НАРЕДБА № 26 ОТ 7 ЮНИ 2012 Г. ЗА ИЗДАВАНЕ И ОТНЕМАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АЕРОНАВИГАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ, ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ ОРГАНИЗАЦИИТЕ, ИЗВЪРШВАЩИ АЕРОНАВИГАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ, И НАДЗОРА ВЪРХУ ТЯХ

В сила от 19.06.2012 г. Издадена от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията Обн. ДВ. бр.46 от 19 Юни 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.88 от 24 Октомври 2014г.

 

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят:

1. условията и редът за издаване и отнемане на свидетелство за извършване на аеронавигационно обслужване (СИАНО) и изискванията към организацията, подала заявление за издаване на свидетелство;

2. начинът за организиране и провеждане на проверките за изпълнение на изискванията към организацията, подала заявление за издаване, или на която е издадено СИАНО;

3. условията и редът, при които част от проверките по т. 2 могат да се извършват и от други признати от Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД "ГВА") и утвърдени от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията квалифицирани организации по смисъла на чл. 3 от Регламент (ЕО) № 550/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. за осигуряването на аеронавигационно обслужване в единното европейско небе (Регламент за осигуряване на обслужване) (Регламент (ЕО) № 550/2004) (ОВ, L 96, стр. 10, 31.03.2004).

(2) Наредбата не се прилага за дейности, различни от извършването на аеронавигационно обслужване на гражданското въздухоплаване от доставчик на аеронавигационно обслужване, и за ресурси, разпределени за дейности извън предоставянето на аеронавигационно обслужване.

Чл. 2. (1) Аеронавигационно обслужване (АНО) на гражданското въздухоплаване може да се предоставя само от организации, притежаващи валидно СИАНО.

(2) Издаването, изменението, продължаването на срока на валидност, ограничаването, спирането, отнемането и прекратяването на правата, произтичащи от СИАНО, се извършват от главния директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице.

Чл. 3. (1) Всяка организация, на която е издадено СИАНО, подлежи на надзор от ГД "ГВА", определена за национален надзорен орган съгласно чл. 16в, ал. 1 от Закона за гражданското въздухоплаване (ЗГВ).

(2) При установени нарушения на действащи норми, стандарти и правила в гражданското въздухоплаване правото за извършване на аеронавигационно обслужване може да се ограничи, временно да се спре или да се прекрати частично или изцяло.

Чл. 4. (1) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" създава и поддържа регистър, в който се вписват актуални данни за издадените СИАНО.

(2) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" води служебни дела за всички организации, на които е издадено СИАНО. В служебните дела се съхранява информация за издаването, валидността на СИАНО и измененията в тях, както и документите, издадени по повод упражнявания надзор.

(3) Условията и редът за воденето на регистъра и служебните дела се определят със заповед на главния директор на ГД "ГВА".

 

Раздел II.
Изисквания и проверка за издаване на СИАНО

Чл. 5. (1) Свидетелство за извършване на аеронавигационно обслужване се издава на организации, които отговарят на основните изисквания за вида обслужване, което ще осигуряват, съгласно Приложение І от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1035/2011 на Комисията от 17 октомври 2011 г. за определяне на общи изисквания при доставянето на аеронавигационни услуги и за изменение на Регламент (ЕО) № 482/2008 и Регламент (ЕС) № 691/2010 (Регламент (ЕС) № 1035/2011) (ОВ, L 271, стр. 23 - 41, 18.10.2011), както и на приложимите специфични изисквания съгласно приложения № ІІ - V от Регламент (ЕС) № 1035/2011.

(2) Лицата, които представляват организациите по ал. 1, подават заявление по образец (приложение № 1) до главния директор на ГД "ГВА", към което прилагат:

1. удостоверение за актуално състояние, издадено не по-късно от 3 месеца преди датата на подаване на заявлението, или ЕИК;

2. декларация, че лицето не е в открито производство по несъстоятелност или в производство по ликвидация;

3. документ, съдържащ организационна структура с функционалните взаимодействия и пълномощията, задълженията и отговорностите на назначените длъжностни лица и по-специално на управленския персонал, който отговаря за функциите, свързани с безопасността, качеството, сигурността, финансите и човешките ресурси;

4. бизнес план с обхват минимум от пет години в съответствие с изискванията на т. 2.2.1 от Приложение І от Регламент (ЕС) № 1035/2011;

5. годишен план, който да доуточнява бизнес плана по т. 4 в съответствие с изискванията на т. 2.2.2 от Приложение І от Регламент (ЕС) № 1035/2011;

6. система за управление на безопасността в съответствие с изискванията на т. 3.1 от Приложение І от Регламент (ЕС) № 1035/2011;

7. документи, удостоверяващи въведената система за управление на качеството в съответствие с изискванията на т. 3.2 от Приложение І от Регламент (ЕС) № 1035/2011;

8. оперативни наръчници по видовете обслужвания, за които организацията кандидатства за издаване на СИАНО;

9. описание на система за управление на сигурността в съответствие с изискванията на т. 4 от Приложение І от Регламент (ЕС) № 1035/2011;

10. данни за човешките ресурси в съответствие с изискванията на т. 5 от Приложение І отРегламент (ЕС) № 1035/2011;

11. документи, доказващи икономическите и финансовите възможности на ДАНО в съответствие с изискванията на т. 6 от Приложение І от Регламент (ЕС) № 1035/2011;

12. документи, доказващи редовно преминаване на ДАНО през независими финансови одити;

13. документи, доказващи обезпечаване на отговорностите на ДАНО и застрахователно покритие;

14. договор/и за извършване на част от услугите от друг/и ДАНО (ако има такъв) и гарантиране на разпределение на отговорността помежду им;

15. документи, доказващи предоставянето на услугите по открит и прозрачен начин и условия за достъп до услугите на ДАНО;

16. планове за действие при извънредни ситуации по видовете обслужвания, за които ДАНО кандидатства;

17. годишен доклад за извършваната дейност в съответствие с т. 9 от Приложение І отРегламент (ЕС) № 1035/2011, освен когато заявителят за получаване на СИАНО не е извършвал дейност по предоставяне на АНО;

18. документи, доказващи съответствието с изискванията по приложения ІІ - V от Регламент (ЕС) № 1035/2011 в зависимост от заявения вид обслужване;

19. документ за платена такса за издаване на СИАНО.

(3) Заявлението по ал. 2 се разглежда от ГД "ГВА" в 30-дневен срок от датата на подаването му.

(4) Ако заявлението по ал. 2 не съдържа необходимите данни и документи, заявителят се уведомява писмено за констатираните несъответствия, като му се дава 30-дневен срок за отстраняването им. В този случай срокът по ал. 3 започва да тече от момента на получаване на коригираното заявление и/или документи към него.

Чл. 6. (1) В 5-дневен срок от подаване на заявлението за издаване на СИАНО главният директор на ГД "ГВА" със заповед назначава комисия, която се ръководи от председател - водещ инспектор, която извършва проверка на заявителя за съответствие с приложимите изисквания. Комисията консултира и подпомага заявителя, като:

1. провежда срещи с официални представители на заявителя за получаване на пълна информация за характера, мащаба и вида на предлаганото аеронавигационно обслужване, организационната структура, основните принципи на управление, установените равнища на упълномощаване, задълженията на отговорните специалисти, заемащи ключови длъжности в структурата на ДАНО;

2. разработва план за действие на изискващата се предварителна оценка и последваща експлоатационна инспекция на цялата организация на заявителя и го консултира със съответните длъжностни лица;

3. провежда работни срещи с персонала на заявителя по възникнали проблеми и въпроси по време на процедурите за издаване на СИАНО и разяснява правилата и методите за установяване на съответствие с установените стандарти;

4. организира оценката на документите по чл. 5, ал. 2 и ако е необходимо, дава препоръки за разработване или подобряване на съдържанието на съответните документи;

5. организира оценката на предлаганата от заявителя система за водене на необходимата документация по заявените за сертифициране видове аеронавигационно обслужване;

6. определя какви демонстративни или пробни действия следва да проведе заявителят;

7. води кореспонденцията със заявителя и подготвя делото му по чл. 4, ал. 2, като завежда в него и всички констатирани в процеса на експлоатационната проверка недостатъци и дадени на заявителя предписания и препоръки;

8. привлича други инспектори и експерти, определени от главния директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице, за решаване на възникнали въпроси и проблеми по време на предварителната проверка;

9. консултира главния директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице относно всички противоречиви и спорни въпроси, възникнали по време на предварителната и експлоатационна проверка.

(2) Комисията по ал. 1 извършва предварителна оценка на заявлението на организацията в съответствие с приложимите изисквания по приложения І - V от Регламент (ЕС) № 1035/2011 и изготвя писмен доклад до главния директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице в 10-дневен срок от издаването на заповедта по ал. 1. В доклада изрично се посочва дали искането за издаване на съответното СИАНО може да се приеме, или се налагат изменения, като в този случай се посочват и мотивите за това.

Чл. 7. (1) Главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице писмено уведомява заявителя за възможните изменения, произтичащи от предварителната оценка по чл. 6, ал. 2, които следва да бъдат отразени в заявлението за СИАНО.

(2) Ако в 5-дневен срок от уведомяването по ал. 1 заявителят изпълни предписаните изменения, се дава ход на експлоатационната проверка за годността да извършва аеронавигационно обслужване в съответствие с изискванията към заявеното обслужване. При неизпълнение на условията по ал. 1 със заповед на главния директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице процедурата се прекратява.

(3) Експлоатационната проверка се извършва в срока по чл. 5, ал. 3 и включва съответните действия за проверка на изискванията по приложения І - V от Регламент (ЕС) № 1035/2011, които имат отношение към заявеното СИАНО. Констатираните несъответствия се отразяват в инспекторски предписания, които заедно с доклада от проведените проверки се връчват на заявителя.

(4) Когато в процеса на експлоатационната проверка се установи, че заявителят не е в състояние да извършва аеронавигационно обслужване в съответствие с изискванията за заявеното СИАНО, на заявителя се предлага да внесе необходимите изменения в заявлението си в определен от главния директор на ГД "ГВА" или от оправомощено от него лице срок, който не може да бъде по-дълъг от 30 дни. Предложението е писмено и мотивирано, като се подписва от главния директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице.

(5) Ако в определения по ал. 4 срок заявителят внесе необходимите изменения, срокът за произнасяне на ГД "ГВА" по издаване на СИАНО започва да тече от момента на получаване на коригираното заявление.

(6) Ако в определения по ал. 4 срок заявителят не внесе необходимите изменения в заявлението си, със заповед на главния директор на ГД "ГВА" или на оправомощено от него лице процедурата по издаване на СИАНО се прекратява.

(7) Всеки член на комисията по чл. 6 изготвя доклад съобразно своята компетентност, който се предоставя на председателя за изготвяне на окончателен доклад.

(8) Комисията по чл. 6 изготвя доклад за извършената експлоатационна проверка и предоставя на главния директор на ГД "ГВА" или на оправомощено от него лице заключение за годността на заявителя да предоставя аеронавигационно обслужване в съответствие с исканото СИАНО.

Чл. 8. (1) Когато в процеса на експлоатационната проверка се установи, че кандидатът за издаване на СИАНО не отговаря на приложимите изисквания, главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице мотивирано отказва издаването на СИАНО.

(2) Отказът по ал. 1 и прекратяването на процедурата по чл. 7, ал. 2 и 6 подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

Раздел III.
Издаване на СИАНО

Чл. 9. (1) Свидетелството за извършване на аеронавигационно обслужване се издава по образец (приложение № 2) и съдържа:

1. национален орган за надзор, издал свидетелството;

2. наименование, правноорганизационна форма и адрес на заявителя;

3. сертифицирани видове обслужване;

4. дата на издаване и срок на валидност на свидетелството.

(2) Към СИАНО могат да бъдат приложени документи, налагащи допълнителни условия съгласно Приложение ІІ към Регламент (ЕО) № 550/2004.

(3) Свидетелството за извършване на аеронавигационно обслужване се издава от главния директор на ГД "ГВА" или от оправомощено от него лице в 10-дневен срок от получаване на доклада по чл. 7, ал. 8.

Чл. 10. (1) Свидетелството за извършване на аеронавигационно обслужване се издава със срок на валидност до 5 години по преценка на ГД "ГВА" в зависимост от всеки отделен случай.

(2) Издадените СИАНО се вписват в регистъра по чл. 4, ал. 1.

 

Раздел IV.
Изменения и продължаване срока на валидност на СИАНО

Чл. 11. (1) За продължаване срока на валидност на издадено СИАНО, ДАНО подава заявление до главния директор на ГД "ГВА" не по-късно от 90 дни преди изтичане на срока за валидност на свидетелството.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат документите по чл. 5, ал. 2.

Чл. 12. Продължаването на срока на валидност на СИАНО се извършва след проверка на организацията и дейността на ДАНО, в резултат на която са установени съответствието и спазването на всички изисквания за издаденото СИАНО.

Чл. 13. (1) Изменения в издадено СИАНО се извършват по заявление на ДАНО, подадено не по-късно от 40 дни преди планираната от него дата за влизане в сила на съответното изменение. В заявлението се посочват конкретните искания за внасяне на изменения в издаденото СИАНО. Към заявлението се прилагат съответните документи по чл. 5, ал. 2.

(2) Изменения в издадено СИАНО могат да се направят само ако ДАНО докаже, че е в състояние да изпълнява всички изисквания, норми и стандарти, приложими за съответното изменение. В този случай срокът на валидност на СИАНО не се променя.

Чл. 14. (1) При постъпило заявление по чл. 13 главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице със заповед определят комисия и разпореждат извършването на експлоатационна проверка за съответствие на предложеното изменение с изискванията за съответния вид обслужване.

(2) Когато в процеса на експлоатационната проверка по ал. 1 се установи, че доставчикът не е в състояние да извършва аеронавигационно обслужване в съответствие с изискванията за исканото изменение, главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице мотивирано отказва изменението на СИАНО.

(3) Отказът за изменение на СИАНО по ал. 2 подлежи на обжалване по реда наАдминистративнопроцесуалния кодекс.

 

Раздел V.
Дерогации

Чл. 15. (1) По изключение от изискванията по чл. 5, ал. 1 може да се заяви извършване на аеронавигационно обслужване само в обслужваното гражданско въздушно пространство на Република България, като заявителят се откаже от взаимно признаване на СИАНО в границите на единното европейско небе (ЕЕH).

(2) В случаите по ал. 1 се подава заявление за издаване на СИАНО, ограничено за обслужване само в гражданското въздушно пространство на Република България.

Чл. 16. (1) Заявителят може да подаде заявление по чл. 15, ал. 2, когато извършва или планира да извършва обслужване на една или повече категории въздушно движение и при условията, посочени в чл. 5, пар. 2 от Регламент (ЕС) № 1035/2011.

(2) Заявителят за предоставяне на аеронавигационно обслужване с дерогации следва да отговаря на условията по чл. 5, пар. 2 от Регламент (ЕС) № 1035/2011.

(3) В случай че по обективни причини заявителят не може да предостави доказателства, че отговаря на критериите по ал. 2, ГД "ГВА" може да приеме аналогични данни или прогнозни резултати по отношение на условията по ал. 1 и 2.

(4) При подаване на заявление по чл. 15, ал. 2 заявителят предоставя на ГД "ГВА" и доказателства за съответствие с посочените изисквания по ал. 1 - 3.

Чл. 17. Главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице разрешава заявените дерогации в съответствие с изискванията на чл. 5, пар. 3 - 6 от Регламент (ЕС) № 1035/2011.

 

Раздел VI.
Наблюдение за съответствие с приложимите изисквания

Чл. 18. (1) Главният директор на ГД "ГВА" утвърждава индикативна двугодишна програма за инспекции на всички ДАНО с валидни СИАНО с цел проверка на съответствието им с приложимите общи изисквания за извършване на аеронавигационно обслужване и с условията към свидетелствата.

(2) Програмата по ал. 1 съдържа програма за регулаторни одити по безопасността в съответствие с чл. 7 от Регламент (ЕС) № 1034/2011.

(3) В програмата по ал. 1 се предвижда извършване на ежегодна цялостна проверка на всеки ДАНО и в нея се указват планираните периоди на инспекциите на различните организации и техните обекти.

(4) Програмата по ал. 1 подлежи на ежегоден преглед и обновяване при необходимост и се основава на оценка на рисковете за различните дейности, съставляващи извършваното обслужване.

(5) При разработването на програмата по ал. 1 при необходимост се извършват консултации със съответния ДАНО и с всякакви други компетентни органи.

Чл. 19. (1) Въз основа на програмата по чл. 18, ал. 1 главният директор на ГД "ГВА" утвърждава годишна програма на плановите инспекции. В срок до 10 дни след утвърждаване на програмата главният директор на ГД "ГВА" изпраща до всеки ДАНО съответната част от програмата.

(2) Програмата по ал. 1 и обхватът на включените в нея инспекции могат да се променят при възникване на необходимост. Доставчиците на аеронавигационно обслужване се уведомяват за промяната в срок до 10 дни след утвърждаването й.

(3) В случаите на констатиране в дейността на притежателя на СИАНО на неблагоприятни тенденции и фактори, значителни съкращения и текучество на оперативния и техническия персонал, финансови задължения към оперативния и техническия персонал, бюджета, общественото осигуряване, по договорни правоотношения и други финансови задължения ГД "ГВА" завишава надзора относно спазването на изискванията за безопасност на предоставяното обслужване и увеличава броя на инспекциите.

Чл. 20. (1) За осигуряване на постоянен контрол върху сертифицираните видове обслужване на ДАНО се провеждат и извънредните инспекции.

(2) Извънредни инспекции се извършват винаги в случаите на авиационни произшествия или сериозни инциденти или когато ДАНО се отклонява от действащите норми, правила и процедури, свързани с безопасността и сигурността.

Чл. 21. (1) Главният директор на ГД "ГВА" утвърждава наръчник на инспекторите, участващи в сертифицирането на ДАНО и осъществяване на текущия надзор над дейността им.

(2) Като част от наръчника се утвърждава комплект проверовъчни листове, които се използват при извършване на инспекцията и отразяват наличието на съответствие на ДАНО и извършваното от него обслужване с нормите, правилата и процедурите, обект на плановите или извънредни инспекции.

Чл. 22. (1) Главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице издава заповед за извършване на планова инспекция и утвърждава план за провеждането й.

(2) Лицата, провеждащи инспекцията, извършват съответните действия по чл. 6, ал. 1.

(3) Доставчикът се уведомява за плановите инспекции писмено най-малко 5 работни дни преди тяхното провеждане.

Чл. 23. (1) При поискване от ГД "ГВА" ДАНО представя всички доказателства, необходими за удостоверяване на съответствието с приложимите регулаторни изисквания.

(2) Проверяваните организации са длъжни да осигуряват достъп на проверяващите до цялата необходима информация при изпълнение на служебните им задължения.

(3) Лицата, извършващи инспекциите и проучванията за установяване на съответствие, имат правата, посочени в чл. 7 от Регламент (ЕС) № 1035/2011 и чл. 16б, ал. 3 ЗГВ.

(4) Лицата, участващи в извършването на инспекцията, както и лицата, които по силата на служебните си задължения в ГД "ГВА" или в квалифицирана организация имат достъп до информация, получена при провеждане на инспекцията, са длъжни да не разгласяват получената при или по повод изпълнение на служебните им задължения информация за ДАНО.

Чл. 24. (1) След всяка инспекция се изготвя доклад, който съдържа констатациите от инспекцията, както и приложимите регулаторни изисквания, които са нарушени, в случаите на констатирани несъответствия.

(2) Копие от доклада се връчва на ДАНО, а оригиналът се прилага към служебното му дело почл. 4, ал. 2.

(3) Когато докладът съдържа констатации за несъответствия с общите изисквания или условията, приложени към свидетелството, в срок до 10 дни от издаване на доклада главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице съобщава на проверяваната организация констатациите от проверката и едновременно с това изисква коригиращи действия, без това да засяга което и да било допълнително действие, изисквано от приложимите регулаторни изисквания за безопасност.

Чл. 25. (1) В двуседмичен срок от връчване на доклада ДАНО представя на ГД "ГВА" план за действие, в който се определят всички коригиращи действия и съответните срокове за всяко действие с цел отстраняване на констатациите за несъответствия.

(2) Главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице се произнася по плана за действие по ал. 1 в 20-дневен срок от получаването му и одобрява плана за действие по ал. 1, ако предложените коригиращи действия са достатъчни за отстраняване на несъответствията и сроковете за изпълнението им са приемливи.

(3) При необходимост от промяна в плана за действие главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице указва на проверяваната организация да извърши необходимите корекции в 10-дневен срок от получаване на уведомление, че планът не е приет.

Чл. 26. Проверяваната организация извършва коригиращите действия, приети от главния директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице, в сроковете по одобрения план за коригиращи действия.

Чл. 27. Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" или квалифицирана организация извършва проверка за изпълнението на коригиращите действия и писмено уведомява проверяваната организация за резултатите от нея.

Чл. 28. (1) В случай че коригиращите действия не са изпълнени в сроковете по одобрения план за коригиращи действия, както и в случаите по чл. 16е, ал. 5 и 6 ЗГВ, ГД "ГВА" или квалифицираната организация предприема подходящи мерки по отношение на проверяваната организация, включително налагане на административни наказания по глава дванадесета от ЗГВ, прекратяване, спиране или ограничаване на правата, произтичащи от издаденото свидетелство.

(2) Мерките по ал. 1 се предприемат при осигуряване непрекъснатост на аеронавигационното обслужване и без да се застрашава безопасността.

Чл. 29. (1) В случаите, когато във функционална система е открито състояние, което е в разрез с изискванията за безопасност и което налага незабавни действия, главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице издава указание по безопасност съгласноприложение № 3, което подлежи на незабавно изпълнение след внасянето му в деловодството на ДАНО или след връчването му на съответните длъжностни лица на ДАНО.

(2) Указанието по безопасност по ал. 1 съдържа най-малко информацията по чл. 13, пар. 2 отРегламент (ЕС) № 1034/2011.

(3) Главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице изпраща копие на указанието за безопасност до Европейската агенция по авиационна безопасност (EASA) и до всички други съответни компетентни органи, по-специално до тези, които участват в надзора на безопасността на функционалната система, както и до Европейската комисия.

(4) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" проверява спазването на указанието за безопасност.

 

Раздел VII.
Надзор над безопасността при промени във функционалните системи

Чл. 30. (1) Въвеждането на нови или извършването на промени във функционалните системи, свързани с предоставяното обслужване от страна на ДАНО, се извършва по процедури, одобрени от ГД "ГВА".

(2) Одобрението на процедурите за извършване на промените се извършва по реда на чл. 13и при извършване на необходимите инспекции по раздел VІ.

(3) Доставчик на аеронавигационно обслужване с валидно СИАНО, планирал да извърши промени в съответствие с ал. 1, е длъжен да уведоми ГД "ГВА", като представи график за извършване на планираните промени, оценка за безопасност и план за намаляване на негативните влияния при извършване на промяната.

(4) В 15-дневен срок от получаване на уведомлението по ал. 3 ГД "ГВА" извършва оценка на предложените промени.

Чл. 31. Когато при оценката по чл. 30, ал. 4 се установи, че за предложените промени е приложим чл. 10, пар. 1 от Регламент (ЕС) № 1034/2011, ГД "ГВА" уведомява ДАНО в петдневен срок след изтичане на срока по чл. 30, ал. 4, че промяната може да бъде въведена само след извършване на преглед по безопасността и получаване на изрично уведомление от главния директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице, че промените са приемливи за ГД "ГВА", съгласно критерии, утвърдени от главния директор на ГД "ГВА" в съответствие с изискванията на чл. 10, т. 2 от Регламент (ЕС) № 1034/2011.

Чл. 32. Доставчикът на аеронавигационно обслужване въвежда планираните промени, ако в 20-дневен срок от внасяне на уведомлението за планираните промени в деловодството на ГД "ГВА" не получи уведомление по предходния член, че следва да бъде приложен чл. 10 отРегламент (ЕС) № 1034/2011 по ал. 1 относно необходимостта от извършване на преглед по безопасността и получаване на изрично одобрение от ГД "ГВА".

Чл. 33. (1) В случаите по чл. 31 главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице със заповед назначават комисия, която извършва прегледа за безопасност.

(2) Прегледите по безопасността се извършват в съответствие с чл. 10, пар. 2 от Регламент (ЕС) № 1034/2011.

(3) Когато в процеса на прегледа се установи, че ДАНО не е в състояние да извършва безопасно аеронавигационно обслужване при извършване на планираните промени, главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице изисква преработване на плана за намаляване негативните влияния на промените.

(4) След като комисията по ал. 3 се увери, че са предприети всички мерки за гарантиране безопасността на аеронавигационното обслужване и не се нарушава съответствието с основните и специфичните изисквания по приложения I - V от Регламент (ЕС) № 1035/2011, главният директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице в 5-дневен срок след представяне на доклада на комисията писмено уведомява ДАНО, че предложените промени са одобрени от ГД "ГВА".

 

Раздел VIII.
Правила за безопасност на дейността на инженерния и техническия персонал

Чл. 34. С цел регулиране на безопасността при дейностите на инженерния и техническия персонал по отношение на дейностите по обслужване на въздушното движение и обслужване по комуникации, навигация и наблюдение главният директор на ГД "ГВА":

1. издава правила за безопасност за инженерния и техническия персонал, който изпълнява оперативни дейности, свързани с безопасността;

2. осигурява надзор в съответствие с раздел VI на безопасността по отношение на инженерния и техническия персонал, определен от оперативна организация да изпълнява оперативни задачи, свързани с безопасността;

3. при наличие на основателни причини и след проверка предприема съответни действия съгласно раздел VІ спрямо оперативната организация и/или неговия технически и инженерен персонал, които не отговарят на изискванията по т. 3.3 от Приложение ІІ от Регламент (ЕС) № 1035/2011;

4. проверява и удостоверява, че са въведени подходящи методи, обективирани в процедури, договорености и механизми, които гарантират, че трети страни, изпълняващи оперативни дейности, свързани с безопасността, отговарят на изискванията по т. 3.3 от Приложение № 2 от Регламент (ЕС) № 1035/2011.

 

Раздел IX.
Процедура за извършване на партньорски проверки 

Чл. 35. (1) Партньорските проверки се извършват в съответствие с чл. 10 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1035/2011.

(2) Главният директор на ГД "ГВА" изготвя списък с национални експерти, които могат да участват в партньорски проверки на национални надзорни органи на държави - членки на Европейския съюз.

(3) Списъкът се одобрява от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, след което се изпраща от главния директор на ГД "ГВА" на Европейската комисия.

Чл. 36. При получаване на уведомление от Европейската комисия за провеждане на партньорска проверка на националния надзорен орган на Република България и списъка на експертите, които ще участват в проверката, списъкът се одобрява от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията по предложение на главния директор на ГД "ГВА".

Чл. 37. (1) В 3-месечен срок от получаване на доклада от партньорската проверка главният директор на ГД "ГВА" представя на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията становище по доклада от проверката за одобрение.

(2) Становището по ал. 1 може да съдържа забележки към доклада от проверката, както и мерки за предприети или планирани действия по изпълнение на препоръките от проверката в определения за това срок.

(3) Одобреното становище се изпраща на Европейската комисия от главния директор на ГД "ГВА".

 

Раздел X.
Квалифицирани организации

Чл. 38. (1) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" може да признава квалифицирани организации, които да извършват проверки по чл. 1, ал. 1, т. 2 и при условията и по реда на Регламент № 550/2004 ЕС и Регламент за изпълнение (ЕС) № 1034/2011.

(2) Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията утвърждава признатите квалифицирани организации по ал. 1.

(3) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" поддържа регистър на признатите и утвърдени организации.

 

Раздел XI.
Извършване на проверки на ДАНО за установяване на съответствие с приложимите изисквания в условията на функционален блок въздушно пространство (ФБВП)

Чл. 39. Проверките на ДАНО за установяване на съответствие с общите изисквания и условията по свидетелството в случаите на ФБВП се извършват в съответствие с тази наредба, доколкото в международния договор за установяване на ФБВП и в документите, издадени въз основа на договора, не е предвидено друго.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба термините, използвани в нея, имат значението, посочено в Регламент (ЕО) № 549/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2004 г. за определяне на рамката за създаването на Единно европейско небе (рамков регламент),Регламент за изпълнение (ЕС) № 1034/2011 на Комисията от 17 октомври 2011 г. относно надзора на безопасността при управлението на въздушното движение и аеронавигационното обслужване и за изменение на Регламент (ЕС) № 691/2010 и Регламент за изпълнение (ЕС) № 1035/2011 на Комисията от 17 октомври 2011 г. за определяне на общи изисквания при доставянето на аеронавигационни услуги и за изменение на Регламент (ЕО) № 482/2008 и Регламент (ЕС) № 691/2010.

§ 2. Наредбата осигурява прилагането на Регламент за изпълнение (ЕС) № 1034/2011 на Комисията от 17 октомври 2011 г. относно надзора на безопасността при управлението на въздушното движение и аеронавигационното обслужване и за изменение на Регламент (ЕС) № 691/2010, Регламент за изпълнение (ЕС) № 1035/2011 на Комисията за определяне на общи изисквания при доставянето на аеронавигационни услуги и за изменение на Регламент (ЕО) № 482/2008 и Регламент (ЕС) № 691/2010 във връзка с Регламент 549/2004 ЕС и Регламент 550/2004 ЕС.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 3. Тази наредба се издава на основание чл. 16в, ал. 3 от Закона за гражданското въздухоплаване.

§ 4. Наредба № 2096 от 2006 г. за условията и реда за издаване и отнемане на свидетелство за извършване на аеронавигационно обслужване в обслужваното гражданско въздушно пространство на Република България (ДВ, бр. 102 от 2006 г.) се отменя.

§ 5. (1) Свидетелствата за извършване на аеронавигационно обслужване в обслужваното гражданско въздушно пространство на Република България, издадени до влизане в сила на тази наредба, запазват действието си до изтичане на срока на валидност, посочен в тях.

(2) Продължаването на валидността, изменението, ограничаването, спирането и прекратяването на правата по свидетелства, издадени при действието на отменената наредба, се извършват по тази наредба.

(3) Процедурите за първоначално издаване, изменение или продължаване на валидността на свидетелство за доставчик на аеронавигационно обслужване, започнали по реда на отменената Наредба № 2096 от 2006 г. за условията и реда за издаване и отнемане на свидетелство за извършване на аеронавигационно обслужване в обслужваното гражданско въздушно пространство на Република България (ДВ, бр. 192 от 2006 г.), приключват по реда и при спазване на изискванията на тази наредба.

§ 6. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".

 

Приложение № 1 към чл. 5, ал. 2


 

ЗАЯВЛЕНИЕ

 

ЗА ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА АЕРОНАВИГАЦИОННО

ОБСЛУЖВАНЕ

дата

 

 

Заявление за първоначално издаване на свидетелството 

Заявление за продължаване на срока на валидност на свидетелството 

Заявление за изменение на свидетелството

1. Наименование и правноорганизационна форма на заявителя:

 

2. Търговско име на заявителя (ако е различно):

 

3. Седалище и адрес на управление:

 

4. Данни за контакт:

Име:

 

Телефон:

 

Факс:

 

Електронна поща:

 

5. Обхват на обслужването, за което се изисква издаване на свидетелство в съответствие със Закона за гражданското въздухоплаване, тази Наредба за условията и реда за издаване и отнемане на свидетелство за извършване на аеронавигационно обслужване в обслужваното гражданско въздушно пространство на Република България и Регламент № 550/2004 (ЕО).

 

 ОВД (ATS)

 КНО (CNS)

 АИО (AIS)

 МЕТ (MET)

 

 

 

(за подробно описание, моля, обърнете се към стр. 3 от този формуляр)

6. Име (или упълномощено длъжностно лице):

 

7. Подпис (упълномощено длъжностно лице):

 

8. Място и дата:

 

(място)

 

(дата)

9. Описание на организацията и структура (отбележете съответно):

 Заявление за първоначално издаване на СИАНО

Три копия от описанието и структурата на организацията се предоставят заедно с този формуляр.

 Заявление за продължаване срока на валидност на СИАНО

Три копия от описанието и структурата на организацията се предоставят заедно с този формуляр.

 Заявление за промени

Три копия от промените в предишното описание и структура се предоставят заедно с този формуляр.

10. Въпросник (отбележете съответно).

Отговорите на въпросниците, определени в процедура на ГД "ГВА" за издаване на свидетелство за извършване на аеронавигационно обслужване, се предоставят заедно с този формуляр (Приложими при поискване от страна на ГД "ГВА" в случаите на първоначално сертифициране).

11. Дерогации (ако са приложими).

 За попълване само ако организацията кандидатства за специфични занижения съгласно раздел V на Наредбата за издаване и отнемане на свидетелство за извършване на аеронавигационно обслужване и чл. 5 от Регламент (EC) № 1035/2011 и тези ограничения са определени като подходящи от страна на ГД "ГВА".

Отбележете:

 Кандидатът е запознат, че съгласно раздел V на Наредбата за издаване и отнемане на свидетелство за извършване на аеронавигационно обслужване и чл. 5 от Регламент (ЕС) № 1035/2011 свидетелството няма да позволява предоставянето на трансгранично обслужване и кандидатът няма да се възползва от правото за взаимно определяне в рамките на Единното европейско небе.

 Кандидатът възнамерява да предоставя обслужване само по отношение на една или повече от следните категории:

 авиационна работа по смисъла на чл. 2, ал. 1 от Регламент (ЕС) № 1035/2011;

 въздухоплаване с общо предназначение по смисъла на чл. 2, ал. 4 от Регламент (ЕС) № 1035/2011;

 търговски въздушен превоз, ограничен до въздухоплавателни средства с максимална излетна маса, по-малка от 10 t или с по-малко от 20 пътнически седалки;

 търговски въздушен превоз с по-малко от 10 000 движения годишно независимо от максималната излетна маса и броя на пътническите седалки, като под "движения" се разбира сумата от излитанията и кацанията, която се изчислява като средна стойност за предходните три години.

 Кандидатът е доставчик на АНО, различен от доставчик на обслужване на въздушното движение, и има брутен годишен оборот от 1 000 000 EUR или по-малко от услугите, които предоставя или планира да предоставя.

 Кандидатът е документирал съответните доказателства за всичко описано в експозицията на своята организация.

12. Подробно описание на обслужванията, за които се изисква свидетелство за извършване на АНО/промени.

i) Използвайте необходимия брой страници за попълване на таблицата.

ii) Използвайте вида обслужвания, техните части или подчасти в таблицата за описание на целта на обслужванията, за които се изисква свидетелство.

iii) Попълнете само местата, имащи отношение към заявлението.

iv) "Условията, предложени от заявителя" следва да включват всички условия и ограничения, определени от организацията, във връзка с обслужванията, за които се изисква СИАНО. Предложените от заявителя условия следва да бъдат ясно формулирани и да попадат в категориите на възможните условия, които могат да бъдат приложени към свидетелството, съгласно чл. 9, ал. 2 от Наредбата за издаване и отнемане на свидетелство за извършване на аеронавигационно обслужване, за изискванията към организациите, извършващи аеронавигационно обслужване, и надзора върху тях.

v) Когато е необходимо, условията могат да бъдат описани чрез препратка към приложената към заявлението или чрез друга съответстваща документация.

 

Обслужвания

Вид предоставяно обслужване

Част от предоставяно обслужване

Подчаст от предоставяно обслужване

Предложени от заявителя условия

 

................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

Приложение № 2 към чл. 9 (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2014 г.)


 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

REPUBLIC OF BULGARIA

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА,

ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

И СЪОБЩЕНИЯТА

MINISTRY OF TRANSPORT, INFORMATION TECHNOLOGY AND COMMUNICATIONS

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ

"ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

DIRECTORATE GENERAL "CIVIL AVIATION ADMINISTRATION"

СВИДЕТЕЛСТВО

CERTIFICATE

№ ........../...................20...г.

Съгласно Регламент (ЕС) № 550/2004 и Регламент за изпълнение (ЕС) № 1035/2011, чл. 16в, ал. 2 от Закона за гражданското въздухоплаване и Наредбата за издаване и отнемане на свидетелство за извършване на аеронавигационно обслужване, за изискванията към организациите, извършващи аеронавигационно обслужване, и надзора върху тях, които са в сила към момента, и при условията, посочени в свидетелството, Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД "ГВА") удостоверява в качеството си на национален надзорен орган, че:

Pursuant to Regulation (EC) 550/2004 of the European Parliament and of the Council, Commission Regulation (EC) 1035/2011, Art. 16c, (2) of the Civil Aviation Act, Regulation of the Minister of Transport, Information Technology and Communications for the time being in force and subject to the conditions specified in this certificate, the DG CAA hereby certifies:

(Име и адрес на организацията)

(Аpplicant Organisation Name and Address)

като организация - доставчик на аеронавигационно обслужване, съответства на Общите изисквания, приложими към обслужванията, посочени в приложения списък, и е годен да ги предоставя.

as an air navigation service provider organisation is compliant with the Common Requirements applicable to the services listed in the attached schedule and, therefore, capable оf providing them.

Общи условия

1. Това свидетелство изисква съответствие с процедурите и другите договорености, специфицирани в описанието и структурата на организацията.

2. Това свидетелство е валидно, докато организацията отговаря на приложимите Общи изисквания и специфични условия, определени за обслужванията, включени в приложения списък.

3. Предмет на съответствие с условията, което може да бъде удостоверено от ГД "ГВА" по всяко време, това свидетелство ще бъде валидно за период от ... (...) години и ще бъде подновено в случай на необходимост при заявяване от страна на организацията.

General Conditions

1. This certificate requires compliance with the procedures and other arrangements specified in the organisation exposition.

2. This certificate is valid whilst the organisation remains compliant with the applicable Common Requirements and the specific conditions identified for the services included in the certificate schedule.

3. Subject to continuous compliance with the foregoing conditions, which may be verified by the NSA at any time, this Certificate shall remain valid for a .....(.....) years period and be renewed if is necessary by request from the organization.

Място и дата на издаване: ............. , ............. , 20 ....................................................................................................................................................................................................................................

Place & Date of Issue:

Подпис: ......................................................................................................................................................................................................................................................................

Signature: (Главен директор на ГД "ГВА" или оправомощено от него лице/signature of the Director General DG CAA or authorized person)

Име на организацията:

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

(име на заявителя)

Референция: .................................................................................................................................................................................................................................................................

(номер на свидетелството, издадено от ГД "ГВА")

 

Услуги

Вид на обслужванията, които ще бъдат предоставяни

Част от обслужванията, които ще бъдат предоставяни

Подчаст на обслужванията, които ще бъдат предоставяни

Идентифицирани условия

 

ОВД

(АТС)

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

КНН

(CNS)

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

АИО

(AIS)

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

МЕТ

(MET)

..............................................................................................................................................................................................................................................................................

Дата на издаване: ..............................., 20 ................

Подпис: ..................................................

(за ГД "ГВА")

 

 

Приложение № 3 към чл. 29, ал. 1


 

До (To) .....................

.....................

 

УКАЗАНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ

(Safety Directive)

 

На основание чл. ХХ на Наредба ХХ на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията и чл. 13 от Регламент (ЕС) № 1034/2011

(Pursuant to art. Xx of National Regulation ХХ of the Minister of Transport, Information Technology and Communications and art. 13, Regulation 1034/2011)

 

1. Условие, застрашаващо безопасността:

(Unsafe condition)

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

2. Засегната функционална система:

(Affected functional system)

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

3. Необходими действия и обосновка:

(Actions required and rationale)

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

4. Срок за извършване на необходимите действия в съответствие с указанието по безопасност:

(Time limit for compliance of the required actions with the safety directive)

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

 

 

5. Дата на влизане в сила:

 

(Date of entry into force)

.................................... г.

 

 

Указанието издал:

Указанието получил:

.............................................

.............................................

(Issued by)

(Issued by)

Име: ..............................

Име: ..............................

(Name)

(Name)

Длъжност: .....................

Длъжност: .....................

(Job title)

(Job title)