КЛАСИФИКАТОР НА ДЛЪЖНОСТИТЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА

В сила от 01.07.2012 г. Приет с ПМС № 129 от 26.06.2012 г. Обн. ДВ. бр.49 от 29 Юни 2012г., доп. ДВ. бр.80 от 19 Октомври 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.25 от 18 Март 2014г., изм. ДВ. бр.44 от 27 Май 2014г.

(Доп. - ДВ, бр. 80 от 2012 г., в сила от 19.10.2012 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2014 г., в сила от 27.05.2014 г.)


 

Минимални изисквания за заемане на длъжността

 Номер по ред

Длъжностно ниво

 Наименование на длъжностното ниво

 Наименование на длъжността

Образователна степен

Ранг

Професионален опит

Вид правоотношение

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

1

Ръководно ниво 1

Главен секретар на Министерския съвет

магистър

III старши

9 години

служебно

2.

2

Ръководно ниво 2

Главен секретар в министерство

магистър

IV старши

8 години

служебно

3.

2

Ръководно ниво 2

Постоянен секретар на отбраната в Министерството на отбраната

магистър

IV старши

8 години

служебно

4.

2

Ръководно ниво 2

Главен секретар в Комисията за финансов надзор, в Комисията за регулиране на съобщенията, в Комисията за защита на конкуренцията, в Комисията за защита от дискриминация, в Комисията за защита на личните данни, в Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, в Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за електронни медии

магистър

IV старши

8 години

служебно

5.

2

Ръководно ниво 2

Главен секретар в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в Държавната комисия по сигурността на информацията

магистър

IV старши

8 години

служебно

6.

3

Ръководно ниво 3А

Главен секретар в централна администрация с изключение на администрацията на Министерския съвет и на министерство

магистър

V старши

7 години

служебно

7.

3

Ръководно ниво 3А

Главен секретар в Националния осигурителен институт и в Националната здравноосигурителна каса

магистър

V старши

7 години

служебно

8.

3

Ръководно ниво 3А

Главен секретар в Държавен фонд "Земеделие"

магистър

V старши

7 години

служебно

9.

3

Ръководно ниво 3А

Секретар на Столичната община

магистър

V старши

7 години

служебно

10.

3

Ръководно ниво 3А

Директор на дирекция "Правна" в администрацията на Министерския съвет

магистър

V старши

7 години

служебно

11.

3

Ръководно ниво 3А

Директор на дирекция "Правителствена канцелария" в администрацията наМинистерския съвет

магистър

V старши

7 години

служебно

12.

3

Ръководно ниво 3А

Ръководител на Главния инспекторат

магистър

V старши

7 години

служебно

13.

3

Ръководно ниво 3Б

Директор на дирекция в администрацията на Министерския съвет и в министерство

магистър

V старши

7 години

служебно

14.

3

Ръководно ниво 3Б

Директор на дирекция в Комисията за финансов надзор, в Комисията за регулиране на съобщенията, в Комисията за защита на конкуренцията, в Комисията за защита от дискриминация, в Комисията за защита на личните данни, в Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, в Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, в Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за електронни медии

магистър

V старши

7 години

служебно

15.

3

Ръководно ниво 3Б

Директор на дирекция в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в Държавната комисия по сигурността на информацията

магистър

V старши

7 години

служебно

16.

3

Ръководно ниво 3Б

Главен директор на главна дирекция в министерство

магистър

V старши

7 години

служебно

17.

3

Ръководно ниво 3Б

Главен директор на главна дирекция в Комисията за финансов надзор, в Комисията за регулиране на съобщенията, в Комисията за защита на конкуренцията, в Комисията за защита от дискриминация, в Комисията за защита на личните данни, в Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност и в Съвета за електронни медии

магистър

V старши

7 години

служебно

18.

3

Ръководно ниво 3Б

Главен директор на главна дирекция в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране

магистър

V старши

7 години

служебно

19.

3

Ръководно ниво 3Б

Ръководител на инспекторат в министерство

магистър

V старши

7 години

служебно

20.

3

Ръководно ниво 3Б

Ръководител на инспекторат в Комисията за финансов надзор, в Комисията за регулиране на съобщенията, в Комисията за защита на конкуренцията, в Комисията за защита от дискриминация, в Комисията за защита на личните данни, в Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за електронни медии

магистър

V старши

7 години

служебно

21.

3

Ръководно ниво 3Б

Ръководител на инспекторат в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в Държавната комисия по сигурността на информацията

магистър

V старши

7 години

служебно

22.

3

Ръководно ниво 3Б

Главен инспектор в инспектората към министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт

магистър

V старши

12 години

служебно

23.

3

Ръководно ниво 3Б

Ръководител на звено за вътрешен одит в администрацията на Министерския съвет и на министерство

магистър

V старши

7 години

служебно

24.

3

Ръководно ниво 3Б

Ръководител на звено за вътрешен одит в Комисията за финансов надзор, в Комисията за регулиране на съобщенията, в Комисията за защита на конкуренцията, в Комисията за защита от дискриминация, в Комисията за защита на личните данни, в Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, в Комисията за предотвратяване и установяване наконфликт на интереси, Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за електронни медии

магистър

V старши

7 години

служебно

25.

3

Ръководно ниво 3Б

Ръководител на звено за вътрешен одит в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в Държавната комисия по сигурността на информацията

магистър

V старши

7 години

служебно

26.

3

Ръководно ниво 3В

Директор на дирекция в Националната агенция за приходите и в Агенция "Митници"

магистър

V старши

7 години

служебно

27.

3

Ръководно ниво 3В

Директор на дирекция в Изпълнителна агенция "Одит на средствата от ЕС"

магистър

V старши

7 години

служебно

28.

3

Ръководно ниво 3В

Директор на дирекция в Националния осигурителен институт и в Националната здравноосигурителна каса

магистър

V старши

7 години

служебно

29.

3

Ръководно ниво 3В

Директор на дирекция в Държавен фонд "Земеделие"

магистър

V старши

7 години

служебно

30.

3

Ръководно ниво 3В

Директор на териториална дирекция на Националната агенция за приходите

магистър

V старши

7 години

служебно

31.

3

Ръководно ниво 3В

Директор на териториално поделение на Националния осигурителен институт

магистър

V старши

7 години

служебно

32.

3

Ръководно ниво 3В

Директор на районна здравноосигурителна каса

магистър

 

7 години

трудово

33.

3

Ръководно ниво 3В

Директор на областна дирекция в Държавен фонд "Земеделие"

магистър

V старши

7 години

служебно

34.

3

Ръководно ниво 3В

Заместник-директор на териториална дирекция на Националната агенция за приходите

магистър

V старши

7 години

служебно

35.

3

Ръководно ниво 3В

Началник на митница

магистър

V старши

7 години

служебно

36.

3

Ръководно ниво 3В

Ръководител на инспекторат в Националния осигурителен институт и в Националната здравноосигурителна каса

магистър

V старши

7 години

служебно

37.

3

Ръководно ниво 3В

Ръководител на инспекторат в Държавен фонд "Земеделие"

магистър

V старши

7 години

служебно

38.

3

Ръководно ниво 3В

Ръководител на звено за вътрешен одит в Националния осигурителен институт и в Националната здравноосигурителна каса

магистър

V старши

7 години

служебно

39.

3

Ръководно ниво 3В

Ръководител на звено за вътрешен одит в Държавен фонд "Земеделие"

магистър

V старши

7 години

служебно

40.

4

Ръководно ниво 4А

Главен секретар на областна администрация

магистър

I младши

6 години

служебно

41.

4

Ръководно ниво 4А

Главен секретар на специализирана териториална администрация

магистър

I младши

6 години

служебно

42.

4

Ръководно ниво 4А

Секретар на съвет по чл. 21 от 3акона за администрацията

магистър

I младши

6 години

служебно

43.

4

Ръководно ниво 4А

Секретар на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните

магистър

I младши

6 години

служебно

44.

4

Ръководно ниво 4А

Секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора

магистър

I младши

6 години

служебно

45.

4

Ръководно ниво 4А

Заместник главен директор на главна дирекция в министерство

магистър

I младши

6 години

служебно

46.

4

Ръководно ниво 4А

Заместник главен инспектор в Министерството на отбраната

магистър

I младши

6 години

служебно

47.

4

Ръководно ниво 4Б

Замeстник-директор на дирекция в Националната агенция за приходите

магистър

I младши

6 години

служебно

48.

4

Ръководно ниво 4Б

Заместник-директор на районна здравноосигурителна каса

магистър

 

6 години

трудово

49.

4

Ръководно ниво 4Б

Заместник-началник на митница

магистър

I младши

6 години

служебно

50.

5

Ръководно ниво 5А

Секретар на община с население над 50 000 души

магистър

II младши

5 години

служебно

51.

5

Ръководно ниво 5А

Директор на дирекция в централна администрация с изключение на администрацията на Министерския съвет и на министерство

магистър

II младши

5 години

служебно

52.

5

Ръководно ниво 5А

Главен директор на главна дирекция в централна администрация с изключение на администрацията на Министерския съвет и на министерство

магистър

II младши

5 години

служебно

53.

5

Ръководно ниво 5А

Главен директор на главна дирекция

магистър

II младши

5 години

служебно

54.

5

Ръководно ниво 5А

Директор на юридическо лице по чл. 60 от Закона за администрацията

магистър

II младши

5 години

служебно

55.

5

Ръководно ниво 5А

Заместник-директор на дирекция в Министерството на отбраната

магистър

II младши

5 години

служебно

56.

5

Ръководно ниво 5А

Ръководител на инспекторат в централна администрация с изключение на администрацията на Министерския съвет и на министерство

магистър

II младши

5 години

служебно

57.

5

Ръководно ниво 5А

Ръководител на инспекторат в Столичната община

магистър

II младши

5 години

служебно

58.

5

Ръководно ниво 5А

Главен архитект в Столичната община

магистър

II младши

5 години

служебно

59.

5

Ръководно ниво 5А

Ръководител на звено за вътрешен одит в централна администрация с изключение на администрацията на Министерския съвет и на министерство

магистър

II младши

5 години

служебно

60.

5

Ръководно ниво 5А

Началник на регионален инспекторат по образованието

магистър

II младши

5 години

служебно

61.

5

Ръководно ниво 5А

Началник на регионална дирекция за национален строителен контрол

магистър

II младши

5 години

служебно

62.

5

Ръководно ниво 5Б

Заместник главен директор на главна дирекция в централна администрация с изключение на министерство

магистър

II младши

5 години

служебно

63.

5

Ръководно ниво 5Б

Началник на отдел в администрацията на Министерския съвет и на министерство

магистър

II младши

5 години

служебно

64.

5

Ръководно ниво 5Б

Началник на отдел в Комисията за финансов надзор, в Комисията за регулиране на съобщенията, в Комисията за защита на конкуренцията, в Комисията за защита от дискриминация, в Комисията за защита на личните данни, в Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за електронни медии

магистър

II младши

5 години

служебно

65.

5

Ръководно ниво 5Б

Началник на отдел в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в Държавната комисия по сигурността на информацията

магистър

II младши

5 години

служебно

66.

5

Ръководно ниво 5Б

Началник на отдел в Националната агенция за приходите и в Агенция "Митници"

магистър

II младши

5 години

служебно

67.

5

Ръководно ниво 5Б

Началник на митнически пункт и началник на митническо бюро

магистър

II младши

5 години

служебно

68.

5

Ръководно ниво 5Б

Началник на отдел в Националния осигурителен институт и в Националната здравноосигурителна каса

магистър

II младши

5 години

служебно

69.

5

Ръководно ниво 5Б

Началник на отдел в Държавен фонд "Земеделие"

магистър

II младши

5 години

служебно

70.

5

Експертно ниво 1А

Правен съветник в дирекция "Правна" в администрацията на Министерския съвет

магистър

II младши

5 години

служебно

71.

5

Експертно ниво 1А

Държавен инспектор в Главния инспекторат

магистър

II младши

5 години

служебно

72.

5

Експертно ниво 1Б

Държавен експерт в администрацията на Министерския съвет и на министерство

магистър

II младши

5 години

служебно

73.

5

Експертно ниво 1Б

Държавен експерт в Комисията за финансов надзор, в Комисията за регулиране на съобщенията, в Комисията за защита на конкуренцията, в Комисията за защита от дискриминация, в Комисията за защита на личните данни, в Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за електронни медии

магистър

II младши

5 години

служебно

74.

5

Експертно ниво 1Б

Държавен експерт по приходите в Националната агенция за приходите и държавен експерт в Агенция "Митници"

магистър

II младши

5 години

служебно

75.

5

Експертно ниво 1Б

Държавен експерт по осигуряването

магистър

II младши

5 години

служебно

76.

5

Експертно ниво 1Б

Държавен инспектор в министерство

магистър

II младши

5 години

служебно

77.

5

Експертно ниво 1Б

Държавен инспектор в Комисията за финансов надзор, в Комисията за регулиране на съобщенията, в Комисията за защита на конкуренцията, в Комисията за защита от дискриминация, в Комисията за защита на личните данни, в Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за електронни медии

магистър

II младши

5 години

служебно

78.

5

Експертно ниво 1Б

Държавен инспектор в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в Държавната комисия по сигурността на информацията

магистър

II младши

5 години

служебно

79.

5

Експертно ниво 1Б

Инспектор в инспектората към министъра на правосъдието по Закона за съдебната власт

магистър

II младши

8 години

служебно

80.

5

Експертно ниво 1Б

Държавен инспектор по приходите в Националната агенция за приходите

магистър

II младши

5 години

служебно

81.

5

Експертно ниво 1Б

Държавен митнически инспектор

магистър

II младши

5 години

служебно

82.

5

Експертно ниво 1Б

Държавен инспектор по осигуряването

магистър

II младши

5 години

служебно

83.

5

Експертно ниво 1Б

Държавен инспектор в Националния осигурителен институт

магистър

II младши

5 години

служебно

84.

5

Експертно ниво 1Б

Държавен инспектор в Националната здравноосигурителна каса

магистър

II младши

5 години

служебно

85.

5

Експертно ниво 1Б

Държавен инспектор в Държавен фонд "Земеделие"

магистър

II младши

5 години

служебно

86.

5

Експертно ниво 1Б

Държавен публичен изпълнител

магистър

II младши

5 години

служебно

87.

5

Експертно ниво 1Б

Актюер в Комисията за финансов надзор

магистър

II младши

5 години

служебно

88.

5

Експертно ниво 1Б

Актюер в Националния осигурителен институт

магистър

II младши

5 години

служебно

89.

5

Експертно ниво 1Б

Главен разследващ митнически инспектор

магистър

II младши

5 години

служебно

90.

5

Експертно ниво 1Б

Главен правителствен процесуален агент в Министерството на външните работи

магистър

II младши

5 години

служебно

91.

5

Експертно ниво 1Б

Държавен вътрешен одитор в администрацията на Министерския съвет и на министерство

магистър

II младши

5 години

служебно

92.

5

Експертно ниво 1Б

Държавен вътрешен одитор в Комисията за финансов надзор, в Комисията за регулиране на съобщенията, в Комисията за защита на конкуренцията, в Комисията за защита от дискриминация, в Комисията за защита на личните данни, в Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, в Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за електронни медии

магистър

II младши

5 години

служебно

93.

5

Експертно ниво 1Б

Държавен вътрешен одитор в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в Държавната комисия по сигурността на информацията

магистър

II младши

5 години

служебно

94.

5

Експертно ниво 1Б

Държавен одитор по чл. 45, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор

магистър

II младши

5 години

служебно

95.

5

Експертно ниво 1Б

Главен счетоводител в администрацията на Министерския съвет и на министерство

магистър

II младши

5 години

служебно

96.

5

Експертно ниво 1Б

Главен счетоводител в Комисията за финансов надзор, в Комисията за регулиране на съобщенията, в Комисията за защита на конкуренцията, в Комисията за защита от дискриминация, в Комисията за защита на личните данни, в Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, в Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, в Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за електронни медии

магистър

II младши

5 години

служебно

97.

5

Експертно ниво 1Б

Главен счетоводител в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в Държавната комисия по сигурността на информацията

магистър

II младши

5 години

служебно

98.

5

Експертно ниво 1Б

Главен счетоводител в Националната агенция за приходите и в Агенция "Митници"

магистър

II младши

5 години

служебно

99.

5

Експертно ниво 1Б

Главен счетоводител в Изпълнителна агенция "Одит на средствата от ЕС"

магистър

II младши

5 години

служебно

100.

5

Експертно ниво 1Б

Главен счетоводител в Националния осигурителен институт и в Националната здравноосигурителна каса

магистър

II младши

5 години

служебно

101.

5

Експертно ниво 1Б

Главен счетоводител в Държавен фонд "Земеделие"

магистър

II младши

5 години

служебно

102.

5

Експертно ниво 1Б

Главен юрисконсулт в администрацията на Министерския съвет и на министерство

магистър

II младши

5 години

служебно

103.

5

Експертно ниво 1Б

Главен юрисконсулт в Комисията за финансов надзор, в Комисията за регулиране на съобщенията, в Комисията за защита на конкуренцията, в Комисията за защита от дискриминация, в Комисията за защита на личните данни, в Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, в Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, в Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за електронни медии

магистър

II младши

5 години

служебно

104.

5

Експертно ниво 1Б

Главен юрисконсулт в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в Държавната комисия по сигурността на информацията

магистър

II младши

5 години

служебно

105.

5

Експертно ниво 1Б

Главен юрисконсулт в Националната агенция за приходите и в Агенция "Митници"

магистър

II младши

5 години

служебно

106.

5

Експертно ниво 1Б

Главен юрисконсулт в Изпълнителна агенция "Одит на средствата от ЕС"

магистър

II младши

5 години

служебно

107.

5

Експертно ниво 1Б

Главен юрисконсулт в Националния осигурителен институт и в Националната здравноосигурителна каса

магистър

II младши

5 години

служебно

108.

5

Експертно ниво 1Б

Главен юрисконсулт в Държавен фонд "Земеделие"

магистър

II младши

5 години

служебно

109.

5

Експертно ниво 1Б

Служител по сигурността на информацията в администрацията на Министерския съвет и на министерство

магистър

II младши

5 години

служебно

110.

5

Експертно ниво 1Б

Служител по сигурността на информацията в Комисията за финансов надзор, в Комисията за регулиране на съобщенията, в Комисията за защита на конкуренцията, в Комисията за защита от дискриминация, в Комисията за защита на личните данни, в Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, в Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, в Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за електронни медии

магистър

II младши

5 години

служебно

111.

5

Експертно ниво 1Б

Служител по сигурността на информацията в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в Държавната комисия по сигурността на информацията

магистър

II младши

5 години

служебно

112.

5

Експертно ниво 1Б

Редактор-стилист на нормативни актове

магистър

II младши

5 години

служебно

113.

5

Експертно ниво 1Б

Главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми в администрацията на Министерския съвет и на министерство

магистър

 

5 години

трудово

114.

5

Експертно ниво 1Б

Главен инспектор в Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна авиация"

магистър

 

5 години

трудово

115.

6

Ръководно ниво 6А

Секретар на община с население до 50 000 души и на район

магистър

IIІ младши

4 години

служебно

116.

6

Ръководно ниво 6А

Директор на дирекция в областна администрация

магистър

IIІ младши

4 години

служебно

117.

 

Ръководно ниво 6А

Директор на дирекция в Столичната община

магистър

IIІ младши

4 години

служебно

118.

6

Ръководно ниво 6А

Директор на дирекция за местни приходи в Столичната община

магистър

IIІ младши

4 години

служебно

119.

6

Ръководно ниво 6А

Главен архитект в община с население над 50 000 души

магистър

IIІ младши

4 години

служебно

120.

6

Ръководно ниво 6А

Директор на дирекция в специализираната териториална администрация

магистър

IIІ младши

4 години

служебно

121.

6

Ръководно ниво 6А

Главен директор на главна дирекция в специализираната териториална администрация

магистър

IIІ младши

4 години

служебно

122.

6

Ръководно ниво 6А

Директор на дирекция в териториалните звена на централната администрация

магистър

IIІ младши

4 години

служебно

123.

6

Ръководно ниво 6А

Директор на дирекция в териториалните звена на Комисията за финансов надзор, Комисията за регулиране на съобщенията, Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за защита от дискриминация, Комисията за защита на личните данни, Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност и на Съвета за електронни медии

магистър

IIІ младши

4 години

служебно

124.

6

Ръководно ниво 6А

Директор на териториално статистическо бюро

магистър

IIІ младши

4 години

служебно

125.

6

Ръководно ниво 6А

Ръководител на звено за вътрешен одит в Столичната община

магистър

IIІ младши

4 години

служебно

126.

6

Ръководно ниво 6А

Началник на отдел в централна администрация с изключение на администрацията на Министерския съвет и на министерство

магистър

IIІ младши

4 години

служебно

127.

6

Ръководно ниво 6А

Началник на сектор в администрацията на Министерския съвет и на министерство

бакалавър

IIІ младши

4 години

служебно

128.

6

Ръководно ниво 6А

Началник на сектор в Комисията за финансов надзор, в Комисията за регулиране на съобщенията, в Комисията за защита на конкуренцията, в Комисията за защита от дискриминация, в Комисията за защита на личните данни, в Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за електронни медии

бакалавър

IIІ младши

4 години

служебно

129.

6

Ръководно ниво 6А

Началник на сектор в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в Държавната комисия по сигурността на информацията

бакалавър

IIІ младши

4 години

служебно

130.

6

Ръководно ниво 6Б

Директор на дирекция в община и в район

магистър

IIІ младши

4 години

служебно

131.

6

Ръководно ниво 6Б

Директор на дирекция за местни приходи в община

магистър

IIІ младши

4 години

служебно

132.

6

Ръководно ниво 6Б

Главен архитект в общинска администрация с население до 50 000

магистър

IV младши

3 години

служебно

133.

6

Ръководно ниво 6Б

Главен архитект на район в градовете с районно деление

магистър

IV младши

3 години

служебно

134.

6

Ръководно ниво 6Б

Ръководител на звено за вътрешен одит в териториална администрация с изключение на Столичната община

магистър

IIІ младши

4 години

служебно

135.

6

Ръководно ниво 6Б

Началник на сектор в Националната агенция за приходите и в Агенция "Митници"

бакалавър

IIІ младши

4 години

служебно

 

136.

(зал. - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.)

137.

(зал. - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.)

 

138.

6

Ръководно ниво 6Б

Началник на сектор в Националния осигурителен институт и в Националната здравноосигурителна каса

бакалавър

IIІ младши

4 години

служебно

139.

6

Ръководно ниво 6Б

Началник на сектор в Държавен фонд "Земеделие"

бакалавър

IIІ младши

4 години

служебно

140.

6

Експертно ниво 2

Държавен експерт в държавна агенция

магистър

IIІ младши

4 години

служебно

141.

6

Експертно ниво 2

Държавен експерт по чл. 83, ал. 2 от Закона за патентите и регистрацията на полезните модели

магистър

IIІ младши

4 години

служебно

142.

6

Експертно ниво 2

Държавен инспектор в централна администрация с изключение на администрацията на Министерския съвет и на министерство

магистър

IIІ младши

4 години

служебно

143.

6

Експертно ниво 2

Държавен инспектор

магистър

IIІ младши

4 години

служебно

144.

6

Експертно ниво 2

Държавен финансов инспектор

магистър

IIІ младши

4 години

служебно

145.

6

Експертно ниво 2

Финансов инспектор в Министерството на правосъдието по Закона за частните съдебни изпълнители

магистър

IIІ младши

5 години

служебно

146.

6

Експертно ниво 2

Главен експерт в администрацията на Министерския съвет и на министерство

бакалавър

IIІ младши

4 години

служебно

147.

6

Експертно ниво 2

Главен експерт в Комисията за финансов надзор, в Комисията за регулиране на съобщенията, в Комисията за защита на конкуренцията, в Комисията за защита от дискриминация, в Комисията за защита на личните данни, в Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, в Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, в Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за електронни медии

бакалавър

IIІ младши

4 години

служебно

148.

6

Експертно ниво 2

Главен експерт в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в Държавната комисия по сигурността на информацията

бакалавър

IIІ младши

4 години

служебно

149.

6

Експертно ниво 2

Главен експерт в Националната агенция за приходите и в Агенция "Митници"

бакалавър

IIІ младши

4 години

служебно

150.

6

Експертно ниво 2

Главен експерт в Изпълнителна агенция "Одит на средствата от ЕС"

бакалавър

IIІ младши

4 години

служебно

151.

6

Експертно ниво 2

Главен експерт по приходите в Националната агенция за приходите

бакалавър

IIІ младши

4 години

служебно

152.

6

Експертно ниво 2

Главен експерт в Националния осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса

бакалавър

IIІ младши

4 години

служебно

153.

6

Експертно ниво 2

Главен експерт по осигуряването

бакалавър

IIІ младши

4 години

служебно

154.

6

Експертно ниво 2

Главен експерт в Държавен фонд "Земеделие"

бакалавър

IIІ младши

4 години

служебно

155.

6

Експертно ниво 2

Главен инспектор в министерство

магистър

IIІ младши

4 години

служебно

156.

6

Експертно ниво 2

Главен инспектор в Комисията за финансов надзор, в Комисията за регулиране на съобщенията, в Комисията за защита на конкуренцията, в Комисията за защита от дискриминация, в Комисията за защита на личните данни, в Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, в Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за електронни медии

бакалавър

IIІ младши

4 години

служебно

157.

6

Експертно ниво 2

Главен инспектор в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в Държавната комисия по сигурността на информацията

бакалавър

IIІ младши

4 години

служебно

158.

6

Експертно ниво 2

Главен инспектор по приходите в Националната агенция за приходите

бакалавър

IIІ младши

4 години

служебно

159.

6

Експертно ниво 2

Главен митнически инспектор

бакалавър

IIІ младши

4 години

служебно

160.

6

Експертно ниво 2

Главен инспектор по осигуряването

бакалавър

IIІ младши

4 години

служебно

161.

6

Експертно ниво 2

Главен инспектор в Националния осигурителен институт

бакалавър

IIІ младши

4 години

служебно

162.

6

Експертно ниво 2

Главен инспектор в Националната здравноосигурителна каса

бакалавър

IIІ младши

4 години

служебно

163.

6

Експертно ниво 2

Главен инспектор в Държавен фонд "Земеделие"

бакалавър

IIІ младши

4 години

служебно

164.

6

Експертно ниво 2

Главен публичен изпълнител

бакалавър

IIІ младши

4 години

служебно

165.

6

Експертно ниво 2

Старши разследващ митнически инспектор

магистър

IIІ младши

4 години

служебно

166.

6

Експертно ниво 2

Държавен вътрешен одитор в централна администрация с изключение на администрацията на Министерския съвет и на министерство

магистър

IIІ младши

4 години

служебно

167.

6

Експертно ниво 2

Държавен вътрешен одитор в Националния осигурителен институт и в Националната здравноосигурителна каса

магистър

IIІ младши

4 години

служебно

168.

6

Експертно ниво 2

Държавен вътрешен одитор в Държавен фонд "Земеделие"

магистър

IIІ младши

4 години

служебно

169.

6

Експертно ниво 2

Главен вътрешен одитор в администрацията на Министерския съвет и на министерство

бакалавър

IIІ младши

4 години

служебно

170.

6

Експертно ниво 2

Главен вътрешен одитор в Комисията за финансов надзор, в Комисията за регулиране на съобщенията, в Комисията за защита на конкуренцията, в Комисията за защита от дискриминация, в Комисията за защита на личните данни, в Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, в Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, в Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за електронни медии

бакалавър

IIІ младши

4 години

служебно

171.

6

Експертно ниво 2

Главен вътрешен одитор в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в Държавната комисия по сигурността на информацията

бакалавър

IIІ младши

4 години

служебно

172.

6

Експертно ниво 2

Главен одитор по чл. 45, ал. 1 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор

бакалавър

IIІ младши

4 години

служебно

173.

6

Експертно ниво 2

Главен счетоводител в централна администрация с изключение на администрацията на Министерския съвет и на министерство

магистър

IIІ младши

4 години

служебно

174.

6

Експертно ниво 2

Главен юрисконсулт в централна администрация с изключение на администрацията на Министерския съвет и на министерство

магистър

IIІ младши

4 години

служебно

175.

6

Експертно ниво 2

Главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми в централна администрация с изключение на Министерския съвет и на министерство

бакалавър

 

4 години

трудово

176.

6

Експертно ниво 2

Служител по сигурността на информацията в централна администрация с изключение на администрацията на Министерския съвет и на министерство

бакалавър

IIІ младши

4 години

служебно

177.

6

Експертно ниво 2

Служител по сигурността на информацията в Националния осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса

бакалавър

IIІ младши

4 години

служебно

178.

6

Експертно ниво 2

Служител по сигурността на информацията в Държавен фонд "Земеделие"

бакалавър

IIІ младши

4 години

служебно

179.

6

Експертно ниво 2

Финансов контрольор в администрацията на Министерския съвет и на министерство

магистър

IIІ младши

4 години

служебно

180.

6

Експертно ниво 2

Финансов контрольор в Комисията за финансов надзор, в Комисията за регулиране на съобщенията, в Комисията за защита на конкуренцията, в Комисията за защита от дискриминация, в Комисията за защита на личните данни, в Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, в Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за електронни медии

магистър

IIІ младши

4 години

служебно

181.

6

Експертно ниво 2

Финансов контрольор в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, в Държавната комисия по сигурността на информацията

магистър

IIІ младши

4 години

служебно

182.

6

Експертно ниво 2

Старши правителствен процесуален агент в Министерството на външните работи

магистър

IIІ младши

4 години

служебно

183.

6

Експертно ниво 2

Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми в администрацията на Министерския съвет и на министерство

бакалавър

 

4 години

трудово

184.

6

Експертно ниво 2

Правителствен преводач

магистър

IIІ младши

4 години

служебно

185.

6

Експертно ниво 2

Правителствен агент в Министерството на правосъдието

магистър

IIІ младши

4 години

служебно

186.

6

Експертно ниво 2

Старши инспектор в Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна авиация"

магистър

 

4 години

трудово

187.

6

Експертно ниво 2

Лекар, член на Националната експертна лекарска комисия в Националния осигурителен институт

магистър

 

5 години

трудово

188.

6

Експертно ниво 2

Лекар, председател на Медицинска комисия в Националния осигурителен институт

магистър

 

5 години

трудово

189.

7

Ръководно ниво 7А

Началник на отдел в областна администрация

бакалавър

IIІ младши

4 години

служебно

190.

7

Ръководно ниво 7А

Началник на отдел в Столичната община

бакалавър

IIІ младши

4 години

служебно

191.

7

Ръководно ниво 7А

Началник на отдел за местни приходи в Столичната община

бакалавър

IIІ младши

4 години

служебно

192.

7

Ръководно ниво 7А

Началник на отдел в специализирана териториална администрация

бакалавър

IIІ младши

4 години

служебно

193.

7

Ръководно ниво 7А

Началник на отдел в териториалните звена на централната администрация

бакалавър

IIІ младши

4 години

служебно

194.

7

Ръководно ниво 7А

Началник на отдел в териториалните звена на Комисията за финансов надзор, Комисията за регулиране на съобщенията, Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за защита от дискриминация, Комисията за защита на личните данни, Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност и в Съвета за електронни медии

бакалавър

IIІ младши

4 години

служебно

195.

7

Ръководно ниво 7А

Началник на отдел в териториално поделение на Националния осигурителен институт и на Националната здравноосигурителна каса

бакалавър

IIІ младши

4 години

служебно

196.

7

Ръководно ниво 7А

Началник на отдел в териториалните звена на Държавен фонд "Земеделие"

бакалавър

IIІ младши

4 години

служебно

197.

7

Ръководно ниво 7А

Началник на сектор в централна администрация с изключение на администрацията на Министерския съвет и на министерство

бакалавър

IIІ младши

4 години

служебно

 

198.

(зал. - ДВ, бр. 25 от 2014 г., в сила от 18.03.2014 г.)

 

199.

7

Ръководно ниво 7А

Началник на общинска служба по земеделие

бакалавър

IIІ младши

4 години

служебно

200.

7

Ръководно ниво 7Б

Заместник-началник на общинска служба по земеделие

бакалавър

IIІ младши

4 години

служебно

201.

7

Ръководно ниво 7Б

Началник на отдел в община и в район

бакалавър

IIІ младши

4 години

служебно

202.

7

Ръководно ниво 7Б

Началник на отдел за местни приходи в община

бакалавър

IIІ младши

4 години

служебно

203.

7

Експертно ниво 3

Главен експерт в централна администрация с изключение на администрацията на Министерския съвет и на министерство

бакалавър

IV младши

3 години

служебно

204.

7

Експертно ниво 3

Главен инспектор в централна администрация с изключение на администрацията на Министерския съвет и на министерство

бакалавър

IV младши

3 години

служебно

205.

7

Експертно ниво 3

Главен финансов инспектор

магистър

IV младши

3 години

служебно

206.

7

Експертно ниво 3

Главен вътрешен одитор в централна администрация с изключение на администрацията на Министерския съвет и на министерство

бакалавър

IV младши

3 години

служебно

207.

7

Експертно ниво 3

Главен вътрешен одитор в Националния осигурителен институт и в Националната здравноосигурителна каса

бакалавър

IV младши

3 години

служебно

208.

7

Експертно ниво 3

Главен вътрешен одитор в Държавен фонд "Земеделие"

бакалавър

IV младши

3 години

служебно

208а.

7

Експертно ниво 3

Главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми в Столичната община

бакалавър

 

4 години

трудово

209.

7

Експертно ниво 3

Главен счетоводител в Столичната община

магистър

IV младши

3 години

служебно

210.

7

Експертно ниво 3

Главен инженер в Столичната община

магистър

IV младши

3 години

служебно

211.

7

Експертно ниво 3

Финансов контрольор в централна администрация с изключение на администрацията на Министерския съвет и на министерство

магистър

IV младши

3 години

служебно

212.

7

Експертно ниво 3

Финансов контрольор в Националния осигурителен институт и в Националната здравноосигурителна каса

магистър

IV младши

3 години

служебно

213.

7

Експертно ниво 3

Финансов контрольор в Държавен фонд "Земеделие"

магистър

IV младши

3 години

служебно

214.

7

Експертно ниво 3

Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми в централна администрация с изключение на Министерския съвет и на министерство

бакалавър

 

3 години

трудово

215.

7

Експертно ниво 3

Инспектор в Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна авиация"

бакалавър

 

3 години

трудово

216.

8

Ръководно ниво 8

Началник на сектор в териториална администрация и в териториалните звена на централната администрация

бакалавър

IІІ младши

3 години

служебно

217.

8

Ръководно ниво 8

Началник на сектор в териториалните звена на Комисията за финансов надзор, Комисията за регулиране на съобщенията, Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за защита от дискриминация, Комисията за защита на личните данни, Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност и на Съвета за електронни медии

бакалавър

IІІ младши

3 години

служебно

218.

8

Ръководно ниво 8

Началник на сектор в териториално поделение на Националния осигурителен институт и на Националната здравноосигурителна каса

бакалавър

IІІ младши

3 години

служебно

219.

8

Ръководно ниво 8

Началник на сектор в териториално звено на Държавен фонд "Земеделие"

бакалавър

IІІ младши

3 години

служебно

220.

8

Експертно ниво 4

Старши експерт в администрацията на Министерския съвет и на министерство

бакалавър

IV младши

2 години

служебно

221.

8

Експертно ниво 4

Старши експерт в Комисията за финансов надзор, в Комисията за регулиране на съобщенията, в Комисията за защита на конкуренцията, в Комисията за защита от дискриминация, в Комисията за защита на личните данни, в Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, в Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, в Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за електронни медии

бакалавър

IV младши

2 години

служебно

222.

8

Експертно ниво 4

Старши експерт в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в Държавната комисия по сигурността на информацията

бакалавър

IV младши

2 години

служебно

223.

8

Експертно ниво 4

Старши експерт в Националната агенция за приходите и в Агенция "Митници"

бакалавър

IV младши

2 години

служебно

224.

8

Експертно ниво 4

Старши експерт по приходите в Националната агенция за приходите

бакалавър

IV младши

2 години

служебно

225.

8

Експертно ниво 4

Старши експерт в Изпълнителна агенция "Одит на средствата от ЕС"

бакалавър

IV младши

2 години

служебно

226.

8

Експертно ниво 4

Старши експерт в Националния осигурителен институт и в Националната здравноосигурителна каса

бакалавър

IV младши

2 години

служебно

227.

8

Експертно ниво 4

Старши експерт в Държавен фонд "Земеделие"

бакалавър

IV младши

2 години

служебно

228.

8

Експертно ниво 4

Старши експерт по осигуряването

бакалавър

IV младши

2 години

служебно

229.

8

Експертно ниво 4

Старши инспектор в министерство

бакалавър

IV младши

2 години

служебно

230.

8

Експертно ниво 4

Старши инспектор в Комисията за финансов надзор, в Комисията за регулиране на съобщенията, в Комисията за защита на конкуренцията, в Комисията за защита от дискриминация, в Комисията за защита на личните данни, в Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност и в Съвета за електронни медии

бакалавър

IV младши

2 години

служебно

231.

8

Експертно ниво 4

Старши инспектор в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в Държавната комисия по сигурността на информацията

бакалавър

IV младши

2 години

служебно

232.

8

Експертно ниво 4

Старши инспектор по приходите в Националната агенция за приходите

бакалавър

IV младши

2 години

служебно

233.

8

Експертно ниво 4

Старши митнически инспектор

бакалавър

IV младши

2 години

лужебно

234.

8

Експертно ниво 4

Разследващ митнически инспектор

магистър

V младши

1 година

служебно

235.

8

Експертно ниво 4

Старши инспектор по осигуряването

бакалавър

IV младши

2 години

служебно

236.

8

Експертно ниво 4

Старши инспектор в Националния осигурителен институт

бакалавър

IV младши

2 години

служебно

237.

8

Експертно ниво 4

Старши инспектор в Националната здравноосигурителна каса

бакалавър

IV младши

2 години

служебно

238.

8

Експертно ниво 4

Старши инспектор в Държавен фонд "Земеделие"

бакалавър

IV младши

2 години

служебно

239.

8

Експертно ниво 4

Старши вътрешен одитор в администрацията на Министерския съвет и на министерство

бакалавър

IV младши

2 години

служебно

240.

8

Експертно ниво 4

Старши вътрешен одитор в Комисията за финансов надзор, в Комисията за регулиране на съобщенията, в Комисията за защита на конкуренцията, в Комисията за защита от дискриминация, в Комисията за защита на личните данни, в Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, в Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, в Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за електронни медии

бакалавър

IV младши

2 години

служебно

241.

8

Експертно ниво 4

Старши вътрешен одитор в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в Държавната комисия по сигурността на информацията

бакалавър

IV младши

2 години

служебно

242.

8

Експертно ниво 4

Старши одитор по чл. 45 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор

бакалавър

IV младши

2 години

служебно

243.

8

Експертно ниво 4

Старши счетоводител в администрацията на Министерския съвет и на министерство

бакалавър

IV младши

2 години

служебно

244.

8

Експертно ниво 4

Старши счетоводител в Комисията за финансов надзор, в Комисията за регулиране на съобщенията, в Комисията за защита на конкуренцията, в Комисията за защита от дискриминация, в Комисията за защита на личните данни, в Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, в Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, в Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за електронни медии

бакалавър

IV младши

2 години

служебно

245.

8

Експертно ниво 4

Старши счетоводител в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в Държавната комисия по сигурността на информацията

бакалавър

IV младши

2 години

служебно

246.

8

Експертно ниво 4

Старши счетоводител в Националната агенция за приходите и в Агенция "Митници"

бакалавър

IV младши

2 години

служебно

247.

8

Експертно ниво 4

Старши счетоводител в Националния осигурителен институт и в Националната здравноосигурителна каса

бакалавър

IV младши

2 години

служебно

248.

8

Експертно ниво 4

Старши счетоводител в Държавен фонд "Земеделие"

бакалавър

IV младши

2 години

служебно

249.

8

Експертно ниво 4

Старши юрисконсулт в администрацията на Министерския съвет и на министерство

магистър

IV младши

2 години

служебно

250.

8

Експертно ниво 4

Старши юрисконсулт в Комисията за финансов надзор, в Комисията за регулиране на съобщенията, в Комисията за защита на конкуренцията, в Комисията за защита от дискриминация, в Комисията за защита на личните данни, в Комисията за установяване на имущество, придобито от престъпна дейност, в Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси, в Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, в Комисията за публичен надзор над регистрираните одитори и в Съвета за електронни медии

магистър

IV младши

2 години

служебно

251.

8

Експертно ниво 4

Старши юрисконсулт в Държавната комисия за енергийно и водно регулиране и в Държавната комисия по сигурността на информацията

магистър

IV младши

2 години

служебно

252.

8

Експертно ниво 4

Старши юрисконсулт в Националната агенция за приходите и в Агенция "Митници"

магистър

IV младши

2 години

служебно

253.

8

Експертно ниво 4

Старши юрисконсулт в Националния осигурителен институт и в Националната здравноосигурителна каса

магистър

IV младши

2 години

служебно

254.

8

Експертно ниво 4

Старши юрисконсулт в Държавен фонд "Земеделие"

магистър

IV младши

2 години

служебно

255.

8

Експертно ниво 4

Старши публичен изпълнител

бакалавър

IV младши

2 години

служебно

256.

8

Експертно ниво 4

Сътрудник по управление на европейски проекти и програми в администрацията на Министерския съвет и на министерство

бакалавър

 

2 години

трудово

256а.

8

Експертно ниво 4

Главен сътрудник по управление на европейски проекти и програми в общинска администрация с изключение на Столичната община

бакалавър

 

4 години

трудово

257.

8

Експертно ниво 4

Правителствен процесуален агент в Министерството на външните работи

магистър

IV младши

3 години

служебно

258.

8

Експертно ниво 4

Главен инженер в общинска администрация с изключение на Столичната община

бакалавър

IV младши

3 години

служебно

259.

8

Експертно ниво 4

Главен счетоводител в териториалната администрация с изключение на Столичната община и в териториалните звена на централната администрация

бакалавър

IV младши

3 години

служебно

260.

8

Експертно ниво 4

Главен счетоводител в териториално поделение на Националния осигурителен институт и на Националната здравноосигурителна каса

бакалавър

IV младши

3 години

служебно

261.

8

Експертно ниво 4

Главен юрисконсулт в териториалната администрация и в териториалните звена на: централната администрация, администрациите на структурите, отчитащи се пред Народното събрание, Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса и Държавен фонд "Земеделие"

магистър

IV младши

3 години

служебно

262.

8

Експертно ниво 4

Служител по сигурността на информацията в териториалната администрация и в териториалните звена на: централната администрация, администрациите на структурите, отчитащи се пред Народното събрание, Националния осигурителен институт, Националната здравноосигурителна каса и Държавен фонд "Земеделие"

бакалавър

IV младши

3 години

служебно

263.

8

Експертно ниво 4

Лекар, член на Медицинска комисия в Националния осигурителен институт

магистър

 

5 години

трудово

264.

9

Експертно ниво 5

Главен експерт в териториалната администрация и в териториалните звена на: централната администрация, администрациите на структурите, отчитащи се пред Народното събрание и Държавен фонд "Земеделие"

бакалавър

IV младши

2 години

служебно

265.

9

Експертно ниво 5

Главен инспектор в териториалната администрация и в териториалните звена на: централната администрация, администрациите на структурите, отчитащи се пред Народното събрание и Държавен фонд "Земеделие"

бакалавър

IV младши

2 години

служебно

266.

9

Експертно ниво 5

Регионален инспектор в териториално звено на Главна дирекция "Инспекторат за опазване на културното наследство"

бакалавър

IV младши

2 години

служебно

267.

9

Експертно ниво 5

Главен вътрешен одитор в териториалната администрация

бакалавър

IV младши

2 години

служебно

268.

9

Експертно ниво 5

Главен социален работник в териториалните звена на централната администрация

бакалавър

IV младши

2 години

служебно

269.

9

Експертно ниво 5

Финансов контрольор в териториалната администрация и в териториалните звена на: централната администрация, администрациите на структурите, отчитащи се пред Народното събрание и Държавен фонд "Земеделие"

Тмагистър

IV младши

2 години

служебно

270.

9

Експертно ниво 5

Старши експерт в централна администрация с изключение на администрацията на Министерския съвет и на министерство

бакалавър

IV младши

2 години

служебно

271.

9

Експертно ниво 5

Старши инспектор в централна администрация с изключение на администрацията на Министерския съвет и на министерство

бакалавър

IV младши

2 години

служебно

272.

9

Експертно ниво 5

Старши финансов инспектор

магистър

IV младши

2 години

служебно

273.

9

Експертно ниво 5

Старши вътрешен одитор в централна администрация с изключение на администрацията на Министерския съвет и на министерство

бакалавър

IV младши

2 години

служебно

274.

9

Експертно ниво 5

Старши вътрешен одитор в Националния осигурителен институт и в Националната здравноосигурителна каса

бакалавър

IV младши

2 години

служебно

275.

9

Експертно ниво 5

Старши вътрешен одитор в Държавен фонд "Земеделие"

бакалавър

IV младши

2 години

служебно

276.

9

Експертно ниво 5

Старши счетоводител в централна администрация с изключение на администрацията на Министерския съвет и на министерство

бакалавър

IV младши

2 години

служебно

277.

9

Експертно ниво 5

Старши юрисконсулт в централна администрация с изключение на администрацията на Министерския съвет и на министерство

магистър

IV младши

2 години

служебно

278.

9

Експертно ниво 5

Сътрудник по управление на европейски проекти и програми в централна администрация с изключение на Министерския съвет и на министерство

бакалавър

 

2 години

трудово

279.

9

Експертно ниво 5

Финансов инспектор по чл. 72, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване

бакалавър

 

2 години

трудово

280.

9

Експертно ниво 5

Лекар - контрольор по чл. 72, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване

магистър

 

2 години

трудово

281.

9

Експертно ниво 5

Лекар по дентална медицина - контрольор по чл. 72, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване

магистър

 

2 години

трудово

281а.

9

Експертно ниво 5

Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми в Столичната община

бакалавър

 

3 години

трудово

282.

9

Експертно ниво 5

Секретар на местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Столичната община

бакалавър

IV младши

2 години

служебно

282а.

10

Експертно ниво 6

Старши сътрудник по управление на европейски проекти и програми в общинска администрация с изключение на Столичната община

бакалавър

 

3 години

трудово

283.

10

Експертно ниво 6

Старши експерт в териториалната администрация и в териториалните звена на: централната администрация, администрациите на структурите, отчитащи се пред Народното събрание и Държавен фонд "Земеделие"

бакалавър

V младши

1 година

служебно

284.

10

Експертно ниво 6

Старши инспектор в териториалната администрация и в териториалните звена на: централната администрация, администрациите на структурите, отчитащи се пред Народното събрание и Държавен фонд "Земеделие"

бакалавър

V младши

1 година

служебно

285.

10

Експертно ниво 6

Старши вътрешен одитор в териториалната администрация

бакалавър

V младши

1 година

служебно

286.

10

Експертно ниво 6

Старши счетоводител в териториалната администрация и в териториалните звена на: централната администрация, администрациите на структурите, отчитащи се пред Народното събрание и Държавен фонд "Земеделие"

бакалавър

V младши

1 година

служебно

287.

10

Експертно ниво 6

Старши юрисконсулт в териториалната администрация и в териториалните звена на: централната администрация, администрациите на структурите, отчитащи се пред Народното събрание и Държавен фонд "Земеделие"

магистър

V младши

1 година

служебно

288.

10

Експертно ниво 6

Старши социален работник в териториалните звена на централната администрация

бакалавър

V младши

1 година

служебно

289.

10

Експертно ниво 6

Секретар на местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в териториална администрация

бакалавър

ІV младши

1 година

служебно

289а.

10

Експертно ниво 6

Сътрудник по управление на европейски проекти и програми в Столичната община

бакалавър

 

2 години

трудово

290.

11

Експертно ниво 7

Младши експерт

професионален бакалавър по…

V младши

не се изисква

служебно

290а.

11

Експертно ниво 7

Сътрудник по управление на европейски проекти и програми в общинска администрация с изключение на Столичната община

бакалавър

 

2 години

трудово

291.

11

Експертно ниво 7

Експерт в Националната агенция за приходите и в Агенция "Митници"

бакалавър

V младши

не се изисква

служебно

292.

11

Експертно ниво 7

Експерт по приходите в Националната агенция за приходите

бакалавър

V младши

не се изисква

служебно

293.

11

Експертно ниво 7

Експерт в Националната здравноосигурителна каса и териториалните поделения

бакалавър

V младши

не се изисква

служебно

294.

11

Експертно ниво 7

Експерт по осигуряването

професионален бакалавър по…

V младши

не се изисква

служебно

295.

11

Експертно ниво 7

Инспектор

професионален бакалавър по…

V младши

не се изисква

служебно

296.

11

Експертно ниво 7

Инспектор по приходите в Националната агенция за приходите

бакалавър

V младши

не се изисква

служебно

297.

11

Експертно ниво 7

Митнически инспектор

бакалавър

V младши

не се изисква

служебно

298.

11

Експертно ниво 7

Инспектор по осигуряването

професионален бакалавър по…

V младши

не се изисква

служебно

299.

11

Експертно ниво 7

Финансов инспектор

магистър

V младши

не се изисква

служебно

300.

11

Експертно ниво 7

Вътрешен одитор

бакалавър

V младши

не се изисква

служебно

301.

11

Експертно ниво 7

Одитор по чл. 45 от Закона за вътрешния одит в публичния сектор

бакалавър

V младши

не се изисква

слуужебно

302.

11

Експертно ниво 7

Счетоводител

професионален бакалавър по…

V младши

не се изисква

служебно

303.

11

Експертно ниво 7

Юрисконсулт

магистър

V младши

не се изисква

служебно

304.

11

Експертно ниво 7

Публичен изпълнител

професионален бакалавър по…

V младши

не се изисква

служебно

305.

11

Ниво специалист 1

Главен специалист

средно

 

2 години

трудово

306.

11

Ниво специалист 1

Старши счетоводител

средно

 

2 години

трудово

307.

11

Ниво специалист 1

Социален работник в териториалните звена на централната администрация

средно

 

не се изисква

трудово

308.

12

Ниво стажант

Стажант-аташе в Министерството на външните работи

магистър

V младши

не се изисква

служебно

309.

12

Ниво стажант

Стажант-одитор

бакалавър

V младши

не се изисква

служебно

310.

12

Ниво специалист 2

Старши специалист

средно

 

1 година

трудово

311.

12

Ниво специалист 2

Счетоводител

средно

 

не се изисква

трудово

312.

13

Ниво специалист 3

Специалист

средно

 

не се изисква

трудово

313.

13

Ниво сътрудник

Технически сътрудник

средно

 

не се изисква

трудово

314.

14

Ниво изпълнител

Изпълнител

не се изисква

 

не се изисква

трудово

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 251 ОТ 12 ОКТОМВРИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ

(ОБН. - ДВ, БР. 80 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 19.10.2012 Г.)

§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

 

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 57 ОТ 14 МАРТ 2014 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК НА АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ"
(ОБН. - ДВ, БР. 25 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 18.03.2014 Г.)

§ 3. (1) Служителите, заемащи длъжностите "държавен инспектор в Агенция "Митници", "главен инспектор в Агенция "Митници", "старши инспектор в Агенция "Митници" и "инспектор в Агенция "Митници" съгласно Класификатора на длъжностите в администрацията, се преназначават съответно на длъжностите "държавен митнически инспектор", "главен митнически инспектор", "старши митнически инспектор" и "митнически инспектор" в срок до един месец от обнародването на постановлението в "Държавен вестник".

(2) Длъжността "държавен експерт в Агенция "Митници" се заема от служители в специализираната администрация.

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 124 ОТ 20 МАЙ 2014 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРАНСФЕРИ ЗА БЮДЖЕТИТЕ НА ОБЩИНИТЕ ЗА 2014 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 44 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 27.05.2014 Г.)

§ 4. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник".