НАРЕДБА № 104 ОТ 22 АВГУСТ 2006 Г. ЗА КОНТРОЛ ВЪРХУ ПРЕДЛАГАНЕТО НА ПАЗАРА И УПОТРЕБАТА НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

В сила от 06.10.2006 г. Издадена от Министерството на земеделието и горите Обн. ДВ. бр.81 от 6 Октомври 2006г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се определят редът и начинът за контрол върху:

1. предлагането на пазара на продукти за растителна защита (ПРЗ);

2. употребата на ПРЗ;

3. производството, съхранението и превоза в страната на неразрешени ПРЗ по чл. 14, ал. 4 от Закона за защита на растенията (ЗЗР).

Чл. 2. Лицата, които предлагат на пазара, употребяват ПРЗ, както и тези, които произвеждат, съхраняват и превозват в страната неразрешени ПРЗ по чл. 14, ал. 4 ЗЗР, са длъжни да оказват съдействие на контролните органи по чл. 1.

 

Глава втора.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ

Чл. 3. (1) Контролът по чл. 1 се упражнява от Националната служба за растителна защита (НСРЗ).

(2) При изпълнение на служебните си задължения контролните органи на НСРЗ носят униформено облекло и се легитимират със служебна карта съгласно Наредба № 67 от 2006 г. за униформеното облекло и служебната карта на контролните органи на Националната служба за растителна защита (ДВ, бр. 47 от 2006 г.).

(3) Генералният директор на НСРЗ със заповед определя регионален отговорник по контрола във всяка регионална служба за растителна защита (РСРЗ) и лицата, които осъществяват контрола.

(4) Лицата, определени в заповедта по ал. 3, при изпълнение на служебните си задължения по осъществяване на контрола са подчинени на ръководителя на звеното по контрол в НСРЗ.

(5) Ръководителят на звеното по контрол в НСРЗ ежегодно извършва одит върху дейността на лицата по ал. 3 по програма, утвърдена от генералния директор.

(6) Контролните органи по ал. 1 преминават ежегодно обучения, свързани с предмета на контрола, по програма, утвърдена от генералния директор на НСРЗ.

Чл. 4. (1) При осъществяване на контрола по чл. 1 контролните органи на НСРЗ извършват планови и внезапни проверки и проверки по сигнал.

(2) Проверките по ал. 1 се извършват от лицата по чл. 3, ал. 3 и/или от ръководителя и инспекторите на звеното по контрол в НСРЗ.

(3) Ръководителят на звеното по контрол в НСРЗ в срок до 30 януари изготвя програма за извършване на планови проверки за текущата календарна година, която се утвърждава от генералния директор на НСРЗ.

(4) Програмата по ал. 3 се изпраща в 7-дневен срок от утвърждаването й на регионалния отговорник по контрола във всяка РСРЗ.

(5) Въз основа на програмата по ал. 3 регионалният отговорник по контрола изготвя програма за контрол на обектите на територията на съответната РСРЗ.

(6) Внезапните проверки се извършват по всяко време без предварително уведомяване на лицата по чл. 23. ал. 1 ЗЗР от лицата по чл. 3, ал. 3 и/или на ръководителя на звеното по контрол в НСРЗ.

(7) Проверките по сигнал се извършват в срок до един работен ден от подаването на сигнала и отразяването му в дневник за подадените жалби и сигнали.

(8) За извършените проверки по ал. 1 регионалните отговорници по контрола изготвят доклади, които се обобщават от ръководителя на звеното по контрол в НСРЗ.

(9) За извършените проверки по ал. 1 се съставя констативен протокол и се дава задължително предписание.

(10) При констатирани нарушения се съставя акт за нарушение.

Чл. 5. (1) Звеното по контрол в НСРЗ създава и поддържа регистър на лицата, получили разрешение по чл. 23, ал. 1 ЗЗР.

(2) Регистърът съдържа досие на всяко от лицата по ал. 1.

(3) Досието по ал. 2 включва:

1. екземпляр от разрешението;

2. документацията, подадена за издаване на разрешението;

3. документи, подадени при последваща промяна на заявените обстоятелства;

4. списък на търговските обекти, в които лицето предлага на пазара ПРЗ;

5. констативни протоколи и предписания от извършени проверки;

6. актове за нарушения;

7. наказателни постановления;

8. заповед за отнемане на издаденото разрешение.

(4) Копие от досието по ал. 3 се съхранява и в съответната РСРЗ на територията, на която лицата по ал. 1 осъществяват дейността си.

Чл. 6. (1) Контролните органи имат право да:

1. инспектират всички обекти, в които се произвеждат, преопаковат, съхраняват и предлагат ПРЗ;

2. инспектират местата, където се употребяват ПРЗ;

3. инспектират лицата, които употребяват ПРЗ;

4. изискват от инспектираните лица документи, свързани с предмета на контрола;

5. вземат проби от ПРЗ за лабораторен анализ за съответствие с показателите, одобрени при разрешаването;

6. вземат проби от почви, растения и растителна продукция за извършване на лабораторен анализ за остатъчни количества от ПРЗ и съставят протокол по образец, одобрен от генералния директор;

7. вземат проби от работния разтвор, с който се третират растения и други обекти, за анализ на вида на ПРЗ и прилаганата концентрация (доза);

8. съставят констативни протоколи и актове за нарушения;

9. дават задължителни предписания за отстраняване на допуснатите нарушения;

10. преустановяват продажбата или изземват ПРЗ, които:

а) не са разрешени със заповед на министъра на земеделието и горите;

б) са с изтекъл срок на годност, който не е удължен по реда на чл. 15;

в) се предлагат на пазара в опаковки, несъответстващи на изискванията на чл. 17, ал. 4 и 5 ЗЗР;

г) при лабораторния анализ по т. 5 са показали несъответствия с показателите, одобрени при разрешаване на ПРЗ;

д) не са етикетирани съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за етикетиране на продукти за растителна защита (обн., ДВ, бр. 54 от 2003 г.; изм., бр. 17 от 2006 г.);

е) са от първа (професионална) категория на употреба и се предлагат извън местата по чл. 8, т. 2;

11. сезират съответните компетентни органи, имащи отношение към констатираните нарушения;

12. забраняват употребата или изземват ПРЗ от лицата, които ги употребяват, когато:

а) продуктът не е разрешен за предлагане на пазара и употреба в страната;

б) продуктът е предназначен за култури извън сеитбооборота на културите в стопанството;

в) продуктът се прилага не според разрешената му употреба.

(2) Пробите по ал. 1, т. 5, 6 и 7 се вземат съгласно инструкции, одобрени от генералния директор на НСРЗ, и се предоставят за анализ в Централната лаборатория за химични изпитвания и контрол (ЦЛХИК).

 

Глава трета.
КОНТРОЛ ВЪРХУ ПРЕДЛАГАНЕТО НА ПАЗАРА НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Раздел I. Общи положения

Чл. 7. Продуктите за растителна защита се предлагат на пазара и се съхраняват, когато са разрешени със заповед на министъра на земеделието и горите, при спазване на условията и реда на раздел IV от ЗЗР.

Чл. 8. Продуктите за растителна защита се предлагат на пазара в следните обекти:

1. селскостопански аптеки;

2. складове на производители, преопаковчици, търговци и дистрибутори на ПРЗ.

Чл. 9. (1) В селскостопански аптеки могат да се предлагат ПРЗ в малки опаковки от втора (ограничена) и трета (свободна) категория на употреба.

(2) Продуктите за растителна защита в малки опаковки по ал. 1 се предлагат с листовка, която е неразделна част от етикета, съгласно чл. 4, ал. 3, 4 и 5 от Наредбата за условията и реда за етикетиране на продукти за растителна защита.

(3) В търговската площ на селскостопанската аптека ПРЗ се подреждат по групи в зависимост от тяхното предназначение (фунгициди, инсектициди, хербициди и др.).

(4) Продавачът води дневник, съдържанието на който се определя съгласно чл. 9 от Наредба № 11 от 1995 г. за санитарно-хигиенните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки (обн., ДВ, бр. 37 от 1995 г.; изм., бр. 54 от 1999 г. и бр. 34 от 2002 г.).

Чл. 10. (1) В складовете по чл. 8, ал. 2 могат да се предлагат ПРЗ от първа (професионална), втора (ограничена) и трета (свободна) категория на употреба.

(2) В складовете по ал. 1 ПРЗ се съхраняват съгласно изискванията на наредбата по чл. 23г ЗЗР.

(3) Продуктите за растителна защита от първа (професионална) категория на употреба се съхраняват заключени в обособена част от склада.

(4) Продуктите за растителна защита с изтекъл срок на годност се съхраняват на отделно място в склада, след което се депонират в "складове-депа" за съхраняване на негодни за употреба пестициди.

Чл. 11. (1) На преопаковане подлежат само ПРЗ, за които лицето, което извършва преопаковане, е получило писмено разрешение по чл. 23, ал. 5, т. 1, буква "б" ЗЗР.

(2) Преопаковането на ПРЗ се извършва в специализирани цехове за преопаковане.

(3) Преопакованите в цеха по ал. 2 ПРЗ се съхраняват отделно от другите налични в склада.

Чл. 12. (1) Лицата, получили разрешение по реда на чл. 23, ал. 1 ЗЗР, поставят на видно място в обектите по чл. 8 копие от разрешението.

(2) Контролните органи на НСРЗ поставят на видно място в обектите по чл. 8 информационен стикер на НСРЗ по образец, утвърден от генералния директор.

Чл. 13. В обектите по чл. 8 е забранено предлагането на:

1. неразрешени ПРЗ;

2. продукти за растителна защита с изтекъл срок на годност, който не е удължен по реда начл. 15;

3. храни, напитки, фуражи, тютюневи изделия, семена и посадъчен материал, третирани с неразрешени продукти за растителна защита, лекарства;

4. продукти за растителна защита в опаковки, несъответстващи на изискванията на чл. 17, ал. 4 и 5 ЗЗР;

5. продукти за растителна защита, които не са етикетирани съгласно изискванията наНаредбата за условията и реда за етикетиране на продукти за растителна защита;

6. продукти за растителна защита от първа (професионална) категория на употреба извън местата по чл. 8, т. 2;

7. продукти за растителна защита с нарушена цялост на опаковката;

8. продукти за растителна защита, които са преопаковани без писмено разрешение от производителя или упълномощен представител на същия.

Чл. 14. Забранява се предлагането на пазара на ПРЗ:

1. от лица, които не притежават разрешение по чл. 23 ЗЗР;

2. извън обектите по чл. 8.

Чл. 15. (1) Продукт за растителна защита с изтекъл срок на годност се предлага на пазара след анализ на физикохимичните му свойства за съответствие с данните на производителя, включени в документацията, одобрена при разрешаването.

(2) Проба от партидата на ПРЗ по ал. 1 се взема от контролните органи на НСРЗ и се предоставя от притежателя на продукта по ал. 1 за анализ в ЦЛХИК. При установяване на съответствие срокът на годност се удължава до една година, за което НСРЗ издава удостоверение.

(3) Удължаването на срока по ал. 2 се отнася само за ПРЗ в оригинални опаковки за изследваната партида и се извършва еднократно.

(4) Разходите за анализа са за сметка на притежателя на продукта.

(5) При установяване на несъответствие при анализа по ал. 2 партидата от ПРЗ се запечатва с лента с логото на НСРЗ и се оставя за съхранение на обособено място в склада, след което се депонират в "складове-депа" за съхраняване на негодни за употреба пестициди.

Чл. 16. Лицата, които предлагат на пазара ПРЗ, водят месечни отчети за вида, опаковката, количеството, датите на покупките и продажбите по клиенти и при поискване предоставят тези данни на контролните органи.

Раздел II. Контрол на селскостопанските аптеки

Чл. 17. (1) При проверка контролните органи на НСРЗ:

1. се легитимират със служебна карта;

2. изискват документи за проверка, свързани с издаването на разрешението за търговия;

3. изискват дневника на продавача по чл. 9, ал. 4;

4. изискват стокови разписки и други документи за закупените ПРЗ;

5. извършват проверка на търговската площ за спазване изискванията на чл. 9, ал. 3 и изискванията на Наредба № 11 от 1995 г. за санитарно-хигиенните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки;

6. извършват проверка на предлаганите ПРЗ за спазване на изискванията на Наредбата за условията и реда за етикетиране на продукти за растителна защита;

7. извършват проверка на складовото помещение за спазване на изискванията на чл. 9, ал. 3 и изискванията на наредбата по чл. 23г ЗЗР.

(2) След приключване на проверката контролните органи съставят констативен протокол, в който се отразява фактическата обстановка в обекта, и дават предписания.

(3) Копие от констативния протокол се връчва на проверяваното лице.

(4) При констатирано нарушение контролните органи съставят акт за нарушение съгласно разпоредбите на ЗАНН.

(5) Регионалните отговорници по контрола изготвят доклади от извършените проверки и ги изпращат на ръководителя на звеното по контрола в НСРЗ.

(6) Докладите се изпращат в НСРЗ в 10-дневен срок от извършването на плановите проверки и в 5-дневен срок за внезапните проверки и проверките по сигнал.

Чл. 18. (1) При вземане на проби от ПРЗ за лабораторен анализ по чл. 6, ал. 1, т. 5контролните органи:

1. вземат три проби от проверявания ПРЗ;

2. номерират и запечатват пробите по т. 1 с лента с логото на НСРЗ, която се подписва от извършващите проверката;

3. отразяват в констативния протокол следните данни: търговско наименование на ПРЗ, количество и номер на партидата, дата на производство, производител и/или лицето, извършило преопаковането.

(2) В констативния протокол се отразяват номерата на пробите по ал. 1 и предназначението им:

1. проба № 1 - предназначена за анализ в ЦЛХИК;

2. проба № 2 - контролна (арбитражна) проба за съхранение в РСРЗ;

3. проба № 3 - контролна проба за съхранение в обекта.

(3) Контролните органи изпращат проба № 1 в ЦЛХИК за анализ по чл. 6, ал. 1, т. 5.

(4) Анализът по ал. 3 се извършва по методи, предоставени от производителя (заявителя), или по стандартизирани методи.

(5) При установяване на несъответствие с физикохимичните показатели при разрешаването се прилагат разпоредбите на чл. 6, т. 10.

(6) При установяване на съответствие проба № 2 се връща в обекта.

Чл. 19. В случаите по чл. 6, т. 10 продуктите се изземват с протокол за изземване по образец, утвърден от генералния директор на НСРЗ, и се съхраняват в склад под контрола на НСРЗ.

Раздел III. Контрол на складове на производители, преопаковчици, търговци и дистрибутори на ПРЗ

Чл. 20. (1) При проверка контролните органи на НСРЗ:

1. се легитимират със служебна карта;

2. изискват документи за проверка, свързани с издаването на разрешението за търговия;

3. изискват стокови разписки и други документи за закупените ПРЗ;

4. извършват проверка на съхраняваните ПРЗ за спазване на изискванията на Наредбата за условията и реда за етикетиране на продукти за растителна защита;

5. извършват проверка на складовото помещение за спазване на изискванията на чл. 10 и изискванията на наредбата съгласно чл. 23г ЗЗР.

(2) След приключване на проверката се прилагат разпоредбите на чл. 17, ал. 2 - 6.

Чл. 21. При вземане на проби от ПРЗ за лабораторен анализ по чл. 6, ал. 1, т. 5 се спазват разпоредбите на чл. 18.

Чл. 22. В случаите по чл. 6, т. 10 продуктите се запечатват с лента с логото на НСРЗ и се оставят за съхранение на обособено място в склада до изтеглянето им от пазара.

Чл. 23. (1) При проверка в цех за преопаковане на ПРЗ се прилагат разпоредбите на чл. 20 и21.

(2) При проверката освен документите по чл. 20, ал. 1 контролните органи на НСРЗ изискват:

1. списък на техниката за преопаковане;

2. писмено разрешение за преопаковане от производителя на ПРЗ или упълномощен представител на същия;

3. дневен лист на преопакованите ПРЗ по видове, партидни номера и количества.

(3) Контролните органи установяват съответствие на наличната техника със заявената по чл. 23, ал. 5, т. 1, буква "а" ЗЗР.

 

Глава четвърта.
КОНТРОЛ ВЪРХУ УПОТРЕБАТА НА ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Раздел I. Общи положения

Чл. 24. Контролните органи на НСРЗ извършват ежегоден контрол на един процент от регистрираните земеделски производители за спазване изискванията на ЗЗР.

Чл. 25. Продуктите за растителна защита се употребяват, когато са разрешени със заповед на министъра на земеделието и горите при спазване на условията и реда на раздел IV от ЗЗР.

Чл. 26. (1) Земеделските производители употребяват ПРЗ в зависимост от нивото на своята квалификация, както следва:

1. продуктите за растителна защита от първа (професионална) категория на употреба се прилагат само от или под контрола на агроном със специалност "растителна защита";

2. продуктите за растителна защита от втора (ограничена) категория на употреба се прилагат от лица с висше агрономическо образование или със средно земеделско образование - растениевъден профил;

3. продуктите за растителна защита от трета (свободна) категория на употреба могат да се прилагат от лица, навършили 18 години.

(2) Земеделски производители, които нямат необходимото образование по ал. 1, т. 2, преминават курс на обучение за употреба на ПРЗ от втора категория на употреба по програма, утвърдена от генералния директор на НСРЗ.

(3) Земеделски производители прилагат ПРЗ от първа категория на употреба след завършен курс на обучение по ал. 2 и при спазване изискванията на ал. 1, т. 1.

(4) За обучението по ал. 2 се събират такси, определени с Тарифа за таксите, които се събират от Националната служба за растителна защита при Министерството на земеделието и горите (обн., ДВ, бр. 121 от 1998 г.; изм., бр. 79 от 2002 г., бр. 68 от 2003 г., бр. 4 и 55 от 2004 г., бр. 56 от 2005 г. и бр. 64 от 2006 г.).

(5) На преминалите успешно курса за обучение по ал. 2 се издава удостоверение по образец, утвърден от генералния директор на НСРЗ.

Чл. 27. Продуктите за растителна защита се прилагат с наземна или авиационна техника, машини за обеззаразяване на семена, техника и оборудване за извършване на фумигация и обеззаразяване на площи, помещения и растителна продукция срещу вредители.

Чл. 28. Продуктите за растителна защита за фумигация и обеззаразяване на площи, помещения и растителна продукция срещу вредители се прилагат при спазване на изискванията на наредбата по чл. 23, ал. 6 ЗЗР.

Чл. 29. (1) Обеззаразяването на семена се извършва от лица, които са завършили курс по чл. 26, ал. 2 и са обучени за работа със съответната техника за обеззаразяване.

(2) Обеззаразяването на семена за сеитба се извършва само със специализирана техника.

(3) Забранява се използването на семена за сеитба, третирани с ПРЗ, за други цели освен за сеитба.

(4) Забранява се използването на семена и посадъчен материал, третирани с неразрешени ПРЗ.

Чл. 30. (1) Земеделските производители, които произвеждат растения и растителни продукти, са длъжни да водят дневник:

1. за появата, развитието, плътността или степента на нападение от вредители поприложение № 1;

2. на проведените химични обработки и употребените торове, подобрители на почвата и биологично активни вещества за всяко поле или склад по образец, утвърден от министъра на земеделието и горите, съгласно чл. 8, ал. 3 ЗЗР;

3. за взетите проби от растения и растителни продукти и резултатите от анализите поприложение № 2.

(2) Дневниците по ал. 1 се заверяват от РСРЗ, на територията на която се намира полето или складът за съхранение на растениевъдна продукция.

Чл. 31. Продуктите за растителна защита се прилагат:

1. в съответствие с разрешението за употреба и по начина, указан на етикета;

2. по начин, който не допуска увреждането на други растения и растителни продукти и не застрашава здравето на хората и животните или околната среда;

3. съгласно принципите на Добрата растителнозащитна практика по култури;

4. при спазване изискванията на чл. 32 и 33 от Закона за пчеларството.

Чл. 32. Земеделските производители нямат право да:

1. употребяват ПРЗ за култури, които не отглеждат в стопанството;

2. прибират земеделската продукция преди изтичането на карантинния срок на употребените ПРЗ, посочен на етикета.

Чл. 33. При работа с ПРЗ се използва защитно облекло и лични предпазни средства.

Чл. 34. (1) Приготвянето на работния разтвор от ПРЗ се извършва на места, отстоящи на разстояние не по-малко от:

1. 100 м от жилищни сгради, обори и складове за фураж;

2. 200 м от водоеми, водоизточници и вододайни зони;

3. 25 м от напоителни канали.

(2) Неупотребеното количество разтвор се третира съгласно Закона за управление на отпадъците.

Чл. 35. При третиране на земеделски земи с ПРЗ задължително се спазват следните минимални защитни зони в зависимост от посоката на вятъра:

1. с наземна техника - не по-малко от 50 м, когато посоката на вятъра е обратно на населеното място, и не по-малко от 150 м, когато посоката на вятъра е към населеното място;

2. с авиационна техника - не по-малко от 200 м, когато посоката на вятъра е обратно на населеното място, и не по-малко от 800 м, когато посоката на вятъра е към населеното място.

Чл. 36. Забранява се прилагането на ПРЗ при скорост на вятъра:

1. над 5 м/сек за наземна и авиационна техника при третиране с фунгициди и инсектициди;

2. над 2 м/сек за внасяне на хербициди, десиканти и дефолианти с авиационна техника.

Чл. 37. Забраняват се вегетационни третирания с ПРЗ при температура на въздуха над 25 °С, измерена на сянка.

Чл. 38. Третираните площи и обекти с ПРЗ първа група се обозначават до изтичането на карантинния срок с предупредителни табели "Отровно!", поставени на видни места на пътищата за достъп.

Чл. 39. (1) Земеделските производители, които извършват самостоятелно растителнозащитни мероприятия, трябва да разполагат с площадка за измиване на техниката за приложение на ПРЗ и с шахта за отпадните води.

(2) След приключване на растителнозащитното мероприятие техниката за прилагане на ПРЗ (пръскачката) се измива съгласно указанията, посочени върху етикета на продукта.

Чл. 40. Земеделските производители, които извършват самостоятелно растителнозащитни мероприятия, трябва да разполагат с временен склад за съхранение на ПРЗ.

Чл. 41. (1) След употреба празните опаковки се правят негодни за повторна употреба съгласно указанията, посочени в етикета, а се съхраняват и третират съгласно Закона за управление на отпадъците.

(2) Забранява се изгаряне, загробване, разпиляване на празни опаковки от ПРЗ.

Чл. 42. (1) При приложение на ПРЗ с авиационна техника контролните органи изискват от командира на екипажа:

1. бордови дневник;

2. скица на разположението на площите, подлежащи на третиране, и отбелязаните площи, заети с чувствителни култури.

(2) Приготвянето на работния разтвор и измиването на резервоарите и приспособленията към тях се извършват на специализирани площадки, отстоящи на 1000 м от населеното място.

(3) При третиране с авиационна техника да се спазват разпоредбите на Наредба № 15 от 2004 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности (ДВ, бр. 47 от 2004 г.).

Раздел II. Контрол върху употребата на ПРЗ от земеделския производител

Чл. 43. (1) При извършване на контрол върху употребата на ПРЗ при земеделския производител контролните органи на НСРЗ:

1. се легитимират със служебна карта;

2. изискват дневниците по чл. 30, ал. 2;

3. изискват стокови разписки и други документи за закупените ПРЗ;

4. изискват диплом и/или документ за завършен курс на лицата по чл. 26, ал. 2 и 3 в зависимост от категорията на наличните или употребени ПРЗ;

5. извършват контрол върху употребата на ПРЗ съгласно чл. 31;

6. контролират спазването на изискванията на чл. 32 - 41;

(2) След приключване на проверката контролните органи съставят констативен протокол, в който се отразява фактическата обстановка на обекта, и дават предписания.

(3) Копие от констативния протокол се връчва на проверяваното лице.

(4) При констатирано нарушение контролните органи съставят акт за нарушение съгласно разпоредбите на ЗАНН.

(5) Регионалните отговорници по контрола изготвят доклади от извършените проверки и ги изпращат на ръководителя на звеното по контрола в НСРЗ.

(6) Докладите се изпращат в НСРЗ в 10-дневен срок от извършването на плановите проверки и в 5-дневен срок за внезапните проверки и проверките по сигнал.

Чл. 44. (1) Контролните органи на НСРЗ могат да вземат проби от ПРЗ и от работния разтвор, с който се третира, за лабораторен анализ.

(2) При вземане на проби от ПРЗ контролните органи:

1. взимат проби от проверявания ПРЗ съгласно инструкцията по чл. 6, ал. 2;

2. номерират и запечатват пробите с лента с логото на НСРЗ, която се подписва от извършващите проверката;

3. отразяват в констативния протокол данни за взетите проби: търговско наименование на ПРЗ, количество и номер на партидата, дата на производство, производител и/или лицето, извършило преопаковането.

(3) При вземане на проби от работен разтвор контролните органи:

1. вземат проби от проверявания работен разтвор;

2. номерират и запечатват пробите с лента с логото на НСРЗ, която се подписва от извършващите проверката;

3. отразяват в констативния протокол данни за: търговското наименование на ПРЗ, количество и номер на партидата, дата на производство, производител и/или лицето, извършило преопаковането, използвана доза, концентрация, нормата работен разтвор на декар, култура, вредител и вид на техниката.

(4) В констативния протокол се отразяват номерата на пробите по ал. 2 и 3 и предназначението им:

1. проба № 1 - предназначена за анализ в ЦЛХИК;

2. проба № 2 - контролна (арбитражна) проба за съхранение в РСРЗ;

3. проба № 3 - контролна проба за съхранение при земеделския производител.

(5) Контролните органи изпращат проба № 1 в ЦЛХИК за анализ по чл. 6, ал. 1, т. 5 или 7.

(6) При установяване на несъответствие се съставя акт за нарушение.

Чл. 45. Контролните органи на НСРЗ контролират съдържанието на остатъчни количества от ПРЗ в растения.

Чл. 46. (1) Контролът по чл. 45 се упражнява периодично или при сигнал за замърсяване в местата за производство, преди прибиране на реколтата и в базите за съхранение, тържища и пунктове за манипулации преди предлагане на пазара.

(2) Контролът по чл. 45 обхваща проверка на данните от дневниците по чл. 30.

(3) Наличието на остатъци от пестициди се доказва чрез вземане на представителна средна проба от растения за анализ. Анализите на пробите се извършват в ЦЛХИК чрез стандартизирани и валидирани методи.

Чл. 47. (1) При установяване на остатъци от пестициди в растения в количества, превишаващи максимално допустимите, съгласно Наредба № 31 за максимално допустимите количества замърсители в храните (обн., ДВ, бр. 88 от 2004 г.; изм., бр. 51 от 2006 г.) се предприемат коригиращи действия:

1. определя се срок за беритба съобразно карантинните срокове на използваните ПРЗ;

2. когато продукцията е на склад (търпи съхранение) при производителя, се съставя предписание за съхраняването й до изтичане на карантинните срокове на използваните ПРЗ;

3. след изтичане на сроковете по т. 2 се извършва повторен анализ.

(2) Когато мерките по т. 2 са неприложими, растенията се унищожават съгласно разпоредбите на чл. 13б, ал. 2 ЗЗР по ред и начин, определени с методика, утвърдена от министъра на земеделието и горите.

(3) Когато продукцията е реализирана на пазара, се уведомяват органите на Държавния здравен контрол с цел предприемане на действия по изискванията на Закона за храните.

 

Глава пета.
ПРОИЗВОДСТВО, СЪХРАНЕНИЕ И ПРЕВОЗ В СТРАНАТА НА НЕРАЗРЕШЕНИ ПРОДУКТИ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА

Чл. 48. (1) Неразрешените ПРЗ се произвеждат, съхраняват и превозват в страната, когато:

1. са предназначени за употреба в друга държава, в която са разрешени;

2. активното/ите вещество/а са включени в списъка по чл. 15, ал. 1, т. 2 ЗЗР;

3. не противоречат на условията на Наредбата за реда и начина на внос и износ на опасни химични вещества и препарати на територията на Република България (ДВ, бр. 63 от 2004 г.).

(2) Временният внос и износът на активни вещества и ПРЗ по ал. 1 се извършват съгласно условията на Наредбата за реда и начина на внос и износ на опасни химични вещества и препарати на територията на Република България, когато активните вещества са включени в приложенията на наредбата.

(3) Ако активните вещества, предназначени за производство на ПРЗ по ал. 1, не са включени в приложенията на наредбата по ал. 2, вносът им се извършва със заверено от генералния директор на НСРЗ удостоверение за временен внос.

(4) Временен внос на активни вещества, предназначени за производство на ПРЗ по ал. 1, се извършва само от производителя или формулатора на продукта.

(5) За заверка на удостоверение по ал. 3 заявителят представя в НСРЗ най-малко един месец преди осъществяване на временния внос:

1. молба-декларация по образец, утвърден от генералния директор на НСРЗ;

2. удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация на производителя;

3. информационен лист за безопасност съгласно Закона за защита от вредното въздействие на химични вещества и препарати на български език и в оригинал;

4. квитанция за платена такса съгласно тарифата по чл. 3 ЗЗР.

(6) В тридневен срок от получаването НСРЗ прави проверка на документите по ал. 5 и при установяване на непълноти определя тридневен срок за отстраняването им.

(7) Ако документите са пълни или при отстраняване на непълнотите, генералният директор на НСРЗ в петдневен срок изпраща документите по ал. 5 в съответната РСРЗ, на чиято територия се намират предприятието и склада на производителя.

(8) Директорът на РСРЗ в десетдневен срок от получаването на документите по ал. 5 прави проверка на предприятието и склада на производителя и изпраща писмено становище до генералния директор на НСРЗ.

(9) Въз основа на становището по ал. 8 генералният директор заверява удостоверение за временен внос по ал. 3 или прави мотивиран отказ.

(10) В тридневен срок от осъществяването на вноса вносителят уведомява писмено НСРЗ за внесените количества.

(11) Временно внесените или произведените количества неразрешени ПРЗ могат да се съхраняват в транзитни складове, определяни ежегодно със заповед на генералния директор.

(12) Контролът по производството и съхранението в складовете по ал. 11 се извършват от контролните органи на НСРЗ.

(13) В тридневен срок от осъществяването на износа производителят уведомява писмено НСРЗ за изнесените количества.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на наредбата:

1. "Селскостопанска аптека" е специализиран магазин за предлагане на пазара на ПРЗ, който отговаря на определените санитарно-хигиенни изисквания по Наредба № 11 от 1995 г. за санитарно-хигиенните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки.

2. "Склад на производители, преопаковчици, търговци и дистрибутори на ПРЗ" е складова база за съхранение или предлагане на пазара на ПРЗ и отговаряща на изискванията на наредбата по чл. 23г ЗЗР.

3. "Временен склад" е склад с вместимост до 15 тона за съхранение на ПРЗ, използван само през вегетационния период на земеделските култури.

4. "Вегетационни третирания" е прилагане на продукти за растителна защита при състояние на растенията, в което те растат и образуват вегетативни органи, цвят, плод и семена, без да се включва времето на покой.

5. "Преопаковане" е прехвърляне на съдържанието от една опаковка в друга, обикновено по-малка, предназначена за предлагане на пазара, и е разрешено от производителя на продукта или оторизиран негов представител.

6. "Фумигация" е специализирана обработка с определени ПРЗ на площи, помещения и растителна продукция срещу вредители съгласно реда и условията на наредбата по чл. 23, ал. 6 ЗЗР.

7. "Изтегляне от пазара" е износ извън страната, депониране или унищожаване за сметка на производителя или вносителя.

8. "Формулатор" е физическо или юридическо лице, производител на ПРЗ, което е получило разрешение за влагането на определени активни вещества при производството на ПРЗ.

9. "Растения" са живи растения или живи части от тях, включително и семена, като живи части от растения са: плодове в ботанически смисъл без консервираните чрез дълбоко замразяване клубени, луковици, коренища, рязан цвят, клонки и листа; отрязани дървета, части от тях и листа; тъканни култури.

10. "Оригинална опаковка" е опаковката на производителя на ПРЗ със стандартен етикет, лого и производствен номер, чиято вместимост и материал за изработка са одобрени при разрешаването на продукта.

11. "Регистрирани земеделски производители" и "земеделски производители" са лицата по смисъла на чл. 7, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

12. "Преустановяване на продажбата" - писмено разпореждане на контролните органи на НСРЗ, с което се прекратява продажбата на ПРЗ по чл. 6, т. 10.

13. "Забраняване на употребата" - писмено разпореждане на контролните органи на НСРЗ, с което се забранява употребата на ПРЗ по чл. 6, т. 12 от земеделски производител за срок до една година.

14. "Специализирани цехове за преопаковане на ПРЗ" са обособени помещения, отговарящи на изискванията, в които при определени условия се извършва прехвърляне на съдържанието на ПРЗ от една опаковка в друга, обикновено по-малка, със съгласието на производителя, за предлагане на пазара.

15. "Информационен стикер" - утвърден от НСРЗ образец на знак с логото на службата, удостоверяващ, че обектът се контролира от НСРЗ, адрес и телефон за жалби и сигнали на съответната РСРЗ.

§ 2. С наредбата се въвеждат чл. 1, чл. 3, т. 2, чл. 4, т. 1 и чл. 17 на Директива 91/414/ ЕЕС.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 3. Физически и юридически лица, които притежават лиценз, издаден преди влизането в сила на наредбата, подават документи за получаване на разрешение по чл. 23 ЗЗР след изтичане на петгодишен период от датата на издаването на лиценза.

§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 23в от Закона за защита на растенията и отменяНаредба № 32 от 2001 г. за контрол на растения и растителни продукти, торове и хранителни среди и за изпитване, регистрация и контрол на продукти за растителна защита (обн., ДВ, бр. 67 от 2001 г.; изм., бр. 34 от 2002 г.; попр., бр. 40, 44 и 73 от 2002 г.; изм., бр. 93 и 95 от 2002 г., бр. 19 и 28 от 2003 г., бр. 87 от 2004 г.).

§ 5. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".

 

Приложение № 1


 

Дневник за появата, развитието, плътността или степен на нападение от вредители

 

 

 

№ на полето според единния регистър на площите: .......................................................................................................................................

 

Култура: ..........................................................................................................................................................................

 

Сорт/хибрид: ...................................................................................................................................................................

 

Засята площ (дка) :.................................................................................................................................................................

 

Предшественик: ....................................................................................................................................................................

 

 

 

Дата,

Болест

Обследвана

Нападната

Степен на

Неприятел

Обследвана

Нападната

Стадии

Плътност,

месец,

 

площ

площ

нападение

 

площ

площ

на

бр./кв. м

година

 

(дка)

(дка)

(%)

 

(дка)

(дка)

развитие

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 2

Дневник на взетите проби и извършените анализи от растения и растителни продукти

 


 

Място,

Трите имена

Трите имена

Посевна

Брой и

Количество

Наимено-

Дата на

Резултат

Конста-

Подпис

 

дата и

и длъж-

и длъжността

площ (дка),

количе-

на съставната

вание на

получаване

от

тации и

на

 

час на

ността на

на предста-

наименова-

ство на

проба (сума

лаборато-

на резулта-

анализа

препоръки

инспек-

 

взема-

инспектора,

вителя на

ние на расте-

взетите

от първичните

рията,

та от

 

на инспек-

тора

 

не на

взел пробата

физическото

нията или

първич-

проби), кг/бр.

където е

анализа

 

тора (при

 

 

пробата

 

или юриди-

растителния

ни

 

извършен

 

 

повторна

 

 

 

 

ческото лице,

продукт,

проби

 

анализът

 

 

проверка)

 

 

 

 

присъствало

от който е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

при вземане

взета пробата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

на пробата

(култура,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сорт)

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12