на следните условия:

1. предпрелезният светофор, попадащ зад входния сигнал, не се монтира, а АПУ се обвързва с гаровата централизация, като разрешаващите показания на изходните сигнали се подават само след задействането му; в района на гарата се поставя само предпрелезен указател;

2. в случаите на обвръзка на автоматична бариера с гаровата централизация изходните сигнали в гърловината към прелеза дават разрешителни показания само когато бариерните греди са заели хоризонтално положение, а при АПС-при задействана сигнализация;

3. при дежурния ръководител има "изолиращ бутон на прелезното устройство" (ИБПУ)-пломбируем, с брояч, който се използва при повреда на прелезното устройство (за да не се налага промяна на способа за осигуряване на движението на влаковете в междугарието и за да може влаковете да се изпращат с редовни изходни сигнали); преди да изпрати влака в междугарието, дежурният ръководител връчва на влаковия персонал писмено предупреждение-заповед образец II-А за преминаване на влака през прелеза след неколкократно подаване на сигнала "внимание" и със скорост до 15 км/ч с готовност за спиране; в заповед образец II-А се вписва номерът на брояча на ИБПУ; бутонът се използва за всеки влак поотделно и остава разпломбиран по време на повредата;

4. при тези прелези задължително ТДИ се монтира в гарата, с която се обвързва АПУ.

Раздел VII. Електрически бариери

Чл. 69. (1) Прелезите в район на гара се съоръжават с електрически бариери, като се спазват следните условия:

1. между електрическата бариера и гаровата централизация има зависимост, изразяваща се в следното: светофорите (входни, изходни и маневрени) дават сигнал, че е разрешено движение на подвижен жп състав през прелеза само когато бариерните греди са налице, заели са хоризонтално положение и светофарите сигнализират, че е забранено преминаването на ППС. След показание на светофорите, че е разрешено преминаването на жп возило, се изключва възможността за отваряне на прелеза;

2. бариерните греди се вдигат автоматично след освобождаването зоната на прелеза от последната колоос на влака; когато прелезът е между изходните светофори, бариерните греди се вдигат с бутон от дежурния ръководител след нормализиране на маршрута;

3. на пулта на дежурния ръководител или на ТДИ има индикация за положението на бариерните греди;

4. при дежурния ръководител има ИБПУ, пломбируем, с брояч, който се използва при повреда на прелезното устройство; преди да се пропусне влак през прелеза, дежурният ръководител задължително изпраща стрелочник да охранява прелеза съгласно чл. 87; след като охрани прелеза, стрелочникът докладва за това на дежурния ръководител с телефонограма; бутонът се използва за всеки влак поотделно и остава разпломбиран по време на повредата;

5. бариерите се вдигат чрез бутон в случаите, когато те не се вдигнат автоматично след преминаване на жп возило и маршрутът не се нормализира;

6. в постовите кабини има бутон за спускане и вдигане на бариерите при извършване на маневра; в гарите, където в близост до прелеза няма стрелочни постове, непосредствено до прелеза се монтира колонка със същите бутони и се осигурява телефонна връзка с дежурния ръководител.

(2) По решение на комисията по чл. 46 в някои гари може да се създаде зависимост, при която маневреното положение (общо или частично) се възприема, след като бариерните греди заемат хоризонтално положение. В този случай гредите се вдигат от постовия стрелочник.

Чл. 70. Прелезите на индустриални жп клонове могат да се съоръжават с електрически бариери. В тези случаи от двете страни на прелеза по дължината на железния път се монтират маневрени светофори (съгласно ИС), светещи с разрешаващо показание за движение на маневрения състав само при хоризонтално положение на всички бариерни греди и всеки светофар свети поне с една червена мигаща светлина. Електрическите бариери се командват от прелезопазач, от член на маневрената или превозната бригада. Това се указва в конкретната инструкция за работа на съответната бариера, издадена по чл. 53.

 

Глава седма.

ПОДДЪРЖАНЕ НА ПРЕЛЕЗИТЕ

Чл. 71. Пътят и пътните съоръжения от двете страни на прелезите, пътните знаци и маркировката се осигуряват и поддържат от органите, стопанисващи пътя.

Чл. 72. (1) Поддържането на прелезите за общо ползване по отношение на железния път, пътната настилка върху траверсовата скара, прелезните огради, габаритните рамки, светофарите, бариерните механизми, осветлението и пътните знаци Б2, В16, А34 се извършва от БДЖ.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 145 от 1998 г., в сила от 09.12.1998 г.) Поддържането на елементите на местните прелези, както и охраната им с прелезопазачи се извършва от БДЖ на договорна основа и за сметка на органите, стопанисващи пътя. При отказ за сключване на договор или при неизпълнение на задълженията от страна на органите, стопанисващи пътя, генералният директор на БДЖ може временно да затваря прелезите до отстраняване на причината за затварянето им.

Чл. 73. Прелезите на индустриални жп клонове се поддържат от или за сметка на клоно-притежателя.

 

Глава осма.

ОБОРУДВАНЕ И ОБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРЕЛЕЗОПАЗАЧНИЦИТЕ

Чл. 74. В прелезопазачниците има:

1. инструкция за реда и начина за осигуряване движението през прелеза от дежурния прелезопазач съобразно местните условия;

2. график за дежурствата на прелезопазачите-одобрен от началника на жп секция, началника на жп гара или от началника на съответната служба, към която се числят прелезопазачите;

3. извлечение от разписанието за движение на влаковете с означения на времето за тръгване на влаковете от съседните гари и времето за преминаването им през прелеза;

4. Наредба за прелезите;

5. Правилник за техническа експлоатация на железниците (ПТЕ);

6. Правилник за движение на влаковете и маневрената работа в железниците (ПДВ);

7. Инструкция за сигнализацията в железниците;

8. Инструкция за работа със сигнализациите, централизациите и блокировките (ИЦБ);

9. Дисциплинарен устав за изпълнителския и ръководния състав от железопътния транспорт (ДУ);

10. Правилник за преминаване на службата на работниците и служителите от изпълнителския и ръководния състав на жп транспорт (ППС);

11. Дневник образец II-76 за вписване текста на телефонограмите, разменени между дежурния прелезопазач и дежурните ръководители от съседните гари относно движението на влаковете или повреди в прелезните съоръжения;

12. Книга за предаване и приемане на дежурството;

13. Книга за техническото състояние на съоръженията; в нея се вписват датата и часът, когато е възникнала повредата (неизправността), констатирана от дежурния прелезопазач по прелеза и съоръженията, датата и часът на съобщаване и часът на отстраняване на повредата от страна на дежурния механик; след всяко вписване в книгата съответното длъжностно лице се подписва в нея;

14. книга за констатации от проверки на контролни органи;

15. един комплект сигнални флагове-червен и жълт, сигнална свирка, изправно електрическо сигнално фенерче, кутия с петарди-по 6 броя за еднопътна и 12 броя за двупътна жп линия;

16. изправна петролна лампа или фенер;

17. служебен часовник;

18. маса, стол, отоплителен уред, чайник, чаша, съд за пренасяне на питейна вода и кофа;

19. аптечка;

20. два преносими пътни знака В1 - "Забранено е влизането на пътни превозни средства", монтирани на стойки;

21. резервна бариерна греда;

22. две лопати-за сняг и кал;

23. стъргалка и метла за почистване на калта и леда;

24. островръх железен лост, кирка и ключове за притягане на скреплението;

25. тоалетна.

Чл. 75. Отговорни за наличността и изправността на сигналните принадлежности и инструменти на прелеза са дежурният прелезопазач и прекият му началник.

 

Глава девета.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕЛЕЗОПАЗАЧА

Чл. 76. Дежурният прелезопазач е длъжен да:

1. бъде облечен униформено, със зелена лента на лявата ръка;

2. спира движението на ППС през прелеза и спуска бариерите 5 мин. преди преминаването на жп возило; когато времепътуването на най-бързото жп возило от гарата до прелеза е по-малко от 5 мин., дежурният прелезопазач спуска бариерите и след това дава квитанционен номер на дежурния ръководител;

3. следи разписанието за движение на жп возилата и своевременно да затваря прелеза за пропускането им;

4. вдига бариерните греди само след като е преминало жп возилото през прелеза;

5. следи за реда при преминаването през прелеза и да не допуска спирането на ППС между бариерите;

6. почиства жлеба между релсите и контрарелсите, отстранява от релсите кал, сняг и отпадъци и поддържа прелезната площадка;

7. следи за изправното състояние на бариерните механизми, настилката, железния път по на 50 м от двете страни на прелеза-прелезните водостоци, всички указателни табелки, знаци и съоръжения, за които отговаря БДЖ; при възникнали неизправности, които застрашават безопасното движение и които не може да отстрани със собствени сили, да огради опасното място със сигнали за спиране и уведоми съседните гари и прекия си началник;

8. включва осветлението на прелеза при намалена видимост и следи за неговата изправност.

Чл. 77. (1) При приближаване на жп возило към прелеза с автоматична бариера в участък с автоблокировка дежурният прелезопазач следи за нормалното задействане на автоматичната бариера и посреща влака.

(2) Когато до 8 сек. след включване на светлинната и звуковата сигнализация бариерните греди не започнат да падат, дежурният прелезопазач задейства бутона за спускане на гредите и посреща влака.

(3) Когато след преминаване на жп возило през прелеза гредите на автоматичната бариера не се вдигнат автоматично, дежурният прелезопазач задейства бутона за вдигане на бариерните греди.

Чл. 78. Когато ППС принудително спре в опасната зона, дежурният прелезопазач веднага независимо от това дали идва, или не идва влак, задейства бутона за запалване на червената светлина на прелезните светофори или бутона, непозволяващ запалването на предпрелезните светофори, и съдейства за освобождаването на прелеза от ППС.

Чл. 79. На прелези с бариери без механизъм за управление дежурният прелезопазач спуска първо онази бариера, към която в това време се приближава ППС.

Чл. 80. При преминаване на жп возило дежурният прелезопазач дава сигнал за спирането му или уведомява съседните гари във всички случаи, когато е застрашена безопасността на движението.

Чл. 81. В случаи на произшествие на прелеза или близо до него дежурният прелезопазач веднага уведомява съседните гари за случая.

Чл. 82. (1) При спиране на ППС на прелеза независимо от това, че се създава голямо задръстване, дежурният прелезопазач спира движението по пътното платно, спуска бариерните греди и взима всички мерки с помощта на водачите на ППС и намиращите се наблизо лица за незабавно освобождаване на прелеза.

(2) В случай, че ППС не може да освободи прелеза и остава в опасната зона, прелезопазачът:

1. при разменена телефонограма с дежурния ръководител за предстоящо преминаване на жп возило взема сигналните си принадлежности и отдалечавайки се по възможност на спирачно разстояние от прелеза в посока на очакваното возило, поставя петардите на релсите и взема мерки за спирането му;

2. при неразменена телефонограма с дежурен ръководител веднага уведомява съседните гари и ако е заминало жп возило към прелеза, действа съгласно т. 1.

Чл. 83. Ако в опасната зона на прелеза бъде открит мъртъв или ранен човек, дежурният прелезопазач незабавно съобщава за това на прекия си началник и на съседните гари, като до пристигането на следствените органи е длъжен:

1. при необходимост да спре ППС или жп возило, за да отправи ранения или изгубилия съзнание до най-близкия медицински пункт;

2. да вземе мерки трупът да остане на място; ако трупът може да бъде засегнат от жп возило или ППС, го премества, без да изменя положението, в което е намерен; в този случай мястото, на което е намерен трупът, следва да бъде отбелязано с някакви знаци или предмети;

3. до идването на следствени органи да не разрешава на никого да се докосва до трупа;

4. да вземе мерки за опазване следите от кръв, стъпки и др., ако има такива следи.

Чл. 84. Дежурният прелезопазач носи лична отговорност за охраната на прелеза.

Чл. 85. Дежурният прелезопазач записва името на нарушителите (при възможност), регистрационния номер и вида на ППС, датата и часа на допуснатото нарушение, като съобщава тези данни на прекия си началник за сигнализиране пред контролните органи на МВР при допускане от страна на водачите на ППС на следните нарушения:

1. неспиране при спуснати или започнали да се спускат вдигнати бариерни греди;

2. неспиране при включена светлинна и звукова сигнализация независимо от положението на бариерните греди;

3. неспиране при подаване на ръчни сигнали за спиране от прелезопазача;

4. неспиране при вдигнати бариерни греди, невключена светлинна и звукова сигнализация, но към прелеза приближава жп возило;

5. пресичане на железния път от превозно средство извън прелеза;

6. самоволно вдигане или заобикаляне на бариерите от водач на ППС;

7. преминаване през прелеза, когато от другата страна няма достатъчно място за движение или престой поради задръстване.

Чл. 86. (1) Дежурният прелезопазач няма право да се отдалечава от прелеза освен при случаите, предвидени в чл. 76, т. 7 и чл. 82, ал. 2, т. 1. Той няма право да възлага дежурството си на други лица без разрешение от прекия си началник. При физиологични и други неотложни нужди прелезопазачът може краткотрайно да напусне поста си, но само с разрешение от дежурния ръководител.

(2) При невъзможност да изпълнява служебните си задължения по каквато и да е причина дежурният прелезопазач съобщава за това на началника си и иска смяна. При липса на пряка връзка с началника това става чрез дежурните ръководители от съседните гари, които в този случай връчват на влаковите бригади заповед обр. II-А за преминаване на прелеза със скорост до 15 км/ч и готовност за спиране.

Чл. 87. (1) При повредени съоръжения и сигнали на прелеза дежурният прелезопазач веднага съобщава на съседните гари с телефонограма, а ако има връзка - и на прекия си началник, с цел незабавно отстраняване на повредата.

(2) Пред повредена (но спусната по възможност) бариера, дежурният прелезопазач поставя в дясната половина на пътното платно преносимия пътен знак В1 "Забранено е влизането на пътни превозни средства" и разрешава движението по пътното платно само след преминаване на жп возило. При преминаването на жп возило прелезопазачът се намира на прелеза. Когато стрелочник-прелезопазач участва в нареждането на маршрут с осигурителната инсталация, той не остава на прелеза, а се прибира в поста.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 145 от 1998 г., в сила от 09.12.1998 г.) През време на отстраняване на повредата дежурният прелезопазач сам осигурява охраната на прелеза. Когато не е в състояние да се справи с това, той иска помощ от съответната служба, към която се числи прелезът, а при повреда на прелез с много интензивно движение иска съдействие от сектор "КАТ - Пътна полиция" за регулиране на движението. Това той иска чрез дежурния ръководител с телефонограма.

(4) Всички констатирани неизправности се вписват в книгата за проверка на състоянието на прелезите от дежурния прелезопазач.

Чл. 88. Постъпващите на дежурство прелезопазачи са длъжни да проверяват наличието и състоянието на инвентара и изправността на бариерите.

Чл. 89. (1) Дежурният прелезопазач се ръководи от ПТЕ, ПДВ, ИС, ИЦБ, ДУ, тази наредба, инструкцията по чл. 53, както и от предадените от прекия му началник заповеди, отнасящи се до задълженията му.

(2) Прелезопазачите на прелези, които се охраняват от други ведомства, подлежат на контрол от контролните органи на БДЖ и ДЖИ.

 

Глава десета.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕЛЕЗОПАЗАЧИТЕ

Чл. 90. (1) Прелезопазачи могат да бъдат лица, които:

1. имат навършени 18 години;

2. притежават необходимия образователен ценз;

3. успешно са издържали изпита по ПТЕ, ПДВ, ИС, ИЦБ, ДУ, тази наредба и правилата и нормите за охрана на труда и техника на безопасността на работниците в железопътния транспорт;

4. отговарят на изискванията за тази длъжност, установено с медицински преглед в транспортно медицинско заведение и психотехническа лаборатория.

(2) Правоспособност за прелезопазач добиват лицата, завършили курс и успешно положили изпит пред комисия на БДЖ.

(3) Прелезопазачите се назначават от началника на службата, задължена с охраната на прелеза.

 

Глава единадесета.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДРУГИ СЛУЖЕБНИ ЛИЦА

Чл. 91. (1) Прелезите в районите на гари се охраняват от служители на същите гари. Прелезопазачите са на щат и подчинение на началниците на тези гари.

(2) Обслужването на бариерите на прелезите, които се намират в районите на спирките, се възлага на билетопродавачите.

Чл. 92. Гаровите служители и билетопродавачите, на които е възложена охраната на прелезите, притежават правоспособност и за прелезопазачи.

Чл. 93. (1) Гаровите служители, които охраняват прелези, са длъжни:

1. да прекратяват маневрата през всеки 20 мин. за пропускане на ППС; маневрата незабавно се прекратява и за пропускането на моторни превозни средства със специален режим на движение съгласно чл. 158 ППЗДвП;

2. да следят за изправното състояние на бариерната инсталация и своевременно да уведомяват дежурния ръководител за отстраняване на появилите се повреди.

(2) Когато повредите са такива, че не е възможно да се осигури спускането на бариерата, до отстраняването на неизправностите прелезът се охранява от дежурния прелезопазач или друго служебно лице от гарата по условията на чл. 87.

Чл. 94. Техническата изправност на АПУ се проверява от постъпващия на дежурство ръководител по движението по указанията на ТДИ.

Чл. 95. Дежурният ръководител в гарата, където е монтирано ТДИ, след заминаването на жп возило или след получаване информация за заминаване на такова возило от съседната гара следи по таблото дали АПУ работи нормално.

Чл. 96. Дежурният ръководител при постъпване на работа в срок до 30 минути прави сверка на часовниците и инструктира прелезопазачите.

Чл. 97. В случаите на повредени съобщения и невъзможност да се уведоми прелезопазача на междугарието за заминаването на жп возило от гарата дежурният ръководител дава нареждане на първото заминаващо от гарата жп возило (при движение без съобщения) да спре пред прелеза и уведоми дежурния прелезопазач за прекъсване на съобщенията и му връчи копие от плана за движение на влаковете. От този момент дежурният прелезопазач застава на прелеза и го охранява, като следи за безопасното преминаване на жп возила до възстановяване на съобщенията.

Чл. 98. (1) (Изм. - ДВ, бр. 145 от 1998 г., в сила от 09.12.1998 г.) При възникване на повреда в АПУ дежурният ръководител веднага уведомява механика и дежурния на таблото в Електротехническата секция.

(2) До пристигане на механика на мястото на повредата дежурният ръководител манипулира с бутона за далечно отваряне.

Чл. 99. (Изм. - ДВ, бр. 145 от 1998 г., в сила от 09.12.1998 г.) След получаване на съобщението дежурният на таблото изпраща механик за отстраняване на повредата.

Чл. 100. Когато е необходимо изолиране от действие на АПС за определен срок, механикът сваля светофарите и закръстосва предпрелезните светофори. В тези случаи скоростта на влаковете през прелеза се ограничава до 70 км/ч, което се сигнализира съгласно ИС.

Чл. 101. (Изм. - ДВ, бр. 145 от 1998 г., в сила от 09.12.1998 г.) Когато е необходимо изолиране от действие на бариера по каквато и да е причина, се свалят бариерните греди, като генералният директор на БДЖ със заповед определя начина на охрана на прелеза. Ако бариерата е автоматична, се закръстосват предпрелезните или прелезните светофори и се свалят светофарите.

Чл. 102. (1) Кантонерите, в чиито участъци има АПУ, ежедневно при своите обиколки оглеждат външно съоръженията им: шкафове, светофори, кабелни кутии и др. При констатирано счупване, отворени врати и капаци или следи от насилие върху шкафовете те уведомяват дежурните ръководители в една от съседните гари, а в участъците с диспечерска централизация-и влаковия диспечер.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 145 от 1998 г., в сила от 09.12.1998 г.) Дежурният ръководител веднага уведомява дежурния на таблото при Електротехническата секция за случилото се.

Чл. 103. (1) (Изм. - ДВ, бр. 145 от 1998 г., в сила от 09.12.1998 г.)

Ежегодно комисия в състав: председател-началника на съответната жп секция или негов заместник, и членове: началника на район или инспектор в електротехническата секция, началника на енергоснабдителния подрайон, участъковия инспектор от Поделението за товарни превози, представител на направление или сектор "КАТ - Пътна полиция" съответно към столичната или РДВР, представител на органа, стопанисващ пътя, извършва преглед на всички прелези в съответния район. При прегледа на прелезите на индустриалните жп клонове се поканва за участие в комисията и представител на клонопритежателя.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 145 от 1998 г., в сила от 09.12.1998 г.) Комисията се назначава от генералния директор на БДЖ, който утвърждава протокола с решенията на комисията.

Чл. 104. (1) Плановите ремонти на прелези на пътища от републиканската пътна мрежа се извършват след предварително съгласуване с пътните управления и контролните органи на МВР или общините.

(2) Организацията на движението и нейната сигнализация се извършва от органа, стопанисващ пътя.

Чл. 105. (Изм. - ДВ, бр. 145 от 1998 г., в сила от 09.12.1998 г.) Книгата за проверка на състоянието на прелеза, приемането и предаването на дежурствата се проверяват от прекия началник на прелезната охрана, ръководителя на четата, ръководителя на жп участък, началника на гарата, участъковия механик, а също и от контролните органи на съответната секция, Поделението за товарни превози, БДЖ и ДЖИ. За резултатите от проверката и дадените разпореждания се правят съответните вписвания от длъжностните лица.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. (1) Обзорът от пътя към жп линия в двете посоки се измерва с разстоянието от двете страни на прелеза, от което водачът на пътното превозно средство вижда идващия влак. Обзорът е достатъчен, когато позволява ППС да премине опасната зона на жп линия, преди влакът да е пристигнал на прелеза.

(2) Под "опасна зона" се разбира онази площ от пътното платно, която трябва да остане свободна за преминаващ влак. Дължината на опасната зона по цялата широчина на пътното платно обхваща междурелсието и по 2 м покрай релсите.

(3) Под "опасен път" се разбира пътят, който трябва да измине едно ППС от момента на навлизането му в опасната зона до момента на излизането му от нея, т.е. дължината на опасната зона плюс дължината му.

(4) Обзорът, опасната зона и опасният път на даден прелез са означени в приложение № 8.

§ 2. Необходимият обзор от пътя към жп линия се изчислява по формулата

 

V

 

5,50+F

 

S необх. =

_______

( L +

___________)

(м),

 

5

 

sin a

 

където:

S необх. е необходимият обзор в метри;

V - максималната скорост на най-бързия влак по книжка-разписание в км/ч;

L - дължината на ППС в метри (приема се максимална дължина 24 м);

F - разстоянието между осите на крайните коловози или железни пътища; при еднопътна жп линия F=0;

a - ъгълът на пресичане на пътя с жп линия.

Във формулата се използва минимална скорост 5 км/ч за ППС, при която се осигурява безопасно преминаване през прелеза. Стойностите за двупътен участък в приложение № 2 са изчислени за междуосие 4,50 м.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 3. Тази наредба се издава на основание § 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за движение по пътищата и отменя Наредба № 4 от 1981 г. за прелезите (ДВ, бр. 47 от 1981 г.; изм. и доп., бр. 35 от 1983 г.).

§ 4. Разяснения по прилагането на наредбата се дават от началника на ДЖИ при МТ.

 

Приложение № 1 към чл. 7, ал. 1

Технически паспорт

 

за жп прелез на км ...................

 

между гарите ......... и ..............,

 

път № ...  между селища .........................

 

 

 

1. № на жп линия

 

2.  Категория ...........................

 

А   =       бр. автобуси за 24 часа

 

М   =       бр. МПС за 24 часа

 

Ж   =       бр. впрегатни коли за 24 часа

 

Ч   =       бр. влакове и маневри за 24 часа

 

Ва  =       ; Вч =

 

3.

Ръчна; електрическа, автоматична бариера

 

 

Автоматична прелезна сигнализация

 

 

Несъоръжен

 

4.

Разположение

на открит път; в район на гара;

 

 

на прелеза

в населено място, между пре-

 

 

 

дупредителен и входен сигнал;

 

 

 

в участък с АБ; ПАБ

 

5.

Брой на коловозите през прелеза .....

 

6.

Електрифицирана ли е жп линия .....

 

 

Височина на контактния проводник ..... м

 

7.

Отстояние на бариерните греди

 

 

от близката релса ..... м

 

8.

Височина на гредите ..... м

 

9.

Необходим обзор Sнеобх. = ..... м

 

10.

Колко метра от пътното платно

 

 

покриват гредите ..... м

 

11.

Нормално положение на гредите-вдигнато;

 

 

спуснато

 

12.

Състояние на:

 

 

звуковата сигнализация

.........

 

 

 

светлинната сигнализация

.........

 

 

 

светофарите

.........

 

 

 

повторителите им

.........

 

 

 

осветлението на прелеза

.........

 

 

13.

Има ли гарова

централизация

.........

 

 

зависимост със:

автоблокировка

.........

 

 

 

П А Б

.........

 

 

 

.........

.........

 

14.

Тип на автоматичното прелезно устройство

.........

 

15.

Шаблониран ли е

релейния шкаф

.........

 

 

километражът на:

прелезопазачницата

.........

 

16.

Местоположение

в гара

.........

 

 

на таблото за да-

в спирка

.........

 

 

лечна информация

в прелезопазачница

.........

 

17.

Предпрелезни

разстояние до прелеза

......... м

 

 

указатели

видимост от машиниста

......... м

 

18.

Светофори

предпрелезни

разстояние

.... м/ .... м

 

 

 

 

видимост

.... м/ .... м

 

 

 

прелезни

разстояние

.... м/ .... м

 

 

 

 

видимост

.... м/ .... м

 

19.

Предсветофорни

налични бройки

.........

 

 

указатели

комбинирани

 

 

 

 

или не с други

.........

 

20.

Разстояние между прелезопазачницата

 

 

 

и прелеза

.... м

 

21.

Разстояние от бутона (ръчага)

 

 

 

до прелеза

.... м

 

22.

Местоположение на бутона (ръчага)-

 

 

 

вън или в прелезопазачницата (поста)

.... м

 

23.

Местоположение

от крайната

от оста на

 

 

на бариерния

релса (м)

пътя за ППС (м)

 

 

механизъм

....................

...........................

 

 

(светофара)

ляв

I

..........

I

..........

 

 

 

 

II

..........

II

..........

 

 

 

десен

I

..........

I

..........

 

 

 

 

I

..........

II

..........

 

24.

Задвижване на бариерния

механично, електричес-

 

 

механизъм

ко, хидравлично, ..........

 

25.

Видимост на машиниста

по километража  ......... м

 

 

към прелеза

обратно ......... м

 

26.

Видимост

отляво

по посока на км ....... м

 

 

от началото

на км

обратно на км   ....... м

 

 

на опасната

отдясно

по посока на км ....... м

 

 

зона

на км

обратно на км ....... м

 

27.

Отстояние на

от крайната релса

...... м

 

 

прелезопазач-

от оста на пътя за ППС

...... м

 

 

ницата

 

 

 

28.

Отстояние на

от крайната релса

...... м

 

 

релейния шкаф

от оста на пътя за ППС

...... м

 

 

на АПУ

 

 

 

29.

Ъгъл на пресичане

 

гради   .....

 

 

(път-жп линия)

 

градуси .....

 

30.

Настилка

материал на настилката

.......

 

 

на прелеза

широчина

...... м

 

 

 

височина над глава релса

.... мм

 

31.

Жлебове

в права: широчина ... мм, дълбочина ... мм

 

 

 

в крива: широчина ... мм, дълбочина ... мм

 

32.

Габаритна

височина: ... м, широчина ... м

 

 

рамка

отстояние до крайната релса ... м

 

33.

Огради

отляво: I  II; отдясно: I  II

 

 

 

отстояние от:.....................................................

 

 

 

крайната релса (м):

....

....

 

 

 

ос път за ППС (м):

....

....

 

34.

Под-

разстояние от крайната

вляво от

 

 

 

ходи

релса до началото на

жп линия:

... м

 

 

 

вертикалната крива

вдясно от

 

 

 

 

на пътя за ППС

жп линия:

... м

 

 

 

Настилка на 20 м

вляво:

........

 

 

 

от крайната релса

вдясно:

........

 

35.

Телефонни връзки:

едностранна; двустранна; какви

 

 

 

видове:........................................

 

36.

Обзавеждане на прелезопазачницата съгласно чл. 74:

 

1/ ... 2/ ... 3/ ... 4/ ...5/ ... 6/ ... 7/ .... 8/ ... 9/...

 

10/ ... 11/ ... 12/ ... 13/ ... 14/ ... 15/ ... 16/ ... 17/ ...

 

18/ ... 19/ ... 20/ ... 21/ ... 22/ ... 23/ ... 24/ ... 25/ ...

37.

Характеристика

профил: отляво ....%; отдясно ....%;

 

 

на пътя за ППС

широчина ...м; вид на настилката ...

 

 

 

права ....... м; крива R = .... м;

 

 

 

широчина на банкета ...... м;

 

 

 

клас на пътя .....;

 

 

 

категория на пътя ...

 

38.

Профил на

права ....... м; крива R = .... м;

 

 

железния път

надвишение ............ мм ............

 

39.

Хоризонтална

осова линия

.........

 

 

 

маркировка

водеща линия

.........

 

 

 

 

стоплиния

.........

 

 

40.

Сигнализация с пътни знаци и отстоянието им

 

 

от прелеза:

 

 

А32 - .. - ... м;

 

А33 - .. - ... м;

 

Б2 - .. - ... м;

 

 

 

А34 - .. - ... м;

 

А35 - .. - ... м;

 

В16 -.. - ... м;

 

 

 

А39 - .. - ... м;

 

Т1 - .. - ... м;

 

....................

 

 

Дата:

Комисия:

Председател:

 

гр.

 

 

 

 

Членове:

1 . . . 2 . . . 3 . . . 4 . . .

 

 

 

5 . . . 6 . . . 7 . . . 8 . . .

 

 

 

9 . . . 10 . . .

 

Скица на прелеза

 
 

Приложение № 2 към чл. 13, ал. 2

 

Таблица за условията по чл. 10, 11, 12 и 13

Катего-

Показатели

рия на

 

прелеза

 

 

1. Пътища с трамвайно или тролейбусно

 

движение

Първа

2. Ва у 100;

 

3. Ва < 100; Вч у 4000

 

4. Ва < 100; Вч у 2100; S < Sнеобх.

Втора

Ва < 100; Вч у 2100; S у S необх.

Трета

420 й Вч < 2100

Четвърта

Всички останали прелези

 

Приложение № 3 към чл. 16, ал. 1

 

Таблица за необходимия обзор на прелезите

 

Необходим обзор при ъгъл на пресичане за

Скорост

еднопътен и двупътен жп участък в метри

на влака,

 

км/ч

90P-70р

75р-65р

 

еднопътен

двупътен

еднопътен

двупътен

40

235

270

240

280

50

295

340

300

350

60

355

410

360

420

70

415

475

420

490

80

470

545

480

560

90

530

610

540

630

100

590

680

600

700

110

650

750

660

770

120

710

815

720

840

 

Приложение № 4 към чл. 19

 

Таблица за съоръжаване на прелезите с технически средства

Катего-

 

Местоположение на прелеза

 

рия на

 

 

 

прелеза

в район на

в населено

междугарие

 

гара (между

място

 

 

двата входни

 

 

 

сигнала)

 

 

Първа

бариери

бариери

бариери

Втора

бариери

бариери

автоматична

 

 

 

прелезна

 

 

 

сигнализация

Трета

бариери

автоматична

автоматична

 

 

прелезна

прелезна

 

 

сигнализаия

сигнализация

Четвърта

бариери

автоматична

автоматична

 

 

прелезна

прелезна

 

 

сигнализация

сигнализация