ЗАПОВЕД № 36 ОТ 18.03.1998 Г. ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗЕЦ НА ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 15 ОТ ЗАКОНА ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

(ОБН., ДВ, БР. 35 ОТ 27.03.1998 Г.)

 

На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с чл. 15 и § 4 на Закона за здравословни и безопасни условия на труд:

1.  Одобрявам образец на декларация по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд съгласно приложението.

2.  Декларацията се подава в районните инспекции по труда от юридическите и физическите лица, които самостоятелно наемат работници и служители по трудово правоотношение, както и лицата, които за своя сметка работят сами или в съдружие с други в срок:

а) не по-късно от 15 дни от започване на работа на новооткрито предприятие или организация;

б) до 30.VI.1998  г. от предприятията или организациите, съществуващи преди влизането в сила на Закона за здравословни и безопасни условия на труд;

в) не по-късно от 15 дни при промяна на осъществяваната дейност и на използваните технологии в предприятията.
                                                         

Приложение

 към т. 1

ДЕКЛАРАЦИЯ
 

1. Наименование (инициали) на предприятието, фирмата, организацията:

....................................................................

Адрес:

гр................... ул. ............................

 
тел.: ......... тел. централа: ... факс: .............

БулстатОсигурителен номерДанъчен номер2. Обекти, цехове, работни места извън посочения в т. 1 адрес:

гр. .............. ул. ........................тел.: .............

..................................................................

..................................................................

..................................................................

3. Ръководител на предприятието, фирмата, организацията:

..................................................................

име

презиме

фамилия

тел.: ........... факс: ................

4. Заети лица:

в т. ч.

......... бр.

жени

......... бр.

лица под 18-год. възраст

......... бр.

лица, натоварени с домашно изпълнение на определени работи

......... бр.

лица с чуждо гражданство

......... бр.

5. Вид на осъществяваната дейност:

промишленосттранспортстроителствосъобщенияселско стопанствотърговиягорско стопанствонепроизводствена сфера6. Елементи на условия на труд, свързани с осъществяваната дейност:

 

при спазени норми

при неспазени норми

микроклимат

работа на открито

прахове

токсични вещества

шум

вибрации

полета и лъчения

осветление

7. Рискови фактори:

а) произтичащи от осъществяваната работа и свързани с:

- машини и съоръжения- ел. уредби над 1000 V, обслужвани от предприятието- средства за транспорт- съдове под налягане- повдигателни съоръжения- въжени линии- строителни скелета, подвижни платформи- експлозиви- биологично активни материали- други ..........................................................

б) свързани с работната среда:

- работа под земята- работа във въздуха- работа на и под вода- работа във взривоопасна и пожароопасна среда- работа при опасност от обгазяване8. Предприети мерки за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд (свързани с недопускане на злополуки и аварии):

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

...............................................................

 
 

Дата:

Ръководител на предприятието:

 

(подпис и печат)

 

Забележки:

1. Видът дейност (т. 5), наличието на елементите на условията на труд (т. 6) и рисковите фактори (т. 7) се отбелязват със знак X.

2. Когато физическото лице, респ. едноличният търговец, осъществява дейността си самостоятелно с личен труд, в т. 4 на декларацията се посочва едно заето лице.

3. При недостатъчно място на предвидените редове по т. 2 и 8 към декларацията се прилага допълнителен списък.

4. Декларацията се подава в съответната районна инспекция по труда, в чийто район е предприятието, посочено в т. 1 на декларацията.