ИНСТРУКЦИЯ ЗА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД В СИСТЕМАТА НА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

Издадена от Министерството на образованието, науката и технологиите Обнародвана, ДВ, бр. 61 от 1996 г.

 

Раздел I

Общи положения

Чл. 1. С тази инструкция се определят изискванията за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в просветните звена.

Чл. 2. Инструкцията се отнася за всички участници в предучилищното възпитание или в учебно-възпитателния процес и/или в трудовата дейност в просветните звена и урежда техните права и задължения по осигуряване и контролиране на безопасните условия на възпитание, обучение и труд.

 

Раздел II

Изисквания за осигуряване на безопасни условия

на възпитание, обучение и труд

Чл. 3. (1) За осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд при провеждането на възпитателна, учебна (теоретично и практическо обучение) и извънучилищна дейност и при извършване на трудови дейности в просветните звена да се спазват установените в Република България единни правила, норми и изисквания по отношение на:

собствени, наети или предоставени за ползване машини, съоръжения, апарати, уреди, технологични линии, инструменти, материали и вещества;

силови и осветителни електрически инсталации; отоплителни, вентилационни, климатични и аспирационни инсталации; водопроводни и канализационни инсталации;

строителни конструкции;

подемно-транспортни съоръжения;

вибрации, шум, чистота на въздуха, осветеност и лъчения;

ергономични условия на възпитание, обучение и труд;

микроклимат (температура и влажност на въздуха);

работно облекло, лични предпазни средства, специално работно облекло;

съоръжения и медикаменти за долекарска помощ;пренасяне на товари;

организирано от просветното звено придвижване на деца, ученици, педагогически и непедагогически персонал като пешеходци или пътници в транспортни средства.

(2) За осигуряване на безопасни условия се спазват установените в Република България правила, норми и изисквания, когато ученици, педагогически и непедагогически персонал или лица от други организации извършват самостоятелно или съвместно следните дейности:

ремонт, монтаж и демонтаж на машини, апарати, технологични линии и подемно-транспортни съоръжения;

ремонт на силови и осветителни електрически инсталации; отоплителни, вентилационни, климатични и аспирационни инсталации; водопроводни и канализационни инсталации;

строително-монтажни дейности по собствени или наети сгради за възпитателна, учебна (теоретично и практическо обучение) и трудова дейност;

строително-монтажни дейности на двора на просветното звено, на собствени или наети площадки или на терени извън територията му;

товаро-разтоварни и транспортни дейности.

Чл. 4. В просветните звена се спазват и установените в Република България отраслови и ведомствени правила и нормали за безопасни условия на труд, съответстващи на дейността им.

 

Раздел III

Организация и контрол на дейностите по осигуряване на

безопасни условия на възпитание, обучение и труд.

Чл. 5. (1) Просветните звена разработват собствени правилници за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд.

Правилникът по ал. 1 се отнася за децата, учениците, педагогическия и непедагогическия персонал от просветното звено, както и за лицата, които по различни поводи се намират в детската градина, учебната сграда, учебните цехове, работилниците, производствените участъци, площадките, терените.

Правилникът по ал. 1 включва:

конкретизираните изисквания по чл. 3 и 4;

задълженията за провеждане на инструктаж по безопасни условия на възпитание, обучение и труд от учители и от оторизирани лица;

задълженията за провеждане на инструктаж по безопасност на труда при дейностите по чл. 3, ал. 2;

задълженията за водене и съхранение на книга за инструктажите по т. 2 и 3;

задълженията на длъжностните лица за материално-техническото осигуряване на дейностите по безопасност на възпитанието, обучението и труда;

задълженията на педагогическия и непедагогическия персонал по осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд;

задълженията на длъжностното лице, определено със заповед на директора на просветното звено, осъществяващо координация и контрол по осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд;

задълженията за включване мерки за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в договорите за практическото обучение на учениците;

задълженията на длъжностните лица при организиране на извънучилищни дейности по осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд за опазване на живота и здравето на учениците в тях;

задълженията на длъжностните лица за разработване на инструкции за безопасна работа и поставянето им по работните места и машините и за означаване и маркиране на опасните зони по работните места, проходи, площадки и др.;

задълженията на длъжностните лица при организираното от просветните звена придвижване на деца, ученици, педагогически и непедагогически персонал;

задълженията на директора на просветното звено при сключване на договори с други организации за самостоятелно или съвместно изпълнение на ремонтни, строително-монтажни, товаро-разтоварни и транспортни дейности за включване на мерки по осигуряване на безопасни условия на обучение и труд.

Правилникът по ал. 1 се утвърждава от директора на просветното звено не по-късно от началото на учебната година.

Правилникът по ал. 1 се актуализира преди въвеждане на нови машини, съоръжения и технологии, материали и вещества, при разкриване на нови работни места и дейности, профили, специалности и професии, при изменение на правилата, нормите, изискванията и нормалите по чл. 3 и 4.

Директорът на просветното звено организира запознаването на децата, учениците, педагогическия, непедагогическия персонал и родителите с правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд. Чл. 6. Директорът на просветното звено осъществява взаимодействие и координация с органите на Министерството на труда и социалните грижи, Министерството на здравеопазването, Министерството на вътрешните работи, Министерството на околната среда, отрасловите министерства и ведомства и местните органи на държавната власт в дейността си по осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд.

Чл. 7. Директорът на просветното звено организира регистрирането, отчитането и анализирането на злополуките и професионалните заболявания по установения в Република България ред.

Чл. 8. Директорът на просветното звено незабавно уведомява регионалните инспекторати на Министерството на образованието, науката и технологиите, регионалните инспекции по труда, органите на Министерството на вътрешните работи, прокуратурата и Гражданска защита в случаите на тежки или със смъртен изход злополуки и на тежки аварии.

Чл. 9. В края на учебната година педагогическият съвет или съответният орган за управление на обслужващото звено анализира безопасността на възпитанието, обучението и труда и предприема мерки за подобряването й.

Чл. 10. Директорът на просветното звено контролира спазването на изискванията по осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд и отговаря за тяхното изпълнение.

Чл. 11. (1) Регионалните инспекторати на Министерството на образованието, науката и технологиите:

контролират спазването на правилниците по чл. 5, ал. 1 за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в просветните звена на територията на региона;

взаимодействат с местната администрация, регионалната инспекция по труда, Хигиенно-епидемиологичната инспекция, регионалната инспекция по опазването на природната среда, органите на Министерството на вътрешните работи за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в просветните звена;

организират съвместно с регионалната инспекция по труда обучението на директорите и длъжностните лица, задължени да осъществяват дейности за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в просветните звена;

участват в анализирането на трудови злополуки, професионални заболявания и тежки аварии, станали на територията на региона. При тежки или със смъртен изход злополуки и при тежки аварии незабавно уведомяват министъра на образованието, науката и технологиите.

(2) Началникът на регионалния инспекторат на Министерството на образованието, науката и технологиите определя със заповед експерта, който координира дейностите за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в просветните звена на територията на региона. Чл. 12. Министерството на образованието, науката и технологиите:

събира информация и контролира дейностите по осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд;

поддържа връзки и взаимодействия с Министерството на труда и социалните грижи, Министерството на здравеопазването, Министерството на вътрешните работи, Министерството на околната среда, отрасловите министерства и ведомства и местните органи на държавната власт по осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд;

извършва анализ и оценка на състоянието на безопасността на възпитанието, обучението и труда, трудовия травматизъм и професионалните заболявания, тежките трудови злополуки и аварии в просветните звена;

организира обучение на експертите от регионалните инспекторати на Министерството на образованието, науката и технологиите, координиращи дейностите за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. В инструкцията детските градини, училищата и обслужващите звена се наричат за краткост "просветни звена".

§ 2. По смисъла на тази инструкция в термина "безопасни условия на възпитание, обучение и труд" се включват и хигиенните условия и противопожарната охрана.

Преходни и заключителни разпоредби

§ 3. Просветните звена до 10.IX.1996 г. разработват и утвърждават Правилник за

осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд.

§ 4. Тази инструкция се издава на основание чл. 275 от Кодекса на труда (обн.,

ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.; изм. и доп., бр. 6 от 1988 г., бр. 21, 30 и 94 от

1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г., бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г., изм., бр.

87 от 1995 г.; изм. и доп., бр. 2 от 1996 г.) във връзка с ПМС No 9 от 1995 г.

за неотложни мерки за осигуряване на безопасни условия на труд (ДВ, бр. 9 от

1995 г.) и Наредба No 4 от 1994 г. за осигуряване на безопасни условия на труд

(ДВ, бр. 76 от 1994 г.)

§ 5. Инструкцията влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".