НАРЕДБА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА

В сила от 01.01.2002 г. Приета с ПМС № 32 от 11.02.2002 г. Обн. ДВ. бр.19 от 19 Февруари 2002г., изм. ДВ. бр.74 от 30 Юли 2002г., изм. ДВ. бр.19 от 9 Март 2004г., изм. ДВ. бр.15 от 16 Февруари 2007г., изм. ДВ. бр.13 от 17 Февруари 2009г., изм. ДВ. бр.67 от 21 Август 2009г., изм. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2010г., изм. ДВ. бр.13 от 11 Февруари 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.16 от 24 Февруари 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.33 от 5 Април 2013г.,изм. и доп. ДВ. бр.17 от 28 Февруари 2014г., изм. ДВ. бр.55 от 4 Юли 2014г.

 

Чл. 1. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г.) Паричните обезщетения за безработица, придобити при условията на чл. 54а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), се отпускат въз основа на заявление по образец съгласно приложение № 1, към което се прилагат:

1. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.04.2014 г.)

2. (изм. - ДВ, бр. 19 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г.)

3. акт за прекратяване на правоотношението;

4. (доп. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) документи, удостоверяващи общ и/или служебен трудов стаж, и/или осигурителен стаж, и/или стаж, зачетен на основание на международен договор в областта на социалното осигуряване, по който Република България е страна;

5. (отм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г.)

(2) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., доп. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.)

(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Паричните обезщетения за безработица, придобити при условията на чл. 230 и231 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, се отпускат въз основа на заявление по образец съгласно приложение № 3, към което се прилагат:

1. (отм. - ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.04.2014 г.)

2. акт за прекратяване на правоотношението;

3. (изм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) удостоверение на командира (началника) на военното формирование, в което е преместен военнослужещият, за датата на преместване и/или за времето на участие в международна операция (мисия);

4. копие от удостоверение за сключен граждански брак.

(4) (Предишна ал. 3, изм. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г.) Заявленията по ал. 1 и 3 се подават в териториалното поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) лично от лицата по постоянен или настоящ адрес. Към заявленията се прилага и декларация за личната банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение за безработица по образец съгласно приложение № 4.

(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г.) При прието заявление с нередовни или липсващи документи териториалното поделение на НОИ изпраща на лицето уведомително писмо с обратна разписка в 7-дневен срок от приемането на документите, като му дава необходимите писмени указания за отстраняване на нередностите.

(6) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., нова - ДВ, бр. 67 от 2009 г.) Когато лицето не е намерено на посочения в представените документи адрес, уведомяването се извършва по реда на чл. 110, ал. 4 КСО.

(7) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., нова - ДВ, бр. 67 от 2009 г.) Когато в 15-дневен срок от датата на уведомяването нередностите не бъдат отстранени и/или липсващите документи не бъдат представени в териториалното поделение на НОИ, преценката на правото и определянето на размера на паричното обезщетение за безработица се прави въз основа на наличните редовни документи и на данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО.

Чл. 2. (1) (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.04.2014 г.) По първоначално постъпило заявление се съставя досие, съдържащо заявлението, документите по чл. 1, ал. 1, т. 3 или ал. 3, т. 2 - 4, всички последващи заявления и жалби на лицето и постановените актове по правото му на обезщетение за безработица.

(2) Досието по ал. 1 се съхранява в териториалното поделение на НОИ, чрез което се изплаща обезщетението.

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) (1) Паричното обезщетение за безработица, придобито при условията на чл. 54а, ал. 1 КСО, се изплаща от датата на последното прекратяване на осигуряването, ако заявлението по чл. 1 е подадено в 3-месечен срок и лицето се е регистрирало като безработно в Агенцията по заетостта в срок 7 работни дни от тази дата.

(2) Когато заявлението по чл. 1 е подадено след изтичане на 3-месечния срок по ал. 1 по неуважителни причини, обезщетението се изплаща от датата на заявлението за определения в КСО период, намален със закъснението. Периодът на закъснението е времето от датата, следваща изтичането на 3-месечния срок, до деня, предхождащ датата на подаване на заявлението.

(3) Когато заявлението по чл. 1 е подадено след изтичане на 3-месечния срок по ал. 1 по уважителни причини, удостоверени с официален документ, и лицето се е регистрирало като безработно в Агенцията по заетостта в срок 7 работни дни от датата на последното прекратяване на осигуряването, обезщетението се изплаща от тази дата за определения вКСО период.

(4) Ако заявлението по чл. 1 е подадено в 3-месечния срок по ал. 1, а лицето се е регистрирало като безработно в Агенцията по заетостта след изтичане на срока от 7 работни дни от последното прекратяване на осигуряването по неуважителни причини, обезщетението се изплаща от датата на регистрацията на лицето в Агенцията по заетостта за определения вКСО период, намален със закъснението. Периодът на закъснението е времето от деня, следващ датата на изтичане на срока за регистрация в Агенцията по заетостта, до деня, предхождащ датата на регистрация, на която лицето се е регистрирало като безработно.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) Изплащането на паричното обезщетение за безработица се спира при условията на чл. 54г КСО. За спиране изплащането на паричното обезщетение лицето подава декларация по образец съгласно приложение № 5в срок до 7 работни дни от датата на настъпване на съответното обстоятелство.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) Изплащането на обезщетението за безработица се прекратява при условията на чл. 54д, ал. 1 КСО от датата на настъпване на съответното обстоятелство. За прекратяване изплащането на паричното обезщетение лицето подава декларация по образец съгласно приложение № 5 в срок до 7 календарни дни от датата на настъпване на съответното обстоятелство.

(7) (Доп. - ДВ, бр. 33 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г.) Изплащането на паричното обезщетение за безработица се възстановява при условията на чл. 54д, ал. 5 КСО за оставащия към датата на прекратяването период, ако лицето се е регистрирало като безработно в Агенцията по заетостта в срок 7 работни дни от прекратяване на трудовата дейност. Ако регистрацията е направена след този срок по неуважителни причини изплащането на паричното обезщетение се възстановява от датата на новата регистрация за оставащия към датата на прекратяването период, намален със закъснението.

(8) Изплащането на паричното обезщетение за безработица, прекратено на основание чл. 54д, ал. 1, т. 2 КСО, се възстановява от датата на новата регистрация за оставащия към тази дата период.

(9) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) За възобновяване и възстановяване изплащането на паричните обезщетения за безработица лицата подават декларация по образец съгласно приложение № 5 в срок до 7 работни дни от отпадане на съответното обстоятелство, довело до спиране или прекратяване на изплащането.

(10) (Нова - ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) Декларацията по образец съгласноприложение № 5 се подава на хартиен носител или по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис или персонален идентификационен код на подателя.

Чл. 4. (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.)

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) Паричното обезщетение за безработица се отпуска, отказва, изменя, спира, възобновява, прекратява и възстановява с разпореждане на длъжностното лице, на което е възложено ръководството на осигуряването за безработица или друго длъжностно лице, определено от ръководителя на териториалното поделение на НОИ, или на упълномощено от него длъжностно лице. Длъжностното лице се произнася в 14-дневен срок от подаване на заявлението или от настъпване на съответните обстоятелства.

(2) Образците на разпорежданията по ал. 1 се утвърждават от управителя на НОИ.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г.) Един екземпляр от разпореждането по ал. 1 се връчва срещу подпис на лицето или чрез пощенската мрежа на лицензиран пощенски оператор с обратна разписка.

(4) (Нова - ДВ, бр. 19 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.) Разпорежданията по ал. 1 могат да се обжалват по реда на глава осма от КСО.

Чл. 6. (1) (Отм. - ДВ, бр. 33 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г.)

(2) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г.) Когато по реда на чл. 54ж, ал. 2 КСО се определи парично обезщетение за безработица в по-голям размер, разликата се изплаща от датата на първоначалното отпускане на обезщетението.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г.) Когато по реда на чл. 54ж, ал. 2 КСО се определи парично обезщетение за безработица в по-малък размер, по отношение на неоснователно получените суми се прилагат чл. 114 и 115 КСО.

Чл. 7. (1) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.)

(2) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) Лице, което не е декларирало в сроковете по чл. 3 за настъпили изменения, които се отразяват върху основанието за получаване на парично обезщетение за безработица, върху периода за изплащане или размера му, и продължава да го получава, връща неправомерно получената сума с лихвата по чл. 113 КСО.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 74 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.) Длъжностното лице по чл. 54ж КСО издава разпореждане за възстановяване на неоснователно изплатените обезщетения за безработица, което подлежи на доброволно изпълнение в 14-дневен срок от връчването.

(4) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) В срока по ал. 3 лицето може да заяви, че желае да погаси дължимата сума заедно с лихвите върху нея на вноски за не повече от една година. Ръководителят на съответното териториално поделение на НОИ преценява финансовото състояние на лицето и издава решение по чл. 116, ал. 6 КСО за разсрочено изплащане, в което определя размера на вноските и сроковете за изплащането им. При неизпълнение на решението дължимите суми се събират принудително.

(5) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2013 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) Дължимите суми по разпорежданията по ал. 3, както и други недобросъвестно получени суми за осигурителни плащания могат да се прихващат от полагащо се обезщетение за безработица по реда на чл. 114, ал. 5 КСО.

(6) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) При невъзможност сумите да бъдат събрани по реда на ал. 4 и 5 преписката се изпраща на публичния изпълнител за принудително изпълнение по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(7) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г.)

Чл. 8. (1) (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) Осигурителният стаж се установява с данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО, с трудови, служебни и осигурителни книжки и с документ по образец, утвърден от управителя на НОИ. Осигурителен стаж, придобит по законодателството на държава, с която Република България има сключен международен договор в областта на социалното осигуряване, се удостоверява с документ, предвиден в съответния договор.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2004 г., в сила от 02.08.2003 г.) При определяне на срока за изплащане на обезщетението за безработица се взема предвид времето:

1. зачетено за трудов стаж по Кодекса на труда, служебен стаж по Закона за държавния служител, стаж по Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и Закона за съдебната власт до 31 декември 2001 г. включително;

2. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) през което лицата са осигурени за безработица след 1 януари 2002 г.;

3. (нова - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) зачетено въз основа на документ, удостоверяващ осигурителен стаж, придобит по законодателството на държава, с която Република България има международен договор в областта на социалното осигуряване.

(3) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Когато лицето декларира осигурителен стаж, придобит в друга държава, но не притежава необходимите документи, съответното териториално поделение на НОИ уведомява службата в НОИ, на която е възложено прилагането на международните договори, да бъде извършена необходимата проверка и удостоверяване на този стаж по установения с международния договор ред. Издаденото удостоверение, потвърждаващо зачетен осигурителен стаж от друга държава, се изпраща на съответното териториално поделение на НОИ.

Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) При определяне на среднодневния осигурителен доход, от който се изчислява дневното парично обезщетение за безработица, се вземат предвид доходите за последните 24 календарни месеца, предхождащи месеца на прекратяване на осигуряването, върху които са внесени или са дължими, а за морските лица - внесени, осигурителни вноски във фонд "Безработица".

(2) (Отм. - ДВ, бр. 19 от 2004 г., в сила от 01.04.2004 г.)

(3) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г.) Когато в периода по ал. 1, от който се определя среднодневният осигурителен доход, се включва време, което се зачита за осигурителен стаж, без да се дължат осигурителни вноски, или през което лицето не е осигурено за безработица, при определяне на осигурителния доход се вземат съответно доходите по чл. 54б, ал. 7 КСО.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2004 г., в сила от 01.04.2004 г., предишна ал. 3, доп. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г.) Среднодневният осигурителен доход за 24-месечния период, от който се изчислява дневното парично обезщетение, се определя, като сборът от доходите по ал. 1 и 3 се раздели на броя на работните дни по календар за същия период.

Чл. 10. (1) (Предишен текст на чл. 10 - ДВ, бр. 74 от 2002 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г.)

(2) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.) При отпускане на парично обезщетение за безработица по реда на чл. 54б, ал. 4 КСО 3-годишният период се определя от датата на отпускане на предходно парично обезщетение за безработица.

(3) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 19 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.) При отпадане на основанията за получаване на парично обезщетение за безработица по реда начл. 54б, ал. 6 КСО изплащането на обезщетението в пълен размер се възстановява за оставащия период на изплащане, намален с периода, през който е получавано обезщетението по чл. 54б, ал. 6 КСО.

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г., предишен текст на чл. 11 - ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) Паричните обезщетения за безработица се изплащат от НОИ на правоимащите лица по декларираните от тях лични разплащателни или спестовни безсрочни банкови сметки въз основа на данните от декларацията по чл. 1, ал. 4.

(2) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г.) При промяна на банковата сметка в срок до 7 работни дни лицето подава нова декларация по образец съгласно приложение № 4.

Чл. 12. (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г.) (1) Националният осигурителен институт превежда на всяка банка на 15-о число на месеца общата сума на паричните обезщетения за предходния месец за всички правоимащи лица с банкови сметки в съответната банка, включени в списъка по ал. 2. Преводът се извършва по отделна, разкрита за целта сметка на банката.

(2) За разпределението на сумата по ал. 1 и заверяване на личните банкови сметки на правоимащите лица НОИ изпраща на съответните банки списък на лицата, съдържащ име, ЕГН, номер на банковата сметка (IBAN) и сума. Списъкът се изпраща на електронен носител.

(3) При закрита или несъществуваща лична сметка, по която се превежда паричното обезщетение за безработица, банката възстановява сумата на НОИ в тридневен срок от получаването й.

(4) Националният осигурителен институт сключва договори с всички банки за начина на превеждане на паричните обезщетения за безработица.

Чл. 13. (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г.)

Чл. 14. (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г.)

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г.) За изплащане на неполучено парично обезщетение за безработица от починал безработен всеки от наследниците подава до ТП на НОИ по постоянен или настоящ адрес заявление по образец съгласно приложение № 6, към което се прилагат удостоверение за законните наследници и декларация за личната банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение за безработица по образец съгласно приложение № 4. Когато децата на починалия са малолетни или непълнолетни, документите се подават от законния им представител.

(2) Обезщетението се разделя между наследниците по определения от Закона за наследството ред. Когато децата на починалия са малолетни или непълнолетни, полагащата им се част от обезщетението се изплаща на законния им представител.

Чл. 16. (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г.)

Чл. 17. (Отм. - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., отм. - ДВ, бр. 67 от 2009 г.)

Чл. 18. (Нов - ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) Когато българският период, през който лицето е било осигурено за безработица, не е достатъчен за придобиване право на парично обезщетение за безработица, той се сумира с периода, през който лицето е било осигурено за безработица по законодателството на друга държава съгласно европейските регламенти за координация на системи за социална сигурност и международни договори в областта на социалното осигуряване.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. (Доп. - ДВ, бр. 74 от 2002 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) По смисъла на наредбата "уважителни причини" са: задържане от органите на властта; явяване в съд или в друг държавен орган; участие във военноучебен сбор или преподготовка; заболяване и други подобни обстоятелства, удостоверени с официален документ, за които териториалното поделение на НОИ е уведомено своевременно.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г.) До 31 декември 2003 г. включително териториалните поделения на Агенцията по заетостта изпълняват функциите по определяне, отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица на териториалните поделения на НОИ по реда на глава четвърта "а" от КСО и при условията на наредбата, като:

1. приемат заявленията за отпускане на парично обезщетение за безработица заедно с документите по чл. 1, ал. 1;

2. съхраняват досиетата по чл. 2, ал. 1 на безработните лица, на които изплащат парични обезщетения за безработица;

3. изплащат паричните обезщетения за безработица чрез пощенските станции в страната по постоянния адрес на безработното лице;

4. приемат заявленията по чл. 15;

5. дават нареждане на пощенската станция да не изплаща паричното обезщетение за безработица съгласно чл. 13, т. 2.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 74 от 2002 г.) Ръководителите на териториалните поделения на Агенцията по заетостта отпускат, изменят, отказват, спират, прекратяват, възобновяват и възстановяват паричните обезщетения за безработица с решение по утвърден образец, което подлежи на обжалване в съда по реда на Закона за административното производство. Ръководителите на териториалните поделения на Агенцията по заетостта издават решения за възстановяване на неоснователно изплатените парични обезщетения за безработица при условията и по реда на чл. 7, ал. 3 и 4.

(3) Лицата, които имат право на парично обезщетение за безработица:

1. потвърждават декларацията по чл. 1, ал. 1, т. 2 ежемесечно до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се дължи обезщетение, пред териториалните поделения на Агенцията по заетостта;

2. декларират в 7-дневен срок пред териториалните поделения на Агенцията по заетостта всяко обстоятелство, което води до спиране, прекратяване или изменяне на паричното обезщетение за безработица, както и при промяна на постоянния адрес.

(4) (Нова - ДВ, бр. 74 от 2002 г.) Лицата, които получават парично обезщетение за безработица и постоянният им адрес е в населено място, в което няма структури на Агенцията по заетостта, могат да потвърждават декларацията по чл. 1, ал. 1, т. 2 пред кмета или пред упълномощено от него длъжностно лице ежемесечно до 5-о число на месеца, следващ месеца, за който се дължи обезщетение. Кметовете или упълномощените от тях длъжностни лица предават получените декларации в съответното териториално поделение на Агенцията по заетостта в срока по чл. 4, ал. 1.

§ 3. На лицата, които са придобили право на обезщетение за безработица и са се регистрирали като безработни в бюрата по труда до 31 декември 2001 г. включително, се определя парично обезщетение за безработица в размерите, предвидени в отменената глава четвърта, раздел III от Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетостта.

§ 4. Отношенията между НОИ, Агенцията по заетостта и "Български пощи" - ЕАД, във връзка с изплащането на паричните обезщетения за безработица се уреждат със споразумение между тях.

§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 19 от 2004 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) Наредбата се приема на основание чл. 54л КСО и влиза в сила от 1 януари 2002 г.

§ 6. Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на НОИ.

 

Допълнителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 ОТ 27 ФЕВРУАРИ 2004 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2002 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 19 ОТ 2004 Г.)

§ 7. Навсякъде в наредбата думите "Кодекса за задължително обществено осигуряване" и "КЗОО" се заменят съответно с "Кодекса за социално осигуряване" и "КСО".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 ОТ 27 ФЕВРУАРИ 2004 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2002 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 19 ОТ 2004 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2004 Г.)

§ 8. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2004 г. с изключение на § 5, който влиза в сила от 2 август 2003 г., и на § 6, който влиза в сила от 1 април 2004 г.

 

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 23 ОТ 6 ФЕВРУАРИ 2007 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2002 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 15 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

§ 7. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2007 г. с изключение на § 1, т. 4.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 26 ОТ 9 ФЕВРУАРИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА (ОБН. - ДВ, БР. 13 ОТ 2009 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2009 Г.)

§ 14. Определянето на размера и изплащането на паричните обезщетения за безработица на лицата, чиито правоотношения са прекратени преди 1 януари 2009 г., се извършва по досегашния ред.

§ 15. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2009 г.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 333 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2002 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 2 от 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2010 Г.)

§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2010 г.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 24 ОТ 3 ФЕВРУАРИ 2011 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2002 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 13 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2011 Г.)

§ 13. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2011 г. с изключение на § 10 и 12.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 35 ОТ 16 ФЕВРУАРИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2002 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 16 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2012 Г.)

§ 5. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2012 г.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 78 ОТ 29 МАРТ 2013 Г.ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2002 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 33 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2013 Г.)

§ 6. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2013 г. с изключение на § 4.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32 ОТ 19 ФЕВРУАРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОТПУСКАНЕ И ИЗПЛАЩАНЕ НА ПАРИЧНИТЕ ОБЕЗЩЕТЕНИЯ ЗА БЕЗРАБОТИЦА, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 32 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2002 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 17 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2014 Г.)

§ 11. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2014 г. с изключение на § 1, 2 и § 7, т. 2, които влизат в сила от 1 април 2014 г.

 

Приложение № 1 към чл. 1, ал. 1 (Ново - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., ново - ДВ, бр. 67 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.)


 

Вх. № ....................../20........г.

ДО

 

ДИРЕКТОРА НА

 

ТЕРИТОРИАЛНОТО ПОДЕЛЕНИЕ

 

НА НАЦИОНАЛНИЯ

 

ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

 

ГР. ...................................................................................................................

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е

за

отпускане на парично обезщетение за безработица на основание чл. 54а КСО

 

От ......................................................................................................................................................................................................................

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ ............................

постоянен/настоящ адрес .....................................................................................................................................................................................................

(вписва се адресът, по който се подават документите)

адрес за кореспонденция ......................................................................................................................................................................................................

(град/село, ПК, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)

телефон, мобилен телефон, електронен адрес в интернет ............................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

 

ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,

 

Моля да ми бъде отпуснато парично обезщетение за безработица по постоянен/настоящ адрес.

Правоотношението ми с ........................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................

(наименование на осигурителя, адрес и ЕИК по БУЛСТАТ)

........................................................... е прекратено, считано от .........................................................................................................................................

(дд/мм/гггг)

Имам завършена образователна степен ......................... в областта на .................... науки.

 

ДЕКЛАРИРАМ следните обстоятелства:

1. Не упражнявам трудова дейност, за която подлежа на задължително осигуряване по чл. 4 от Кодекса за социално осигуряване, както и трудова дейност в друга държава.

2. Не съм придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или за ранно пенсиониране в Република България или пенсия за старост в друга държава.

3. Не получавам/получил съм парично обезщетение за временна неработоспособност или за бременност и раждане след прекратяване на осигуряването за периода от ............................................ до ..................................................

 

(дд/мм/гггг)

(дд/мм/гггг)

 

4. Не получавам/получил съм обезщетение за оставане без работа по чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда, чл. 106, ал. 2 и чл. 107, ал. 3 от Закона за държавния служител или чл. 58, ал. 3 от Закона за висшето образование, за периода от .................... до .................................................

 

(дд/мм/гггг)

(дд/мм/гггг)

 

5. Не получавам/получил съм парично обезщетение за безработица в ...............................................................................................................................................................

(посочва се държавата)

за периода от ........................................ до ......................................................

 

(дд/мм/гггг)

(дд/мм/гггг)

 

Забележка. Ненужното се зачертава. Попълват се съответните данни.

 

ПРИЛАГАМ следните документи:

1. Документ за самоличност (за справка).

2. Оригинал (за справка) и копие на удостоверение за настоящ адрес за лицата, избрали да подадат документи по настоящ адрес.

3. (зал. - ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.04.2014 г.)

4. Оригинал (за справка) и копие от акта за прекратяване на правоотношението № .....................................................................................................................................................

5. Документ/и, удостоверяващ/и общ трудов и/или служебен стаж, и/или осигурителен стаж, и/или стаж, зачетен на основание на международен договор в областта на социалното осигуряване, по който Република България е страна.

6. Декларация за банковата сметка за изплащане на паричното обезщетение за безработица по образец съгласно приложение № 4 към чл. 1, ал. 4 от наредбата.

7. Други ..................................................................................................................................................................................................................

Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязва кои от изброените документи са приложени.

 

ИЗВЕСТНО МИ Е, че:

1. В 7-дневен срок от настъпване на промяна в декларираните обстоятелства по т. 1 и 2 и в срок 7 работни дни от настъпване на промяна в декларираните обстоятелства по т. 3 и 4 трябва да подам декларация за промяна в обстоятелствата за изплащане на паричното обезщетение за безработица - приложение № 5 към чл. 3 от наредбата. Ако не изпълня това задължение, извършвам административно нарушение, за което нося административнонаказателна отговорност по чл. 349 КСО.

2. Съгласно чл. 114, ал. 1 КСО трябва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение заедно с дължимата лихва.

3. За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

 

Дата ...............................

Подпис: .......................................

Гр. (с.) ...........................

 

 

 

 

Приложение № 2 към чл. 1, ал. 2 (Ново - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., ново - ДВ, бр. 67 от 2009 г., доп. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., отм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.)

 

Приложение № 3 към чл. 1, ал. 3 (Ново - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., ново - ДВ, бр. 67 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.)


 

Вх. № ....................../20........г.

ДО

 

ДИРЕКТОРА НА

 

ТЕРИТОРИАЛНОТО ПОДЕЛЕНИЕ

 

НА НАЦИОНАЛНИЯ

 

ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

 

ГР. ...................................................................................................................

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е

за

отпускане на парично обезщетение за безработица

на основание чл. 230 и/или 231 ЗОВСРБ

 

От ..........................................................................................................................................................................................................................

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ ....................................

постоянен/настоящ адрес ......................................................................................................................................................................................................

(вписва се адресът, по който се подават документите)

адрес за кореспонденция .......................................................................................................................................................................................................

(град/село, ПК, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)

телефон, мобилен телефон, електронен адрес в интернет ............................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

 

ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,

 

Моля да ми бъде отпуснато парично обезщетение за безработица по постоянен/настоящ адрес.

Правоотношението ми с .........................................................................................................................................................................................................

(наименование на осигурителя, адрес и ЕИК по БУЛСТАТ)

................................................................ е прекратено считано от ......................................................................................................................................

(дд/мм/гггг)

Имам завършена образователна степен ......................... в областта на .................... науки.

 

ДЕКЛАРИРАМ, че не упражнявам трудова дейност, за която подлежа на задължително осигуряване по чл. 4 от Кодекса за социално осигуряване, както и трудова дейност в друга държава.

Забележка. Ненужното се зачертава. Попълват се съответните данни.

 

ПРИЛАГАМ следните документи:

1. Документ за самоличност (за справка).

2. Оригинал (за справка) и копие на удостоверение за настоящ адрес за лицата, избрали да подадат документи по настоящ адрес.

3. (зал. - ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.04.2014 г.)

4. Оригинал (за справка) и копие от акта за прекратяване на правоотношението № .......................................................................................................................................................

5. Декларация за банковата сметка за изплащане на паричното обезщетение за безработица по образец съгласно приложение № 4 към чл. 1, ал. 4 от наредбата.

6. Удостоверение от командира (началника) на военното формирование, в което е преместен военнослужещият, за датата на преместване и/или за времето на участие в международна операция (мисия).

7. Копие от удостоверението за сключен граждански брак.

8. Други .................................................................................................................................................................................................................

Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязва кои от изброените документи са приложени.

 

ИЗВЕСТНО МИ Е, че:

1. В 7-дневен срок от настъпване на промяна в декларираните обстоятелства трябва да подам декларация за промяна в обстоятелствата за изплащане на паричното обезщетение за безработица - приложение № 5 към чл. 3 от наредбата. Ако не изпълня това задължение, извършвам административно нарушение, за което нося административнонаказателна отговорност по чл. 349 КСО.

2. Съгласно чл. 114, ал. 1 КСО трябва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение заедно с дължимата лихва.

3. За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

 

Дата ...............................

Подпис: .......................................

Гр. (с.) ...........................

 

 

 

 

Приложение № 4 към чл. 1, ал. 4 (Ново - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., ново - ДВ, бр. 67 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 55 от 2014 г.)


 

 

ДО

 

ДИРЕКТОРА НА

 

ТЕРИТОРИАЛНОТО ПОДЕЛЕНИЕ

 

НА НАЦИОНАЛНИЯ

 

ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

 

ГР. ...................................................................................................................

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за

банковата сметка за изплащане на парично обезщетение за безработица

 

От .......................................................................................................................................................................................................................

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ .....................................,

адрес за кореспонденция ......................................................................................................................................................................................................

(град/село, ПК, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)

телефон, мобилен телефон, електронен адрес в интернет ............................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

 

ДЕКЛАРИРАМ, че личната ми банкова сметка за изплащане на паричното обезщетение за безработица е:

банка ..................................................................................., гр. .................................................................................................................................

IBAN ..................................................................................., BIC .................................................................................................................................

 

ИЗВЕСТНО МИ Е, че:

1. В срок 7 работни дни от настъпване на промяна в данните за банковата ми сметка трябва да Ви уведомя с нова декларация. Ако не изпълня това задължение, извършвам административно нарушение, за което нося административнонаказателна отговорност по чл. 349 КСО.

2. За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

 

Дата ...............................

Декларатор: ..................................

 

(подпис)

Гр. (с.) .............................

 

 

 

 

Приложение № 5 към чл. 3 (Ново - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., ново - ДВ, бр. 67 от 2009 г., предишно Приложение № 5 към чл. 7, ал. 1, изм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 16 от 2012 г., в сила от 01.01.2012 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.)


 

Вх. № ....................../20........г.

ДО

 

ДИРЕКТОРА НА

 

ТЕРИТОРИАЛНОТО ПОДЕЛЕНИЕ

 

НА НАЦИОНАЛНИЯ

 

ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

 

ГР. ...................................................................................................................

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за

промяна в обстоятелствата за изплащане на парично обезщетение за безработица

 

От ..........................................................................................................................................................................................................................

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ ......................................

постоянен/настоящ адрес .....................................................................................................................................................................................................

(вписва се адресът, по който е отпуснато обезщетението)

адрес за кореспонденция ......................................................................................................................................................................................................

(град/село, ПК, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)

телефон, мобилен телефон, електронен адрес в интернет ............................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

 

Във връзка с изплащане на парично обезщетение за безработица ДЕКЛАРИРАМ за настъпване на следните обстоятелства:

1. Упражнявам трудова дейност, за която подлежа на задължително осигуряване по чл. 4 от Кодекса за социално осигуряване, както и трудова дейност в друга държава, считано от ..............................................

(дд/мм/гггг)

2. Правоотношението ми с ....................................................................................................................................................................................................

(наименование на осигурителя, адрес и ЕИК по БУЛСТАТ)

.................................................................... е прекратено считано от ..............................................................................................................................

(дд/мм/гггг)

3. Регистрацията ми като безработен в Агенцията по заетостта или в службата по заетостта на друга държава е прекратена/нова считано от .........................................................................

(дд/мм/гггг)

4. Придобил съм право на пенсия за ..................................................... считано от ..............................................................................................................................

 

(посочва се видът на пенсията)

(дд/мм/гггг)

 

в Република България/друга държава - ...........................................................................................................................................................................................

(посочва се държавата)

5. Получавам/получил съм парично обезщетение за временна неработоспособност или за бременност и раждане след прекратяване на осигуряването за периода

от .......................................................... до .....................................................

 

(дд/мм/гггг)

(дд/мм/гггг)

 

6. Не получавам/получил съм обезщетение за оставане без работа по чл. 222, ал. 1 от Кодекса на труда, чл. 106, ал. 2 и чл. 107, ал. 3 от Закона за държавния служител или чл. 58, ал. 3 от Закона за висшето образование за периода

от .......................................................... до .....................................................

 

(дд/мм/гггг)

(дд/мм/гггг)

 

7. Договорът за военна служба на съпруга/съпругата ми е прекратен считано

от ...............................................

(дд/мм/гггг)

8. Съпругът/съпругата ми се е завърнал/а от международна операция или мисия

на ..........................................

(дд/мм/гггг)

9. Подал съм заявление за отпускане на парично обезщетение за безработица в .......................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................

(посочва се държавата)

на .............................................

(дд/мм/гггг)

10. Други: .................................................................................................................................................................................................................

Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязва настъпилото обстоятелство и се попълват съответните данни. Ненужното се зачертава.

 

ИЗВЕСТНО МИ Е, че:

1. За деклариране на неверни данни нося административнонаказателна отговорност по чл. 349 КСО и наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

2. Съгласно чл. 114, ал. 1 КСО трябва да възстановя неправомерно полученото по моя вина обезщетение заедно с дължимата лихва.

 

 

Дата ...............................

Декларатор: ..................................

Гр. (с.) .............................

(подпис)

 

 

 

Приложение № 6 към чл. 15, ал. 1 (Ново - ДВ, бр. 13 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., ново - ДВ, бр. 67 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 13 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.)


 

Вх. № ....................../20........г.

ДО

 

ДИРЕКТОРА НА

 

ТЕРИТОРИАЛНОТО ПОДЕЛЕНИЕ

 

НА НАЦИОНАЛНИЯ

 

ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ

 

ГР. ...................................................................................................................

 

 

 

З А Я В Л Е Н И Е

за

изплащане на парично обезщетение за безработица, неполучено от починало лице

 

От ..........................................................................................................................................................................................................................

(име, презиме и фамилия на лицето)

ЕГН/ЛНЧ ..............................................

постоянен/настоящ адрес .....................................................................................................................................................................................................

(вписва се адресът, по който се подават документите)

адрес за кореспонденция ......................................................................................................................................................................................................

(град/село, ПК, улица, №, ж.к., бл., ет., ап.)

телефон, мобилен телефон, електронен адрес в интернет ............................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................

 

ГОСПОДИН (ГОСПОЖО) ДИРЕКТОР,

 

Моля в качеството ми на:

1. Наследник на ............................................................................................................................................................................................................

(име, презиме и фамилия на починалото лице)

ЕГН/ЛНЧ ..............................................., починал на ..............................................................................................................................................................

(дд/мм/гггг)

2. Законен представител на малолетното/непълнолетното ми дете ...........................................................................................................................................................................

.................................................................................................., ЕГН/ЛНЧ ..............................,

(име, презиме и фамилия на детето)

наследник на .............................................................................................................................................................................................................................

(име, презиме и фамилия на починалото лице)

..................................................., ЕГН/ЛНЧ......................., починал на .................................,

(дд/мм/гггг)

да ми бъде изплатена полагащата се сума, представляваща неполучено парично обезщетение за безработица, отпуснато от ТП на НОИ - гр. .................................................

Забележка. Където е необходимо, се попълват съответните данни.

 

ПРИЛАГАМ следните документи:

1. Документ за самоличност (за справка).

2. Оригинал на удостоверение за наследници № ......................... от ............................................................................................................................................................

(дд/мм/гггг)

(представя се поне от един от наследниците).

3. Декларация за банковата сметка за изплащане на паричното обезщетение за безработица по образец съгласно приложение № 4 към чл. 1, ал. 4 от наредбата.

4. Други ...................................................................................................................................................................................................................

Забележка. С ограждане на съответната цифра се отбелязва кои от изброените документи са приложени.

Декларирам, че не съм направил отказ от наследство по реда на Закона за наследството.

За деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.

 

 

Дата ...............................

Подпис: .......................................

Гр. (с.) ...........................