РЕШЕНИЕ 619 на МС от 20.07.2009 г. за приемане Списък на регулираните професии в Република България                                                       

 
 
 
 

Необнародвано. 

 
 
 
 

 

.

619
Дата

20.07.2009
Относно

ЗА ПРИЕМАНЕ СПИСЪК НА РЕГУЛИРАНИТЕ ПРОФЕСИИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Вносител

МОН
Протокол

26.3
ДВ брой

61
ДВ година

2009
Промени

изменен от РЕШ 273 от 2012
изменен от РЕШ 808 от 2013
Правно основание

На основание чл. 3 и 6 от Закона за признаване на професионални квалификации
Термини

регулирани професии
списъци
МОН
регламенти
директиви
Европейски съвет
Статус

изменен 
 
 
 

На основание чл. 3 и 6 от Закона за признаване на професионални квалификации

 
 
 
 

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

 
 
 
 

РЕШИ:

 
 
 
 

1. Приема Списък на регулираните професии в Република България съгласно приложение 1.

 
 
 
 

2. При признаването на професионални квалификации за упражняване на регулирана професия органите по признаване прилагат съответно списъците, учебните програми и образеца на декларация за временно предоставяне на услуги съгласно приложения 2-27.

 
 
 
 

3. Списъкът по приложение 2 е в съответствие с Приложение I към Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно признаването на професионалните квалификации (ОВ, L 255 от 30.09.2005 г.), изменена с Директива 2006/100/ЕО на Съвета от 20 ноември 2006 г. за адаптиране на някои директиви в областта на свободното движение на хора поради присъединяването на България и Румъния (ОВ, L 363 от 20.12.2006 г.), Регламент (ЕО) 1430/2007 на Комисията от 5 декември 2007 г. за изменение на приложения II и III към Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионалните квалификации (OB, L 320 от 6.12.2007 г.) и Регламент (ЕО) 755/2008 на Комисията от 31 юли 2008 г. за изменение на приложение II към Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионалните квалификации (OB, L 205 от 01.08.2008 г.).

 
 
 
 

4. Списъкът по приложение 3 е в съответствие с Приложение II към Директива 2005/36/ЕО.

 
 
 
 

5. Списъкът по приложение 4 е в съответствие с Приложение III към Директива 2005/36/ЕО.

 
 
 
 

6. Списъците по приложения 5, 6 и 7 са в съответствие с Приложение IV към Директива 2005/36/ЕО.

 
 
 
 

7. Списъците по приложения 8-23 са в съответствие с Приложение V към Директива 2005/36/ЕО.

 
 
 
 

8. Списъкът по приложение 24 е в съответствие с Приложение VI към Директива 2005/36/ЕО.

 
 
 
 

9. Списъкът по приложение 25 е в съответствие с Приложение VII към Директива 2005/36/ЕО.

 
 
 
 

10. Списъците по приложениe 26 са в съответствие с изискванията на Директива 74/556/ЕИО относно определяне на подробни разпоредби за преходните мерки, свързани с дейности в търговията и в разпространението на токсични продукти, и за дейности, които предполагат професионално използване на тези продукти, включително дейности на посредници (ОВ, L 307 от 18.11.1974 г.) и на Директива 74/557/ЕИО относно реализиране на свободата на установяване и свободното предоставяне на услуги по отношение на дейности на самостоятелно заети лица и на посредници в търговията и в разпространението на токсични продукти (ОВ, L 307 от 18.11.1974 г.).

 
 
 
 

11. Образецът по приложение 27 е в съответствие с чл. 7, т. 1 от Директива 2005/36/ЕО.

 
 
 
 

12. Решението се обнародва в „Държавен вестник”.

 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЯ

 
 
 
 

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/ Сергей Станишев

 
 
 
 

ЗА ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА

 
 
 
 

МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ: /п/ Веселин Даков

 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ: