НАРЕДБА ЗА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЪРЖАВНА СЛУЖБА

В сила от 15.03.2012 г. Приета с ПМС № 314 от 23.11.2011 г. Обн. ДВ. бр.95 от 2 Декември 2011г., изм. ДВ. бр.106 от 30 Декември 2011г., изм. ДВ. бр.21 от 13 Март 2012г., изм. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г.

 

 

Чл. 1. С наредбата се определят необходимите документи към заявлението за назначаване на длъжност, определена за заемане от държавен служител, наричана по-нататък "държавна служба", както и на свързаните с това административни актове.

Чл. 2. (1) За заемане на държавна служба се подава писмено заявление за назначаване по образец съгласно приложение № 1.

(2) Към заявлението по ал. 1 се представят:

1. документ за самоличност:

а) българските граждани представят лична карта;

б) гражданите на друга държава - членка на Европейския съюз, на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария представят документ за самоличност (лична карта/паспорт и удостоверяват правото си на пребиваване с удостоверение или карта за продължително или за постоянно пребиваване съгласно Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства);

2. документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, които се изискват за длъжността;

3. документ, удостоверяващ професионалния опит;

4. документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа, както и когато трудовата дейност е прекратявана за повече от 3 календарни месеца;

5. свидетелство за съдимост при първоначално постъпване на работа в съответната администрация;

6. други документи, които удостоверяват изпълнението на специфичните изисквания за заемането на длъжността;

7. военна книжка или друг документ, удостоверяващ отбиването на военна служба;

8. документ за ползван платен годишен отпуск, ако през същата година лицето е работило по друго правоотношение.

(3) От документите по ал. 2, т. 1, 2, 3, 6 и 7 се снемат данните и те се връщат на притежателите им.

(4) Към заявлението за назначаване по ал. 1 се прилага декларация по чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за държавния служител по образец съгласно приложение № 2.

(5) Когато лицето постъпва за първи път на държавна служба, към заявлението за назначаване по ал. 1 се прилага и декларация по чл. 111, ал. 2 от Закона за държавния служител по образец съгласно приложение № 3.

(6) Когато назначаването на длъжност за държавен служител се предхожда от конкурс, към документите за назначаване служебно се прилага и екземпляр от протокола на конкурсната комисия.

Чл. 3. (1) Административният акт за назначаване на държавна служба се издава в писмена форма по образец съгласно приложение № 4.

(2) При встъпване в длъжност лицето подписва клетвен лист по реда на чл. 14 от Закона за държавния служител по образец съгласно приложение № 5.

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., в сила от 15.03.2012 г., изм. - ДВ, бр. 49 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.) (1) При встъпването си в длъжност държавният служител е длъжен да декларира своето имотно състояние пред органа по назначаването.

(2) Всяка година до 30 април държавният служител е длъжен да декларира пред органа по назначаването своето имотно състояние, както и получените през предходната календарна година възнаграждения, свързани с полагане на труд извън служебното правоотношение, основанията за тяхното получаване, както и възложителя/работодателя, който ги е изплатил, с декларация по образец съгласно приложение № 6.

Чл. 5. При настъпване на някое от обстоятелствата по чл. 7, ал. 1, т. 3, 4 и 5 и ал. 2 от Закона за държавния служител заемащият държавна служба е длъжен в 7-дневен срок да подаде нова декларация пред органа по назначаването.

Чл. 6. Служебното досие на държавния служител съдържа всички документи, които отразяват възникването, изменянето, съществуването и прекратяването на служебното правоотношение.

 

Заключителни разпоредби

§ 1. Наредбата се приема на основание чл. 8, ал. 2 от Закона за държавния служител.

§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) Наредбата влиза в сила от 15 март 2012 г.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 367 ОТ 29 ДЕКЕМВРИ 2011 Г. ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА 2012 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 106 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2012 Г.)

§ 13. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2012 г.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 56 ОТ 8 МАРТ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ (ОБН. - ДВ, БР. 21 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 15.03.2012 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от 15 март 2012 г.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 ОТ 26 ЮНИ 2012 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА, НА НАРЕДБА ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА КЛАСИФИКАТОРА НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА, НА НАРЕДБА ЗА ЗАПЛАТИТЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, НА НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И НА НАРЕДБА ЗА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ДЪРЖАВНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ (ОБН. - ДВ, БР. 49 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.07.2012 Г.)

§ 18. Постановлението влиза в сила от 1 юли 2012 г.

 

 

Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1

 


 

........../................................

 

(вх. №/дата)

 

 

ДО

 

................................................................................................................................

 

................................................................................................................................

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ

от ..................................................................................................................................., ЕГН ................................,

(име, презиме, фамилия)

местоживеене ...................................................................................................................................................................,

(област, населено място, община)

.............................................................................................................................................................................................,

(ж.к., бул., ул., №, бл., вх., ап., тел.)

.............................................................................................................................................................................................,

л.п. (л.к.), серия № ........................................, издаден от .............................................................., дата, година

Уважаеми(а) ...........................................................................................................................................................,

с настоящото заявление заявявам, че желая да бъда назначен на длъжността

в ..........................................................................................................................................................................................,

която е определена за заемане от държавен служител.

Представям следните документи:

1. декларация за обстоятелствата по чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за държавния служител;

2. лична карта/лична карта (паспорт) и документ за удостоверяване правото на пребиваване;

3. документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност, които се изискват за длъжността;

4. документ, удостоверяващ професионалния опит;

5. документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа, както и когато трудовата дейност е прекратявана за повече от 3 календарни месеца;

6. свидетелство за съдимост;

7. декларация за постъпване за първи път на държавна служба, ако лицето не е заемало длъжност като държавен служител;

8. военна книжка или друг документ, удостоверяващ отбиването на военна служба;

9. документ за ползван платен годишен отпуск, ако през същата година лицето е работило по друго правоотношение;

10. други документи, които удостоверяват изпълнението на специфичните изисквания за заемането на

длъжността: ................................................................................................................................................................................................................................................

 

Не прилагам документите по т. ...................., тъй като данните за тях са представяни по повод съществуващото ми досега трудово правоотношение със същата администрация или се съдържат в декларациите по т. 1 и 7, приложени към заявлението.

 

 

..................................................

 

С уважение: ....................................................

(дата)

 

(подпис)

 

 

Приложение № 2 към чл. 2, ал. 4

 


 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

Долуподписаният(та) ...........................................................................................................................................,

л. карта (л.п.), сер. .................. № .................................., изд. на. ..........................от ........................................,

ЕГН ......................, адрес ..........................................................................................., тел. ..................................,

 

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Съм навършил пълнолетие и съм:

а) български гражданин;

б) гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз;

в) гражданин на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

г) гражданин на Конфедерация Швейцария;

(ненужното се зачертава).

2. Не съм поставен под запрещение.

3. Не съм осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода.

4. Не съм лишен по съответния ред от правото да заемам длъжността, за която кандидатствам.

5. Не бих се оказал в йерархическа връзка на ръководство и контрол със съпруг(а), с лице, с което съм във фактическо съжителство, с роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен включително или по сватовство до четвърта степен включително.

6. Не съм едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация.

7. Не съм народен представител.

8. Не съм общински съветник (за длъжностите в съответната общинска администрация).

9. Не заемам контролна или ръководна длъжност в политическа партия.

10. Заемам длъжност по трудово правоотношение, която е определена за заемане от държавен служител (за лицата по § 36 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния служител (ДВ, бр. 24 от 2006 г.).

11. Не работя по друго трудово правоотношение освен като преподавател във висше училище ...........................................................................................................................................................................

................................................................................................................................... (име на висшето училище).

12. Не получавам възнаграждение от участие като представител на държавата или общината в органи на управление или контрол на търговски дружества с държавно или общинско участие в капитала или на юридически лица, създадени със закон.

 

Настоящата декларация подавам на основание чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за държавния служител.

 

Задължавам се в 7-дневен срок от настъпване на промяна в декларираните обстоятелства да уведомя органа по назначаването.

 

Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

 

.....................................

 

Декларатор: ......................

(дата)

 

(подпис)

 

 

Приложение № 3 към чл. 2, ал. 5

 


 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

Долуподписаният(та) ...........................................................................................................................................,

л. карта (л.п.), сер. .................. № .................................., изд. на. ..........................от ........................................,

ЕГН ......................, адрес ......................................................................................................................................,

 

ДЕКЛАРИРАМ,

че постъпвам за първи път на държавна служба.

Настоящата декларация подавам на основание чл. 111, ал. 2 от Закона за държавния служител.

Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

 

.....................................

 

Декларатор: ......................

(дата)

 

(подпис)

 

 

Приложение № 4 към чл. 3, ал. 1 (Изм. - ДВ, бр. 49 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)

 


 

....................................................................................................................................................................................................................................

(наименование на администрацията)

 

ЗАПОВЕД № ........................

от ............................

 

На основание ............................................ от Закона за държавния служител

 

НАЗНАЧАВАМ

 

.........................................................................................................................................................................................................................................

(трите имена на лицето)

ЕГН ...................................................................................................................................................................................................................................

документ за самоличност: ..............................................................................................................................................................................................................

с образование ..........................................................................................................................................................................................................................

(вид, степен, специалност)

диплома .................................................................................................................................................................................................................................

(сер. №, дата, година на издаване, издадена от)

и друга квалификация ...................................................................................................................................................................................................................

с ранг .......... за държавен служител на длъжността

....................................................................................................................................................................................................................................

в ..........................................., считано от ..............................................................................................................................................................................

с дневно работно време ............. ч. и ............... ч. седмично при 5-дневна работна седмица.

 

Определям на държавния служител:

1. Ниво на основната месечна заплата .....................................................................................................................................................................................................

2. Степен на основната месечна заплата ....................................................................................................................................................................................................

3. Основна месечна заплата .............................. лв.

 

Ръководител ....................................

Препис от заповедта да се връчи на служителя срещу подпис.

Получих заповедта: .....................

Дата: ................................................

 

 

Приложение № 5 към чл. 3, ал. 2

 


 

КЛЕТВЕН ЛИСТ

на ......................................................................................................................................................................................................................................................

(трите имена)

Кълна се при изпълнение на държавната служба да спазвам и да се ръководя от Конституцията и законите на Република България и да изпълнявам добросъвестно служебните си задължения съобразно интересите на държавата.

 

Дата ..............................

 

Подпис: ....................

 

 

Приложение № 6 към чл. 4, ал. 2 (Изм. - ДВ, бр. 21 от 2012 г., в сила от 15.03.2012 г., Предишно Приложение № 6 към чл. 4 - ДВ, бр. 49 от 2012 г., в сила от 01.07.2012 г.)

 


 

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 29, ал. 2 от Закона за държавния служител за имотното състояние и за получени възнаграждения, свързани с полагане на труд извън служебното правоотношение

 

 

Дата на деклариране .................................................. година

Долуподписаният ..................................................................................................................................................................

(трите имена)

ЕГН ......................................, лична карта (л.п.) № ............................................................................................................

издадена от ............................................... на ...............................................................................................................

Месторабота .....................................................................................................................................................................

Дирекция/отдел/сектор ............................................................................................................................................................

Длъжност ...........................................................................................................................................................................

Постоянен адрес ..................................................................................................................................................................

Настоящ адрес .....................................................................................................................................................................

 

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Своето имотно състояние, както следва:

Недвижимо имущество

(посочват се видът на имота, данъчната оценка, начинът и датата на придобиване по документ, собственост, като при съсобственост се посочват притежаваната част и съответстващата част с данъчната оценка)

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

2. Получени през предходната година възнаграждения, свързани с полагане на труд извън служебното правоотношение, и основанията за тяхното получаване:

 

№ по ред

Размер на полученото възнаграждение (в лв.)

Наименование/ име на лицето, изплатило възнаграждението

Основание за получаване на възнаграждението

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Известна ми е наказателната отговорност за неверни данни по чл. 313 от Наказателния кодекс.

Декларатор: .....................................