НАРЕДБА № 10 ОТ 19 ЮНИ 2014 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И СПАЗВАНЕ НА СЕДМИЧНИТЕ УЧЕБНИ РАЗПИСАНИЯ

В сила от 01.09.2014 г. Издадена от Министерството на здравеопазването Обн. ДВ. бр.54 от 1 Юли 2014г. 

 

Чл. 1. С тази наредба се определят здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания на задължителните учебни часове в училищата.

Чл. 2. Седмичните учебни разписания трябва да осигуряват условия за най-добро усвояване на учебното съдържание при най-малка степен на умора и опазване здравето на учениците.

Чл. 3. (1) Седмичните учебни разписания включват дневните разписания за всеки учебен ден от седмицата.

(2) Учебните предмети в дневното разписание се подреждат в последователност, осигуряваща оптимална работоспособност.

(3) В рамките на учебния ден се осигурява минимум един час за учебните предмети от културно-образователните области "Изкуства", "Бит и технологии" или "Физическа култура и спорт" за учениците в основната образователна степен. В случай че учениците се обучават по учебен план, който не предвижда изучаването на учебни предмети от някоя от посочените три културно-образователни области, учебните предмети от останалите (две или една) от тях се разпределят в максимално повече учебни дни.

(4) В рамките на учебния ден се допускат до два предмета от една културно-образователна област.

Чл. 4. (1) Задължителните учебни часове за всеки от дните, включени в седмичното учебно разписание, не може да са повече от:

1. пет учебни часа за учениците от начален етап на основната образователна степен (I - IV клас);

2. шест учебни часа за учениците от прогимназиален етап на основната образователна степен (V - VIII клас);

3. седем учебни часа в два дни от седмицата за учениците от гимназиален етап на средната образователна степен (IX - XII клас).

(2) Изискванията по ал. 1, т. 3 се отнасят за гимназиалния етап за всички видове училища, с изключение на училищата, в които обучението се осъществява по учебни планове, утвърдени на основание чл. 5 от Наредба № 6 от 2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование (ДВ, бр. 54 от 2001 г.).

Чл. 5. При последователно провеждане на учебни часове по един и същ учебен предмет в рамките на учебния ден задължително се осигурява почивка след всеки учебен час.

Чл. 6. (1) При целодневна организация на учебния ден, когато задължителните учебни часове се провеждат до обяд, а самоподготовката, занимания по интереси, спорт и организиран отдих се провеждат след обяд, в последните два учебни часа не се провежда самоподготовка.

(2) При целодневна организация на учебния ден, когато задължителните учебни часове се провеждат през целия ден и се съчетават със самоподготовка, занимания по интереси, спорт и организиран отдих, задължителните учебни часове след обяд се провеждат до втория учебен час.

(3) При целодневна организация на учебния ден, включително в училищата по спорт, по изкуства, по култура и средищните училища, се осигуряват не по-малко от 30 минути за обедно хранене на учениците и 30 минути за организиран отдих преди началото на учебните занимания след обяд.

(4) Допуска се ал. 1 и 2 да не се прилагат за средищните училища, които не могат да отговорят на изискванията им, поради спецификата на организацията на целодневното обучение в тях, местоположението им, броят пътуващи ученици от съседни населени места и други специфични обстоятелства.

Чл. 7. Часът на класа и учебният час по учебния предмет "Физическо възпитание и спорт", който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности и на открито, се включват в седмичното разписание на учебните занятия извън броя на задължителните учебни часове.

Чл. 8. (1) Директорът на всяко училище назначава със заповед комисия за изготвянето на седмичните учебни разписания.

(2) В комисията задължително участва медицинският специалист от здравния кабинет в училището.

(3) Седмичните учебни разписания за всеки учебен срок се утвърждават от директора на училището не по-късно от 3 дни преди започването му.

Чл. 9. (1) Утвърденото от директора на училището седмично учебно разписание се представя в съответната регионална здравна инспекция (РЗИ) до 10 дни след началото на първия, съответно на втория учебен срок, и до 5 дни след всяка промяна на седмичното учебно разписание, като учебните предмети се посочват с пълното им наименование, без кодове и без имената на учителите.

(2) В случаите по чл. 6, ал. 4 директорът на средищното училище прилага към утвърденото седмично учебно разписание в началото на всяка учебна година уведомление до РЗИ за причините, поради които не могат да бъдат спазени изискванията на чл. 6, ал. 1 и 2.

Чл. 10. (1) Регионалната здравна инспекция в срок до 15 дни от представянето на седмично учебно разписание изготвя протокол за оценка на седмичното учебно разписание в три екземпляра по образец съгласно приложението. Първият се предоставя на директора на училището, вторият - на съответния регионален инспекторат по образование, а третият се съхранява в РЗИ.

(2) Седмичните учебни разписания на учебните занятия се оценяват за всяко училище на базата на съответствието им с изискванията на наредбата.

(3) Оценката на седмичните учебни разписания се извършва чрез оценяване на дневните разписания на всяка паралелка.

Чл. 11. (1) Седмичните учебни разписания, които отговарят на изискванията на наредбата, се заверяват с печат на РЗИ и подпис на оценяващото длъжностно лице.

(2) Заверените седмични учебни разписания заедно с протокола за оценка на седмичното учебно разписание се предоставят на директора на училището.

(3) Седмичните учебни разписания, които не отговарят на изискванията на наредбата, се изпращат обратно в училището с протокол за оценка на седмичното учебно разписание, в който се посочват несъответствията и препоръките.

(4) Директорите на училищата представят коригираните в съответствие с дадените препоръки седмични учебни разписания в съответната РЗИ до 5 дни от получаването на документите по ал. 3.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на наредбата "културно-образователни области" са културно-образователните области по смисъла на чл. 10 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.

 

Заключителни разпоредби

§ 2. Наредбата влиза в сила от 1 септември 2014 г.

§ 3. Тази наредба се издава на основание чл. 34, ал. 2 във връзка с § 1, т. 11, буква "ж" от допълнителните разпоредби на Закона за здравето и отменя Наредба № 24 от 2006 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните разписания на учебните занятия (ДВ, бр. 78 от 2006 г.).

§ 4. Контролът по спазване на наредбата се осъществява от регионалните здравни инспекции.

 

Приложение към чл. 10, ал. 1


 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Регионална здравна инспекция гр. ................................................................................................................................................

Утвърдил:

(име и подпис,

директор на РЗИ)

 

ПРОТОКОЛ № ... ... ... .. от ... ... ... ... г.

ЗА ОЦЕНКА НА СЕДМИЧНОТО УЧЕБНО РАЗПИСАНИЕ

Училище ...........................................................................................................................................................................

Адрес .................................................................................................................................................................................

Брой паралелки ..................................................................................................................................................................

Брой ученици в училището .........................................................................................................................................................

1. Допуснати са следните нарушения:

1.1. по чл. 3 ........................................................................................................................................................................

(посочват се паралелки, в които има допуснати нарушения) .....................................................................................................................

1.2. по чл. 4 ........................................................................................................................................................................

(посочват се паралелки, в които има допуснати нарушения) .....................................................................................................................

1.3. по чл. 5 ........................................................................................................................................................................

(посочват се паралелки, в които има допуснати нарушения) .....................................................................................................................

1.4. по чл. 6 ........................................................................................................................................................................

(посочват се паралелки, в които има допуснати нарушения) .....................................................................................................................

2. Заключение: ..................................................................................................................................................................

(седмичното учебно разписание отговаря или не отговаря на изискванията на Наредба № 10 от 2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания)

3. Препоръки: ........................................................................................................................................................................

(ако е необходимо) ...............................................................................................................................................................

Извършил оценката: ...............................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

(име, длъжност и подпис)