ИНСТРУКЦИЯ № 8121з-891 ОТ 26 НОЕМВРИ 2014 Г. ЗА НАБЛЮДЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНАТА ГРАНИЦА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ, СПЕЦИФИЧНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ ЗА УЧАСТИЕ В МЕРКИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЛЕТИЩНА СИГУРНОСТ В ОБЩЕСТВЕНИТЕ ЗОНИ И ПЕРИМЕТЪРА НА ЛЕТИЩАТА И ПРИЛАГАНЕ НА КОМПЕНСИРАЩИ МЕРКИ

Издадена от Министерството на вътрешните работи Обн. ДВ. бр.101 от 9 Декември 2014г

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази инструкция се уреждат редът и организацията за осъществяване наблюдението на сухоземни, морски и речни участъци от държавната граница на Република България.

Чл. 2. Възложеното с нормативни актове участие на Главна дирекция "Гранична полиция" (ГДГП) в постигането на сигурност в гражданското въздухоплаване на международните летища се реализира чрез осъществяването на специфична охранителна дейност.

Чл. 3. Ефективното изпълнение на дейностите по наблюдението на границата, както и участието в постигането на сигурност в гражданското въздухоплаване на международните летища и на пристанищата се постигат чрез:

1. задълбочено познаване и точно прилагане от органите на ГДГП на нормативните актове, регламентиращи организацията и дейността за осъществяване на граничния контрол, специфичната охранителна дейност в зоните на международните летища, както и на международните договори, по които Република България е страна;

2. постоянно изучаване и познаване на оперативната обстановка на границата и в зоните и обектите, определени в Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР), в които ГДГП изпълнява своите задачи;

3. целесъобразна и ефективна разстановка на силите и средствата, основана на анализ и оценка на риска;

4. целенасочено и системно обучение на състава за непрекъснато усъвършенстване на гранично-полицейската подготовка и оперативната тактика на действие;

5. поддържане на постоянна готовност и взаимодействие на силите и средствата с цел осигуряване на гъвкавост и маневреност;

6. поддържане на постоянно взаимодействие с други органи на Министерството на вътрешните работи (МВР) и държавните органи с контролни функции в зоните и обектите, определени в ЗМВР, в които ГДГП изпълнява своите задачи, с гражданите, както и с граничните органи на съседните държави;

7. своевременно подаване на информация по служебен ред при констатиране на предпоставки и условия за извършване на правонарушения;

8. организиран и системен контрол на състава.

Чл. 4. В рамките на законоустановените си правомощия органите на ГДГП, осъществяващи наблюдението на границата, участват в предотвратяването, пресичането, разследването и разкриването на престъпления и нарушения на обществения ред.

Чл. 5. При организиране и осъществяване на граничното наблюдение органите на ГДГП прилагат следните основни способи на полицейска дейност:

1. патрулиране;

2. техническо и визуално наблюдение;

3. проверки на лица, транспортни средства и документи;

4. търсене;

5. преследване;

6. задържане.

 

Глава втора.
СИЛИ И СРЕДСТВА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НАБЛЮДЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНАТА ГРАНИЦА

Раздел I. Сили за осъществяване наблюдението на държавната граница

Чл. 6. (1) Основни сили за осъществяване наблюдението на държавната граница са служителите от регионалните дирекции "Гранична полиция" (РДГП), граничните полицейски управления (ГПУ), базите гранично-полицейски кораби (БГПК), специализирания отряд "Въздушно наблюдение" (СОВН) и техните подразделения.

(2) Специфичната охранителна дейност в зоните на международните летища като част от наблюдението на границата се осъществява от групите "Летищна сигурност" (ГЛС) при ГПУ на РДГП - Аерогари.

Чл. 7. (1) Участието на служители от териториалните звена на ГДГП в съвместни специализирани полицейски операции (СПО) или в други дейности в зоната за отговорност на други РДГП се осъществява въз основа на писмено разпореждане на директора на ГДГП.

(2) Изпълнението на гранично-полицейски задачи от служители на едно ГПУ в зоната за отговорност на друго ГПУ от същата РДГП се осъществява с писмено разпореждане на директора на съответната РДГП или съгласно план за взаимодействие между две съседни ГПУ в РДГП.

(3) Когато полицейските задачи се изпълняват в района на разграничителната линия на две съседни РДГП, взаимодействието се осъществява съгласно утвърдените за това планове, приложими в конкретния случай.

(4) Мобилните гранично-полицейски групи (МГПГ) и мобилната гранично-полицейска група за бордови контрол (МГПГ - БК) при РДГП - Бургас, изпълняват задачи в цялата зона за отговорност на регионалната дирекция съобразно необходимостта без изрично писмено разпореждане на съответния директор на РДГП.

Чл. 8. (1) Когато се налага съвместно изпълнение на задачи между РДГП или нейните звена с други структури на МВР с компетентност на същата територия, както и с държавни органи извън МВР, дейностите се осъществяват въз основа на утвърдени между тях планове за взаимодействие.

(2) Специфичната охранителна дейност на територията на международните летища като част от наблюдението на границата се осъществява съвместно със субектите, отговорни за постигането на сигурност в гражданското въздухоплаване по смисъла на Закона за гражданското въздухоплаване.

(3) Не се изготвят предварителни планове за организирано взаимодействие и сътрудничество със:

1. органите за местно самоуправление;

2. неправителствени организации и юридически лица с нестопанска цел.

Раздел II. Средства за осъществяване наблюдението на границата

Чл. 9. Основните средства, използвани за наблюдението на границата и изпълнението на специфичната охранителна дейност, са:

1. електронни и технически средства;

2. инженерни съоръжения;

3. помощни средства по смисъла на ЗМВР;

4. автотранспортна и друга високопроходима техника;

5. кораби и бързоходни плавателни средства;

6. средства за комуникация;

7. защитни и специализирани средства, оборудване и въоръжение.

Чл. 10. (1) Електронните и техническите средства се въвеждат в дейностите по наблюдение на границата със заповед на директора на ГДГП и се използват в зависимост от оперативната обстановка и съобразно техническите им параметри по решение на директора на РДГП/началника на ГПУ или БГПК.

(2) По своето предназначение и тактико-технически характеристики електронните и техническите средства са:

1. системи за видеонаблюдение;

2. радиолокационни средства;

3. периметрови сигнално-охранителни системи;

4. технически средства за дневно и нощно наблюдение;

5. технически средства за проверка на документи, лица, транспортни средства и товари;

6. осветителни средства;

7. интегрирани и автоматизирани системи за наблюдение.

Чл. 11. Системите за видеонаблюдение, които според начина на използване са стационарни и мобилни, а според вида на използваната техника са CCTV системи, термовизионни системи и съчетание от двата вида, са предназначени за водене на наблюдение на отделни участъци, направления и обекти от държавната граница, граничната зона и зоните на летищата и районите на пристанищата за откриване на нарушители на установения режим и проследяване на действията им, за осигуряване на управлението и организиране на взаимодействието между гранично-полицейските сили.

Чл. 12. Радиолокационните средства за наблюдение на участъци от морската, речната и сухоземната граница са:

1. брегови радиолокационни станции - за извършване на радиолокационно наблюдение на участъци от морската/речната граница, определяне местоположението и проследяване движението на наблюдавани цели; бреговите радиолокационни средства могат да бъдат монтирани на стационарни или в мобилни постове за техническо наблюдение;

2. корабни радиолокационни станции -

средство за навигация на гранично-полицейските кораби и водене на радиолокационно наблюдение;

3. наземни радиолокационни станции - за радиолокационно наблюдение на отделни направления от сухоземната граница и граничната зона, определяне местоположението на подвижни цели и тяхната класификация; наземните радиолокационни станции могат да бъдат инсталирани на стационарни и мобилни постове за техническо наблюдение или да бъдат използвани в преносим вариант.

Чл. 13. Периметровите сигнално-охранителни системи - стационарни и преносими, са предназначени да регистрират и сигнализират чрез звукова и/или светлинна сигнализация опитите за преодоляване на наблюдавания периметър.

Чл. 14. Техническите средства за дневно и нощно наблюдение са:

1. ръчни термовизионни камери;

2. прибори за нощно виждане - бинокли за нощно виждане и очила за нощно виждане;

3. бинокли и други прибори за дневно виждане.

Чл. 15. Техническите средства за проверка на документи, лица, транспортни средства и товари (стационарно разположени, мобилно базирани и преносими) се използват от гранично-полицейските наряди за откриване на неистински и преправени документи, издирвани лица и превозни средства, укрити лица и стоки, укрити огнестрелни оръжия, боеприпаси, взривни вещества, наркотици, източници на йонизиращи лъчения, ядрени материали и други стоки с възможна двойна употреба.

Чл. 16. Осветителните средства - стационарни и мобилни прожекторни станции и носими осветителни средства, се използват за осигуряване действията на гранично-полицейските наряди през тъмната част на денонощието, за осветяване на участъци от държавната граница, международните летища, както и за опознаване на цели по река Дунав.

Чл. 17. (1) Интегрираните и автоматизираните системи за наблюдение осигуряват придобиване, систематизиране и архивиране на информация от широк спектър източници (периферни устройства) в реално време с цел осъществяване на високоефективно техническо наблюдение и създаване на база данни за анализ и оценка на риска на оперативно и тактическо ниво, като гарантират надеждно централизирано управление на гранично-полицейските сили и средства при изпълнение на задачите по наблюдение на определен участък от държавната граница или зоните на международните летища.

(2) Интегрираните системи за наблюдение (ИСН) се изграждат като четиризвенни структури за техническо наблюдение на големи участъци от държавната граница или зоните на международните летища, управление и комуникация между отделните звена: Национален координационен център (НКЦ), Регионален координационен център (РКЦ), Локални координационни центрове (ЛКЦ) и периферни устройства - периметрови сигнално-охранителни системи, стационарни постове за техническо наблюдение, мобилни постове за техническо наблюдение, кораби, хеликоптери и др.

(3) Автоматизираните системи за наблюдение (АСН) се изграждат като локални системи за техническо наблюдение на сравнително малки участъци от държавната граница или зоните на международните летища, осигуряващи управление и комуникация между ЛКЦ и отделни периферни устройства.

Чл. 18. (1) Инженерните съоръжения - наблюдателни и възпрепятстващи, се изграждат и демонтират със заповед на директора на ГДГП в зависимост от оперативната обстановка и характера на местността.

(2) Наблюдателните съоръжения представляват специални метални конструкции (вишки) за наблюдение на местността и отделни обекти. Те може да се оборудват с технически средства за наблюдение, средства за свръзка, сигнализация и битово обзавеждане, осигуряващи водене на наблюдение от гранично-полицейските наряди.

(3) Възпрепятстващите съоръжения представляват различни видове заграждения и други изкуствени препятствия, поставени или построени на терен в съчетание с естествените препятствия, постоянно изградени и/или временно разположени технически средства с цел забавяне/отклоняване на незаконно преминаващи през държавната граница или в зоните на международните летища лица, пътни превозни средства (ППС) и създаване на условия за тяхното своевременно задържане.

Чл. 19. (1) Хеликоптерите на ГДГП са основно помощно средство с тактически характер, предназначено за осъществяване на въздушно наблюдение, извършване на действия по издирване и спасяване, както и за транспортиране на оперативни сили за обезпечаване наблюдението на границата.

(2) За сигурността на всеки полет отговорност носи командирът на екипажа. Тази отговорност не се делегира на друго лице, независимо от неговата длъжност.

(3) При възникнала конкретна необходимост и след писмен доклад на съответния директор на РДГП хеликоптери и екипажи от СОВН могат да бъдат придавани на пряко подчинение на регионалния директор с писмена заповед на директора на ГДГП. В тези случаи екипажите и хеликоптерите от състава на СОВН изпълняват задачи по въздушно наблюдение от изнесени предни площадки, разположени в непосредствена близост до зоните за опериране.

Чл. 20. (1) Въздушното наблюдение на държавната граница на Република България се осъществява чрез извършване на:

1. неотложни полети поради необходимост от незабавна реакция;

2. полети за подпомагане на ежедневната дейност на структурните звена на регионалните дирекции в рамките на обичайното изпълнение на служебната дейност;

3. полети за засилено наблюдение на участъци, райони и направления по държавната граница от особен оперативен интерес, извършвани на основата на анализи на риска на тактическо и оперативно ниво, както и участие на хеликоптерите в провеждани СПО и други особени ситуации.

(2) Плановото използване на хеликоптерите за нуждите на граничното наблюдение се реализира въз основа на изготвени от РДГП писмени заявки и утвърден от директора на ГДГП обобщен седмичен план-график.

(3) При възникване на непредвидена обстановка, която изисква предприемането на спешни полицейски мерки, хеликоптерите на СОВН могат директно да бъдат заявени от съответните ГПУ и БГПК. Писмената заявка за извършения полет се изготвя впоследствие в рамките на 24 часа чрез оперативно-дежурните части (ОДЧ).

(4) Използването на хеликоптерите се осъществява при постоянно взаимодействие с гранично-полицейските сили и средства по суша и море съобразно ситуационната картина по държавната граница, наличната инфраструктура, ресурси и географските особености на Република България.

Чл. 21. (1) Служебните кучета - патрулни, специализирани и постови, са помощно средство и се използват в дейността на служителите на ГДГП при практическото осъществяване наблюдението на границата и специфичната охранителна дейност на международните летища.

(2) Използването на служебните кучета за денонощието се планира така, че при всяка възникнала необходимост да бъде възможно осигуряването на служебно куче за изпълнение на възложените задачи. За всеки случай на използване на служебно куче за задържане на лице/лица водачът изготвя докладна записка до началника на ГПУ или МГПГ, в която отразява мястото, срещу кого и при какви обстоятелства е използвал служебното куче, както и какви са резултатите от това.

(3) Водачите на служебни кучета не изпълняват служебните си задължения без зачислените им животни с изключение на случаите по ал. 5.

(4) Специализираните служебни кучета се включват в състава на гранично-полицейските наряди за търсене, откриване и обозначаване на взривни вещества при проверки в зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове (ГКПП), предгаровите пространства и обществените зони в районите на международните летища, районите на пристанищата и в дълбочина на граничната зона в зависимост от необходимостта, развитието на оперативната обстановка и наличните сили и средства.

(5) Служебните кучета не се използват за изпълнение на задачи в случаите на:

1. заболяване на кучето или отсъствие на неговия водач;

2. неблагоприятни метеорологични условия (проливни дъждове, ураганни ветрове, снежни виелици и др.);

3. въведени ветеринарни ограничения;

4. температура на въздуха, по-ниска от -10 °С и по-висока от +30 °С, когато работата им е свързана с непрекъснат престой на открито.

(6) При използване на служебно куче се спазват следните основни правила:

1. при придвижване през местността водачът и кучето се движат пред останалия състав на наряда;

2. при извършване на личен обиск на задържано лице водачът и служебното куче се разполагат за охрана на разстояние 2 - 3 метра от задържания;

3. при съпровождане на задържани лица водачът и кучето се движат отзад или от страната, от която е възможно отклоняване или опит за бягство на лицата;

4. по време на патрулиране служебното куче се води на къс повод и без намордник; по преценка на водача то може да се движи и свободно, а на обществени места да му се поставя намордник, като водачът е длъжен да следи непрекъснато поведението му;

5. при задържане на лице, в случаите на оказана съпротива или при опит за бягство, водачът може да освободи служебното куче от нашийника и повода, ако действията по задържането не могат да бъдат осъществени по друг начин; служебното куче се освобождава само след отправено устно предупреждение към правонарушителите от страна на водача;

6. в случай че служебното куче е наранило задържаното лице, водачът е длъжен незабавно да окаже първа помощ на пострадалия.

(7) Началниците на ГПУ, ГКПП, Групите за охрана на държавната граница (ГОДГ), МГПГ/Мобилните гранично-полицейски взводове (МГПВ), началниците на сектори "Охрана на държавната граница" (СОДГ) в РДГП, сектор "Летищна сигурност - Аерогара София" (СЛС АС) при РДГП - Аерогари, и ГЛС носят отговорност за организацията по правилното настаняване (в служебни и домашни условия), ежедневното обслужване, пред- и следкурсовото обучение, провеждането на тренировъчните занятия, използването, храненето и транспортирането (в служебни и лични ППС) на служебните кучета при или по повод изпълнение на служебни задачи.

(8) Водачите на служебни кучета отговарят за цялостната дейност, свързана с отглеждането, подготовката и използването на зачислените им кучета.

Чл. 22. (1) Автомобилите, мотоциклетите и другата високопроходима техника се използват за:

1. непосредствено изпълнение на служебни задачи от подвижните ГПН;

2. транспортиране на служителите до и от мястото за изпълнение на гранично-полицейския наряд;

3. осигуряване изпълнението на други задачи, свързани с наблюдението на границата и специфичната охранителна дейност в зоните на международните летища.

(2) Забранява се използването на служебните автомобили за изпълнение на дейности, различни от възложените на служителите служебни задачи.

Чл. 23. (1) Гранично-полицейският кораб (ГПК) е тактическа плавателна единица за наблюдение на морската и речната граница, контрол за спазване на правилата за мирно преминаване, спиране и пребиваване в морските пространства и българската част на река Дунав и за защита на суверенните права и юрисдикцията на Република България в прилежащата зона и изключителната икономическа зона.

(2) Гранично-полицейският кораб е комплектуван с щатен екипаж, носи гранично-полицейски флаг и вимпел, има отличителни знаци, надписи и оборудване за зрителна и звукова сигнализация.

(3) Гранично-полицейският кораб се използва при изпълнение на задачи по:

1. търсене, преследване, спиране, проверка и задържане на български и чуждестранни невоенни кораби и плавателни средства, които нарушават режима на движение през морската или речната държавна граница;

2. задържане на лица, извършители на престъпления, които попадат под наказателната юрисдикция на Република България, които пребивават на борда на чуждестранни невоенни кораби и плавателни средства, намиращи се в пристанищата, вътрешните морски води, териториалното море и вътрешните водни пътища;

3. водене на техническо и визуално наблюдение за опознаване на корабите, намиращи се в морските пространства, вътрешните водни пътища, акваторията на българските пристанища, рейдовете и котвените стоянки;

4. съпровождане и наблюдение на плавателни средства, за които има конкретни данни за подготовка за извършване на противозаконна дейност, както и при необходимост;

5. осъществяване на принудителни действия спрямо кораби и плавателни средства, включително и употребата на оръжие, в предвидените от закона случаи;

6. транспортиране на гранично-полицейските наряди и други полицейски сили по море и река, стоварването им на брега, включително и на островите във вътрешните морски води и по река Дунав, или прехвърлянето им на борда на кораби.

(4) Ползването на ГПК за изпълнението на задачите по ал. 3 се осъществява самостоятелно или съвместно с други гранично-полицейски кораби, брегови сили, хеликоптери от състава на СОВН, кораби и летателни средства на държавните органи с контролни функции в морските пространства и вътрешните водни пътища.

Чл. 24. (1) За осигуряване управлението на структурните звена на ГДГП, гранично-полицейските наряди и организирането на тяхното взаимодействие се използват щатно осигурените средства за комуникация.

(2) Радиосредствата са основен вид връзка с гранично-полицейските наряди.

(3) Разговорите по радиосредствата, с изключение на тези от ТЕТРА мрежата на МВР, се осъществяват с кодирани наименования на гранично-полицейските звена, длъжностните лица и действията на нарядите.

Чл. 25. Защитни и специализирани средства - противокуршумни жилетки (включително с положителна плавателност), каски, щитове, протектори, ръкавици, антифони, очила, водолазна екипировка и други, се използват за предпазване на живота и здравето на граничните полицаи при изпълнение на служебните им задължения.

Чл. 26. Зачисленото оръжие - пистолети, картечни пистолети, автомати, гладкоцевни пушки-помпи, снайперски пушки, картечници, ръчни гранатомети, бордови картечници, артилерийски установки и други, служи за респектиране и поразяване на установени извършители на престъпления и се използва само когато е абсолютно необходимо съгласно предвидените в ЗМВР случаи.

 

Глава трета.
ГРАНИЧНО-ПОЛИЦЕЙСКИ НАРЯДИ

Раздел I. Определение и видове гранично-полицейски наряди

Чл. 27. (1) Гранично-полицейски наряд (ГПН) е един или повече служители, назначени за изпълнение на гранично-полицейски задачи в район от зоната за отговорност на съответната структура.

(2) Когато ГПН е в състав от двама или повече служители, се определя старши на наряда.

(3) Старшият на ГПН е отговорен за организацията на служебната дейност и стриктното изпълнение на поставените задачи, както и за опазването на живота и здравето на служителите и служебните кучета от наряда, за правилната експлоатация и съхранението на използваните технически и електронни средства, автомобилната, корабната и летателната техника.

(4) Всеки от служителите в състава на наряда (екипажа на ГПК и хеликоптер) носи отговорност за изпълнението на поставените му задачи.

(5) Не се допуска определяне за самостоятелно изпълнение на задачи по наблюдение на границата или специфичната охранителна дейност в зоните на международните летища на служители, които са назначени като стажанти или не са преминали първоначална професионална подготовка.

Чл. 28. (1) Служителите от ГПН са подчинени на прекия си началник, както и на по-висшестоящите началници при спазване на йерархичния ред.

(2) Съставът на наряда е длъжен да изпълнява разпорежданията на съответния инструктиращ служител и на оперативните дежурни в ГПУ/БГПК и РДГП, касаещи организацията и изпълнението на поставените задачи.

Чл. 29. (1) В зависимост от състава ГПН са:

1. самостоятелни - в състава на които са включени само служители от ГДГП;

2. съвместни - в състава на които са включени служители на ГДГП и служители по чл. 8, ал. 1 и 2.

(2) В рамките на гранично-полицейското сътрудничество и съгласно подписани двустранни споразумения със съседни държави се излъчват смесени патрули за изпълнение на съвместни задачи по контрола на общите държавни граници.

Чл. 30. В зависимост от зоната за обслужване ГПН са:

1. основни - които след извършен анализ са преценени като задължителни за ежедневно осигуряване на определено рисково направление или зона в определено време или през цялото денонощие;

2. допълващи - които се излъчват периодично за осигуряване на останалия участък от зоната за отговорност и имат спомагателни функции.

Чл. 31. В зависимост от способа за изпълнение на ГПН те могат да бъдат мобилни или стационарни.

Чл. 32. (1) В зависимост от спецификата на изпълняваните задачи се определят следните видове ГПН:

1. патрул;

2. пост;

3. контролно-пропускателен пункт;

4. оперативно-издирвателна група;

5. група за придружаване/съпровождане;

6. група за блокиране;

7. мобилна група за контрол и наблюдение;

8. секретен наряд;

9. кордон;

10. водолазна група;

11. група за бордови контрол;

12. конвой;

13. резерв.

(2) За наблюдението на морската и речната държавна граница, контрола за спазването на граничния режим и на правилата за мирно преминаване, спиране и пребиваване в морските пространства и вътрешните водни пътища и за защита на суверенните права и юрисдикцията на Република България в прилежащата зона и изключителната икономическа зона се определят следните видове дейности с гранично-полицейски кораби:

1. патрулиране;

2. наблюдение;

3. обследване;

4. проследяване;

5. проверка;

6. съпровождане.

Раздел II. Състав и задачи на гранично-полицейските наряди

Чл. 33. (1) "Патрул" е подвижен ГПН в състав от двама или повече служители, изпълняващ възложените задачи чрез обхождане, плаване или облитане на определен маршрут и оглед на отделни участъци и обекти.

(2) В зависимост от средствата за придвижване патрулите могат да бъдат:

1. без превозно средство - пеши патрули;

2. на автомобили - автопатрули;

3. на мотоциклети - мотопатрули;

4. на велосипеди - велопатрули;

5. на граничен полицейски кораб - патрул на ГПК;

6. на бързоходно плавателно средство - патрул на бързоходно плавателно средство;

7. на хеликоптер - патрул за въздушно наблюдение;

8. на друга високопроходима техника - високопроходим патрул.

(3) Инструктажът на патрула се извършва чрез:

1. поставяне на обща задача за осъществяване на служебната дейност в указана територия, район или направление за определен период от време (основен модел за инструктаж на патрула); по този модел на старшия на патрула се възлага самостоятелно да организира действията на наряда относно определяне на маршрута за движение, способите за изпълнение, часовото време и установъчните пунктове за изпълнение на службата;

2. отдаване на разпореждане за патрулиране по точно определен маршрут или патрулен участък с разпоредени конкретни установъчни пунктове и часови интервали за изпълнение на поставените задачи (допълващ модел за инструктаж на патрула); този модел може да бъде прилаган при получаване на предварителни данни за подготвящо се или извършено престъпление в зоните за отговорност или при подготовката и провеждането на СПО.

(4) Маршрут на патрула е определеният за наряда път за движение и прилежащата към него местност.

(5) Маршрутът, установъчните пунктове и редът за изпълнение на задачите се определят от старшия на патрула или инструктиращия служител, като се вземат предвид географските особености на терена, сезонът, времето от денонощието и спецификата на района по отношение на криминогенната обстановка.

(6) Патрулният участък е територията на два или повече съседни маршрута, които могат да бъдат обхождани по ред, определен от старшия на ГПН в зависимост от поставената на инструктажа обща задача или по отдаденото разпореждане.

Чл. 34. (1) Патрулът изпълнява поставената обща задача чрез придвижване от един удобен пункт за наблюдение към друг по маршрут, ред и време, определени от старшия на наряда, или като стриктно изпълнява отдаденото разпореждане за патрулиране по точно определен маршрут или патрулен участък.

(2) Периодично, както и винаги при преместване от един пункт на друг или при изменение на обстановката, патрулът уведомява оперативния дежурен в ГПУ, а екипажът на патрулиращия ГПК уведомява оперативния дежурен на БГПК/РДГП.

(3) Патрулът, извършващ проверка на граничните знаци, е длъжен да:

1. не преминава на съседна територия освен в случаите, когато това е предвидено в договор със съседната държава;

2. оглежда граничния знак за наличието на евентуални повреди, нерегламентирани надписи и др., като обръща внимание на номера му;

3. докладва незабавно в ОДЧ на ГПУ по установения ред за открити повреди или преместване на граничен знак и изпълнява получените разпореждания.

(4) Патрулът, определен за контрол в зоните на пристанищата и/или на бреговата ивица, е длъжен да:

1. знае разположението на пристанищата и водните бази, режима за плаване във вътрешните морски води, териториалното море и вътрешните водни пътища;

2. има точни данни за броя на плавателните средства, намиращи се в пристанищата и водните бази;

3. знае дислокацията на корабите и техническите средства на другите държавни органи с контролни правомощия и реда за взаимодействие с тях;

4. знае удобните подходи и местата за незаконно качване и слизане на хора и извършване на контрабанда;

5. познава хидрографските особености на участъка за наблюдение, крайбрежието, удобните пунктове за водене на техническо и визуално наблюдение;

6. се информира за хидрометеорологичната обстановка и да води наблюдение за откриване на бедстващи хора, плавателни и летателни средства;

7. докладва незабавно на съответното длъжностно лице при разкриване на незаконно пребиваване в зоните на пристанищата на лица или плавателни средства, предаване и приемане на предмети от и на борда на кораби в задгранично плаване, нарушаване на установения ред за местно плаване на яхти, риболовни кораби и плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение, както и за друга незаконна дейност в акваторията на пристанищата и по бреговата ивица;

8. поддържа връзка с оперативния дежурен на ГПУ, БГПК, екипажа на най-близкия ГПК, служителя от стационарния пост за техническо наблюдение, дежурния екип в ЛКЦ и другите сили и да взаимодейства с тях при случаи на задържане на лица или плавателни средства.

(5) Патрулът, определен за обезпечаване на сигурността в районите на международните летища, е длъжен да:

1. знае и познава местонахождението и предназначението на обектите от критичната инфраструктура в охранявания район;

2. знае и познава уязвимите места в района на обслужваната територия;

3. следи и своевременно да докладва на оперативния дежурен при ГПУ/РДГП за забелязани съмнителни лица и ППС в обществените зони на летището, както и за всички други случаи, касаещи сигурността на пътниците, полетите и охраняваните райони;

4. поддържа постоянна връзка с оперативния дежурен на ГПУ, съседните наряди, служителите от службата за сигурност на летището и дежурния екип в центъра за видеонаблюдение;

5. знае разположението и състава на съседните ГПН и постовете на службата за сигурност на летището;

6. знае и непрекъснато да се информира за разписанието на полетите, времето за излитане и кацане, маршрутите за движение на перонните транспортни средства, пътеките за рулиране на въздухоплавателните средства, номерата и разположението на самолетните стоянки, както и правилата за движение по перона.

(6) Патрулът за проверка или придружаване на подвижни железопътни състави се определя за самостоятелно или съвместно с други структури на МВР изпълнение на задачи по своевременно разкриване и предотвратяване на престъпления и правонарушения, свързани с граничния режим в движещи се или спрели в районите на гари, спирки или на други места влакови композиции.

(7) Патрулът за проверка на ГПН се определя за извършване на контрол по изпълнението на задачите от нарядите. По изключение съставът на този патрул може да бъде от един служител. За старши на патрула не може да се определя служител на длъжност, по-ниска от "командир на отделение". При придвижването си към мястото на проверката и обратно служителите изпълняват общите задължения на патрула съгласно ал. 1 и 2.

Чл. 35. (1) При пристигането в определения район, пункт или маршрут и при всяка промяна на местоположението си патрулът докладва на оперативния дежурен в ГПУ/БГПК/РДГП, извършва обзорна обиколка на района и пристъпва към изпълнение на конкретно поставените задачи.

(2) При преместване от един установъчен пункт на друг нарядът се движи със скорост и по начин, позволяващи нормално наблюдение на прилежащата територия.

(3) При изпълнение на службата от ГПН, използващи ППС, кораби и хеликоптери, се забранява:

1. превозването на лица и товари, несвързани с изпълнението на наряда;

2. оставянето на ППС без наблюдение;

3. нарушаването на правилата за радиообмен и самоволното изключване на радиосредствата по време на изпълнение на наряда;

4. преотстъпване управлението на ППС на служители или на трети лица, които нямат право да ги управляват.

(4) Авто-мотопатрулът, изпълняващ задачи по републиканската пътна мрежа в дълбочина на граничната зона или в зоните на международните летища и пристанищата, извършва проверки на лица и ППС на случаен принцип, основан на сведените по време на инструктажа заплахи и рискови профили.

Чл. 36. (1) "Патрул за въздушно наблюдение" е специфичен ГПН, който се определя за наблюдение на обширни участъци от граничната зона и териториалното море.

(2) Патрулът за въздушно наблюдение изпълнява конкретно поставени летателни задачи и осъществява въздушно наблюдение по определен маршрут или в патрулна зона, със или без кацане на площадка.

(3) Действията на въздушния патрул се ръководят от служител на звеното - заявител на полета, който поема функцията на тактически водач на борда на въздухоплавателното средство и осъществява взаимодействието с ГПН на терен.

(4) В отделни случаи, при необходимост от осъществяване на незабавен полет, се допуска неговото изпълнение без тактически водач на борда.

(5) По време на полета длъжностните лица в рамките на своята компетентност са длъжни да предприемат всички необходими мерки за недопускане на аварии и произшествия.

(6) За гарантиране безопасността на полета и предотвратяване на аварийни ситуации решенията и указанията на командира на екипажа не могат да бъдат обсъждани или отменяни от друг служител на борда независимо от неговия ранг или заемана длъжност.

Чл. 37. (1) "Пост" е ГПН в състав от един или повече служители за наблюдение и охрана на район или обект (летища, пристанища, кейове, автомобилни пътища, железопътни линии, сгради, превозни средства, лица и др.) от зоната за отговорност на съответната РДГП за своевременно разкриване и предотвратяване на престъпления и правонарушения.

(2) На всеки пост се определя център и граници. Центърът на поста се определя на мястото, откъдето най-добре може да се наблюдава и охранява районът или обектът.

(3) Постовете могат да бъдат мобилни и стационарни:

1. мобилен е постът, на който се определят няколко пункта за изпълнение на задачи чрез последователно придвижване;

2. стационарен е постът, който изпълнява задачи на един пункт.

(4) Според предназначението си постовете са:

1. пост за охрана на обект;

2. пост за наблюдение.

Чл. 38. (1) "Пост за охрана на обект" е ГПН за охрана на административните райони и сгради и контрол по спазването на установения пропускателен режим и обществения ред в тях, охрана на лица, транспортни и плавателни средства, доказателства, местопроизшествия, специални товари, други райони и обекти.

(2) Постът за охрана на обект е длъжен да:

1. охранява обекта и да не допуска нерегламентирано проникване в района на поста;

2. охранява заключените и запечатаните/пломбираните обекти или помещения и да проверява при приемане и сдаване на поста изправността и наличието на пломбите и ключалките;

3. осъществява контрол за спазването на установения със заповед на съответния директор/началник пропускателен режим в района на поста;

4. обхожда периодично района през нощта, като обръща особено внимание на скритите подстъпи, а през деня да осъществява пропускателния режим в района на поста или да изпълнява пост за наблюдение;

5. не допуска до охранявания обект други лица освен определените с писмено разпореждане на директора на РДГП/началника на ГПУ/БГПК/СОВН;

6. не напуска поста, докато не бъде сменен или снет;

7. наблюдава прилежащата към обекта територия и да докладва незабавно за всичко, което застрашава неговата цялост и сигурност;

8. установява самоличността на лицата и причините за пребиваването им в границите на охранявания обект, като при невъзможност да установи това ги задържа при условията и по реда на ЗМВР;

9. изпълнява и други специфични задачи, поставени по време на инструктажа и пряко свързани с особеностите на охранявания район или обект.

Чл. 39. (1) "Пост за наблюдение" се определя за наблюдение на участък от границата, зоните на международните летища или конкретен обект с цел откриване на лица, подготвящи или извършили престъпления, превозни, плавателни или въздухоплавателни средства, както и за проследяване действията на извършителите, за осъществяване управлението и координацията на гранично-полицейските сили при тяхното задържане и за събиране на друга информация по оперативната обстановка.

(2) Наблюдението може да се осъществява от:

1. необорудвани пунктове от местността или от стационарно изградени на местността инженерни съоръжения (метални вишки);

2. стационарно изградени на местността пунктове, оборудвани със системи за видеонаблюдение и/или радиолокационни средства;

3. специално оборудвани със системи за видеонаблюдение и/или радиолокационни средства автомобили, гранично-полицейски кораби и хеликоптери.

Чл. 40. На поста за наблюдение трябва да има:

1. схема (карта) на участъка (зоната) за наблюдение;

2. технически средства за наблюдение;

3. дневник за приемане и сдаване на поста и стационарно инсталираните технически средства за наблюдение - за стационарно оборудваните постове;

4. правила за работа и мерки за безопасност с техническите средства - за стационарно оборудваните постове;

5. график за работата на радиолокационната станция - за постове, оборудвани с радиолокационни станции;

6. образци на държавните знамена на чуждестранните невоенни кораби, таблица със силуети и светлини на невоенните кораби, прибори за хидрометеорологично наблюдение и таблица със сигнали за бедствие - за постовете, осъществяващи наблюдение на участъци от морската и речната държавна граница.

Чл. 41. Съставът от поста за наблюдение докладва незабавно на служителя, осъществяващ ръководството на наряда, или на оперативния дежурен в ГПУ за:

1. всички признаци за подготовка или извършване на престъпления в наблюдаваните зони и участъци;

2. подозрителни сигнали, събития, лица, ППС и плавателни средства;

3. стрелба в близост до държавната граница;

4. опити да бъдат унищожени, повредени или преместени гранични знаци;

5. нарушаване на въздушното пространство от въздухоплавателни средства;

6. възникнали бедствия в наблюдавания участък;

7. наблюдавани други обекти и признаци, имащи отношение към изпълняваните задачи от наряда.

Чл. 42. (1) Операторите на системите за видеонаблюдение, на радиолокационните станции, на интегрираните и автоматизираните системи за наблюдение в ЛКЦ са длъжни да:

1. познават обслужвания район и да извършват непрекъснато наблюдение на определения им участък;

2. знаят определените позиции за наблюдение, реда за тяхната смяна, времето за започване и завършване на работата - за операторите от мобилните и стационарните постове за техническо наблюдение;

3. извършват търсене, откриване, опознаване, класификация и следене на обектите, като използват най-ефективно възможностите на техническото средство за наблюдение;

4. събират и анализират информацията от наблюдението и постъпващите други сведения, свързани с оперативната обстановка;

5. докладват по установения ред, като дават пълни и точни данни за наблюдаваните обекти (цели) и събития;

6. знаят местоположението на съседните наряди, в това число и тези от взаимодействащите структури, и да осъществяват обмен на информация за обстановката с тях.

(2) При откриване на признаци за подготовка или извършване на престъпление в наблюдавания район освен задълженията по ал. 1 операторът на термовизионна система или операторът на средства за наблюдение от състава на интегрирана и автоматизирана система за наблюдение е длъжен да:

1. започне видеозапис - за оператора на термовизионна система;

2. докладва на старшия на наряда/старшия служител или оперативния дежурен в РДГП/ГПУ;

3. уведоми съседните наряди и организира взаимодействието с тях;

4. насочва действията на силите и средствата, определени за издирване и задържане на извършителите на установените престъпления;

5. приключи записа след разрешение на служителя, осъществяващ ръководството на наряда (мероприятията по издирването), или на оперативния дежурен в ГПУ - за оператора на термовизионна система.

Чл. 43. (1) "Контролно-пропускателeн пункт" е ГПН в състав от двама или повече служители за осъществяване на контрол за спазването на режима за движение през границата, контрол и ограничаване на движението на лица и ППС в зоните на международните летища, пристанищата, определен район или обект.

(2) При разполагане на контролно-пропускателни пунктове на пътищата от републиканската мрежа местата за изпълнение на наряда се съобразяват с особеностите на пътя (наличие на прави участъци и уширения на пътя), конкретните метеорологични условия (дъжд, сняг, лед и мъгла), като съставът на наряда задължително се оборудва със светлоотразителни жилетки, а при необходимост обозначава разположението на поста с пътни знаци и маркировка.

(3) С цел опазване живота и здравето на служителите през тъмната част от денонощието нарядите КПП се разполагат на добре осветени и видими участъци от пътното платно.

(4) Спирането на ППС за извършване на проверка се осъществява задължително от екип в състав не по-малко от двама служители и се извършва на случаен принцип или систематично - на основание на сведените по време на инструктажа заплахи и рискови профили или получена допълнителна информация.

Чл. 44. (1) "Оперативно-издирвателна група" е ГПН, изпълняващ задачи по издирване и задържане на извършители на престъпления, укриващи се лица, издирвани лица и транспортни средства, вещи - предмет на извършени престъпления, откриване на пострадали или загубили се лица.

(2) За старши на гранично-полицейския наряд по ал. 1 по възможност се назначава полицейски инспектор или командир на отделение, който ръководи действията на служителите.

(3) Съставът на наряда се определя от началника на ГПУ/ГОДГ/СЛС - Аерогара София/ГЛС/МГПГ съобразно наличните сили и средства, като в него могат да бъдат включени оперативен работник, водач на служебно куче и други служители.

(4) Действията на служителите от наряда започват от изходния пункт, определен в инструктажа. Старшият на групата уточнява реда за движение, поставя задачи на останалия състав от групата и съобщава сигналите за връзка.

(5) Оперативно-издирвателната група изпълнява задачите си самостоятелно или във взаимодействие с други ГПН или наряди и екипи от други структури на МВР.

Чл. 45. (1) "Група за придружаване/съпровождане" е ГПН, изпълняващ задачи по приемане, придружаване/съпровождане, отвеждане/довеждане и предаване на лица, извършили нарушения или престъпления, или други лица, за които няма основание да бъдат конвоирани, както и на лица с наложени принудителни административни мерки от/на структури на МВР или други държавни органи, на компетентни органи на други държави в съответствие със закона и с международните договори, по които Република България е страна.

(2) Съставът на групата за придружаване/съпровождане, средствата за придвижване и усилване и редът за изпълнение на задачите се определят с писмена заповед на директора на съответната дирекция/началника на полицейската структура или упълномощени от тях служители с полицейски правомощия.

Чл. 46. (1) "Група за блокиране" е ГПН, изпълняващ задачи по преграждане/блокиране на определено направление или район в случаи на издирване и задържане на лица, за които има данни, че са извършили престъпление.

(2) Необходимите за изпълнение на възложените задачи технически и помощни средства се определят от началника, определил състава на групата за блокиране, като се отчитат дължината и релефните особености на направлението (района) за преграждане/блокиране.

(3) За старши на наряда по възможност се назначава полицейски инспектор или командир на отделение.

(4) В зависимост от получената задача и характера на местността групата за блокиране изпраща от своя състав секретни наряди, постове за наблюдение, патрули и други видове наряди съобразно необходимостта.

(5) Разположението на групата за блокиране се определя от старшия на наряда, като се вземат под внимание възложената задача, характерът на действията на нарушителите/издирваните лица, условията на местността, времето като сезон, часовият интервал от денонощието и метеорологичните условия.

Чл. 47. (1) "Мобилна група за контрол и наблюдение" е съвместен наряд от служители на ГДГП - МВР и Агенция "Митници" при Министерството на финансите за проверки на търговски обекти, транспортни средства, товари и лица с цел предотвратяване на контрабанда и противодействие на незаконна миграция.

(2) При необходимост в състава на наряда могат да бъдат включвани и служители от други структури на МВР.

Чл. 48. (1) "Секретeн наряд" е ГПН в състав от двама или повече служители за осъществяване на скрито наблюдение и охрана на определен район или направление и за проследяване и задържане на извършители на престъпления и издирвани лица.

(2) Месторазположението на секретния наряд трябва да осигурява:

1. скрит подход за заемане и разполагане;

2. невъзможност за заобикаляне разположението на наряда;

3. възможност за внезапност в действията на служителите.

(3) Секретният наряд не се разкрива на други наряди и не изменя своето положение при осъществяване на контрол върху изпълнението на поставените задачи.

Чл. 49. (1) "Кордон" е ГПН за ограничаване на достъпа до определена територия и за създаване на направляващи коридори, осигуряващи посоката на движение на лица и ППС.

(2) Кордонът може да бъде:

1. обикновен - съставът се разполага на разстояние 1 - 2 метра един от друг;

2. усилен - съставът се разполага на разстояние 1 метър един от друг;

3. разреден - съставът се разполага на разстояние повече от 2 метра един от друг.

Чл. 50. "Водолазна група" е ГПН, предназначен за изпълнение на водолазни дейности, свързани с подводни огледи на кораби, огледи на дъното на водни басейни за търсене и откриване на доказателства за извършени престъпления, аварийно-ремонтни дейности по ГПК, по котвените и пирсовите съоръжения, както и тактически придвижвания под вода на специални полицейски сили.

Чл. 51. "Група за бордови контрол" е ГПН, назначен за проверка на невоенен кораб, като проверката включва контрол на екипажа и пътниците, проверка на корабните документи и документи за морска правоспособност, личните документи на екипажа и пътниците, документите на товара, оглед на корабните помещения и изпълнението на други специфични задачи.

Чл. 52. "Конвой" е ГПН за принудително отвеждане по определен служебен ред на задържани или установени лица, извършили престъпление или обявени за издирване.

Чл. 53. (1) "Резерв" е ГПН, предназначен за решаване на внезапно възникнали задачи по граничното наблюдение и специфичната охранителна дейност в зоните на международните летища, както и за извършване на други служебни дейности съобразно необходимостта, развитието и изменението на оперативната обстановка.

(2) Резервът не може да се определя като основен вид наряд при ежедневната разстановка на силите и средствата по смисъла на чл. 30.

(3) Гранично-полицейският наряд по ал. 1 се назначава от състава на работната смяна, когато с наличните сили и средства (под формата на основни наряди) са осигурени всички рискови направления и участъци от зоната за отговорност, а останалият участък е покрит с преценените като необходими (по вид и брой в рамките на дежурството) допълващи наряди на терен.

(4) За резерв се определят и служителите от работните смени в състояние на отдих.

(5) Редът за използване на наряда по ал. 1 и изпълняваните от него задачи се разпореждат от началника, определил неговия състав.

Чл. 54. (1) Разпределянето и отчитането на работното време, както и компенсиране на положения труд извън установеното работно време от служителите, осъществяващи граничното наблюдение и специфичната охранителна дейност на международните летища, се извършват по установения в МВР ред.

(2) На гранично-полицейските наряди, изпълняващи задълженията си при 12-часови работни смени, се определя време за отдих от 30 минути, а при 24-часови работни смени - 4 часа време за отдих.

(3) При температура на въздуха, по-ниска от минус 10 °С и по-висока от +30 °С на сянка, на служителите, назначени в наряд, може да се осигури физиологична почивка от 10 минути на всеки час.

(4) Времето и мястото за отдих се определят в зависимост от метеорологичната обстановка и особеностите на обслужваната територия, като местата за отдих се посочват в указанията за особеностите на маршрута/поста.

(5) Времето за отдих на нарядите се определя от инструктиращия служител при провеждане на инструктажа, а ползването на отдиха се разрешава от оперативните дежурни в ОДЧ/оперативния дежурен център (ОДЦ) в зависимост от състоянието на оперативната обстановка.

(6) По време на отдиха служебната дейност на граничните полицаи се отчита като ГПН "Pезерв". При възникнала необходимост от прекратяване на времето за отдих на служителите или невъзможност за неговото ползване в установения при инструктажа часови интервал отдихът се ползва в рамките на дежурната смяна по разпореждане на инструктиращия служител или от оперативните дежурни в ОДЧ/ОДЦ.

Раздел III. Инструктаж и отвод на гранично-полицейските наряди

Чл. 55. (1) Инструктажът на ГПН е основна организационна форма за проверка на наличността и готовността на служителите от състава на наряда, запознаване с оперативната обстановка, рисковите направления, идентифицираните заплахи в зоните за отговорност, рисковите профили, поставяне на конкретни задачи за противодействие и повишаване професионалната подготовка на състава.

(2) Инструктажът на ГПН се извършва от служител на съответното звено, определен с план за разстановката на силите и средствата. В отделни случаи, при възникнала служебна необходимост и по изключение, инструктажът може да се извършва и от оперативния дежурен.

(3) На инструктиращия служител може да се възлага и участие в ГПН, но без това да затруднява дейностите му по ал. 2 и чл. 60 - 63.

(4) Общата организация на реда за провеждане на инструктажа на гранично-полицейските наряди, ГПК и техните екипажи се определя в заповедите по чл. 84, ал. 1 на директора на РДГП и началника на ГПУ/БГПК.

(5) Проведеният инструктаж се документира с полагане на подписите на инструктиращия и инструктираните в книга за гранично-полицейските наряди по чл. 91, ал. 1 и в план за провеждане на инструктаж по чл. 60, ал. 1.

(6) На служителите от ГДГП, участващи в състава на съвместни наряди по план на друга държавна институция, се предоставя предварителна информация за времето и мястото на явяване за инструктаж или се провежда такъв от служителя по ал. 2.

(7) Инструктажът е ежедневен, периодичен и за отделни мероприятия.

Чл. 56. (1) Ежедневен инструктаж на служителите се провежда непосредствено преди изпълнението на гранично-полицейския наряд в служебно помещение на съответното звено, по възможност в присъствието на оперативния дежурен.

(2) Служебното помещение за провеждане на инструктажа задължително се оборудва със:

1. карта на зоната за отговорност (подробна цветна схема на районите на международните летища);

2. указания за особеностите на определените маршрути, постове и патрулни участъци;

3. план-варианти за действие при търсене, преследване и задържане на извършители на престъпления;

4. образци на документи, използвани от ГПН;

5. инструктажи по мерките за безопасност при изпълнение на ГПН;

6. други нагледни пособия и документи, необходими за служебната дейност.

(3) Общата продължителност на ежедневния инструктаж не трябва да превишава 30 минути.

(4) По изключение в случай на неотложност, при възникнала служебна необходимост, ежедневен инструктаж на отделни наряди може да бъде проведен и на място, различно от помещението по ал. 1.

Чл. 57. (1) Периодичен инструктаж се провежда по изключение, при наличието на обективни затруднения за явяването на служителите на ежедневен инструктаж, като в тези случаи те се инструктират най-малко два пъти месечно по ред, определен в заповедите по чл. 84, ал. 1.

(2) На служителите по ал. 1 ежедневно се дават указания по телефон или друго средство за свръзка от определените да провеждат инструктаж служители или от преките им началници.

Чл. 58. (1) Инструктаж за отделни мероприятия се провежда по решение на директора на РДГП или началника на ГПУ/БГПК по повод осигуряване провеждането на СПО или предстоящи мероприятия от регионален или национален мащаб.

(2) Участващите служители и мястото за провеждане на инструктажа по ал. 1 се определят с плана за мероприятието.

Чл. 59. (1) Съставът на ГПН трябва да носи установеното за сезона униформено облекло, изправно въоръжение, служебна карта и да бъде оборудван със:

1. късо нарезно оръжие със съответния боекомплект боеприпаси;

2. свързочни средства;

3. помощни и технически средства във вид и количество, определени от инструктиращия;

4. служебни документи, необходими за изпълнение на задачите.

(2) По заповед на директора на РДГП/началника на ГПУ или БГПК и в зависимост от вида ГПН същият може да бъде въоръжен с друг вид оръжие и допълнителен запас от боеприпаси.

Чл. 60. (1) Определеният за провеждане на инструктажа служител изготвя план за инструктаж (приложение № 1).

(2) За изготвяне на плана по ал. 1 инструктиращият предварително се информира и изяснява следните въпроси:

1. състоянието на оперативната обстановка и очакваните тенденции в нейното развитие;

2. организацията на разстановката на силите и средствата, произтичащите от нея специфични задачи за ГПН и реда за взаимодействие;

3. резултатите от дейността на нарядите през изтеклата смяна/денонощие;

4. набелязва контролни въпроси за проверка на теоретичните знания и практическата подготовка на определените в състава на наряда служители.

Чл. 61. При провеждането на инструктажа инструктиращият служител е длъжен да:

1. извърши проверка на предварителната подготовка на състава на наряда (външен вид, униформено облекло, служебни документи, оръжие) и при необходимост да даде указания за отстраняване на констатираните пропуски;

2. провери изправността на комуникационните, помощните и техническите средства;

3. обяви вида, състава на наряда и да определи кой е старши;

4. информира състава на ГПН за по-характерните правонарушения през изминалото денонощие, в т.ч. издирваните лица и ППС, рисковите направления и рисковите профили, както и за други данни, характерни за охраняваната зона, участък или район и особеностите в тяхното проявление;

5. разпореди задачите и реда за тяхното изпълнение, срока за изпълнението на наряда, времето за отдих и реда за използване на техническите и помощните средства;

6. укаже местоположението на съседните наряди и реда за взаимодействие с тях;

7. разпореди мерките за безопасност;

8. провери чрез предварително подбрани контролни въпроси знанията на служителите от състава на наряда относно познаването на правилата и реда за осъществяване на законосъобразни и правилни действия в различни ситуации и др.

Чл. 62. (1) По време на инструктажа на ГПН инструктиращият служител:

1. поставя обща задача за изпълнение на патрула, като указва района и времето за нейното изпълнение;

2. указва на старшия на патрула по т. 1 на основание на получената информация по време на инструктажа и преките му наблюдения на терен самостоятелно да определи способите за изпълнение на службата, маршрута за движение, конкретни установъчни пунктове, реда за смяна и времевите интервали за придвижване от един пункт до друг;

3. разпорежда задължителни маршрути, установъчни пунктове и времевите интервали за придвижване на ГПН, различни от патрула, а на патрула - само в случаите, когато същият участва в провеждането на СПО или развитието на оперативната обстановка задължително налага това.

(2) По изключение, когато развитието на оперативната обстановка налага това и след разпореждане на инструктиращия служител или оперативен дежурен, патрулът, изпълняващ обща задача, преминава към изпълнение на служебната дейност по реда на ал. 1, т. 3.

Чл. 63. (1) Отводът е организационна служебна форма на доклад за изпълнението на задачите по време на наряда.

(2) Непосредствено след приключване на изпълнението на служебните задачи ГПН се явява на отвод пред определеното за това длъжностно лице или оперативния дежурен на съответното подразделение/структурно звено, като докладва устно, а впоследствие и писмено чрез изготвяне на докладна записка на старшия на гранично-полицейския наряд (приложение № 2).

(3) За резултатите от дейността по ал. 2 старшият на ГПН "Патрул" и старшият на ГПН "КПП" изготвят Отчетна карта за резултатите от работата на гранично-полицейския наряд (приложение № 3).

(4) За отдалечените наряди отводът може да се извършва чрез средствата за комуникация. Изготвената от старшия на наряда докладна записка по ал. 2 или отчетна карта по ал. 3 се предоставя в структурата (подразделението), от която е назначен нарядът, по време на следващия инструктаж или се предава на проверяващ служител от състава на тази структура (подразделение).

(5) Ако в хода на изпълняваните задачи съставът на ГПН е установил лице или лица, представляващи интерес за органите на МВР, към докладната записка или към отчетната карта старшият на ГПН задължително попълва и прилага бланка образец "Доклад за установен факт и предприети действия" (приложение № 4).

(6) Общата продължителност на отвода не трябва да превишава 30 минути.

(7) В края на всяка смяна се изготвя обобщена докладна записка за резултатите от служебната дейност, като:

1. ръководителят на дежурния екип или началникът на ГОДГ, ГЛС, Групата гранично-полицейски кораби (ГГПК), МГПГ, МГПВ изготвя обобщена докладна записка до началника на ГПУ/БГПК или до директора на РДГП (за МГПГ, Групата за обратно приемане и транзитиране на лица (ГОПТЛ) или МГПГ - БК, които са му пряко подчинени);

2. в обобщената докладна записка накратко се отразяват броят, видът и резултатите от излъчените ГПН, по-характерните случаи на установените от нарядите престъпления и нарушения, както и случаите, при които ГПН са изготвили "Доклад за установен факт и предприети действия";

3. обобщената докладна записка ведно с докладните записки на ГПН по ал. 2, отчетните карти по ал. 3 и изготвените доклади по ал. 5 се докладват на началника на ГПУ/БГПК или на директора на РДГП - за МГПГ, ГОПТЛ или МГПГ - БК, които са му пряко подчинени, за запознаване, отношение и санкция.

Раздел IV. Изпълнение на задачите от гранично-полицейските наряди

Чл. 64. Служителите, които изпълняват задачи в ГПН в цивилно облекло, се легитимират задължително със служебна карта, освен когато е разпоредено друго.

Чл. 65. (1) Гранично-полицейският наряд се ръководи от старши на наряда, който от момента на определянето му до приключване изпълнението на поставените задачи е началник на целия състав на гранично-полицейския наряд.

(2) Старшият на ГПН носи отговорност за цялостната организация и изпълнението на поставените задачи, както и за спазване на правилата за използване на оръжието, техническите и помощните средства, с които е усилен нарядът.

(3) По време на инструктажа старшият на ГПН записва информацията, необходима за осъществяването на служебната дейност, в наряден дневник (приложение № 5).

(4) След получаване на задачите старшият на наряда уточнява реда и сигналите за взаимодействие при откриване на съмнителни лица, ППС или извършители на престъпления и използването на техническите и помощните средства за тяхното наблюдение, установяване и задържане.

Чл. 66. (1) При необходимост от извършване смяна намясто между ГПН смяната на нарядите се извършва на предварително определените за това места, определени в указанията за особеностите на маршрута (поста) и записани в плана за инструктаж.

(2) Сдаващият наряд запознава застъпващия с обстановката, настъпилите промени по време на изпълнение на наряда, произшествията и получените разпореждания, като при необходимост съвместно обхождат територията на маршрута (поста).

(3) Приемането и сдаването на наряда се отразява в дневника за приемане и сдаване, след което нарядите докладват за смяната си на определеното длъжностно лице или на оперативния дежурен в ГПУ, БГПК или РДГП.

(4) Нарядите, които охраняват обекти, достъпът до които е ограничен чрез печати или други удостоверяващи знаци (ако са поставени такива), при приемането/сдаването проверяват наличието и изправността им, а служителите, охраняващи помещения за задържани лица, приемат и сдават задържаните лица поименно и по брой.

(5) В случаите по ал. 1, когато застъпващият наряд не пристигне в определеното време, нарядът, който трябва да бъде сменен, докладва на лицата по ал. 3 и само с тяхно разрешение може да напусне маршрута, патрулния участък или поста.

Чл. 67. (1) Служителите от състава на ГПН при осъществяване на граничното наблюдение са длъжни:

1. да познават демографската и социалната характеристика на населението в обслужваната територия;

2. да познават състоянието и динамиката на опитите за незаконно преминаване на границата, да получават своевременно информация за извършването на други престъпления и нарушения в обслужваната територия и да следят за проявата на известните им индикатори и рискови профили;

3. стриктно и точно да изпълняват поставената обща задача/конкретни разпореждания, като особено внимание обръщат на:

а) уязвими места, подходи и евентуални признаци за незаконно преминаване на държавната граница или подготовката и извършването на друга престъпна дейност;

б) издирвани и представляващи оперативен интерес лица и ППС, в това число и придружаващи ги такива;

в) задачите за изпълнение при въвеждане в действие на плановете за работа при усложнена обстановка;

4. при констатиране на правонарушение да предприемат незабавно мерки по неговото пресичане, установяване и задържане на правонарушителите;

5. да оказват съдействие на съседни ГПН, другите структури на МВР, държавните органи, общинската администрация и гражданите съобразно делегираните им правомощия;

6. да поддържат връзка с ОДЧ/ОДЦ и съседните ГПН, като обменят информация за настъпилите изменения в оперативната обстановка, както и за резултатите от изпълнението на задачите.

(2) В случаите, предвидени в договори със съседни държави, на ГПН се разрешава да информират техните гранични органи за открити признаци за незаконно преминаване на границата, да предават или приемат задържани лица.

Чл. 68. По време на изпълнение на възложените задачи на ГПН се забранява да:

1. напускат маршрута/патрулния участък или поста, както и да променят пътя за движение до пристигане на застъпващия наряд освен в случаите, предвидени в чл. 69;

2. променят без разрешение маршрута за движение, разчета и времето за придвижване от един установъчен пункт към друг, ако те изрично са им разпоредени по време на инструктажа;

3. предават, предоставят или снемат от себе си зачисленото оръжие, помощни, технически и защитни средства;

4. оставят без надзор служебното ППС и ползваните технически и електронни средства;

5. влизат в домове, магазини, увеселителни и питейни заведения и други помещения и обекти освен в случаите на възникнала служебна необходимост;

6. извършват друга дейност извън възложените задачи.

Чл. 69. (1) Гранично-полицейският наряд напуска охранявания маршрут, патрулен участък или пост по-рано от определения срок за изпълнение на наряда само в случай на:

1. преследване на извършители на престъпления;

2. оказване на помощ и съдействие на съседни наряди, други органи на МВР и длъжностни лица;

3. оказване на помощ на пострадали и изпаднали в безпомощно състояние;

4. възникване на бедствия (наводнения, пожари, свличания, срутвания, лавини и др.) по маршрута/патрулния участък или поста, ако изпълнението на възложените задачи е свързано с опасност за живота и здравето на служителите;

5. получаване на неотложна медицинска помощ;

6. по заповед на преките ръководители.

(2) За напускането или промяната на маршрута/патрулния участък или поста нарядът докладва на оперативния дежурен по средствата за комуникация или чрез друг способ и по възможност информира за това съседните наряди.

Чл. 70. За осигуряване на безопасност при изпълнението на възложените задачи служителите от състава на ГПН са длъжни да знаят опасните за движение места, естествените и изкуствените укрития по маршрута/патрулния участък, поста и да спазват следните правила:

1. да преодоляват водни прегради само в обозначените за тази цел места;

2. на речните и морските участъци да не се доближават до брега в места, подложени на свличане;

3. да преминават внимателно през планинските участъци, подложени на срутване или свличане, като вземат съответните мерки за безопасност;

4. при усложнена метеорологична обстановка да се укриват в определените естествени и изкуствени укрития и там да изчакват по-добри условия за изпълнение на възложените задачи;

5. при изгубване на ориентировка в гъста мъгла или при силен снеговалеж да прекратят движението и да осъществят връзка с оперативния дежурен.

Чл. 71. (1) Гранично-полицейските наряди, които са въоръжени с пистолети, носят зачисленото оръжие в кобури.

(2) Зачисленото дълго оръжие се носи в положение "на гърди", "през рамо", "на ремък" или "в ръка", което се определя от старшия на ГПН при спазване на следните правила:

1. при стръмни спускания и изкачвания, преминаване на реки, движение по мостове, както и при изкачване и слизане от наблюдателна вишка оръжието се носи в положение "през рамо";

2. при извършване проверки на ППС съставът от ГПН, извършващ проверката, носи оръжието си "през рамо";

3. при движение през населени места и във влакове нарядите носят оръжието си в положение "на ремък";

4. при превозване на наряда с ППС/хеликоптер след сядане оръжието се поставя между коленете и се придържа с двете ръце;

5. водачите на автомобили поставят оръжието в специално оборудвано за целта място, в положение, което осигурява бързото му използване и не затруднява управлението на автомобила;

6. при прехвърляне от и на кораб оръжието се поставя "на гърди" или "през рамо".

Раздел V. Действия при издирване, преследване и задържане на извършители на престъпления. Противодействие на тероризма и действия на местопроизшествие

Чл. 72. Издирването на извършители на престъпления и използваните от тях ППС започва незабавно след:

1. доклад на ГПН за открити признаци за подготовка или незаконно преминаване на държавната граница или други престъпления, подготвящи се или извършени в граничната зона и зоните на международните летища;

2. откриване на плавателни средства и други признаци по морското крайбрежие/брега на граничната река за незаконно преминаване на границата;

3. постъпване на сигнали от периметровите сигнално-охранителни системи, системите за видеонаблюдение, периферните устройства на интегрираните и автоматизираните системи за наблюдение, хеликоптерите на СОВН и други технически средства;

4. получаване на оперативни данни за подготвящо се или извършено престъпление;

5. бягство и укриване на лица и транспортни средства в хода на осъществявания им контрол.

Чл. 73. Предварителната подготовка на действията по издирване, преследване и задържане на извършители на престъпления включва:

1. непрекъснато изучаване на състоянието на оперативната обстановка и актуализиране на анализа на риска по отношение на възможните заплахи;

2. повишаване на подготовката на състава и поддържане в готовност на техническите средства за провеждане на СПО;

3. разработване на план-варианти за действие и тяхното периодично проиграване;

4. организиране на взаимодействието със съответния пункт за постоянно базиране на СОВН с цел актуална оценка на възможности-

те за използване на най-близко разположения хеликоптер;

5. подготовка на отделни участъци от местността, пътища в граничната зона, входно-изходни пунктове и подходи към районите на международните летища в инженерно отношение.

Чл. 74. Непосредствената дейност по ръководството и управлението на силите и средствата, участващи в издирване, преследване и задържане на лица, извършители на престъпления и ППС, включва:

1. предприемане на незабавни действия за прикриване на застрашения участък по линията на държавната граница или в дълбочина на граничната зона в зависимост от посоката на движение на издирваните лица и ППС и блокиране на всички входно-изходни точки в зоните на международните летища;

2. информиране на всички ГПН в близост, изпълняващи задачи на терен, уведомяване на съседните структурни звена на ГДГП и други структури на МВР, с които има изготвени планове за взаимодействие;

3. сформиране и излъчване на ГПН "Оперативно-издирвателна група" за издирване и преследване по горещи следи;

4. уплътняване и блокиране на застрашените направления и райони чрез пренасочване или излъчване на допълнителен брой ГПН, организиране на техническо и визуално наблюдение и претърсване на района, привличане при необходимост на допълнителни сили и средства, както и такива от състава на резервите и почиващите смени;

5. активно използване на пълните възможности на ИСН и всички налични технически средства за наблюдение, изискване на хеликоптер от състава на СОВН с цел наблюдение от въздуха и координиране действията на силите и средствата по издирване и задържане;

6. организиране на непрекъснато взаимодействие и координация между силите и средствата на ГДГП, участващи в издирването, както и с привлечените сили и средства от други структури на МВР с готовност за предприемане на съвместни действия по издирване, преследване и задържане на лица и ППС извън граничната зона и зоните на международните летища;

7. при необходимост организиране и провеждане на самостоятелна или съвместна СПО.

Чл. 75. (1) План-вариантите за действие на ГПУ/БГПК за издирване, преследване и задържане на извършители на престъпления се разработват предварително, като се отчитат всички възможности за промяна на оперативната обстановка, като се включват допълнителни сили от МГПГ/МГПВ, утвърждават се от директора на РДГП и се въвеждат за изпълнение при необходимост.

(2) По план-вариантите за действие на ГПУ/БГПК периодично, но не по-малко от два пъти годишно, се провеждат тренировки с личния състав, а разчетите се актуализират, като се отчитат конкретните условия на местността, състоянието на пътищата, сезонът и наличните сили и средства.

Чл. 76. (1) Мероприятията по издирването и задържането на извършители на престъпления в района на разграничителните линии между две съседни ГПУ се ръководят от началника на ГПУ или определен от него служител, в чиято зона за отговорност са открити правонарушителите или признаците за подготовка и извършено престъпление.

(2) Мероприятията по издирване, преследване и задържане на плавателни съдове, нарушили правилата за мирно преминаване или суверенните права на Република България, се ръководят от началника на БГПК или определен от него служител.

Чл. 77. (1) Издирването, преследването и задържането на извършители на престъпления с използване на служебни кучета се извършва по мирисова следа, а при липса на такава или загубване на същата преследването се извършва или продължава по вероятното направление за движение на нарушителите.

(2) Използването на служебни кучета за откриване и задържане на извършители на престъпления, както и употребата на оръжие, физическа сила и други помощни средства се осъществява по реда, предвиден в ЗМВР.

Чл. 78. (1) Издирването, преследването и задържането на извършители на престъпления извън пределите на граничната зона се осъществяват във взаимодействие с другите структури на МВР.

(2) Издирването и преследването на извършители на престъпления, преминали на територията на съседната държава, се преустановяват при достигане линията на държавната граница.

(3) В случаите по ал. 2 ръководителят на действията по издирване предприема незабавни мерки за своевременно уведомяване на съпределните гранични власти за незаконно преминалите на съседна територия лица и ППС.

(4) Продължаване на действията по издирване, преследване и задържане на лица и ППС на съседна територия е допустимо единствено ако същите са започнали на българска територия от смесен патрул по силата на двустранно споразумение и възможности за предприемане на такива действия са изрично разписани в споразумението.

Чл. 79. (1) Мероприятията за противодействие на тероризма се провеждат с цел събиране на информация, разкриване на непосредствената подготовка, предотвратяване и пресичане осъществяването на терористични актове в зоните и обектите, определени в ЗМВР, в които ГДГП изпълнява своите задачи.

(2) За непосредствено противодействие на терористични заплахи в зоните и обектите на компетентност РДГП самостоятелно и съвместно с взаимодействащите институции организират и провеждат специфична охранителна дейност, включваща специализирано техническо наблюдение, постова охрана, патрулиране и други видове физически и технически контрол.

(3) Мерките за непосредствено противодействие на терористични заплахи се оформят в план, план-варианти или оперативни процедури, които се изпълняват самостоятелно или в рамките на взаимодействието под формата на учебни тренировки и учения, поне веднъж на шест месеца.

(4) Изготвените планове и оперативни процедури се съгласуват с останалите компетентни институции, осъществяващи правомощията си в зоните и обектите, определени в ЗМВР, в които ГДГП изпълнява своите задачи.

Чл. 80. (1) По време на изпълнение на специфична охранителна дейност на международните летища, осъществяването на гранично наблюдение в района на пристанищата и в други зони и обекти ГПН водят засилено наблюдение за подозрителни лица, ППС, обекти и предмети и осъществяват контрол с наличните технически и помощни средства. При установяване на съмнителни лица, които могат да бъдат потенциални извършители на терористичен акт, или ППС и предмети в охранявания периметър, които могат да бъдат използвани като средство за осъществяване на терористичен акт, ГПН осигурява дискретно охраната им, отцепва района, докладва на оперативния дежурен и изпълнява получените указания.

(2) Привеждането в действие на плана за противодействие на терористични заплахи се извършва незабавно след получаване на непосредствена заплаха за терористичен акт или при вече осъществен такъв.

(3) При извършен терористичен акт ГПН, намиращи се в района, докладват в РДГП/ГПУ/БГПК, оказват помощ на пострадалите лица, предприемат мерки за ограничаване на последиците от терористичния акт, преграждат/блокират района, събират първоначална информация за намиращите се там лица и за състоянието им в момента, организират евакуацията на гражданите, намиращи се в района.

(4) При пристигане на специализираните тактически звена на МВР ГПН запознават техния ръководител с обстановката до момента и оказват пълно съдействие.

Чл. 81. (1) При получен сигнал за извършено престъпление ГПН извършват следното:

1. изясняват мястото и времето на извършване на деянието;

2. установяват:

а) данни за извършителя (заподозрения) и неговите отличителни белези;

б) състоянието на пострадалите и оказаната им помощ;

в) наличието на свидетели;

г) данни за лицето, съобщило за престъплението;

3. докладват събраните данни по случая на оперативния дежурен и действат съобразно неговите разпореждания.

(2) На местопрестъплението ГПН са длъжни:

1. да вземат мерки за пресичане на престъплението;

2. да докладват на оперативния дежурен и да изпълнят получените указания;

3. да окажат помощ на пострадалите;

4. да установят свидетели;

5. да запазят местопрестъплението и различните видове следи, като се съобразят с метеорологичните и други специфични условия на терена.

(3) Границите на местопрестъплението се определят така, че в тях да се намират всички обекти, имащи значение за разкриване на престъплението, и се обозначават с ясно видими ленти, указатели и знаци.

(4) Ако обстановката не позволява да се организира преследване и издирване на извършителите на престъплението, ГПН са длъжни да охраняват местопрестъплението до пристигането на оперативно-следствената група или до получаването на друго разпореждане от оперативния дежурен.

(5) От всички лица, намиращи се на местопрестъплението, ГПН изисква да останат на местата си и да не предприемат никакви самоволни действия, като установява и записва данните за тяхната самоличност, начина за връзка с тях, както и информацията, която имат за деянието и неговия извършител.

(6) След пристигането на оперативно-следствената група ГПН докладва на нейния ръководител събраната до момента информация за извършеното престъпление и неговия извършител, както и за взетите мерки, като изпълнява неговите указания или разпорежданията на оперативния дежурен.

(7) Организацията за използване на ГПК и техните екипажи в дейности по преследване, спиране, задържане и съпровождане на кораби-нарушители се определят от директора на ГДГП с методически указания.

 

Глава четвърта.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА НАБЛЮДЕНИЕТО НА ГРАНИЦАТА И СПЕЦИФИЧНАТА ОХРАНИТЕЛНА ДЕЙНОСТ В ЗОНИТЕ НА МЕЖДУНАРОДНИТЕ ЛЕТИЩА. СЛУЖЕБНИ ДОКУМЕНТИ

Раздел I. Действия по организацията на служебната дейност

Чл. 82. Организацията по наблюдението на границата и специфичната охранителна дейност в зоните на международните летища включва следните служебни дейности:

1. изготвяне на анализ на риска;

2. изготвяне и отдаване на заповед за осъществяване на граничен контрол;

3. организиране на взаимодействието и комуникациите;

4. предварителна подготовка за изпълнение на внезапно възникнали задачи и провеждане на специализирани полицейски операции;

5. контрол по организацията и изпълнението на дейностите по наблюдението на границата и специфичната охранителна дейност в зоните на международните летища.

Раздел II. Анализ на риска

Чл. 83. (1) Анализът на риска е процес, при който се осъществява целенасочено придобиване, събиране, обработка и съпоставяне на статистически данни и информация за определен период от време с цел идентифициране и оценка на потенциалните заплахи, от което се правят изводи за състоянието на оперативната обстановка и се извеждат прогнози за развитието на ситуационната картина в зоните за отговорност на структурните звена.

(2) При изготвянето на анализа на риска се използват източници на информация и аналитични резултати, получени в рамките на активен вътрешен, междуведомствен и международен обмен на информация.

(3) Анализ на риска се изготвя и на трите нива на гранично управление - стратегическо - ГДГП, оперативно - РДГП, и тактическо - ГПУ/БГПК.

(4) На база на направените в анализите на риска на ГДГП и РДГП изводи и изведени прогнози за развитието на ситуационната картина в зоните за отговорност на стратегическо и оперативно ниво се изготвят и препоръки, групирани съобразно идентифицираните заплахи.

(5) Целта на изготвените препоръки е да подпомогнат ръководителите на структурните звена на оперативно и тактическо ниво за правилното разпределение на ресурсите, организирането и изпълнението на видовете дейности, необходими за своевременното намаляване на заплахите, уязвимостта и негативното влияние от проявлението на идентифицираните рискове, съобразно реалните възможности.

(6) Периодичността на изготвяне на различните видове аналитични документи, тяхната структура, съдържание, места и начини на съхранение и ползване на стратегическо, оперативно и тактическо ниво се определят със заповед на директора на ГДГП.

Раздел III. Изготвяне и издаване на заповед за осъществяване на граничния контрол

Чл. 84. (1) Въз основа на изготвения анализ на риска, разписаните към него препоръки и събраната отчетно-статистическа информация директорът на ГДГП, директорите на РДГП и началниците на ГПУ/БГПК издават заповеди за осъществяване на граничния контрол.

(2) Заповедта по ал. 1 съдържа:

1. кратки изводи от анализа на риска и изготвените препоръки;

2. организация на граничния контрол, включваща:

а) осъществяване на граничното наблюдение/специфичната охранителна дейност в зоните на международните летища;

б) осъществяване на граничните проверки;

в) осъществяване на оперативното осигуряване;

3. задачите на структурните звена/подразделения - в кои направления и по кое време да се съсредоточат основните сили и средства, постовете и маршрутите, редът за охрана на районите на разграничителните линии и др.;

4. ред за взаимодействие между структурните звена/подразделения, гранично-полицейските наряди, както и взаимодействието им с другите структури на МВР, граничните органи на съседните държави и тези с контролни правомощия в зоната за отговорност;

5. ред за провеждане на инструктажа на ГПН (длъжностните лица, които го извършват; мястото на провеждане; особеностите, свързани с конкретната обстановка);

6. ред за организиране на комуникациите и сроковете за докладване;

7. задачите по информационното, логистичното и другите видовете осигуряване;

8. състав и срокове за готовност на резервите.

Чл. 85. (1) В зависимост от ръководното ниво заповедите за осъществяване на граничния контрол се изготвят във времеви период и със срок на валидност, както следва:

1. на стратегическо ниво (ГДГП) - заповедта се изготвя до края на месец септември на текущата година със срок на валидност 12 месеца считано от началото на месец януари на следващата календарна година;

2. на оперативно ниво (РДГП) - заповедта се изготвя до края на месец октомври на текущата година със срок на валидност 12 месеца считано от началото на месец януари на следващата календарна година;

3. на тактическо ниво (ГПУ/БГПК) - заповедта се изготвя до края на месец ноември на текущата година със срок на валидност 6 месеца считано от началото на месец януари на следващата календарна година и до края на месец май на настоящата година със срок на валидност 6 месеца считано от началото на месец юли на същата календарна година.

(2) Ръководителите от съответните нива на управление създават необходимата организация за своевременното изучаване на изготвените заповеди от подчинените им структурни звена и подразделения.

Чл. 86. (1) При рязко увеличаване на уязвимостта и негативното влияние на идентифицираните рискове или поява на нови такива, проявлението на които води до невъзможност или значителни затруднения за ефективно противодействие и изпълнение на ежедневните задачи, както и в други случаи на възникнала служебна необходимост, директорът на ГДГП, директорът на РДГП и началникът на ГПУ/БГПК могат да издадат нова заповед за осъществяване на граничния контрол.

(2) Новата заповед незабавно се изпраща до подчинените структурни звена.

Чл. 87. При необходимост директорът на РДГП и началникът на ГПУ/БГПК или упълномощени от тях лица уточняват на местността изпълнението на заповедите по чл. 84, ал. 1, което включва:

1. разстановката на силите и средствата;

2. вида и състава на нарядите;

3. маршрутите/патрулните участъци, разположението на постовете, пунктовете и часовите времена за изпълнение на нарядите;

4. реда за взаимодействие и други въпроси.

Чл. 88. (1) В съответствие с разпореденото в заповедите по чл. 84, ал. 1 и възприетата разстановка на силите и средствата в ГПУ/БГПК се съставя списък на маршрутите (патрулните участъци) и постовете, който се утвърждава от директора на РДГП (приложение № 6).

(2) В списъка на маршрутите/патрулните участъци и постовете освен основните се предвиждат и допълващи независимо от наличните сили и средства.

(3) В РДГП се изготвя общ (единен) списък на маршрутите/патрулните участъци и постовете.

(4) Списъкът по ал. 1 се актуализира при възникване на необходимост за разкриване на нови маршрути/патрулни участъци и постове.

Чл. 89. (1) Въз основа на утвърдения списък на маршрутите/патрулните участъци и постовете в ГПУ/БГПК се изготвят указания за особеностите на маршрута/патрулния участък и поста (приложение № 7).

(2) В указанията се определят:

1. дължината на маршрута/патрулния участък, границите и центърът на поста, пунктовете за изпълнение и местата за смяна на нарядите;

2. особеностите на маршрута/патрулния участък и поста и какви конкретни задачи трябва да се изпълняват по време на наряда;

3. редът за охраната и наблюдението на маршрута/патрулния участък и поста;

4. редът за осъществяване на комуникацията и взаимодействието с оперативния дежурен, съседните наряди, другите органи на МВР и държавни органи с контролни функции в зоната за отговорност;

5. друга необходима информация.

Чл. 90. (1) В зависимост от развитието на оперативната обстановка началниците на ГОДГ, ГГПК, МГПГ, МГПВ, ГЛС и ГОПТЛ ежедневно съставят план за разстановката на силите и средствата по смени през денонощието (приложение № 8).

(2) Изготвянето на ежедневната разстановка на силите и средствата е основно задължение на началниците по ал. 1 и не може да се делегира на подчинените им служители.

(3) Само при отсъствие на служителите по ал. 1 изготвянето на плана се осъществява от служители - полицейски инспектори, или други длъжностни лица, които ги заместват.

(4) Планът за разстановка на силите и средствата се обявява пред инспекторския състав и оперативните дежурни, а на нарядите се обявява в касаещия ги обем на инструктажа.

(5) Изпълнението на плана се отразява в книгата за гранично-полицейските наряди.

Чл. 91. (1) Книгата за гранично-полицейските наряди (приложение № 9) е основен служебен документ за отчет на:

1. ежедневната дейност по осъществяване наблюдението на държавната граница и специфичната охранителна дейност в зоните на международните летища;

2. провеждането на инструктажа;

3. резултатите от осъществената контролна и друга организационно-управленска дейност.

(2) Воденето и съхранението на книгата за гранично-полицейските наряди се осъществява от служители от инспекторския състав, а в тяхно отсъствие - от служителя, определен да извършва инструктаж на нарядите.

(3) Съдържанието, както и редът за водене и попълване на книгата за гранично-полицейските наряди се определят с писмени указания на директора на ГДГП.

Раздел IV. Организация на взаимодействието и комуникациите

Чл. 92. (1) За осигуряване на точното и правилното изпълнение на задачите директорите на РДГП и началниците на ГПУ/БГПК/СОВН организират и поддържат постоянно взаимодействие и маневреност на гранично-полицейските сили.

(2) Взаимодействието с корабите и самолетите на граничните служби/бреговите охрани на черноморските държави се осъществява чрез Черноморския граничен координационен информационен център, националните гранични координационни центрове, а по р. Дунав - чрез Съвместния българо-румънски контактен център, Гюргево.

Чл. 93. Взаимодействието се изразява в съгласуването по цел, време и място на действията и взаимната помощ на ГПН и другите структури, имащи отношение по изпълнението на задачите.

Чл. 94. Маневреността на силите и средствата се осигурява чрез организираното и своевременното им преместване от едно място на друго съобразно необходимостта и развитието на оперативната обстановка с цел предотвратяване и пресичане на подготовката и извършването на престъпления в зоните за отговорност.

Чл. 95. (1) Комуникациите са основно средство за управление на структурните звена и нарядите.

(2) Директорите на РДГП и началниците на ГПУ/БГПК/СОВН организират и поддържат постоянна връзка с подчинените им структурни звена, подразделения и наряди.

Раздел V. Провеждане на специализирани полицейски операции

Чл. 96. Специализираната полицейска операция е съвкупност от съгласувани по цел, задачи, място и време действия на РДГП, ГПУ, БГПК и СОВН, провеждани самостоятелно или във взаимодействие с други структури на МВР, както и с други ведомства в съчетание с оперативни мероприятия за откриване и задържане на извършители на престъпления и нарушения, издирвани лица и транспортни средства, както и за осъществяването на превантивна дейност.

Чл. 97. (1) За осигуряване управлението на силите и средствата при организирането и провеждането на СПО се назначава ръководител на операцията и се създава оперативен щаб.

(2) Числеността и съставът на оперативния щаб се определят в зависимост от характера и мащаба на операцията, като се предвиждат:

1. група/помощник-ръководител за управление на силите и средствата;

2. група/експерт за логистично осигуряване;

3. група/експерт за обмен на информация;

4. група/експерт по морските и речните въпроси (когато операцията се провежда на морски или речен участък).

(3) Оперативният щаб изпълнява следните задачи:

1. подготвя предложения за вземане на решение и разработва план за операцията;

2. организира пункт за управление и осигурява постоянна връзка с всички структурни звена, подразделения и наряди;

3. обявява на изпълнителите всички заповеди и разпореждания на ръководителя;

4. контролира точното и своевременно изпълнение на задачите, предвидени в плана, и постоянно информира ръководителя за обстановката и нейните изменения.

Чл. 98. Управлението на силите и средствата, участващи в СПО, включва:

1. определяне начина за оповестяване и привеждане на състава в готовност за участие в операцията;

2. поставяне на задачи на структурните звена и техните подразделения, участващи в операцията;

3. провеждане на инструктаж на силите, участващи в операцията;

4. организиране и поддържане на непрекъснато взаимодействие между всички сили и средства, участващи в операцията;

5. осигуряване на операцията;

6. контрол по изпълнението на заповедите и разпорежданията.

Чл. 99. Организирането и провеждането на СПО включва три етапа: подготвителен, изпълнителен и заключителен.

Чл. 100. (1) В подготвителния етап се извършва:

1. определяне на мястото, времето и реда за провеждане на операцията, броя и състава на участниците;

2. разработване на план за операцията и определяне на задачите на участниците;

3. оценка на района и факторите, които биха оказали влияние при изпълнението на задачите;

4. усилване на наблюдението върху криминално проявени лица;

5. инструктаж и подготовка на състава и техническите средства;

6. организиране на взаимодействието между участниците.

(2) Планът за провеждане на операцията съдържа:

1. цел/и на операцията;

2. място и време на провеждане;

3. състав на силите и средствата;

4. основни задачи и разпределението им между участниците;

5. етапи на провеждане;

6. пунктове за управление;

7. организация на комуникацията;

8. организация на логистичното и медицинското осигуряване.

(3) Към плана за операцията се прилагат и други работни документи (разчети, графици, таблици, схеми и др.).

Чл. 101. Подготовката на състава, участващ в СПО, се осъществява чрез провеждане на теоретични и практически занятия. При необходимост се организират специализирани занятия за предварително отработване и проиграване на елементи или цялостните тактически действия на участващите в операцията сили и средства.

Чл. 102. (1) Изпълнителният етап включва провеждането на планираните тактически действия за постигане целите на операцията.

(2) При провеждане на операцията съобразно необходимостта и поставените задачи могат да се използват всички видове ГПН.

(3) Нарядите се включват в действие в зависимост от развитието на оперативната обстановка, като при необходимост се извеждат в друг район.

(4) Резервите за операцията се разполагат на места, откъдето най-бързо могат да бъдат въведени в действие.

Чл. 103. В заключителния етап на операцията се извършва:

1. събиране и съсредоточаване на силите и средствата в районите, откъдето са определени;

2. обобщаване и анализ на постигнатите резултати и разбор на тактическите действия;

3. изготвяне на справка относно резултатите от проведената операция.

Раздел VI. Служебни документи

Чл. 104. (1) Във връзка с организацията и осъществяването на граничното наблюдение и специфичната охранителна дейност в зоните на международните летища, в РДГП, ГПУ, БГПК, ГГПК, ГОДГ, ГЛС, МГПГ, ГОПТЛ и МГПВ се изготвят и съхраняват служебни документи(приложение № 10).

(2) При попълване на служебните документи по ал. 1 се ползват абревиатури, посочени в Списъка на използвани съкращения на наименования и обозначения в дейността на граничното наблюдение и на специфичната охранителна дейност (приложение № 11).

Раздел VII. Контрол по организацията и изпълнението на дейностите по граничното наблюдение и специфичната охранителна дейност в зоните на международните летища

Чл. 105. (1) Контролът по организацията и изпълнението на дейностите по граничното наблюдение и специфичната охранителна дейност в зоните на международните летища е комплекс от мероприятия, насочени към установяване състоянието и подобряване на организацията на служебната дейност, предлагане и реализиране на мерки при констатиране на пропуски и нарушения, с оглед законосъобразното и правилно изпълнение на задачите от ГПН.

(2) Чрез контрола се установява:

1. съответствието на разстановката на силите и средствата и тяхното използване с конкретната оперативна обстановка;

2. качеството на провеждане на инструктажите;

3. оперативността в управлението на нарядите и своевременното им информиране за измененията в оперативната обстановка;

4. законосъобразността на действията и спазване на дисциплината;

5. качеството на изпълнение на задачите от ГПН;

6. практическата организация на взаимодействието между нарядите и другите органи на МВР;

7. правилното водене на служебните документи;

8. познаването от състава и практическото приложение на разработените план-варианти за действие при издирване, преследване и задържане на извършители на престъпления, както и готовността на силите и средствата за тяхното изпълнение;

9. съответствието на логистичното осигуряване с поставените задачи;

10. състоянието на други служебни дейности - по решение на ръководителя, разпоредил осъществяването на контрола.

(3) Контролът се осъществява чрез проверки на създадената цялостна организация за гранично наблюдение и специфичната охранителна дейност в зоните на международните летища, както и чрез явни и негласни проверки на непосредственото изпълнение на задачите от ГПН.

(4) Проверка на създадената цялостна организация за осъществяване на граничното наблюдение и специфичната охранителна дейност в зоните на международните летища се извършва от методическите и контролните звена (служители) от ГДГП, РДГП, ГПУ, БГПК и СОВН на основание писмена заповед на компетентен орган.

(5) Непосредственият контрол върху дейността на ГПН се осъществява, както следва:

1. от ръководни служители от МВР, ГДГП и РДГП - при проверка на дейността на РДГП и СОВН;

2. от началниците на ГПУ, БГПК, СОВН и техните заместници - най-малко веднъж на две седмици;

3. от началника на сектор "ОДГ" (СЛС) към РДГП и инспекторския състав от същия - най-малко един път в месеца;

4. от началниците на ГОДГ, ГГПК, ГЛС, МГПГ, ГОПТЛ, СЛС - Аерогара София, и МГПВ - най-малко веднъж на седмицата;

5. от полицейските инспектори, а в тяхно отсъствие от командирите на отделения в ГОДГ, ГГПК, ГЛС, МГПГ, ГОПТЛ и МГПВ - в рамките на работната им смяна, но не по-малко от два пъти седмично.

(6) Непосредственият контрол върху службата на ГПН се осъществява въз основа на месечен график, разработен в РДГП, ГПУ, БГПК и СОВН и утвърден от съответния ръководител.

(7) Дейността по осъществяване наблюдението на границата и специфичната охранителна дейност в зоните на международните летища може да бъде проверявана и от други служители, оправомощени писмено от ръководителите на ГДГП, РДГП, ГПУ, БГПК и СОВН.

Чл. 106. (1) Проверките на непосредственото изпълнение на задачите от ГПН се планират и извършват през различни дни от седмицата и различно часово време от денонощието и включват:

1. изпълнението на задачите от наряда в границите на разпоредената за обслужване територия;

2. познаването на оперативната обстановка и особеностите на обслужваната територия;

3. осъществяваната от наряда дейност към момента на проверката;

4. спазването на реда и правилата за носене на униформата, оборудването с технически, помощни и защитни средства, воденето на служебните документи;

5. установените правонарушения и предприетите мерки.

(2) Забранява се извършването на проверки по ал. 1 чрез опити да се отнеме оръжие, технически, помощни, защитни средства и други, както и да се инсценират правонарушения или да се използват други нерегламентирани начини на проверка.

(3) При проверките по ал. 1 старшият на наряда се представя и изисква от проверяващите да се легитимират със служебни карти, освен ако ги познава лично или се придружават от преките му началници.

Чл. 107. (1) При констатиране отсъствие на наряда по маршрута (патрулния участък) или поста проверяващият незабавно изяснява причините за това и установява лично или чрез оперативния дежурен местонахождението на наряда.

(2) При установяване на слабости в организацията на работа и нарушения при изпълнението на задачите от наряда проверяващият е длъжен намясто да вземе мерки за тяхното отстраняване.

(3) При грубо нарушение на изискванията на тази инструкция ГПН могат да бъдат снети от изпълнение на задълженията от длъжностните лица, на които са подчинени, за което незабавно се уведомява оперативният дежурен.

Чл. 108. Резултатите от проверката на непосредственото изпълнение на задачите от ГПН се отразяват от служителя, извършил проверката, в нарядния дневник на ГПН, а при необходимост - и в докладна записка до прекия ръководител на проверяващия, като старшият на наряда ги отразява в докладната записка на гранично-полицейския наряд (приложение № 2), а за ГПН "Патрул" и ГПН "КПП" - в отчетната карта за резултатите от работата на гранично-полицейския наряд (приложение № 3).

Раздел VIII. Задължения на длъжностните лица по организацията и ръководството на наблюдението на границата и специфичната охранителна дейност в зоните на международните летища

Чл. 109. Директорът на ГДГП осъществява общата организация, ръководство и контрол на наблюдението на границата и специфичната охранителна дейност в зоните на международните летища.

Чл. 110. (1) Началникът на отдел "Гранично наблюдение" при ГДГП и началниците на сектори в отдела осъществяват методическо ръководство и контрол в РДГП и структурните им звена по изпълнението на задачите, свързани с организацията, управлението и осигуряването на наблюдението на границата и специфичната охранителна дейност в зоните на международните летища, като могат и пряко да участват в планирането и провеждането на СПО и други охранителни дейности както самостоятелно, така и във взаимодействие с РДГП и другите структури на МВР.

(2) Началниците по ал. 1:

1. предлагат, планират и провеждат мероприятия за усъвършенстване организацията и управлението и подобряване ефективността на наблюдението на границата и специфичната охранителна дейност в зоните на международните летища;

2. организират и осъществяват системна методическа помощ и контрол в РДГП, ГПУ и БГПК по планирането, организирането и осигуряването на наблюдението на границата и специфичната охранителна дейност в зоните на международните летища, тактиката за използване на силите и средствата и внедряването на нови способи и средства в служебната дейност;

3. организират изучаването и обобщаването на положителния опит и осигуряват разработването на методически, тактически и други указания за неговото популяризиране и внедряване;

4. планират, организират и провеждат мероприятия за подобряване на взаимодействието между звената на ГДГП, осъществяващи непосредственото изпълнение на задачите по наблюдението на границата и специфичната охранителна дейност в зоните на международните летища с другите служби на МВР и държавните органи с контролни правомощия в зоните и обектите на компетентност, както и с граничните органи на съседните държави.

Чл. 111. Директорът на РДГП отговаря за цялостната организация, ръководството и контрола при осъществяване на наблюдението на границата и специфичната охранителна дейност в зоните на международните летища в определената на дирекцията зона за отговорност, като:

1. следи постоянно и изучава промените на оперативната обстановка в зоната за отговорност на дирекцията и при изменение на същата предлага, организира и провежда своевременни, ефективни и целенасочени мероприятия за нейното овладяване;

2. осъществява периодичен контрол в подчинените структурни звена за организацията и изпълнението на задачите от гранично-полицейските наряди и ефективността от използването на силите, техническите и помощните средства лично и/или чрез назначаване на служители и/или комисии;

3. организира и поддържа непрекъснато взаимодействие с държавните органи и органите на местното самоуправление и местната администрация с цел привличането им за оказване на съдействие при изпълнение на служебните задачи;

4. осигурява и поддържа непрекъснато взаимодействие на структурните звена на РДГП с другите структури на МВР и с държавните органи с контролни функции в зоните и обектите, определени в ЗМВР, в които ГДГП изпълнява своите задачи, както и с граничните органи на съседните държави;

5. организира логистичното осигуряване с оглед приоритетното и пълно обезпечаване на изпълнението на задачите по наблюдението на границата и специфичната охранителна дейност в зоните на международните летища.

Чл. 112. (1) Началникът на ГПУ непосредствено отговаря за организацията, ръководството и контрола на наблюдението на границата и специфичната охранителна дейност в зоните на международните летища в определената на ГПУ зона за отговорност.

(2) При изпълнение на правомощията си началникът на ГПУ I степен се подпомага от заместник-началник съобразно определените за длъжността функционални задължения и допълнително делегирани правомощия.

(3) Началникът и заместник-началникът на ГПУ:

1. следят постоянно и изучават промените на оперативната обстановка в зоната за отговорност на ГПУ и при усложняване на същата предлагат, организират и провеждат своевременни и целенасочени мероприятия за нейното овладяване;

2. организират и осъществяват непрекъснато взаимодействие и управление на силите и средствата и осигуряват условия за своевременно маневриране със същите;

3. отчитат, обобщават и анализират резултатите от използването на силите и средствата и работят за усъвършенстване на способите за наблюдението на границата и специфичната охранителна дейност в зоните на международните летища;

4. осъществяват системен контрол в подчинените подразделения за организацията и изпълнението на задачите от ГПН и ефективността от използването на силите, техническите и помощните средства лично и/или чрез назначаване на служители и/или комисии;

5. организират и осигуряват изпълнението на задачите, свързани с проверката на състоянието и поддържането в изправност на граничните знаци и граничната линия;

6. организират и провеждат мероприятия за повишаване на професионалната подготовка на състава и работните качества на служебните кучета;

7. организират и поддържат непрекъснато взаимодействие с държавните органи и органите на местното самоуправление и местната администрация с цел привличането им за оказване на съдействие при изпълнение на служебните задачи;

8. осигуряват и поддържат непрекъснато взаимодействие на подразделенията на ГПУ с другите структури на МВР и държавните органи с контролни функции в зоните и обектите, определени в ЗМВР, в които ГДГП изпълнява своите задачи, както и с граничните органи на съседните държави;

9. организират логистичното осигуряване с оглед приоритетното и пълно обезпечаване на изпълнението на задачите по наблюдението на границата и специфичната охранителна дейност в зоните на международните летища.

Чл. 113. (1) Началникът на сектор "ОДГ"/СЛС при РДГП и инспекторският състав от сектора осъществяват методическо ръководство и контрол по изпълнението на задачите, свързани с организацията, управлението и осигуряването на наблюдението на границата и специфичната охранителна дейност в зоните на международните летища, като могат и пряко да участват в планирането и провеждането на СПО и други охранителни дейности както самостоятелно, така и във взаимодействие с ГПУ/БГПК и другите структури на МВР.

(2) Служителите по ал. 1:

1. предлагат, планират и провеждат мероприятия за усъвършенстване организацията и управлението и подобряване ефективността на наблюдението на границата и специфичната охранителна дейност в зоните на международните летища;

2. организират и осъществяват системна методическа помощ и контрол на структурните звена на РДГП по планирането, организирането и осигуряването на наблюдението на границата и специфичната охранителна дейност в зоните на международните летища, тактиката за използване на силите и средствата и внедряването на нови способи и средства в служебната дейност;

3. организират изучаването и обобщаването на положителния опит и осигуряват разработването на методически, тактически и други указания за неговото популяризиране и внедряване;

4. осигуряват и поддържат непрекъснато взаимодействие на структурните звена на РДГП с другите структури на МВР и с държавните органи с контролни функции в зоните и обектите, определени в ЗМВР, в които ГДГП изпълнява своите задачи, както и с граничните органи на съседните държави.

Чл. 114. (1) Началниците на ГОДГ, ГЛС, МГПГ, ГОПТЛ, СЛС - Аерогара София, и МГПВ непосредствено планират, организират, участват, ръководят и контролират изпълнението на задачите по наблюдението на границата и специфичната охранителна дейност в зоните на международните летища и дейностите по обратно приемане и транзитиране на лица в зоните за отговорност на ГПУ.

(2) Служителите по ал. 1:

1. познават нормативните и вътрешноведомствените актове, регламентиращи изпълнението на задачите на ГПН, и в съответствие с тях организират комплексното използване на силите и средствата;

2. познават и изучават промените на оперативната обстановка и при усложняване на същата предлагат, организират и провеждат своевременни, ефективни и целенасочени мероприятия за нейното овладяване;

3. организират и осъществяват непрекъснато взаимодействие и управление на силите и средствата и осигуряват условия за своевременно маневриране със същите;

4. отчитат, обобщават и анализират резултатите от използването на силите и средствата и работят за усъвършенстване на способите за наблюдение на границата и специфичната охранителна дейност в зоните на международните летища;

5. участват лично в организирането и изпълнението на задачите и осъществяват постоянен и системен контрол върху дейността на ГПН;

6. организират и провеждат мероприятия за повишаване на професионалната подготовка на служителите и работните качества на служебните кучета;

7. организират и осъществяват непрекъснато взаимодействие между ГПН, както и взаимодействието им с другите структури на МВР и с държавните органи с контролни правомощия в зоната за отговорност.

Чл. 115. (1) Началникът и заместник-началникът на БГПК, началниците на ГГПК и командирите на ГПК носят отговорност за организацията, ръководството и ефективното използване на ГПК при изпълнение на заповедите по чл. 84, ал. 1.

(2) Служителите по ал. 1:

1. познават оперативната обстановка във вътрешните морски води, териториалното море, прилежащата зона, континенталния шелф и българската част на р. Дунав, както и особеностите в навигационно-хидрографско и хидрометеорологично отношение, границите на забранените (опасните) райони и другите необходими данни при изпълнението на задачите по наблюдението на морската и речната граница на Република България;

2. планират и организират оперативно-тактическото използване на ГПК при осъществяване на наблюдението на морската и речната граница, контрола по спазване на граничния режим във вътрешните морски води и териториалното море и провеждането на СПО;

3. организират, провеждат и контролират подготовката на корабите и обучението на екипажите;

4. осъществяват непрекъснат контрол по организацията на изпълнението на задачите и поддържането на готовност и маневреност на силите и средствата на БГПК;

5. организират и ръководят дейността по осигуряването на живучест и безопасност на корабите в пунктовете за постоянно и маневрено базиране и по време на плаване;

6. участват в организирането и изпълнението на мероприятията по взаимодействието между корабите и бреговите сили и средства, силите и средствата на СОВН, силите и средствата на Военноморските сили и другите държавни органи с контролни правомощия в морските пространства на Република България и българската част на р. Дунав;

7. участват в организирането и провеждането на дейностите по сътрудничеството с бреговите охрани на държавите от Черноморския регион с цел повишаване на общата ефективност на наблюдението на морската граница, противодействието на тероризма и пресичането на трансграничната престъпност;

8. постоянно усъвършенстват тактиката и организацията на използването на силите и средствата и организират изучаването и внедряването на новите технически средства за наблюдение, обмен на информация и анализ на обстановката в реално време.

Чл. 116. (1) Началникът на СОВН, заместник-началникът на СОВН и началникът на база за постоянно базиране носят отговорност за организацията, ръководството и контрола по ефективното използване на хеликоптерите при изпълнението на задачи за осъществяване на въздушно наблюдение.

(2) Служителите по ал. 1:

1. планират и организират оперативно-тактическото използване на хеликоптерите при осъществяване на наблюдението на държавната граница и провеждането на СПО;

2. координират и осигуряват взаимодействието със структурните звена на РДГП, другите структури от МВР, Военновъздушните сили и с ДП "Ръководство на въздушното движение";

3. контролират прекъсванията и нивото на летателна подготовка на летателния състав, подготвят ръководния летателен състав да лети в качеството им на инструктори;

4. контролират теоретичната и практическата подготовка на авиационния инженерно-технически състав;

5. следят за фактическото състояние на авиационната техника, изпълнението на съответните технически бюлетини и предприемат своевременни и адекватни мерки за поддържането й в летателна годност;

6. вземат решения за изпълнение и поставят летателни задачи на екипажите;

7. определят обема, съдържанието и осъществяват контрол за провеждането на предварителната подготовка за полети;

8. не допускат до полет пилоти и екипажи със слаба предварителна подготовка, както и тези, които допускат нарушения на правилата в летателната дейност;

9. изучават причините и вземат необходимите мерки за предотвратяване на авиационни събития;

10. изпълняват задълженията, свързани със стриктно спазване на мерките за безопасност и съответните мерки за работа при изпълнение на служебните задължения, осигуряващи здравословни и безопасни условия на труд.

Чл. 117. (1) Оперативният дежурен в РДГП, ГПУ и БГПК отговаря за непосредственото ръководство и координация на действията на ГПН.

(2) Оперативният дежурен е длъжен да:

1. познава ежедневната разстановка на силите и средствата;

2. поддържа постоянна връзка с ГПН и своевременно ги информира за изменението на оперативната обстановка;

3. ръководи изпълнението на нарядите в съответствие със заповедите по чл. 84, ал. 1 и допълнителните разпореждания;

4. координира действията по издирването, преследването и задържането на извършители на престъпления;

5. осъществява непрекъснато взаимодействие между нарядите от състава на ГПУ и РДГП с тези на съседните РДГП и с другите структури на МВР.

(3) Освен задълженията по ал. 2 оперативните дежурни в РДГП на морската и речната граница са длъжни да:

1. познават състоянието и готовността на ГПК, районите и маршрутите за осъществяване на граничното наблюдение на море/река, техническото състояние на системите за контрол на надводната обстановка в зоната на отговорност, графика за работа и зоните на покритие на стационарните и мобилните постове за техническо наблюдение;

2. ръководят дейността на ГПК и ЛКЦ, стационарните постове за техническо наблюдение, да поддържат непрекъсната връзка и взаимодействие между тях, както и с другите брегови сили и органите с контролни правомощия в зоната за отговорност;

3. събират, обработват и докладват на ръководството на РДГП, началника на БГПК, началника на ГГПК данните за оперативната и навигационната обстановка в зоната за отговорност;

4. подготвят ежедневни сведения за състоянието, дислокацията, готовността и комплектуването на ГПК, както и за състоянието на техническите средства;

5. организират действията на дежурните сили при природни бедствия, производствени аварии и/или други кризисни ситуации и при щормова готовност до идването на основния състав;

6. осъществяват контрол по организацията и дейността на екипажите и ГПК;

7. непрекъснато да придобиват и получават информация за фактическата хидрометеорологична и навигационна обстановка, тенденциите за нейното изменение и своевременно да я предават на екипажите на ГПК, операторите на ИСН и операторите на БРЛС, изпълняващи дейности по гранично наблюдение;

8. ръководят набирането на радиолокационната и друга информация за обстановката в морските пространства и вътрешните водни пътища, електронното и графичното изобразяване на целите и воденето на корабния трафик (влизащите и излизащите от пристанищата плавателни съдове, извършващите мирно преминаване);

9. поддържат непрекъсната връзка и взаимодействие с аналогични органи от държавните ведомства с контролни функции;

10. поддържат връзка с дежурните сили и патрулни кораби на граничните служби/бреговите охрани и другите компетентни органи на съседните държави или с националните гранични координационни центрове на държавите от Черноморския регион съгласно приетите договорености за сътрудничество и за оказване на съдействие при необходимост;

11. приемат информация за бедстващи хора, кораби и летателни средства, да докладват на директора на РДГП и да организират оказването на помощ.

 

Глава пета.
ОСОБЕНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯТА НА СЛУЖЕБНАТА ДЕЙНОСТ

Раздел I. Особености в организацията на служебната дейност на международните летища

Чл. 118. (1) На международните летища се организира изпълнението на специфична охранителна дейност, осъществявана самостоятелно или съвместно с други държавни органи, имащи съответните правомощия, по утвърден от директорите/ръководителите съвместен план.

(2) Специфичната охранителна дейност на международните летища се осъществява от състава на СЛС - Аерогара София, и групите "Летищна сигурност" като подразделения на съответните ГПУ при РДГП - Аерогари.

Чл. 119. (1) В изпълнение на своите правомощия по гарантиране сигурността на летищните комплекси, охраната на обществените зони и прилежащите територии структурите по чл. 118, ал. 2:

1. осъществяват наблюдение, патрулиране и други видове физически контрол на летищата, в прилежащите зони и зоните, до които има обществен достъп, за да се идентифицират лица с подозрително поведение, да се открият слаби места, които биха могли да бъдат използвани за извършване на акт на незаконна намеса, и да се възпрат лицата, възнамеряващи да извършат такъв акт;

2. осъществяват контрол и наблюдение на преградите между охраняемите граници, съоръженията за излитане и кацане, зоните с ограничен достъп, критичните части и демаркираните зони, зоните на терминалите и в близост до тях, които са на свободен достъп, включително паркингите и пътищата, част от републиканската пътна мрежа, валидността на пропуските/идентификационните карти на лица и ППС в зоните с ограничен достъп;

3. съвместно с компетентните органи с правомощия за действие на територията на летищните комплекси участват в постигане на сигурност при рискови полети, като предприемат съответните засилени мерки за сигурност;

4. извършват проверки за оръжие, взривни вещества и други общоопасни средства на лица и транспортни средства в обществените зони, предгаровите пространства, паркингите и прилежащите територии на летищния комплекс;

5. осъществяват наблюдение на пристигащите, заминаващите и транзитните пътници с цел разкриване на лица, които могат да представляват заплаха за гражданското въздухоплаване;

6. извършват преглед на багажи, транспортни средства и товари в зоните за граничен контрол на гражданските летища, зоните и обектите за обществено ползване и обслужване на международни превози;

7. осъществяват контрол по Закона за движението по пътищата в предгаровите пространства, паркингите, попадащи в зоната за отговорност на ГПУ и в обособената територия на летищния комплекс, като прилагат административнонаказателна дейност в рамките на предоставените им правомощия;

8. предприемат действия по откриване и задържане на хора, извършващи противозаконна дейност, както и действия по задържане на лица и ППС съгласно предоставените им правомощия;

9. ограничават или временно забраняват движението на лица и транспортни средства в районите на международните летища при осъществяването на оперативно-издирвателна или охранителна дейност за задържане на лица и транспортни средства и ако съществува опасност за здравето и живота на гражданите;

10. съвместно с други държавни органи участват в опазването на обществения ред, опазването на имуществото на гражданите в зоните на граничните контролно-пропускателни пунктове, обществените зони и прилежащите територии;

11. планират, организират и осъществяват комплекс от мерки и дейности за реагиране при различни степени на опасност от противозаконна намеса в дейността на летищните органи;

12. съвместно с летищната администрация предприемат необходимите мерки за недопускане на неконтролиран достъп на външни лица до охраняемата зона и зоните за сигурност с ограничен достъп през други обслужващи сгради и съоръжения, разположени на границата на охраняемата зона.

(2) Структурните звена на ГД "Гранична полиция", изпълняващи специфична охранителна дейност на международните летища, разработват план-варианти/оперативни процедури за действие на състава при различни типови заплахи.

(3) План-вариантите/оперативните процедури се отработват в условията на тренировъчни действия не по-рядко от веднъж на три месеца и при възникване на необходимост.

Чл. 120. При организиране на специфичната охранителна дейност в зоните на международните летища органите на ГДГП ежегодно съвместно със съответните държавни органи извършват експертна оценка (охранително обследване) на сградите, обектите, подходите и обществените зони в районите на международните летища.

Раздел II. Особености в организацията на служебната дейност на морска и речна държавна граница

Чл. 121. При организиране на наблюдението на морската и речната държавна граница директорът на РДГП, началниците на ГПУ, БГПК, ГГПК и командирите на ГПК отчитат:

1. оперативната обстановка в морските пространства и вътрешните водни пътища, интензивността на корабния трафик, промишлената, стопанската и проучвателната дейност в зоната за отговорност;

2. навигационно-хидрографските и хидрометеорологичните условия в районите за плаване и пунктовете за базиране на ГПК (постоянни и маневрени), степените на готовност и комплектуването на ГПК за изпълнение на внезапно възникнали задачи;

3. техническото състояние и възможностите на елементите от ИСН, техническите средства за радиолокационно наблюдение и предаване на информацията за движение на плавателните средства в реално време;

4. организацията на наблюдението във вътрешните морски води, териториалното море и вътрешните водни пътища при плаване на риболовни кораби, български и чуждестранни яхти, лодки и други плавателни средства за спорт, туризъм и развлечение, реда за тяхната регистрация и пребиваване в съответните пристанища и водни бази;

5. наличието на острови, удобни подходи към брега, населени места, хидротехнически съоръжения по бреговата линия, пристанища, транспортни комуникации и тяхното икономическо използване (за корабоплаване, риболов, водоползване и др.);

6. организацията на взаимодействието по използването на ГПК, техническите средства за наблюдение, бреговите сили и средства, силите и средствата на СОВН, с другите държавни органи с контролни правомощия, както и със съседните страни в съответствие с постигнатите договорености;

7. подготовката на плавателния състав на ГПК, състава на стационарните постове за техническо наблюдение и охранителния състав на бреговите звена и кораборемонтните органи;

8. състоянието и базирането на корабите, на техническите средства и организацията на корабно-техническото осигуряване за безаварийно плаване при изпълнение на задачите.

Чл. 122. При разстановката на силите и средствата за осъществяване на наблюдението на морската и речната държавна граница се вземат предвид:

1. фарватерите и районите за плаване на невоенните кораби, зоните на активен корабен трафик, риболовна и спортно-туристическа дейност, международните котвени стоянки и рейдове;

2. удобните места по крайбрежието за нерегламентирано подхождане на кораби, за качване и слизане на хора, товарене и разтоварване на контрабандни товари и др.;

3. наблюдението на зоните на пристанищата за обществен транспорт, рибарските и яхтените пристанища, пристанищата със специално предназначение, лодкостоянките и водните бази;

4. използването на гранично-полицейските кораби и бреговите сили за прикриване на участъци, на които не може да се води техническо и визуално наблюдение;

5. редът за контрол на преправите, бродовете, островите, устията на реките и каналите на р. Дунав.

Чл. 123. При аварии и бедствия на чуждестранни и български кораби и летателни средства се допуска слизане на брега, като се организира охраната на мястото и слезлите пътници. Ако е необходимо, се вземат мерки за оказване на помощ на пострадалите и се докладва незабавно по установения ред.

Чл. 124. (1) За наблюдението на островите в териториалното море и по р. Дунав и отдалечените участъци от крайбрежието ГПН могат да се изпращат с ГПК, като изпълнението на задачите се организира във взаимодействие с другите наряди.

(2) При осъществяване на задачи по наблюдението на морската и речната граница и за защита на суверенните права и юрисдикцията на Република България в прилежащата зона, в континенталния шелф и в изключителната икономическа зона се допуска дейностите на ГПК да продължат и повече от 24 часа, но не повече от 72 часа.

Раздел III. Особености в организацията на служебната дейност в гористи и планински участъци

Чл. 125. Наблюдението на държавната граница в планински участъци се организира с цел да се прикриват превалите, планинските проходи, възлите от пътища и пътеки, дълбоките долове, овразите и др.

Чл. 126. За наблюдението на рязко пресечена местност се създава по-гъста мрежа от наблюдателни пунктове, които се разполагат и оборудват на височини, подходящи за наблюдение на дълбоки долове, долини, дефилета, оврази и изходите от тях.

Чл. 127. При възлагане на задачи на ГПН задължително се отчитат възможните резки изменения на метеорологичните условия, планинските срутвания, прииждането на водата в дерета, долове и оврази по време на силни дъждове и при топенето на снеговете, като началниците на ГПУ предприемат и всички необходими мерки за опазване живота и здравето на служителите от състава на гранично-полицейските наряди.

Чл. 128. Труднодостъпните участъци от границата се проверяват периодично в срокове, определени от съответните началници, като се изхожда от условията на местността и създалата се обстановка.

Чл. 129. На участъците, където границата преминава по високопланински и труднодостъпни хребети, наблюдението на границата се организира на дълбочината на граничната зона, а граничната линия се проверява на достъпните направления.

Чл. 130. За ГПН, изпълняващи задачи в местност със сложен релеф, при необходимост се осигуряват компаси и схеми.

Чл. 131. При усложняване на метеорологичната обстановка по решение на началниците на ГПУ, ГОДГ, МГПГ и МГПВ наблюдението на границата се организира и осъществява в дълбочина на граничната зона. След установяването на трайна снежна покривка и спиране на снеговалежите, където е възможно, се организира запазването на снежна следова полоса за контрол на преминаващи лица и транспортни средства.

Чл. 132. След виелици и силни снеговалежи състоянието на периферните устройства на интегрираните и автоматизираните системи за наблюдение и останалите технически средства и заграждения задължително се проверява, като своевременно се вземат мерки за отстраняване на установените повреди по тях.

Чл. 133. По протежението на патрулните пътеки и пътищата се поставят ориентири. При необходимост на отдалечените райони се оборудват специални пунктове, които предварително се снабдяват със средства за отопление и средства за осветление.

Раздел IV. Особености в организацията на служебната дейност в участък, където населените места са разположени в близост до границата

Чл. 134. При организиране на наблюдението на държавната граница в близост до населени места директорът на РДГП/началникът на ГПУ трябва да предвиди:

1. възможността извършителите на престъпления да използват населеното място за укриване или доближаване до държавната граница;

2. родствените връзки на местното население с граждани на съседната държава, местата и характера на неговата работа;

3. движението на местното население в наблюдавания участък извън пътищата и пътеките, което затруднява откриването на признаци за незаконно преминаване на границата или подготовката и извършването на други престъпления;

4. възможностите за участие на отделни жители от местното население в незаконното превеждане на лица през границата.

Раздел V. Особености в организацията на служебната дейност в участък от границата с международни железопътни линии и магистрали

Чл. 135. При организиране на наблюдението на границата в участъците с международни железопътни линии и магистрали директорът на РДГП/началникът на ГПУ трябва да има предвид следното:

1. времето на преминаване на пътническите и товарните влакове и на ППС в района;

2. наличието на железопътни гари и спирки в зоната за отговорност и продължителността на престоя на влаковете на тях;

3. маршрутите и спирките на автобусите;

4. участъците, където влаковете се движат бавно;

5. участъците от пътищата, които не могат да се наблюдават чрез използване на технически средства;

6. скритите подстъпи от пътищата, които извеждат до линията на държавната граница;

7. районите, в които се извършват ремонтни дейности на железопътната линия (шосейния път).

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази инструкция:

1. "Наблюдение на границата" е полицейска дейност по организиране и прилагане на охранителни мерки между гранично-пропускателните пунктове за предотвратяване на незаконното преминаване на държавната граница, спазване на граничния режим и недопускане заобикаляне на граничните проверки.

2. "Специфична охранителна дейност" е част от граничното наблюдение, изразяваща се в съвкупност от охранителни, оперативни и режимни мероприятия в района на международните летища, аерогарите, обществените им зони и прилежащите територии, осъществявани във връзка с опазване на обществения ред, своевременно разкриване и предотвратяване на противозаконни действия, насочени към намеса в работата на летищните органи, разстройване на полетите, подготовка и осъществяване на терористичен акт.

3. "Зона за отговорност" е територия, на която съответното структурно звено изпълнява своите дейности.

4. "Рисково направление" е конкретна територия от зоната за отговорност на структурното звено, характеризираща се с трайно висока активност по отношение на опитите за незаконно преминаване на границата или извършването на други престъпления, свързани с граничния режим. Отделни територии от зоната за отговорност могат да се определят като рискови направления и в случаите, когато в границите на същите не е установена висока активност на извършваните престъпления, но въпреки това влиянието на редица странични фактори ги правят уязвими по отношение възможността за извършване на престъпления. За структурните звена на РДГП - Аерогари, се определят рискови зони на териториите на международните летища и рискови полети.

5. "Група за охрана на държавната граница" е подразделение на гранично-полицейското управление за наблюдение на определен участък от държавната граница.

6. "База гранично-полицейски кораби" е структурно звено на Регионална дирекция "Гранична полиция" за наблюдение на морската и речната държавна граница, контрол за спазване на граничния режим, правилата за мирно преминаване, спиране и пребиваване в морските пространства и вътрешните водни пътища и за защита на суверенните права и юрисдикцията на Република България в прилежащата зона и изключителната икономическа зона.

7. "Група гранично-полицейски кораби" е подразделение на БГПК за наблюдение на морската или речната граница в определен участък.

8. "Групата "Летищна сигурност" е подразделение на ГПУ от РДГП - Аерогари, предназначено за осъществяване на специфична охранителна дейност на международните летища.

9. "Групата за обратно приемане и транзитиране на лица" (ГОПТЛ) изпълнява задачи по приемане, придружаване/съпровождане, отвеждане, предаване и довеждане от и на структури на МВР или други държавни органи, компетентни органи на други държави в съответствие със закона и с международните договори, по които Република България е страна, на лица, преминали незаконно през държавната граница, лица с наложени принудителни административни мерки или други лица, за които няма основание да бъдат конвоирани. ГОПТЛ може да изпълнява други конкретни задачи в зависимост от развитието на оперативната обстановка.

10. "Мобилната гранично-полицейска група/взвод" е специализирано подразделение на РДГП (ГПУ) за бързо развръщане и изпълнение на неотложни задачи по наблюдение на границата в зоните за отговорност на структурните звена.

11. "Мобилната гранично-полицейска група за бордови контрол" е специализирано тактическо звено за бързи действия на РДГП Бургас за реагиране в ситуации с висока степен на риск, което, по разпореждане на главния секретар на МВР, може да бъде използвано на територията на цялата страна. Когато МГПГ за БК не се използва като СТЗБД, групата изпълнява задачи, свързани с граничното наблюдение, по разпореждане на директора на РДГП Бургас в цялата зона за отговорност на регионалната дирекция, а при необходимост - по разпореждане на директор на ГДГП и в зоните на всички останали териториални звена на главната дирекция.

12. "Специализираният отряд "Въздушно наблюдение" е специализирано тактическо звено на ГДГП за осъществяване на въздушно наблюдение на границите, както и за изпълнение на други летателни задачи, подпомагащи изпълнението на дейностите на ГДГП.

 

Заключителни разпоредби

§ 2. Инструкцията се издава на основание чл. 14, ал. 3 във връзка с ал. 2, т. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи.

§ 3. Тази инструкция отменя Инструкция № Із-1455 от 2013 г. за способите и организацията за осъществяване наблюдението на държавната граница на Република България (ДВ, бр. 70 от 2013 г.).

§ 4. Същността, съдържанието, организацията и способите за прилагането на компенсиращи мерки ще бъдат уредени след влизането в сила на решение на Съвета на Европейския съюз за пълното прилагане от Република България на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген.

 

Приложение № 1 към чл. 60, ал. 1


 

Рег. № ...................../............ 20...... г.

 

ПЛАН

за провеждане на инструктаж на гранично-полицейски наряди

в ........................................................... от ................ за времето от ... ч. на ............. до ... ч. на ...........

 

 

 

 

(ГОДГ, ГГПК, МГПГ, МГПВ, ГЛС, ГОПТЛ) (ГПУ, БГПК)

(дд. мм. гг)

(дд. мм. гг)

 

 

 

 

Мероприятия

Забележка и време за провеждане

I. Проверка на готовността на служителите за служба:

 

- здравословно състояние на служителите, външен вид и служебни карти;

 

- оръжие, боеприпаси, свързочни, технически и помощни средства и изправност на същите;

 

- служебни документи за изпълнение на задълженията;

 

- други въпроси ...................................................................................................................................................................................................................................................

 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

 

II. Оперативна обстановка:

 

- рискови направления (зони); риск и актуални рискови профили за съответната смяна; ред за противодействие на заплахите от ГПН

 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

 

- издирвани лица и превозни средства: ...........................................................................................................................................................................................................................

 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

 

- други данни за обстановката от предходната смяна: .........................................................................................................................................................................................................

 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

 

III. ГПН

Подпис на инструктираните

(вид на ГПН; №; обслужвана територия (направление, маршрут), време за служба старши и младши на ГПН; тетра №; позивна; обща задача (разпореждане)

служители

1. .....................................................................................................................................................................................................................................................................

1) ..................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

(............................)

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

2) ...............................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

(............................)

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

3) ...............................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

(............................)

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

4) ...............................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

(............................)

2. .....................................................................................................................................................................................................................................................................

1) ...............................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

(............................)

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

2) ...............................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

(............................)

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

3) ...............................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

(............................)

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

4) ...............................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

(............................)

3. .....................................................................................................................................................................................................................................................................

1) ...............................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

(............................)

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

2) ...............................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

(............................)

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

3) ...............................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

(............................)

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

4) ...............................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

(............................)

4. .....................................................................................................................................................................................................................................................................

1) ...............................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

(............................)

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

2) ...............................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

(............................)

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

3) ...............................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

(............................)

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

4) ...............................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

(............................)

5. .....................................................................................................................................................................................................................................................................

1) ...............................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

(............................)

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

2) ...............................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

(............................)

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

3) ...............................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

(............................)

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

4) ...............................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

(............................)

IV. Взаимодействие със съседни наряди: ...........................................................................................................................................................................................................................

Забележки

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

 

V. Мерки за безопасност: ..........................................................................................................................................................................................................................................

 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

 

VI. Контролни въпроси: .............................................................................................................................................................................................................................................

 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

 

.....................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

Забележка. При необходимост един инструктиращ може да използва и повече от една бланка.

Дата .......................

ИНСТРУКТИРАЩ: ...................... /...........................................................................

 

(длъжност, подпис, фамилия)

 

 

 

Приложение № 2 към чл. 63, ал. 2


 

ДО

НАЧАЛНИКА НА

---------------------------------------------

---------------------------------------------

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

ОТНОСНО: Резултатите от работата на гранично-полицейски наряд

 

ГОСПОДИН НАЧАЛНИК,

За времето от ............... до ................. ч. на ......................... г. бях определен за старши на гранично-полицейски наряд ..............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(вид на наряда)

в състав: ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

на ................................................................................................................................ № ....................................................................................................................................................................................

(маршрут, патрулен участък, пост)

През време на изпълнение на наряда беше осъществена следната дейност:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Направени са следните констатации ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Получени са следните сигнали:

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

При извършената проверка от .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(фамилия и длъжност)

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(забележки не са правени или се случи следното)

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Горното за сведение и разпореждане.

 

 

Дата

ДАЛ ДОКЛАДНАТА: .................................................

................................

(длъжност, подпис, фамилия)

 

 

 

Приложение № 3 към чл. 63, ал. 3


 

ДО

НАЧАЛНИКА НА

.........................................................

 

ОТЧЕТНА КАРТА

за резултатите от работата на гранично-полицейски наряд (ГПН) .................................................................................................................................................................................................................................................................

(само за видовете "П" и "КПП")

от ...................................................................... в ................................. при РДГП ................................................................................................................................................................................................

 

(ГОДГ, ГГПК, МГПГ, МГПВ, ГЛС)

(ГПУ, БГПК)

 

за времето от ..................... ч. на .................. до .................. ч. на ......................................................................................................................................................................................................................................

(дд. мм. гг)

 

1. Осъществяване на граничното наблюдение:

 

Инструктаж (място, време); район (маршрут за охрана); установъчни пунктове - време за заемане и ред за смяна; отвод - място, време.

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

2. Извършени проверки:

 

Проверки

Лица

ППС

Плавателни средства

Пристанища

Лодкостоянки

Търговски обекти

Други

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Резултати от дейността:

АУАН

От тях по: (бр.)

Глоби по квитанция

 

(общо)

ЗМВР

ЗБЛД

ЗЧРБ

ЗАДС

УБДХ

ЗДвП

други

бр.

лева

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Съставени (издадени)

Разпореждания по чл. 64 ЗМВР

Протоколи по чл. 65 ЗМВР

Протоколи по чл. 82 ЗМВР

Доклад за установен факт и предприети действия

Заповед за задържане

Протокол за обиск

бр.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Извършени проверки в ШИС:

Проверки (общо)

Установени ХИТ

По чл. 24

По чл. 26

По чл. 32

По чл. 36

По чл. 38

По чл. ......

По чл. ......

По чл. ......

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Контрол на службата:

Къде

Време (от .... до ....)

От кое длъжностно лице

Резултати (без забележки/установени пропуски)

..................................................................

.....................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................................

..................................................................

.....................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................................

..................................................................

.....................................................................

.......................................................................................

.......................................................................................................

 

 

 

 

6. Дейност по съпровождане (отвеждане, довеждане, придружаване):

Случаи (общо)

Лица

ППС

Плавателни средства

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Оказано съдействие:

Случаи (общо)

На други структури на МВР

На други държавни органи

На граждани

На съседните гранични патрули

На съпределните гранични органи

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Установени лица, ППС, плавателни средства и други:

Лица (общо)

ЛПИ

Обявени за издирване

Установяване на адрес

Малолетни и непълнолетни

ППС (общо)

Плавателни средства (общо)

Вещи (общо)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Задържани лица по чл. 72 ЗМВР:

Задържани (общо)

По чл. 72, ал. 1, т. 1 във връзка със:

По чл. 72, ал. 1:

 

 

чл. 279 НК

чл. 280 НК

чл. 242 НК

чл. 234 НК

други разпоредби

т. 2

т. 3

т. 4

т. 5

т. 6

т. 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По-характерни случаи и получени разпореждания: .....................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Горното за сведение и разпореждане.

 

 

 

Дата

Старши на ГПН: .................................................

................................

(длъжност, подпис, фамилия)

 

 

 

Приложение № 4 към чл. 63, ал. 5


 

 

ДОКЛАД ЗА УСТАНОВЕН ФАКТ И ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ

от ГПН ............................... № .................. за времето от ...... до....... на ............... 20..... г.

 

I. Кога?

ДАТА, ЧАС

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

II. Къде?

Община; град/село; улица; № на пътя; километър; район на ДГ - координати; място; бл. №, вх., ет., ап.; речен км, морски участък - координати; др. данни

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

III. Кой?

ЛИЦА

Проверени/задържани лица, представляващи интерес, включително и лицата, пътували с тях.

Име, презиме, фамилия; пол; ЕГН/ЛНЧ; дата и място на раждане; извършител/потърпевш

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

придружава се от: ........................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

ППС/Плавателно средство

Вид; рег. №; марка; модел; цвят; VIN; IMO

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

IV. Какво?

ДЕЯНИЕ/ДЕЙСТВИЕ

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

АДМИНИСТРАТИВНО НАРУШЕНИЕ

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

ПРЕСТЪПЛЕНИЕ

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

V. Взето отношение

Проверка

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Установяване

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Акт/Фиш; Предупредителен протокол

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Използване на сила, помощни средства или употреба на оръжие

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Задържане/Отвеждане

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

ДАЛИ ДОКЛАДА: 1. .........................../............................./; 2. ........................................./......................;

3. ................................./................................................ (длъжност, подпис, фамилия на служителите от ГПН)

 

Забележка.

Настоящата бланка е приложение към докладната записка за резултатите от служебната дейност по чл. 63, ал. 2 или към отчетната карта по чл. 63, ал. 3.

 

 

Приложение № 5 към чл. 65, ал. 3


 

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

 

НАРЯДЕН ДНЕВНИК

на _______________________________________________________________________

(вид наряд, № на пост, маршрут, патрулен участък или др.)

при _______________________________________________________________________

(структурно звено на ГДГП - МВР)

 

Състав на наряда:

 

Дата: __________________ 20____ г.

1. ____________________________________________________________________________________________________

Смяна _______________________ ч.

(име, фамилия на старшия на наряда)

Служебно ППС, рег. №:

2. ___________________________________________________________________________________________________

_________________________________

(име, фамилия на водача на ППС)

Провел инструктажа:

3. ____________________________________________________________________________________________________

_________________________________

4. ______________________________________________________________________________________________

(фамилия, длъжност, подпис)

 

Провел отвода:

 

(фамилия, длъжност, подпис)

 

 

Време

Служебни задачи, издирвани лица и ППС, информация за служебна

Забележка

по ред

(час, минути)

дейност на наряда, данни за проверени лица и ППС, извършени проверки от длъжностни лица и др.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старши на наряда:

 

 

 

 

 

 

Приложение № 6 към чл. 88, ал. 1


 

 

УТВЪРЖДАВАМ:

ДИРЕКТОР НА

РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ

"ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ"

......................................................................................................

 

 

СПИСЪК

с маршрутите на патрулите (патрулните участъци) и постовете в РДГП (ГПУ/БГПК)

........................................................

(структурно звено)

за периода от .................... до .................... г.

 

№ по ред

Маршрути, патрулни участъци и постове

Позивна

1.

ОСНОВНИ МАРШРУТИ:

 

 

А) Пеши патрули - описва се маршрутът за движение, дължина, пунктове за изпълнение на наряда, дневен (нощен, денонощен), броят на смените.

 

 

Б) Автопатрули - описва се маршрутът за движение, дължината, пунктовете за изпълнение на наряда, дневен (нощен, денонощен), броят на смените.

 

2.

ДОПЪЛВАЩИ МАРШРУТИ:

 

 

А) Пеши патрули - описва се маршрутът за движение, дължина, пунктове за изпълнение на наряда, дневен (нощен, денонощен), броят на смените.

 

 

Б) Автопатрули - описва се маршрутът за движение, дължината, пунктовете за изпълнение на наряда, дневен, (нощен, денонощен), броят на смените.

 

3.

ОСНОВНИ ПОСТОВЕ:

 

 

Описват се местонахождението, границите, центърът,

 

 

подвижен (неподвижен), дневен (нощен, денонощен),

 

 

броят на смените.

 

4.

ДОПЪЛВАЩИ ПОСТОВЕ:

 

 

Описват се местонахождението, границите, центърът,

 

 

подвижен (неподвижен), дневен (нощен, денонощен),

 

 

броят на смените.

 

5.

ПАТРУЛНИ УЧАСТЪЦИ:

 

 

Описват се границите на патрулния участък, маршрутът за движение на гранично-полицейския наряд, пунктовете за наблюдение и др.

 

 

 

ЗАМ.-ДИРЕКТОР НА

РДГП ................................................................................................

(НАЧАЛНИК НА ГПУ/БГПК)

(..............................................)

 

Приложение № 7 към чл. 89, ал. 1


 

 

УТВЪРЖДАВАМ:

НАЧАЛНИК НА ГПУ/БГПК ....................................................................................

.....................................................................................................

 

 

УКАЗАНИЯ

за особеностите на маршрута (патрулния участък) и поста и произтичащите от тях задължения за

състава на наряда в ГПУ/БГПК ......................................

 

МАРШУРТ НА ПАТРУЛА ( ПАТРУЛНИЯ УЧАСТЪК, ПОСТА) № ..............

1. Характеристика на маршрута

- дължината на маршрута (границите и центърът на поста), пунктовете за изпълнение на наряда и местата за смяна на нарядите;

2. Особеностите на маршрута (поста) и какви конкретни задачи трябва да се изпълняват по време на изпълнението на наряда:

- вид на гранично-полицейския наряд;

- уязвими места и ред за проверка на същите;

- на какво да се обърне особено внимание;

- реда за действие при разкриване на признаци за нарушение;

- места за смяна;

- места за отдих.

3. Ред за обхождане (охрана) на маршрута (поста):

- пунктове и време за изпълнение на задачите от тях.

4. Ред за осъществяване на връзка и взаимодействие с оперативния дежурен, съседните гранично-полицейски наряди, другите органи на МВР и взаимодействащите структури.

5. Други.

- мерки за безопасност.

 

НАЧАЛНИК НА ГОДГ, ГГПК, ГЛС:

...........................................................................

 

 

Приложение № 8 към чл. 90, ал. 1


 

 

ЗА СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ!

 

(след попълване)

 

 

 

ПЛАН

за разстановката на силите и средствата за наблюдението на границата в ...................................................................

 

на ....................... 20...... г.

(структурно звено)

(дд. мм. гг)

 

 

 

 

Инструктира нарядите:

 

________________________________

 

(по графика)

 

ОИГ ___________________________

 

 

 

 

№ по ред

Длъжност, име и фамилия на състава на наряда

Вид на ГПН

№ на маршрута (поста, ПУ)

Срок за изпълнение

Средства за усилване

 

 

 

 

 

 

от

до

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗГОТВИЛ: Началник на .....................................................

 

(длъжност, подпис, фамилия)

 

Приложение № 9 към чл. 91, ал. 1


 

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ "ГРАНИЧНА ПОЛИЦИЯ"

 

К Н И Г А

ЗА ГРАНИЧНО-ПОЛИЦЕЙСКИТЕ НАРЯДИ

В ............................................................................

 

 

 

ЗАПОЧНАТА НА : _______________

 

ЗАВЪРШЕНА НА : ______________

 

 

Приложение № 10 към чл. 104, ал. 1


 

СЛУЖЕБНИ ДОКУМЕНТИ

 

 

№ по ред

Наименование на документа

Къде се съхранява (води)

 

 

 

РДГП

ГПУ (БГПК)

ГОДГ (ГЛС, ГГПК, ГОПТЛ)

МГПГ (МГПВ, МГПГ за БК)

1.

Анализ на риска

да

да

да

да

2.

Заповед за осъществяване на граничния контрол

да

да

да

да

3.

План за разстановката на силите и средствата през денонощието (по смени)

-

-

да

да

4.

План за инструктаж

при необходимост

при необходимост

да

да

5.

Книга за гранично-полицейските наряди

-

-

да

да

6.

Карта, а за ГЛС - схема на зоната за отговорност в стаята за инструктаж на ГПН

да

да

да

да

7.

Планове за взаимодействие

да

да

-

-

8.

План-варианти, а за ГЛС - стандартни оперативни процедури, за действие при издирване, преследване и задържане на извършители на престъпления

да

да

да

да

9.

Списък с маршрутите на патрулите и постовете

да (обобщени)

да

да

да

10.

Указания за особеностите на маршрутите/патрулни участъци и постовете

да

да

да

да

11.

Ежемесечен график за контролно-методическата дейност в структурните звена

да

да

да

да

12.

Докладна записка за резултатите от изпълнението на гранично-полицейския наряд

при необходимост

да (за ГПН)

да (за ГПН)

да (за ГПН)

13.

Отчетна карта за резултатите от работата на ГПН "Патрул" и "КПП"

при необходимост

да (за ГПН)

да (за ГПН)

да (за ГПН)

14.

Доклад за установен факт и предприети действия

при необходимост

да (за ГПН)

да (за ГПН)

да (за ГПН)

15.

Обобщена докладна записка за резултатите от служебната дейност

при необходимост

да

да

Да

16.

Наряден дневник

при необходимост

да (за ГПН)

да (за ГПН)

да (за ГПН)

 

 

Приложение № 11 към чл. 104, ал. 2

СПИСЪК на съкращения на наименования и обозначения в дейността на граничното наблюдение, както и на специфичната охранителна дейност

ДГ - Държавна граница;

ГПН - Гранично-полицейски наряд;

СГПН - Старши на гранично-полицейски наряд;

ЛС - Летищна сигурност;

СПО - Специализирана полицейска операция;

БРЛС - Брегови радиолокационни станции;

КРЛС - Корабни радиолокационни станции;

НРЛС - Наземни радиолокационни станции;

ПСОС - Периметрови сигнално-охранителни системи;

РТК - Ръчни термовизионни камери;

ПНВ - Прибори за нощно виждане;

БНВ - Бинокли за нощно виждане;

ОНВ - Очила за нощно виждане;

ПС - Превозно средство;

ППС - Пътно превозно средство;

ИСН - Интегрирана система за наблюдение;

НКЦ - Национален координационен център;

РКЦ - Регионален координационен център;

ЛКЦ - Локален координационен център;

АСН - Автоматизирана система за наблюдение;

СК - Служебно куче;

СЛС - Сектор "Летищна сигурност";

СЛС АС - Сектор "Летищна сигурност - Аерогара София";

ГЛС - Група "Летищна сигурност";

ГПК - Гранично-полицейски кораб;

ГОДГ - Група за охрана на държавната граница;

МГПГ - Мобилна гранично-полицейска група;

МГПГ-БК - Мобилна гранично-полицейска група за бордови контрол;

МГПВ - Мобилен гранично-полицейски взвод;

ГГПК - Група "Гранично-полицейски кораби";

ГОПТЛ - Група "Обратно приемане и транзитиране на лица";

П - Патрул;

ПП - Пеши патрул;

АвП - Автопатрул;

МП - Мотопатрул;

ВП - Велопатрул;

ПГПК - Патрул на гранично-полицейски кораб;

ПБПС - Патрул на бързоходно плавателно средство;

ПППЖС - Патрул за проверка или придружаване на подвижни железопътни състави;

ПВН - Патрул за въздушно наблюдение;

СмП - Смесен патрул;

СПТН - Стационарен пост за техническо наблюдение;

МПТН - Мобилен пост за техническо наблюдение;

ППГПН - Патрул за проверка на гранично-полицейските наряди;

ПОО - Пост за охрана на обект;

ПН - Пост за наблюдение;

КПП - Контролно-пропускателен пункт;

ОИГ - Оперативно-издирвателна група;

ГП (ГС) - Група за придружаване/съпровождане;

ГБ - Група за блокиране;

МГКН - Мобилна група за контрол и наблюдение;

СН - Секретен наряд;

Кр - Кордон;

ВГ - Водолазна група;

ГБК - Група за бордови контрол;

К - Конвой;

Р - Резерв;

ЛПИ - Лице, представляващо интерес;

ОД - Оперативен дежурен;

ОДЧ - Оперативно-дежурна част;

ОДЦ - Оперативен дежурен център;

СТЗБД - Специализирано тактическо звено за бързи действия;

ПУ - Патрулен участък.