НАРЕДБА ЗА ЗАПЛАТИТЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

В сила от 01.07.2012 г. Приета с ПМС № 129 от 26.06.2012 г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.80 от 19 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.103 от 28 Декември 2012г., изм. ДВ. бр.5 от 18 Януари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013г., изм. ДВ. бр.5 от 17 Януари 2014г., изм. ДВ. бр.50 от 17 Юни 2014г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С наредбата се определят структурата на заплатата, условията и редът за определяне и изменение на заплатите на служителите в държавната администрация.

Чл. 2. (1) Наредбата се прилага за служителите по служебно и по трудово правоотношение в държавната администрация.

(2) Наредбата се прилага при:

1. възникване, изменение и прекратяване на служебното и трудовото правоотношение;

2. разработването на вътрешните правила за заплатите и свързаните с тях други вътрешни актове;

3. определяне и изменение на заплатите на служителите.

 

Глава втора.
БРУТНА ЗАПЛАТА

Чл. 3. (1) Брутната заплата се състои от основна заплата и допълнителни възнаграждения.

(2) Основната месечна заплата се определя по нива и степени съгласно приложение № 1, като се отчита нивото на заеманата длъжност, квалификацията и професионалният опит.

(3) Нивата на основните месечни заплати се определят въз основа на длъжностните нива вКласификатора на длъжностите в администрацията (КДА).

(4) Всяко ниво на основните месечни заплати за длъжност включва шест степени, всяка от които има минимален и максимален размер на основната месечна заплата на служителите, заемащи длъжности в съответното ниво.

Чл. 4. За заемащите дипломатически длъжности в дипломатическата служба, определени в Класификатора на дипломатическите длъжности, размерите на минималните и максималните основни месечни заплати по длъжностни нива са посочени в приложение № 2.

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) Индивидуалните брутни месечни заплати на служителите в държавната администрация се определят в рамките на разходите за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет съгласно закона за държавния бюджет на Република България за съответната година, Закона за местното самоуправление и местната администрация и Закона за общинските бюджети.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2012 г., в сила от 19.10.2012 г., доп. - ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 17.06.2014 г.) При определяне на индивидуалните брутни месечни заплати на служителите в структури, които изпълняват функции по управление и контрол на фондове и програми от Европейския съюз, Програмата за сътрудничество "България - Швейцария", програмата "Учене през целия живот", програмата "Младежта в действие", програмата "Еразъм +" и съпътстващите я програми, дейности и инициативи, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство или Норвежкия финансов механизъм, в допълнение към средствата по ал. 1 се вземат предвид и средствата за възнаграждения и задължителни осигурителни вноски, чийто източник е Оперативна програма "Техническа помощ", техническите помощи на съответните фондове/програми или средствата, свързани с организацията и управлението на проектите, финансирани по съответните програми.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 17.06.2014 г.) Средствата за индивидуалните брутни месечни заплати/брутните трудови възнаграждения, съответно допустимата за възстановяване част от тях, на служителите по ал. 2, включително разходите за задължителни социални и здравни осигуровки за сметка на осигурителя, дължими във връзка с тези заплати/възнаграждения, в случаите, когато се изплащат за сметка на оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз или съответно от Европейския фонд за рибарство или Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, или от Програмата за сътрудничество "България - Швейцария", програмата "Учене през целия живот", програмата "Младежта в действие", програмата "Еразъм +" и съпътстващите я програми, дейности и инициативи, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, или от Норвежкия финансов механизъм:

1. (изм. - ДВ, бр. 5 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г., доп. - ДВ, бр. 50 от 2014 г., в сила от 17.06.2014 г.) може да се изплащат първоначално от бюджета на съответния разпоредител с бюджет, като впоследствие периодично и след верифициране от управляващия орган се възстановяват от техническата помощ по оперативните програми, съфинансирани от Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз или съответно от Европейския фонд за рибарство, или от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, или от Програмата за сътрудничество "България - Швейцария", програмата "Учене през целия живот", програмата "Младежта в действие", програмата "Еразъм +" и съпътстващите я програми, дейности и инициативи, Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, или от Норвежкия финансов механизъм;

2. управляващите органи получават финансиране за изплащане на заплатите/възнагражденията по т. 1 съгласно установените процедури при условията и по реда за предоставяне на безвъзмездна помощ според приложимите правила, действащи за съответните програми/фондове под формата на авансови, междинни и/или окончателни плащания;

3. след верифициране от управляващите органи разходите се сертифицират по общия ред.

(4) Във вътрешните правила за заплатите на административните структури се определят източниците за финансиране на индивидуалните брутни месечни заплати на служителите в случаите по ал. 2.

Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) Разходите за основни заплати на държавните служители и на служителите по чл. 107а от Кодекса на труда и дължимите за тях осигурителни вноски за сметка на осигурителя са в размер не по-малък от 70 на сто от разходите за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски по бюджетите на разпоредителите с бюджет.

(2) Когато индивидуалните брутни месечни заплати на служителите или част от тях и съответно дължимите осигурителни вноски за сметка на осигурителя се осигуряват по реда начл. 5, ал. 2, те не се включват в разходите по ал. 1.

(3) Икономията на разходите за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски може да се използва по реда, предвиден в закона за държавния бюджет на Република България за съответната година.

 

Глава трета.
ОСНОВНА МЕСЕЧНА ЗАПЛАТА

Раздел I. Определяне на индивидуалната основна месечна заплата

Чл. 7. (1) Индивидуалните основни месечни заплати на служителите на пълно работно време не може да са по-ниски от минималния размер и по-високи от максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен на основната месечна заплата поприложение № 1.

(2) Индивидуалните основни месечни заплати на служителите на пълно работно време в специализираната администрация на Изпълнителна агенция "Одит на средствата от Европейския съюз" може да надвишават с до 20 на сто максималния размер на основната месечна заплата за съответното ниво и степен на основната месечна заплата по приложение № 1.

(3) Индивидуалните основни месечни заплати на служителите по чл. 4 на пълно работно време не може да са по-ниски от минималния размер и по-високи от максималния размер на основната месечна заплата за съответното длъжностно ниво по приложение № 2.

(4) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, командировани по реда на чл. 86а от Закона за държавния служител, на пълно работно време не може да са по-ниски от основната заплата, получавана от държавния служител преди командироването му.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) Индивидуалните основни месечни заплати на служителите на непълно работно време се определят пропорционално на законоустановеното работно време.

Чл. 8. Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в съответната административна структура и притежават определения с КДА минимален професионален опит, се определят в рамките на степен 1 от нивото на основната месечна заплата за длъжността.

Чл. 9. Индивидуалните основни месечни заплати на служителите, които постъпват за първи път в съответната административна структура и имат професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността, се определят, както следва:

1. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с от 1 до 3 години - в рамките на степен 2 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;

2. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с от 3 до 7 години - в рамките на степен 3 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;

3. при професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с над 7 години - в рамките на степен 4 на нивото на основната месечна заплата за длъжността.

Чл. 10. Размерите на индивидуалните основни месечни заплати на служителите по чл. 4 се определят от органа по назначаването.

Раздел II. Увеличение на индивидуалната основна месечна заплата

Чл. 11. (1) Индивидуалната основна месечна заплата може да се увеличава в следните случаи:

1. когато служителят получи годишна оценка на изпълнението на длъжността не по-ниска от "Изпълнението отговаря не напълно на изискванията";

2. при завръщане от отпуск за бременност и раждане или за отглеждане на дете;

3. след изтичане на срока за изпитване;

4. при завръщане от отпуск или от командировка с продължителност повече от една година или при възстановяване на уволнен служител;

5. при завръщане на служител, изпратен в друга административна структура по реда на чл. 81б от Закона за държавния служител;

6. при преназначаване на друга длъжност в по-високо ниво на основната месечна заплата.

(2) Увеличенията на индивидуалните основни месечни заплати се извършват в рамките на разходите по чл. 5 при спазване изискванията на чл. 7.

Чл. 12. (1) Индивидуалната основна месечна заплата на служителя може да се увеличава въз основа на последната годишна оценка на изпълнението на длъжността в рамките на същата степен на съответното ниво на основната месечна заплата за длъжността с изключение на случаите, когато годишната оценка е "Неприемливо изпълнение".

(2) Размерите на увеличението по ал. 1 са, както следва:

1. при годишна оценка на изпълнението "Изпълнението отговаря не напълно на изискванията" - до 1 на сто;

2. при годишна оценка на изпълнението "Изпълнението отговаря напълно на изискванията" - до 5 на сто;

3. при годишна оценка на изпълнението "Изпълнението надвишава изискванията" - до 10 на сто;

4. при годишна оценка на изпълнението "Изключително изпълнение" - до 15 на сто.

(3) Алинея 2, т. 4 се прилага в случаите, когато индивидуалната основна месечна заплата на служителя е в шеста степен на съответното ниво на основната месечна заплата.

(4) Индивидуалните основни месечни заплати на служителите по чл. 4 може да се увеличават въз основа на последните годишни оценки на изпълнението на длъжността с изключение на случаите, когато годишната оценка е "Неприемливо изпълнение", като при определяне размерите на увеличенията се прилага ал. 2.

Чл. 13. Индивидуалната основна месечна заплата на служителя може да се увеличава въз основа на оценка на изпълнението на длъжността в рамките на следващата по-висока степен на същото ниво на основната месечна заплата за длъжността:

1. при получени три последователни годишни оценки на изпълнението на длъжността не по-ниски от "Изпълнението напълно отговаря на изискванията" - до 5 на сто;

2. при получени две последователни годишни оценки на изпълнението на длъжността "Изпълнението надвишава изискванията" - до 10 на сто;

3. при последна годишна оценка на изпълнението "Изключително изпълнение" - до 15 на сто.

Чл. 14. (1) (Доп. - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) Увеличенията на индивидуалните основни месечни заплати по чл. 12 и 13 се извършват за всички служители в административната структура, включително за служителите, командировани по реда на чл. 86а от Закона за държавния служител.

(2) На служителите по ал. 1 в едно административно звено с по-високи годишни оценки на изпълнението на длъжността се определя по-високо процентно увеличение на индивидуалната основна месечна заплата.

(3) Ръководителят на администрацията определя на административните звена лимити за увеличение на индивидуалните основни месечни заплати по чл. 12 и 13, изчислени с еднакъв процент от сумата на индивидуалните основни месечни заплати на служителите от съответното звено, определени преди увеличението.

(4) Алинея 3 не се прилага за служители, които по изискванията на закон не са включени в структурни звена.

(5) Във вътрешните правила за заплатите се конкретизират правилата за увеличенията по чл. 12 и 13 съобразно особеностите в структурата и дейността на администрацията.

Чл. 15. (1) Размерите на индивидуалните основни месечни заплати в случаите по чл. 11, ал. 1, т. 2 може да се увеличават при спазване изискванията на Закона за защита от дискриминация.

(2) Размерите на индивидуалните основни месечни заплати в случаите по чл. 11, ал. 1, т. 3може да се увеличават до 5 на сто с изключение на случаите, когато размерът на индивидуалната основна месечна заплата на служителя вече е увеличаван въз основа на последната получена годишна оценка на изпълнението на длъжността.

Чл. 16. (1) Размерите на индивидуалните основни месечни заплати в случаите по чл. 11, ал. 1, т. 4 и 5 може да се увеличават в рамките на същата степен на съответното ниво на основната месечна заплата за длъжността, при условие че служителите са получили последна годишна оценка на изпълнението на длъжността не по-ниска от "Изпълнението отговаря напълно на изискванията", а за служителите по чл. 4 - в рамките на същото длъжностно ниво.

(2) Размерите на увеличението по ал. 1 са, както следва:

1. при годишна оценка на изпълнението на длъжността на служителя "Изпълнението отговаря напълно на изискванията" - до 5 на сто;

2. при годишна оценка на изпълнението на длъжността на служителя "Изпълнението надвишава изискванията" - до 10 на сто;

3. при годишна оценка на изпълнението на длъжността на служителя "Изключително изпълнение" - до 15 на сто.

(3) В случаите, когато въз основа на последната получена годишна оценка на изпълнението на длъжността размерът на индивидуалната основна месечна заплата на служителя вече е увеличаван, ново увеличение на същото основание не може да се определя.

(4) Размерите на индивидуалните основни месечни заплати при завръщане от командировка по Закона за дипломатическата служба с продължителност повече от една година може да се увеличават в рамките на минималния и максималния размер на основните месечни заплати за съответното длъжностно ниво.

Чл. 17. (1) Размерът на индивидуалната основна месечна заплата на служител, преназначен на друга длъжност в по-високо ниво на основната месечна заплата, може да се увеличава в рамките на степен на по-високото ниво, определена по реда на чл. 9, или в рамките на най-ниската степен на по-високото ниво, чийто максимален размер на основната месечна заплата е по-висок от индивидуалната основна месечна заплата на служителя, ако е по-благоприятно за него.

(2) Размерите на индивидуалните основни месечни заплати на служителите по чл. 4, преназначени на друга длъжност в по-високо длъжностно ниво, може да се увеличават в рамките на минималния и максималния размер на основните месечни заплати за по-високото ниво.

Чл. 18. Увеличенията на индивидуалните основни месечни заплати се извършват със заповед на ръководителя на административната структура, издадена в тримесечен срок след настъпване на обстоятелство/а, даващо/и възможност за извършване на увеличението, като в случаите по чл. 13 в заповедта се посочва и новата степен на основната месечна заплата в съответното ниво, а в случаите по чл. 17, ал. 1 - новите ниво и степен на основната месечна заплата.

 

Глава четвърта.
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ

Чл. 19. Допълнителните възнаграждения са:

1. допълнително възнаграждение за нощен труд;

2. допълнително възнаграждение за извънреден труд;

3. допълнително възнаграждение за работа през официалните празници;

4. допълнително възнаграждение за времето на разположение;

5. допълнително възнаграждение за постигнати резултати;

Чл. 20. За всеки отработен нощен час или за част от него между 22,00 и 6,00 ч. се заплаща допълнително възнаграждение за нощен труд в размер не по-малък от 0,25 лв.

Чл. 21. (1) За положения извънреден труд се заплаща допълнително възнаграждение за отработеното време, изчислено върху индивидуалната основна заплата, в размер, както следва:

1. за работа през работните дни - 50 на сто;

2. за работа през почивните дни - 75 на сто;

3. за работа през дните на официални празници - 100 на сто;

4. за работа при сумирано изчисляване на работното време - 50 на сто.

(2) За работа на служители с ненормиран работен ден над редовното работно време в работни дни не се заплаща допълнително възнаграждение.

Чл. 22. (1) За работа в дни на официални празници, включени в месечния график, за отработеното време на този ден служителят получава допълнително възнаграждение в размер 100 на сто, изчислено върху индивидуалната основна заплата.

(2) За работа в дни на официални празници извън месечния график освен допълнителното възнаграждение за извънреден труд по чл. 21, ал. 1, т. 3 служителят получава и допълнително възнаграждение в размер 100 на сто, изчислено върху индивидуалната основна заплата за отработеното време.

Чл. 23. За времето на разположение извън местоработата и извън установеното работно време се заплаща допълнително възнаграждение за всеки час или за част от него в размер не по-малък от 0,10 лв.

Чл. 24. (1) (Доп. - ДВ, бр. 80 от 2012 г., в сила от 19.10.2012 г., доп. - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) Допълнителното възнаграждение за постигнати резултати се определя за точно и в срок изпълнение на поставените задачи, включително за служителите, командировани по реда начл. 86а от Закона за държавния служител, както и за дейности по управление и изпълнение на проекти и програми.

(2) Допълнителното възнаграждение за постигнати резултати може да се изплаща четири пъти годишно - през април, юли и октомври за текущата година и през януари - за предходната година.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 5 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) Разходите за допълнителни възнаграждения за постигнати резултати са в размер не повече от 30 на сто от разходите за заплати, възнаграждения и задължителни осигурителни вноски по бюджетите на разпоредителите с бюджет.

(4) Когато средствата за допълнителни възнаграждения за постигнати резултати и дължимите за тях осигурителни вноски за сметка на осигурителя се осигуряват по реда на чл. 5, ал. 2, те не се включват в разходите по ал. 3.

(5) Размерът на допълнителното възнаграждение за постигнати резултати, което отделен служител може да получи за една година, не може да надвишава 80 на сто от начислените му за съответната година основни заплати.

Чл. 25. (1) Допълнителните възнаграждения за постигнати резултати се определят въз основа на оценка на структурните звена в административната структура и/или на отделните служители.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 80 от 2012 г., в сила от 19.10.2012 г.) Определянето на допълнителните възнаграждения за постигнати резултати на служители, които по изискванията на закон не са включени в структурни звена, и на служители, изпълняващи дейности по разработване, управление и изпълнение на проекти и програми, се извършва само въз основа на индивидуална оценка. Индивидуалната оценка на служителите, изпълняващи дейности по разработване, управление и изпълнение на проекти и програми, се определя въз основа на одобрение/неодобрение на извършената работа.

(3) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) Допълнителните възнаграждения на държавни служители, командировани по реда на чл. 86а от Закона за държавния служител, се определят и изплащат от изпращащата администрация въз основа на индивидуална оценка.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) Оценяването на резултатите на административните звена се извършва от ръководителя на административната структура въз основа на:

1. изпълнението на целите на звеното, включително на програмите или проектите, за които отговаря;

2. използваните ресурси;

3. други обстоятелства, повлияли върху дейността на звеното през периода.

(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) Във вътрешните правила за заплатите на административните структури се определят:

1. административните звена и/или служителите, които ще бъдат оценявани, включително служителите, командировани по реда на чл. 86а от Закона за държавния служител;

2. длъжностните лица, които ще определят оценките;

3. за служителите, командировани по реда на чл. 86а от Закона за държавния служител, длъжностното лице, което определя оценката, е ръководителят в приемащата администрация, който възлага задачите и отговаря за дейността на командирования;

4. степените на оценката, включително за служителите, командировани по реда на чл. 86а от Закона за държавния служител;

5. конкретните показатели, критерии, алгоритми и изисквания за определяне на оценките съобразно спецификата на дейността на съответната административна структура;

6. източниците за финансиране на допълнителните възнаграждения за постигнати резултати.

(6) (Нова - ДВ, бр. 27 от 2013 г.) За служителите, командировани по реда на чл. 86а от Закона за държавния служител, определената индивидуална оценка следва да бъде съобразена със скалата за оценяване на съответната изпращаща администрация.

Чл. 26. (1) За времето на платения годишен отпуск служителят получава възнаграждение, изчислено от основната месечна заплата, определена към момента на започване ползването на отпуска, и броя на работните дни през месеца.

(2) В случаите, когато платеният годишен отпуск се ползва в период, който включва повече от един календарен месец, среднодневното възнаграждение за всеки ден от отпуска през съответния месец се определя от основната месечна заплата по ал. 1 и броя на работните дни на съответния месец.

(3) Когато с нормативен акт на Министерския съвет от определена дата се увеличават основните месечни заплати на служителите и това увеличение не е включено в размера на основната месечна заплата, определена към момента на започване ползването на отпуска, среднодневното възнаграждение по ал. 1 и 2 се преизчислява и разликата се доплаща.

(4) При прекратяване на правоотношението среднодневният размер на паричното обезщетение за компенсиране на неизползваните дни платен годишен отпуск се определя от размера на основната месечна заплата, определена на служителя към датата на прекратяване на правоотношението, и средномесечния брой на работните дни за съответната година.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на наредбата:

1. "Ниво на основните месечни заплати за длъжност" обхваща групи от длъжности с посочени длъжностни нива от КДА, за които се прилагат едни и същи по стойности степени на основните месечни заплати, като всяко ниво на основните месечни заплати има отделен пореден номер.

2. "Степен на основните месечни заплати за длъжност" е интервал на основните месечни заплати с определена минимална и максимална стойност, приложим към длъжности от посочени длъжностни нива от КДА.

3. "Ръководител на административната структура" е органът по назначаването по Закона за държавния служител/работодателят по Кодекса на труда или упълномощено от него длъжностно лице.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на наредбата ръководителят на административната структура:

1. утвърждава нови вътрешни правила за заплатите, като в случаите по чл. 5, ал. 2 определя и източниците за финансиране на индивидуалните брутни месечни заплати;

2. определя индивидуални основни месечни заплати на служителите, така че те, намалени с дължимия данък и със задължителните осигурителни вноски за сметка на осигурените лица, ако са били дължими, да не са по-ниски от получаваните до момента брутни месечни заплати, намалени с дължимите данъци и с дължимите задължителни осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице, ако са били дължими;

3. включва в брутните заплати по т. 2:

а) основните месечни заплати или основните месечни възнаграждения;

б) допълнителните възнаграждения, които се изплащат постоянно заедно с полагащите се основни месечни заплати или основни месечни възнаграждения и са в зависимост единствено от отработеното време;

4. може да коригира еднократно в рамките на разходите по чл. 5 и при спазване изискванията на чл. 6, ал. 1 и 2 изчислените по реда на т. 2 и 3 индивидуални основни месечни заплати;

5. определя нивото и най-ниската степен на основната месечна заплата, чийто максимален размер е по-висок от достигнатата индивидуална основна месечна заплата, изчислена по реда на т. 2, 3 и 4.

(2) Степените на основните месечни заплати на служителите, които имат професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността, се определят, както следва:

1. за служителите с професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с от 1 до 3 години - степен 2 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;

2. за служителите с професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с от 3 до 7 години - степен 3 на нивото на основната месечна заплата за длъжността;

3. за служителите с професионален опит, надвишаващ минималния за длъжността с над 7 години - степен 4 на нивото на основната месечна заплата за длъжността.

(3) Алинея 2 се прилага само когато е по-благоприятна за служителя.

(4) Когато индивидуалната основна месечна заплата на служителя, определена по реда на ал. 1, т. 2, 3 и 4, е по-ниска от минималната основна месечна заплата за степента, определена по реда на ал. 2, на служителя се определя по-ниска степен, за която определената индивидуална месечна заплата на служителя е по-висока от минималната месечна основна заплата за степента.

(5) Когато размерът на индивидуалната основна месечна заплата на служителя, определен по реда на ал. 1, т. 2 и 3, е по-висок от максималната основна месечна заплата за шеста степен на съответното ниво на основната месечна заплата, на служителя се определя шеста степен, като размерът на индивидуалната месечна заплата на служителя, определен по реда на ал. 1, т. 2 и 3, се запазва.

(6) За служителите, които се намират в законоустановен отпуск, командировка или специализация, срокът по ал. 1 започва да тече от датата на завръщането им на работа, ако преди това не могат да бъдат изпълнени ал. 1 - 5.

(7) Алинея 6 се прилага съответно и по отношение на възстановените служители.

§ 3. През 2012 г. увеличения на индивидуалните основни месечни заплати въз основа на последната годишна оценка на изпълнението на длъжността може да се извършват само в рамките на същата степен на съответното ниво на основната месечна заплата за длъжността в срок три месеца след влизането в сила на наредбата.

§ 4. Наредбата се приема на основание чл. 67, ал. 3 от Закона за държавния служител и чл. 107а, ал. 9 от Кодекса на труда.

§ 5. Наредбата влиза в сила от 1 юли 2012 г.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 251 ОТ 12 ОКТОМВРИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ (ОБН. - ДВ, БР. 80 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 19.10.2012 Г.)

§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 336 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАПЛАТИТЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 103 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2013 Г.)

§ 2. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2013 г.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9 ОТ 10 ЯНУАРИ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАПЛАТИТЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ (ОБН. - ДВ, БР. 5 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2013 Г.)

§ 2. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2013 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 10 ЯНУАРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАПЛАТИТЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 5 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2014 Г.)

§ 2. Навсякъде в наредбата думите "първостепенните разпоредители с бюджетни кредити", "разпоредител с бюджетни кредити" и "разпоредителите с бюджетни кредити" се заменят съответно с "първостепенните разпоредители с бюджет", "разпоредител с бюджет" и "разпоредителите с бюджет".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1 ОТ 10 ЯНУАРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ЗАПЛАТИТЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 129 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2012 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 5 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2014 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2014 г.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 150 ОТ 10 ЮНИ 2014 Г. ЗА ЗАКРИВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР "ЕВРОПЕЙСКИ МЛАДЕЖКИ ПРОГРАМИ И ИНИЦИАТИВИ" КЪМ МИНИСТЪРА НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА (ОБН. - ДВ, БР. 50 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 17.06.2014 Г.)

§ 11. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", с изключение на чл. 2, ал. 1 и 2, чл. 3 и § 4, които влизат в сила от 1 юли 2014 г.

 

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 2 (Изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 5 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.)


 

Таблица за минималните и максималните размери на основните месечни заплати по нива и степени

 

 

Нива на основните

Длъжностни нива по

Наименование на длъжностните нива

Основни месечни заплати по нива и степени в лева

 

месечни

КДА

по КДА

1

2

3

4

5

6

 

заплати

 

 

мини- мална

макси- мална

мини- мална

макси- мална

мини- мална

макси- мална

мини- мална

макси- мална

мини- мална

макси- мална

мини- мална

макси- мална

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

1

Ръководно ниво 1

1000

2500

1200

2800

1400

3100

1500

3400

1600

3700

1800

4000

2

2

Ръководно ниво 2

900

2400

1000

2700

1300

3000

1400

3300

1500

3600

1600

3900

3

3

Ръководно ниво 3А

700

2300

800

2600

1100

2900

1200

3200

1300

3500

1400

3800

4

3

Ръководно ниво 3Б

670

2200

770

2500

1000

2800

1100

3100

1200

3400

1300

3700

5

3

Ръководно ниво 3В

630

2150

730

2400

900

2700

1000

3000

1100

3300

1200

3600

6

4

Ръководно ниво 4А

600

2100

700

2300

800

2600

900

2900

1000

3200

1100

3500

7

4

Ръководно ниво 4Б

550

2000

650

2200

770

2500

850

2800

950

3100

1050

3400

8

5

Ръководно ниво 5А

500

1900

600

2100

750

2400

800

2700

900

3000

1000

3300

9

5

Ръководно ниво 5Б

470

1800

580

1950

740

2300

780

2600

880

2900

980

3200

10

5

Експертно ниво 1А

450

1700

570

1900

730

2200

770

2500

870

2800

970

3100

11

5

Експертно ниво 1Б

440

1650

560

1850

720

2150

760

2450

860

2750

960

3050

12

6

Ръководно ниво 6А

430

1600

550

1800

700

2100

750

2400

850

2700

950

3000

13

6

Ръководно ниво 6Б

420

1550

530

1750

680

2050

730

2350

830

2650

930

2950

14

6

Експертно ниво 2

410

1500

510

1700

660

2000

710

2300

810

2600

910

2900

15

7

Ръководно ниво 7А

400

1450

500

1650

650

1950

700

2250

800

2550

900

2850

16

7

Ръководно ниво 7Б

390

1400

480

1600

630

1900

680

2200

780

2500

880

2800

17

7

Експертно ниво 3

380

1350

460

1550

610

1850

660

2150

760

2450

860

2750

18

8

Ръководно ниво 8

370

1300

450

1500

600

1800

650

2100

750

2400

850

2700

19

8

Експертно ниво 4

360

1250

420

1450

570

1750

620

2050

720

2350

820

2650

20

9

Експертно ниво 5

360

1200

400

1400

550

1700

600

2000

700

2300

800

2600

21

10

Експертно ниво 6

360

1150

360

1300

500

1600

550

1900

600

2200

700

2500

22

11

Експертно ниво 7

360

1100

360

1200

450

1500

500

1800

550

2100

650

2400

23

11

Ниво специалист 1

340

700

340

850

420

1050

470

1200

520

1400

620

1600

24

12

Ниво стажант

340

650

340

800

400

1000

450

1150

500

1300

600

1500

25

12

Ниво специалист 2

340

600

340

750

370

950

420

1100

470

1250

570

1400

26

13

Ниво специалист 3

340

580

340

700

350

900

400

1050

450

1200

550

1300

27

13

Ниво сътрудник

340

550

340

650

340

800

350

950

400

1100

500

1200

28

14

Ниво изпълнител

340

500

340

600

340

750

340

900

350

1000

450

1100

 

 

Приложение № 2 към чл. 4


 

Таблица за размерите на минималните и максималните основни месечни заплати по длъжностни нива за заемащите дипломатически длъжности в дипломатическата служба съгласно Класификатора на дипломатическите длъжности - приложение към чл. 42 от Закона за дипломатическата служба

 

 

Длъжностни нива по КДД

Наименование на длъжностните нива по КДД

Основни месечни заплати (в лв.)

 

 

 

минимална

максимална

А1

Ръководна длъжност А1

1100

3500

А2

Ръководни длъжности А2

1000

3200

А3

Ръководни длъжности А3

950

3000

А4

Ръководни длъжности А4

900

2900

Б1

Координационни длъжности Б1

850

2800

Б2

Координационни длъжности Б2

800

2700

Б3

Координационни длъжности Б3

775

2500

В1

Експертни длъжности В1

750

2300

В2

Експертни длъжности В2

700

2100

В3

Експертни длъжности В3

650

2000

В4

Експертни длъжности В4

600

1900

В5

Експертни длъжности В5

550

1800

В6

Експертни длъжности В6

500

1700