НАРЕДБА № 4 ОТ 15 ЮЛИ 2014 Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОИЗВОДСТВОТО НА СУРОВИНИ И ХРАНИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД В КЛАНИЧНИ ПУНКТОВЕ, ТЯХНОТО ТРАНСПОРТИРАНЕ И ПУСКАНЕ НА ПАЗАРА

Издадена от Министерството на земеделието и храните Обн. ДВ. бр.60 от 22 Юли 2014г. 

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят специфичните изисквания към кланични пунктове.

(2) Наредбата се прилага за едри и дребни преживни животни и за свине с изключение на породата източнобалканска свиня.

 

Глава втора.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КЛАНИЧНИТЕ ПУНКТОВЕ

Чл. 2. (1) Кланичният пункт се изгражда към ферма, на която собственик, ползвател или наемател е фермерът, като в пункта се колят само животни, които са негова собственост.

(2) В кланичните пунктове се колят само ограничен брой животни.

Чл. 3. В кланичните пунктове се спазват всички изисквания на Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (ОВ L 139, 30.04.2004 г.).

Чл. 4. В кланичните пунктове не се прилагат изискванията на Приложение III, Раздел I, Глава II, т. 1, т. 2, букви "г" и "д", т. 5, 6, 7 и 8 от Регламент (EО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход (OB L 226, 25.06.2004 г.) ( Регламент (EО) № 853/2004).

Чл. 5. Предкланичният и следкланичният преглед се извършват съгласно изискванията наРегламент (ЕО) № 854/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за определяне на специфичните правила за организирането на официален контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за човешка консумация (OB L 226, 25.06.2004 г.) (Регламент (ЕО) № 854/2004).

Чл. 6. По време на клането в кланичните пунктове се спазват изискванията на Регламент (ЕО) № 1099/2009 на Съвета от 24 септември 2009 г. относно защитата на животните по време на умъртвяване (OB L 303, 18.11.2009 г.).

Чл. 7. (1) Кланичните пунктове трябва да разполагат с достатъчно покрита площ за дейността, която извършват.

(2) Кланичният пункт се състои от най-малко две помещения или от едно помещение, в което ясно са разграничени две зони: една за "чисти" и една за "мръсни" операции.

(3) Едно и също помещение в кланичния пункт се използва за няколко етапа на работа (включително за изпразване и изчистване на стомаси и черва), при условие че тези етапи са последователни и разделени от времеви интервал и след всеки етап се извършва почистване и дезинфекция.

Чл. 8. Изисква се най-малко едно хладилно съоръжение за кланични трупове, които трябва да се съхраняват до получаване на резултати от необходимите лабораторни тестове, съгласно разпоредбите на Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2005 г. относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (OB L 147, 31.05.2001 г.), Регламент (ЕО) № 2073/2005 на Комисията от 15 ноември 2005 г. относно микробиологични критерии за храните (OB L 338, 22.12.2005 г.), Регламент (ЕО) № 2075/2005 на Комисията от 5 декември 2005 г. относно установяване на специфични правила за официалния контрол на трихинели (Trichinella) в месото (OB L 338, 22.12.2005 г.).

Чл. 9. В кланичните пунктове трябва да има създадени условия за разделяне на работното от ежедневното облекло.

Чл. 10. В кланичните пунктове се спазват всички изисквания по отношение на хигиена при клането, посочени в Приложение III, Раздел I, Глава IV на Регламент (ЕО) № 853/2004.

Чл. 11. Страничните животински продукти (СЖП), които не са предназначени за човешка консумация, се събират, съхраняват и обезвреждат в съответствие с разпоредбите наРегламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (OB L 300, 14.11.2009 г.). Специфично рисковите материали от едри преживни животни и дребни преживни животни се отделят под контрола на официален ветеринарен лекар или официален помощник и се съхраняват в заключващ се надписан съд до транспортирането им за обезвреждане.

 

Глава трета.
ЗДРАВНА И ИДЕНТИФИКАЦИОННА МАРКИРОВКА

Чл. 12. За маркиране на кланичните трупове се използва здравната маркировка, описана в Приложение I, Раздел I, Глава III от Регламент (ЕО) № 854/2004.

Чл. 13. Месо, вътрешности и субпродукти, произведени в кланични пунктове, се маркират с идентификационна маркировка съгласно Регламент (EО) № 853/2004.

Чл. 14. Неотложното клане се извършва съгласно изискванията на Приложение III, Раздел I, Глава VI на Регламент (EО) № 853/2004.

 

Глава четвърта.
ОФИЦИАЛЕН КОНТРОЛ

Чл. 15. Кланичните пунктове се регистрират по реда на чл. 12 от Закона за храните и се вписват в Интегрираната информационна система (ВетИС) на Българската агенция по безопасност на храните.

Чл. 16. Собственикът на кланичния пункт или упълномощено от него лице уведомява Областната дирекция по безопасност на храните, на чиято територия се намира пунктът, най-малко 24 часа преди клането, с изключение на случаите при неотложно клане.

Чл. 17. Официалният контрол в кланичните пунктове се извършва съгласно изискванията наРегламент (ЕО) № 854/2004.

Чл. 18. Проверките по идентификацията на животните и отразяването на данните в Интегрираната информационна система на Българската агенция по безопасност на храните се извършват от официален ветеринарен лекар или официален помощник, като се спазват разпоредбите на чл. 132 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Кланичен пункт" е обект за добив на месо от ограничен брой животни, чието месо е предназначено за човешка консумация.

2. "Ограничен брой животни" е броят животни, които могат да бъдат заклани в тези помещения, без да се превишават следните цифри:

а) свине - 1200 броя годишно, или

б) дребни преживни - 2400 броя годишно, или

в) едри преживни - 480 броя годишно.

3. "Ферма" е животновъден обект, в който се отглеждат животни с цел добив на суровини и храни за предлагане на пазара.

 

Заключителни разпоредби

§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 59, ал. 2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

§ 3. Наредбата се приема като национална мярка по смисъла на чл. 10, параграф 3 и параграф 4, буква б) от Регламент (EО) № 853/2004 и е издадена при спазване на реда и условията на Директива 98/34/EО на Европейския парламент и на Съвета от 22 юни 1998 г. за определяне на процедура за предоставяне на информация в областта на техническите стандарти и регламенти и правила относно услугите на информационното общество (ОВ L 204, 21.07.1998 г.).

§ 4. Изпълнението на тази наредба се възлага на изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните.