НАРЕДБА № 1 ОТ 23 МАРТ 2006 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ ОТ ФОНД "УСЛОВИЯ НА ТРУД"

ИЗДАДЕН ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА  ПОЛИТИКА Обн. ДВ. бр.28 от 4 Април 2006г.

 

Глава първа.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се уреждат условията и редът за финансиране на проекти и програми от фонд "Условия на труд" към министъра на труда и социалната политика, наричан по-нататък "фонда".

Чл. 2. Средства от фонда се предоставят безвъзмездно за:

1. финансиране на проекти и програми за подобряване условията на труд с браншова значимост и приложимост на резултатите;

2. финансиране до 30 на сто от стойността на проекти за подобряване на условията на труд в отделни предприятия с конкретна практическа приложимост, свързани със:

а) реконструкция и модернизация на съществуващи обекти;

б) внедряване на нови и модернизиране на съществуващи технологии и/или съоръжения;

в) изграждане или усъвършенстване на системата за предотвратяване на рискове на работното място;

г) изграждане или усъвършенстване на системата за осигуряване качеството на труда;

д) подобряване на санитарно-хигиенните условия;

е) обезопасяване на машини и съоръжения;

ж) други проекти, свързани с подобряване условията на труд;

3. разработване на нормативни актове, правила, норми и изисквания;

4. разработване и издаване на учебни и информационни материали;

5. организиране и провеждане на специализации в областта на здравословните и безопасни условия на труд.

Чл. 3. Вземането на решения за финансиране се основава на принципите на публичност, прозрачност, равнопоставеност на кандидатите и обективност при подбора и оценката на проектите.

 

Глава втора.

ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ. РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ

Раздел I. Откриване на процедури за финансиране на проекти и програми

Чл. 4. (1) В 30-дневен срок от утвърждаване програмата и бюджета на фонда от министъра на труда и социалната политика управителният съвет на фонда взима решение за приемане на критерии за оценки на проектите по чл. 2, тежестта им в комплексните оценки и определя цената на конкурсните документации.

(2) В 10- дневен срок от приемане на критериите по ал. 1 управителят на фонда издава заповед, с която одобрява обявленията за набиране на проекти и програми за финансиране.

(3) Обявленията за набиране на проекти и програми съдържат:

1. изисквания към кандидатите;

2. критерии за оценка на предложенията и тежестта им в комплексната оценка;

3. максимален размер на средствата за финансиране от фонда;

4. цена на документацията;

5. място за получаване на документацията;

6. място на подаване на предложенията за финансиране на проекти и програми;

7. адрес и телефон за контакти.

(4) Обявленията се публикуват в поне един национален ежедневник и на електронната страница на фонда в 14-дневен срок от издаване на заповедта по ал. 2.

Раздел II. Изисквания към кандидатите за финансиране

Чл. 5. (1) Право да кандидатстват за финансиране на проекти и програми по чл. 2, т. 1, 4 и 5 имат всички физически и юридически лица, отраслови, браншови, регионални и областни съвети по условия на труд.

(2) Право да кандидатстват за финансиране на проекти по чл. 2, т. 2 имат физически и юридически лица, които отговарят на следните изисквания:

1. към момента на кандидатстването за финансиране осигуряват работа на работници и/или служители по сключени с тях трудови договори;

2. внасяли са редовно и без прекъсвания дължимите осигурителни вноски;

3. декларирали са в съответната дирекция "Областна инспекция по труда" местонахождението, вида и характера на производствената дейност, броя на работниците, условията на труд, рисковите фактори и взетите мерки, които гарантират недопускането на аварии и злополуки;

4. назначили са или са определили поне едно длъжностно лице с подходящо образование или квалификация, създали специализирана служба или възложили с договор на други физически или юридически лица организиране изпълнението на дейности, свързани със защита и профилактика на професионалните рискове;

5. осигурили са обслужване на своите работници и служители от служба по трудова медицина;

6. имат изграден комитет (група) по условия на труд.

(3) Право да кандидатстват за финансиране на проекти по чл. 2, т. 3 имат министерства и ведомства.

Чл. 6. Нямат право да кандидатстват за финансиране лица:

1. обявени в несъстоятелност или по отношение на тях има решение за откриване на производство по несъстоятелност;

2. обявени в ликвидация;

3. лишени от право да упражняват търговска дейност;

4. осъдени с влязла в сила присъда за умишлено престъпление от общ характер, освен ако са реабилитирани;

5. получили цялостно безвъзмездно финансиране за изпълнението на същия проект по други програми;

6. които имат парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;

7. които имат просрочени задължения към търговски банки;

8. които не са изпълнили виновно задълженията си по друг договор с фонд "Условия на труд".

Чл. 7. (1) Изпълнението на изискванията по чл. 4, ал. 2, т. 1 и 2 и по чл. 5, ал. 1, т. 1 - 3 и 6 се удостоверява с оригинали или надлежно заверени копия на документи, издадени от съответния компетентен орган не по-рано от три месеца преди датата за подаване на предложенията за финансиране.

(2) Изпълнението на изискването по чл. 5, ал. 2, т. 3 се удостоверява с нотариално заверено копие на подадената декларация.

(3) Изискванията по чл. 6, ал. 1, т. 3 и 4 се отнасят и за управителите или за членовете на управителните органи на кандидатите, а в случай, че членовете са юридически лица - за техните представители в съответния управителен орган.

(4) Отсъствието на обстоятелствата по чл. 6, ал. 1, т. 3, 4, 5 и 7 се удостоверява с декларация.

Чл. 8. Лицата по чл. 5, ал. 2 могат да получат финансиране по реда на тази наредба не повече от два пъти за период 5 години считано от датата на реализация на първия финансиран проект.

 

Глава трета.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ

Раздел I. Общи изисквания

Чл. 9. Кандидатът за финансиране представя предложение, което съдържа:

1. надлежно попълнена документация;

2. документи, доказващи, че кандидатът отговаря на изискванията за финансиране;

3. квитанция за закупена документация.

Чл. 10. (1) Предложенията за финансиране се приемат всеки работен ден в деловодството на фонда.

(2) Предложенията по чл. 2, т. 1 и 2 се подават в запечатан плик, върху който се изписват задължително наименованието на кандидата и на проекта.

(3) В момента на получаването им предложенията по чл. 2, т. 1 и 2 се регистрират в специален регистър.

(4) Предложенията по ал. 2 се вписват по реда на получаването им, като се записват задължително датата и часът на постъпването.

Раздел II. Специални изисквания към предложенията за финансиране на проекти за подобряване условията на труд

Чл. 11. (1) Финансиране от фонда по чл. 2, т. 1 получават само предложения, които съдържат:

1. анализ на състоянието на безопасността и здравето на ниво отрасъл, бранш или регион, включващ и значимостта на проблемите, свързани с безопасността и здравето при работа;

2. ясно дефинирани цели на проекта;

3. задачи, които ще изпълни проектът;

4. средства за постигане на целите;

5. очакван ефект от практическото приложение;

6. прогноза за устойчивостта на резултатите при приложение на проекта.

(2) Проектите по чл. 2, т. 2 трябва да съдържат:

1. анализ на състоянието на безопасността и здравето в предприятието, включващ и значимостта на проблемите, които са обект на решаване чрез проекта;

2. цел на проекта;

3. брой и относителен дял на работещите, които ще бъдат обхванати от проекта;

4. актуално състояние на параметрите на факторите на работната среда и очакваните параметри след осъществяване на проекта;

5. прогноза за устойчивостта на очакваните резултати след реализацията на проекта;

6. стойност на проекта.

 

Глава четвърта.

РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА ЗА ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 12. (1) Ежемесечно до 25-о число на месеца управителят на фонда определя със заповед състава на комисия(и) за оценка и класиране на проектите и програмите, постъпили до момента.

(2) Предложенията за финансиране по чл. 2, т. 1 и 2 се оценяват от комисия/и, състояща се от петима членове, от които трима специалисти в съответната област, един юрист и един икономист.

(3) Предложенията за финансиране по чл. 2, т. 3, 4 и 5 се разглеждат от комисия, състояща се не повече от петима членове.

(4) Секретар на комисията е служител на фонда.

(5) Не може да бъде член на комисия лице, което е "свързано лице" по силата на § 1 от Търговския закон.

(6) За отсъствието на обстоятелствата по ал. 5 членовете на комисията подписват декларация преди първото заседание за оценка на предложенията.

(7) При наличието на обстоятелства по ал. 5 и/или при самоотвод на член на комисията управителят на фонда предлага на управителния съвет да вземе решение за извършване на промени в състава на комисията(ите).

(8) Членовете на комисията получават възнаграждение. Размерът на възнаграждението се определя от управителя на фонда в зависимост от обема на извършената работа и е в рамките на определените минимални и максимални размери, определени от управителния съвет.

Чл. 13. (1) Комисията/ите извършва оценка на предложенията в срок до 10 работни дни, която съдържа три етапа:

1. проверка за наличието на всички изисквани съгласно тази наредба документи;

2. проверка за съответствието на кандидата и предлагания от него проект с условията за получаване на финансиране съгласно тази наредба;

3. оценка на предложените проекти на базата на определените критерии за оценка.

(2) При липса на някои от изискваните съгласно тази наредба документи комисията дава срок за представянето им. Ако в този срок кандидатът не ги представи, предложението не подлежи на проверка по чл. 13, ал. 1, т. 2.

(3) Предложенията, които не отговарят на изискванията по чл. 13, ал. 1, т. 2, не подлежат на оценка по чл. 13, ал. 1, т. 3.

Чл. 14. (1) За заседанията на комисията се води протокол.

(2) В протокола задължително се описват етапите на извършване на проверката и оценките на постъпилите предложения. Комисията предлага на управителния съвет за финансиране проектите, които са получили най-малко минимално необходимата комплексна оценка.

(3) Протоколът се подписва от всички членове на комисията.

(4) Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й. Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и писмено излага мотивите си в 3-дневен срок от приключване на заседанието.

Чл. 15. (1) В 20-дневен срок от представянето на протокола по чл. 14 управителният съвет на фонда на свое заседание взема решение за финансиране на класираните предложения.

(2) Решенията на управителния съвет по ал.1 не са индивидуални административни актове.

Чл. 16. Управителят на фонда в едноседмичен срок от заседанието на управителния съвет уведомява всички кандидати за резултатите и решението по чл. 15.

 

Глава пета.

РЕД ЗА ФИНАНСИРАНЕ

Чл. 17. Управителят на фонда сключва договор с кандидата, чийто проект е одобрен за финансиране.

Чл. 18. (1) Фондът финансира проекти по чл. 2, т. 2 в размер до 30 на сто от общата стойност на одобрените от управителния съвет на фонда разходи за подобряване условията на труд. Разликата между пълния размер на одобрените разходи по проекта и размера на финансовото участие на фонда се осигурява от кандидата.

(2) Финансирането се осъществява чрез възстановяване до 30 на сто на одобрените и действително извършени разходи по проекта.

(3) Възстановяването по ал. 2 се извършва цялостно или на етапи след представяне на отчет за изпълнение на одобрените по проекта дейности, придружен с копия на първични счетоводни документи за направените разходи.

(4) Не се възстановяват разходи, направени преди одобрението на проекта от управителния съвет, както и такива, извършени или отчетени след приемане изпълнението на договора.

Чл. 19. Фондът не предоставя средства за финансиране на:

1. банкови такси и разходи, свързани с гаранции и други подобни на тях;

2. разходи за възнаграждения, свързани с изготвяне на проекта;

3. други разходи, несвързани пряко с подобряването на условията на труд.

Чл. 20. (1) Изпълнителят на договор за финансиране представя информация за резултатите от изпълнението на договора и финансов отчет за разходването на отпуснатите средства.

(2) Към финансовия отчет се прилагат заверени копия от всички разходооправдателни документи за направените разходи.

(3) Съдържанието на отчетните документи трябва да отговаря на изискванията на закона за счетоводството.

Чл. 21. (1) Приемане изпълнението на договорите се извършва от комисия, назначена от управителя на фонда.

(2) Членовете на комисията получават възнаграждение. Размерът на възнаграждението се определя от управителя на фонда в зависимост от обема на извършената работа и е в рамките на определените минимални и максимални размери, определени от управителния съвет.

(3) За подпомагане дейността на комисията могат да се извършват контролни измервания на параметрите на работната среда с контролно-техническата апаратура на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда".

Чл. 22. (1) Управителният съвет осъществява контрол по изпълнението на договорите за финансиране.

(2) Окончателното приемане на изпълнението на договорите се извършва с решение на управителния съвет.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 46, ал. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

§ 2. Проектите за финансиране, подадени до датата на влизане в сила на наредбата, се разглеждат по досегашния ред.

§ 3.Тази наредба отменя Наредба № 2 от 1998 г. за управление на фонд "Условия на труд" към Министерството на труда и социалната политика, издадена от министъра на труда и социалната политика (обн., ДВ, бр. 62 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 43 от 2000 г.), и Наредба № 6 от 2003 г. за условията и реда за финансиране на проекти и програми от фонд "Условия на труд" (обн., ДВ, бр. 59 от 2003 г.; изм., бр. 50 от 2005 г.).