НАРЕДБА ЗА РЕДА, НАЧИНА И КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КРИТИЧНИТЕ ИНФРАСТРУКТУРИ И ОБЕКТИТЕ ИМ И ОЦЕНКА НА РИСКА ЗА ТЯХ

В сила от 23.10.2012 г. Приета с ПМС № 256 от 17.10.2012 г. Обн. ДВ. бр.81 от 23 Октомври 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.19 от 26 Февруари 2013г.

 

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. (1) С наредбата се определят редът, начинът и компетентните органи за установяване на критичните инфраструктури и обектите им в Република България и за оценка на риска за тях.

(2) Установяването на критичните инфраструктури и обектите им и оценката на риска за тях се извършват с цел намаляване на риска от бедствия и защита на населението.

Чл. 2. (1) Наредбата се прилага за секторите по приложение № 1.

(2) Един обект може да се отнася към критичната инфраструктура на един или повече сектори.

Чл. 3. При извършване на дейности по наредбата, свързани с достъп до класифицирана информация, се прилагат изискванията на Закона за защита на класифицираната информация.

 

Раздел II.
Ред, начин и компетентни органи за установяване на критичните инфраструктури и обектите им

Чл. 4. (1) Координацията на дейностите по установяване на критичните инфраструктури и обектите им се осъществява от министъра на вътрешните работи.

(2) Установяването на критичните инфраструктури и обектите им се извършва от компетентните министри или от органите по чл. 19, ал. 4 от Закона за администрацията.

Чл. 5. (1) Органите по чл. 4, ал. 2 със заповеди създават постояннодействащи работни групи, които ги подпомагат при установяването на критичните инфраструктури и обектите им.

(2) Работните групи по ал. 1:

1. разработват правила за установяване на критичните инфраструктури и обектите им в съответния сектор, които се утвърждават от органите по чл. 4, ал. 2;

2. предлагат на органите по чл. 4, ал. 2 потенциални критични инфраструктури;

3. изготвят списък на установените критични инфраструктури и обектите им и го предлагат за утвърждаване на органите по чл. 4, ал. 2.

Чл. 6. (1) Областните управители:

1. събират и обобщават необходимата информация за потенциалните критични инфраструктури и обектите им на територията на областта;

2. предоставят необходимата информация на органите по чл. 4, ал. 2.

(2) Кметовете на общини събират необходимата информация и я предоставят на областните управители.

(3) Информацията по ал. 1 се събира чрез:

1. оглед на място;

2. изискване на данни от физическите лица, едноличните търговци или юридическите лица, притежаващи и/или експлоатиращи потенциални критични инфраструктури и обектите им;

3. изискване на данни от планове на обектите по чл. 35 и 36 от Закона за защита при бедствия, плановете за защита при бедствия на общините, категоризирането на населените места в зависимост от броя на потенциално засегнатото население съгласно Закона за защита при бедствия, ежегодните доклади за дейността по защита при бедствия и др.

(4) Органите по чл. 4, ал. 2 могат да изискат директно необходимата им информация от физическите лица, едноличните търговци или юридическите лица, притежаващи и/или експлоатиращи потенциални критични инфраструктури и обектите им.

Чл. 7. (1) При установяването на критичните инфраструктури и обектите им се прилагат следните критерии:

1. потенциален брой пострадали - оценява се потенциалният брой на загиналите и/или ранените;

2. потенциални икономически последици - оценява се значимостта на икономическите загуби и/или влошеното качество на продукти или услуги, включително възможните последици за околната среда;

3. потенциални обществени последици - оценяват се последиците за общественото доверие, физическото страдание и нарушаването на ежедневния живот, включително загубата на основни услуги.

(2) Праговите стойности на критериите по ал. 1 се определят от органите по чл. 4, ал. 2 след съгласуване с министъра на вътрешните работи.

Чл. 8. Установяването на критичните инфраструктури и обектите им се извършва съгласно приложение № 2.

Чл. 9. (1) Списъкът по чл. 5, ал. 2, т. 3 се утвърждава от органа по чл. 4, ал. 2 след съгласуване с министъра на вътрешните работи и с председателя на Държавна агенция "Национална сигурност".

(2) Министърът на вътрешните работи може да препоръча на съответния орган по чл. 4, ал. 2разглеждането на потенциални критични инфраструктури и обектите им с цел установяването им като такива.

Чл. 10. В едномесечен срок от утвърждаването на списъка на установените критични инфраструктури и обектите им органът по чл. 4, ал. 2 уведомява собствениците/операторите на критични инфраструктури, както и съответните областни управители и кметове на общини за установяването им.

 

Раздел III.
Ред, начин и компетентни органи за оценка на риска за установените критични инфраструктури и обектите им

Чл. 11. (1) Оценка на риска за установените критични инфраструктури и обектите им се извършва от собствениците/операторите на критични инфраструктури.

(2) При необходимост за оценка на риска собственикът/операторът на критична инфраструктура може да привлича външни специалисти.

Чл. 12. (1) Министърът на вътрешните работи дава указания за разработването на методология за оценка на риска за установените критични инфраструктури и обектите им.

(2) Работните групи по чл. 5, ал. 1 разработват методология за оценка на риска на установените критични инфраструктури и обектите им в съответния сектор, която се утвърждава от съответния орган по чл. 4, ал. 2.

(3) Методологията по ал. 2 се изпраща на собствениците/операторите на установените критични инфраструктури и обектите им от органите по чл. 4, ал. 2.

Чл. 13. (1) В срок до една година след уведомяването по чл. 10 собственикът/операторът на критична инфраструктура е длъжен да направи анализ и оценка на риска за критичната инфраструктура съобразно методологията по чл. 12, ал. 2.

(2) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2013 г.) Собственикът/операторът на установената критична инфраструктура в срок до един месец предоставя на органа по чл. 4, ал. 2 информация за анализа и оценката на риска по ал. 1.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 19 от 2013 г.) Мерките за намаляване уязвимостта на обектите от критичната инфраструктура на природни и причинени от човека опасности се определят с наредбата по чл. 10, ал. 2 от Закона за защита при бедствия.

 

Раздел IV.
Информация за критичните инфраструктури и обектите им

Чл. 14. (1) Министърът на вътрешните работи създава и поддържа база данни за критичните инфраструктури и обектите им.

(2) Информацията, необходима за създаването, поддържането и актуализирането на базата по ал. 1, се предоставя на министъра на вътрешните работи от органите по чл. 4, ал. 2.

Чл. 15. Стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност се включват отделно в базата данни по чл. 14, ал. 1.

 

Раздел V.
Контрол по изпълнението на наредбата

Чл. 16. (1) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2013 г.) Контролът по спазването на наредбата се осъществява от органите по чл. 4, ал. 2.

(2) За осъществяване на контрола органите по ал. 1 могат да оправомощават длъжностни лица.

(3) При извършването на проверки контролните органи имат право:

1. на достъп до обектите на критичните инфраструктури при спазване на установения ред;

2. да изискват информация, отнасяща се до критичните инфраструктури и обектите им;

3. да привличат експерти.

(4) При извършване на проверки контролните органи са длъжни да опазват държавната, служебната и търговската тайна, както и да не разгласяват данни от проверката.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2013 г.) При констатиране на нарушения органът по ал. 1:

1. (доп. - ДВ, бр. 19 от 2013 г.) уведомява министъра на вътрешните работи с оглед прилагане на чл. 88, 89 и 90 от Закона за защита при бедствия;

2. изпраща на министъра на вътрешните работи акта за установяване на административно нарушение за прилагане на административнонаказателните разпоредби на Закона за защита при бедствия.

(6) Контролът по отношение на установените критични инфраструктури и обектите им, на които собственици/оператори са Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция "Национална сигурност" и Националната разузнавателна служба, се извършва със заповед на техните ръководители.

(7) (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2013 г.)

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на наредбата:

1. "Критична инфраструктура" е система или части от нея, които са от основно значение за поддържането на жизненоважни обществени функции, здравето, безопасността, сигурността, икономическото или социалното благосъстояние на населението и чието нарушаване или унищожаване би имало значителни негативни последици за Република България в резултат на невъзможността да се запазят тези функции.

2. "Обект на критична инфраструктура" е организационно и/или икономически обособена част от критичната инфраструктура, която е ключова за нормалното функциониране, непрекъснатостта и целостта й.

3. "Собственици/оператори на критични инфраструктури" са физически или юридически лица, които отговарят за инвестирането или за нормалното функциониране, непрекъснатостта и целостта на определена система или на част от нея, установена като критична инфраструктура в Република България.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2013 г.) Стратегическите обекти и дейности от значение за националната сигурност, определени в списъка - приложение към Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност (обн., ДВ, бр. 59 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 71 и 77 от 2011 г. и бр. 67 от 2012 г.), се приемат за установени критични инфраструктури.

§ 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2013 г.) В срок до два месеца след обнародването на наредбата органите по чл. 4, ал. 2 създават работни групи по чл. 5, ал. 1.

(2) В срок до шест месеца след създаването им работните групи по ал. 1 предлагат за утвърждаване правила за установяване на критичните инфраструктури и обектите им и методология за оценка на риска за тях.

(3) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2013 г.) В срок до 31 декември 2014 г. работните групи по ал. 1 предлагат за утвърждаване списъка на установените критични инфраструктури и обектите им по чл. 5, ал. 2, т. 3.

§ 4. В тримесечен срок от утвърждаването на списъка на установените критични инфраструктури органите по чл. 4, ал. 2 изпращат информацията по чл. 14, ал. 2 на министъра на вътрешните работи.

§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2013 г.) Изпълнението на наредбата се възлага на органите по чл. 4, ал. 2.

§ 6. Наредбата се приема на основание чл. 8а, ал. 1 от Закона за защита при бедствия.

 

Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 (Изм. и доп. - ДВ, бр. 19 от 2013 г.)

 


 

Списък на секторите с критична инфраструктура в Република България

 

 

Сектор

Подсектор

Ведомство

І. Енергетика

1. Електроенергия

МИЕТ

 

2. Нефт

МИЕТ

 

3. Газ

МИЕТ

 

4. Топлинна енергия

МИЕТ

ІІ. Транспорт

1. Автомобилен транспорт и

МРРБ

 

пътна инфраструктура

МТИТС

 

2. Железопътен транспорт и железопътна инфраструктура

МТИТС

 

3. Въздушен транспорт и летища

МТИТС

 

4. Воден транспорт и пристанища

МТИТС

ІІІ. Информационни и комуникационни технологии

1. Електронни съобщителни мрежи

МТИТС

 

2. Информационна и комуникационна инфраструктура

МТИТС

ІV. Пощенски и куриерски услуги

 

МТИТС

V. Околна среда

1. Околна среда

МОСВ

 

2. Води, водоснабдяване и канализация

МОСВ

 

 

МРРБ

VІ. Земеделие и храни

1. Земеделие

МЗХ

 

2. Храни

МЗХ

 

3. Гори и ловни стопанства

МЗХ

VІІ. Здравеопазване

1. Медицинска и болнична помощ

МЗ

 

2. Лекарствени средства

МЗ

VІІІ. Финанси

 

МФ

ІХ. Икономика

 

МИЕТ

Х. Спортни обекти и съоръжения

 

МФВС

ХІ. Образование, наука и технологии

 

МОМН

ХІІ. Природни ресурси

 

МИЕТ

 

 

МОСВ

ХІІІ. Туризъм

 

МИЕТ

ХІV. Регионално развитие и благоустройство

 

МРРБ

ХV. Отбрана

1. Отбранителна промишленост

МО

 

2. Военна инфраструктура и военни формирования

МО

ХVІ. Правосъдие, обществен ред и сигурност

 

МП

 

 

МВР

 

 

ДАНС

ХVІІ. Държавно и социално управление

 

МВР

 

 

МТСП

ХVІІІ. Защита при бедствия

 

МВР

ХІХ. Културно наследство

1. Недвижими културни ценности

МК

 

2. Движими културни ценности

МК

 

 

Приложение № 2 към чл. 8

Процедура за установяване на критични инфраструктури и обектите им

Установяването на критични инфраструктури и обектите им се извършва, като се приложи настоящата процедура.

Ако един обект на критична инфраструктура отговаря на изискванията на етапите, то и критичната инфраструктура отговаря на изискванията на етапите.

Първи етап:

Прави се първоначален подбор на инфраструктурите и обектите им, включени в съответните сектори. Работните групи по чл. 5, ал. 1 през този етап извършват проверка дали инфраструктурите отговарят на определението по § 1, т. 15 от допълнителните разпоредби на Закона за защита при бедствия и дали загубата на услуги от нея ще има значително въздействие. Определените като потенциални критични инфраструктури преминават към следващия етап от процедурата.

Втори етап:

От потенциалните критични инфраструктури и обектите им, определени в първия етап, се прави подбор - работните групи по чл. 5, ал. 1 извършват оценка на негативните последици от разрушаването на инфраструктурите или от нарушаването на нормалното им функциониране и сравняват тези негативни последици с критериите по чл. 7. При оценката на негативните последици се отчитат и времето за възстановяване и наличието на алтернативи на инфраструктурите.

Трети етап:

Потенциалните критични инфраструктури и обектите им, определени във втория етап, се включват в списъка на установените критични инфраструктури и обектите им, който се утвърждава от органите по чл. 4, ал. 2.

Потенциални критични инфраструктури и обектите им, преминали през третия етап, се считат за установени критични инфраструктури и обектите им.

Потенциална критична инфраструктура, която не отговаря на изискванията на някой от първите два етапа или неутвърдени на третия етап, не се счита за критична инфраструктура и се изключва от процедурата.