НАРЕДБА № 17 ОТ 9 ОКТОМВРИ 2012 Г. ЗА УНИФОРМЕНОТО ОБЛЕКЛО И СЛУЖЕБНАТА КАРТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ В ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРИ, ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ КОНТРОЛ ВЪРХУ ПОЛЗВАНЕТО И ОПАЗВАНЕТО НА РИБНИТЕ РЕСУРСИ ПО РЕДА НА ЗАКОНА ЗА РИБАРСТВОТО И АКВАКУЛТУРИТЕ

В сила от 19.10.2012 г. Издадена от Министерството на земеделието и храните Обн. ДВ. бр.80 от 19 Октомври 2012г.

 

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. С тази наредба се определят:

1. видът на униформеното облекло на служителите на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), осъществяващи контрол върху ползването и опазването на рибните ресурси;

2. формата и видът на отличителните знаци върху униформеното облекло;

3. условията и редът за получаване и сроковете за износване на униформеното облекло;

4. формата и видът на служебната карта на служителите на ИАРА.

 

Раздел II.
Категории служители, имащи право на униформено облекло

Чл. 2. Право на униформено облекло имат служителите, които са в служебно или трудово правоотношение с ИАРА, осъществяващи контрол върху ползването и опазването на рибните ресурси.

Чл. 3. Униформеното облекло се предоставя, за да се отличават служителите на ИАРА при изпълнение на служебните им задължения.

 

Раздел III.
Вид и елементи на униформеното облекло

Чл. 4. Униформеното представително облекло по вид, елементи и брой е, както следва:

1. зимно униформено представително облекло:

а) шуба (канадка с подплата) - един брой;

б) костюм зимен (сако с един панталон/пола) - един брой;

в) риза (блуза) с дълъг ръкав - два броя;

г) вратовръзка - един брой;

д) зимни обувки (боти) - един чифт;

2. лятно униформено представително облекло:

а) костюм летен (сако с един панталон/пола) - един брой;

б) риза (блуза) с къс ръкав - два броя;

в) летни обувки - един чифт.

Чл. 5. Униформеното теренно облекло по вид, елементи и брой е, както следва:

1. зимно униформено теренно облекло:

а) шуба с подплата - един брой;

б) панталон с подплата - един брой;

в) пуловер - един брой;

г) риза (блуза) с дълъг ръкав - два броя;

д) зимни обувки - един чифт;

е) ботуши гумени с подплата - един чифт;

ж) шапка - един брой;

2. лятно униформено теренно облекло:

а) яке лятно - един брой;

б) панталон - един брой;

в) риза (блуза) - два броя;

г) елек - един брой;

д) обувки - един чифт;

е) шапка - един брой.

Чл. 6. Униформеното представително облекло, както и униформеното теренно облекло за служителите в ИАРА, нейните структури и специализирани териториални звена се изработват по модел, материя и цвят, определени със заповед на изпълнителния директор на ИАРА.

 

Раздел IV.
Форма и вид на отличителните знаци

Чл. 7. (1) На униформеното облекло задължително се носи отличителен знак, представляващ изпъкнало релефно изображение на емблемата на ИАРА.

(2) Размерът и формата на знака по ал. 1 са съгласно приложение № 1.

(3) Отличителният знак по ал. 1 се закрепва неподвижно на левия ръкав на зимната шуба, на лятното яке, както и на униформената шапка.

 

Раздел V.
Условия и ред за носене на униформеното облекло

Чл. 8. Средствата за униформено облекло и за отличителните знаци на лицата, осъществяващи контролна дейност, които са в служебно или трудово правоотношение с ИАРА, се осигуряват с бюджета на ИАРА.

Чл. 9. (1) На правоимащите се предоставя униформено представително и униформено теренно облекло след постъпване на работа.

(2) Когато трудовото/служебното правоотношение е за непълно работно време, съответно се увеличава и срокът за износване на предоставеното облекло.

(3) В ИАРА се водят служебни картони от длъжностни лица, в които се отбелязват видът и датата на получаване на полагаемото се облекло.

Чл. 10. Не се дължи компенсация в пари при несвоевременно предоставяне на униформено облекло.

Чл. 11. (1) Сроковете на износване на униформеното представително и униформеното теренно облекло на служителите започват да текат от датата на получаването им и се определят съгласно приложение № 2.

(2) Сроковете за износване на облеклата по приложението текат и по време на платен отпуск, независимо от основанието му, както и по време на неплатен отпуск по чл. 160, ал. 2 и ал. 3, пр. първо от Кодекса на труда, но не повече от три месеца в една календарна година.

Чл. 12. Облеклото, чийто срок за износване е изтекъл, не подлежи на връщане. Същото остава в служителя, като в картона срещу съответния вид облекло се отбелязва "износено".

Чл. 13. (1) При повреждане на облеклото не по вина на служителя (пожар, природни бедствия, авария, злополуки и др.) се съставя протокол и на лицето се предоставя ново униформено облекло.

(2) Когато униформеното облекло е загубено, унищожено или повредено по вина на работника или служителя, той носи имуществена отговорност за остатъчната стойност на облеклото до изтичане на срока на износване.

Чл. 14. (1) Служители на срочен трудов договор по чл. 68 от Кодекса на труда имат право на полагаемото им се униформено облекло.

(2) Служители, назначени по реда на чл. 15 от Закона за държавния служител, имат право на униформено облекло.

(3) Служители, назначени на основание Постановление № 66 на МС от 1996 г. за кадрово осигуряване на някои дейности в бюджетните организации (ДВ, бр. 29 от 1996 г.), имат право на онези елементи от униформеното представително и униформеното теренно облекло, за които е предвиден срок на износване една година.

Чл. 15. (1) При прекратяване на трудовото правоотношение по чл. 325, т. 9 и 11, чл. 327, т. 1, 2 и 3, чл. 328, ал. 1, т. 1 - 4, 6 - 12 и ал. 2 от Кодекса на труда или служебното правоотношение по чл. 103, ал. 1, т. 1, 2, 4, 7 и 8, чл. 106, ал. 1, т. 1, 2 и 5 от Закона за държавния служител униформеното облекло не се връща и не се заплаща стойността му за срока на доизносване.

(2) При прекратяване на трудовото правоотношение по чл. 330, ал. 1 и ал. 2, т. 1, 2, 3 и 6 ичл. 338 от Кодекса на труда и чл. 107, ал. 1, т. 1, 3, 5, 7, 8 и ал. 2 от Закона за държавния служител униформеното облекло не се връща, а се заплаща стойността му за срока на доизносване.

(3) Във всички останали случаи на прекратяване на трудовото или служебното правоотношение служителят може да задържи униформеното облекло, като заплати стойността на облеклото за срока на доизносване.

Чл. 16. При прекратяване на трудовото или служебното правоотношение независимо от основанието отличителният знак по чл. 7 се връща на работодателя.

Чл. 17. Освен униформеното облекло някои категории персонал, определени от работодателя, получават и работно облекло на основание Наредба № 3 от 2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място (ДВ, бр. 46 от 2001 г.).

Чл. 18. (1) Лицата, на които се предоставя униформено облекло, са длъжни да го носят при изпълнение на служебните си задължения.

(2) Лицата са длъжни да поддържат в чист и спретнат вид униформеното си облекло.

(3) Промяната на установената форма на облеклото е забранена.

(4) Носенето на комбинирано облекло - униформено с цивилно, е забранено.

 

Раздел VI.
Форма и вид на служебната карта

Чл. 19. Право на служебна карта по реда на тази наредба имат служителите на ИАРА, упражняващи контрол върху ползването и опазването на рибните ресурси, които се легитимират задължително със служебна карта при изпълнение на служебните си задължения.

Чл. 20. Видът на служебната карта е съгласно приложение № 3.

 

Заключителни разпоредби

§ 1. Наредбата се издава на основание чл. 54, ал. 3 от Закона за рибарството и аквакултурите.

§ 2. Тази наредба отменя Наредба № 14 от 2002 г. за униформеното облекло и служебната карта на инспекторите по риболовен надзор в Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (обн., ДВ, бр. 50 от 2002 г.; изм., бр. 62 от 2007 г.) и влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".

§ 3. Изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на ИАРА.

 

Приложение № 1 към чл. 7, ал. 2

 

Приложение № 2 към чл. 11, ал. 1

Срок за износване на униформеното представително и униформеното теренно облекло, ползвани от служители по чл. 2

 

 

Вид на облеклото

Срок за износване (години)

 

 

Специалисти по трудово правоотношение

 

А.

УНИФОРМЕНО ПРЕДСТАВИТЕЛНО ОБЛЕКЛО

 

І.

Зимно

 

1.

Шуба (канадка с подплата) - 1 бр.

2 г.

2.

Костюм зимен (сако с един панталон/пола) - 1 бр.

2 г.

3.

Риза (блуза) с дълъг ръкав - 2 бр.

2 г.

4.

Вратовръзка/шал - 1 бр.

1 г.

5.

Зимни обувки - 1 чифт

1 г.

ІІ.

Лятно

 

1.

Костюм летен (сако с един панталон/пола) - 1 бр.

1 г.

2.

Риза (блуза) с къс ръкав - 2 бр.

1 г.

3.

Летни обувки - 1 чифт

1 г.

 

Б.

УНИФОРМЕНО ТЕРЕННО ОБЛЕКЛО

 

І.

Зимно

 

1.

Полушуба с подплата - 1 бр.

1 г.

2.

Клин с подплата - 1 бр.

1 г.

3.

Пуловер - 1 бр.

1 г.

4.

Риза (блуза) с дълъг ръкав - 2 бр.

1 г.

5.

Зимни обувки - 1 чифт

1 г.

6.

Ботуши гумени с подплата - 1 чифт

1 г.

7.

Шапка - 1 бр.

1 г.

ІІ.

Лятно

 

1.

Яке лятно - 1 бр.

1 г.

2.

Елек - 1 бр.

1 г.

3.

Риза (блуза) - 2 бр.

1 г.

4.

Панталон - 1 бр.

1 г.

5.

Обувки - 1 чифт

1 г.

6.

Шапка - 1 бр.

1 г.

 

Приложение № 3 към чл. 20