НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ И КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМОЩНИ СРЕДСТВА, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, ПОСОЧЕНИ В СПИСЪЦИТЕ ПО ЧЛ. 35Г, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 89 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 12.11.2010 Г., ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 54 ОТ 2014 Г.)

В сила от 12.06.2007 г. Издадена от Министерството на труда и социалната политика Обн. ДВ. бр.65 от 10 Август 2007г., изм. ДВ. бр.77 от 25 Септември 2007г.,изм. ДВ. бр.46 от 19 Юни 2009г., изм. ДВ. бр.89 от 12 Ноември 2010г., изм. ДВ. бр.53 от 12 Юли 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.68 от 4 Септември 2012г.,изм. и доп. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.54 от 1 Юли 2014г.

 

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. (1) (Доп. - ДВ, бр. 89 от 2010 г., в сила от 12.11.2010 г.) С тази наредба се определят изискванията за условията и реда за осъществяване и контрол на дейности по:

1. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2014 г.) предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления и съоръжения, посочени в списъка по чл. 35г, ал. 1, т. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания;

2. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2014 г.) предоставяне и ремонт на медицински изделия, предназначени за хората с увреждания, посочени в списъка по чл. 35г, ал. 1, т. 2 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2010 г., в сила от 12.11.2010 г., изм. - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 04.09.2012 г., изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2014 г.) За осъществяване на дейностите при условията и по реда на тази наредба Агенцията за социално подпомагане предоставя целеви помощи по чл. 44, ал. 2 от Закона за интеграция на хората с увреждания. Само медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения, закупени от търговци, които са вписани в регистъра по чл. 35 от Закона за интеграция на хората с увреждания, се финансират от българската държава.

Чл. 2. (1) (Предишен текст на чл. 2 - ДВ, бр. 89 от 2010 г., в сила от 12.11.2010 г., отм. - ДВ, бр. 54 от 2014 г.)

(2) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2010 г., в сила от 12.11.2010 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2014 г.) Агенцията за хората с увреждания контролира дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35г, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

Чл. 2а. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2007 г., в сила от 25.09.2007 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2014 г.) Паричните средства за предоставените помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35г, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания, както и паричните средства за ремонта им, се изплащат по реда на чл. 47 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания.

 

Раздел II.
Условия и ред за вписване в регистъра (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2014 г.)

Чл. 3. (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2014 г.)

Чл. 4. (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2014 г.)

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 04.09.2012 г., отм. - ДВ, бр. 54 от 2014 г.)

Чл. 6. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2010 г., в сила от 12.11.2010 г., отм. - ДВ, бр. 54 от 2014 г.)

Чл. 7. (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2014 г.)

Чл. 8. (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2014 г.)

Чл. 9. (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2014 г.)

Чл. 10. (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2014 г.)

Чл. 10а. (Отм. - ДВ, бр. 54 от 2014 г.)

 

Раздел II.
"а" Изисквания и критерии при предоставяне на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения, предназначени за хората с увреждания (Нов - ДВ, бр. 89 от 2010 г., в сила от 12.11.2010 г.) 

Чл. 10б. (Нов - ДВ, бр. 89 от 2010 г., в сила от 12.11.2010 г.) Обектите, в които се осъществяват дейности по реда на тази наредба, задължително трябва да отговарят на следните критерии:

1. да бъдат адаптирани към нормативно установените стандарти за достъпност на хората с увреждания;

2. да разполагат с площ, достатъчна да бъдат изложени моделите и да се проведе обучение за работа с тях;

3. да има осигурено самостоятелно помещение за прием на граждани, което да е напълно отделено от помещенията, които се използват за други цели.

Чл. 10в. (Нов - ДВ, бр. 89 от 2010 г., в сила от 12.11.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2014 г.) При предоставяне на медицинските изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания производителите и търговците на дребно задължително предоставят на лицето с увреждане и:

1. гаранционна карта на съответното изделие на български език, с посочени адреси и телефони на сервизните бази;

2. инструкция за употреба на изделието на български език;

3. (нова - ДВ, бр. 53 от 2011 г., в сила от 12.07.2011 г.) попълнен приемно-предавателен протокол по образец съгласно приложение № 14 към чл. 43а, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания;

4. (нова - ДВ, бр. 53 от 2011 г., в сила от 12.07.2011 г.) фактура и фискална касова бележка/платежно нареждане.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2014 г.) Производителите и търговците на дребно, осъществяващи дейности по реда на тази наредба, задължително предоставят възможност на лицата с увреждания за изпробване и избор на подходящо медицинско изделие, помощно средство, приспособление и съоръжение, след което лицето писмено да декларира своя избор.

Чл. 10г. (Нов - ДВ, бр. 89 от 2010 г., в сила от 12.11.2010 г.) (1) Търговците на дребно, осъществяващи дейности по реда на тази наредба, задължително водят и съхраняват документация, включваща:

1. копие от заповед на директора на дирекция "Социално подпомагане";

2. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2011 г., в сила от 12.07.2011 г.) приемно-предавателен протокол съгласно приложение № 14 към чл. 43а от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания;

3. (доп. - ДВ, бр. 53 от 2011 г., в сила от 12.07.2011 г.) фактура и фискална касова бележка/платежно нареждане;

4. (отм. - ДВ, бр. 54 от 2014 г.)

5. документи за приети за ремонт медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения;

6. регистър на предоставените изделия, включващ наименование на изделието, данни за трите имена, адрес и ЕГН на правоимащото лице; идентификационни данни на изделието (вид, модел, брой); дата на производство и доставка; дата на получаване на изделието; номер на приемно-предавателен протокол.

7. (нова - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 04.09.2012 г., отм. - ДВ, бр. 54 от 2014 г.)

(2) Производителите по индивидуална поръчка на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения, предназначени за хората с увреждания, задължително водят и съхраняват и следната документация:

1. техническа документация и документи на изработени по поръчка изделия;

2. задание от лекар, съдържащо и името на лекаря и лечебното заведение.

Чл. 10д. (Нов - ДВ, бр. 89 от 2010 г., в сила от 12.11.2010 г., отм. - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 04.09.2012 г.)

Чл. 10е. (Нов - ДВ, бр. 89 от 2010 г., в сила от 12.11.2010 г.) (1) Предоставянето на слухови апарати задължително се извършва в центрове за слухопротезиране.

(2) За осъществяване на дейността по предоставяне на слухови апарати търговците на дребно трябва да разполагат с център за слухопротезиране или да имат сключен договор с такъв.

(3) Центровете по слухопротезиране задължително трябва да отговарят на следните изисквания:

1. да е налице обособено помещение за приемна;

2. да е налице кабинет за индивидуално напасване и обучение за адаптиране към слуховия апарат и техническо обслужване;

3. да е осигурена лаборатория за индивидуални отливки.

(4) Дейностите, които се осъществяват в центровете за слухопротезиране, включват:

1. избор на марка, вид и модел на слуховия апарат;

2. настройка с фирмен софтуер и хардуер;

3. демонстрация на звукови и шумови картини чрез подходяща акустична система, изпробване на няколко апарата;

4. вземане на мярка и/или изработка на индивидуални отливки;

5. обучение за работа със слуховия апарат;

6. осигуряване на консумативи, батерии, индивидуални отливки, акустични тръбички, средства за поддържане на хигиената и др.;

7. приемане за диагностика или ремонт и/или диагностика на рекламиран или дефектирал слухов апарат.

(5) Центровете за слухопротезиране задължително трябва да разполагат със следното оборудване:

1. специализирана компютърна система с възможност за контрол на звука;

2. програматор;

3. фирмени софтуери;

4. техника за вземане на отпечатък на индивидуални отливки.

(6) Персоналът в центровете за слухопротезиране задължително включва поне един специалист по акустика на слуховите апарати (слухопротезист).

(7) В центровете за слухопротезиране задължително се води регистър на слухопротезираните лица.

Чл. 10ж. (Нов - ДВ, бр. 89 от 2010 г., в сила от 12.11.2010 г.) (1) Производителите и търговците на дребно, осъществяващи дейности по реда на тази наредба, задължително трябва да разполагат със сервизна база за гаранционен и извънгаранционен сервиз или да имат сключен договор за осъществяване на ремонтни услуги, когато сервизната база е собственост на друг търговец.

(2) Сервизните бази за гаранционен и извънгаранционен сервиз трябва да отговарят на следните критерии:

1. да е налице обособено помещение за приемна, което да е адаптирано към нормативно установените стандарти за достъпност на хората с увреждания;

2. да са осигурени необходимите според спецификата на съответните изделия помещения, технически средства, инструментална екипировка и уреди;

3. да разполагат с квалифициран персонал за изпълнение на ремонтните дейности.

(3) В сервизните бази за гаранционен и извънгаранционен сервиз на предоставяните медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания задължително се води и съхранява следната документация:

1. вид на поръчката, включващ данни за вид, марка, модел, серия, артикулен номер на изделието;

2. фактура;

3. приемно-предавателен протокол за предаване на ремонтираното изделие;

4. регистър по образец (приложение № 1а) за извършените ремонти, включващ данни за трите имена, адрес и ЕГН на правоимащото лице/упълномощен представител; доставчик; дата на приемане на изделието за ремонт; подробно описание на вида и стойността на извършените ремонтни работи; дата на предаване на ремонтираното изделие.

 

Раздел III.
Изисквания към лицата, осъществяващи дейност по реда на наредбата

Чл. 11. (1) (Доп. - ДВ, бр. 89 от 2010 г., в сила от 12.11.2010 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2014 г.) Лице, вписано в регистъра по чл. 35 от Закона за интеграция на хората с увреждания, е длъжно да води във всеки обект по чл. 35, ал. 4, т. 4 от Закона за интеграция на хората с увреждания регистър на предоставените медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения, консумативи и резервни части за тях съгласно приложение № 2на хартиен носител.

(2) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2011 г., в сила от 12.07.2011 г.) Регистърът по ал. 1 може и да не съдържа част от реквизитите съгласно приложение № 2, когато поради особености на медицинското изделие, помощно средство, приспособление и съоръжение тези реквизити не могат да бъдат вписани поради обстоятелството, че същите липсват за съответното изделие.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 53 от 2011 г., в сила от 12.07.2011 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2014 г.) Към регистъра по ал. 1 задължително се прилага декларация, подписана от лицето с увреждане или упълномощено от него лице, че е било информирано относно начина на ползване и поддържане на медицинското изделие, помощното средство, приспособление или съоръжение съгласно приложение № 3.

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 53 от 2011 г., в сила от 12.07.2011 г.) Лицето по ал. 1 съставя приемо-предавателен протокол съгласно приложение № 14 към чл. 43а, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания.

(5) (Нова - ДВ, бр. 89 от 2010 г., в сила от 12.11.2010 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 53 от 2011 г., в сила от 12.07.2011 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2014 г.) Регистърът и документите по тази наредба се съхраняват в обекта на търговеца в рамките на календарната година.

(6) (Нова - ДВ, бр. 54 от 2014 г.) След изтичане на срока по ал. 5 регистърът и документите се съхраняват от търговеца в рамките на експлоатационния срок на изделието.

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2010 г., в сила от 12.11.2010 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2011 г., в сила от 12.07.2011 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2014 г.) Лице, вписано в регистъра по чл. 35 от Закона за интеграция на хората с увреждания, се задължава в 3-месечен срок от датата на регистрацията да започне осъществяване на дейностите, за които е регистрирано.

(2) Ежегодно до 30 октомври на текущата година:

1. търговците на дребно се задължават да представят в Агенцията за хората с увреждания анализ на цените на съответните продавани медицински изделия съобразно фактурите, издадени от търговците на едро;

2. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2014 г.) производителите се задължават да представят в Агенцията за хората с увреждания анализ на цените на произвежданите от тях медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения, предназначени за хората с увреждания.

 

Раздел IV.
Контрол и административнонаказателна отговорност (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2010 г., в сила от 12.11.2010 г.) 

Чл. 13. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2010 г., в сила от 12.11.2010 г.) (1) Контролът по спазване на критериите и изискванията за предоставяне на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения, предназначени за хората с увреждания по реда на тази наредба, се осъществява съвместно или поотделно от Агенцията за хората с увреждания и Агенцията за социално подпомагане.

(2) Изпълнителният директор на Агенцията за хората с увреждания със заповед утвърждава месечни планове за извършване на проверки на дейностите, осъществявани по реда на тази наредба.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2014 г.) Всички лица, вписани в регистъра по чл. 35 от Закона за интеграция на хората с увреждания, са длъжни да оказват съдействие при осъществяване на проверките, да съхраняват и предоставят при поискване пълна информация за извършваната от тях дейност.

(4) Проверки за спазване на критериите и изискванията за осъществяване на дейностите по реда на тази наредба се извършват и по сигнали на граждани или служители, както и по инициатива на Агенцията за хората с увреждания и/или Агенцията за социално подпомагане.

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2010 г., в сила от 12.11.2010 г.) (1) Контролът по чл. 13, ал. 1 се осъществява от определени служители от изпълнителните директори на Агенцията за хората с увреждания и Агенцията за социално подпомагане.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) При необходимост регионалните здравни инспекции оказват съдействие на длъжностните лица, които осъществяват контрол по спазване на медицинските условия за назначените медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения, предназначени за хората с увреждания.

(3) Контролът, осъществяван от Агенцията за хората с увреждания върху дейността на лицата, осъществяващи дейност по реда на тази наредба, включва проверка на:

1. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2014 г.) изискуемата документация по тази наредба;

2. съответствието между предлаганите изделия с подадените в Агенцията за хората с увреждания списъци с изделия;

3. помещенията, в които се осъществява дейност по тази наредба, за съответствие с нормативно установените стандарти за достъпност на хората с увреждания;

4. помещенията за прием на граждани;

5. спазване на критериите и изискванията, установени с тази наредба, за осъществяване на дейностите.

(4) Контролът, осъществяван от Агенцията за социално подпомагане върху дейността на дирекциите "Социално подпомагане", включва проверка на:

1. спазване на лимитите за отпускане на целева помощ за покупка, изработване и/или ремонт на медицинските изделия, помощните средства, приспособления и съоръжения;

2. (изм. - ДВ, бр. 54 от 2014 г.) досиетата на лицата, получили целева помощ за покупка, изработване и/или ремонт на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения, медицински документи, екземпляр от заповедите за отпуснатите целеви помощи, приемно-предавателни протоколи за получените медицинските изделия, помощните средства, приспособления и съоръжения, относно съответствието им със списъка по чл. 83, ал. 2 от Закона за медицинските изделия и регистъра по чл. 35г от Закона за интеграция на хората с увреждания;

3. регистрационния дневник на лицата, получили заповед за отпускане на целевата помощ, в който се отбелязва № и дата на заповедта;

4. картотеката - извлечение от регистъра на лицата по чл. 35, ал. 1 ЗИХУ (търговците);

5. разходооправдателните документи, удостоверяващи използваното право по чл. 45 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания;

6. изискването за връщане на медицинското изделие, помощно средство, приспособление и съоръжения след преустановяване на ползването им и недопускане на замяна, продажба или дарение в рамките на експлоатационния срок;

7. разходооправдателен документ на лицата, закупили за своя сметка отпуснатите им МИПСПС.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 54 от 2014 г.) При изпълнение на контролните си функции съответните длъжностни лица от Агенцията за хората с увреждания и Агенцията за социално подпомагане извършват насрещни проверки на правоимащи лица и на лицата, вписани в регистъра по чл. 35 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2010 г., в сила от 12.11.2010 г., изм. - ДВ, бр. 54 от 2014 г.) (1) За извършените проверки длъжностните лица по чл. 14, ал. 1 съставят констативни протоколи.

(2) При констатирани нарушения длъжностните лица с констативния протокол дават предписания и срок за отстраняването им.

(3) Констативният протокол се изготвя в еднообразни екземпляри за всяка една от страните и се връчва срещу подпис на лицето.

(4) Лицето има право да направи възражение пред изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания в 7-дневен срок от връчване на констативния протокол.

(5) При неизпълнение на дадените предписания по ал. 2 на лицето се налага глоба или имуществена санкция в размер от 10 000 до 20 000 лв., ако не подлежи на по-тежко административно наказание по специален закон и деянието не съставлява престъпление.

(6) Нарушенията по ал. 5 се установяват с акт на служители от Агенцията за хората с увреждания, а наказателното постановление се издава от изпълнителния директор на Агенцията за хората с увреждания или от оправомощено от него длъжностно лице.

(7) Актовете за установяване на нарушения и наказателните постановления се съставят и обжалват по реда на Закона за административните нарушения и наказания.

Чл. 16. (Нов - ДВ, бр. 89 от 2010 г., в сила от 12.11.2010 г.) Предоставените медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения на хората с увреждания не се заменят в експлоатационния срок, когато са загубени, повредени, унищожени в резултат на виновно поведение, небрежност или непредпазливост от правоимащото лице.

Чл. 17. (Нов - ДВ, бр. 68 от 2012 г., в сила от 04.09.2012 г.) Когато при изпълнение на контролните си функции по тази наредба длъжностните лица от Агенцията за хората с увреждания и Агенцията за социално подпомагане установят нарушение на защитата на хората с увреждания като потребители, те съдействат на Комисията за защита на потребителите, като:

1. я уведомяват за случаи, в които считат, че е налице нарушение на Закона за защита на потребителите;

2. участват в извършването на съвместни проверки.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. (изм. - ДВ, бр. 89 от 2010 г., в сила от 12.11.2010 г.) "Център за слухопротезиране" е обект, в който се извършват следните дейности: слухоувреденото лице избира марката и модела на подходящ слухов апарат; извършва се необходимата проба, настройка и програмиране на слуховия апарат със специален софтуер; взема се мярка за изработване на индивидуална отливка за слухов апарат и извършване на гаранционно и извънгаранционно обслужване.

2. "Лицата, осъществяващи дейност по тази наредба" са търговци, извършващи търговия на дребно по смисъла на Закона за медицинските изделия или търговия с помощни средства, приспособления и съоръжения.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1а. (Нов - ДВ, бр. 77 от 2007 г., в сила от 25.09.2007 г.) За лица, които не са изпълнили дадените им предписания до влизане в сила на тази наредба, се прилага редът по чл. 14, ал. 3 - 7.

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 35, ал. 5 от Закона за интеграция на хората с увреждания и влиза в сила от 12.VI.2007 г.

§ 3. Наредба № 1 от 2007 г. за условията и реда за производство, внос, продажба и поддържане на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания(ДВ, бр. 30 от 2007 г.) се отменя.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2007 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМОЩНИ СРЕДСТВА, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, ПОСОЧЕНИ В СПИСЪЦИТЕ ПО ЧЛ. 35А, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (ОБН. - ДВ, БР. 77 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 25.09.2007 Г.)

§ 6. (1) Лицата, които имат валидна регистрация в Агенцията за хората с увреждания към 12.VI.2007 г. и не са регистрирани по реда на Наредба № 2 от 2007 г. поради обективна невъзможност за вписване в регистъра, ако желаят да продължат дейността си и не са регистрирани като търговци на едро в Изпълнителната агенция по лекарствата, трябва да подадат заявление за вписване, придружено със следните документи:

1. списък на помощните средства, приспособления, съоръжения и медицинските изделия, предназначени за хора с увреждания, които ще предоставят по реда на тази наредба;

2. списък на обектите, в които се извършват дейности по реда на наредбата;

3. декларация за количествата медицински изделия за хората с увреждания, налични по § 10от преходните и заключителните разпоредби на Закона за медицинските изделия, както и за наличните помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания към 12.VI.2007 г. съгласно приложение № 5;

4. декларация, че медицинските изделия, предназначени за хора с увреждания, са регистрирани по реда на Закона за медицинските изделия;

5. декларация за съответствие на обектите по т. 2 с чл. 12, ал. 1, т. 2 и 3 от Наредба № 2 от 2007 г.

(2) Заявлението по ал. 1 се подава в двуседмичен срок от датата на влизане в сила на тази наредба.

(3) Агенцията за хората с увреждания вписва в регистъра по чл. 2 лицата по ал. 1 в двуседмичен срок от подаване на заявлението.

(4) Предоставените от лицата по ал. 1 помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания, се изплащат по реда на чл. 47 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания.

(5) До 31.ХII.2007 г. лицата по ал. 1 са длъжни да приведат документите си за осъществяване на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания в съответствие с разпоредбите на тази наредба.

§ 7. Паричните средства за медицинските изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания, предоставени за периода от 12.VI.2007 г. до един месец от датата на влизане в сила на тази наредба от лицата, които към 12.VI.2007 г. имат валидна регистрация в Агенцията за хората с увреждания, се изплащат по реда на чл. 47 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания.

§ 8. Поддръжката и ремонтите за медицински изделия и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания, предоставени от лица, които към 12.VI.2007 г. имат валидна регистрация, се изплащат от Агенцията за хората с увреждания в рамките на експлоатационния им срок.

§ 9. Лицата, регистрирани по реда на Наредба № 2 от 2007 г., са длъжни да представят в Агенцията за хората с увреждания документите по § 2, § 3 и § 6, ал. 1, т. 3 в едномесечен срок от датата на влизане в сила на тази наредба.

§ 10. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".

 

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2007 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМОЩНИ СРЕДСТВА, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, ПОСОЧЕНИ В СПИСЪЦИТЕ ПО ЧЛ. 35А, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (ОБН. - ДВ, БР. 46 ОТ 2009 Г.)

§ 2. Агенцията за хората с увреждания предоставя информация на Изпълнителната агенция по лекарствата за вписаните в регистъра по чл. 2 лица в едномесечен срок от влизане в сила на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2007 г. за изискванията за осъществяване на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35а, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с увреждания.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2007 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМОЩНИ СРЕДСТВА, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, ПОСОЧЕНИ В СПИСЪЦИТЕ ПО ЧЛ. 35А, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (ОБН. - ДВ, БР. 89 ОТ 2010 Г., В СИЛА ОТ 12.11.2010 Г.)

§ 17. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

§ 18. (1) Лицата, регистрирани до влизане в сила на наредбата, са длъжни в срок до 31 март 2011 г. да приведат документите и обектите си за осъществяване на дейностите по предоставяне на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания в съответствие с критериите и изискванията на тази наредба.

(2) При неизпълнение на задълженията по ал. 1 лицата се заличават служебно от регистъра по чл. 2.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ И КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМОЩНИ СРЕДСТВА, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, ПОСОЧЕНИ В СПИСЪЦИТЕ ПО ЧЛ. 35А, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (ОБН. - ДВ, БР. 53 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 12.07.2011 Г.)

§ 8. (1) Издадените фактури до влизане в сила на това изменение на наредбата от лицата, регистрирани по реда на тази наредба, следва да са оформени съгласно изискванията наЗакона за счетоводството и Закона за данъка върху добавената стойност, като могат и да не съдържат част от изискуемите реквизити от регистъра по чл. 11, ал. 1, когато поради особености на медицинското изделие, помощно средство, приспособление и съоръжение тези реквизити не могат да бъдат вписани поради обстоятелството, че същите липсват за съответното изделие.

(2) Фактурите по ал. 1 се представят в Агенцията за социално подпомагане в срок до 31 юли 2011 г.

§ 9. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ И КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМОЩНИ СРЕДСТВА, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, ПОСОЧЕНИ В СПИСЪЦИТЕ ПО ЧЛ. 35А, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (ОБН. - ДВ, БР. 68 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 04.09.2012 Г.)

§ 7. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 2 ОТ 2007 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ И КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМОЩНИ СРЕДСТВА, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, ПОСОЧЕНИ В СПИСЪЦИТЕ ПО ЧЛ. 35А, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (ОБН. - ДВ, БР. 27 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 15.03.2013 Г.)

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

 

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ И КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПОМОЩНИ СРЕДСТВА, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ И СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ И МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, ПОСОЧЕНИ В СПИСЪЦИТЕ ПО ЧЛ. 35А, АЛ. 1 ОТ ЗАКОНА ЗА ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ (ОБН. - ДВ, БР. 54 ОТ 2014 Г.)

§ 14. Навсякъде в наредбата думите "чл. 35а" се заменят с "чл. 35г".

 

Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1 (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2010 г., в сила от 12.11.2010 г., отм. - ДВ, бр. 54 от 2014 г.)

 

Приложение № 1а към чл. 10ж, ал. 3, т. 4 (Ново - ДВ, бр. 89 от 2010 г., в сила от 12.11.2010 г.)


 

Регистър за извършените ремонти на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения, консумативи и резервни части за тях

Наименование на лицето, седалище, адрес, телефон

Обект..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Месец: ...................................../20 ...... г.

 

 

Наимено- вание на медицин- ското изделие, помощно средство, приспо- собление и съоръжения, консумативи и резервни части

Вид/ марка/ модел

Сериен номер

Арти- кулен номер

Дос- тав- чик

Брой

Дата на приемане на изделието за ремонт

Вид на ремонта/ подробно описание на видовете ремонтни дейности

Стойност на ре- монтните дейности

Данни за лицето с увреж- дания /трите имена, ЕГН и адрес и/или данни за упълно- мощеното лице

Дата и място на предаване на изделието

№ на приемно- предава- телен прокол

Подпис

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата и подпис на отговорник сервиз/упълномощен представител:

 

 

Приложение № 2 към чл. 11, ал. 1 (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2010 г., в сила от 12.11.2010 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2011 г., в сила от 12.07.2011 г.)


 

Регистър за предоставяне на медицински изделия, помощни средства, приспособления и съоръжения, консумативи и резервни части за тях

 

Наименование на лицето, седалище, адрес, телефон

Обект ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Месец: ...................................../20 ...... г.

 

 

Наимено- вание на медицин- ското изделие, помощно средство, приспо- собление и съоръжения, консумативи и резервни части

Вид/ марка/ модел

Сериен номер

Арти- кулен номер

Дос- тав- чик

Брой

Фирма произво- дител/ държава

Данни за лицето с увреж- дания (трите имена, ЕГН и адрес)

Данни за упълно- мощеното лице (трите имена, ЕГН и адрес)

Дата и място на получаване на меди- цинското изделие, помощно средство, присп- собление и съоръжение, консумативи и резервни части

Подпис

№ на приемно- предава- телен прокол

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата и подпис на търговец/упълномощен представител:

 

 

Приложение № 3 към чл. 11, ал. 3 (Изм. - ДВ, бр. 89 от 2010 г., в сила от 12.11.2010 г., предишно Приложение № 3 към чл. 11, ал. 2 - ДВ, бр. 54 от 2014 г.)


 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

Долуподписаният .............................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................

(правоимащо лице или упълномощено лице)

с ЕГН ......................................., л.к. № .................................., изд. на ................................................................................................................................

от ..........................................., адрес: ...............................................................................................................................................................................

и телефон ...................................................................................................................................................................................................................................

 

Декларирам, че съм информиран от ...........................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................

(трите имена на лицето, предало стоката)

относно начина на ползване и поддържане на полученото от мен медицинско изделие, помощно средство (приспособление, съоръжение)

...............................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................

за условията за гаранция и сервиз, както и за съответните мерки/норми за безопасност при експлоатация и поддръжка.

Декларирам, че ми е предоставена възможност за изпробване на медицински изделия, помощни средства, приспособления, съоръжения и съм направил самостоятелен избор.

 

 

................................................

 

ДЕКЛАРАТОР ...........................................................................................................

(дата)

 

(подпис)

.............................................

 

 

(място на

 

 

деклариране)

 

 

 

 

 

 

Приложение № 4 към чл. 11, ал. 3 (Отм. - ДВ, бр. 53 от 2011 г., в сила от 12.07.2011 г.)

 

Приложение № 5 към § 6, ал. 1, т. 3 (Ново - ДВ, бр. 77 от 2007 г., в сила от 25.09.2007 г.)


 

ДЕКЛАРАЦИЯ

 

Долуподписаният ............................................................................................................................................................................................

(правоимащо лице или упълномощено лице)

.................................................... с ЕГН ................................................................,

л.к № ......................................................................................................................,

изд. на ............................... от ...............................................................................,

адрес: ............................................................. и телефон ....................................................................................................................

 

Декларирам, че притежавам следните количества:

I. Медицински изделия за хората с увреждания, налични по § 10 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за медицинските изделия:

1. Склад за търговия на едро:

- адрес: .....................................................................................................................................................................................................

- количество от съответния вид: ..........................................................................................................................................................................

2. Аптека:

- адрес: .....................................................................................................................................................................................................

- количество от съответния вид: ..........................................................................................................................................................................

3. Дрогерия:

- адрес: .....................................................................................................................................................................................................

- количество от съответния вид: ..........................................................................................................................................................................

4. Оптика:

- адрес: .....................................................................................................................................................................................................

- количество от съответния вид: ..........................................................................................................................................................................

5. Друг търговски обект:

- адрес: .....................................................................................................................................................................................................

- количество от съответния вид: ..........................................................................................................................................................................

II. Помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания, налични към 12.VI.2007 г.:

- адрес на съответния обект ................................................................................................................................................................................

- количество от съответния вид: ..........................................................................................................................................................................

 

 

................................

 

(дата)

 

................................

ДЕКЛАРАТОР .................

(място на

(подпис)

деклариране)