НАРЕДБА № 37 ОТ 23 ОКТОМВРИ 2014 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВА НА АВИАЦИОННИТЕ ОПЕРАТОРИ И КОНТРОЛА ВЪРХУ ТЯХ

В сила от 11.11.2014 г. Издадена от Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията Обн. ДВ. бр.93 от 11 Ноември 2014г. 

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за издаване на свидетелство за авиационен оператор (САО), който извършва търговски въздушен превоз със самолети и вертолети, както и за наземните инспекции на въздухоплавателни средства на оператори под надзор за безопасност от друга държава.

(2) С тази наредба се определят правилата за условията за поддържане, изменение, ограничаване, спиране и отнемане на свидетелствата на авиационните оператори, както и за условията, при които операциите се забраняват или ограничават.

(3) В наредбата се определят организацията и отговорностите на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" (ГД ГВА), свързани с издаването, поддържането, изменението, ограничаването, спирането и отнемането на свидетелствата на авиационните оператори и контрола върху тях.

Чл. 2. (1) Авиационните оператори могат да извършват търговски въздушен превоз при условие, че са получили издадено от ГД ГВА свидетелство за авиационен оператор съгласноРегламент (ЕС) № 965/2012 от 5 октомври 2012 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (Регламент (ЕС) № 965/2012) (ОВ, L 296 от 2012 г.).

(2) Всички издадени одобрения от ГД ГВА съгласно Регламент (ЕС) № 965/2012, както и всички други свързани с него условия се съдържат в спецификациите към свидетелството за авиационен оператор.

Чл. 3. Тази наредба не се прилага за:

1. въздухоплавателни средства, които се използват за военни, митнически или полицейски цели;

2. полети за парашутни скокове и полети за гасене на пожари и за свързаните с тях полети за пребазиране и обратни полети, при които превозваните лица са онези, които обикновено се намират на борда по време на полети за парашутни скокове или за гасене на пожари;

3. полети, изпълнявани непосредствено преди, по време или непосредствено след специализирани дейности или изпълнявани във връзка с авиационни работи и при които с изключение на членовете на екипажа на борда на въздухоплавателното средство не присъстват повече от 6 души, необходими за извършване на дейността;

4. въздушни операции, попадащи в обхвата на член 1, параграф 2, буква "а" от Регламент (ЕС) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общите правила в областта на гражданското въздухоплаване и създаването на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО (Регламент (ЕО) № 216/2008) (ОВ, L 79 от 2008 г.).

Чл. 4. (1) Чрез прилагане на изискванията на Регламент (ЕС) № 965/2012 се цели поддържането на най-добрите стандарти за безопасност при експлоатацията на граждански въздухоплавателни средства, за подобряване на гражданското въздухоплаване и да се гарантира съответствие при експлоатацията на граждански въздухоплавателни средства в рамките на общността.

(2) За постигането на тези цели ГД ГВА като компетентен орган по прилагането на Регламент (ЕО) № 216/2008 и Регламент (ЕС) № 965/2012:

1. отговаря за издаване, изменение, ограничаване, спиране и отнемане на свидетелствата на авиационните оператори, участващи в операции на въздушния транспорт, за условията, при които операциите се забраняват или ограничават при определени условия в интерес на безопасността, както и за текущия надзор над операторите, осъществяван по реда на чл. ARO.GEN.300 и в съответствие с чл. ARO.GEN.305 от Регламент (ЕС) № 965/2012;

2. осигурява и поддържа квалифициран персонал, обучен в съответствие с Регламент (ЕС) № 965/2012;

3. предоставя на съответния персонал всички нормативни актове, стандарти, правила, технически публикации и вътрешни документи;

4. прилага система за непрекъсната оценка на алтернативните мерки за съответствие, използвани от нея или от организациите и лицата под неин надзор в съответствие с изискванията на чл. ARO.GEN.120 от Регламент (ЕС) № 965/2012;

5. уведомява Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ) в съответствие с чл. ARO.GEN.125, както и с чл. ARO.GEN.135 от Регламент (ЕС) № 965/2012;

6. поддържа система за планиране на персонала, който притежава необходимите знания и опит и е преминал първоначално и периодично обучение с цел поддържане на компетентността;

7. поддържа вътрешен одит и процес за управление на риска в областта на безопасността, за да се гарантира предприемането на коригиращи действия, когато е необходимо, като е определено лице, което отговаря пред ръководството на ГД ГВА за функцията по наблюдение на съответствието;

8. за всяка област на дейност, включително системата за управление, е назначено лице, което носи отговорността за управлението на съответните задачи; системата е в съответствие с изискванията на чл. ARO.GEN.210 от Регламент (ЕС) № 965/2012;

9. изпълнява задълженията си, произтичащи от проверки на ЕААБ, като й предоставя копие от процедурите по системата за управление с цел стандартизиране;

10. поддържа система за водене на отчетност, която осигурява съхранение, достъп и надеждно проследяване на документираните правила и процедури на системата за управление, съгласно чл. ARO.GEN.220 от Регламент (ЕС) № 965/2012.

Чл. 5. (1) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" разработва и въвежда Национална програма за безопасност в гражданското въздухоплаване.

(2) Програмата подлежи на преразглеждане на всеки 12 месеца.

(3) Структурното звено в администрацията, което отговаря за летателната експлоатация в гражданското въздухоплаване, организира и провежда дейността си в съответствие с програмата по ал. 1.

Чл. 6. Инспекторите, на които е възложено осъществяването на контрола върху летателната експлоатация, притежават необходимата компетентност, за да:

1. определят съответствието на притежателите на САО с изискванията на Регламент (ЕО) № 216/2008 г., регламентите по неговото изпълнение, Регламент (ЕС) № 965/2012 и на наредбата;

2. оценяват доколко са ефективни вътрешните процедури за мониторинг на авиационните оператори, както и потвърждават или отказват да потвърдят наличието на достатъчни ресурси и разработени процедури съгласно предвиденото в системата за съответствие на притежателя на САО;

3. потвърждават непрекъснатото съответствие на авиационните оператори с изискванията и ефективността на прилаганите от оператора система за съответствие и система за управление на безопасността (SMS), включително и План за действия при аварийни ситуации (ERP).

Чл. 7. (1) Инспектори могат да бъдат лица с подходящи квалификация, обучение и опит, за да могат да дават обективна оценка на персонала и дейността на авиационните оператори, които инспектират.

(2) В изпълнение на изискването по ал. 1 ГД ГВА въвежда програма за първоначално и периодично обучение на инспекторите.

(3) Назначаването на нов инспектор става след успешно завършена програма за първоначално обучение, която включва най-малко:

1. обща характеристика, система и структура на правото в областта на гражданското въздухоплаване;

2. Конвенцията за международно гражданско въздухоплаване (Чикагска конвенция), приложенията към нея (анекси) и други документи на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО);

3. Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност, Регламент (ЕС) № 965/2012 на Комисията от 5 октомври 2012 г., приемливи мерки за съответствие (AMC) и ръководни материали (GM);

4. национално законодателство в областта на гражданското въздухоплаване;

5. ефективността на прилаганите от оператора система за съответствие и система за управление на безопасността (SMS), включително и План за действия при аварийни ситуации (ERP);

6. принципи на човешкия фактор;

7. наръчници на инспектора;

8. обучение "в работа";

9. техническо обучение, подходящо за функциите и задачите на инспектора, особено за областите, подлежащи на одобрение.

(4) Минимално необходимото съдържание на програмата за периодично обучение на инспекторите обхваща промените в законодателството в областта на гражданското въздухоплаване, засягащи дейността на съответния инспектор.

(5) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" поддържа лично досие на всеки инспектор, в което се съхраняват данни за неговото образование, квалификация и проведените обучения.

Чл. 8. (1) След успешно завършена програма за първоначално обучение всеки инспектор получава инспекторска карта, която съдържа актуална снимка. Правомощията на инспекторите зависят от тяхната квалификация и са определени в допълнения към длъжностните характеристики за заеманата длъжност.

(2) Инспекторите имат право на достъп до всички звена в организациите, наземните съоръжения, въздухоплавателните средства - както на земята, така и във въздуха, и до всякаква документация. Операторите са длъжни да осигуряват достъп на инспекторите по всяко време.

Чл. 9. (1) В своята дейност инспекторите прилагат одобрен от главния директор на Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" Наръчник на инспектора (НИ).

(2) Наръчникът на инспектора по ал. 1 съдържа изрични, актуални и изчерпателни процедури, които се изпълняват от инспекторите при контролната им дейност.

Чл. 10. (1) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" поддържа списък, в който се вписват актуални данни от издадените и валидни свидетелства на авиационните оператори.

(2) Списъкът по ал. 1 съдържа данни за авиационния оператор: телефонните номера, адресите за кореспонденция на ръководния персонал на авиационния оператор, включително и на неговия ръководител, списък с типовете и моделите въздухоплавателни средства, с които се извършва въздухоплавателната дейност, видовете разрешени дейности, обхвата и предназначението на извършените инспекции.

(3) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" предоставя информация за всяко издадено от нея САО на Европейската агенция за авиационна безопасност (ЕААБ), когато е приложимо.

(4) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" поддържа архив, в който се съхраняват всички данни за авиационния оператор пет години след спиране на дейността му, съгласно чл. ARO.GEN.220 от Регламент (ЕС) № 965/2012.

(5) Условията и редът за водене на списъка и съхраняване на служебните дела се определят със заповед на главния директор на ГД ГВА.

Чл. 11. Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" изготвя и поддържа програма за надзор, която обхваща дейностите съгласно чл. ARO.GEN.300 и в периодите, определени в чл. ARO.GEN.305, както и чл. ARO.RAMP.100 от Регламент (ЕС) № 965/2012. Програмата се изпълнява чрез извършване на проверки на операторите в съответствие с изискванията й и съдържа най-малко:

1. съответствието с изискванията, приложими за оператори, преди издаването на свидетелството или одобрението;

2. съответствие с приложимите изисквания към операторите;

3. изпълнението на подходящи мерки за безопасност, както е определено в чл. ARO.GEN.135, букви "в" и "г" от Регламент (ЕС) № 965/2012.

Чл. 12. (1) Проверките по чл. 11 се извършват в съответствие с документация, която е предназначена за персонала на авиационните оператори и съдържа инструкции за изпълнение на неговите функции.

(2) Проверките се организират в инспекции, включително наземни и внезапни, и са предназначени да осигурят на ГД ГВА доказателства, в случай че се налагат допълнителни действия, включително мерките, предвидени в чл. ARO.GEN.350 и чл. ARO.GEN.355 отРегламент (ЕС) № 965/2012.

(3) Обхватът на надзора е съобразен с резултатите от предишни надзорни дейности и с приоритетите по отношение на безопасността.

(4) Обхватът на надзора на дейностите в съответствие с изискванията на част ARO.RAMP отРегламент (ЕС) № 965/2012 се определя въз основа на приоритетите по отношение на безопасността, както и въз основа на предишни надзорни дейности.

(5) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" взаимодейства с други въздухоплавателни администрации относно авиационните оператори и при необходимост се договаря за разпределение на отговорности и задачи във връзка с контрола върху дейността им.

(6) Когато дейността на лице или организация включва повече от една държава членка или ЕААБ, ГД ГВА може да се споразумее част от надзора да се осъществява от компетентните органи на държавите членки, където се осъществява дейността, или от ЕААБ. Всяко лице или организация, което е обект на такова споразумение, се информира за неговия обхват.

(7) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" събира и обработва всяка информация, която счита за полезна за надзора и безопасността, включително от наземни и внезапни инспекции, съгласно чл. ARO.GEN.300 от Регламент (ЕС) № 965/2012, които се организират, съгласно чл. ARO.GEN.350 от Регламент (ЕС) № 965/2012.

 

Глава втора.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ АВИАЦИОННИТЕ ОПЕРАТОРИ

Раздел I. Общи изисквания към авиационните оператори

Чл. 13. (1) Свидетелството за авиационен оператор, издадено в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) № 965/2012, удостоверява годността на авиационния оператор да извършва търговски въздушен превоз.

(2) При констатирани от ГД ГВА несъответствия или невъзможност за спазване на действащи норми, стандарти и правила в гражданското въздухоплаване правата по издаденото САО се ограничават, спират или отнемат.

Чл. 14. (1) Всеки авиационен оператор:

1. носи отговорност за експлоатацията на въздухоплавателните средства в съответствие с изискванията на Регламент (ЕО) № 216/2008, Регламент (ЕС) № 965/2012, в съответствие с предоставените му права при условията и ограниченията, посочени в неговото свидетелство за авиационен оператор и спецификацията към него, както и с разпоредбите в ръководството за провеждане на полетите (РПП);

2. гарантира, че неговите въздухоплавателни средства са оборудвани и екипажите са квалифицирани, както се изисква за зоната и типа на експлоатация;

3. установява и поддържа система за упражняване на оперативен контрол върху всеки полет, прилага и поддържа система за управление съгласно чл. ORO.GEN.200 от Регламент (ЕС) № 965/2012;

4. гарантира, че персоналът, назначен или пряко ангажиран в наземната и полетната експлоатация, е надлежно инструктиран, показал е способност за изпълнение на специфичните си задължения и е запознат със своите отговорности и взаимовръзката на своите задължения с цялостната експлоатация, както и че целият персонал знае и спазва законовите и подзаконовите актове и процедурите на тези държави, в които се извършват операциите, и които се отнасят до изпълнението на техните задължения;

5. установява процедури и инструкции за безопасната експлоатация на всеки тип въздухоплавателно средство, съдържащи задълженията и отговорностите на наземния състав и на членовете на екипажа, за всички видове експлоатация на земята и по време на полет; тези процедури не могат да изискват член на екипажа да изпълнява други дейности по време на критични фази на полета освен необходимите за безопасната експлоатация на въздухоплавателното средство;

6. установява система от контролни карти за всеки тип въздухоплавателно средство, които са използвани от членовете на екипажа през отделните фази на полета в нормални, извънредни и аварийни условия, за да се гарантира спазването на експлоатационните процедури в ръководството за експлоатация;

7. определя процедури за планиране на полетите, съобразени с характеристиките на въздухоплавателното средство, други експлоатационни ограничения и съответните очаквани условия по предвидения маршрут, както и на съответните летища или летателни площадки; тези процедури са включени в ръководството за провеждане на полетите (РПП); съдържанието на ръководството е съгласно чл. ORO.MLR.100 от Регламент (ЕС) № 965/2012;

8. създава и поддържа програми за обучение на персонала, включително по опасни товари, които подлежат на разглеждане и одобрение от ГД ГВА; програмите за обучение съответстват на отговорностите на персонала;

9. осигурява наличието на борда на всяко експлоатирано ВС на необходимата информация за службите за търсене и спасяване в районите, над които ще се извършва конкретният полет;

10. осигурява всеки полет да започва само при наличие на достоверна информация, че всички наземни и/или водни средства, непосредствено необходими за полета, безопасната експлоатация на въздухоплавателното средство и за защита на пътниците, съответстват на условията, при които ще се изпълнява конкретният полет, и те ще се използват правилно за тези цели;

11. предоставя достъп по всяко време до всички съоръжения, въздухоплавателни средства, документи, записи, данни, процедури или всякакви други материали, отнасящи се до дейността му, подлежаща на сертифициране, независимо дали е договорен или не, на всяко лице, упълномощено от някой от следните органи съгласно чл. ORА.GEN.105 от Регламент (ЕС) № 965/2012 – ГД ГВА и на органа, действащ съгласно разпоредбите на чл. ARO.GEN.300, буква "г", чл. ARO.GEN.300, буква "д" или на част ARО.RAMP от Регламент (ЕС) № 965/2012;

12. да докладва в ГД ГВА и на всяка друга организация, която държавата на оператора изисква да бъде информирана, всяко произшествие, сериозен инцидент и събитие, както е посочено в Регламент (ЕС) № 996/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. относно разследването и предотвратяването на произшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване и за отмяна на Директива 94/56/ЕО (ОВ, L 295 от 2010 г.) и вДиректива 2003/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юни 2003 г. относно докладване на събития в гражданското въздухоплаване (ОВ, L 167 от 2003 г.), като:

а) докладите се изготвят възможно най-бързо, но не по-късно от 72 часа, след като операторът установи състоянието, за което се отнася докладът;

б) операторът може по своя преценка да представи последващ доклад за действията, които възнамерява да предприеме, за да предотврати подобни събития в бъдеще, веднага след като установи тези действия;

13. да докладва на компетентния орган по т. 11 и на организацията, отговорна за проектирането на въздухоплавателното средство, всеки инцидент, неизправност, технически дефект, надвишаване на техническите ограничения, събитие в съответствие с Регламент (ЕО) № 1702/2003 на Комисията от 24 септември 2003 г. за определяне на правила за прилагане на сертифициране за летателна годност и за опазване на околната среда на въздухоплавателни средства и свързани с тях продукти, части и оборудване, както и за сертифициране на проектантски и производствени организации (ОВ, L 243 от 2003 г.) или друго необичайно обстоятелство, което е застрашило или е могло да застраши безопасната експлоатация на въздухоплавателното средство, без да е довело до произшествие или сериозен инцидент;

14. осъществява договорени дейности съгласно чл. ORO.GEN.205 от Регламент (ЕС) № 965/2012, като:

а) договорените дейности включват дейностите от обхвата на одобрението на оператора, които се изпълняват от друга организация, която е сертифицирана да извършва такива дейности или ако не е сертифицирана, работи съгласно одобрението на оператора;

б) авиационният оператор осигурява достъп на компетентния орган до организацията по чл. 14, ал. 1, т. 14, буква "а", за да определи продължаващото съответствие с приложимите изисквания;

15. гарантира, че целият персонал е в състояние да разбира езика, на който са написани онези части от ръководството за експлоатация, които се отнасят до изпълнението на неговите задължения и отговорности; съдържанието на ръководството за експлоатация е представено във форма, която позволява използване без затруднения, като се спазват принципите, свързани с човешкия фактор.

(2) Достъпът до въздухоплавателните средства по ал. 1, т. 11 включва възможността да се влиза и да се остава във въздухоплавателното средство по време на полетни дейности, освен ако не е решено друго от командира на ВС в съответствие с чл. CAT.GEN.MPA.135 от Регламент (ЕС) № 965/2012 в интерес на безопасността.

(3) Авиационният оператор е длъжен да определи условията и реда за внасяне на изменения в съдържанието на РПП, както и да предвиди състава и съответната отговорност на онези лица от персонала или постоянно привлечени лица, които гарантират, че за конкретните изменения са уведомени тези служители, които ги прилагат.

(4) Авиационният оператор уведомява ГД ГВА за всяко изменение или допълнение на РПП, което влиза в сила след получаването на одобрение от главния директор на ГД ГВА или оправомощено от него длъжностно лице.

(5) Авиационният оператор може да прилага промени без предварително одобрение от ГД ГВА за всеки отделен случай съгласно чл. ORO.GEN.130 от Регламент (ЕС) № 965/2012 при въведена и одобрена от ГД ГВА процедура, в която се определя обхватът на промените и се описва начинът на тяхното въвеждане.

(6) Ръководството на авиационния оператор по ал. 1 се изготвя в достатъчно екземпляри, разпределени между съответните категории персонал по списък за разпространение и обхванати от система, гарантираща актуалното им състояние и въвеждането на изменения. Авиационният оператор осигурява на борда на всяко въздухоплавателно средство в експлоатация изискуемите части от РПП.

(7) Електронна системата за разпространение на ръководствата за провеждане на полетите се одобрява от ГД ГВА.

(8) Притежателят на САО внася изменения в РПП при всяко изменение на спецификацията на неговото свидетелство, при отклонение на съдържанието му от изискванията или когато е извършена промяна в разпределението на задълженията и отговорностите на персонала.

Чл. 15. Авиационният оператор осигурява по време на полет за всяко въздухоплавателно средство, което е вписано в неговото свидетелство:

1. документите, ръководствата и информацията, описани в CAT.GEN.MPA.180 от Регламент (ЕС) № 965/2012;

2. оборудване с аварийно-спасителни средства в предназначение и количество, съответстващи на условията на полета и броя на лицата на борда;

3. зареждане с необходимото количество от приложимата спецификация за даденото въздухоплавателно средство гориво, масло, течности и газове, които съответстват на условията на конкретния полет.

Чл. 16. (1) В изпълнение на изискванията по чл. 13 от Регламент № 1008/2008 г. на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността (ОВ, L 293 от 2008 г.) договорите за лизинг на въздухоплавателни средства, сключени между български авиационни оператори и българско или чуждестранно лице, се одобряват предварително от ГД ГВА при спазване изискванията на Регламент (ЕС) № 965/2012 и при условията и по реда на Наредба № 83 от 30.05.2014 г. за условията и реда за предоставянето на въздухоплавателните средства за ползване на лизинг (ДВ, бр. 49 от 2014 г.).

(2) Когато не са представени доказателства, че операциите на АО, извършвани с наето въздухоплавателно средство, се осъществяват законно или безопасно, главният директор на ГД ГВА може да предприеме мерки да оттегли даденото одобрение по представения договор за лизинг преди изтичане на неговия максимален срок по чл. ORO.AOC.110, букви "б", "в" и "г" от Регламент (ЕС) № 965/2012.

Чл. 17. (1) Всеки притежател на САО създава предварителна организация и съставя авариен план за действие в случай на произшествие с въздухоплавателно средство, с което оперира.

(2) Аварийният план включва реда за предаване на съобщения, реда за сформиране на аварийните екипи и техните отговорности на мястото на събитието, предвидените мерки за запазване живота и здравето на пътниците и екипажа, за съхранение на доказателствата за произшествието, както и програма за тренировка на персонала съгласно изискванията наРегламент (ЕС) № 996/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. относно разследването и предотвратяването на произшествия и инциденти в гражданското въздухоплаване и за отмяна на Директива 94/56/ЕО.

Чл. 18. (1) Всеки притежател на САО прилага нормите за полетно време, работно време и време за почивка на екипажа, като съхранява записите за период, не по-кратък от 18 месеца, както следва:

1. за самолети - съгласно член 8, параграф 4, и подчаст Р от приложение III към Регламент (ЕИО) № 3922/1991 на Съвета от 16 декември 1991 г. относно хармонизирането на техническите изисквания и административните процедури в областта на гражданското въздухоплаване (ОВ, L 373 от 1991 г.);

2. за вертолети - съгласно националната уредба.

(2) Главният директор на ГД ГВА или оправомощено от него длъжностно лице може да допусне изключения от изискванията на чл. 8, т. 2 и чл. OPS 1.1090, т. 5.1.1 от Регламент (ЕИО) № 3922/1991.

(3) Доказателствата в заявлението на оператора за отклонение от нормите, регламентиращи полетното време, работното време и времето за почивка на екипажа, трябва да гарантират еквивалентно ниво на безопасност в съответствие с разпоредбата на чл. OPS 1.1090, 5.1.2 отРегламент (ЕИО) № 3922/1991.

(4) Всеки притежател на САО ежемесечно докладва в ГД ГВА фактическото полетно време на летателния персонал за предходния месец писмено или по електронен път.

Чл. 19. (1) Авиационният оператор подава писмено искане за предварително одобрение от ГД ГВА за всяко увеличаване на работното време на екипажите извън предвиденото в приложение III към Регламент (ЕИО) № 3922/1991, като гарантира еквивалентно ниво на безопасност.

(2) Работно време с прекъсвания може да се въведе за екипажите на въздухоплавателните средства само при предварително определен брой и продължителност на прекъсванията в съответствие с изискванията на т. 6 от чл. OPS 1.1105 от Регламент (ЕИО) № 3922/1991.

(3) Увеличение на полетното дежурство се допуска след еднократно прекъсване, което е не по-малко от 3 часа. В този случай общото работно време заедно с прекъсването не може да превишава 16 часа при полети до 4 сектора и при осигурени условия за почивка по време на прекъсването в съответствие с изискванията на разпоредбата на т. 6.1 от чл. OPS 1.1105 отРегламент (ЕИО) № 3922/1991.

(4) Авиационните оператори съхраняват всички доклади и искания за удължаване на полетно дежурство, увеличени полетни часове и намалени периоди на почивка в съответствие с изискванията на подчаст Р на приложение III към Регламент (ЕИО) № 3922/1991.

Чл. 20. Времето за предполетна подготовка включва и времето за явяване на работа, което отразява времето за изпълнение на наземните задължения, свързани с безопасността, и е не по-малко от един час, но не повече от 1,5 часа в съответствие с изискванията на разпоредбата на чл. OPS 1.1105 от Регламент (ЕИО) № 3922/1991.

Чл. 21. (1) При полети между пунктове в часови пояси с разлика от 3 до 6 часа екипажът почива не по-малко от 12 часа, а в базовото летище след полета - не по-малко от 36 часа, в съответствие с изискванията на т. 1.3 от чл. OPS 1.1110 от Регламент (ЕИО) № 3922/1991.

(2) При полети между пунктове в часови пояси с разлика над 6 часа почивките по ал. 1 са съответно 24 и 48 часа. Такива полети се допуска да бъдат изпълнени не повече от четири пъти на месец в съответствие с изискванията на т. 1.3 от чл. OPS 1.1110 от Регламент (ЕИО) № 3922/1991.

(3) Авиационният оператор е длъжен да осигури минимално време за почивка, което е не по-малко от 12 часа преди следващото полетно дежурство след намалена почивка. Към минималното време за почивка се добавя и намаленото време от почивката, определена в чл. OPS 1.1110 - 1.1 съгласно т. 1.4.1 от чл. OPS 1.1110 и т. 1.4.2 от чл. OPS 1.1110 от Регламент (ЕИО) № 3922/1991.

(4) За всяко намаляване на минималното време за почивка на екипажите, което работодателят възнамерява да предприеме, се подава писмено искане за предварително одобрение до главния директор на ГД ГВА или оправомощено от него длъжностно лице.

(5) В случаите по ал. 4 авиационният оператор доказва пред главния директор на ГД ГВА или оправомощеното от него длъжностно лице, използвайки експлоатационен опит и вземайки предвид други подходящи фактори, като настоящи научни факти, че неговата молба за намалено време за почивка гарантира еквивалентно ниво на безопасност в съответствие с т. 1.4.2 от чл. OPS 1.1110 от Регламент (ЕИО) № 3922/1991.

Чл. 22. (1) Авиационните оператори определят минималното време за почивка в съответствие с т. 2.1 от чл. OPS 1.1110 от Регламент (ЕИО) № 3922/1991.

(2) В случаите по ал. 1 втората от местните нощи може да започне от 20,00 ч., ако периодът на седмичната почивка е най-малко 40 часа.

(3) В съответствие с т. 1.1 от чл. OPS 1.1115 от Регламент (ЕИО) № 3922/1991 се допуска увеличаване на общото полетно дежурство, когато е осигурена почивка по време на полет и е увеличен основният полетен екипаж, като увеличеното полетно дежурство не може да превишава 16 часа при кумулативното наличие на следните условия:

1. операторът е доказал пред главния директор на ГД ГВА или оправомощено от него длъжностно лице, използвайки експлоатационен опит и други подходящи фактори, като настоящи научни факти, че неговото искане гарантира еквивалентно ниво на безопасност;

2. полетното дежурство за всеки отделен член на екипажа не превишава 12 часа;

3. времето за почивка по време на полет на член от екипажа е еднократно и не по-малко от 4 часа при осигурени условия за почивка;

4. минималното време за почивка, което е осигурено преди следващо полетно дежурство, което започва от основната база, е по-голямото по времетраене измежду удвоеното предходно работно време или 24 часа;

5. минималното време за почивка, което е осигурено преди започване на следващо полетно дежурство, при полети от летища, различни от основната база, е по-голямото по времетраене измежду удвоеното предходно дежурно време или 20 часа.

(4) В случаите по т. 1.2 от чл. OPS 1.1115 от Регламент (ЕИО) № 3922/1991 се допуска дежурство, надвишаващо границите, определени в чл. OPS 1.1105 от Регламент (ЕИО) № 3922/1991, когато е осигурено увеличаване на основния кабинен екипаж в размер на половината от неговите членове.

(5) При прилагането на ал. 4 времето за почивка на член от кабинния екипаж трябва да е не по-малко от 2 часа при осигурени условия за почивка и при спазване на другите изисквания по чл. OPS 1.1115-1.1 от Регламент (ЕИО) № 3922/1991.

(6) Съгласно чл. OPS 1.1125, т. 1.3 от Регламент (ЕИО) № 3922/1991 в случаите, когато веднага след периода на резерв на летището започне изпълнение на полетни задължения, максималното полетно дежурство не може да превишава 16 часа, като в тях е включено и времето, прекарано в резерв, при спазване на ограниченията, посочени в чл. OPS 1.1105, т. 2.3 - 2.7 от Регламент (ЕИО) № 3922/1991. Минималното време за почивка, което се осигурява преди следващо полетно дежурство, е по-голямото по времетраене измежду предходното максимално полетно дежурство или 12 часа.

(7) В случаите по чл. OPS 1.1125, т. 1.4 от Регламент (ЕИО) № 3922/1991 минималното време за почивка след резерв на летището, когато резервът не води до изпълнение на полетни задължения и което следва да се осигури преди следващо полетно дежурство, започващо от основната база, е по-голямото по времетраене измежду времето в резерв или 12 часа.

(8) За времето на резерв на летището съгласно чл. OPS 1.1125, т. 2 от подчаст Р на приложение III към Регламент (ЕИО) № 3922/1991 се прилагат и следните правила:

1. индивидуалното разписание на полетите на всеки член на екипажа се предоставя не по-късно от 48 часа преди започване на работното време, включително и времето за резерв, като се определят началото и краят на времето на резерв; при необходимост авиационният оператор/притежателят на САО може да възложи на член на екипажа изпълнение на извънреден полет и с по-кратко предизвестие, но само с неговото съгласие и при спазване на всички изисквания за почивка преди изпълнението на полета; назначаване на извънреден полет може да стане за даден член на екипажа не повече от един път за всеки 7 последователни дни;

2. освен резерв на летището операторът може да определи резерв в хотел или в дома;

3. максималното време в резерв не може да превишава 12 часа в денонощие при осигурени условия за почивка на легло, в домашни или хотелски условия;

4. работното време на екипаж, който е бил в резерв, не може да превишава 20 часа, като в тях е включено и времето, прекарано в резерв;

5. времето за резерв се включва в общото време за дежурство в съответствие с т. 1.1 от чл. OPS 1.1100 от Регламент (ЕИО) № 3922/1991.

Чл. 23. Oператорите, които извършват търговски въздушен превоз, изпълняват задълженията по приложение IV "Операции на търговския въздушен транспорт" към Регламент (ЕО) № 965/2012, като вписват приложимите за тях правила в РПП.

 

Глава трета.
СВИДЕТЕЛСТВО ЗА АВИАЦИОНЕН ОПЕРАТОР

Раздел I. Съдържание на свидетелството за авиационен оператор

Чл. 24. Свидетелството за авиационен оператор, извършващ търговски въздушен превоз, се издава на български и на английски език и е безсрочно. Свидетелството за авиационен оператор съдържа също наименованието на търговеца по съдебна регистрация и търговска марка (ако има такава), седалище и адрес на управление и дата на издаване.

Чл. 25. (1) Свидетелствата за авиационен оператор се издават с поредни номера, започващи с означението "BG".

(2) Номерът на САО, което е отнето или спряно и не е подновено, не може да бъде използван отново.

Чл. 26.. Свидетелство за авиационен оператор е валидно, при условие че:

1. операторът е в съответствие с изисквания на Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане, отчитайки разпоредбите, свързани с третирането на констатациите, както е посочено в чл. ORO.GEN.150 от Регламент (ЕО) № 965/2012;

2. на компетентния орган е предоставен достъп до оператора, както е посочено в чл. ORО.GEN.140 от Регламент (ЕО) № 965/2012, за да определи продължаващото съответствие със съответните изисквания на Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане;

3. свидетелството не е отказано или отнето.

Чл. 27. (1) В свидетелството за авиационен оператор не се вписва право за превоз на пътници, ако в процеса на експлоатационна инспекция заявителят не представи доказателства за създадената от него организация и осигурената подготовка на съответния персонал за аварийни ситуации чрез демонстрация на частична аварийна евакуация (прекратено излитане и приводняване) за всеки експлоатиран от него тип ВС с повече от 44 места за пътници.

(2) Демонстрацията е успешна, когато е извършена за време не повече от 15 секунди (частична евакуация).

Раздел II. Първоначално издаване на свидетелство за авиационен оператор

Чл. 28. Кандидат за издаване на свидетелство за авиационен оператор може да бъде търговец, регистриран по Търговския закон или по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за европейското икономическо пространство.

Чл. 29. Преди подаване на заявление за първоначално издаване на свидетелство за авиационен оператор по реда на тази наредба лицето заявява намеренията си за това в ГД ГВА.

Чл. 30. (1) При постъпване на уведомление по чл. 29 главният директор на ГД ГВА определя дата за провеждане на консултациите в срок не по-късно от две седмици от постъпване на уведомлението от кандидата за подаване на заявление за издаване на САО.

(2) При провеждане на консултациите с кандидата ГД ГВА гарантира конфиденциалността на обсъжданата търговска информация.

(3) Кандидатът обсъжда с експертите и инспекторите, определени от главния директор на ГД ГВА, въпросите, свързани с обхвата и характеристиките на възнамеряваната дейност според проекта на заявлението и относимостта на документите, приложени към него.

(4) Кандидатът се консултира по въпросите за съответствието на проекта на заявление и документите към него с условията на наредбата, с изискванията на Регламент № 216/2008 г. иРегламент (ЕС) № 965/2012. Когато кандидатът възнамерява да осъществява търговски въздушен превоз на пътници и товари, той обсъжда с ГД ГВА бъдещите отговорности на въздушния превозвач, произтичащи от спазването на изискванията на Регламент № 1008/2008 г. и Регламент № 785/2004 г.

(5) Преди провеждане на консултациите кандидатът предоставя на ГД ГВА адрес за кореспонденция на територията на Република България.

Чл. 31. (1) За проведените предварителни консултации в ГД ГВА се изготвят протоколи, копие от които се предоставят на кандидата в срок от три работни дни от датата на провеждане на консултациите.

(2) След приключване на консултациите по ал. 1 кандидатът декларира пред ГД ГВА, че е запознат с изискванията за въздухоплавателната дейност, която планира да извършва, и изискванията към заявлението и доказателствата към него.

Чл. 32. (1) Кандидатът подава заявление в ГД ГВА не по-късно от 90 дни преди планираната дата за започване на въздухоплавателна дейност и след приключване на консултациите почл. 30.

(2) Към заявлението кандидатът прилага:

1. удостоверение за актуално състояние, освен ако няма посочен единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър;

2. документ от съда по регистрация, че срещу него не е открита процедура за обявяване в несъстоятелност;

3. информация за въздухоплавателните средства, съоръженията, наземното и бордното специално оборудване, с които разполага;

4. списък с имената и адресите и данните за контакт на български и английски език на ръководните лица, придружен с доказателства, че притежават необходимата квалификация и професионален опит;

5. списък с имената, адресите, номерата на свидетелствата за правоспособност и данни за квалификацията на всички лица, свързани с експлоатацията на ВС на оператора;

6. ръководство за провеждане на полетите, като то може да бъде представено и по-късно, но не по-малко от 60 дни преди планираната дата за започване на въздухоплавателна дейност;

7. документи за издаване на одобрение на организация за поддържане на постоянна летателна годност по част М на Регламент № 2042/2003 на Комисията от 20 ноември 2003 г. относно поддържане на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства, и за одобряване на организациите и персонала, изпълняващ тези задачи (обн., ОВ, L 315 от 2003 г.), или ръководство за контрол на техническото обслужване на ВС, които отговарят на критериите на Анекс II към Регламент № 1592/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 15 юли 2002 г. относно общите правила в областта на гражданското въздухоплаване и създаването на Европейска агенция за авиационна безопасност (обн., ОВ, L 240 от 2002 г.);

8. документи за издаване на одобрение на организация за техническо обслужване на въздухоплавателни средства и техническо обслужване на компоненти, предназначени да бъдат монтирани в тези въздухоплавателни средства по част 145 на Регламент № 2042/2003относно поддържане на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства, и за одобряване на организациите и персонала, изпълняващ тези задачи, или Описание на организацията за техническо обслужване съгласно на ВС, които отговарят на критериите на Анекс II към Регламент 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 г. относно общите правила в областта на гражданското въздухоплаване и създаването на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО (обн., ОВ, L 79 от 2008 г.) или внася за разглеждане и одобрение договор за техническо обслужване с друга одобрена организация за ТО;

9. Ръководство за управление на организацията;

10. Ръководство на системата за съответствие;

11. Ръководство по безопасност;

12. програма за сигурност;

13. информация за оценка на мащаба на дейността на заявителя за първоначално издаване на САО съгласно приложението;

14. документ за платена такса.

(3) Процедурата за издаване на САО се провежда заедно с процедурите за одобрение на организация за поддържане на постоянна летателна годност по част М и за издаване на одобрение на организация за техническо обслужване на въздухоплавателни средства и техническо обслужване на компоненти, предназначени да бъдат монтирани в тези въздухоплавателни средства по част 145 на Регламент № 2042/2003 относно поддържане на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства, и за одобряване на организациите и персонала, изпълняващ тези задачи.

(4) Кандидатът представя застрахователен договор за покриване на всички задължителни по силата на закон рискове не по-късно от 30 дни след датата на подаване на заявлението.

(5) В случай че изискуемите по ал. 2 документи и данни са непълни или съдържанието им не съответства на изискванията на Регламент (ЕС) № 965/2012 и на тази наредба, заявлението се връща на кандидата и той се уведомява писмено за констатираните несъответствия.

Чл. 33. (1) Главният директор на ГД ГВА определя със заповед водещ (отговорен) инспектор, който ръководи и координира процеса за сертифициране на оператора в срок от седем работни дни от подаване на заявление за издаване на САО.

(2) Отговорният инспектор по ал. 1 извършва предварителна оценка на заявлението на оператора и след приключване на предварителния етап изготвя доклад до главния директор на ГД ГВА за резултатите от предварителната оценка и налагащите се изменения в срок от седем работни дни от датата на издаване на заповедта по ал. 1.

(3) В случай че изискуемите по чл. 32, ал. 2 документи и данни са пълни и съдържанието им съответства на изискванията на Регламент (ЕС) № 965/2012 и на тази наредба, главният директор на ГД ГВА със заповед назначава комисия за провеждане на експлоатационна инспекция за проверка на годността на кандидата да извършва заявената въздухоплавателна дейност.

(4) В случай че документите по чл. 32, ал. 2 са непълни или съдържанието им не съответства на Регламент (ЕС) 965/2012 и на тази наредба, заявлението се връща на кандидата и той се уведомява писмено за констатираните несъответствия.

(5) Когато кандидатът се съгласи писмено с предложените изменения, главният директор на ГД ГВА със заповед назначава комисия за провеждане на експлоатационна инспекция за проверка на годността на кандидата да извършва заявената въздухоплавателна дейност в срок от седем работни дни от датата на получаването на писменото съгласие.

(6) Когато кандидатът не е съгласен с предложените изменения, процедурата се прекратява със заповед на главния директор на ГД ГВА.

Чл. 34. В хода на експлоатационната инспекция комисията по чл. 33, ал. 3 и 5 оценява:

1. дали са извършени всички инспекции;

2. квалификациите на посочените от кандидата за авиационен оператор длъжностни лица въз основа на техния професионален опит;

3. способността на кандидата да осигури безопасна експлоатация на ВС в съответствие сРегламент (ЕС) № 965/2012, както и изискващото се техническо обслужване на въздухоплавателните средства;

4. обучението на персонала и неговите квалификации, както и дали кандидатът е определил правилно областите на отговорност на лицата с ключови ръководни функции;

5. изчерпателността и ефективността на предложената от кандидата система за съответствие, като особено внимание е отделено на разполагаемите ресурси, както и на програмите за предотвратяване на авиационни произшествия, безопасност на полетите и оценка на риска;

6. всички приложени документи, включително пълното ръководство за провеждане на полетите, което се оценява и при доказано съответствие в хода на инспекцията се утвърждава от главния директор на ГД ГВА или от оправомощено от него длъжностно лице.

Чл. 35. Когато процесът на оценка приключи и всички инспекции са извършени, отговорният инспектор по чл. 33, ал. 1 изготвя окончателен доклад до главния директор на ГД ГВА, към който прилага резултатите от всички направени инспекции, оценки и становища на членовете на комисията. Докладът съдържа едно от следните предложения:

1. да бъде издадено САО;

2. да се откаже на кандидата издаването на САО, когато в хода на експлоатационната инспекция се установи, че кандидатът за САО не може да спазва установените стандарти, не удовлетворява изискванията по Регламент (ЕС) № 965/2012 и по тази наредба или фактическото му състояние застрашава безопасната експлоатация на ВС.

Чл. 36. (1) В зависимост от заключенията в доклада на отговорния инспектор по чл. 33, ал. 1главният директор на ГД ГВА издава САО или отказва издаването на му.

(2) Свидетелството за авиационен оператор се издава за неопределен срок. Правата и обхватът на одобрените дейности се вписват в спецификацията към свидетелството.

(3) Актовете по спиране или прекратяване на процедурата и отказът да бъде издадено САО се обжалват по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Раздел III. Оценяване на трайната компетентност на притежателите на САО

Чл. 37. Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" оценява притежателите на САО и контролира трайната им компетентност да извършват търговски въздушен превоз в съответствие с Регламент (ЕС) № 965/2012.

Чл. 38. (1) Главният директор на ГД ГВА със заповед определя инспектор, който осъществява и е отговорен за контрола по тази наредба върху дейността на даден авиационен оператор.

(2) Отговорният инспектор по чл. 33, ал. 1 заедно с ръководителя за съответствие на авиационния оператор задължително разглеждат установените по време на инспекцията недостатъци.

Чл. 39. Авиационният оператор представя доказателства пред ГД ГВА, че:

1. ръководителят, който е назначен от притежателя на САО съгласно изискванията наРегламент (ЕС) № 965/2012, има пряк достъп до отговорния ръководител; отговорният ръководител е лицето, отговорно пред ГД ГВА и пред тези, които са го назначили;

2. отговорният ръководител разполага с достатъчно средства и човешки ресурси за отстраняването на всички несъответствия, открити при прилагането на системата за съответствие.

Чл. 40. (1) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" въвежда организация, с която инспекциите и надзорът да се извършват с обхват и с честота, които съответстват на дейността на проверявания авиационен оператор. Персоналът, изпълняващ сертифицирането и/или надзора, има право най-малко да:

1. проверява документите, данните, процедурите и всякакви други материали, отнасящи се до изпълнението на задачата по сертифициране и/или надзор;

2. прави копия или извлечения от документи, данни, процедури и други материали;

3. изисква устни обяснения на място;

4. влиза в помещения, площадки или средства за транспорт;

5. извършва проверки, разследвания, оценки, инспекции, включително наземни и инспекции в полет, както и внезапни проверки;

6. предприема или предлага мерки за изпълнение.

(2) Инспекциите за оценяване на трайната компетентност на притежателите на САО се извършват съгласно предвиденото в Наръчника на инспектора, като те може да обхващат цялата дейност на авиационния оператор или само отделни нейни елементи.

Чл. 41. (1) Оценяването на трайната компетентност на притежателите на САО се постига чрез извършване на планови и извънредни инспекции.

(2) Главният директор на ГД ГВА или упълномощено от него лице утвърждава график, който съдържа всички планови инспекции за надзор върху дейността на авиационния оператор. За извършването на инспекцията притежателят на САО се уведомява писмено най-малко три дни предварително.

(3) Плановите инспекции се планират за 24 месеца. Цикълът на планиране на надзора се определя в резултат от анализ на констатациите, определящи нивото на безопасност на организацията:

1. констатации от ниво 1 - при установено значително несъответствие с приложимите изисквания на Регламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане по отношение на процедурите и ръководствата на организацията или на условията на одобрението или свидетелството, което води до намалена безопасност или сериозно застрашава безопасността на полетите;

2. констатации от ниво 2 - при установено несъответствие с приложимите изисквания наРегламент (ЕО) № 216/2008 и правилата за неговото прилагане по отношение на процедурите и ръководствата на организацията или на условията на одобрението или свидетелството, което би довело до намаляване на безопасността или би застрашило безопасността на полетите.

(4) Периодът между две последователни планови инспекции може да бъде удължен най-много до 36 месеца, ако ГД ГВА е установила, че през предходните 24 месеца:

1. организацията е доказала ефективност при разпознаването на заплахи за авиационната безопасност и управлението на свързаните рискове;

2. организацията демонстрира постоянно съгласно чл. ORO.GEN.130 от Регламент (ЕС) 965/2012, че упражнява пълен контрол върху всички промени;

3. не са направени констатации от ниво 1;

4. всички коригиращи действия са изпълнени в рамките на приетия или удължен от ГД ГВА срок, определен в чл. ARO.GEN.350, буква "г", точка 2 от Регламент (ЕС) 965/2012.

(5) Периодът между две последователни планови инспекции може допълнително да бъде удължен до 48 месеца, ако наред освен с констатациите по ал. 4 ГД ГВА е одобрила система за непрекъснато докладване от притежателя на САО за показателите за безопасност и спазване на изискванията на наредбата и Регламент (ЕС) 965/2012.

Чл. 42. (1) Извънредни инспекции се извършват в следните случаи:

1. по всяко време по решение на главния директор на ГД ГВА;

2. при настъпили авиационни произшествия или сериозни инциденти с ВС на АО;

3. при констатирани системни (повече от три пъти) отклонения от нормативните изисквания, които не представляват административни нарушения и са констатирани с инспекторско предписание;

4. в 15-дневен срок след констатирано от инспектор от ГД ГВА нарушение.

(2) Притежателят на САО не се уведомява предварително за провеждането на извънредна инспекция.

(3) Инспекциите се осъществяват по начините и със средствата, съдържащи се в Наръчника на инспектора. Наръчникът съдържа класификация на несъответствията (информационно, незначително, сериозно и критично), както и действията, които инспекторите трябва да предприемат при установяването им.

Чл. 43. (1) Плановите и извънредните инспекции се извършват въз основа на заповед на главния директор на ГД ГВА, в която се определят:

1. съставът на комисията, на която се възлага извършване на проверката; в комисията могат да се включват инспектори, отговарящи за летателната експлоатация, летателната годност, авиационната сигурност и икономическото регулиране;

2. обхватът на проверката, за която отговаря всеки инспектор, включително всички документи и процедури, свързани с допускането на полети на проверявания авиационен оператор.

(2) Когато в хода на инспекцията инспекторът установи, че притежателят на САО е допуснал нарушение на изискванията на Регламент (ЕС) № 965/2012 и то е довело или би могло да доведе до риск за безопасността на извършваната дейност, той незабавно информира главния директор на ГД ГВА, като предлага мерки във връзка с нарушението.

(3) За резултатите от проверките инспекторите съставят констативен протокол, към който прилагат събраните доказателства. Копие от протокола се съхранява в служебното дело на притежателя на САО.

Чл. 44. Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" документира всяка проведена инспекция, включително нейните дата, място, предмет и особено детайли за отрицателните констатации. Документацията се изготвя в писмен вид на хартиен и електронен носител, във формат, който е достъпен, лесно използваем и надежден, и се съхранява по реда на чл. 10.

Чл. 45. (1) Всеки притежател на САО носи пълна отговорност за безопасността на извършваните от него въздухоплавателни дейности.

(2) За обезпечаване на отговорността по ал. 1 притежателят на САО въвежда система за съответствие, включваща назначени ръководител съответствие и отговорен ръководител.

(3) При проверка на трайната компетентност на авиационния оператор, извършвана чрез инспекции, ГД ГВА оценява съответствието на оператора с всички изисквания на Регламент (ЕС) № 965/2012, включително ефективността на неговата система за съответствие.

(4) Когато в рамките на упражнявания контрол по ал. 3 се установи, че системата за съответствие не изпълнява целите си, ГД ГВА дава предписания за отстраняване на несъответствията и уведомява незабавно авиационния оператор за това - по електронен път, факс или по поща.

(5) След получаване на уведомлението за констатациите по ал. 4 операторът:

1. установява първопричината за несъответствието;

2. съставя план за коригиращи действия;

3. доказва извършването на коригиращи действия по удовлетворителен за ГД ГВА начин в рамките на срока, договорен с нея, както е посочено в чл. ARО.GEN.350, буква "г" отРегламент (ЕС) № 965/2012.

(6) Когато авиационният оператор не отстрани несъответствията в договорените срокове, главният директор на ГД ГВА издава заповед, с която ограничава, спира или отнема свидетелството за авиационен оператор и прекратява правата по него.

(7) Заповедта на главния директор на ГД ГВА по ал. 6 може да бъде обжалвана по реда наАдминистративнопроцесуалния кодекс.

Чл. 46. Когато притежателят на САО не е в състояние трайно да осъществява безопасно дейността си и след като установи от прилаганите от него системи за съответствие и за качество продължаващата невъзможност да действа безопасно като авиационен оператор, той е задължен незабаво да заяви пред ГД ГВА прекратяването на своята дейност като авиационен оператор и да върне САО в ГД ГВА.

Чл. 47. Главният директор на ГД ГВА налага принудителни административни мерки, административни наказания и отнема свидетелството за авиационен оператор, спира, ограничава или прекратява произтичащите от него права.

Раздел IV. Изменения на САО по заявление на авиационния оператор

Чл. 48. Всеки авиационен оператор може да кандидатства пред ГД ГВА за изменение на някой от елементите на свидетелството за авиационен оператор съгласно чл. ORO.MLR.100 отРегламент (ЕС) № 965/2012.

Чл. 49. (1) Авиационният оператор подава писмено заявление, в което посочва искането за изменение на свидетелството за авиационен оператор не по-късно от 30 работни дни преди датата на началото на въздухоплавателната дейност, за която се иска изменението.

(2) Към заявлението авиационният оператор прилага частите от ръководството за провеждане на полети, които подлежат на изменение, документите, които се отнасят към конкретното искане за изменения в САО, и документ за платена такса.

Чл. 50. (1) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" разглежда заявлението, извършва всички инспекции, които са необходими, за да се увери, че операторът е предвидил последствията от заявлението (в т. ч. преглед на ресурсите на оператора), оценява представените части от ръководството за провеждане на полети и уведомява оператора за своето решение до 30 работни дни след получаването на всички документи, които са необходими за внасянето на изменения в САО.

(2) Заявлението за изменение на САО по искане на авиационнния оператор се разглежда по реда за първоначално издаване на САО.

Чл. 51. Когато ГД ГВА установи, че заявление, съдържащо искане за изменение на дадено одобрение или за предоставяне на допълнително одобрение, по същността си представлява искане за изменение на съществуващото САО, уведомява авиационния оператор, че следва да подаде заявление за изменение на свидетелството за авиационен оператор.

Чл. 52. (1) Отговорният инспектор по чл. 33, ал. 1 след оценка на заявлението за изменения на САО изготвя доклад до главния директор на ГД ГВА, съдържащ становище за вида и обхвата на необходимите инспекции, и предлага състава на комисията за извършването им.

(2) При разглеждане на заявлението за изменение задължително се проверява и оценява трайната задоволителност на системата за съответствие.

Чл. 53. (1) Инспекторът по чл. 52, ал. 1 обобщава в доклад до главния директор на ГД ГВА резултатите и данните от извършените инспекции. Преценката се извършва съгласно процедурите в Наръчника на инспектора. Към доклада се прилагат приложимите специални одобрения или условия за тяхното изпълнение.

(2) Въз основа на доклада от отговорния инспектор, който съдържа достатъчно убедителни данни, че АО продължава да е компетентен за осъществяване на безопасна експлоатация, главният директор на ГД ГВА одобрява исканите изменения в САО.

(3) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" установява процедури за участие във взаимен обмен на информация с други въздухоплавателни администрации за направени констатации и последващи действия, предприети в резултат на надзора върху лица и организации, упражняващи дейност на територията на държава членка, които са сертифицирани от компетентен орган на друга държава членка или държава - страна по Споразумението за европейското икономическо пространство, или от ЕААБ, в съответствие с чл. ARO.GEN.200 буква "в" от Регламент № 965/2012 г.

Чл. 54. (1) Когато в хода на проведените инспекции отговорният инспектор установи, че авиационният оператор не е в състояние да изпълнява въздухоплавателна дейност в съответствие с исканото изменение, главният директор на ГД ГВА писмено уведомява заявителя, че отказва да измени свидетелството за авиационен оператор, като посочва основанията за отказа.

(2) Отказът по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 55. (1) Когато авиационният оператор заявява внасянето на изменение в списъка на ръководителите, както и при добавяне или заличаване на въздухоплавателно средство от тип, с който вече оперира, същите не се разглеждат от ГД ГВА като заявления за изменение на САО.

(2) Когато се налага вписване на ново име за някое от лицата, вписани в спецификацията към САО, авиационният оператор представя в ГД ГВА писмени доказателства за квалификациите на предложеното лице. Преди да се вземе окончателно становище относно неговата приемливост, ГД ГВА може да проведе събеседване с избраното лице или да поиска допълнителни данни, свързани с професионалната квалификация и опит, които доказват, че лицето е подходящо.

Раздел V. Спиране, ограничение или отнемане на правата по издадено свидетелство за авиационен оператор

Чл. 56. (1) В случаите, в които въз основа на проведените инспекции отговорният инспектор установи недостатъчна ефективност на системата за съответствие на оператора и неговата способност да извършва безопасни въздухоплавателни дейности, главният директор на ГД ГВА спира, ограничава или отнема правата по издаденото свидетелство за авиационен оператор.

(2) Преди предприемането на действията по ал. 1 отговорният инспектор по чл. 33, ал. 1писмено уведомява притежателя на САО за въздухоплавателните дейности или техните части, които са незадоволителни за ГД ГВА. В този случай инспекторът връчва на притежателя на САО инспекторско предписание, с което изисква предприемането на коригиращи действия в рамките на разумно определен срок, който не може да надвишава 3 месеца.

Чл. 57. (1) Главният директор със заповед спира действието на САО или на определени елементи от него, когато:

1. в срока по инспекторското предписание операторът не е извършил необходимите коригиращи действия за отстраняване на констатираните несъответствия, които в съвкупността си застрашават безопасната експлоатация на ВС;

2. след извършени инспекции отговорният инспектор е установил, че съществуващото несъответствие на дейността на притежателя на САО с изискванията на Регламент (ЕС) № 965/2012 застрашава безопасността;

3. отговорният инспектор е изготвил доклада по ал.1, т. 2 до главния директор, с който е предложил действието на САО да бъде спряно за определен срок;

4. притежателят на САО е подал заявление за спиране на правата по САО.

(2) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" писмено уведомява притежателя на САО в случаите по ал. 1, т. 1 и 2, че цялостната му въздухоплавателна дейност или части от нея, които са спрени, не могат да бъдат извършвани, и посочва мерките, които той трябва да предприеме, за да бъдат възстановени правата по САО.

(3) Заповедта по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Чл. 58. Когато притежателят на САО не успее или не е в състояние да отстрани констатираните несъответствия в срока по чл. 56, ал. 2, е длъжен писмено да уведоми ГД ГВА за причините за това с изключение на констатациите от ниво 1.

Чл. 59. (1) Правата по САО се спират за срока, определен в заповедта по чл. 57, ал. 1.

(2) В случай че операторът не предприеме коригиращите действия през определения срок, главният директор на ГД ГВА със заповед отнема свидетелството за авиационен оператор и прекратява правата по него.

(3) Заповедта по ал. 1 и по ал. 2 подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс.

Чл. 60. (1) Възобновяването на спряна въздухоплавателна дейност или части от нея се извършва след представяне от авиационния оператор пред ГД ГВА на доказателства за неговата компетентност да извършва безопасно въздухоплавателна дейност.

(2) Възобновяването на спряната въздухоплавателна дейност или части от нея се допуска само след извършване на необходимите инспекции със заповед на главния директор на ГД ГВА. ГД ГВА уведомява авиационния оператор за възстановяване на правата му по САО.

Чл. 61. (1) Главният директор на ГД ГВА със заповед ограничава правата по САО, когато:

1. в срока, посочен в инспекторското предписание, операторът не е извършил необходимите коригиращи действия;

2. въз основа на извършените инспекции отговорният инспектор е изготвил мотивиран доклад, с който е предложил правата по САО да бъдат ограничени.

(2) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" писмено уведомява авиационния оператор, че правата по САО са ограничени, като му указва действията, които той е длъжен да предприеме, както и срока за извършването им, за да бъдат преустановени наложените ограничения.

(3) Авиационният оператор може да обжалва заповедта по ал. 1 по реда наАдминистративнопроцесуалния кодекс.

Чл. 62. В случаите, когато безопасността на гражданското въздухоплаване е непосредствено застрашена от действие или бездействие на авиационен оператор, по предложение на отговорния инспектор по чл. 33, ал. 1 правата по САО могат да бъдат незабавно спрени или ограничени.

Чл. 63. (1) Главният директор на ГД ГВА със заповед отнема САО въз основа на мотивиран доклад от отговорния инспектор по чл. 33, ал. 1 при наличието най-малко на една от следните предпоставки:

1. въз основа на извършени инспекции е установено, че авиационният оператор е загубил техническа и оперативна способност да изпълнява полети в съответствие с издаденото му САО;

2. когато на авиационния оператор бъде отнето удостоверението за одобрение на организация за поддържане на постоянна летателна годност по част М на Регламент № 2042/2003 относно поддържане на постоянна летателна годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства и за одобряване на организациите и персонала, изпълняващ тези задачи;

3. в случай, когато на авиационния оператор:

а) е отнето удостоверението за одобрение на организация за техническо обслужване на въздухоплавателни средства и техническо обслужване на компоненти, предназначени да бъдат монтирани в тези въздухоплавателни средства по част 145 на Регламент № 2042/2003относно поддържане на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства, и за одобряване на организациите и персонала, изпълняващ тези задачи, или

б) е отнет лицензът по Наредба № 145 от 2004 г. за условията и реда за издаване на лицензи на организации за техническо обслужване и ремонт на авиационна техника (ДВ, бр. 87 от 2004 г.) - за ВС, които отговарят на критериите на Анекс II към Регламент № 1592 относно общите правила в областта на гражданското въздухоплаване и създаването на Европейска агенция за авиационна безопасност, или

в) няма договор за техническо обслужване и ремонт на авиационна техника;

4. не разполага с въздухоплавателно средство;

5. е обявен в несъстоятелност с влязло в сила съдебно решение или е започнала процедура по ликвидацията му;

6. при установени констатации от ниво 1 по смисъла на буква "б", т. 1, 2, 3 и 4 от чл. ARO.GEN.350 от Регламент (ЕС) № 965/2012.

(2) Заповедта за прекратяване на правата и отнемане на САО се съобщава на авиационния оператор в 3-дневен срок от датата на издаването й, като операторът е длъжен незабавно да върне САО и да преустанови извършването на въздухоплавателна дейност.

(3) Авиационният оператор незабавно връща САО и в случаите по чл. 56 и 62.

(4) В списъка на авиационните оператори се вписва актът за отнемане на САО.

(5) След отнемане на САО авиационният оператор може да кандидатства по реда за първоначално издаване на САО.

(6) Авиационният оператор може да обжалва заповедта по ал. 1 по реда наАдминистративнопроцесуалния кодекс.

Раздел VI. Наземни инспекции на въздухоплавателни средства на оператори, намиращи се под регулаторен надзор на друга държава

Чл. 64. Въздухоплавателни средства, намиращи се под регулаторен режим на друга държава, могат да бъдат инспектирани на перона при кацане на гражданските летища за обществено ползване на територията на Република България.

Чл. 65. (1) Инспекциите на перона на гражданските летища за обществено ползване се извършват от инспектори, които притежават необходимата квалификация.

(2) За придобиване на квалификация за извършване на проверка на перона инспекторите трябва да притежават квалификация в областта на летателната годност, летателната експлоатация и правоспособността на авиационния персонал.

(3) Квалификация по ал. 2 се придобива при условие че лицето:

1. притежава теоретични и практически познания по експлоатация на ВС, правоспособност на авиационния персонал, летателна годност и/или превоз по въздуха на опасни товари в съответствие с проверяваната от него област;

2. успешно да е преминало обучение по програма, одобрена от ГД ГВА, проведена в лицензиран учебен център.

(4) Обучението по ал. 3, т. 2 включва:

1. теоретично обучение, проведено от организация за обучение;

2. практическо обучение, проведено от организация за обучение по програмата по ал. 2 или от старши инспектор, определен от държава - членка на Европейския съюз, и работещ независимо от организациите за обучение по програмата по ал. 2;

3. обучение в процеса на работа, проведено от старши инспектор, определен от държава - членка на Европейския съюз.

(5) Инспекторите, притежаващи необходимата квалификация по програмата по ал. 2, се определят със заповед на главния директор на ГД ГВА или упълномощено от него длъжностно лице.

(6) Инспекторите по програмата по ал. 3 поддържат квалификацията си чрез:

1. периодично теоретично обучение - на всеки 36 месеца;

2. извършване на 12 или повече инспекции за период 12 месеца след последното проведено теоретично обучение, освен ако инспекторът не притежава квалификация в областите "летателна експлоатация" или "летателна годност на ВС" и редовно участва в проверки на ВС на авиационни оператори.

Чл. 66. (1) Обучението по програмата по чл. 65, ал. 3 се извършва от ГД ГВА или от друга одобрена от нея организация.

(2) Организацията по ал. 1 може да бъде:

1. част от въздухоплавателната администрация на държава членка;

2. независима организация.

(3) Курсовете на обучение се провеждат в съответствие със съдържанието на програмите за обучение, публикувани от ЕААБ.

(4) Когато обучението по програма по чл. 65, ал. 3 се извършва от организация по ал. 2, ГД ГВА изготвя система за оценка на организацията. Системата се изготвя така, че да е опростена и съобразена с критериите за прозрачност и пропорционалност и с публикуваните от ЕААБ относими ръководства.

(5) При оценяването по ал. 4 може да се признават оценки, дадени от въздухоплавателните администрации на други държави членки.

(6) Организация по ал. 2 извършва обучение по програмата по чл. 65, ал. 3, ако оценяването й покаже, че обучението ще се провежда според програмите за обучение, публикувани от ЕААБ.

(7) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" следи програмите за обучение и системите за оценка на организациите по ал. 2 да са актуализирани в съответствие с препоръките, произтичащи от стандартизационните проверки, проведени от ЕААБ.

(8) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" може да се обърне към ЕААБ за оценяване на организация за обучение и за даване на мнение, на което да обоснове своята оценка.

Чл. 67. (1) Главният директор на ГД ГВА със заповед определя старши инспектор, при условие че:

1. лицето е било квалифициран инспектор по наземни инспекции на перона през последните 3 години;

2. лицето е извършило поне 36 инспекции на перона през последните 3 години.

(2) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" следи практическото обучение и/или обучението в процеса на работата, провеждано от старшите инспектори, да съответства на програмите за обучение, публикувани от ЕААБ.

(3) Главният директор на ГД ГВА със заповед може да определи старши инспектори за провеждане на практическо обучение и/или обучение в процеса на работата на обучавани в други държави членки.

 

Глава четвърта.
ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ИЗИСКВАНИЯТА НА НАРЕДБАТА И ИЗДАВАНЕ НА ОПЕРАТИВНИ УКАЗАНИЯ

Чл. 68. Когато авиационен оператор подаде заявление за даване на изключения по смисъла на чл. 14, ал. 1, 4 и 6 от Регламент (ЕС) № 216/2008, той прилага към него:

1. подробно описание на исканото изключение и срока, в който то да бъде в сила;

2. доказателства, обосноваващи необходимостта от даването на исканото изключение;

3. описание на мерките, които е готов да въведе, в случай че изключението му бъде дадено.

Чл. 69. (1) Главният директор на ГД ГВА определя със заповед водещ (отговорен) инспектор, който разглежда подаденото заявление за даване на изключение. Срокът за извършване на процедурата за разглеждане на заявлението за даване на изключение е 30 работни дни.

(2) Отговорният инспектор изготвя доклад до главния директор, съдържащ обосновано становище по исканото изключение, както и посочване на мерките, приложимите изисквания и предписанията, които ще осигурят в необходимата степен еквивалентното равнище на безопасност за срока на действие на исканото изключение.

Чл. 70. Главният директор на ГД ГВА въз основа на доклада по чл. 69, ал. 2 издава заповед за даденото изключение, когато то не води до дискриминация и с него се осигурява еквивалентно равнище на безопасност за срока на даването му. Заявителят се уведомява писмено за издадената заповед.

Чл. 71. (1) Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" издава оперативни указания по прилагането на даваното изключение, което може да бъде отнето във всеки момент, когато са налице данни за застрашаване на оповестеното еквивалентно равнище на безопасност.

(2) Оперативните указания се разпространяват до авиационните оператори писмено или се публикуват на страницата на ГД ГВА в интернет.

 

Глава пета.
ОДОБРЕНИЯ И РАЗРЕШЕНИЯ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ГРАЖДАНСКА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

Раздел I. Общи изисквания

Чл. 72. Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" издава специфични одобрения за заявените дейности от авиационния оператор.

Чл. 73. (1) Кандидатът за издаване на първоначално специфично одобрение подава заявление в ГД ГВА не по-късно от 30 работни дни преди началото на планираната въздухоплавателна дейност заедно с доказателства, че:

1. са спазени изискванията на съответната подчаст;

2. съответните елементи, определени в данните, установени в Регламент (ЕО) № 1702/2003, са взети предвид.

(2) Авиационният оператор съхранява документите по ал. 1 най-малко за времетраенето на въздухоплавателната дейност, за която иска специфичното одобрение.

Чл. 74. Обхватът на дейността на притежателя на свидетелство за авиационен оператор се описва в спецификациите към него.

Чл. 75. Специфичните одобрения се издават за неопределен срок и остават валидни, при условие че авиационният оператор спазва изискванията, свързани с тях.

Чл. 76. (1) Въздухоплавателните средства могат да бъдат експлоатирани в определено за целта въздушно пространство по маршрути или съгласно процедури, когато са установени спецификации за навигация, базирана на летателните характеристики, само ако експлоатационната дейност е вписана в спецификацията към САО на авиационния оператор. Не се изисква специфично одобрение за операции във въздушно пространство, определено за зонална навигация RNAV (основна зонална навигация, B-RNAV), съгласно подчаст Б от приложение V на Регламент (ЕС) № 965/2012.

(2) За да получи одобрение за експлоатация при условията на навигация, базирана на летателни характеристики и оборудване (PBN) от ГД ГВА, операторът представя заявление и доказателства към него съгласно чл. SPA.PBN.105 PBN и подчаст Б от приложение V наРегламент (ЕС) № 965/2012.

Раздел II. Специфични одобрения

Чл. 77. (1) Авиационен оператор може да извършва операции при минимални навигационни летателни характеристики (MNPS) съгласно чл. SPA.MNPS.100 от Регламент (ЕС) № 965/2012.

(2) За да получи MNPS одобрение за експлоатация от ГД ГВА, операторът подава заявление и доказателства съгласно чл. SPA.MNPS.105 от Регламент (ЕС) № 965/2012.

Чл. 78. (1) Въздухоплавателните средства се експлоатират във въздушно пространство, където се използват намалени минимуми за вертикална сепарация от 300 m (1000 ft) между полетно ниво (FL) 290 и FL 410.

(2) За да получи RVSM одобрение за експлоатация от ГД ГВА, операторът подава заявление и доказателства към него съгласно подчаст Г от приложение V на Регламент (ЕС) № 965/2012.

Чл. 79. (1) За да получи одобрение за операции при намалена видимост от ГД ГВА, операторът подава заявление и доказателства за изпълнение на изискванията на подчаст Д от приложение V към Регламент (ЕС) № 965/2012.

(2) Операторът може да извършва операции при намалена видимост (LVO) при спазване на изискванията на чл. SPA.LVO.110-SPA.LVO.130 от Регламент (ЕС) № 965/2012 и когато има одобрение от ГД ГВА за:

1. излитане при намалена видимост (LVTO);

2. операция под стандартите за категория I (LTS CAT I);

3. стандартна операция в категория II (CAT II);

4. операция, различна от стандартна операция от категория II (OTS CAT II);

5. стандартна операция в категория III (CAT III);

6. операция за подход, при която се използват усъвършенствани системи за наблюдение (EVS) и се прилага експлоатационен кредит за намаляване на минимумите за хоризонтална видимост по пистата за излитане и кацане (RVR) с не повече от една трета от публикуваната RVR.

Чл. 80. (1) Самолети с два двигателя се използват за операции на търговския въздушен превоз на разстояния, надхвърлящи праговото разстояние, определено в съответствие с чл. CAT.OP.MPA.140 от Регламент (ЕС) № 965/2012, само ако операторът е получил ETOPS одобрение за експлоатация от ГД ГВА съгласно подчаст Е от приложение V на Регламент (ЕС) № 965/2012.

(2) За да получи ETOPS одобрение за експлоатация от ГД ГВА, операторът представя заявление и доказателства към него съгласно чл. SPA.ETOPS.105 ETOPS и подчаст Е от приложение V на Регламент (ЕС) № 965/2012.

Чл. 81. Операторът може да превозва разрешени за превоз по въздуха опасни товари само ако е получил одобрение от ГД ГВА за тази дейност съгласно подчаст Ж от приложение V наРегламент (ЕС) № 965/2012.

Чл. 82. (1) Авиационният оператор може да експлоатира вертолети по правилата за визуални полети през нощта с помощта на система за изобразяване при нощно виждане (NVIS) само ако операторът е получил одобрение от ГД ГВА.

(2) За да получи одобрение от ГД ГВА, операторът подава заявление и представя доказателства за изпълнение на изискванията на подчаст З от приложение V на Регламент (ЕС) № 965/2012.

Чл. 83. (1) Вертолети могат да се използват за подемно-товарни операции при търговския въздушен превоз само ако операторът е получил одобрение от ГД ГВА.

(2) За да получи одобрение, операторът подава заявление и представя доказателства съгласно подчаст И от приложение V на Регламент (ЕС) № 965/2012.

Чл. 84. (1) Вертолети могат да се използват за спешна медицинска помощ (HEMS) съгласно подчаст Й от приложение V на Регламент (ЕС) № 965/2012 само ако операторът е получил одобрение от ГД ГВА.

(2) За да получи одобрение, операторът подава заявление и представя доказателства съгласно подчаст Й от приложение V на Регламент (ЕС) № 965/2012.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба употребените понятия имат следното значение:

1. "Враждебна среда" е:

а) околна среда, в която:

аа) не може да се извърши безопасно принудително кацане, защото повърхността е неподходяща;

бб) пътниците на вертолета не могат да бъдат адекватно защитени от природните сили;

вв) капацитетът за реагиране/възможността за търсене и спасяване не е в съответствие с очакваното излагане на риск; или

гг) рискът от излагане на опасност на лица или имущество на земята е неприемлив;

б) при всички случаи следните области:

аа) при експлоатация над вода, площи в открито море северно от 45° с. ш. и южно от 45° ю. ш., определени от компетентния орган на заинтересованата държава;

бб) тези части от натоварените зони, в които няма подходяща зона за безопасно принудително кацане.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. (1) Наредбата се издава на основание чл. 16а, т. 16, чл. 64, ал. 8 от Закона за гражданското въздухоплаване и осигурява прилагането на Регламент (ЕС) № 965/2012 на Комисията от 5 октомври 2012 г. за определяне на технически изисквания и административни процедури във връзка с въздушните операции в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета (Регламент (ЕС) № 965/2012).

(2) С наредбата се прилагат решенията на изпълнителния директор на Европейската агенция за авиационна безопасност № 2013/018/R, № 2014/009/R, № 2013/028/R, № 2013/020/R за определяне на технически изисквания и административни процедури в съответствие сРегламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета за оператори, които извършват търговски въздушен превоз със самолети и вертолети.

§ 3. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването й в "Държавен вестник" и отменяНаредба № 37 от 2007 г. за условията и реда за издаване на свидетелства на авиационните оператори за търговски въздушен превоз и контрола върху тях (обн., ДВ, бр. 88 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 38 от 2009 г. и бр. 83 от 2010 г.) и Наредба № 36 от 2006 г. за правилата за инспекция на перона на въздухоплавателни средства от трети страни, излитащи и кацащи от летища на територията на Република България (обн., ДВ, бр. 100 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 96 от 2008 г. и бр. 28 от 2011 г.).

§ 4. Притежателите на САО, издадени по реда на Регламент (ЕИО) № 3922/1991 на Съвета от 16 декември 1991 г., привеждат дейността си в съответствие с тази наредба до един месец след влизането й в сила.

§ 5. Главният директор на ГД ГВА дава указания по прилагане на наредбата съобразно издадените решения на изпълнителния директор на ЕААБ № 2013/018/R, № 2014/009/R, № 2013/028/R, № 2013/020/R за определяне на технически изисквания и административни процедури в съответствие с Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета за оператори, които извършват търговски въздушен превоз със самолети и вертолети.

§ 6. При извънредни ситуации, като природни бедствия и аварии, главният директор на ГД ГВА дава временни разрешения за участие в аварийно-спасителни работи.

 

Приложение към чл. 32, ал. 2, т. 13


 

Информация, която се предоставя за оценка на мащаба на дейността на заявителя

за първоначално издаване на САО

ЗАЯВИТЕЛ:

 

Показател

Прогноза

Мярка

 

 

за периода

 

1.

пролетени часове - общо (1.1+1.2+1.3), в т. ч.:

 

часа

1.1.

пролетени часове в работа - общо,

 

 

 

в т. ч. по типове ВС (1.1.1+1.1.2+.....1.1.n):

 

часа

 

1.1.1

 

часа

 

1.1.n

 

часа

1.2.

пролетени часове в служебни прелитания - общо,

 

 

 

в т. ч. по типове ВС (1.2.1 +1.2.2+.....1.2.n):

 

часа

 

1.2.1

 

часа

 

1.2.n

 

часа

1.3.

пролетени часове в тренировки - общо,

 

 

 

в т. ч. по типове ВС (1.3.1+1.3.2+.....1.3.n)

 

часа

 

1.3.1

 

часа

 

1.3.n

 

часа

2.

разходи по икономически елементи (2.1.+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)

 

хил. лв.

 

2.1. разходи за материали - общо

 

хил. лв.

 

2.1.1. разходи за ГСМ

 

хил. лв.

 

2.1.2. разходи за резервни части и окомплектовка

 

хил. лв.

 

2.2. разходи за външни услуги - общо

 

хил. лв.

 

2.2.1. разходи за наем (лизинг) на ВС

 

хил. лв.

 

2.2.2. разходи за застраховки

 

хил. лв.

 

2.2.3. разходи за обучение

 

хил. лв.

 

2.2.4. разходи за техническо обслужване

 

хил. лв.

 

2.3. разходи за амортизации

 

хил. лв.

 

2.4. разходи за възнаграждения

 

хил. лв.

 

2.5. разходи за осигуровки

 

хил. лв.

 

2.6. други разходи

 

хил. лв.

3.

нетни приходи от продажби

 

хил. лв.

4.

печалба (загуба) (3-2)

 

хил. лв.

5.

наети лица по трудово правоотношение

 

 

 

(среден списъчен брой)

 

бр.

6.

средства за РЗ за наети по трудови правоотношения

 

хил. лв.

7.

средна месечна работна заплата на 1 нает по трудово правоотношение (6:5) : 12 месеца

 

лева

8.

наети лица по договор за управление и контрол

 

бр.

9.

разходи за възнаграждения на наети лица по договор за управление и контрол

 

хил. лв.

10.

наети лица по граждански договори

 

бр.

11.

разходи за възнаграждения на наети лица по граждански договори

 

хил. лв.

 

Дата: .....................

 

 

Име, подпис на представляващия кандидата ................................

 

печат ..............................