НАРЕДБА № 1 от 19.03.1998 г. за условията и реда за издаване на разрешения за производство,
внос и поддържане на технически помощни средства, приспособления и съоръжения за инвалиди
(отменен 22.02.2005 г.)
 
 
 
 

Издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 35 от 27.03.1998 г., изм. и доп., бр. 32 от 20.04.2004 г., отм., бр. 17 от 22.02.2005 г., в сила от 22.02.2005 г.

 
 
 
 

Сборник закони - АПИС, кн. 4/98 г., стр. 307; кн. 5/2004 г., стр. 244

 
 
 
 

Библиотека закони - АПИС, т. 11, р. 2, № 413а

 
 
 
 

Раздел I
Общи положения

 
 
 
 

Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат условията и редът за издаване на разрешения за производство, внос и поддържане на технически помощни средства, приспособления и съоръжения за инвалиди.

(2) Дейностите по производство, внос и поддържане на технически помощни средства, приспособления и съоръжения за инвалиди се извършват от физически или юридически лица, на които е издадено разрешение по реда на тази наредба.

 
 
 

Чл. 2. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2004 г.) Министерството на труда и социалната политика съгласно приложение № 1 издава разрешения за:

1. производство на технически помощни средства и съоръжения за инвалиди, както и резервните части за тях;

2. освобождаване вноса на технически помощни средства, приспособления и съоръжения за инвалиди, както и резервните части за тях, от заплащане на дължимите митни сборове и данък добавена стойност;

3. поддържане на технически помощни средства, приспособления и съоръжения за инвалиди.

 
 
 

Чл. 3. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 32 от 2004 г.) Физическите или юридическите лица, получили разрешение за внос на технически помощни средства и материали за тяхното производство и поддържане, ползват митническите и данъчните облекчения, предвидени в Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите , Закона за митниците и Закона за данък добавена стойност .

(2) (Отм., предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 32 от 2004 г.) Техническите помощни средства, приспособления и съоръжения за инвалиди и материалите за тяхното производство и поддържане, при внос на които се ползват митнически и данъчни облекчения, са посочени в списък (приложение № 2), утвърждаван ежегодно от министъра на труда и социалната политика.

(3) (Предишна ал. 4, доп. - ДВ, бр. 32 от 2004 г.) Освобождаването от мита, такси и данък добавена стойност на стоките по ал. 3 се извършва след представяне пред митническите органи на разрешението за внос, издадено по реда на тази наредба.

 
 
 
 

Раздел II
Ред за издаване на разрешенията

 
 
 

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2004 г.) (1) Физическо или юридическо лице, което желае да получи разрешение по чл. 2 , представя в Министерството на труда и социалната политика следните документи:

1. заявление, в което се посочват дейностите, за които се иска разрешение;

2. списък на техническите помощни средства, приспособления и съоръжения за инвалиди по видове, модели и марки;

3. нотариално заверено копие от първоначалното решение за съдебна регистрация на заявителя;

4. удостоверение за актуално състояние, издадено от компетентния съд;

5. удостоверение, че не е открита процедура за обявяване в несъстоятелност от компетентния съд;

6. нотариално заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация;

7. удостоверение за липса на парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;

8. заверено копие на документ за вписване в единния държавен регистър на стопанските субекти "Булстат";

9. сертификат за съответствие на системата за управление на качеството на производителя с изискванията на стандартите ISO 9000 и/или сертификат за съответствие на продукта с изискванията на съответната/ите европейска/и директива/и;

10. документ за гаранционен срок за продаваните технически помощни средства, включително и за консумативите, определен от производителя;

11. декларация за осигурено гаранционно и извънгаранционно обслужване в България;

12. данни за разпределителната мрежа в страната - селища, адреси и телефони на дистрибуторите.

(2) За издаване на разрешение по чл. 2, т. 1 се прилага и заключение от Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" и Хигиенно-епидемиологична инспекция.

(3) За издаване на разрешение по чл. 2, т. 2 се подават още:

1. декларация за осигурен внос на консумативи за срок 5 години при смяна на марката, преустановяване на производството от производителя или прекратяване дейността на дружеството;

2. документ от чуждестранния производител за оторизиран дистрибутор.

(4) Лицата, кандидатстващи за разрешение за производство и внос на слухови апарати, задължително представят и документ от районен център по здравеопазване за квалификация по слухопротезиране.

 
 
 

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2004 г.) (1) Подадените заявления по чл. 4 се разглеждат не по-късно от края на месеца, следващ месеца на подаване на документите в пълен комплект, от комисия, назначена със заповед от министъра на труда и социалната политика.

(2) Комисията се състои от председател и 8 членове:

1. председател - заместник-министър на труда и социалната политика;

2. членове - представители на:

а) Министерството на труда и социалната политика - двама;

б) Агенцията за социално подпомагане - един;

в) Фонд "Рехабилитация и социална интеграция" - един;

г) Българския институт по стандартизация - един;

д) Министерството на здравеопазването - един;

е) Националния осигурителен институт - един;

ж) Агенция "Митници" - един.

(3) Заседанията на комисията са редовни, ако присъстват не по-малко от седем членове. Тя взима решение с обикновено мнозинство.

(4) Комисията по ал. 1 заседава веднъж месечно и разглежда постъпили през предходния месец заявления.

 
 
 

Чл. 5а. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2004 г.) (1) Председателят на комисията със заповед определя технически секретар, който организира заседанията, води протокол и съхранява документацията. Техническият секретар не е член на комисията и няма право на глас при вземането на решения.

(2) За всяко заседание на комисията техническият секретар води протокол със следното съдържание:

1. дата на провеждане на заседанието;

2. имената на участниците в заседанието;

3. данни за юридическото или физическото лице, което кандидатства за издаване на разрешение;

4. правното основание и мотивите за издаване или отказа на исканото разрешение.

(3) Протоколите се подписват от присъстващите членове на комисията и имат годишна номерация.

(4) При изразено особено мнение на членове на комисията то се представя в писмена форма в двудневен срок след заседанието и е неразделна част от протокола.

 
 
 

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2004 г.) (1) В 7-дневен срок от провеждане на заседанието комисията по чл. 5, ал. 1 издава съответното разрешение на заявителя или отказ с мотиви към него.

(2) Издадените разрешения или откази се подписват от председателя на комисията и се връчват на заявителя срещу подпис.

(3) Срокът на действие на издадените разрешения е тригодишен, считано от датата на издаване на разрешението.

(4) Отказът на комисията да издаде разрешение може да се обжалва по реда на Закона за административното производство .

(5) Копие от разрешението по ал. 1 се изпраща за сведение в Централно митническо управление на Агенция "Митници".

 
 
 

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2004 г.) (1) Техническият секретар води следната задължителна документация:

1. регистър за постъпилите заявления;

2. регистър за издадените разрешения.

(2) Регистърът по ал. 1, т. 2 съдържа:

1. име, седалище и адрес на физическото или юридическото лице, получило разрешение по чл. 2 ;

2. вид и обхват на разрешената дейност; марка и модел, каталожен номер и/или фабричен номер;

3. номер и дата на издаване на разрешението;

4. дата на връчване на разрешението и подпис на получателя.

 
 
 

Чл. 8. (Доп. - ДВ, бр. 32 от 2004 г.) Разрешението не може да се прехвърля и преотстъпва на други физически или юридически лица.

 
 
 

Чл. 9. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 32 от 2004 г.) Лице, получило разрешение, задължително води регистър за изработените, внесени и продадени технически помощни средства, приспособления и съоръжения за инвалиди, с фабричен номер и/или сериен номер на изделието, с дата на изработване и дата на получаване, име, подпис, ЕГН, адрес на купувача.

 
 
 

Чл. 10. (1) (Предишен текст на чл. 10 - ДВ, бр. 32 от 2004 г.) Лице, получило разрешение, задължително продава техническите помощни средства с гаранционна карта и подробна инструкция за употреба на български език.

(2) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2004 г.) Лицата, получили разрешение за производство, задължително осигуряват гаранционно и извънгаранционно обслужване на техническите помощни средства в сервизни бази, разположени в областните градове.

(3) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2004 г.) Задължението по ал. 2 е в сила в продължение на 5 години след промяна на марката и/или преустановяване на производството.

(4) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2004 г.) Лицата, извършващи продажба на технически помощни средства, са длъжни да приспособят всички свои магазини в страната, както и сервизните бази, съобразно нормативно установените стандарти за достъпност за хора със съответно физически, зрителни и слухови увреждания.

 
 
 

Чл. 11. Лице, получило разрешение, до края на януари всяка година представя в Министерството на труда и социалната политика списък с номенклатурата на произвежданите, внасяните и продаваните технически помощни средства, приспособления и съоръжения за инвалиди.

 
 
 
 

Раздел III
Контрол и отнемане на разрешението

 
 
 

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2004 г.) (1) Министърът на труда и социалната политика със заповед назначава контролен съвет, който извършва проверки на дейността на фирмите, получили разрешение по чл. 2 .

(2) Контролният съвет се състои от председател и 7 души в състав:

1. Министерството на труда и социалната политика - двама;

2. Агенцията за социално подпомагане - един;

3. Фонд "Рехабилитация и социална интеграция" - двама;

4. Министерството на финансите - един;

5. Министерството на здравеопазването - един.

(3) Министърът на труда и социалната политика определя със заповед председателя на контролния съвет и издава на членовете му документ, с който те се легитимират при извършване на контрола.

(4) Физическо или юридическо лице, получило разрешение по чл. 2 , е длъжно да оказва съдействие на контролните органи, да съхранява и предоставя при поискване пълна информация за сделките с технически помощни средства и съоръжения за инвалиди, както и резервните части за тях.

 
 
 

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2004 г.) (1) Контролният съвет се събира най-малко два пъти годишно.

(2) Контролният съвет извършва проверки по сигнали от граждани или служители в системата на социалното подпомагане, както и по собствена инициатива.

 
 
 

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2004 г.) (1) При установяване на нарушения на тази наредба контролният съвет съставя протокол в два еднообразни екземпляра, единият от които се изпраща на комисията по чл. 5 , а другият се връчва срещу подпис на нарушителя.

(2) Нарушителят има право да направи възражение пред председателя на комисията в 7-дневен срок от получаване на протокола.

(3) Комисията разглежда протокола и направените по него възражения и ако счете за необходимо, дава срок за отстраняване или преустановяване на нарушението.

(4) Ако нарушението не бъде отстранено или преустановено в рамките на дадения срок по ал. 3, комисията взема мотивирано решение за отнемане на разрешението.

(5) Решението по ал. 4 заедно с мотивите към него се изпраща на заинтересуваните лица в срок 7 дни и може да бъде обжалвано по реда на Закона за административното производство .

 
 
 

Чл. 15. Ново разрешение може да бъде издадено не по-рано от 1 година след отнемане на предходното.

 
 
 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 
 
 

§ 1. По смисъла на тази наредба технически помощни средства, приспособления и съоръжения за инвалиди са опорни или други пособия и съоръжения, които заменят, подобряват или контролират функциите на увредени човешки органи и увеличават възможностите за самообслужване, придвижване и трудова дейност.

 
 
 
 

§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 30, ал. 3 от Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите .

 
 
 
 

§ 3. Указания по прилагането на наредбата дават в съответните поделения на Министерството на труда и социалната политика, съгласувано с Националния осигурителен институт.

 
 
 

§ 4. (Отм. - ДВ, бр. 32 от 2004 г.).

 
 
 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ към Наредба № 1 от 11 февруари 2005 г. за условията и реда за производство, внос, продажба и поддържане на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания

(ДВ, бр. 17 от 2005 г., в сила от 22.02.2005 г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

§ 3. Наредбата отменя Наредба № 1 от 1998 г. за условията и реда за издаване на разрешения за производство, внос и поддържане на технически помощни средства, приспособления и съоръжения за инвалиди (обн., ДВ, бр. 35 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 32 от 2004 г.).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 
 
                              Приложение № 1
 
 
 
 
към чл. 2

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА
И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Изх. № . . . . . . . .
. . . . . . . . 199. г.

 

РЕШЕНИЕ

На основание чл. 30 от Закона за защита, рехабилитация и социална

интеграция на инвалидите и чл. 5, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за

издаване на разрешения на физически и юридически лица за производство, внос и

поддържане на технически помощни средства, приспособления и съоръжения за

инвалиди,

. . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . - председател на комисията

(трите имена)

 
 

РАЗРЕШАВА
(ОТКАЗВА)

на:

Име: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Адрес: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

да извършва дейностите . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

(производство, внос, поддържане)

на следните технически помощни средства, приспособления и съоръжения

за инвалиди: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Срокът на настоящото разрешение е 3 години от датата на издаването му.

 

Зам.-министър:

(Председател на комисията)

 
 
 
 
                              Приложение № 2
 
 
 
 
                             към чл. 3, ал. 2 
 
 
 
 
 Списък на техническите помощни средства, приспособления и съоръжения за инвалиди и материалите за тяхното производство и поддържане
 
 
 
 
   1. Полуфабрикати, елементи и материали за изработването и поддържането
на протези за горни и долни крайници.
 
 
 
 
   2. Полуфабрикати, елементи и материали за изработването и поддържането
на ортези: ортопедични апарати, корсети и шини.
 
 
 
 
   3. Профилактични гащички и пелени за деца с луксация на тазобедрената
става.
 
 
 
 
   4. Принадлежности към протези: протезни чорапи, козметични ръкавици,
акумулаторни батерии, бандажи, дерматични профилактични средства.
 
 
 
 
   5. Индивидуални стелки за диабетно стъпало.
 
 
 
 
   6. Медицински компресионни чорапи.
 
 
 
 
   7. Инвалидни колички, резервни части и акумулатори за тях.
 
 
 
 
   8. Масички за инвалидни колички, стеснители за инвалидни колички.
 
 
 
 
   9. Слухови апарати, резервни части, батерии и консумативи за тях.
 
 
 
 
   10. Говорни апарати (изкуствен ларинкс), резервни части, батерии и
консумативи за тях.
 
 
 
 
   11. Глюкомери, резервни части и консумативи за тях.
 
 
 
 
   12. Тест ленти за захар в кръвта и в урината, тест ленти за ацетон в
урината.
 
 
 
 
   13. Гръдни епитези.
 
 
 
 
   14. Тоалетни столове (обикновени и химически) и столове за баня за
инвалиди.
 
 
 
 
   15. Антидекубитални възглавници и дюшеци.
 
 
 
 
   16. Портативни и ултразвукови инхалатори.
 
 
 
 
   17. Инфузионни помпи за приложение на десферал.
 
 
 
 
   18. Торбички за уро- и колостома.
 
 
 
 
   19. Терапевтични велосипеди за инвалиди.
 
 
 
 
   20. Ортопедични обувки и приспособления за корекция.
 
 
 
 
   21. Патерици, бастуни, ходилки и проходилки.
 
 
 
 
   22. Приспособления за управление на леки автомобили от лица с
дисфункция на долни и горни крайници.
 
 
 
 
   23. Бели бастуни за незрящи лица - сгъваеми, телескопични и несгъваеми
и резервни части за тях.
 
 
 
 
   24. Неоптични очила с електронен звук (СОНИ ГАЙД).
 
 
 
 
   25. Джобни и стенни звукови маяци.
 
 
 
 
   26. Компаси с релефно скална или синтетичноговорна ориентация.
 
 
 
 
   27. Прибори за индикация на светлини.
 
 
 
 
   28. Плочи за писане на Брайл и механически и електрически Брайлови
пишещи машини и резервни части за тях.
 
 
 
 
   29. Пишеща, копирна и компютърна техника за Брайлов печат.
 
 
 
 
   30. Екранни увеличители на плоско печатни материали (телевизионни
увеличители).
 
 
 
 
   31. Контролери за синтетичен говор за компютри.
 
 
 
 
   32. Неелектронни оптични прибори за четене и ориентиране -
монокулярни, бинокулярни, лупи, увеличителни стъклопласти и диоптични
очила.
 
 
 
 
   33. Говорящи компютърни речници и справочници.
 
 
 
 
   34. Географски карти, скици, глобуси и други картографски материали с
релефни и Брайлови означения.
 
 
 
 
   35. Училищни пособия с едрошрифтови, Брайлови, релефни, звукови и
синтетичноговорни индикации и надписи.
 
 
 
 
   36. Прибори за линейно пространствено измерване (метри, ролетки,
шублери и др.) с релефна, звукова или говорна индикация.
 
 
 
 
   37. Механичен часовник с релефен циферблат (Брайлови часовници) и
резервни части за тях.
 
 
 
 
   38. Електронни говорящи часовници.
 
 
 
 
   39. Сигнални часовници за измерване на време до 60 минути с релефен
циферблат или синтетичен говор.
 
 
 
 
   40. Електронни калкулатори със синтетичен говор.
 
 
 
 
   41. Термометри за телесна или стайна температура с релефно скална,
звукова или синтетичноговорна индикация.
 
 
 
 
   42. Апарати за измерване на пулс и кръвно налягане с релефно скална
или говорна индикация.
 
 
 
 
   43. Дозатори за лекарства.
 
 
 
 
   44. Спринцовки за автоматично дозиране на инсулин.
 
 
 
 
   45. Електронни индикатори за ниво на течност в малък обем.
 
 
 
 
   46. Помощни приспособления за разливане, пресипване и дозиране на
течни и твърди насипни вещества.
 
 
 
 
   47. Домакински везни с релефно скална или синтетичноговорна индикация.
 
 
 
 
   48. Шахове, забавни игри с релефни или Брайлови означения и надписи.
 
 
 
 
   49. Помощни прибори за акордиране на пиана от хора с увредено зрение.
 
 
 
 
   50. Помощни прибори - вибратори за работещи слепи масажисти.
 
 
 
 
   51. Електромагнитни щифтове за автоматични телефонни централи за
работещи слепи телефонисти.
 
 
 
 
   52. Всички други прибори, излъчващи информация чрез синтетичен говор
или с Брайлова индикация.
 
 
 
 
   53. Помощни средства за битово самообслужване на инвалиди с дисфункция
на горни и долни крайници.