НАРЕДБА № 1 ОТ 10 ОКТОМВРИ 2007 Г. ЗА ПРОУЧВАНЕ, ПОЛЗВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ

В сила от 30.10.2007 г. Издадена от Министерството на околната среда и водите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на здравеопазването и Министерството на икономиката и енергетиката Обн. ДВ. бр.87 от 30 Октомври 2007г., изм. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.15 от 21 Февруари 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.28 от 19 Март 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.90 от 31 Октомври 2014г.

 

Глава първа.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се регламентират специфичните изисквания за проучването и ползването на подземните, в т.ч. и минералните води и опазването им от замърсяване и влошаване.

Чл. 2. (1) Целта на тази наредба е да осигури:

1. опазване на подземните води като ценен природен ресурс и основен източник на вода за питейно-битово водоснабдяване;

2. прекратяване или ограничаване на въвеждането на замърсители в подземните води;

3. предотвратяване влошаването на химичното състояние на всички подземни водни тела;

4. постигане и поддържане на добро количествено и добро химично състояние на подземните водни тела на територията на Република България.

(2) Целите по ал. 1 се постигат чрез:

1. установяване на стандарти за качество на подземните води и прагове на замърсяване на подземните води;

2. забрани за отвеждане на замърсители в подземните води;

3. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) осигуряване на баланс между подхранването на подземните води и необходимото количество за водните екосистеми и водовземането;

4. идентифициране и насочване в обратна посока на всяка значима и устойчива тенденция за повишаване на концентрацията на замърсители в подземните води;

5. планиране и изпълнение на мерки за опазване, подобряване и възстановяване на състоянието на подземните водни тела и поддържане на добро количествено и добро химично състояние на подземните води;

6. осигуряване на актуална и достоверна информация от проучването на подземните води;

7. издаване на разрешителни за:

а) водовземане от подземни, вкл. минерални води или предоставяне на концесии за добив на минерални води;

б) ползване на воден обект за изграждане на съоръжения за подземни води;

в) ползване на воден обект за реинжектиране или инжектиране на води в подземните води;

г) (доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) ползване на воден обект за пряко отвеждане на замърсители в подземните води - когато отвеждането е в малки количества с научна цел за характеризиране, опазване и възстановяване на водните тела;

д) (доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) ползване на воден обект за инжектиране на въглероден диоксид, природен газ или втечнен нефтен газ в подземни водни обекти;

е) ползване на воден обект за изкуствено подхранване на подземните води;

ж) (доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) хидрогеоложки проучвания, във връзка с дейностите по букви "в", "г", "д" и "е";

8. поставяне на условия при издаването на разрешителните по т. 7 и предписване на по-строги условия във вече издадени разрешителни, вкл. и за предотвратяване на пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води;

9. съгласуване извършването на сондажна и/или минна дейност, както и за добив на подземни богатства в райони със значителни ресурси на подземни води;

10. забрана или ограничаване на дейности върху повърхността и в подземния воден обект, които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетни вещества или други замърсители в подземните води;

11. категоризиране на водоползвателите съобразно количеството на използваните от тях води;

12. организирано използване на подземните води и разкриването им с минимален брой съоръжения, предназначени за водовземане;

13. (отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

14. (нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) определяне на надморска височина на допустимото понижение на водното ниво за всяко подземно водно тяло или за част от водно тяло;

15. (нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) ежегодно определяне на естествените и разполагаемите ресурси на подземните водни тела въз основа на актуални хидроложки и хидрогеоложки данни;

16. (нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) ежемесечно определяне общото черпене от подземните водни тела и свободните водни количества;

17. (нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) определяне на ограничения при издаването на разрешителни за водовземане от подземни води.

Чл. 2а. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Разрешителните за ползване на воден обект за изграждане на съоръженията за подземни води по чл. 46, ал. 1, т. 1, букви "ж" и "з" от Закона за водите се издават в рамките на разрешително за водовземане, за отвеждане, за инжектиране или за реинжектиране чрез нови съоръжения.

Чл. 3. (1) Лицата, черпещи подземни води и ползващи подземни водни обекти за изграждане на съоръжения, предназначени за водовземане, се категоризират в две групи:

1. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г.) I категория - при средноденонощен дебит, по-голям от 1 l/s;

2. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г.) II категория - при средноденонощен дебит 1 l/s и по-малък от 1 l/s.

(2) Категорията на водоползвателите по ал. 1 е основа за определяне на специфичните изисквания за:

1. вида и обема на дейностите за проучване на подземните води;

2. собствения мониторинг на подземните води.

(3) Разпоредбите по ал. 1 и 2 не се прилагат за:

1. минерални води - изключителна държавна собственост, от находищата за минерални води по приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите;

2. минерални води - публична общинска собственост, по чл. 19, т. 3 от Закона за водите.

 

Глава втора.
ПРОУЧВАНЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ

Раздел I. Общи изисквания

Чл. 4. Проучването на подземни води включва дейностите за осигуряване на информация за характеризиране на подземни водни тела или на части от тях, вкл. за:

1. литоложкия строеж на водоносния хоризонт;

2. структурата на водоносния хоризонт;

3. оценка на граничните условия;

4. филтрационните и миграционните характеристики;

5. филтрационното поле;

6. геотермичното поле;

7. химичния състав и физико-химичните свойства на подземните води;

8. въздействието на човешките дейности.

Чл. 5. (1) Структурата на водоносния хоризонт се определя от слоестостта или разнородността му.

(2) В случаите, в които водоносният хоризонт е слоест или разнороден, се осигурява информация за:

1. площната издържаност и дебелината на отделните слоеве или зони;

2. водните нива в отделните водоносни слоеве или зони;

3. филтрационните им характеристики.

Чл. 6. Информацията за граничните условия включва оценка на:

1. потока, постъпващ по границите на подземното водно тяло, или частта от него;

2. връзката между подземното водно тяло и леглото на повърхностните води;

3. нивата по границите на подземното водно тяло с повърхностните води и изменението им във времето;

4. дебитите по вътрешните граници на подземното водно тяло и разпределението им във времето;

5. инфилтрацията при безнапорните водоносни хоризонти;

6. хидравличното несъвършенство на съоръженията за подземни води, предназначени за водовземане.

Чл. 7. Информацията за филтрационните и миграционните характеристики се осигурява чрез:

1. опитно-филтрационни изследвания или по данни от режимни наблюдения за изменението на нивата и дебита на подземните води - за коефициентите на филтрация, на водопроводимост и на нивопредаване;

2. опитно-миграционни или лабораторни изследвания - за хидрогеохимичните или топлофизичните параметри.

Чл. 8. (1) Филтрационното поле се определя чрез актуално измерване на нивата на подземните води в изучаваната филтрационна област.

(2) Филтрационното поле може да бъде:

1. естествено - когато във филтрационната област не се осъществява водовземане;

2. нарушено - когато режимът на нивата на подземните води е променен в резултат на водовземане.

(3) Определеното филтрационно поле при условията на ал. 1 и 2 е начално условие за оценка на въздействието върху състоянието на подземните води.

Чл. 9. (1) Геотермичното поле при проучване на минерални води се характеризира чрез разпределението на температурите по площ и дълбочина на находището на минерални води и покриващите го пластове.

(2) Характеристиката на филтрационното и геотермичното поле е основа за разработването на характеристиката на полето на приведените напори.

Чл. 10. (1) Характеризирането на химичния състав и физико-химичните свойства на подземните води включва:

1. фоновите нива;

2. базовите нива;

3. моментния химичен състав и физико-химични свойства.

(2) Химичният състав и физико-химичните свойства на подземните води се определят чрез полеви измервания и лабораторни изпитвания на проби от:

1. подземни води за всички вещества и показатели, посочени в приложение № 1;

2. от минералните води за всички вещества и показатели, характерни за находището на минерална вода, определени със сертификата или балнеологичната оценка на минералната вода.

(3) Измерванията и изпитванията по ал. 2 се извършват от акредитирани лаборатории.

(4) Данните по ал. 3 са основание за:

1. определяне на замърсителите на подземните води, включително:

а) вещества, йони или показатели за замърсяване от естествен произход или получени в резултат от човешка дейност;

б) изкуствени комплексни вещества;

2. оценка на опасността на замърсителите за подземните води.

Чл. 11. (1) (Предишен текст на чл. 11 - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Информацията за въздействието на човешките дейности върху подземните води включва въздействието от:

1. разрешено и упражнявано по силата на Закона за водите водовземане;

2. разрешено пряко и непряко отвеждане на замърсители в подземните водни тела;

3. разрешено реинжектиране или инжектиране в подземни водни тела;

4. разрешено изкуствено подхранване на подземни води;

5. (отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

(2) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Информацията по ал. 1 включва и разрешеното водовземане, инжектиране, реинжектиране и подхранване на подземните води чрез нови съоръжения за подземни води.

Чл. 12. (1) Проучването на подземните води е основа за съставяне на концептуален модел на подземните водни тела.

(2) Концептуалният модел по ал. 1 е опростено представяне на подземното водно тяло, находището на минерални води или част от водно тяло и включва:

1. естествените му характеристики по чл. 4, т. 1, чл. 5 и 6, и

2. въздействието върху него на човешките дейности по чл. 11.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Концептуалният модел по ал. 1 е основание за:

1. избор на изчислителната схема за оценка на технически възможния дебит на съоръженията;

2. оценка на въздействието на предвидените дейности върху състоянието на подземните водни тела;

3. избор на местоположението на пунктовете за мониторинг в подземните водни тела, определени като рискови по отношение на невъзможността за достигане на целите за опазване на околната среда по чл. 156а, ал. 1 от Закона за водите.

Чл. 13. (1) Подземните водни тела и находищата на минерални води се представят:

1. според структурата на водоносните хоризонти като:

а) единични;

б) слоести;

в) разнородни;

2. според хидравличните условия по горнището на водоносния хоризонт като:

а) напорни;

б) безнапорни;

в) напорно-безнапорни;

3. според филтрационните свойства на подземното водно тяло като:

а) еднородни - при които филтрационните параметри на средата са съизмерими в рамките на подземното водно тяло или частта от водното тяло и могат да бъдат характеризирани със средни представителни стойности;

б) нееднородни - при които отделните слоеве, пластове или зони са различно водообилни и всеки от тях може да се характеризира със свои представителни параметри;

в) особено нееднородни - при които не могат да се определят достатъчно представителни хидрогеоложки параметри.

(2) При представянето по ал. 1, т. 3 водоносните слоеве, пластове или тектонски нарушени зони в подземното водното тяло или находището на минерални води се определят според водообилността им като:

1. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г.) слабо водообилни - при проводимост на пласта Т < 10 m2/d;

2. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г.) средно водообилни - при проводимост на пласта Т = 10 - 250 m2/d;

3. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г.) водообилни - при проводимост на пласта Т = 250 - 500 m2/d;

4. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г.) силно водообилни - при проводимост на пласта Т > 500 m2/d.

(3) Като еднородни се приемат подземни водни тела или находища на минерални води, в които водообилността на отделните слоеве, пластове или зони във водното тяло се изменят в границите, посочени за всяка от категориите по ал. 2.

Чл. 14. Според граничните условия подземните водни тела или находища на минерални води са:

1. с прости гранични условия - ако местоположението и ролята на границите са доказани с конкретни проучвания и са постоянни във времето;

2. със сложни гранични условия - ако местоположението и ролята на границите са обосновани по общогеоложки предпоставки, не са доказани с конкретни проучвания или са променливи във времето.

Чл. 15. (1) По сложност на хидрогеоложките условия подземните водни тела или находища на минерални води се групират като:

1. I група - с прости хидрогеоложки условия: филтрационните свойства са еднородни и граничните условия са прости;

2. II група - със сложни хидрогеоложки условия: филтрационните свойства са нееднородни или особено нееднородни и граничните условия са сложни.

(2) Хидрогеоложките условия се определят като сложни, ако е налице поне едно от изброените условия по ал. 1, т. 2.

Чл. 16. (1) По степен на изученост подземните водни тела или находища на минерални води се групират като:

1. I група - с добре изучени хидрогеоложки условия;

2. II група - със средно изучени хидрогеоложки условия;

3. III група - със слабо изучени хидрогеоложки условия.

(2) Добре изучени са хидрогеоложките условия, когато чрез провеждането на специализирани проучвания са изяснени:

1. филтрационните параметри и тяхната нееднородност;

2. местоположението, ролята и изменението във времето на граничните условия;

3. филтрационното поле и въздействието на съществуващите водовземания върху него;

4. хидрохимичните и геотермичните условия;

5. всички източници за формиране на експлоатационните ресурси и съществуват данни за количественото им определяне.

(3) Средно изучени са хидрогеоложките условия, когато:

1. липсват детайли при изясняване на характеристиките по ал. 2, т. 1, 3 и 4;

2. са изяснени местоположението, ролята и изменението във времето на граничните условия;

3. са изяснени основните източници за формиране на експлоатационните ресурси и съществуват данни за количественото им определяне, а останалите източници за формиране на ресурсите са второстепенни или предполагаеми.

(4) Слабо изучени са хидрогеоложките условия, когато:

1. има приблизителна представа за характеристиките по ал. 2, т. 1, 3 и 4;

2. местоположението, ролята и изменението във времето на граничните условия са неясни или недостатъчно изучени;

3. се познава само част от източниците за формиране на експлоатационните ресурси на водното тяло и липсват достатъчно данни за количественото им определяне.

Чл. 17. (1) Проучване на подземните води се извършва:

1. за водни тела, находища на минерални води или части от водни тела, за които не са налични данни за съставяне на концептуалния модел по чл. 12;

2. в процеса на изграждане на съоръжения за подземни води;

3. (изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) за оценка на състоянието на подземните води и въздействието върху тях при издаване на разрешителни за ползване на подземен воден обект по реда на Закона за водите, за реинжектиране или инжектиране на води, за изкуствено подхранване на подземните води и за отвеждане на замърсители в подземните води;

4. (нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) за оценка на въздействието и предотвратяване на опасността от замърсяване на съседни или пресечени от съоръженията за инжектиране по-плитко разположени подземни водни тела, при издаване на разрешителни за инжектиране на въглероден диоксид, природен газ или втечнен нефтен газ в подземни водни обекти;

5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) за разрешаване на дейности, които могат да доведат до пряко или непряко отвеждане на замърсители в подземните води по реда на Закона за опазване на околната среда, Закона за управление на отпадъците иЗакона за подземните богатства;

6. (предишна т. 5 - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) за определяне на площадки за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) При проучването по ал. 1, т. 3, 4, 5 и 6 се извършва и оценка на риска от замърсяване на подземните води по методиката за оценка на риска, утвърдена от министъра на околната среда и водите.

Чл. 18. (1) Обхватът и съдържанието на дейностите за проучване на подземните води се определят в зависимост от:

1. сложността на хидрогеоложките условия;

2. степента на изученост на водното тяло;

3. въздействието на човешката дейност върху състоянието на подземните води;

4. целта на проучването.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 28 от 2013 г.)

Раздел II. Характеризиране на подземните водни тела

Чл. 19. (1) Състоянието на подземните води се характеризира с количественото и химичното състояние на подземните водни тела.

(2) Количественото и химичното състояние на подземните водни тела може да бъде добро или лошо.

(3) Общото състояние на подземните води се определя, като се приема по-лошото от състоянията по ал. 2.

Чл. 20. (1) Състоянието на подземните води се определя при характеризирането на подземните водни тела.

(2) Подземните водни тела, за които при характеризирането по ал. 1 е установено, че съществува риск да не бъде постигнато добро състояние на подземните води, се определят като водни тела в риск.

Чл. 21. (1) Първоначално характеризиране се извършва за всички определени подземни водни тела за оценка на:

а) начина на ползването и степента им на изученост;

б) риска да не постигнат целите за опазване на околната среда по чл. 156а, ал. 1, т. 2 от Закона за водите.

(2) Първоначалното характеризиране се извършва въз основа на съществуващите данни за хидрогеоложките условия, геоложкия строеж и почвите, както и данни за земеползването, отвеждането на замърсители в подземните води, водовземането от подземни води и др., като се определят:

1. местоположението и границите на подземното водно тяло;

2. въздействието от човешки дейности върху водното тяло, вкл. от:

а) точкови източници на замърсяване;

б) дифузни източници на замърсяване;

в) водовземане;

г) изкуствено подхранване;

3. общият характер и литоложкият строеж на геоложките пластове, покриващи водното тяло в зоната на подхранването му;

4. подземните водни тела, от които зависят пряко водни екосистеми и/или сухоземни екосистеми.

(3) Първоначално характеризиране по ал. 2 може да бъде извършено и за група подземни водни тела.

Чл. 22. (1) Допълнително характеризиране се извършва за всички подземни водни тела или групи водни тела, за които:

1. при първоначалното характеризиране е установено, че съществува риск да не постигнат целите за опазване на околната среда по чл. 156а, ал. 1, т. 2 от Закона за водите и

2. е необходимо да се извърши точна оценка на риска и да се определят конкретни мерки за възстановяване и опазване на подземните води.

(2) Допълнителното характеризиране на подземно водно тяло включва информация за въздействието на човешките дейности върху подземните води, както и информация за:

1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) геоложките характеристики, вкл. разпространението и вида на геоложките единици (пластове, слоеве);

2. хидрогеоложките характеристики на подземното водно тяло, вкл. коефициента на филтрация в подземното водно тяло, пористостта на водоносния хоризонт и неговия тип, в зависимост от хидравличните условия по горнището му;

3. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) характеристика на отложенията и почвите, покриващи водното тяло в зоната на подхранването му, вкл. тяхната дебелина, пористост, коефициент на филтрация и абсорбционни свойства;

4. характеристика на слоистостта на водоносния хоризонт;

5. идентифициране на водни и/или сухоземни екосистеми и повърхностни водни тела, с които подземното водно тяло е свързано;

6. оценка на посоките и степента на обмен на води между подземното водно тяло и повърхностните води;

7. (доп. - ДВ, бр. 90 от 2014 г., в сила от 31.10.2014 г.) оценка на естествените ресурси на подземните води и достатъчно данни за изчисляване на дългосрочната годишна средна степен на пълното им възстановяване;

8. характеризиране на химичния състав на подземните води, вкл. подробна информация за приноса от човешки дейности при формирането му.

(3) В случаите, в които съществуват данни за фоновите нива на веществата в подземните водни тела, характеризирането по ал. 2, т. 8 може да се извърши за обособени типове подземни водни тела.

Чл. 23. Информацията за въздействието на човешките дейности върху подземните води за подземните водни тела в риск и за трансграничните подземни водни тела включва:

1. местоположението на съоръженията за подземни води, предназначени за водовземане, с изключение на:

а) (изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) съоръженията, от които се черпи средно по-малко от 10 m3/d;

б) (изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) съоръженията за питейно-битово водоснабдяване, от които се черпи средно по-малко от 10 m3/d или се осигурява вода за по-малко от 50 души;

2. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) черпените средногодишни дебити на съоръженията по т. 1;

3. химичния състав на черпените води;

4. местоположението на съоръженията за пряко отвеждане на замърсители в подземните води;

5. отвежданите водни обеми чрез съоръженията по т. 4;

6. химичния състав на отвежданите води по т. 5;

7. земеползването в зоната или зоните на подхранване, включително:

а) внасяните замърсители;

б) антропогенните изменения на характеристиките на подхранване, като дъждовни води, отклоняване на оттичащите се води през водоплътни покрития на земната повърхност, изкуствено подхранване на подземните води, завиряване или отводняване.

Чл. 24. (1) При характеризирането на подземните водни тела по чл. 22 се идентифицират телата, за които ще бъдат определени по-малко строги цели за опазване на околната среда.

(2) По-малко строги цели за количественото състояние на подземните води могат да се определят при условията на чл. 156г от Закона за водите и като се вземе предвид въздействието на състоянието на подземното водно тяло върху:

а) свързаните с него повърхностни води и сухоземни екосистеми;

б) регулирането на повърхностните води, защитата от наводнения и отводняването на земи;

в) човешкото развитие.

(3) По-малко строги цели за химичното състояние на подземните води могат да се определят при условията на чл. 156г от Закона за водите и когато подземното водно тяло е така замърсено, че постигането на добро химично състояние на подземните води е неосъществимо или прекомерно скъпо.

Раздел III. Документация за проучването на подземните води

Чл. 25. (1) Документацията за проучването на подземните води е първична, обработена и анализирана.

(2) Първичната документация по ал. 1 представя резултатите от измервания, изпитвания, наблюдения и други подобни, извършени в процеса на проучване, в т.ч.:

1. геоложки журнали и/или геофизични каротажни диаграми;

2. протоколи за скрити работи:

а) за спуснати прикриващи колони;

б) за извършени циментационни работи;

в) за спуснати филтри;

г) за количество и зърнометричен състав на изпълнена засипка на филтърната колона и технология за изпълнение на засипката;

д) за дълбочина на съоръженията;

3. документи за изпълнени дейности за интензификация на водоносния хоризонт;

4. дневници за проведени опитно-филтрационни и/или опитно-миграционни изследвания;

5. протоколи от проведени лабораторни изпитвания;

6. протоколи от проведени полеви измервания на показатели за химичния състав и физико-химичните свойства на подземните води;

7. дневници с проведени измервания на нивата на подземните води;

8. документи за определяне на местоположението на съоръжения и/или територия на проучване.

(3) Обработената документация представя обобщение на резултатите по ал. 2, в т.ч.:

1. геолого-хидрогеоложки разрези;

2. графики за определяне на филтрационните и/или миграционните характеристики на водното тяло;

3. карта на актуалното състояние на филтрационното поле;

4. карта на геотермичното поле и карта на приведените напори - за находищата на минерални води.

(4) Анализираната документация представлява:

1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) хидрогеоложки доклад - при оценка на находищата на минерални води и в случаите по чл. 140, ал. 4, т. 3 или

2. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) характеристика на подземните водни тела.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Документацията по ал. 2 - 4 се съставя и подписва от експерти с висше образование в областта на подземните води и придобита образователно-квалификационна степен "магистър".

(6) (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

Чл. 26. (1) Документите по чл. 25, ал. 2, т. 8 съдържат геодезически координати и надморска височина на устието на съоръженията или на характерни точки от линейните съоръжения или от територията на проучване.

(2) Данните по ал. 1 се нанасят в топографска карта и в картите по чл. 176, ал. 1 от Закона за водите, създадени на основата на кадастрална карта.

(3) Картите по ал. 2 се изработват в Българска геодезическа система, определена със Закона за геодезията и картографията.

(4) Координатите на точките, определящи местоположението на съоръженията и очертанията на територията на проучване, се определят с точност до дециметър.

(5) Местоположението на обектите по ал. 1 се определя и с географски координати

Чл. 27. (1) Документите по чл. 25, ал. 3, т. 1, 3 и 4 се съставят на основата на едромащабна топографска карта, в мащаб, съобразен с размера на частта от водното тяло, която характеризират, или на находището на минерални води.

(2) Геолого-хидрогеоложките разрези по чл. 25, ал. 3, т. 1 обобщават информацията за определяне на структурата на водоносния хоризонт и разположените над него водоупорни или пропускливи пластове и подземни водни тела.

(3) Картите по чл. 25, ал. 3, т. 3 се съставят въз основа на данните за местоположението на съоръженията по чл. 26 и данните за:

1. измерените дълбочини и определените надморски височини на нивата на подземните води в съоръжения, от които не се черпят подземни води;

2. максимално допустимите експлоатационни понижения в съоръженията, от които е разрешено водовземане, и допълнителните понижения, създадени в тях, в резултат от разрешени други водовземания в частта от водното тяло;

3. проектните максимално допустими експлоатационни понижения в разрешени за изграждане съоръжения, предназначени за водовземане.

(4) Картите по чл. 25, ал. 3, т. 4 се съставят въз основа на данните от проведеното проучване на находището на минерални води за:

1. приведените напори на минералните води;

2. нестационарни и стационарни термограми на съоръженията за проучване на минерални води;

3. актуални измервания на дебита, нивото и температурата на минералните води.

Чл. 28. (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

Чл. 29. (1) Хидрогеоложкият доклад за оценка на ресурсите на находища на минерални води съдържа:

1. местоположение и граници на находището на минерални води;

2. вид и обем на изпълнените дейности за проучване на минералните води в периода до възлагане и след възлагане на оценката на ресурсите на минералните води;

3. детайлна геолого-хидрогеоложка характеристика на находището на минерални води;

4. естествени извори и съоръжения, чрез които е разкрито находището, вкл. наименование, координати и надморска височина, дълбочина и конструкцията на съоръженията;

5. предложение за определяне на:

а) съоръженията, предназначени за водовземане - тръбни и шахтови кладенци и каптирани извори;

б) съоръжения за мониторинг на минералните води;

в) съоръжения, които трябва да се консервират или ликвидират;

6. концептуален модел на находището;

7. математически модел на находището и избор на метода за решаването му;

8. оценка на естествените и експлоатационните ресурси на находището;

9. дебит на съоръженията, предназначени за водовземане;

10. състав и свойства на минералните води.

(2) Към доклада по ал. 1 се прилагат:

1. топографска и геоложка карта с нанесени границите на находището и разположението на съоръженията по ал. 1, т. 4;

2. геоложки колонки и чертежи на съоръженията по ал. 1, т. 5;

3. документите по чл. 25, ал. 2 за дейностите, изпълнени при хидрогеоложките проучвания, възложени във връзка с оценка на ресурсите на минералните води;

4. документите по чл. 25, ал. 3;

5. таблица за проведените режимни наблюдения на минералните води за целия период на експлоатация на находището;

6. други приложения съобразно възложените проучвания на минералните води;

7. проект за консервиране или ликвидиране на съоръженията по ал. 1, т. 5, буква "в";

8. справка за ползваните литературни и архивни източници за характеристика на находището и оценка на ресурсите му.

(3) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Преоценка на ресурсите на находищата на минерални води може да бъде извършена въз основа на данните от проведения мониторинг на минералната вода за целия период на експлоатация на находището, когато:

1. ресурсите са утвърдени въз основа на оценка, извършена след представяне на документите по ал. 1 и 2, и

2. не са извършвани нови проучвания и не са изграждани или въвеждани в експлоатация нови съоръжения за минерални води.

Чл. 30. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Хидрогеоложкият доклад в случаите по чл. 140, ал. 4, т. 3 съдържа:

1. местоположение и граници на частта от подземното водно тяло, предмет на проучването;

2. вид и обем на изпълнените дейности за проучване на подземните води;

3. описание на установения при проучването геоложки разрез;

4. детайлна геолого-хидрогеоложка характеристика на покриващите водното тяло водоупорни и пропускливи пластове и други подземни водни тела, вкл. литоложкия им строеж, структура, филтрационни и/или миграционни характеристики;

5. концептуален модел на проучената част от водното тяло;

6. характеристика на проучената част от водното тяло:

а) филтрационни и/или миграционни характеристики;

б) химичен състав и състояние на подземните води;

в) водоотдаване и/или водопоглъщане от и в подземното водно тяло;

7. пречиствателната способност на почвата, зоната на аерация и/или водоносния хоризонт;

8. други характеристики на водното тяло или околната среда съобразно целта на проучване, свързани с получаването на необходимите данни за оценка на риска от замърсяване и/или прогнозиране изменението на качеството на подземните води;

9. анализ на неблагоприятните физико-химични процеси, които биха довели до промяна в състава на подземните води или колматация на водоносния хоризонт или филтровата част на съоръженията;

10. изградени съоръжения за проучване на подземните води;

11. оценка на ресурсите в проучената част от водното тяло - в случаите по чл. 17, ал. 1, т. 1;

12. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) оценка на риска от замърсяване на подземните води - в случаите по чл. 17, ал. 1, т. 3, 4, 5 и 6.

(2) Към доклада по ал. 1 се прилагат:

1. топографска и геоложка карта с нанесено разположението на:

а) изградените съоръжения за проучване на подземните води;

б) съоръженията за мониторинг и консервираните или необорудваните за експлоатация съоръжения за подземни води;

в) съоръженията, за които е издадено разрешително за водовземане;

г) разрешените за изграждане съоръжения, предназначени за водовземане, и съоръженията, за които е открита процедура за издаване на разрешително за водовземане;

д) (нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) други съоръжения за подземни води.

2. геоложки колонки и чертежи на съоръженията за проучване с означена дълбочина и надморска височина на статичното водно ниво в съоръженията;

3. документите по чл. 25, ал. 2 и 3;

4. таблици с данни за дълбочините и надморската височина на статичните нива на подземните води в съоръженията по т. 1, букви "а" - "г", както и за разрешените максимално допустими експлоатационни понижения в съоръженията по букви "в" и "г".

(3) (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) При инжектиране на въглероден диоксид, природен газ и втечнен нефтен газ, инжектиране или реинжектиране на води и пряко отвеждане на замърсители в подземните води в доклада по ал. 1 се включват и:

1. резултати от проведени сондажно-геофизични изследвания за доказване херметичността на прикриващите и експлоатационната колони;

2. мерки за предотвратяване на замърсяването на други съседни или попътно преминати подземни водни тела;

3. мерки за опазване на почвите и повърхностните води в района, в който се предвижда инжектирането, реинжектирането или отвеждането;

4. карта в мащаб 1:25 000 с нанесени местоположението на съоръженията за инжектиране, реинжектиране или отвеждане, най-близко разположените водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и за минерални води и техните санитарно-охранителни зони.

(4) Съдържанието на доклада се определя в зависимост от целта на проучването.

Чл. 31. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Хидрогеоложките доклади по29 и 30 се съставят в 2 екземпляра, вкл. пълен цифров аналог на доклада.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) При разработването на хидрогеоложките доклади се ползват архивни източници от Националния геоложки фонд и:

1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) информация от регистрите по чл. 41, чл. 83, ал. 9, чл. 112, ал. 1 и 3 и чл. 181;

2. (отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

3. информацията от изпълнените дейности:

а) (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) за проучване подземното водно тяло или находището на минерални води, възложени във връзка с оценка на ресурсите - в случаите по 29;

б) съгласно разрешителното за хидрогеоложки проучвания - в случаите по чл. 30.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Ползването на архивни източници от Националния геоложки фонд и предоставянето на информацията се извършва по реда наНаредбата за Националния геоложки фонд, приета с ПМС № 264 от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 6 от 2000 г.; изм., бр. 34 от 2006 г.), а когато оценката е възложена от министъра на околната среда и водите - по реда и начина, определени в договора за изпълнение на обществената поръчка.

(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Един екземпляр от доклада по ал. 1 и неговият пълен цифров аналог, придружен с протокол за приемането му от комисия от експерти от дирекция "Управление на водите", се внасят за завеждане в Националния геоложки фонд.

(5) Вторият екземпляр от доклада и неговият пълен цифров аналог се:

1. (изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) съхраняват в съответната басейнова дирекция - за докладите по чл. 29;

2. (отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

3. прилагат към документацията за издаване на разрешително - за докладите по чл. 30.

Чл. 32. (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

 

Глава трета.
РЕСУРСИ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ

Чл. 33. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Ресурсите на подземните води са естествени (Qест) и разполагаеми (Qразп).

(2) Ресурсите на минерални води са естествени (Qест) и експлоатационни (Qекс).

(3) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Източниците за формиране на експлоатационните ресурси на минералните води са:

1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) естествените ресурси;

2. гравитационните или еластичните запаси;

3. (отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

4. (отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

(4) Източниците за формиране на експлоатационните ресурси по своето значение са:

1. основни - чието значение е определящо за размера на ресурсите;

2. второстепенни - чието значение е подчинено и по-маловажно;

3. предполагаеми - които не са установени при проучването, но е възможно да се проявят при експлоатацията.

Чл. 34. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Оценката на експлоатационните ресурси на находищата на минерални води се извършва чрез математически модели.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Допуска се за слабо изучените находища на минерални води експлоатационните ресурси да се определят чрез:

1. технически възможния дебит на водовземното съоръжение, чрез което са разкрити, или

2. измерения средногодишен дебит на изворите в находището за предходната година.

(3) Когато минерални води са носител на хидрогеотермална енергия, едновременно с оценката на експлоатационните ресурси се оценяват и ресурсите от хидрогеотермална енергия.

Чл. 35. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Експлоатационните ресурси на находища на минерални води се категоризират по степен на изученост и достоверност на:

1. категория ЕР 1 - гарантирани;

2. категория ЕР 2 - възможни;

3. категория ЕР 3 - предполагаеми.

(2) Условията за категоризиране на експлоатационните ресурси по ал. 1 са:


 

Степен

Сложност на хидрогеоложките условия

 

на изученост

I група - прости

II група - сложни

I група -

QЕР1 = 0,6.Qекс

QЕР2 = 0,4.Qекс

добре изучени

QЕР1 = 0,4.Qекс

QЕР2 = 0,6.Qекс

II група -

QЕР1 = 0,4.Qекс

QЕР1 = 0,3.Qекс

средно изучени

QЕР2 = 0,4.Qекс

QЕР2 = 0,4.Qекс

 

QЕР3 = 0,2.Qекс

QЕР3 = 0,3.Qекс

III група -

QЕР2 = 0,5.Qекс

QЕР2 = 0,4.Qекс

слабо изучени

QЕР3 = 0,5.Qекс

QЕР3 = 0,6.Qекс

 

Чл. 36. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) (1) Естествените и разполагаемите ресурси на подземните водни тела се определят ежегодно от директорите на басейнови дирекции въз основа на:

1. актуални данни за подхранването на подземните води;

2. актуални хидроложки и хидрогеоложки данни.

(2) При ежегодното определяне на разполагаемите ресурси на подземните водни тела по ал. 1 въз основа на данни от сумата на валежите за съответната година получената стойност се коригира за всяко водно тяло с корекционен коефициент, представляващ отношението между измерените през годината нива и дебити за съответното водно тяло и средномногогодишната стойност на тези показатели.

(3) Ресурсите по ал. 1 се определят съгласно инструкция на министъра на околната среда и водите.

Чл. 37. (Ал. 1 отм., ал. 2 става текст на чл. 37 - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Експлоатационните ресурси на находищата на минерални води се оценяват въз основа на проведени хидрогеоложки проучвания, възложени от:

1. министъра на околната среда и водите - за находищата на минерални води, изключителна държавна собственост, по приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите;

2. кмета на съответната община - за находищата на минерални води, публична общинска собственост;

3. (нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) за сметка на лицата, кандидати за предоставяне на право на водовземане от минерална вода по реда на Закона за водите или концесия за добив на минерална вода по реда на Закона за концесиите.

Чл. 38. (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

Чл. 39. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Експлоатационните ресурси на находищата на минерални води се утвърждават със заповед на министъра на околната среда и водите със срок до 12 години, до годината на извършване на характеризирането на районите за басейново управление в следващите 2 цикъла на разработване на Плановете за управление на речните басейни и се преоценяват:

1. на всеки 12 години след това при характеризиране на районите за басейново управление по данните от извършвания мониторинг на дебита и пониженията на водното ниво;

2. до 6 месеца след датата на последното от извършени в три последователни сезона измервания, с които е установено намаляване на дебита или увеличаване на дълбочината на водното ниво, определени със заповедта за утвърждаване на ресурсите;

3. до 2 месеца преди въвеждане в експлоатация на новоизградени водовземни съоръжения или при реконструкция на съществуващи съоръжения, променяща параметрите, при които са определени ресурсите на находището или технически възможните дебити на съоръженията.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Утвърждават се експлоатационните ресурси на минералните води, определени в категории ЕР 1 и/или ЕР 2, при условията на чл. 35, ал. 2.

(3) В случаите по чл. 34, ал. 3 със заповедта по ал. 1 се утвърждават и ресурсите от хидрогеотермална енергия.

Чл. 40. (1) За утвърждаване на експлоатационните ресурси на находищата на минерални води - публична общинска собственост, кметът на общината подава писмено заявление до министъра на околната среда и водите, към което прилага хидрогеоложки доклад със съдържание съгласно чл. 29.

(2) Заповедта за утвърждаване на експлоатационните ресурси на находищата на минерални води - публична общинска собственост, се изпраща на кмета на общината в 7-дневен срок от подписването й.

Чл. 41. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Министърът на околната среда и водите води регистри на експлоатационните ресурси на:

1. (отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

2. находищата на минералните води, изключителна държавна собственост;

3. находищата на минералните води, публична общинска собственост.

(2) В регистъра по ал. 1 се включват:

1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) наименование на находището на минерални води;

2. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) основните характеристики на находището на минерални води;

3. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) експлоатационните ресурси на находището на минерални води;

4. разпределението на експлоатационните ресурси по категории при условията на чл. 35;

5. (нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) наименованието на водовземните съоръжения и технически възможния им дебит;

6. (нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) надморската височина на допустимото понижение на водното ниво.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Директорите на басейнови дирекции водят регистри на ресурсите на подземните водни тела, в които се включват:

1. код на водното тяло;

2. основните характеристики на водното тяло;

3. естествените ресурси на водното тяло;

4. количествата, необходими за водните екосистеми;

5. разполагаемите ресурси на водното тяло;

6. надморската височина на допустимото понижение на водното ниво;

7. средногодишният дебит на черпене от водното тяло;

8. разрешените водни количества;

9. свободните водни количества.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Регистрите по ал. 1 и ал. 3 са публични и достъпът до информацията, въведена в тях, се осигурява чрез интернет страниците на Министерството на околната среда и водите и на басейновите дирекции за управление на водите.

 

Глава четвърта.
ОПАЗВАНЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ

Раздел I. Опазване на количественото състояние на подземните води

Чл. 42. (1) Количественото състояние на подземните водни тела се определя от режима на нивото на подземните води.

(2) Подземно водно тяло е в добро количествено състояние, ако са изпълнени следните условия:

1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) нивото на подземните води в подземното водно тяло е такова, че разполагаемите ресурси на подземните води не са превишени от дългосрочния средногодишен дебит на черпене от водното тяло;

2. нивото на подземните води не е подложено на изменение в резултат от водовземане или от друга човешка дейност, при което се създава опасност от:

а) непостигане на целите за опазване на околната среда по чл. 156а, ал. 1 от Закона за водите за свързаните с подземното водно тяло повърхностни води;

б) влошаване на състоянието на тези повърхностни води;

в) увреждане на сухоземни екосистеми, зависещи пряко от подземното водно тяло;

г) понижаване на нивата на подземните води в части от водно тяло, от които се подхранват водите на влажните зони, зоните за опазване на стопански значими водни организми, защитени територии и защитени зони по чл. 119а, ал. 1, т. 5 от Закона за водите;

3. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) измененията в посоката на потока в подземното водно тяло са предизвикани от временни или непрекъснати промени на водното ниво в пространствено ограничена област, но тези изменения не създават опасност от интрузия на солени води или други интрузии и не показват устойчива и ясно определена антропогенно предизвикана тенденция в посоката на потока в подземното водно тяло, която да доведе до такива интрузии.

Чл. 43. (1) Опазването на количественото състояние на подземните води включва изпълнението на мерки за:

1. предотвратяване на свръхексплоатацията на подземните води;

2. предотвратяване на понижаването на нивата на подземните води в части от водни тела, от които се подхранват водите на влажните зони, зоните за опазване на стопански значими водни организми, защитени територии и защитени зони;

3. предотвратяване понижението на водното ниво и временното или постоянното изменение в посоката на потока в подземното водно тяло, при което се създава опасност от привличане на солени или замърсени води;

4. опазване на подземните води в дълбоко разположените и защитени от замърсяване водни тела като основен източник за осигуряване на вода с питейни качества;

5. ограничаване на самостоятелното питейно-битовото водоснабдяване в поземлени имоти извън регулационните граници на урбанизираните територии;

6. водовземане от подземни води за добив на хидрогеотермална енергия само в случаите, в които е осигурено реинжектиране на ползваните водни обеми;

7. разкриване на подземните води с минимален брой съоръжения за водовземане;

8. предотвратяване на протичането на води от едно водно тяло в друго или от замърсени към незамърсени слоеве в едно водно тяло през съоръжения за подземни води;

9. (отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

10. определяне на задължения за титулярите на разрешителни за водовземане за провеждане на собствен мониторинг на подземните води и изисквания към програмата за мониторинг;

11. прекратяване на самоизлива на подземни, вкл. и минерални води от изградени шахтови и тръбни кладенци;

12. създаване и поддържане на регистрите на водовземните съоръжения за подземни води почл. 118г, ал. 3 от Закона за водите;

13. предотвратяване на опасното понижаване на нивото на подземните води или смекчаване на ефекта от опасно повишаване на нивото на подземните води;

14. провеждане на мониторинг на количественото състояние на подземните, вкл. и минералните води съгласно изискванията на наредбата за мониторинг на водите по чл. 135, т. 14 от Закона за водите.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Мерките по ал. 1, т. 1 - 10 се предвиждат при издаването на разрешителни за водовземане чрез съществуващи или чрез нови съоръжения.

Чл. 44. (1) За предотвратяване на свръхексплоатацията на подземните води за всяко водно тяло, находище на минерални води или част от водно тяло следва да бъдат изпълнени следните условия:

1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) дългосрочният средногодишен дебит на черпене да не надвишава:

а) експлоатационните ресурси на находището на минерални води и технически възможния дебит на водовземното съоръжение, определен в заповедта за утвърждаване на експлоатационните ресурси на находището на минерална вода;

б) разполагаемите ресурси на водното тяло;

2. максимално допустимото експлоатационно понижение на водното ниво във водовземните съоръжения (SМАКС) да не надвишава понижението, допустимо за подземното водно тяло(SДОП).

(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Изпълнението на условията по ал. 1 се преценява при издаването на разрешителни за водовземане, като се вземат предвид:

1. съставените годишни баланси "ресурси - средногодишен дебит на черпене";

2. определената надморска височина на допустимото понижение на водното ниво;

3. свободните водни количества във водното тяло или находището на минерална вода.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Балансите по ал. 2, т. 1 се съставят до 31 януари на следващата година:

1. от министъра на околната среда и водите - за находищата на минерални води;

2. от директорите на басейнови дирекции - за подземните водни тела и части от тях.

(4) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Балансите по ал. 2, т. 1 и определената надморска височина на допустимото понижение на водното ниво се обявяват в регистрите на ресурсите по чл. 41, ал. 1 и 3 на интернет страниците на басейновите дирекции и на Министерството на околната среда и водите.

Чл. 45. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Средногодишният дебит на черпене по чл. 44, ал. 1, т. 1 се определя като сума от:

1. средногодишния дебит на съоръженията, за които е издадено разрешително за водовземане;

2. средногодишния дебит на кладенците за задоволяване на собствените потребности на гражданите;

3. средногодишния дебит на естествените извори;

4. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) средногодишния дебит на съоръженията, за които е издадено разрешително за водовземане чрез нови съоръжения.

Чл. 46. (1) Средногодишният дебит на водовземане от подземни води е равен на разрешения средноденонощен дебит.

(2) Годишният обем на водовземане от подземни води е разрешеният денонощен воден обем за 365 дни.

(3) Допуска се определяне на максимален дебит за определено време от денонощието, когато с конкретни опитно-филтрационни изследвания и съответни изчисления е доказано, че нивото на подземните води в съоръженията, предназначени за водовземане, се възстановява в рамките на денонощието.

(4) Разпоредбата по ал. 3 може да не се прилага само когато водовземането е с цел:

1. питейно-битово водоснабдяване на урбанизирани територии;

2. отводняване.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Средногодишният дебит на водовземане от минерални води се определя въз основа на разрешения максимален денонощен дебит, а денонощната неравномерност в ползването се осигурява чрез изграждането на съоръжения за резервиране на необходимите обеми минерална вода.

(6) С разрешителното за водовземане от минерални води може да бъде определен дебит, по-голям от максималния денонощен дебит, само когато неколкократно в годината е предвидено пълнене на басейни, при условие че не се засягат правата по други разрешени водовземания от същото водовземно съоръжение.

(7) Годишният обем на водовземане от минерални води се определя по реда на ал. 2, като в случаите по ал. 6 се вземат предвид и определените обеми за пълнене на басейни.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Допуска се годишният обем да бъде определен въз основа на разрешения денонощен воден обем за по-кратък период от годината.

Чл. 46а. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) (1) Свободните водни количества се определят ежемесечно като разлика между:

1. разполагаемите ресурси на подземното водно тяло или обособена част от него и разрешените средногодишни дебити на черпене по издадените разрешителни за водовземане чрез съществуващи и чрез нови съоръжения;

2. експлоатационните ресурси на находището на минерална вода и разрешените средногодишни дебити на черпене от находището, определени по чл. 45, т. 1 и 3.

(2) За първите от повърхността подземни водни тела свободните водни количества се определят ежемесечно като разлика между 50 на сто от разполагаемите ресурси на подземното водно тяло или обособена част от него и разрешените средногодишни дебити на черпене по издадени разрешителни за водовземане чрез съществуващи и чрез нови съоръжения.

Чл. 47. (1) (Предишен текст на чл. 47 - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Допустимото понижение на водното ниво във водното тяло (SДОП) по чл. 44, ал. 1, т. 2 се определя:

1. при напорни водоносни хоризонти - като разлика между дълбочината на горнището на водоносния хоризонт и дълбочината на статичното ниво на водата, измерени от земната повърхност;

2. при безнапорни водоносни хоризонти - като 60 на сто от разликата между дълбочината на долнището на водоносния хоризонт и дълбочината на статичното ниво на водата, измерени от земната повърхност.

(2) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Надморската височина на допустимото понижение на водното ниво по ал. 1:

1. се определя за водни тела, черпенето от които е чрез вертикални съоръжения - шахтови, тръбни, шахтово-тръбни кладенци и шахтови кладенци с хоризонтални дренажни лъчи;

2. е най-близката до повърхността стойност на водното ниво в различните части на водното тяло, при ненарушено филтрационно поле.

Чл. 48. Понижение на водното ниво не се допуска в части от водни тела:

1. от които се подхранват водите на влажните зони, зоните за опазване на стопански значими водни организми, защитените територии и зони по чл. 119а, ал. 1, т. 5 от Закона за водите;

2. в които това понижение създава опасност от привличане на:

а) солени води;

б) замърсени води, или

в) води от водно тяло, в което по естествени причини концентрациите на веществата или йоните надвишават стандартите за качество, посочени в приложение № 1;

3. в които са разположени пунктове за мониторинг на количественото състояние на подземните водни тела.

Чл. 49. (1) Максимално допустимото експлоатационно понижение на водното ниво в съоръжения, предназначени за водовземане от подземни води (SМАКС) по чл. 44, ал. 1, т. 2, се определя:

1. за водоползвателите от I категория - като понижение на водното ниво, при максимален дебит, определен при условията на чл. 46, ал. 3 и 4;

2. за водоползвателите от II категория - като понижение на водното ниво при средноденонощния дебит.

(2) При определяне на понижението по ал. 1 задължително се отчита геометричното и хидравличното несъвършенство на съоръженията.

(3) При определяне на понижението по ал. 1 в съоръжения, работещи в нарушено филтрационно поле, взаимодействието помежду им се изчислява при определените в издадените разрешителни понижения по ал. 1 и допълнителните понижения, създадени в тях от нови, по-късно разрешени водовземания.

(4) Определянето на понижението по ал. 1 се извършва при спазване на условието SМАКС < SДОП и условията по чл. 48.

Чл. 50. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) За опазване количеството на подземните води от дълбоко разположените и защитени от замърсяване подземни водни тела като основен източник за осигуряване на вода с питейни качества се разрешава водовземане чрез нови съоръжения, предназначени за водовземане само:

1. за питейно-битово водоснабдяване на урбанизирани територии;

2. за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване при изпълнение на условията по чл. 51;

3. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г.) в случаите, в които необходимият средноденонощен дебит е по-голям от 5,0 l/s и не може да бъде осигурен от първото от повърхността водно тяло.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Не се разрешава водовземане чрез нови съоръжения, предназначени за водовземане за цели, извън посочените в ал. 1, за:

а) задоволяване на собствените потребности на гражданите;

б) стопански цели.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) В случаите по ал. 2 водовземане чрез нови съоръжения, предназначени за водовземане се разрешава само за първото от повърхността подземно водно тяло.

Чл. 51. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Водовземане чрез нови съоръжения, предназначени за водовземане за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, извън регулационните граници на урбанизираните територии, се разрешава при изпълнение на следните условия:

1. да е налице влязъл в сила подробен устройствен план на територията, в който са предвидени общите водоснабдителни и канализационни мрежи и съоръжения;

2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) чрез водовземането да бъде осигурено питейно-битовото водоснабдяване на други съседни имоти в урбанизираната територия в рамките на технически възможния дебит на съоръженията при допустимо понижение на водното ниво;

3. няма наличен капацитет на изградена водоснабдителна система.

(2) Разрешителното за водовземане по ал. 1 се издава за максималния средноденонощен дебит на съоръжението при допустимо за водното тяло понижение на водното ниво.

(3) В случаите по ал. 1 титулярят на разрешителното за водовземане извършва услугите по доставяне и пречистване на питейните води съгласно изискванията на Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги.

(4) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Изграждане на съоръжения, предназначени за водовземане и водовземане за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване в регулационните граници на урбанизираните територии, се разрешава само когато няма наличен капацитет на изградената водоснабдителна система за водоснабдяване на урбанизираната територия.

Чл. 52. (1) Подземните води се разкриват с минимален брой съоръжения, предназначени за водовземане.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Отказва се издаване на разрешително за водовземане чрез нови съоръжения, предназначени за водовземане, когато:

1. (отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

2. в съседни имоти има изградени съоръжения, предназначени за водовземане, от които може да се осигури необходимият воден обем.

(3) Собствениците на съоръженията по ал. 1, т. 2 не могат да отказват осигуряването на вода за съседни имоти в рамките на технически възможния дебит на съоръжението при допустимо понижение.

(4) В случаите по ал. 3 разходите за преоборудване на съоръженията са за сметка на новия водоползвател.

(5) (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

(6) Разпоредбата по ал. 2, т. 1 не се прилага за:

1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) издаване на разрешителни за водовземане чрез нови съоръжения, предназначени за водовземане, за задоволяване на собствените потребности на гражданите, когато съоръженията са разположени в границите на санитарно-охранителна зона на съоръжение за минерални води или в район с ликвидиран геотехнологичен добив на уран;

2. слабо водообилни подземни водни тела.

Чл. 53. Предотвратяване на протичането на води от едно водно тяло в друго се извършва чрез:

1. изолиране на водите от по-горе лежащите подземни водни тела при изграждането на нови съоръжения за подземни води;

2. реконструкция или ликвидация на съществуващи съоръжения за подземни води.

Чл. 54. (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

Чл. 55. (1) Собственият мониторинг на количественото състояние на подземните води при водовземане чрез шахтови, тръбни, шахтово-тръбни кладенци и шахтови кладенци с хоризонтални дренажни лъчи включва:

1. ежемесечно измерване на черпените водни обеми;

2. измерване на нивото на подземните води:

а) ежемесечно по време на работа на помпеното оборудване, и

б) в началото на всеки сезон преди включване на помпеното оборудване.

(2) Собственият мониторинг на количественото състояние на подземните води при водовземане чрез дренажи, галерии и каптирани извори включва ежемесечно измерване на ползваните и свободно изтичащите водни обеми.

(3) Измерванията по ал. 1 и 2 се извършват в последния ден от всеки календарен месец и се записват в специален дневник, който се съхранява за срока на разрешеното водовземане.

(4) Данните от измерванията по ал. 1 и 2 към 30 юни и 31 декември на всяка календарна година в срок до 14 дни се изпращат в съответната басейнова дирекция.

Чл. 56. (1) Съоръженията, предназначени за водовземане от подземни, в т.ч. и минерални води се оборудват с одобрени по реда на Закона за измерванията:

1. водомер за измерване на черпените водни обеми;

2. устройство за измерване на нивото на подземните води.

(2) Устройствата за измерване на водното ниво са:

1. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г.) нивомери за дискретно измерване - при дълбочина на водното ниво при черпене до 20 m;

2. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г.) автоматичен нивомер за непрекъснато измерване и регистрация на данните на повърхността - при дълбочина на водното ниво при черпене повече от 20 m;

3. манометър - когато устието на съоръжението е херметизирано.

(3) Устройствата по ал. 1 се монтират:

1. на не повече от 2 метра от съоръженията - за устройствата по ал. 1, т. 1 на съоръжения за подземни води;

2. в шахтите по чл. 84, ал. 1 - за устройствата по ал. 1, т. 1 на съоръжения за минерални води;

3. в съоръженията - за устройствата по ал. 1, т. 2.

(4) Забранява се монтиране на водопроводни отклонения или други съоръжения между съоръжението, предназначено за водовземане, и водомера по ал. 1, т. 1 освен в случаите, в които водата е на самоизлив и за измерване на водното ниво се монтира манометър.

(5) Разпоредбата по ал. 3, т. 1 може да не се прилага за каптирани извори и дренажи, разположени в труднодостъпни планински райони, при което се монтират водомери преди и след събирателния резервоар.

Чл. 57. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Съоръжения за собствен мониторинг на количественото състояние на подземните води се изграждат при водовземане:

1. със средноденонощен дебит:

а) по-голям от 10 литра за секунда, или

б) (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) който може да окаже рисково въздействие върху вече разрешени водовземания;

2. в близост до части от водни тела, от които се подхранват водите на влажните зони, зоните за опазване на стопански значими водни организми, защитени територии и защитени зони;

3. в подземни водни тела, в които може да се очаква привличане на води от Черно море;

4. в части от водно тяло, в които съществува опасност от привличане на замърсени подземни или повърхностни води или отпадъчни води от депа за отпадъци.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) В случаите по ал. 1 водовземане чрез нови съоръжения, предназначени за водовземане, се разрешава само след проведено хидрогеоложко проучване по реда и при условията на Закона за водите и на тази наредба, при което е определен коефициентът на нивопредаване в частта от водното тяло.

(3) (изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г.) Разпоредбата по ал. 1, т. 1, буква "а" не се прилага за силноводообилни водоносни хоризонти, разположени на дълбочина, по-голяма от 100 m.

Чл. 58. (1) Прекратяване на самоизлива на подземни, вкл. минерални води от изградени тръбни и шахтови кладенци се осъществява чрез:

1. оборудване на съоръженията за експлоатация на кранов режим;

2. консервиране или ликвидиране на съоръженията, които не се използват, по реда и при условията на раздел III от глава пета.

(2) Разпоредбата по ал. 1 не се прилага за:

1. безфилтров тип тръбни кладенци, във водоносни хоризонти, изградени от дребнозърнести пясъци с висок напор на водата;

2. съоръжения за минерални води, с високо съдържание на разтворени и свободно отделящи се газове, при които изпълнението на мерките по т. 1 предизвиква промяна на качеството на минералните води.

Чл. 59. Съдържанието на регистрите на водовземните съоръжения за подземни води и редът за съставянето и поддържането им се уреждат в раздел IV от глава пета.

Чл. 60. (1) Предотвратяване на опасно понижаване на нивото на подземните води, надвишаващо допустимото за подземното водно тяло, се осъществява:

1. при издаването на разрешителни за водовземане чрез определяне на максимално допустимо експлоатационно понижение в съоръжения, предназначени за водовземане;

2. чрез ограничаване на предоставени права за водовземане при установено намаляване на подхранването на подземното водно тяло.

(2) Смекчаване на ефекта от опасно повишаване на нивото на подземните води в урбанизирани територии и земеделски земи се осъществява чрез планиране на мерки за изграждане на защитни или отводнителни съоръжения в райони, в които нивото на подземните води може да се повиши съществено над или близо до земната повърхност в резултат на:

1. интензивни валежи;

2. повишаване на нивото на повърхностни води, пряко свързани с подземните води.

(3) Мерките по ал. 2, т. 2 се планират въз основа на данните за максимално водно ниво на повърхностните води и проектния подпор на подземните води.

(4) Мерките по ал. 2 се включват в програмите от мерки по чл. 156м от Закона за водите.

Раздел II. Опазване на подземните води от замърсяване и влошаване

Чл. 61. (1) Опазването на подземните води от замърсяване и влошаване се извършва чрез:

1. прилагане на забраните по чл. 118а, ал. 1 от Закона за водите за:

а) пряко отвеждане на замърсители в подземните води освен в случаите по чл. 62;

б) обезвреждане, вкл. депониране на приоритетни вещества, които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетни вещества в подземните води;

в) други дейности върху повърхността и в подземния воден обект, които могат да доведат до непряко отвеждане на приоритетни вещества в подземните води;

г) използването на материали, съдържащи приоритетни вещества при изграждане на конструкции, инженерно-строителни съоръжения и др., при които се осъществява или е възможен контакт с подземните води и от които могат да бъдат замърсени подземните води;

д) смесването на подземни води с различно качество чрез съоръженията за подземни води;

е) (доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) инжектиране на въглероден диоксид, природен газ или втечнен нефтен газ в подземни водни обекти освен в случаите по чл. 63;

2. издаване на разрешителни за ползване на воден обект за:

а) изграждане на съоръжения за подземни води;

б) реинжектиране или инжектиране на води в подземни водни тела;

в) пряко отвеждане на замърсители в подземните води;

г) (доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) инжектиране на въглероден диоксид, природен газ или втечнен нефтен газ в подземни водни обекти;

д) изкуствено подхранване на подземните води;

3. прилагането на специфични мерки за предотвратяване и контрол на замърсяването им, вкл. въвеждането на критерии за:

а) оценка на химичното им състояние;

б) идентифициране и насочване в обратна посока на всяка значима и устойчива тенденция за повишаване на концентрацията на замърсители;

в) определяне на концентрацията на замърсителите, при която се предприемат действия за насочване в обратна посока на тенденциите по буква "б";

4. предотвратяване или намаляване на непрякото отвеждане на замърсители в подземните води;

5. определяне на задължения за титулярите на разрешителни за провеждане на собствен мониторинг на подземните води и изисквания към програмата за мониторинг.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Мерките по ал. 1, т. 2, 3, 4 и 5 се прилагат и за предотвратяване на влошаването на всички подземни водни тела.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Мерките по ал. 1, т. 2, букви "в" и "г", т. 3 и 5 не се прилагат за минерални води.

Чл. 62. Пряко отвеждане на замърсители в малки количества в подземните води се допуска в случаите, когато това е с научна цел за характеризиране, опазване и възстановяване на подземните водни тела и тези количества са ограничени стриктно до размера, необходим за съответната цел.

Чл. 63. (1) (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Инжектиране за съхраняване на въглероден диоксид, природен газ или втечнен нефтен газ се допуска в части от земните недра, които по естествени причини са трайно неподходящи за други цели.

(2) Инжектиране за съхраняване на природен газ или втечнен нефтен газ в части от земните недра извън случаите по ал. 1 се допуска, когато е налице приоритетна необходимост от осигуряване на газоснабдяването и по начин, осигуряващ предотвратяване на бъдеща опасност от влошаване на качеството на подземните води.

(3) Инжектирането по ал. 1 и 2 се извършва след проведени хидрогеоложки проучвания и оценка на риска от замърсяване на подземните води, доказваща, че състоянието на подземните води, в които се извършва инжектирането, няма да се влоши и не съществува опасност от влошаване състоянието на други подземни води в района на инжектирането.

Чл. 64. (1) Инжектиране и реинжектиране на води се разрешава в случаите на:

1. инжектиране на води, съдържащи вещества, резултат от проучването и добива на нефт и газ или от минна дейност;

2. инжектиране на води по причини от технически характер в части от земните недра, от които са били добити нефт и газ или други вещества или които по естествени причини са трайно неподходящи за други цели.

(2) Инжектираните води по ал. 1, т. 1 не могат да съдържат вещества, различни от тези, получени в резултат от проучването и добива на нефт и газ или от минната дейност.

(3) Реинжектиране се разрешава и в случаите на:

1. отводняване на мини, кариери и инженерно-строителни съоръжения;

2. използване на води за добив на хидрогеотермална енергия.

Чл. 65. (1) Забраните по чл. 61, ал. 1, т. 1, букви "б" - "г" и изискванията по чл. 75, ал. 5 се съобразяват и при:

1. извършване на оценка на въздействието върху околната среда или издаване на комплексни разрешителни по реда на Закона за опазване на околната среда;

2. издаване на разрешения за дейности с отпадъци по реда на Закона за управление на отпадъците;

3. изпълнение на програмите, неразделна част от решенията по оценка на минали екологични щети;

4. (доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) издаване на разрешения за търсене и проучване или за проучване на подземни богатства;

5. изпълнение на проекти за ликвидиране на обекти от рудодобива, уранодобива и въгледобива;

6. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) управление на минните отпадъци.

(2) Проучването на подземните води във връзка с дейностите по ал. 1 се извършва с обхват и съдържание, определени с инструкцията по чл. 18, ал. 2.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Органът, контролиращ издадените административни актове по ал. 1, т. 1 - 5, изпраща в дирекция "Управление на водите" в Министерството на околната среда и водите и в съответната басейнова дирекция ежегодно:

1. данни за резултатите от изпълнения собствен мониторинг за химичното състояние на подземните води;

2. данни за извършената контролна дейност, свързана с изпълнението на мерките за опазване на подземните води.

Чл. 66. (1) Химичното състояние на подземните водни тела се определя в зависимост от електропроводимостта и концентрацията на замърсители в подземните води.

(2) Критериите за оценка на химичното състояние на подземните води са:

1. стандартите за качество на подземните води, определени в приложение № 1;

2. определените по реда на чл. 118б от Закона за водите прагове на замърсяване на подземните води.

Чл. 67. (1) Праг на замърсяване се определя задължително за:

1. вещества, йони или показатели на замърсяване с естествен произход или в резултат от човешка дейност:

а) арсен;

б) кадмий;

в) олово;

г) живак;

д) амониеви йони;

е) хлориди;

ж) сулфати;

2. изкуствени комплексни вещества:

а) тетрахлоретилен;

б) трихлоретилен;

3. параметри, показващи привличане на солени или замърсени в резултат от човешката дейност води:

а) електропроводимост;

б) сулфати и хлориди.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Праг за замърсяване на подземните води се определя и за всички непосочени в ал. 1 замърсяващи вещества и показатели за замърсяване, които при характеризирането на подземните водни тела по чл. 21 и 22 са били основание тялото да бъде определено в риск да не постигне добро химично състояние.

(3) (Нова - ДВ, бр. 28 от 2013 г., в сила от 19.03.2013 г.) Праг на замърсяване се определя и когато при оценката на дадено подземно водно тяло се установи, че определените стандарти за качество на подземните води в приложение № 1 могат да доведат до:

1. неуспех при постигането на целите за опазване на околната среда по чл. 156а от Закона за водите за свързаните повърхностни водни тела;

2. значим спад в екологичното и химично качество на тези тела;

3. значимо увреждане на сухоземните екосистеми, които зависят пряко от подземното водно тяло.

Чл. 68. (1) Праговете на замърсяване се определят така, че резултатите от мониторинга в представителните мониторингови пунктове да превишават концентрациите, определени като праг, и да показват риска за неизпълнение на всяко от условията за добро химично състояние на подземното водно тяло по чл. 72, ал. 1.

(2) При определяне на праговете на замърсяване се вземат предвид:

1. степента на взаимодействие между подземните води, свързаните с тях водни екосистеми и зависимите от тях сухоземни екосистеми;

2. засягането на разрешено или перспективно водовземане от подземни води или функции на подземните води;

3. изискванията на чл. 67;

4. хидрогеоложките характеристики на водното тяло, вкл. данните за фоновите нива и водния баланс.

(3) При определяне на праговете на замърсяване се отчитат и:

1. източникът на замърсяващите вещества, възможностите за тяхното естествено формиране, тяхната токсичност и тенденция за разсейване, тяхната устойчивост и биоакумулационния им потенциал;

2. фоновите нива на веществата, йоните и показателите на замърсяване, когато повишеното им съдържание се дължи на естествени хидрогеоложки причини.

(4) Праговете на замърсяване се определят въз основа на наличните данни, тяхното качество, аналитичното им разглеждане и обобщението им, фоновите нива на веществата от естествен произход и в резултат от човешката дейност.

(5) Праговете на замърсяване се определят по методика, одобрена от министъра на околната среда и водите.

Чл. 69. (1) Прагът на замърсяване може да бъде определен:

1. на национално ниво;

2. за всеки район за управление на водите или част от международен район за басейново управление;

3. за подземно водно тяло или група тела.

(2) Прагът на замърсяване за трансгранични подземни водни тела се определя съгласувано със съответната съседна държава.

Чл. 70. (1) Списъците на определените прагове на замърсяване на подземните води се посочват в плановете за управление на речните басейни.

(2) В плановете за управление на речните басейни се посочва и начинът, по който са определени праговете на замърсяване съгласно изискванията на чл. 67 - 69, и се прилагат, където е възможно:

1. информация за:

а) броя на подземните водни тела или групи тела, за които съществува риск да не бъде постигнато добро химично състояние;

б) замърсителите или показателите на замърсяване, въз основа на които е определен рискът, и

в) установената концентрация на замърсителите или стойност на показателите на замърсяване;

2. информация за всяко тяло в риск, включително:

а) размера на тялото;

б) връзката между подземното водно тяло, повърхностните води и пряко зависимите сухоземни екосистеми;

в) фоновото ниво в случаите на естествен произход на веществата;

3. праговете на замърсяване, определени на национално ниво, за района за управление на водите или частта от международен район за басейново управление или за отделно водно тяло или група тела;

4. отношението между прага на замърсяване и:

а) установеното фоново ниво - при естествен произход на веществата;

б) целите за качество на околната среда и други стандарти за опазване на водите, установени на национално или международно ниво;

в) всяка важна информация за токсичността, екотоксичността, устойчивостта, биоакумулационния потенциал и тенденцията за разсейване на замърсяващите вещества.

Чл. 71. (1) Актуализиране на списъка на веществата, за които се определя праг на замърсяване, се извършва във всички случаи, в които информацията за замърсяващите вещества, групи замърсяващи вещества или показатели на замърсяване показва, че:

1. трябва да бъде определен праг на замърсяване за допълнителни вещества;

2. определената стойност на прага на замърсяване трябва да бъде коригирана или

3. вече изменена стойност на прага трябва да бъде възстановена във връзка с опазване на човешкото здраве и околната среда.

(2) Праговете на замърсяване могат да бъдат изключени от списъците по чл. 70, ал. 1, когато за водното тяло вече не съществува риск за постигане на добро химично състояние във връзка със съответните замърсяващи вещества или показатели на замърсяване.

(3) Измененията по ал. 1 и 2 се посочват при периодичния преглед на плановете за управление на речните басейни.

Чл. 72. (1) Подземното водно тяло е в добро химично състояние, ако са изпълнени следните условия:

1. промените в електропроводимостта на подземните води не показват привличане на солени или замърсени води;

2. химичният състав на подземните води е такъв, че концентрацията на замърсители:

а) не показва привличането на солени и замърсени води;

б) не превишава концентрациите, определени като стандарт за качество на подземните води в приложение № 1 и като праг на замърсяване;

в) не води до непостигане на целите за опазване на околната среда по чл. 156а, ал. 1 от Закона за водите за свързаните с подземното водно тяло повърхностни води, нито до значително влошаване на екологичното или химичното им състояние, нито до значително увреждане на сухоземни екосистеми, които зависят пряко от подземното водно тяло.

(2) Условието по ал. 1, т. 2, букви "б" и "в" не се прилагат за подземни водни тела, в които високите концентрации на вещества и йони и високите стойности на показателите за замърсяване:

1. са резултат от естествените хидрогеоложки условия и не са свързани с човешка дейност;

2. са резултат от временни, пространствено ограничени, изменения в посоката на потока и химичния състав на подземните води и не са свързани с привличането на солени и замърсени води.

Чл. 73. Химичното състояние на подземното водно тяло се определя като добро, когато:

1. мониторингът показва, че са изпълнени условията по чл. 72, ал. 1, или

2. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2013 г., в сила от 19.03.2013 г.) в нито един мониторингов пункт за водното тяло или група тела не е установено превишаване на концентрациите на нитрати и пестициди, определени като стандарт за качество или определените прагове на замърсяване по чл. 67, или

3. стандартът за качество или определеният праг на замърсяване в един или повече мониторингови пункта са превишени, но с подходящи проучвания е потвърдено, че:

а) (изм. - ДВ, бр. 28 от 2013 г., в сила от 19.03.2013 г.) съгласно оценката по чл. 74, ал. 2концентрацията на замърсяващите вещества не представлява риск за околната среда, предвид пространственият обхват на засегнатото водно тяло;

б) са изпълнени останалите условия за добро състояние на подземните води по чл. 72, ал. 1;

в) са изпълнени изискванията за опазване на водните тела по чл. 119, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за водите, които се използват или се предвижда да се използват за питейно-битово водоснабдяване;

г) подземното водно тяло или всяко от телата в група водни тела не е засегнато от замърсяване, непозволяващо подземните води да се използват от човека;

4. пунктовете за мониторинг са избрани в съответствие с изискванията на наредбата за мониторинг на водите по чл. 135, т. 14 от Закона за водите и осигуряват данни за последователна и подробна оценка на химичното състояние на подземното водно тяло.

Чл. 74. (1) Оценката на химичното състояние на подземните водни тела или групи тела в риск се извършва за всички замърсяващи вещества, допринасящи водното тяло да не постигне добро състояние.

(2) В случаите по чл. 73, т. 3 се извършват проучвания, при които се взема предвид:

1. събраната информация за характеризиране на водното тяло съгласно изискванията на чл. 21 - 23;

2. резултатите от контролния и оперативния мониторинг на химичното състояние на подземното водно тяло;

3. всяка друга практически значима информация, вкл. сравнение на средногодишните концентрации на замърсителите във всеки пункт за мониторинг със стандартите за качество и праговете на замърсяване за съответните замърсяващи вещества.

(3) При проучването за изпълнение на условията по чл. 73, т. 3, букви "а" и "г" , където е възможно и необходимо, се определят:

1. концентрацията на веществата във водното тяло в съответствие с разработения концептуален модел;

2. приблизителна оценка на размера на частта от водното тяло, за която са установени средногодишни концентрации на замърсяващите вещества, надвишаващи стандартите за качество и праговете на замърсяване.

(4) При проучването за изпълнение на условията по чл. 73, т. 3, букви "б" и "в", където е възможно и необходимо, въз основа на резултатите от мониторинга и подходящо съставен концептуален модел се определят въздействието на замърсителите върху подземното водно тяло, както и:

1. масата и концентрациите на замърсяващите вещества, които постъпват или биха постъпили от подземните води в свързаните с тях повърхностни води или сухоземни екосистеми;

2. вероятното въздействие на масата и концентрациите на замърсяващите вещества, които постъпват в повърхностните води или в сухоземни екосистеми;

3. размерът на всяко привличане на солени и/или замърсени води в подземното водно тяло и

4. рискът да бъдат замърсени подземни води, ползвани или предвидени за използване за питейно-битово водоснабдяване.

Чл. 75. (1) Химичното състояние на подземните водни тела или групи тела се представя върху карти, съставени съгласно изискванията на наредбата за мониторинг на водите.

(2) На картите по ал. 1 се посочват и всички пунктове, в които са превишени стандартите за качество и праговете на замърсяване.

(3) Оценката на химичното състояние на подземните водни тела се публикува в плановете за управление на речните басейни по чл. 157 от Закона за водите.

(4) В плана за управление на речния басейн по чл. 157 от Закона за водите се включва и пояснение за начина, по който превишаването на концентрациите, определени като стандарт за качество и праг на замърсяване в отделните мониторингови пунктове, са взети предвид при крайната оценка.

(5) Когато подземно водно тяло е определено като тяло с добро химично състояние при условията на чл. 73, т. 3 в програмите от мерки по чл. 156м от Закона за водите, задължително се планират необходимите мерки за опазване на:

1. подземните водни тела, които се използват за питейно-битово водоснабдяване, зависещи от частта от водното тяло, представена от мониторингов пункт или пунктове, в които е установено превишаване на концентрациите, определени като стандарт за качество или праг на замърсяване;

2. водните екосистеми и на сухоземните екосистеми.

Чл. 76. (1) Идентифициране и насочване в обратна посока на всяка значима и устойчива тенденция за повишаване на концентрацията на замърсители се извършват във всички подземни водни тела или групи тела, определени като тела в риск.

(2) При идентифициране на тенденция по ал. 1 се определя начална точка за предприемането на мерки за насочването на тенденцията в обратна посока и намаляване на замърсяването на подземните води.

(3) Идентифицирането на тенденциите по ал. 1 се извършва с плановете за управление на речните басейни по чл. 157 от Закона за водите на всеки шест години.

(4) С плановете за управление на речните басейни по чл. 157 от Закона за водите:

1. се определят и началните точки за предприемането на мерки за насочването на тенденцията в обратна посока;

2. се обобщават:

а) начинът, по който оценката от отделните мониторингови пунктове в подземното водно тяло или група тела е допринесла за определяне на тялото като обект за идентифициране и насочване в обратна посока на тенденциите за повишаване на концентрацията на замърсители и за определяне на по-малко строги цели за опазване на околната среда при условията на чл. 24, ал. 3, и

б) аргументите за определените начални точки за предприемането на мерки за насочването на тенденцията в обратна посока.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 28 от 2013 г., в сила от 19.03.2013 г.) В случаите, в които е необходимо да се оцени влиянието на съществуващите замърсени потоци, включително от точкови източници или от замърсяване на почвата, които могат да застрашат постигането на целите за опазване на околната среда, се изпълняват допълнителни оценки за идентифициране на замърсителите и за доказване, че:

1. замърсените площи не се разширяват,

2. не се влошава състоянието на подземното водно тяло или група тела и

3. не съществува риск за човешкото здраве и околната среда.

(6) Резултатите от допълнителните оценки по ал. 5 се включват към обобщените данни по ал. 4, т. 2.

(7) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г., доп. - ДВ, бр. 28 от 2013 г., в сила от 19.03.2013 г.) Мерките по ал. 2 за насочването на тенденцията в обратна посока и намаляване на замърсяването на подземните води са част от програмата от мерки по чл. 156м, ал. 1 от Закона за водите и се планират и прилагат съгласно изискванията на тази наредба и при спазване на условията по чл. 156д, 156е и 156ж от Закона за водите.

Чл. 77. За идентифициране и насочване в обратна посока на всяка значима и устойчива тенденция за повишаване на концентрацията на замърсители:

1. програмата за мониторинг на химичното състояние на подземните води се разработва така, че да открива тенденциите за повишаване на концентрацията на замърсяващите вещества над определените прагове на замърсяване;

2. идентифицирането на тенденциите се извършва при спазване на следните изисквания:

а) мястото на мониторинговите пунктове и честотата на мониторинга са избрани така, че да осигуряват:

аа) необходимата информация за достоверно и точно разграничаване на възходящите тенденции от естествени изменения на концентрациите на веществата;

бб) достатъчно време от установяване на тенденциите до предприемането на мерки за предотвратяване или поне за смекчаване влошаването на качеството на подземните води, което може да повлияе върху други компоненти на околната среда;

вв) информация за временните изменения на физичните и химичните характеристики на подземното водно тяло, вкл. подхранването и посоката на потока на подземните води и времето за филтрация през почвата и зоната на аерация;

б) използваните методи за мониторинг и анализ да са съобразени с европейските, международните или националните стандарти и да осигуряват съответното научно качество и сравнимост на данните;

в) оценката да се извършва по статистически методи, като регресионен анализ, анализ на тенденцията във времеви периоди, по данните, получени от отделните мониторингови пунктове;

г) за предотвратяване на отклонения при определяне на тенденцията всички измервания под количествената граница се определят за половината от стойността на най-високата определена граница във времевите периоди, освен за общото съдържание на пестициди;

3. при идентифицирането на тенденциите за повишаване на концентрациите на вещества, както от естествен произход, така и в резултат от човешка дейност, се вземат предвид базовите нива и наличните данни преди стартиране на програмата за мониторинг, изготвена в процеса на разработване на първите планове за управление на речните басейни.

Чл. 78. (1) Насочване в обратна посока на тенденциите за повишаване на концентрацията на замърсители се извършва, когато те създават риск за:

1. увреждане на свързаните с подземните води водни екосистеми и пряко зависимите от подземните води сухоземни екосистеми;

2. човешкото здраве или за

3. съществуващи или предвиждани права за използване на водите.

(2) При насочване в обратна посока на тенденциите за повишаване на концентрацията на замърсители се спазват следните изисквания:

1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) като начална точка за предприемането на мерки се определя точката, при която концентрацията за замърсяващото вещество достигне 75 на сто от стандарта за качество, определен в приложение № 1, или стойността на прага на замърсяване, освен ако:

а) (изм. - ДВ, бр. 28 от 2013 г., в сила от 19.03.2013 г.) определянето на по-ранна начална точка дава възможност за предприемането на икономически по-ефективни мерки за предотвратяване или поне за смекчаване влошаването на качеството на подземните води;

б) (доп. - ДВ, бр. 28 от 2013 г., в сила от 19.03.2013 г.) различната начална точка е обоснована във връзка с границата на откриваемост на съответното вещество, която не позволява установяване на тенденция при 75% от стандарта за качество или

в) (доп. - ДВ, бр. 28 от 2013 г., в сила от 19.03.2013 г.) размерът на увеличението и насочването в обратна посока на тенденцията са такива, че определянето на по-късна начална точка за предприемането на мерки за предотвратяване или поне доколкото е възможно, за ограничаване влошаването на качеството на подземните води е икономически по-ефективно и такава по-късна начална точка няма да доведе до закъснение при достигане на крайния срок за целите по околна среда;

2. началната точка, определена при условията на т. 1, не се изменя през шестгодишния срок на действие на плана за управление на речния басейн;

3. насочване в обратна посока на тенденциите за повишаване на концентрацията на замърсители се доказва при спазване на изискванията към мониторинга, регламентирани с чл. 77.

(3) Началната точка за насочване в обратна посока на тенденциите за повишаване на концентрацията на нитрати от земеделски източници и предприемането на мерки се определя по реда на ал. 2, т. 1 за постигане на целите за опазване на околната среда по чл. 156а, ал. 1, т. 2 от Закона за водите.

(4) Определянето на начална точка за насочване в обратна посока на значимите и устойчиви тенденции за повишаване на концентрацията на замърсители в подземните води се извършва по методика, одобрена от министъра на околната среда и водите.

Чл. 79. (1) За постигане на целите за опазване на околната среда по чл. 156а, ал. 1, т. 2, буква "а" от Закона за водите, за недопускане или ограничаване отвеждането на замърсители в подземните води, в програмите от мерки за опазване и възстановяване на водите по чл. 156м от Закона за водите се включват:

1. всички необходими мерки за предотвратяване на отвеждането в подземните води на опасни вещества:

а) органохалогенни съединения и вещества, които могат да образуват такива съединения във водна среда;

б) органофосфорни съединения;

в) органични съединения на калая;

г) вещества и препарати или продукти от разпадането им с доказани канцерогенни или мутагенни свойства или свойства, които могат да въздействат върху стероидогенните, тиреоидните, възпроизводителните или други свързани с ендокринните функции, във или посредством водна среда;

д) устойчиви въглеводороди и устойчиви биоакумулируеми органични токсични вещества;

е) цианиди;

ж) метали и техните съединения и биоциди и продукти за растителна защита, за които е установено, че са опасни вещества;

з) (нова - ДВ, бр. 28 от 2013 г., в сила от 19.03.2013 г.) арсен и неговите съединения;

2. (изм. - ДВ, бр. 28 от 2013 г., в сила от 19.03.2013 г.) всички мерки, вкл. мерки, при които са взети предвид най-добрите екологични практики или най-добрите налични техники, необходими за ограничаване на отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества, за които се счита, че не са опасни, но създават риск или потенциален риск за замърсяване и отвеждането им причинява влошаване на подземните води и предизвикване на значими и устойчиви тенденции за повишаване на концентрацията на замърсителите;

3. (нова - ДВ, бр. 28 от 2013 г., в сила от 19.03.2013 г.) мерки за установяване на по-строги прагове на замърсяване, свързани с изпълнение на изискването по чл. 67, ал. 3, включително за дейностите, попадащи в обхвата на наредбата за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници по чл. 135, ал. 1, т. 5 от Закона за водите.

(2) Отвеждането на замърсяващи вещества от дифузни източници на замърсяване, въздействащи върху химичното състояние на подземните води, се вземат предвид винаги, когато това е технически възможно.

(3) Мерките по ал. 1 могат да не се прилагат за отвеждане на замърсители, когато:

1. пряко се отвеждат замърсители въз основа на издадено разрешително по реда и при условията на Закона за водите и на тази наредба;

2. въз основа на проведени хидрогеоложки проучвания компетентният орган е установил, че количествата и концентрациите на всеки отвеждан замърсител са толкова малки, че отвеждането няма да доведе до превишаване на базовото му ниво във водното тяло и не съществува опасност за влошаване на качеството на подземните води;

3. отвеждането е последица от непредвидими или изключителни обстоятелства, причинени от природни бедствия, които не могат да се предотвратят или смекчат;

4. отвеждането се извършва въз основа на издадено разрешително за изкуствено подхранване на подземните води по реда и при условията на Закона за водите и на тази наредба;

5. компетентният орган е установил, че няма техническа възможност за предотвратяване или ограничаване на отвеждането и:

а) мерките биха увеличили риска за човешкото здраве или околната среда;

б) при преценката по чл. 192а, ал. 1, т. 3 от Закона за водите е установено, че мерките за отстраняване на замърсяващите вещества от или чрез филтрация през замърсената почва или зона на аерация са прекомерно скъпи;

6. отвеждането е в резултат от дейности в повърхностните води, целящи смекчаване на ефекта от наводнения и засушаване и за управление на водите и водните пътища, в т.ч. изкопни работи, драгиране, преместване и депониране на утайки, при условие че:

а) са изпълнени въз основа на издадено разрешително за ползване на повърхностен воден обект по реда и при условията на Закона за водите, и

б) отвеждането не създава опасност за постигане на целите за опазване на околната среда по чл. 156а, ал. 1, т. 2 от Закона за водите.

(4) Директорите на басейнови дирекции са длъжни да поддържат списък на случаите по ал. 3, в които не са приложени мерки за недопускане или ограничаване отвеждането на замърсители в подземните води.

Чл. 80. (1) Собствен мониторинг на химичното състояние на подземните води провеждат:

1. титулярите на разрешителни за:

а) водовземане;

б) изкуствено подхранване на подземните води;

в) реинжектиране или инжектиране на води в подземни водни тела;

г) пряко отвеждане на замърсители в подземните води;

2. лицата, дейността на които може да доведе до непряко отвеждане на замърсители в подземните води, задължени по силата на издадено комплексно разрешително по реда наЗакона за опазване на околната среда или разрешение за дейности с отпадъци по реда наЗакона за управление на отпадъците.

(2) Собственият мониторинг по ал. 1, т. 1, буква "а" включва:

1. ежегодно изследване на химичния състав на черпените подземни води по:

а) показателите рН, електропроводимост, концентрация на разтворен кислород, амониеви йони, нитрати, хлориди и сулфати;

б) други показатели, по които водното тяло е определено в риск да не постигне добро химично състояние на подземните води;

2. (отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

(3) Собственият мониторинг по ал. 1, т. 1, буква "б" включва ежегодно изследване на химичния състав по показателите, посочени в приложение № 1, на:

1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) повърхностното или подземно водно тяло, водите от което се използват за подхранване на подземните води;

2. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) подземното водно тяло, чиито ресурси се възстановяват или увеличават чрез подхранването.

(4) Собственият мониторинг по ал. 1, т. 1, букви "в" и "г" включва:

1. изследване на химичния състав на реинжектираните, инжектираните или отвежданите води и на подземното водно тяло с честота и по показатели, съобразени със съдържащите се в тези води замърсяващи вещества и посочени в разрешителното;

2. (отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

(5) Изпитването на водните проби се извършва от акредитирани лаборатории.

(6) Резултатите от изпитването се изпращат на директора на съответната басейнова дирекция в срок до 15 дни от датата на изпитването.

(7) В случаите по ал. 2 водните проби се вземат:

1. от определеното в проекта за оборудване на съоръженията място;

2. през периода 1 август - 30 септември.

(8) Изискванията към собствения мониторинг се определят в разрешителните за водовземане и ползване на подземен воден обект.

(9) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Собственият мониторинг по ал. 1, т. 2 включва ежегодно изследване на химичния състав на подземното водно тяло с честота и по показатели, посочени в съответните разрешителни, при спазване на изискванията на ал. 5, 6 и ал. 7, т. 2.

Чл. 81. Съоръжения за собствен мониторинг на химичното състояние на подземните водни тела се изграждат:

1. при инжектиране или реинжектиране на води, съдържащи замърсяващи вещества - за водното тяло и за попътно преминатите водни тела;

2. (доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) при инжектиране на въглероден диоксид, природен газ и втечнен нефтен газ - за попътно преминатите водни тела;

3. за разположени на повърхността обекти, дейността на които може да предизвика непряко отвеждане на замърсители в подземните води.

Чл. 82. За опазването на подземните водни тела, които се използват или които се предвижда да бъдат използвани за питейно-битово водоснабдяване, се изпълняват и мерки, определени в наредбата по чл. 135, т. 6 от Закона за водите, за зоните за защита на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, и на минералните води.

Раздел III. Стопанисване на минералните води - изключителна държавна собственост, и съоръженията за подземни води - публична държавна собственост

Чл. 83. (1) Минералните води - изключителна държавна собственост, и съоръженията за подземни води - публична държавна собственост, се стопанисват в интерес на обществото и с грижата на добър стопанин.

(2) Стопанисването на минералните води по ал. 1 включва и:

1. стопанисване на съоръженията за минерални води - изключителна държавна собственост, съгласно приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите;

2. проучване или допроучване на находищата на минерални води;

3. поддържане на публичен регистър на съоръженията за минерални води от находищата на минерални води по приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите.

(3) Стопанисването на съоръженията за подземни води - публична държавна собственост, включва:

1. съоръженията от мрежите за мониторинг на подземните води, и

2. наблюдателните сондажи, изградени с държавни средства.

(4) Стопанисването на съоръженията по ал. 2, т. 1 включва:

1. подготвяне на документацията за актуване на съоръженията като публична държавна собственост;

2. поддържане на водовземните съоръжения, оборудването им за мониторинг и надземното им оборудване в добро техническо състояние;

3. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) определяне, изграждане и експлоатация на санитарно-охранителни зони в случаите, предвидени в Закона за водите;

4. поставяне и поддържане на трайна маркировка за идентификация на съоръженията съгласно акта за изключителна държавна собственост на минералните води;

5. привеждане на кранов режим или консервиране на съоръженията, за които не са предоставени права за водовземане, освен в случаите по чл. 58, ал. 2;

6. осигуряване експлоатацията на съоръженията, ако това се налага за осъществяване на общо водовземане за пиене и водоналиване от гражданите.

(5) (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

(6) Стопанисването на съоръженията по ал. 3 включва:

1. подготвяне на документацията за актуване на съоръженията като публична държавна собственост;

2. поддържане на съоръженията и надземното им оборудване в добро техническо състояние;

3. поставяне и поддържане на трайна маркировка за идентификация на съоръженията съгласно възприетия номер в мрежата за мониторинг на подземните води;

4. консервиране на наблюдателни сондажи, които не са включени в мрежите за мониторинг на подземните води, или ликвидирането им, когато по технически причини са негодни да изпълняват предназначението си.

(7) Идентифицирането на водовземните и наблюдателните съоръжения за минерални води - изключителна държавна собственост, и на съоръженията от мрежата за мониторинг на подземните води включва кодов номер, име на съоръжението, координатите му в Българска геодезическа система и надморската височина на терена в Балтийска височинна система.

(8) Проучване или допроучване на находищата на минерални води се изпълнява за:

1. неизучени находища, за които има само обща геоложка прогноза или хидрогеоложка индикация за доказване наличието на минерални води;

2. слабо изучени находища и находища без изградени съоръжения, предназначени за водовземане на минерални води, включително:

а) характеризиране на находището;

б) изграждане на съоръжения, предназначени за водовземане;

в) определяне на експлоатационните ресурси;

г) издаване на сертификат и/или балнеологична оценка за качеството на минералните води;

д) определяне на санитарно-охранителни зони около съоръженията.

(9) Регистърът по ал. 2, т. 3 съдържа:

1. регистрационен номер и дата на регистриране;

2. номер на акта за изключителна държавна собственост на находището на минерални води;

3. номер на акта за публична държавна собственост на съоръженията за минерални води;

4. находище на минерални води;

5. вид на съоръженията:

а) водовземно;

б) проучвателно или за мониторинг;

6. данни за съоръженията, предназначени за водовземане, включително:

а) година на изграждане;

б) географски и геодезически координати и надморска височина на устието на съоръжението съгласно чл. 26, ал. 1, 4 и 5;

в) дълбочина;

г) конструктивни характеристики;

д) напор или ниво на водата;

7. данни за устиевото оборудване на съоръженията:

а) технически характеристики на оборудването;

б) състояние на оборудването;

8. данни за санитарно-охранителната зона:

а) геодезически координати на характерни точки на вътрешния пояс;

б) (доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) геодезически координати на характерни точки на външния пояс, ако такъв е определен;

в) списък на имотите, попадащи в санитарно-охранителната зона;

9. номер на заповедта за определяне на санитарно-охранителната зона;

10. номер на заповедта за утвърждаване на експлоатационните ресурси;

11. номер на сертификат и/или балнеологична оценка на минералните води от съоръженията.

Чл. 84. (1) Водовземните съоръжения за минерални води се оборудват със:

1. водомерна шахта, в която се разполагат общият водомер и устройството за измерване на напора на минералните води;

2. разпределителна шахта, в която се разполагат отклоненията за захранване на водоснабдяваните обекти към довеждащата система и водомерите за измерване на ползваните обеми от водоползвателите.

(2) Шахтите по ал. 1 се разполагат в границите на вътрешния пояс на санитарно-охранителната зона на водовземните съоръжения и се проектират при спазване на изискванията на Норми и правила за проектиране на бетонни и стоманобетонни конструкции(обн., ДВ, бр. 17 от 1987 г.; изм., бр. 17 от 1993 г., бр. 3 от 1996 г. и бр. 49 от 1999 г., актуализирана редакция, БСА, бр. 6 - 8 от 1999 г.).

Чл. 85. (1) Стопанисването на минералните води и съоръженията по чл. 83 се извършва от директора на съответната басейнова дирекция освен в случаите, когато водовземните съоръжения за минерални води и санитарно-охранителните им зони са включени в предмета на предоставена концесия за добив на минерални води.

(2) Когато водовземните съоръжения за минерални води и санитарно-охранителните им зони са включени в предмета на предоставена концесия за добив на минерални води, същите се стопанисват от концесионера и за негова сметка съгласно одобрена от министъра на околната среда и водите програма за стопанисване, опазване и мониторинг.

(3) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Когато находището на минерална вода е предоставено за управление и ползване на община, минералната вода и съоръженията по чл. 83, ал. 2 се стопанисват от кмета на общината.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2013 г., в сила от 19.03.2013 г.) За осъществяване на дейностите по ал. 1 директорът на басейновата дирекция ежегодно до 15 декември съставя и предлага на министъра на околната среда и водите за утвърждаване годишни програми.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2013 г., в сила от 19.03.2013 г.) В срок до 28 февруари министърът на околната среда и водите утвърждава дейностите от програмите по ал. 3, които ще бъдат финансирани през текущата година.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Средствата за изпълнение на утвърдените дейности по ал. 4 се предвиждат ежегодно в бюджета на Министерството на околната среда и водите за следващата година, за финансиране от Републиканския бюджет и от Предприятието за управление на дейностите за опазване на околната среда.

Чл. 86. (1) Сертификат или балнеологична оценка за качеството на минерални води се издава от министъра на здравеопазването.

(2) Сертификатът по ал. 1 удостоверява пригодността на минералните води за бутилиране за питейни цели.

(3) Сертификат или балнеологична оценка се издават за минералните води от конкретно съоръжение, предназначени за водовземане.

(4) Министърът на здравеопазването води регистър на издадените сертификати и балнеологични оценки, който съдържа:

1. номер и дата на издаване;

2. находище на минерални води;

3. съоръжения, предназначени за водовземане;

4. данни за химичния състав, радиологичните и микробиологичните показатели на минералните води;

5. данни за пригодността на минералните води.

(5) Достъпът до информацията, въведена в регистъра, се осигурява чрез интернет страницата на Министерството на здравеопазването.

Чл. 87. (1) Издаването на сертификат или балнеологична оценка за качеството на минерални води се извършва при заявено искане за ползване на минерална вода:

1. по предложение на министъра на околната среда и водите - за минералните води - изключителна държавна собственост, съгласно приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите;

2. по заявление на кмета на общината за минералните води - публична общинска собственост.

(2) Заявлението по ал. 1, т. 2 се подава до министъра на околната среда и водите, като към него се прилага докладът за оценка на експлоатационните ресурси на находището на минерални води по чл. 29.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Вземането на водни проби за оценка на качеството на минерални води се извършва съвместно от представители на басейновата дирекция и регионалната здравна инспекция.

(4) Водните проби се доставят по служебен път в лабораториите към Министерството на здравеопазването и Министерството на околната среда и водите, акредитирани за изпитване на минерални води.

(5) Министърът на околната среда и водите и министърът на здравеопазването със заповед определят реда и изискванията за вземане и доставка на водните проби и за издаване на сертификат или балнеологична оценка.

(6) Средствата за вземане, доставяне и изпитване на водни проби се осигуряват:

1. за минералните води - изключителна държавна собственост - от Министерството на околната среда и водите по сметката за покриване на разходите за подготовка на концесии за минерални води;

2. за минералните води - публична общинска собственост - от съответната община.

(7) Подновяването на сертификат или балнеологична оценка след изтичане на срока им се извършва по реда на издаването им, като разходите са за сметка на концесионера или съответно на Министерството на околната среда и водите или общината, когато за минералните води не е предоставена концесия.

(8) Подновяването на сертификата или балнеологичната оценка, когато за минералните води не е предоставена концесия, се извършва при необходимост по преценка на министъра на околната среда и водите или кмета на общината.

Чл. 88. (1) Министърът на здравеопазването изпраща издадените сертификати и балнеологични оценки заедно с документите, въз основа на които са издадени, на министъра на околната среда и водите.

(2) Когато сертификат или балнеологична оценка е за съоръжения от находище на минерални води - публична общинска собственост, министърът на околната среда и водите изпраща копие от документите на кмета на съответната община.

(3) Документите по ал. 2 са основание за:

1. актуването на минералните води като публична общинска собственост;

2. (доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) предоставяне на концесии за добив или издаване на разрешителни за водовземане на минерални води, публична общинска собственост.

 

 

Глава пета.
ОБОСНОВКА, ИЗГРАЖДАНЕ, ПРИЕМАНЕ, РЕГИСТРИРАНЕ, КОНСЕРВИРАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ НА СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПОДЗЕМНИ ВОДИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 15 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 21.02.2012 Г.)

Раздел I. Общи изисквания

Чл. 89. (1) Съоръженията за подземни води по начина на разположение в подземното водно тяло са:

1. вертикални:

а) тръбни кладенци;

б) шахтови кладенци;

в) комбинирани шахтово-тръбни кладенци;

2. хоризонтални:

а) дренажи;

б) галерии;

3. шахтови кладенци с хоризонтални дренажни лъчи;

4. каптажи на извори;

5. съоръжения със специална конструкция:

а) наклонени тръбни кладенци;

б) комбинирани шахтово-тръбни кладенци, в които от дъното на шахтовия кладенец са изградени няколко наклонени тръбни кладенци;

в) многозабойни тръбни кладенци.

(2) Съоръженията за подземни води могат да бъдат предназначени за:

а) проучване на подземните води;

б) мониторинг на подземни води;

в) водовземане от подземни води;

г) реинжектиране или инжектиране на води;

д) изкуствено подхранване на подземните води;

е) пряко отвеждане на замърсители в подземните води.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Съоръженията по ал. 1 са елемент на проучването на подземните води и не представляват строеж по смисъла на Закона за устройство на територията (ЗУТ). Те се обосновават, изграждат и приемат по реда на тази наредба.

(4) Документите по чл. 104 и утвърденият от директора на басейнова дирекция протокол почл. 106, ал. 4 за приемане на съоръженията по ал. 1, предназначени за водовземане от подземни води, са неразделна част от инвестиционния проект на водоснабдителната система, който се съставя, одобрява и разрешава по реда на Закона за устройство на територията.

(5) Съоръженията по ал. 1, предназначени за водовземане от подземни води, се въвеждат в експлоатация по реда на Закона за устройство на територията едновременно с водоснабдителната система.

Чл. 90. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Съоръженията за подземни води с изключение на съоръженията за минерални води са недвижими вещи, трайно свързани с поземления имот, в който са изградени.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Съоръженията за минерални води са недвижими вещи, принадлежност към минералната вода.

(3) Съоръженията за подземни води по ал. 1 се включват в регистрите на водовземните съоръжения по чл. 112, привързано към поземления имот, в който са изградени.

(4) Собственикът на имот, дал съгласие за изграждане на съоръжения за подземни води от друго лице, определя и начина на разпореждане със съоръжението при промяна на собствеността на имота.

(5) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Съоръженията за минерални води по ал. 2 се включват в отделни регистри, привързано към находището на минерални води, в което са изградени.

Чл. 91. (1) Съоръженията за подземни води освен кладенците за задоволяване на собствени потребности на гражданите са дълготрайни материални активи по смисъла на Закона за счетоводството.

(2) Записването, оценяването и амортизирането на съоръженията по ал. 1 се извършва при условията и по реда на Закона за счетоводството.

Чл. 92. (1) Собствениците на съоръжения за подземни води, предназначени за водовземане, са длъжни да представят необходимите данни и документи за включване в регистрите по чл. 112, ал. 1 и 3.

(2) Собствениците на поземлени имоти, в които са изградени съоръжения за подземни води, предназначени за водовземане, невключени в регистрите по чл. 112, са длъжни за своя сметка да ликвидират съоръженията при условията и по реда на чл. 110, независимо от датата на придобиване на собствеността върху имота.

(3) Директорът на басейнова дирекция предписва ликвидирането на съоръжения, невключени в регистрите по чл. 112.

(4) Когато собственикът на съоръжения, предназначени за водовземане, не изпълни предписанието по ал. 3, директорът на басейнова дирекция предлага на министъра на околната среда и водите прилагането на принудителна административна мярка по реда на чл. 199а от Закона за водите.

(5) Разпоредбата по ал. 2 не се прилага за съоръженията за минерални води.

Раздел II. Обосновка, изграждане и приемане на съоръжения за подземни, включително и минерални води (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

Чл. 93. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Обосновката на съоръжения за подземни, включително и минерални води, се извършва в зависимост от конкретните хидрогеоложки условия.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Изграждане на съоръжения за подземни, включително и за минерални води, се извършва само след издадено разрешително за водовземане, чрез нови съоръжения, предназначени за водовземане по реда и при условията на Закона за водите и на тази наредба.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2013 г., в сила от 19.03.2013 г.) Обосновката и изграждането на съоръженията се извършва при условията начл. 94 - 95 и приложение № 2.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) При обосноваване на съоръженията за подземни води, предназначени за водовземане, се създава възможност за изпълнение на изискванията при проектирането и изграждането на надземната част и/или събирателните шахти на водовземните съоръжения съгласно Наредба № 2 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (ДВ, бр. 34 от 2005 г.).

(6) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) При изграждане на съоръженията за подземни води се използват продукти, които не променят състава и свойствата на водите и имат оценено и удостоверено съответствие при условията и по реда на Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с Постановление № 325 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 106 от 2006 г.; попр., бр. 3 и 9 от 2007 г.).

(7) (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

(8) (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

(9) (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

(10) (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

Чл. 94. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Обосновката на съоръжения за подземни води включва:

1. (доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) определяне на местоположението на съоръженията - географски и геодезични координати, надморска височина, заснети от лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастър, по геодезия и по картография, вписани в съответния регистър по чл. 12, т. 8 от Закона за кадастъра и имотния регистър;

2. определяне на вида на съоръженията;

3. определяне на конструкцията на съоръженията;

4. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) обосноваване на дейностите за проучване на подземните води в процеса на изграждане на съоръженията.

Чл. 95. (1) Конструкцията на съоръженията за подземни води осигурява:

1. предотвратяване смесването на:

а) подземни води от различни водни тела;

б) подземни води с различно качество;

2. предотвратяване проникването на повърхностни води във водното тяло;

3. нормална и продължителна експлоатация на съоръженията.

(2) Конструкцията на съоръженията се определя от:

1. дълбочината на залягане и дебелината на водоносния хоризонт;

2. степента на устойчивост на скалите;

3. дълбочината на водното ниво;

4. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) предвиждания дебит и предполагаемото помпено оборудване.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Обосновката на реконструкция на съоръжения за подземни води се извършва при спазване на изискванията по ал. 1 и ал. 2, т. 3.

Чл. 96. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

Чл. 97. (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

Чл. 98. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Обосновката на дейностите за проучване на подземните води в процеса на изграждане на съоръженията за подземни води включва:

1. изучаване на геоложкия разрез;

2. дейности за интензификация на водоносния хоризонт;

3. опитно-филтрационни изследвания;

4. вземане и анализ на водни проби за определяне на качеството на подземните води.

Чл. 99. (1) Изучаването на геоложкия разрез се извършва въз основа на:

1. ядково сондиране;

2. поинтервални ядкови рейсове - при еднообразен геоложки разрез, или

3. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) безядково сондиране и провеждане на сондажно-геофизични изследвания, когато в частта от водното тяло, в която ще се изгради съоръжението, има изградени съоръжения, за които са изпълнени изискванията по т. 1 и 2.

(2) Безядково сондиране без провеждане на сондажно-геофизични изследвания се допуска, когато:

1 въз основата на издадено разрешително са изградени съоръжения за проучване на подземните води, с които са изпълнени изискванията по ал. 1;

2. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) при изграждане на съоръжения с дълбочина до 50 m, разкриващи подземни водни тела, характеризирани като еднородни при условията на чл. 13, ал. 1, т. 3, буква "а" и ал. 3.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) При обосноваване на съоръжения за подземни води с дълбочина, по-голяма от 100 m, пресичащи силно водообилни напорни водоносни хоризонти, се предвиждат сондажно-геофизични изследвания, доказващи херметичността на прикриващите колони и качеството на изпълнената циментация.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

Чл. 100. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Опитно-филтрационни изследвания се обосновават в зависимост от вида на съоръженията и целта, за която ще бъдат използвани, а при тръбни и шахтови кладенци, и в зависимост от категорията на водоползвателя, определена съгласно чл. 3, ал. 1.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Опитно-филтрационните изследвания на тръбни и шахтови кладенци се предвиждат:

1. с максимален постоянен дебит и с проследяване на възстановяването на водното ниво до статичното ниво на водата - за определяне на филтрационните характеристики на подземното водно тяло, с продължителност:

а) не по-малка от 72 часа - за водоползвателите от I категория;

б) не по-малка от 24 часа - за водоползвателите от II категория;

2. с изпълнение на хидравличен тест на не по-малко от три степени по отношение на дебита и продължителност на всяка степен не по-малка от 1 час - за определяне на хидравличната ефективност на кладенеца, и:

а) с продължителност 24 часа - при предвидения средноденонощен дебит с проследяване възстановяването на водното ниво, и

б) с предвидения максимален дебит при предвиденото време за работа с този дебит и проследяване възстановяването на водното ниво в рамките на денонощието.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Когато в близост до съоръженията по ал. 2 са разположени съществуващи съоръжения за подземни води, се предвижда и наблюдение на водните нива в тях за опитно определяне на коефициента на нивопредаване.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) За съоръжения, предназначени за водовземане от подземни води с цел питейно-битово водоснабдяване, се предвижда задължително:

1. опитно водочерпене с продължителност не по-малка от 6 денонощия;

2. хидравлични тестове с предвидения максимален дебит, предвиденото време за работа с този дебит и проследяване възстановяването на водното ниво.

Чл. 101. Водни проби за определяне на качеството на подземните води:

1. се вземат в края на опитните водочерпения;

2. се анализират в акредитирани лаборатории:

а) (доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) по всички показатели съгласноприложение № 1 на тази наредба, и

б) по радиологични и микробиологични показатели, определени с наредбата за качеството на водите, предназначени за питейно-битови цели по чл. 135, т. 3 от Закона за водите - в случаите, в които съоръженията са предназначени за питейно-битово водоснабдяване.

Чл. 102. (1) Съоръжения за подземни води се изграждат при спазване на:

1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) предвидената конструкция на съоръженията;

2. предвидените дейности по чл. 98;

3. условията в издаденото разрешително, и

4. изискванията на нормативните актове за безопасни и здравословни условия за труд.

(2) Изменения на конструкцията на съоръженията по ал. 1, т. 1 се допускат само ако:

1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) при проучването на геоложкия разрез е установена съществена разлика между действителния геоложки разрез и разреза, въз основа на който са обосновани съоръженията;

2. в издаденото разрешително е предвидена възможност за изменение на конструкцията;

3. титулярят на разрешителното е съгласувал измененията с контролиращия орган, определен в разрешителното.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

(4) Изграждането на съоръжения за подземни води се извършва по подходящо избрана технология, осигуряваща:

1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) прецизно изпълнение на предвидената конструкция;

2. качествено изпълнение на циментационните работи;

3. качествено изпълнение на засипката на филтрите.

Чл. 103. (1) Изпълнителят на изграждане или реконструкция на съоръжения за подземни води съставя подробна документация за извършените дейности съгласно изискванията по чл. 25, ал. 2.

(2) Изпълнителят на изграждане на съоръжения за подземни води, освен в случаите по ал. 3, предава съоръженията на титуляря на разрешителното за изграждане на съоръженията с приемо-предавателен протокол, към който прилага:

1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) документацията по ал. 1;

2. документ за изискванията към експлоатацията на съоръженията;

3. документите за съответствие на използваните продукти и материали, оценено по реда наНаредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с Постановление № 325 на Министерския съвет от 2006 г. - само за съоръженията, предназначени за водовземане;

4. (нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) геоложки колонки и чертежи на съоръженията с означени: дълбочината на статичното водно ниво, надморската височина на земната повърхност и на статичното водно ниво;

5. (нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) техническа спецификация и материал на филтрите и конструктивни чертежи на водоприемната част на съоръжението.

(3) Документите по ал. 2 се предават на:

1. министъра на околната среда и водите - за съоръженията за минерални води - изключителна държавна собственост, от находищата за минерални води по приложение № 2, към чл. 14, т. 2 от Закона за водите, и

2. на кмета на община - за съоръженията за минерални води - публична общинска собственост, по чл. 19, т. 3 от Закона за водите.

Наименованието Раздел ІІІ. "Приемане на изградени съоръжения за подземни води, предназначени за водовземане" заличено - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

Чл. 104. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Титулярят на разрешително за водовземане чрез нови съоръжения, предназначени за водовземане, в 15-дневен срок уведомява писмено директора на съответната басейнова дирекция за завършване на изграждането.

(2) Към уведомителното писмо по ал. 1 се прилагат:

1. копие от приемо-предавателния протокол и приложените към него документи по чл. 103, ал. 2;

2. (отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

3. данни за лицата, които ще бъдат включени в комисията за приемане на съоръженията:

а) от страна на титуляря на разрешителното;

б) от страна на изпълнителя на дейностите за изграждане на съоръженията;

в) (отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

4. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) предложение за оборудване на съоръженията, съдържащо:

а) технически характеристики на помпеното оборудване или технически характеристики на устиевото оборудване - при води на самоизлив, съобразени с предвиждания средноденонощен и максимален дебит, определен при условията на чл. 46, ал. 2 и 3;

б) дълбочина на монтиране на потопяемите помпи, съобразена с дълбочината на разположение на плътните части на филтровата или експлоатационната колона;

в) мястото на монтиране на водомери за измерване на черпените водни обеми при спазване на изискванията на чл. 56, ал. 3, т. 1;

г) място и вид на оборудването за вземане на водни проби;

д) вид и технически характеристики на избраното устройство за измерване на нивото на подземните води при спазване на изискванията на чл. 56, ал. 2.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Титулярят на разрешителното е длъжен след получаване на одобреното или коригирано по реда на чл. 105, ал. 1, т. 2, буква "б" предложение за оборудване на съоръженията:

1. да монтира помпеното оборудване, водомерите и устройствата за измерване на водното ниво, и

2. да осигури възможност за пломбиране на водомерите в деня на приемане на съоръженията.

Чл. 105. (1) Директорът на басейнова дирекция в срок до 14 дни от получаване на документите по чл. 104, ал. 1 и 2:

1. издава заповед, с която определя състава на комисията и датата за приемане на съоръженията;

2. изпраща на титуляря на разрешителното:

а) копие от заповедта по т. 1;

б) (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) одобреното или коригирано предложение за оборудване на съоръженията по чл. 104, ал. 2, т. 4.

(2) Датата за приемане на съоръженията се определя до 30 дни от получаване на уведомлението по чл. 104, ал. 1.

(3) В комисията по ал. 1 се включват:

1. представител на басейновата дирекция;

2. титулярят на разрешителното или оправомощено от него лице;

3. оправомощен представител на изпълнителя на дейностите за изграждане на съоръженията;

4. (отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

5. представител на общината, на територията на която е разположен имот, в който са изградени съоръженията.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Когато съоръженията са предназначени за питейно-битово водоснабдяване, в комисията по ал. 3 се включва и представител на регионалната здравна инспекция.

Чл. 106. (1) Комисията по чл. 105:

1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) преценява съответствието на документите по чл. 104, ал. 2, т. 1 и изпълнените дейности с параметрите и условията в издаденото разрешително;

2. проверява монтираните водомери и устройства за измерване на водното ниво;

3. (доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) измерва статичното водно ниво в изградените съоръжения в момента на проверката;

4. (доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) измерва максималния дебит и понижението на водното ниво при този дебит в момента на проверката, посредством монтираното оборудване на съоръжението за експлоатация и мониторинг по чл. 104, ал. 3;

5. пломбира водомерите.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Представителите на титуляря на разрешителното осигуряват техническа възможност за измерване на дебита и понижението по ал. 1, т. 4.

(3) Комисията съставя протокол:

1. (доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) за приемане на съоръженията, предназначени за водовземане - когато са изпълнени изискванията по ал. 1, т. 1 и 2, като протоколът съдържа данните по чл. 115 за включване в регистрите на водовземните съоръжения или

2. с констатираните нарушения при изпълнението на дейностите и предложение за отказ за приемане на съоръженията.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Протоколът от приемателната комисия е основание за упражняване на правата за водовземане по разрешителното, издадено по реда на чл. 50, ал. 8 от Закона за водите.

(5) В 3-дневен срок от утвърждаването на протокола по ал. 3, т. 1 директорът на басейнова дирекция:

а) включва служебно съоръженията в регистрите по чл. 112;

б) изпраща екземпляр от утвърдения протокол на страните - участвали в комисията по приемане на съоръженията, и копие от протокола на министъра на околната среда и водите.

(6) В 5-дневен срок от утвърждаването на протокола по ал. 3, т. 2 директорът на басейнова дирекция отказва приемането на съоръженията с решение, което съдържа:

1. наименование на органа, който го издава;

2. наименование на акта;

3. адресат на акта;

4. фактически и правни основания за издаване, вкл. констатирани нарушения;

5. предписания за реконструкция на съоръженията и/или повторно изпълнение на дейностите по чл. 98, в случай че е налице техническа възможност да бъдат отстранени недостатъците, или за ликвидиране на съоръженията - в останалите случаи;

6. пред кой орган и в какъв срок актът може да се обжалва.

(7) Решението по ал. 6 се изпраща на титуляря на разрешителното и на министъра на околната среда и водите и към него се прилага екземпляр от утвърдения протокол с констатираните нарушения при изпълнението на дейностите.

(8) Директорът на басейнова дирекция налага на титуляря на разрешителното и на търговското дружество, изпълнило дейностите, регламентираните санкции по чл. 200 от Закона за водите.

Чл. 107. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Разходите за приемане на съоръженията са за сметка на титуляря на разрешителното за водовземане чрез нови съоръжения, предназначени за водовземане.

Чл. 108. (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

Раздел IV. Консервиране и ликвидиране на съоръжения за подземни води

Чл. 109. (1) Консервиране на съоръжения за подземни води се извършва, когато собственикът им предвижда същите да не бъдат ползвани.

(2) Консервиране се извършва за съоръжения, в които не е монтирано или от които е демонтирано помпеното оборудване.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Консервиране на съоръжения се осъществява въз основа на проект, одобрен от директора на съответната басейнова дирекция, осигуряващ:

1. преустановяване на черпенето;

2. възможност за пломбиране на съоръженията.

(4) Басейновата дирекция съставя протокол за консервиране на съоръженията, който съдържа данни за:

1. начина на консервирането на съоръжението;

2. пломбирането на съоръжението.

(5) За въвеждане в експлоатация на консервирани съоръжения собственикът им представя в басейновата дирекция заявление, към което прилага:

1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) предложение за оборудване на съоръженията със съдържание съгласно чл. 104, ал. 2, т. 4;

2. обосновка за необходимите водни обеми при спазване на изискванията по чл. 151.

(6) (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Директорът на басейнова дирекция в срок до 30 дни от получаване на заявлението преценява наличните водни ресурси и свободните водни количества и възможността за издаване на разрешително за водовземане и:

1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) когато съществува възможност за разрешаване на водовземане, изпраща на заявителя одобреното или коригирано предложение, като определя дата за разпломбиране на съоръженията и срок за оборудването им, който не може да бъде по-дълъг от 15 дни, считано от датата на разпломбиране;

2. уведомява писмено заявителя за невъзможността за разрешаване на водовземане от съоръжението.

(7) Консервирани съоръжения се въвеждат в експлоатация само в присъствието на представител на басейновата дирекция, който:

1. проверява монтираните водомери и устройства за измерване на водното ниво;

2. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) измерва статичното водно ниво в съоръженията;

3. измерва максималния дебит и понижението на водното ниво;

4. пломбира водомерите;

5. съставя протокол, който съдържа данните по т. 1 - 4, необходимите допълнителни проучвания на подземните води и срока за подаване на заявление за издаване на разрешително за водовземане.

(8) Документите по ал. 3 и 5 и протоколите по ал. 4 и ал. 7, т. 5 се прилагат към досието на съоръжението по чл. 124, ал. 1.

Чл. 110. (1) Ликвидиране на съоръжения за подземни води се извършва, когато:

1. съоръженията:

а) (доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) не са включени в регистрите по чл. 112, ал. 1, ал. 2, т. 3 и 4;

б) са изградени в нарушение на Закона за водите или на параметри и условия в издаденото разрешително за изграждане;

в) са негодни по геоложки причини да изпълняват предназначението си;

г) са негодни по технически причини да изпълняват предназначението си и не е възможно или целесъобразно да бъдат реконструирани;

д) (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) са предназначени за питейно-битово водоснабдяване и експлоатацията им е забранена от регионалната здравна инспекция;

2. съоръженията са предназначени за проучване на подземни води, освен ако:

а) не се оборудват като съоръжения за мониторинг;

б) с разрешителното за ползване на воден обект за хидрогеоложки проучвания не е предвидено ползването на черпателните проучвателни тръбни кладенци като съоръжения, предназначени за водовземане, изкуствено подхранване, реинжектиране, инжектиране или отвеждане на замърсители в подземните води;

в) (изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

3. чрез съоръженията са смесени води с различно качество или от няколко водни тела и няма техническа възможност да бъдат реконструирани.

(2) Ликвидирането на съоръженията се осъществява по проект, одобрен от директора на басейновата дирекция, освен в случаите на ликвидиране на кладенци за задоволяване на собствените потребности на гражданите по чл. 118, ал. 3.

(3) Проектът по ал. 2 съдържа техническите решения и технологията за осигуряване на:

1. пълното прекратяване на възможността за естествено или принудително протичане на води през съоръженията, в т.ч.:

а) през водоприемната им част, и

б) по ствола на съоръженията;

2. премахване на надземната част на съоръженията и рекултивиране на терена.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) При обосновката на техническите решения по ал. 3, т. 1 се предвиждат и мерки за:

1. изолиране на засипката на филтъра;

2. изваждане или разрушаване на спуснатите тръби и филтри или части от тях.

(5) (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

(6) (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

(7) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) За ликвидиране на съоръженията басейновата дирекция съставя протокол, който се подписва от техния собственик и от оправомощен представител на изпълнителя на ликвидационните работи.

Чл. 111. Консервирането и ликвидирането на съоръжения за подземни води се извършва за сметка на техния собственик.

Раздел V. Регистриране на водовземните съоръжения

Чл. 112. (1) Регистрите на водовземните съоръжения за подземни води включват:

1. съоръженията за подземни води, които се ползват или могат да бъдат ползвани за водовземане за стопански цели;

2. съоръженията - кладенци за задоволяване на собствените потребности на гражданите.

(2) В регистрите по ал. 1 не се включват съоръженията за:

1. минерални води от находищата по приложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите;

2. минерални води - публична общинска собственост;

3. водовземане при кризи;

4. водовземане за нестопански цели, собственост на юридически лица с нестопанска цел.

(3) Съоръженията по ал. 2 се включват в отделни регистри.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Съоръженията по ал. 1, т. 1 и ал. 2 в зависимост от състоянието им, при включване в регистрите се определят като:

1. оборудвани за експлоатация;

2. консервирани;

3. ликвидирани;

4. (нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) необорудвани за експлоатация, включително определени като съоръжения за мониторинг и наблюдателни сондажи в находищата на минерални води.

(5) Регистрите по ал. 1 и 3 се водят от:

1. директорите на басейнови дирекции - за регистрите на съоръженията по ал. 1 и ал. 2, т. 1 и 4;

2. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) министъра на вътрешните работи чрез Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - за регистъра на съоръженията по ал. 2, т. 3;

3. кметовете на общини - за регистрите на съоръженията по ал. 2, т. 2.

Чл. 113. (1) Регистрите на съоръженията за минерални води по чл. 112, ал. 2, т. 1 и 2съдържат данните по чл. 83, ал. 9.

(2) Кметовете на общини изпращат копие от регистъра по чл. 112, ал. 2, т. 2 на министъра на околната среда и водите в срок до 1 месец от съставянето им.

Чл. 114. (1) В регистъра на съоръженията за подземни води, които се ползват или могат да бъдат ползвани за водовземане за стопански цели, се включват съоръженията:

1. които:

а) (доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) са изградени въз основата на издадено разрешително за ползване на воден обект за изграждане на съоръженията или разрешително за водовземане чрез нови съоръжения, предназначени за водовземане и;

б) са приети по реда на раздел II;

2. за които до влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 65 от 2006 г.) са издадени разрешителни за ползване на воден обект за изграждане на съоръженията или разрешителни за водоползване;

3. (доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) за които е подадено заявление за включване в регистъра при условията и по реда на § 122 от Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 65 от 2006 г.) и на § 144 от Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 61 от 2010 г.);

4. (доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) за които е открита процедура за издаване на разрешително за водовземане до влизане в сила на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 65 от 2006 г.) и на § 144 от Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 61 от 2010 г.).

(2) Включването в регистъра на съоръженията по ал. 1, т. 1, 2 и 4 се извършва служебно от директора на басейнова дирекция.

Чл. 115. (1) Регистрите на съоръженията, които се ползват или могат да бъдат ползвани за водовземане за стопански цели по чл. 112, ал. 1, т. 1 и регистрите на съоръженията по чл. 112, ал. 2, т. 4 съдържат:

1. регистрационен номер и дата на регистриране;

2. данни за имота, в който са изградени съоръженията;

3. данни за собственика на съоръженията;

4. данни за ползвателя на съоръженията;

5. данни за съоръженията, включително:

а) година на изграждане;

б) местоположение, определено при условията на чл. 26, ал. 1, 4 и 5;

в) код на водното тяло;

г) дълбочина;

д) конструктивни характеристики;

е) статично ниво на водата;

ж) статус на съоръженията съгласно чл. 112, ал. 4.

(2) Промени в регистъра по отношение на данните по ал. 1, т. 3, 4 и т. 5, буква "ж" се извършват по заявление на собственика на съоръженията.

Чл. 116. Регистърът на съоръженията - кладенци за задоволяване на собствените потребности на гражданите по чл. 112, ал. 1, т. 2, съдържа:

1. входящ номер на уведомлението за регистриране на съоръженията;

2. регистрационен номер и дата на регистриране;

3. данни за имота, в който са изградени съоръженията;

4. трите имена на собственика на съоръженията;

5. код на водното тяло;

6. данни за съоръженията, включително:

а) дълбочина;

б) диаметър на тръбата или на отвора на зиданите кладенци;

в) (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) начин на черпене на водата;

г) целта, за която се ползва водата.

Чл. 117. Гражданите, собственици на поземления имот, уведомяват писмено директора на съответната басейнова дирекция за:

1. намерението да изградят кладенец;

2. наличието на изграден кладенец.

Чл. 118. (1) В уведомлението за намерение за изграждане на кладенец за задоволяване на собствени потребности се посочват:

1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) данни за собственика: име и фамилия, адрес, данни за акта, от който черпи правото си, телефон за връзка;

2. данни за поземления имот: идентификатор, адрес, трайно предназначение, начин на трайно ползване;

3. (отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

4. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) предвидена дълбочина на кладенеца;

5. цел, за която се предвижда ползването на водата.

(2) Когато не е спазено изискването по чл. 50, в срок до 2 дни от получаването на уведомлението директорът на басейнова дирекция уведомява по телефона и писмено гражданина за неспазване на нормативните изисквания и за дълбочината, до която е допустимо изграждане на кладенеца.

(3) Когато в имота има изграден кладенец, който е затлачен, пресъхнал или е разрушен, старият кладенец задължително се запълва само с естествени земни материали и се запечатва с глинест слой.

(4) Изпълнението на дейностите по ал. 3 се извършва в присъствието на представител на съответната община и за изпълнените дейности се съставя протокол.

(5) В случаите по ал. 3 собственикът уведомява директора на басейнова дирекция за отразяване на измененията в регистъра по чл. 112, ал. 1, т. 2, като прилага към уведомлението съставения протокол.

Чл. 119. (1) (Предишен текст на чл. 119 - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) В уведомлението за регистриране на изграден кладенец за задоволяване на собствени потребности се посочват:

1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) трите имена на собственика на имота;

2. данни за поземления имот: идентификатор, адрес, трайно предназначение, начин на трайно ползване;

3. дълбочина на кладенеца;

4. диаметър на тръбата или на отвора на зиданите кладенци;

5. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) начин на черпене на водата - с кофа или с помпа;

6. цел, за която се ползва водата.

(2) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) В едномесечен срок от получаване на уведомлението по ал. 1 директорът на басейнова дирекция издава удостоверение за вписване на кладенеца в регистъра по чл. 116.

Чл. 120. (1) Собственикът на имота, в който е разположен кладенецът, носи отговорност за причинените щети, свързани с промяна в качеството и количеството на водите, предизвикани от неподходящо избрано място на кладенеца.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Собственикът по ал. 1 поема всички рискове от ползването на водата от кладенеца за домакински нужди - за пиене и битови цели.

(3) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Съоръженията за водовземане за задоволяване на собствени потребности на гражданите, ползвани от тях за домакински нужди, не са водовземни съоръжения за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване по смисъла на Закона за водите.

Чл. 121. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Промяна на предназначението и включване в регистрите на съоръженията по чл. 112, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 4 на кладенци, изградени за задоволяване на собствени потребности на гражданите, се допуска само когато:

1. съоръжението е регистрирано по реда на чл. 119 и е разположено в границите на населени места и селищни образувания;

2. за съоръжението са изпълнени изискванията на чл. 103, ал. 1 и е налична документацията по чл. 103, ал. 2.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) При изпълнение на условията по ал. 1 съоръжението се приема по реда на чл. 104 - 106 и се издават разрешителни за водовземане за стопански или нестопански цели от кладенци, изградени за задоволяване на собствените потребности на гражданите.

Чл. 122. Регистрите на съоръженията по чл. 112, ал. 1 и ал. 2, т. 4 са публични и достъпът до информацията, въведена в тях, се осигурява чрез интернет страниците на Министерството на околната среда и водите и на басейновите дирекции за управление на водите.

Чл. 123. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Министърът на вътрешните работи чрез Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" води регистър на водовземните съоръжения по чл. 112, ал. 2, т. 3, които са предвидени за ползване при възникване на криза.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Министърът на вътрешните работи чрез Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" предоставя на министъра на околната среда и водите копие от регистъра по ал. 1 на електронен носител.

(3) Информацията от регистъра по ал. 1 е предназначена само за служебно ползване от Министерството на околната среда и водите.

Чл. 124. (1) За включените в регистрите съоръжения по чл. 112, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 4директорът на басейновата дирекция съставя досиета, в които се съхранява документацията за:

1. издаване на разрешително за ползване на воден обект за изграждането на съоръжението или за регистрирането му;

2. издаване, изменение, продължаване или прекратяване на разрешително за водовземане;

3. консервиране и/или ликвидиране на съоръженията.

(2) Досиетата на съоръженията по ал. 1 се съхраняват в басейновата дирекция до ликвидиране на съоръженията, след което се предават в Държавния архив.

Чл. 125. (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

 

Глава шеста.
РЕГИСТРИРАНЕ НА ЕКСПЕРТИТЕ И ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА, РАБОТЕЩИ В ОБЛАСТТА НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ (ОТМ. - ДВ, БР. 15 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 21.02.2012 Г.)

Чл. 126. (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

Чл. 127. (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

Чл. 128. (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

Чл. 129. (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

Чл. 130. (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

Чл. 131. (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

Чл. 132. (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

Чл. 133. (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

Чл. 134. (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

Чл. 135. (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

 

Глава седма.
ВОДОВЗЕМАНЕ ОТ ПОДЗЕМНИ ВОДИ И ПОЛЗВАНЕ НА ПОДЗЕМНИ ВОДНИ ОБЕКТИ

Раздел I. Общи изисквания

Чл. 136. (1) Право за водовземане от подземни, вкл. минерални води, се предоставя чрез:

1. издаване на разрешително за водовземане по реда на глава четвърта от Закона за водите;

2. концесия за добив на минерални води, изключителна държавна и публична общинска собственост, по реда на Закона за концесиите и при условията на Закона за водите.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Право за водовземане по ал. 1 се предоставя само в рамките на:

1. утвърдените експлоатационни ресурси на находището на минерални води;

2. разполагаемите ресурси на подземното водно тяло или част от него.

(3) Концесия за бутилиране на минерални води и/или производство на газирани и други напитки, в състава на които се включва минерална вода, се предоставя само след издаден сертификат за качеството на минералните води от конкретното съоръжение, предназначено за водовземане по реда на чл. 87.

Чл. 137. (1) Разрешително за водовземане от подземни, вкл. минерални води, се изисква за всички случаи на водовземане, в т.ч. на минерални води за осигуряване на общото водоползване за пиене и водоналиване от гражданите.

(2) Разрешително по ал. 1 не се изисква, когато водовземането е за:

1. (доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) задоволяване на собствените потребности на гражданите, при условие че съоръжението, предназначено за водовземане, не е разположено извън границите на населените места и селищните образувания, в границите на санитарно-охранителна зона на съоръжение за минерални води или в район с ликвидиран геотехнологичен добив на уран;

2. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) дейности по защита на населението при обявено бедствено положение по реда на Закона за защита при бедствия;

3. добив на минерални води по предоставени концесии.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

Чл. 137а. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Водовземането за задоволяване на собствени потребности от гражданите по чл. 137, ал. 2, т. 1 се осигурява в рамките на определените в плановете за управление на речните басейни и обявени в интернет страниците на басейновите дирекции максимални водни количества за землището на всяко населено място, които не могат да бъдат по-големи от 50 на сто от разполагаемите ресурси на първото от повърхността подземно водно тяло.

Чл. 138. Присъединяването на водопроводната система, за водоснабдяване на обекти в процес на проектиране и строителство, към съоръжения за подземни води, предназначени за водовземане, или към довеждащ водопровод от съоръжение за минерални води се извършва при монтирани водомери за измерване на черпените водни обеми, пломбирани от басейновата дирекция за управление на водите.

Чл. 139. Ползването на подземни водни обекти включва:

1. (доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) извършването на хидрогеоложки проучвания във връзка с дейностите по реинжектиране и за инжектиране на води, за изкуствено подхранване на подземните води и за отвеждане на замърсители в подземните води - в случаите по чл. 118а, ал. 2 от Закона за водите;

2. изграждане или реконструкция на съоръжения за подземни води;

3. изкуствено подхранване на подземните води;

4. реинжектиране или инжектиране на води в подземни водни тела;

5. пряко отвеждане на замърсители в подземните води;

6. (доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) инжектиране на въглероден диоксид, природен газ или втечнен нефтен газ в подземни водни обекти;

7. непряко отвеждане на замърсители в подземните води;

8. извършване на сондажна и/или минна дейност в райони със значителни ресурси на подземни води.

Чл. 140. (1) Ползването на подземни водни обекти по чл. 139, т. 1 - 6 се извършва въз основа на издадено разрешително по реда и при условията на Закона за водите и на тази наредба.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

(3) (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

(4) Разрешително по ал. 1 не се изисква, когато:

1. се изграждат съоръжения, предназначени за водовземане за задоволяване на собствените потребности на гражданите, при условие че съоръженията не са разположени в границите на санитарно-охранителна зона на съоръжение за минерални води или в район с ликвидиран геотехнологичен добив на уран;

2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) хидрогеоложките проучвания за реинжектиране на минерални води, изключителна държавна собственост, са възложени от министъра на околната среда и водите;

3. хидрогеоложките проучвания се изпълняват във връзка със:

а) извършване на оценка на въздействието върху околната среда или издаване на комплексни разрешителни по реда на Закона за опазване на околната среда;

б) издаване на разрешения за дейности с отпадъци по реда на Закона за управление на отпадъците;

в) изпълнение на програмите, неразделна част от решенията по оценка на минали екологични щети;

г) (доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) издаване на разрешения за търсене и проучване или за проучване на подземни богатства;

д) изпълнение на проекти за ликвидиране на обекти от рудодобива, уранодобива и въгледобива;

е) (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) управление на минните отпадъци;

ж) определяне на площадки за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци;

з) (нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) други цели;

4. (нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) изграждане на съоръжения за мониторинг на подземните води съгласно одобрената от компетентния орган програма за мониторинг.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) В случаите по ал. 4, т. 3 и 4 инвеститорът изпраща на директора на съответната басейнова дирекция 30-дневно предизвестие и представя справка за планираните от него дейности, която включва:

1. местоположение;

2. обем и характер на дейността;

3. мерки, които се предвиждат за опазването на водите и водния обект;

4. срок за изпълнение на дейността.

(6) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Ако директорът на басейновата дирекция прецени, че планираната дейност не отговаря на изискванията на ал. 4, той уведомява собственика в рамките на 30-дневния срок за необходимостта от издаване на разрешително.

(7) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Директорът на басейновата дирекция в рамките на 30-дневния срок може да предписва условия и/или ограничения, при които да се осъществява планираната дейност по ал. 4, във връзка с изпълнение на изискванията за опазване на водите, регламентирани с наредбите, методиките и ръководствата по чл. 135 от Закона за водите.

(8) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Разрешителното за ползване на воден обект по чл. 46, ал. 1, т. 1, букви "ж" и "з" за изграждане на съоръжения за подземни води се издава в рамките на съответното разрешително за водовземане или за ползване на воден обект за отвеждане, за инжектиране или за реинжектиране, чрез нови съоръжения. В този случай разрешителните за водовземане или за ползване на воден обект съдържат и условията за изграждане на съоръженията.

(9) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Правата за водовземане или ползване на воден обект по разрешителното, издадено при условията на ал. 8, могат да се ползват след:

1. приемане на изградените съоръжения, предназначени за водовземане по реда чл. 104 -106 и въз основа на документите за приемане на съоръженията;

2. изменение на разрешителното по отношение параметрите на разрешеното водовземане или ползване, което се извършва служебно от директора на басейнова дирекция, в зависимост от резултатите от проучването на подземните води в процеса на изграждане на съоръженията.

Чл. 140а. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Разрешително за водовземане и/или за ползване на воден обект се издава:

1. на юридически лица и на еднолични търговци;

2. на физически лица само когато искането е за:

а) водовземане от подземни води за задоволяване на собствени потребности в случаите по чл. 44, ал. 6 от Закона за водите;

б) водовземане от подземни води за земеделски цели от регистрирани земеделски производители;

в) водовземане от минерални води, изключителна държавна собственост, които са предоставени за управление и ползване на общини.

Чл. 141. (1) Предотвратяване и намаляване на непрякото отвеждане на замърсители в подземните води се извършва чрез прилагане на забраните по чл. 61 и изискванията по чл. 75, ал. 5 при издаването на комплексни разрешителни по реда на Закона за опазване на околната среда и разрешения за дейности с отпадъци по реда на Закона за управление на отпадъците.

(2) Сондажна и/или минна дейност в райони със значителни ресурси на подземни води се извършва след съгласуване с Министерството на околната среда и водите по отношение на условията за ползване на водните обекти, съдържащи подземни води.

(3) Разрешителните по ал. 1 и съгласуването по ал. 2 се издават при спазване на изискванията за опазване на подземните води по глава четвърта на тази наредба.

Раздел II. Документи за издаване на разрешителни за водовземане и за ползване на подземен воден обект

Чл. 142. (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

Чл. 143. (1) (Предишен текст на чл. 143, изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) За откриване на процедура за издаване на разрешително кандидатите подават заявление по образец, одобрен от министъра на околната среда и водите, до:

1. министъра на околната среда и водите за ползване на воден обект за:

а) отвеждане на замърсители в подземни води в случаите по чл. 118а, ал. 2 от Закона за водите;

б) инжектиране на въглероден диоксид, природен газ или втечнен нефтен газ в подземни водни обекти;

в) целите на отбраната и националната сигурност;

2. кмета на съответната община за водовземане от:

а) минерални води - публична общинска собственост;

б) находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени безвъзмездно за управление и ползване от общината;

3. директора на басейновата дирекция - във всички останали случаи на водовземане и на ползване на подземни водни обекти.

(2) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Заявлението по ал. 1 и приложените към него документи се подават в два екземпляра - единият екземпляр в качеството му на оригинал се представя върху книжен носител, а вторият - като негов пълен цифров аналог - върху електронен носител.

(3) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) В оригиналния екземпляр на документите не се прилагат сканирани копия от документи.

Чл. 144. (1) Заявлението по чл. 143 за издаване на разрешително за подземни води съдържа:

1. трите имена и постоянен адрес на кандидата - за физическите лица, съответно фирма и седалище - за юридическите лица и за едноличните търговци, регистрирани по Търговския закон;

2. единен граждански номер за физическите лица или единен идентификационен код за юридическите лица и едноличните търговци;

3. цел на водовземането или ползването;

4. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) наименование на водоносния хоризонт и код на водното тяло или наименование на находището на минерални води, посочени в регистрите на ресурсите по чл. 41;

5. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) място на водовземане или ползване:

а) за подземни води - определено при условията на чл. 26, ал. 1, 4 и 5 - при водовземане или ползване чрез съществуващи съоръжения, и на чл. 26, ал. 5 - при водовземане или ползване чрез нови съоръжения, включително идентификатор на имота, в който са или ще бъдат разположени съоръженията;

б) за минерални води - наименованието на водовземното съоръжение, посочено в регистъра по чл. 41;

6. местност, административно-териториална и териториална единица, код по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици - за всяко място на водовземане или ползване;

7. (доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) адрес за кореспонденция вкл. електронен адрес - при наличие на такъв, телефон и факс за връзка с физическото лице или с лицето, което управлява и представлява дружеството по т. 1;

8. (нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) параметрите на исканото водовземане и/или ползване;

9. (нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) номерът на решението на министъра на околната среда и водите или на директора на съответната регионална инспекция по околната среда и водите по оценка на въздействието върху околната среда или за преценка, че не е необходимо извършването на оценка на въздействието върху околната среда, или за оценка за съвместимост, когато такива са изпълнени, съгласно Закона за опазване на околната среда и Закона за биологичното разнообразие;

10. (предишна т. 8 - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) опис на документите, които се прилагат към заявлението.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:

1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) оригинален документ или заверено копие от документ за платена такса за издаване на разрешителното, определена с тарифата по чл. 72 от Закона за опазване на околната среда;

2. (отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

3. (отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

4. (отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

5. заверена от съответния компетентен орган актуална скица на поземлените имоти или копие от кадастралната карта с нанесено местоположение на:

а) съоръженията или територията на проучване, или

б) обекта, където се предвижда ползване на минерални води;

6. (нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) документ, удостоверяващ съгласието на собственика на съоръженията, или договор със собственика на съоръженията - когато водовземането или ползването на водния обект е свързано с ползването на съществуващи съоръжения;

7. (нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) декларация за обстоятелствата по чл. 71, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда.

(3) В случаите, когато се предвижда ползването на земеделска земя за неземеделски цели, документите по ал. 2, т. 5 отразяват промененото предназначение на земеделските земи.

(4) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) В заявлението за издаване на разрешително за водовземане или ползване на воден обект чрез нови съоръжения мястото на водовземане или ползване се определя само с географските координати на предвидените съоръжения.

(5) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) В случаите, когато към заявлението са приложени документи, непосочени в нормативната уредба и несъотносими към конкретното искане, същите се връщат на заявителя в срока по чл. 61, ал. 2 от Закона за водите.

Чл. 145. (1) (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) При водовземане от подземни води към заявлението по чл. 144, ал. 1 се прилагат и:

1. обосновка на водовземането, включително обосновка на заявеното водно количество, съгласно нормите за водопотребление, определени с наредбата по чл. 117а, ал. 2 от Закона за водите;

2. заверено копие от документ за собственост или нотариално заверено писмено съгласие от собственика на имота, в който са или ще бъдат разположени съоръженията за водовземане;

3. нотариално заверена декларация от собствениците на имотите, засегнати от проекта за санитарно-охранителната зона, удостоверяваща, че същите са запознати с ограниченията и забраните, определени в наредбата по чл. 135, ал. 1, т. 6 от Закона за водите, които попадат в проектните санитарно-охранителни зони - при водовземане, предназначено за самостоятелно питейно-битово водоснабдяване;

4. удостоверение за регистрация като земеделски производител - при искане за издаване на разрешително на физически лице - земеделски производител.

(3) При водовземане от минерални води към заявлението по чл. 144 се прилагат и:

1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) обосновка на заявеното водно количество съгласно нормите за водопотребление, определени с наредбата по чл. 117а, ал. 2от Закона за водите;

2. (отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

3. (отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

4. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) проект за присъединяване на отклонението за захранване на водоснабдявания обект към довеждащата система и за измерване на ползваните водни обеми;

5. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) заверено копие от документ за собственост или учредено право на ползване върху недвижимия имот, където се осъществява дейността за ползване на минералната вода.

Чл. 146. (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) При ползване на подземен воден обект за хидрогеоложки проучвания към заявлението по чл. 144, ал. 1 се прилагат и:

1. документи, удостоверяващи съгласието на собствениците на имотите, в които ще се извършва проучването;

2. (отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

3. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) проект за хидрогеоложки проучвания.

Чл. 147. (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

Чл. 148. (1) (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

(2) (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Към заявлението по чл. 144, ал. 1 се прилагат и:

1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) технологична обосновка за реинжектиране, инжектиране, отвеждане или изкуствено подхранване, включително обосновка за реинжектираните, инжектираните или отвежданите обеми;

2. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) доклад за резултатите от изпълнени хидрогеоложки проучвания за целите на ползването на подземния воден обект;

3. (отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

Чл. 149. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Образците на заявленията за издаване на разрешителни за водовземане или ползване на подземни водни обекти се одобряват от министъра на околната среда и водите и се обявяват на интернет страниците на Министерството на околната среда и водите и на басейновите дирекции.

Чл. 150. (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

Раздел III. Изисквания към съдържанието и съставянето на документи за издаване на разрешителни за водовземане и за ползване на подземен воден обект

Чл. 151. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Обосновката на заявеното водно количество се разработва за всяка предвиждана цел на ползване на водите при определените норми за водопотребление в наредбата по чл. 117а, ал. 2 от Закона за водите.

(2) За целите на ползване на водите, за които в наредбата по чл. 117а, ал. 2 от Закона за водите не са определени норми за водопотребление, обосновката по ал. 1 се извършва съобразно технологичните изисквания за конкретната цел, като се прилагат техническите спецификации на съоръженията, въз основа на които е определено необходимото количество, и се посочва обемът на продукцията, която се предвижда да бъде произведена.

(3) Когато водовземането се реализира чрез повече от едно съоръжение, в обосновката по ал. 1 се посочват и целите на ползване на водата от отделните съоръжения.

(4) В обосновката по ал. 1 се включва и:

1. групиране на целите за ползване на водата съгласно изискванията на Тарифата за таксите по чл. 194, ал. 1 от Закона за водите;

2. (изм. и доп. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) определяне на заявения средноденонощен дебит;

3. определяне на дебитите по чл. 46, ал. 3 и 6;

4. (доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) определяне на годишния обем и разпределението му:

а) (нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) за всяко от съоръженията;

б) (нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) за различните цели за ползване на водата.

(5) Дебитите по ал. 4, т. 2 и 3 се определят в литри за секунда с точност до един знак след десетичната точка.

(6) (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Годишният обем по ал. 4, т. 4 се определя при условието на чл. 46, ал. 2, 7 и 8 в кубически метри, с точност до цяло число.

(7) (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

Чл. 152. Документите, удостоверяващи съгласието на собствениците на имотите, които ще попаднат или попадат в санитарно-охранителните зони, съдържат:

1. трите имена и единния граждански номер на собственика на имота;

2. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) забраните и ограниченията, които ще бъдат наложени върху ползването на съответния имот, определени в наредбата за зоните за защита на водите, предназначени за питейно-битово водоснабдяване, и на минералните води по чл. 135, т. 6 от Закона за водите;

3. деклариране на съгласието на собственика за ограничаване на правото на ползване на собствения му имот.

Чл. 153. (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

Чл. 154. Документът от В и К оператор, удостоверяващ наличието на капацитет на изградена водоснабдителна система в района, съдържа данни за възможността за:

1. осигуряване на необходимите водни обеми;

2. присъединяване към водоснабдителната система.

Чл. 155. Документът от В и К оператор или друг оператор, удостоверяващ възможността за включване на отпадъчните води от обекта в съществуваща канализационна система, се издава при условията на чл. 125 от Закона за водите и към него се прилага скица в подходящ мащаб с посочени местоположението на обекта, който формира отпадъчните води, и определеното от В и К оператора място за присъединяване.

Чл. 156. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) (1) Обосновката на водовземането по чл. 145, ал. 2, т. 1 се съставя в обем до 20 стандартни страници и въз основа на информацията, публикувана в регистрите по чл. 41, чл. 112, ал. 1 и 3 и чл. 181.

(2) Обосновката по ал. 1 за водовземане чрез съществуващи съоръжения - тръбни и шахтови кладенци, шахтови кладенци с хоризонтални дренажни лъчи, съдържа:

1. извадка от кадастрална карта с нанесено местоположение на водовземното съоръжение, географски и геодезически координати, надморска височина на терена;

2. обосновката на заявеното водно количество със съдържание съгласно чл. 151;

3. данни за надморската височина на статичното водно ниво в съоръжението, в метри с точност до дециметър;

4. кратка информация за концептуалния модел;

5. изчисления за:

а) максимално допустимото експлоатационно понижение в съоръженията при обоснования дебит по т. 1, при условията на чл. 49;

б) определяне на допълнителните понижения, които водовземането ще предизвика в тръбни или шахтови кладенци, и влиянието върху дебитите на дренажи или каптирани извори, от които е разрешено водовземане;

в) технически възможния дебит на черпене от съоръженията при допустимо понижение на водното ниво;

6. оразмеряване на санитарно-охранителната зона на съоръжението при технически възможния му дебит и определяне на забраните и ограниченията в нея - в случаите, предвидени в наредбата за зоните за защита на водите по чл. 135, ал. 1, т. 6 от Закона за водите.

(3) Обосновката по ал. 1 за водовземане чрез съществуващи съоръжения - дренажи и каптирани извори, съдържа:

1. извадка от кадастрална карта с нанесено местоположение на водовземното съоръжение, географски и геодезически координати, надморска височина на терена;

2 . обосновката на заявеното водно количество със съдържание съгласно чл. 151;

3. оценка на дебитите на дренажа или извора въз основа на представителна хидрограма, към която се прилагат кривите на изтощаване и данните, въз основа на които те са построени;

4. оразмеряване на санитарно-охранителната зона на съоръжението при технически възможния му дебит и определяне на забраните и ограниченията в нея - в случаите, предвидени в наредбата за зоните за защита на водите по чл. 135, ал. 1, т. 6 от Закона за водите.

(4) Оценката на дебитите на дренажи и каптирани извори, за които липсват данни за съставяне на хидрограмата по ал. 3, може да се извърши въз основа на средноминималната стойност на дебита по формулата:


 

 

Qср + Qмин

 

Q =

_________________________

, където

 

2

 

Qср е средноаритметичната стойност от наличните данни за дебита;

Qмин - измереният минимален дебит.

(5) Към обосновката по ал. 1 се прилагат:

1. чертежи на съоръженията и оборудването им за експлоатация и мониторинг;

2. документ от В и К оператор или друг оператор, удостоверяващ възможността за включване на отпадъчните води от обекта, който се иска да бъде водоснабден в съществуващата канализационна система;

3. предложение за оборудване на водоснабдителната система за измерване на ползваните за различни цели водни обеми освен в случаите на питейно-битово водоснабдяване на населени места и селищни образувания, съдържащо:

а) чертежи с място на монтиране на водомери за ползваните водни обеми за различните цели на ползване;

б) монтажен план и срок за изпълнение на дейностите по буква "а";

4. списък на имотите и обектите, които се предвижда да бъдат водоснабдени.

(6) Когато искането е за водовземане чрез нови съоръжения, към обосновката по ал. 1 и 2 се прилагат и:

1. геолого-хидрогеоложки разрез на водоносния хоризонт в частта, в която е предвидено изграждане на съоръженията;

2. геолого-хидрогеоложки колонки и предвидена конструкция на съоръженията с означени надморската височина на земната повърхност и предвижданата дълбочина на статичното водно ниво;

3. кратко описание на избраните филтри и технология на изграждането им; предвидени дейности за предотвратяване замърсяването на подземните води чрез съоръженията; предвидено място на помпеното оборудване, съобразено с допустимото понижение на водното ниво по чл. 47, ал. 1;

4. таблица с вид и обем на предвидените дейности за проучване на подземните води в процеса на изграждане на съоръженията;

5. предвидени дейности за интензификация на водоносния хоризонт.

(7) Когато искането е с цел самостоятелно питейно-битово водоснабдяване, към обосновката по ал. 1 се прилагат и:

1. документът от В и К оператор, удостоверяващ наличието на капацитет на изградена водоснабдителна система в района;

2. оразмеряване на санитарно-охранителната зона на съоръжението при технически възможния му дебит и определяне на забраните и ограниченията в нея - в случаите, предвидени в наредбата за зоните за защита на водите по чл. 135, ал. 1, т. 6 от Закона за водите;

3. извадка от кадастралната карта с данни за имотите, които попадат в санитарно-охранителните зони;

4. нотариално заверени декларации от собствениците на имотите, които попадат в границите на определените пояси на санитарно-охранителната зона, удостоверяващи, че същите са запознати със забраните и ограниченията върху ползването на имота им.

(8) Аналитичните решения в обосновката по ал. 2 и 3 се представят във форма, позволяваща проверка на достоверността им.

Чл. 157. (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

Чл. 158. (1) Проектът за присъединяване на отклонението за захранване на водоснабдявания обект към довеждащата система и за измерване на ползваните обеми минерални води по чл. 145, ал. 3, т. 4 съдържа:

1. техническите характеристики на помпеното оборудване, чрез което ще се реализира водовземането - когато е предвидено такова;

2. място и начин на присъединяването на отклонението за захранване на водоснабдявания обект към довеждащата система;

3. мястото на монтиране на водомери за измерване на ползваните водни обеми в началото и в края на отклонението за захранване на водоснабдявания обект;

4. място на монтиране на водомери за ползваните водни обеми за различните цели на ползване;

5. монтажен план;

6. параметри на предвидени акумулиращи съоръжения за осигуряване на необходимите обеми в рамките на денонощието;

7. срок за изпълнение на дейностите по т. 2, 3, 4 и 6;

8. технически изисквания за безопасна експлоатация.

(2) Проектирането на водопроводната мрежа и съоръженията за водоснабдяване на обекта се извършва при условията и по реда на Наредба № 2 от 2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (ДВ, бр. 34 от 2005 г.).

Чл. 159. (1) (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Проектът за хидрогеоложки проучвания във връзка с дейностите по реинжектиране и за инжектиране на води, за изкуствено подхранване на подземните води и за отвеждане на замърсители в подземните води съдържа:

1. концептуален модел на частта от водното тяло, предмет на проучване;

2. данни за филтрационните характеристики на:

а) подземното водно тяло;

б) на отгорележащите подземни водни тела и полупропускливи пластове;

3. данни за количественото и/или химичното състояние на частта от водното тяло по т. 1, в т.ч.:

а) данни за ресурсите на подземните води;

б) (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) данни за средногодишния дебит на черпене;

в) данни за химичния състав на подземните води;

4. характеристика на филтрационното поле;

5. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) обосновка за избраните места и обосноваване на съоръженията за проучване;

6. обосновка на обема и вида на дейностите за изучаване на:

а) филтрационните и/или миграционните характеристики;

б) химичния състав и състоянието на подземните води;

в) пречиствателната способност на почвата, зоната на аерация и/или водоносния хоризонт;

г) водоотдаването и водопоглъщането от и в подземното водно тяло;

д) други характеристики на водното тяло или околната среда съобразно целта на проучване, свързани с получаването на необходимите данни за оценка на риска от замърсяване и/или прогнозиране изменението на качеството на подземните води.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Към проекта по ал. 2 се прилагат:

1. топографска и геоложка карта с нанесено разположението на:

а) съоръженията за мониторинг и консервираните или необорудвани за експлоатация съоръжения за подземни води;

б) съоръженията, за които е издадено разрешително за водовземане;

в) разрешените за изграждане съоръжения, предназначени за водовземане, и съоръженията, за които е открита процедура за издаване на разрешително за водовземане;

2. таблици с данни за дълбочините и надморската височина на статичните нива на подземните води в съоръженията по т. 1, букви "а" - "в", както и за разрешените максимално допустими експлоатационни понижения в съоръженията по букви "б" и "в";

3. геолого-хидрогеоложки разрези;

4. карта на актуалното състояние на филтрационното поле, съставена на базата на картата по т. 1;

5. декларация за намерението на кандидата за ликвидиране или ползване на изградените съоръжения за проучване на подземни води.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

Чл. 160. (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

Чл. 161. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Технологичната обосновка за реинжектиране, инжектиране или отвеждане чрез съществуващи съоръжения по чл. 148, ал. 2, т. 1 съдържа:

1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) характеристика на частта от водното тяло и данни за естествените и разполагаемите ресурси;

2. характеристика на самопречиствателната способност на водоносния хоризонт;

3. параметри на проектното инжектиране, реинжектиране или отвеждане на замърсители;

а) средноденонощен и максимален дебит и годишен воден обем и разпределението му по съоръжения;

б) състав и/или температура на инжектираните, реинжектираните и отвежданите води;

в) количества на отвежданите замърсители;

4. технически параметри и оборудване на съоръженията;

5. оценка на въздействието на инжектирането, реинжектирането или отвеждането на замърсители върху водното тяло, вкл. прогнозиране за срока на действие на разрешителното на:

а) изменението на химичния състав на подземните води;

б) обема от водното тяло, който ще бъде засегнат;

в) границата с нулево въздействие върху водното тяло;

6. прогнозиране на опасността от привличане на води от засегнатата част от водното тяло при реализиране на разрешените и в процедура на разрешаване водовземания;

7. прогнозиране на въздействието върху съседни подземни водни тела;

8. начин на инжектиране, реинжектиране и отвеждане;

9. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) мерки за предотвратяване на замърсяването на други съседни или попътно преминати подземни водни тела;

10. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) мерки за опазване на почвите и повърхностните води в района, в който се извършват дейностите.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Технологичната обосновка за изкуствено подхранване на подземните води чрез съществуващи съоръжения по чл. 148, ал. 2, т. 1 съдържа:

1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) характеристика на частта от водното тяло и данни за естествените и разполагаемите ресурси;

2. пречиствателна способност на покриващите пластове и самопречиствателна способност на водоносния хоризонт;

3. параметри на изкуственото подхранване на подземните води:

а) средноденонощен и максимален дебит и годишен воден обем и разпределението му по съоръжения;

б) състав на подземните или повърхностните води, използвани за подхранването;

4. технически параметри и оборудване на съоръженията за водовземане и за изкуствено подхранване на подземните води;

5. оценка на въздействието на подхранването върху водното тяло, вкл. прогнозиране за срока на действие на разрешителното на изменението на нивото на качеството на подземните води;

6. начин на подхранването.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Към технологичната обосновка по ал. 1 се прилагат:

1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) хидрогеоложкият доклад по чл. 30, актуализиран с данните от извършените проучвания в процеса на изграждане на съоръженията;

2. карта в мащаб 1:25 000 с нанесени местоположението на съоръженията за инжектиране, реинжектиране или отвеждане, най-близко разположените водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и за минерални води и техните санитарно-охранителни зони;

3. извадка от кадастралната карта с нанесени:

а) имотите, под които е разположена засегнатата част от водното тяло;

б) границата с нулево въздействие върху водното тяло;

4. чертежи на изградените съоръжения за инжектиране, реинжектиране, отвеждане и мониторинг с означени: дълбочината на статичното водно ниво, надморската височина на земната повърхност и на статичното водно ниво;

5. програма за собствен мониторинг:

а) на отвежданите, инжектираните или реинжектираните води;

б) на подземните води в засегнатата част от водното тяло;

в) на съседни или попътно преминати водни тела - в случаите по чл. 81, ал. 1, т. 1 и 2;

6. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) обосновка за оборудване на съоръженията за експлоатация и провеждане на собствен мониторинг, съдържаща:

а) технически характеристики на помпеното оборудване, чрез което ще се реализира инжектирането, реинжектирането или отвеждането;

б) мястото на монтиране на водомери за измерване на инжектираните, реинжектираните или отведените водни обеми;

в) вид и технически характеристики на оборудването за измерване на водното ниво;

г) място и начин на вземане на водни проби;

д) монтажен план;

е) срок за изпълнение на дейностите за оборудване на съоръженията.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Към технологичната обосновка по ал. 2 се прилагат:

1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) хидрогеоложкият доклад по чл. 30;

2. карта в подходящ мащаб с нанесени местоположението на съоръженията за изкуствено подхранване, най-близко разположените водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване и техните охранителни зони;

3. чертежи на съоръженията за изкуствено подхранване на подземните води;

4. програма за собствен мониторинг:

а) на използваните за подхранване води;

б) на подземното водно тяло;

5. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) обосновка за оборудване на съоръженията за експлоатация и провеждане на собствен мониторинг, съдържаща информацията по ал. 3, т. 6, букви "б" - "е", и технически характеристики на помпеното оборудване, чрез което ще се реализира подхранването - при закрит тип съоръжения.

(5) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Когато искането е за реинжектиране, инжектиране, отвеждане или изкуствено подхранване на подземните води чрез нови съоръжения, към обосновката по ал. 1 и 2 се прилагат и:

1. геолого-хидрогеоложки колонки и предвидена конструкция на съоръженията, включително съоръженията за мониторинг по чл. 81, с означени надморската височина на земната повърхност и предвижданата дълбочина на статичното водно ниво;

2. кратко описание на избраните филтри, технологията на изграждането им и предвидените дейности за предотвратяване замърсяването на подземните води чрез съоръженията;

3. таблица с вид и обем на предвидените дейности за проучване на подземните води в процеса на изграждане на съоръженията;

4. предварителна оценка на въздействието върху водното тяло от инжектирането, реинжектирането или отвеждането на замърсители;

5. предварителна оценка на възможното въздействие върху съседни или попътно преминати водни тела.

Раздел IV. Издаване, изменение и продължаване на разрешителните

Чл. 162. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Заявлението за издаване на разрешително по чл. 143 се завежда в Министерството на околната среда и водите, в басейновата дирекция или в съответната община.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Органът, приел заявлението, в 20-дневен срок:

1. проверява дали:

а) заявлението съдържа изискващите се информация и приложения съгласно обявения образец;

б) съдържанието на приложените документи отговаря на изискванията на Закона за водите и на тази наредба;

2. извършва преценката по чл. 62, ал. 1 от Закона за водите по критериите, определени в чл. 163.

(3) Когато компетентен да издаде разрешителното е министърът на околната среда и водите, в срока по ал. 2 той може да изиска от директора на басейнова дирекция проверка на обстоятелства, свързани с преценка на искането по чл. 163.

(4) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Ако не са изпълнени изискванията по чл. 144 - чл. 161, органът по ал. 2 уведомява заявителя да отстрани несъответствията в срок до 2 месеца.

(5) (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

(6) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) При неотстраняване на несъответствията в срока по ал. 4 документите не се разглеждат и не се открива процедура, за което заявителят се уведомява писмено.

(7) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Ако при преценката по ал. 2, т. 2 се установи, че искането не съответства на изискванията на Закона за водите, на тази наредба и на съответния План за управление на речните басейни за постигане на добро количествено и химично състояние на подземните водни тела и са налице условията по чл. 68 от Закона за водите, органът издава решение с мотивиран отказ за издаване на разрешително. В този случай, ако несъответствията в приложените към заявлението документи не влияят върху преценката по ал. 2, т. 2, органът издава решението за отказ, без да изисква отстраняване на несъответствията по ал. 4.

Чл. 163. (1) (Предишен текст на чл. 163 - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Органът, приел заявлението, преценява искането по критериите, определени в чл. 62 на Закона за водите, в т.ч.:

1. предвижданията на влезлите в сила планове за управление на речните басейни:

а) целите за опазване на околната среда по чл. 156а, ал. 1, т. 2 от Закона за водите, определени за подземното водно тяло;

б) планираните мерки за опазване и подобряване състоянието на подземните води в подземното водно тяло или частта от него, в която е заявено водовземане или ползване;

2. съвместимостта с обществените интереси и придобити права, в т.ч. нуждите на населението от района на водовземането, като се отчита и:

а) създаването на допълнителни понижения в съоръжения, от които е разрешено водовземане, за които не е осигурен достатъчен воден стълб, но не по-малък от 2 метра, за осигуряване на нормална и безаварийна експлоатация на помпеното оборудване;

б) засягане на упражнявани по силата на Закона за водите права на гражданите за водовземане за задоволяване на собствени потребности;

в) създаване на понижения в части от подземни водни тела по чл. 48;

г) промяна в качеството на водите в съседни или попътно преминати подземни водни тела при инжектиране или реинжектиране;

д) опасност от влошаване качеството на водите в подземни водни тела, от които се черпи вода за питейно-битово водоснабдяване;

е) (отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

3. съответствието с изискванията за опазване на околната среда, регламентирани от международни договори и вътрешното законодателство:

а) изпълнение на забраните и мерките за опазване на количественото и химичното състояние на подземните води;

б) осигуряване на отвеждането, пречистването и заустването на отпадъчните води;

в) опасност от замърсяване на трансгранични подземни водни тела;

г) определените ограничения за използване на подземното водно тяло;

д) други специфични изисквания съобразно целта на използване на подземните води;

е) (нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) наличие на влязъл в сила административен акт, с който е разрешено намерението, съдържащо се в искането, по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и/или Закона за биологичното разнообразие(ЗБР);

4. възможността за съвместно използване на съществуващите и предвижданите за изграждане съоръжения за исканото водовземане и/или ползване, вкл. за:

а) изграждане на съоръжения, чрез които се създават допълнителни понижения в съоръжения, от които е разрешено водовземане, и за които не е осигурен достатъчен воден стълб, но не по-малък от 2 метра, за осигуряване на нормална и безаварийна експлоатация на помпеното оборудване;

б) изграждане на съоръжения, чрез които се засягат упражняваните по силата на Закона за водите права на гражданите за водовземане за задоволяване на собствени потребности;

в) изграждане на съоръжения за инжектиране и/или реинжектиране на води, съдържащи замърсители, чрез които се създават условия за влошаване качеството на водите в съоръженията, от които е разрешено водовземане;

5. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) наличните водни ресурси по количество и качество:

а) наличието на свободни ресурси от подземни води, определени като разлика между разполагаемите ресурси и средногодишния дебит на черпене в частта от водното тяло;

б) наличието на свободни ресурси от минерални води, определени като разлика между експлоатационните ресурси и разрешеното черпене по предоставени концесии и/или издадени разрешителни;

в) пригодността на подземните или минералните води за заявената цел на водовземане;

6. съответствието на заявеното водно количество с целите на водовземането, като:

а) необходими водни обеми съгласно определените норми за водопотребление;

б) необходимост от определяне на максимален дебит на водочерпене, надвишаващ средноденонощния дебит;

7. наличието на други възможности за задоволяване на искането за водовземане и/или ползване, като:

а) наличие на капацитет на изградена водоснабдителна система в района на водовземане;

б) (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) наличие на съоръжения, предназначени за водовземане в съседни имоти, от които може да бъде осигурен предвиденият воден обем - при водовземане чрез нови съоръжения, предназначени за водовземане;

в) (доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) наличие на повърхностни води, които могат да бъдат използвани за задоволяване на искането.

(2) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Преценката по ал. 1, т. 3, буква "е" се извършва въз основа на характера, изложените основания, условия и мерки в административните актове, издадени по реда на Закона за опазване на околната среда илиЗакона за биологичното разнообразие, по отношение на:

1. водовземането и/или дейностите за ползване на водния обект - предмет на исканото разрешително;

2. обекта, който се предвижда да бъде водоснабден или водите от който се предвижда да бъдат отведени, инжектирани или реинжектирани.

(3) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Преценката по ал. 2, т. 1 се извършва за:

1. дълбоки водоснабдителни сондажи, представляващи вертикални съоръжения за подземни води с дълбочина, по-голяма от 10 м, разкриващи първото от повърхността подземно водно тяло, които могат да въздействат върху състоянието на околната среда чрез използването, при изграждане на съоръжението, на материали, съдържащи приоритетни вещества, включително в обсадните и филтровите колони или засипката на филтъра;

2. дълбоки сондажи, представляващи вертикални съоръжения за подземни води, разкриващи второто или по-дълбоко разположено от повърхността подземно водно тяло, които могат да въздействат върху състоянието на околната среда чрез:

а) използването, при изграждане на съоръжението, на материали, съдържащи приоритетни вещества, включително в обсадните и филтровите колони или засипката на филтъра;

б) неподходящо избрана конструкция, включително непредвидена циментация на прикриващите колони или неправилно изградена засипка на гравийните филтри, създаващи предпоставки за:

аа) смесването на подземни води с различни качества;

бб) пряко отвеждане чрез съоръжението на замърсители от повърхността или от други подземни водни тела в подземните води;

вв) протичане на подземни води от първото от повърхността в по-дълбоко разположеното подземно водно тяло, в резултат от което чрез понижението на водното ниво в първото водно тяло се оказва отрицателно въздействие върху екосистемите;

3. добив на подземни води, представляващ водовземане от подземни води, което може да въздейства върху състоянието на околната среда:

а) чрез създаване на предпоставки за:

аа) надвишаване на разполагаемите ресурси на подземното водно тяло в частта от него, в която са разположени водовземните съоръжения;

бб) влошаване на състоянието на свързаните с подземното водно тяло повърхностни води;

вв) увреждане на сухоземни екосистеми, зависещи пряко от подземното водно тяло;

гг) понижаване на нивата на подземните води в участъците, от които се подхранват водите на влажните зони, зоните за опазване на стопански значими водни организми, защитени територии и защитени зони;

б) като понижението на водното ниво и временното или постоянното изменение в посоката на потока в подземното водно тяло създават опасност от привличане на солени или замърсени води;

4. изкуствено подхранване на подземни води, представляващо прякото вливане или инжектиране, чрез вертикални съоръжения за подземни води или чрез инфилтрационни съоръжения, разположени на повърхността, на вода от повърхностно или от друго подземно водно тяло, или инжектиране или реинжектиране на топлинно преработена вода, с цел възстановяване или увеличаване на ресурсите на подземното водно тяло, което може да въздейства върху състоянието на околната среда чрез:

а) качеството на вливаната или инжектираната вода, което може да:

аа) доведе до отвеждането в подземните води на приоритетни или опасни вещества;

бб) доведе до отвеждането в подземните води на замърсяващи вещества, за които се счита, че не са опасни, но създават риск или потенциален риск за замърсяване и отвеждането им причинява влошаване на подземните води и предизвикване на значими и устойчиви тенденции за повишаване на концентрацията на замърсителите;

б) неподходящо избрана конструкция на съоръженията, създаваща предпоставки за пряко отвеждане на замърсители от повърхността в подземните води чрез съоръженията;

5. инжектиране на нефт, газ, въглероден диоксид и втечнен нефтен газ в подземни водни обекти, което може да въздейства върху състоянието на околната среда чрез:

а) съоръжението, чрез което се извършва инжектирането, по всички критерии, посочени в т. 2;

б) замърсяване на околната среда с инжектираните вещества.

(4) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Преценката по ал. 1, т. 3, буква "е" се извършва след получаване на потвърждение от компетентния орган, че решението е влязло в сила. Компетентният орган предоставя потвърждението в 7-дневен срок от получаване на запитването.

(5) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Когато в заявлението за издаване на разрешителното не е посочен номер на решение за преценка или за оценка на въздействието върху околната среда, за извършване на преценката по ал. 1, буква "е" органът, приел заявлението, може да изиска становище от съответната регионална инспекция по околната среда и водите или от Министерството на околната среда и водите относно необходимостта от провеждане на процедури по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и/или Закона за биологичното разнообразие. Компетентните органи по Закона за опазване на околната среда и/или Закона за биологичното разнообразие издават становище в срок до 14 дни от получаване на документите.

(6) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Когато съгласно документа по чл. 156, ал. 5, т. 2 от В и К оператор или друг оператор няма възможност за включване на отпадъчните води от обекта, който се иска да бъде присъединен към съществуващата канализационна система:

1. се извършва отделна преценка по ал. 1, т. 3, буква "б" от директора на съответната басейнова дирекция;

2. преценката по т. 1:

а) се прилага към документацията за издаване на разрешително, и

б) се изпраща в Министерството на околната среда и водите, приложено към издаденото разрешително или отказ да бъде издадено разрешително.

Чл. 164. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) В 20-дневен срок след изтичане на срока по чл. 162, ал. 2 и ако не са налице основания за отказ, органът, приел заявлението, провежда процедурата на обявяване на искането по реда и при условията начл. 62а - 64 от Закона за водите.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Съобщението по чл. 62а от Закона за водите се изпраща и на титулярите на вече издадени разрешителни, за които при преценката по чл. 163 е установено, че ще бъдат променени някои от параметрите на разрешеното водовземане или ползване.

(3) При искане за издаване на разрешително за инжектиране, реинжектиране или отвеждане на замърсители в подземните води министърът на околната среда и водите или оправомощено от него лице изпраща съобщението по чл. 62а от Закона за водите и на кандидата, подал заявлението.

(4) В 14-дневен срок от получаване на съобщението кандидатът по ал. 3 декларира писмено, че е в състояние да изпълни предвидените условия.

(5) Разрешителното по ал. 1 не се издава, когато в срока по ал. 2 кандидатът по ал. 3 не декларира възможността си да изпълни предвидените условия.

Чл. 165. Разрешителното за водовземане или ползване на подземен воден обект се издава в 14-дневен срок от изтичане на срока по чл. 64 от Закона за водите, ако са спазени изискванията на Закона за водите и на тази наредба.

Чл. 166. (1) Разрешителното за водовземане или ползване на подземен воден обект съдържа:

1. наименование на органа, който го издава;

2. номер и дата на издаване на акта;

3. правни и фактически основания за издаване на акта;

4. трите имена и постоянен адрес на титуляря на разрешителното - за физическите лица, съответно фирма и седалище - за юридическите лица и за едноличните търговци, регистрирани по Търговския закон;

5. единен граждански номер за физическите лица или единен идентификационен код за юридическите лица и едноличните търговци;

6. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) наименование на водоносния хоризонт и код на водното тяло или наименование на находището на минерални води, посочени в регистрите на ресурсите по чл. 41;

7. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) място на водовземане и/или ползване:

а) за подземни води - определено при условията на чл. 26, ал. 1, 4 и 5 - при водовземане или ползване чрез съществуващи съоръжения, и на чл. 26, ал. 5 - при водовземане или ползване чрез нови съоръжения, включително номер на имота, в който са или ще бъдат разположени съоръженията;

б) за минерални води - наименованието на водовземното съоръжение, посочено в регистъра по чл. 41.

8. местност, административно-териториална и териториална единица, код по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици - за всяко място на водовземане или ползване, освен при водовземане от минерални води;

9. срок на действие на разрешителното в години;

10. условия, при които е разрешено водовземането или ползването;

11. контролиращ орган;

12. условия за изменение, продължаване, прекратяване или отнемане на разрешителното.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Разрешителното за водовземане чрез съществуващи съоръжения, освен данните по ал. 1, съдържа и:

1. цел или цели на ползване на водата;

2. обект на водоснабдяване;

3. параметри на разрешеното водовземане:

а) средноденонощен дебит;

б) максимален дебит;

в) разпределение на годишния обем за различните цели на ползване на водата;

г) дълбочина и надморска височина на статичното водно ниво, максимално допустимо експлоатационно понижение на водното ниво и максимално допустима дълбочина на водното ниво - само за разрешителните за подземни води;

4. технически параметри и оборудване на съоръженията, предназначени за водовземане от подземни води:

а) конструкция на съоръженията;

б) вид, наименование и дълбочина на монтиране на помпеното оборудване;

в) оборудване за мониторинг;

5. технически параметри и оборудване на отклонението за захранване на обекта - за разрешителните за минерални води;

6. задължение за заплащане на такса и индивидуални показатели за определяне на таксата за водовземане;

7. задължения за провеждане на собствен мониторинг и изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг;

8. условия за отвеждане, пречистване и заустване на отпадъчните води.

(3) Разрешителното за ползване на подземен воден обект за хидрогеоложки проучвания освен данните по ал. 1 съдържа и:

1. цел на проучването;

2. параметри на разрешеното проучване:

а) вид на разрешените дейности;

б) обем на разрешените дейности;

в) конструкция на съоръженията за проучване.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

(5) (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Разрешителното за ползване на воден обект за реинжектиране или инжектиране на води, за пряко отвеждане на замърсители в подземните води, за инжектиране на въглероден диоксид, природен газ или втечнен нефтен газ в подземни водни обекти и за изкуствено подхранване на подземните води чрез съществуващи съоръжения, освен данните по ал. 1, съдържа и:

1. цел на ползването;

2. начин на реинжектиране, инжектиране, отвеждане или подхранване;

3. технически параметри и оборудване на съоръженията:

а) конструкция на съоръженията;

б) помпено оборудване;

в) оборудване за мониторинг;

4. параметри на разрешеното реинжектиране, отвеждане или подхранване;

а) средноденонощен дебит;

б) максимален дебит;

в) разпределение на годишния обем за различните съоръжения;

г) списък на замърсяващите вещества и показателите на замърсяване в инжектираната, реинжектираната, отвежданата или ползваната за изкуствено подхранване вода;

д) максимално допустима концентрация за всяко замърсяващо вещество в инжектираните, реинжектираните или отвежданите води;

5. задължение за заплащане на такса и индивидуални показатели за определяне на таксата за замърсяване;

6. задължения за провеждане на собствен мониторинг и изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг, вкл. за измерване на водните обеми, ползвани за различни цели;

7. специфични мерки с изрично посочване на естеството и концентрациите на веществата в отвежданите, инжектираните или реинжектираните води;

8. характеристика на подземното водно тяло, в което се отвеждат, инжектират или реинжектират водите, и близостта до други подземни водни тела, които могат да бъдат засегнати.

(6) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Разрешителното за водовземане или ползване на воден обект освен данните по ал. 1 - 5 съдържа и условията, при които се разрешава изграждането на съоръженията.

(7) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Условията, при които е разрешено водовземането и/или ползването, се определят в зависимост от конкретното искане съгласночл. 168 - 171 и приложение № 4.

Чл. 167. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) В разрешителното за водовземане чрез съществуващи или чрез нови съоръжения, се включват целите за ползване на водата, групирани съгласно изискванията на тарифата за таксите по чл. 194, ал. 1 от Закона за водите.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

Чл. 168. (1) Условията, при които е издадено разрешителното за водовземане, включват изискванията към титуляря на разрешителното за:

1. монтиране на водомери за измерване на ползваните за различни цели водни обеми;

2. предоставяне на информация от собствения мониторинг;

3. уведомяване на контролиращия орган;

4. действия при повреда на водомерите;

5. непрепятстване на водовземане на трети лица чрез съоръженията, предназначени за водовземане:

а) при водовземане от минерални води;

б) когато хидравличните характеристики и конструкцията на съоръженията, предназначени за водовземане, позволяват черпенето на дебити, по-големи от разрешените;

6. проектиране и изграждане на разделни водоснабдителни мрежи и сградни инсталации за:

а) ползване на минерални води за предвидените цели;

б) ползването на подземни води за цели, различни от питейно-битови цели, в сгради или части от сгради, в които е изградена сградна инсталация за питейно-битово водоснабдяване;

7. предоставяне на вода на трети лица - при водовземане от подземни води, и забрана за предоставяне на вода на трети лица - при водовземане от минерални води;

8. условия за присъединяване на водопроводната система към:

а) съоръжения, предназначени за водовземане от подземни води;

б) довеждащия водопровод от съоръжения за минерални води;

9. осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното;

10. други изисквания, съобразени със спецификата на водовземането;

11. обявяване на състава на минералните води съгласно издадените от министъра на здравеопазването сертификат или балнеологична оценка;

12. (отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

(2) В случаите по чл. 156, ал. 4 разрешителното се издава за срок не по-дълъг от 5 г. и освен условията по ал. 1 се включват условия за:

1. изпълнение на мониторинг на дебита на изворите и/или дренажите с честота, осигуряваща съставянето на представителна хидрограма на извора за периода с повишена честота в сухия период, с цел осигуряване на представителни данни за построяване на кривите на изтощаване на извора;

2. осигуряване на техническа възможност за достоверно измерване на дебита на изворите и/или дренажите;

3. продължаване на разрешителното след представяне на резултатите от проведения мониторинг по т. 1 и представителна хидрограма, въз основа на които са оценени ресурсите.

(3) Условията по ал. 1, т. 1 - 8 и ал. 2 се прилагат и при предоставяне на концесии за минерални води.

Чл. 169. Условията, при които е издадено разрешителното за ползване на воден обект за хидрогеоложки проучвания, включват изискванията към титуляря на разрешителното за:

1. уведомяване на контролиращия орган;

2. методиката на изпълнение на разрешените дейности;

3. опазване на водите и околната среда;

4. предоставяне на резултатите от извършеното проучване;

5. други изисквания съобразно спецификата на разрешените дейности.

Чл. 170. (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

Чл. 171. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Условията, при които е разрешено ползването на подземен воден обект за реинжектиране или инжектиране на води, за пряко отвеждане на замърсители в подземните води, за инжектиране на въглероден диоксид, природен газ или втечнен нефтен газ в подземни водни обекти и за изкуствено подхранване на подземните води, включват изискванията към титуляря на разрешителното за:

1. монтиране на измервателни устройства за отвежданите, реинжектираните или инжектираните обеми и обемите, ползвани за подхранване на подземните води;

2. предоставяне на информация от собствения мониторинг;

3. уведомяване на контролиращия орган;

4. предприемане на мерки за:

а) ограничаване на замърсяването в рамките на прогнозираната площ;

б) предотвратяване на замърсяването на съседни подземни водни тела;

в) опазване на околната среда;

5. изграждане на съоръжения за мониторинг на подземните води в засегнатата от ползването част от водното тяло;

6. въвеждане на система за наблюдение и контрол на технологичния процес, вкл. за ежегодна оценка на херметичността на колоните;

7. осигуряване на достъп за осъществяване на контрол на разрешителното;

8. други изисквания съобразно вида на разрешителното.

Чл. 171а. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) (1) Условията за изграждане на съоръжения за подземни води при водовземане или ползване на воден обект чрез нови съоръжения включват изискванията към титуляря на съответното разрешително за:

1. срок за изграждане на съоръженията;

2. технологията на изграждане на съоръженията и използваните материали;

3. изпълнението на разрешените дейности и първичната документация при изпълнението;

4. изменение в разрешената конструкция на съоръженията при установени съществени различия в геолого-техническите условия, при които е проектирано съоръжението;

5. собствеността на съоръженията;

6. условия за оборудване на съоръженията за мониторинг на подземните води;

7. други изисквания съобразно спецификата на разрешените дейности;

8. условия за контрол при изграждане на съоръженията.

(2) При водовземане чрез нови водовземни съоръжения освен изискванията по ал. 1 в условията се включват и изисквания за:

1. непрепятстване на водовземане на трети лица чрез изградените съоръжения;

2. предоставяне на услуги за питейно-битово водоснабдяване;

3. условия за ползване на правото за водовземане;

4. условия за приемане на съоръженията.

Чл. 172. Разрешителните за водовземане се изменят и продължават по реда и при условията на чл. 72 - 78а от Закона за водите и при предоставяне на анализирана документация от проведения собствен мониторинг на подземните води.

Чл. 173. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Разрешителното за ползване на подземен воден обект за хидрогеоложки проучвания се издава за срок от 1 до 3 години в зависимост от вида и обема на предвидените дейности.

(2) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Срокът за изграждане на съоръженията за подземни води в разрешителните за водовземане или ползване на воден обект чрез нови съоръжения се определя от 1 до 3 години в зависимост от вида и обема на предвидените дейности.

(3) (Предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Продължаване на срока на разрешителното по ал. 1 или изменение на срока за изграждане на съоръженията по ал. 2 се извършва еднократно след мотивирано искане от страна на титуляря на разрешителното за не повече от 1 година.

Чл. 174. (1) Разрешителните за ползване на воден обект за инжектиране, реинжектиране или отвеждане на замърсители в подземните води се издават за срок 4 г.

(2) Разрешителните по ал. 1 се изменят и продължават по реда и при условията на чл. 72 - 78а от Закона за водите и при представяне на проект по чл. 161, ал. 1, съдържащ данните и прогнозите по т. 3, 5, 6 и 7, разработени въз основа на актуалното количествено и химично състояние на подземното водно тяло.

 

Глава осма.
КОНТРОЛ НА РАЗРЕШИТЕЛНИТЕ ЗА ПОДЗЕМНИ ВОДИ

Чл. 175. (1) Контролът на разрешителните за водовземане включва:

1. параметрите на водовземане;

2. изпълнението на изискванията за собствен мониторинг;

3. заплащане на таксите за водовземане;

4. изпълнението на условията в разрешителното;

5. спазване на разрешените цели и обекти за ползване на водата;

6. изпълнението на направените предписания по време на предходни проверки.

(2) При контрол на параметрите на водовземане се:

1. измерва дебитът на черпене в момента на проверката;

2. отчита показанието на водомера;

3. измерва водното ниво.

(3) При измерване на водното ниво във водовземни съоръжения за подземни води и съпоставянето му с разрешената максимална дълбочина на водното ниво се вземат предвид допълнителните понижения във водовземните съоръжения в резултат от по-късно издадени разрешителни за водовземане.

(4) Контролът по ал. 1 се изпълнява най-малко веднъж годишно.

Чл. 176. (1) Контролът на разрешителните за ползване на подземни водни обекти за хидрогеоложки проучвания и за изграждане на съоръжения за подземни води включва:

1. проверка на изпълнението на изисквания, свързани с конструкцията и технологията на изграждане на съоръженията, посочени в разрешителното като специфични условия за контрол;

2. опитно-филтрационните изследвания:

а) продължителност на водочерпене;

б) измерване на дебита на черпене в момента на проверката;

в) измерване на водното ниво при черпения дебит;

3. изпълнението на разрешените дейности в срока на действие на разрешителното.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Контролът на разрешителните за ползване на воден обект за реинжектиране или инжектиране на води, за пряко отвеждане на замърсители в подземните води, за инжектиране на въглероден диоксид, природен газ или втечнен нефтен газ в подземни водни обекти включва:

1. параметрите на ползването:

а) измерване на дебита на инжектиране, реинжектиране или отвеждане във всички съоръжения в момента на проверката;

б) отчитане показанието на водомерите;

в) измерване водното ниво в пунктовете за собствен мониторинг;

г) измерване на място на температурата и електропроводимостта на инжектираните, реинжектираните или отвежданите води;

д) вземане на водни проби за контрол на състава на инжектираните, реинжектираните или отвежданите води;

2. изпълнението на изискванията за собствен мониторинг на подземните води в засегнатата част от водното тяло;

3. заплащане на таксите за замърсяване;

4. изпълнението на условията в разрешителното;

5. изпълнението на направените предписания по време на предходни проверки.

(3) Контролът на разрешителните за ползване на воден обект за изкуствено подхранване на подземните води включва:

1. параметрите на ползване:

а) измерване на място на температурата и електропроводимостта на ползваните води за изкуствено подхранване на подземните води;

б) вземане на водни проби за контрол на състава на водите по буква "а";

2. изпълнението на изискванията за собствен мониторинг;

3. изпълнението на условията в разрешителното;

4. изпълнението на направените предписания по време на предходни проверки;

5. параметрите и условията в издадените разрешителни за водовземане от подземни или повърхностни води, чрез които се реализира подхранването.

(4) При вземането на пробите по ал. 2, т. 1, буква "д" и ал. 3, т. 1, буква "б" пробовземните съдове трябва да бъдат запечатани и етикетирани, като етикетът се подписва от контролиращото лице и от оправомощения представител на титуляря на разрешителното.

(5) Контролът по ал. 1 се изпълнява най-малко веднъж годишно.

Чл. 177. Титулярите на разрешителни за водовземане или ползване на подземни водни обекти са длъжни да разполагат с цялата документация, свързана с показателите за контрол по чл. 175, ал. 1 и чл. 176, ал. 1 - 3, и да я предоставят незабавно на контролиращия орган при извършване на проверка.

Чл. 178. (1) За извършения контрол се съставят констативни протоколи, които отразяват:

1. констатираните факти и обстоятелства, свързани с изпълнението на параметрите и условията в разрешителното;

2. данни от извършените измервания;

3. данни за заплатените такси за водовземане или замърсяване;

4. установени нарушения;

5. предписания към титуляря на разрешителното;

6. определяне на срокове за изпълнение на предписанията и отговорници за изпълнението им.

(2) При извършване на контрол по издадени от министъра на околната среда и водите разрешителни копие от констативния протокол се изпраща в срок до 3 дни от съставянето му в Министерството на околната среда и водите.

Чл. 179. В случай че при извършения контрол по чл. 175 и 176 се установи отклонение в количественото или химичното състояние на подземното водно тяло и са спазени параметрите и условията в издаденото разрешително, директорът на басейнова дирекция:

1. разпорежда извършването на проверка на изпълнението на издадените разрешителни за водовземане и/или ползване на подземен воден обект в частта от водното тяло, в която са установени отклонения;

2. предприема действия за установяване на причините за отклоненията, когато проверката по т. 1 установи, че са спазени параметрите и условията в разрешителните;

3. изменя или предлага на министъра на околната среда и водите да измени служебно издадените разрешителни - ако причините за установените отклонения са от природен характер.

Чл. 180. (1) Директорът на басейновата дирекция поддържа база данни в електронен вид за извършения контрол по чл. 175 и 176, която съдържа:

1. дата на проверката;

2. номер на разрешителното, за което е извършена проверката;

3. номер на констативния протокол;

4. резюме на констатираните факти и обстоятелства;

5. данните по чл. 178, т. 2 и 3;

6. установените нарушения;

7. направените предписания;

8. номер на акта за установяване на нарушението;

9. номер на наказателното постановление;

10. размер на наложената санкция.

(2) Информацията по ал. 1 се попълва в базата данни ежемесечно.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) В срок до 10-о число на следващия месец справка с данните по ал. 1 се изпраща в дирекция "Управление на водите" към Министерството на околната среда и водите.

 

Глава девета.
РЕГИСТРИ НА РАЗРЕШИТЕЛНИТЕ ЗА ПОДЗЕМНИ ВОДИ

Чл. 181. (1) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Регистрите на разрешителните за подземни води се водят от:

1. министъра на околната среда и водите - за разрешителните за:

а) отвеждане на замърсители в подземни води в случаите по чл. 118а, ал. 2 от Закона за водите;

б) инжектиране на въглероден диоксид, природен газ или втечнен нефтен газ в подземни водни обекти;

в) целите на отбраната и националната сигурност;

2. директорите на басейнови дирекции - за разрешителните за:

а) водовземане от подземни води;

б) ползване на подземен воден обект за изкуствено подхранване на подземните води;

в) ползване на подземен воден обект за инжектиране и реинжектиране на води;

г) водовземане от находищата на минерални води, изключителна държавна собственост поприложение № 2 към чл. 14, т. 2 от Закона за водите, които не са предоставени за управление и ползване от общини;

д) разрешителните и уведомленията за ползване на воден обект за хидрогеоложки проучвания;

е) изградените пунктове за собствен мониторинг на подземните води;

3. кметовете на общини за водовземане от:

а) минерални води - публична общинска собственост;

б) находища на минерални води - изключителна държавна собственост, които са предоставени за управление и ползване от общината.

(2) Регистрите по ал. 1 се структурират:

1. по подземни водни тела - за подземните води;

2. по находища на минерални води - за минералните води.

(3) Регистрите по ал. 1, т. 2 се обобщават от министъра на околната среда и водите в общ национален регистър.

(4) При структурирането на регистрите по ал. 1 се осигурява връзка между тях и:

1. базата данни за извършения контрол по чл. 180;

2. контролно-информационната система за таксите по чл. 194, ал. 1, т. 1 - 3 от Закона за водите.

Чл. 182. (1) Регистрите на разрешителните за подземни води съдържат:

1. данните за титуляря на разрешителното по чл. 166, ал. 1, т. 4 и 5;

2. номер и дата на разрешителното;

3. срок на действие на разрешителното:

а) дата на влизане в сила на разрешителното;

б) срок на действие на разрешителното в години;

в) крайна дата на действие на разрешителното;

4. наименование на водоносния хоризонт и код на водното тяло или наименование на находището на минерални води;

5. номер и дата на изменение на разрешителното;

6. номер и дата на продължаване на разрешителното;

7. номер и дата на прекратяване на разрешителното;

8. номер и дата на отнемане на разрешителното.

(2) Регистърът на разрешителните за водовземане от подземни води освен данните по ал. 1 съдържа и:

1. наименование на съоръженията, предназначени за водовземане;

2. регистрационен номер и дата на регистрация на съоръженията;

3. параметри на водовземане:

а) средноденонощен дебит;

б) максимален дебит;

в) цели на ползване на водата;

г) надморска височина на статичното водно ниво, максимално допустимо експлоатационно понижение на водното ниво и максимално допустима дълбочина на водното ниво;

д) (отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

е) (отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

4. дълбочина на помпеното оборудване:

а) на потопяемата помпа, или

б) на смукателя на центробежната помпа;

5. разпределение на разрешените обеми за различните цели на ползване на водата.

(3) Регистърът на разрешителните за водовземане от минерални води освен данните по ал. 1 съдържа и:

1. наименование на съоръженията, предназначени за водовземане;

2. параметри на водовземане:

а) средноденонощен дебит;

б) цели на ползване на водата;

3. разпределение на разрешените обеми за различните цели на ползване на водата.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Регистърът на разрешителните и уведомленията за хидрогеоложки проучвания освен данните по ал. 1 съдържа и:

1. цел на проучването;

2. площ и координати по чл. 26, ал. 1, 4 и 5 на характерни точки на частта от водното тяло, обект на проучването;

3. местност, административно-териториална и териториална единица, код по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици;

4. параметри на разрешеното проучване:

а) вид на разрешените дейности;

б) обем на разрешените дейности;

в) дълбочина на проучвателните съоръжения;

г) конструкция на съоръженията.

(5) (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

(6) Регистърът на разрешителните за инжектиране, реинжектиране или отвеждане на замърсители в подземните води освен данните по ал. 1 съдържа и:

1. цел на ползването;

2. място, вкл. координати на съоръженията по чл. 26, ал. 1, 4 и 5;

3. местност, административно-териториална и териториална единица, код по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици - за всяко съоръжение;

4. начин на реинжектиране, инжектиране или отвеждане;

5. технически параметри и оборудване на съоръженията:

а) конструкция на съоръженията;

б) помпено оборудване;

в) оборудване за мониторинг;

6. параметри на разрешеното инжектиране, реинжектиране или отвеждане;

а) средноденонощен дебит;

б) максимален дебит;

в) разпределение на годишния обем за различните съоръжения;

г) списък на замърсяващите вещества и показателите на замърсяване в инжектираната, реинжектираната или отвежданата вода;

д) максималното допустимо количество за всяко замърсяващо вещество в инжектираните, реинжектираните или отвежданите води;

7. специфични мерки с изрично посочване на естеството и концентрациите на веществата в отвежданите, инжектираните или реинжектираните води;

8. характеристика на подземното водно тяло, в което се отвеждат, инжектират или реинжектират водите, и близостта до други подземни водни тела, които могат да бъдат засегнати.

(7) Регистърът на разрешителните за изкуствено подхранване на подземните води освен данните по ал. 1 съдържа и:

1. цел на ползването;

2. място, вкл. координати на съоръженията по чл. 26, ал. 1, 4 и 5;

3. местност, административно-териториална и териториална единица, код по единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици - за всяко съоръжение;

4. начин на подхранване на подземните води;

5. технически параметри и оборудване на съоръженията:

а) конструкция на съоръженията;

б) помпено оборудване;

в) оборудване за мониторинг;

6. параметри на разрешеното подхранване;

а) средноденонощен дебит;

б) максимален дебит;

в) разпределение на годишния обем за различните съоръжения;

г) списък на замърсяващите вещества и показателите на замърсяване на ползваната за изкуствено подхранване вода.

(8) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Регистрите по ал. 6 и 7 за разрешителни за ползване на воден обект чрез нови съоръжения за подземни води съдържат предвидените технически параметри и оборудване на съоръженията.

Чл. 183. (1) Регистрите на разрешителните за подземни води се актуализират в края на всеки календарен месец.

(2) Данните по чл. 182, ал. 2, т. 3, буква "д" се вписват в регистъра до 3 дни след датата на издаване на ново разрешително за водовземане.

(3) Данните за изменение или продължаване на разрешителното се вписват в регистъра до 7 дни от издаване на акта за изменение или продължаване на разрешителното.

(4) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Актуализирането на данните за техническите параметри и оборудване на съоръженията в регистрите в случаите по чл. 182, ал. 8 се извършва при първата актуализация на регистъра по ал. 1 след изменение на разрешителното при условията на чл. 50, ал. 9, т. 2 от Закона за водите.

Чл. 184. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Регистрите на разрешителни за подземни води са публични и достъпът до тях се осигурява чрез интернет страниците на басейновите дирекции за управление на водите, общините и Министерството на околната среда и водите.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Базово ниво" е средната стойност на концентрацията на вещества или показатели на замърсяване:

а) измерени през периода 2007 - 2008 г. при изпълнение на програмата за мониторинг, разработена съгласно изискванията на наредбата за мониторинг на водите по чл. 135, т. 14 от Закона за водите, или

б) за замърсители, установени след 2008 г. - за първия период, в който данните от мониторинга са налични.

2. "Водовземно съоръжение" е съоръжение за подземни води, предназначено за водовземане, заедно с надземните съоръжения, изградени при условията и по реда на Закона за устройство на територията, което е присъединено към водоснабдителна система.

3. "Втечнен нефтен газ" е смес от въглеводороди, основно пропан и бутан, която се използва като гориво - за отопление и за превозни средства.

4. "Наличен капацитет на изградена водоснабдителна система" е капацитетът на водоснабдителната система на урбанизирана територия и/или капацитетът на изградени съоръжения, предназначени за водовземане, с възможност за осигуряване на определен дебит.

5. "Оборудвано за експлоатация" е съоръжение, предназначено за водовземане, което има налично помпено оборудване, монтиран водомер за измерване на черпения обем вода и нивомер за измерване на водното ниво.

6. "Отвеждане на замърсители в подземните води" е прякото или непрякото отвеждане на замърсяващи вещества в подземните води в резултат от човешка дейност.

7. "Перспективно водовземане" е предвиденият средноденонощен дебит в издадени разрешителни за ползване на воден обект за изграждане на съоръжения, предназначени за водовземане, или в подадени заявления за издаване на разрешителни за водовземане, по които не е приключила процедурата за издаване на разрешително.

8. "Скрити работи" са работите, изпълнението на които не може да се установи след изграждане на съоръженията.

9. "Съоръжение, предназначено за водовземане" е съоръжение за подземни води, което няма изградени надземни съоръжения при условията и по реда на Закона за устройство на територията и не е присъединено към водоснабдителна система.

10. "Урбанизирани територии" са населените места и селищните образувания.

11. "Фоново ниво" е концентрацията на вещества или стойността на показатели на замърсяване в подземното водно тяло при ненарушени или незначителни антропогенни изменения.

12. "Части от земните недра, трайно неподходящи за други цели" са находищата на нефт и газ и други дълбоко разположени и изолирани геоложки структури, съдържащи води, негодни за използване.

13. (нова - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) "Интрузия" е навлизането в подземни водни тела на солени или замърсени води или други флуиди в резултат от понижение на водното ниво в подземното водно тяло, предизвикано от черпене на подземните води.

§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Термините "водовземане", "водоносен хоризонт", "експлоатационни ресурси на минералните води", "земни недра", "извори", "минерални води", "подземни води", "повърхностни води", "ползване на воден обект", "добро количествено състояние на подземните води", "добро химично състояние на подземните води", "замърсител", "добро състояние на подземните води", "количествено състояние на подземните води", "разполагаеми ресурси на подземните води", "естествени ресурси на подземните води", "непряко отвеждане на замърсители в подземните води", "опасни вещества", "повърхностно водно тяло", "подземно водно тяло", "праг на замърсяване на подземните води", "пряко отвеждане на замърсители в подземните води", "приоритетни вещества", "самостоятелно питейно-битово водоснабдяване", "собствени потребности на гражданите", "състояние на подземните води", "значителни количества подземни води", "стандарт за качество на подземните води", "значима и устойчива тенденция на замърсяване на подземните води", "консервирано водовземно съоръжение за подземни води" и "ликвидирано водовземно съоръжение за подземни води" са по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за водите.

§ 3. Информация относно прилагането на наредбата се предоставя на Европейската комисия в съответствие с реда и изискванията на наредбата по чл. 11, ал. 2 от Закона за опазване на околната среда.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 135, т. 2 от Закона за водите във връзка с § 144, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 65 от 2006 г.).

§ 5. Наредба № 1 от 2000 г. за проучването, ползването и опазването на подземните води(ДВ, бр. 57 от 2000 г.) се отменя.

§ 6. (1) До влизането в сила на разпоредбата на чл. 118а, ал. 1, т. 1 от Закона за водите се:

1. забранява прякото отвеждане в подземните води на опасните вещества по приложение № 3, част А;

2. ограничава прякото отвеждане в подземните води на вредните вещества по приложение № 3, част Б.

(2) Министърът на околната среда и водите може да разреши пряко отвеждане в подземните води на веществата по ал. 1, т. 1, ако при изпълнени за целта хидрогеоложки проучвания се докаже, че:

1. водното тяло е замърсено с веществата по ал. 1, т. 1;

2. подземните води са трайно негодни за питейно-битово водоснабдяване и земеделски цели, вкл. водопой на животни и напояване.

(3) Отвеждане по ал. 2 се разрешава само ако:

1. същото не възпрепятства използването на подземни богатства;

2. са взети всички технически предпазни мерки веществата да не влошат състоянието на повърхностните води, водните и сухоземните екосистеми, свързани с подземното водно тяло.

(4) Разрешително за отвеждане на веществата по ал. 1 в трансгранични подземни водни тела се издава след информиране на засегнатата страна.

(5) По искане на засегнатата страна за условията на издаване на разрешителното се водят преговори.

(6) Разпоредбите по ал. 1 не се прилагат за отвеждане в подземните води на:

1. битови отпадъчни води от изолирани жилища, които не са свързани с канализационната система и са разположени извън границите на санитарно-охранителни зони;

2. вещества по ал. 1, т. 1 и 2, за които е доказано, че количеството на отвежданите води и/или съдържанието на веществата е толкова малко, че не създава опасност от влошаване на химичното състояние на водното тяло;

3. техногенни радионуклиди.

(7) Разрешителното по ал. 2 за обекти, за които в Закона за опазване на околната среда е предвидено издаване на комплексно разрешително, се включва в комплексното разрешително при спазване на изискванията по ал. 3, 4 и 5.

§ 7. Праговете за замърсяване на подземните води по чл. 67 се определят до 22 декември 2008 г.

§ 8. Идентифицирането на значимите и устойчивите тенденции за повишаване на концентрацията на замърсители по чл. 76 се извършва по възможност до 2009 г., с първите планове за управление на речните басейни въз основа на съществуващите данни.

§ 9. (1) Водовземните съоръжения за подземни води за водоснабдяване на населените места и селищните образувания, включени в издадените през 2001 г. разрешителни за водоползване на В и К оператори, за които не е приключила процедурата по преоформяне на разрешителното, се включват служебно от директора на басейнова дирекция в регистъра почл. 112, ал. 1, т. 1 след представяне на информацията по § 122, ал. 2 от Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 65 от 2006 г.).

(2) В и К операторите предоставят на директора на съответната басейнова дирекция информацията по ал. 1 в срок до 2 месеца от влизане в сила на тази наредба.

(3) За водовземните съоръжения, които не са включени в разрешителните по ал. 1 и за които не е представена информацията по ал. 1 в посочения срок, се прилага разпоредбата на чл. 118г, ал. 5 от Закона за водите.

§ 10. (1) До приемането на наредбата по чл. 117а, ал. 2 от Закона за водите обосновката на необходимите водни обеми се разработва въз основа на определени с други нормативни актове количества за съответната цел.

(2) В случаите по ал. 1 в обосновката на необходимите водни обеми се посочва и наименованието на съответния нормативен акт.

(3) Когато за конкретна цел на ползване на водата няма нормативно определени количества, обосновката по ал. 1 се извършва съобразно технологичните изисквания за конкретната цел, като се прилагат техническите спецификации на съоръженията, въз основа на които е определено необходимото количество.

§ 11. При определяне на общото черпене по чл. 45 като средногодишен дебит на водовземните съоръжения, за които са издадени разрешителни за водовземане до влизане в сила на тази наредба, се приема дебитът, определен при условието на чл. 46, ал. 1.

§ 12. (1) Разрешителни, издадени преди влизане в сила на тази наредба, се привеждат в съответствие с изискванията на Закона за водите и тази наредба при изменението или продължаването им.

(2) Изменение и продължаване на разрешителните по ал. 1 се извършва:

1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) за изменение на параметрите на разрешителните за водовземане от подземни води - след представяне на обосновката за водовземане по чл. 156;

2. за пряко отвеждане на замърсители в подземни води - при условията на чл. 174, ал. 2.

§ 13. В срок до 6 месеца от влизане в сила на тази наредба титулярите на разрешителни за водовземане от подземни води, издадени преди влизане в сила на тази наредба, изпращат в съответната басейнова дирекция информация за:

1. местоположението на водовземните съоръжения, определено при условията на чл. 26, ал. 1, 4 и 5;

2. дълбочината и техническите характеристики на монтираното помпено оборудване.

§ 14. (1) Инструкциите по чл. 18, ал. 2 и чл. 93, ал. 4 и методиката по чл. 78, ал. 4 се издават в срок до 2 г. от влизане в сила на тази наредба.

(2) Методиката по чл. 68, ал. 5 се издава в срок до 8 месеца от влизане в сила на тази наредба.

§ 15. (1) Министерствата и юридическите лица с нестопанска цел, собственици на съоръжения, предназначени за водовземане от подземни води, които се ползват или могат да бъдат ползвани за водовземане за нестопански цели, за които не са предоставени права за използване на водите, в срок до 1 г. от влизане в сила на тази наредба подават в съответната басейнова дирекция заявление за включване на съоръженията в регистъра по чл. 112, ал. 3.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:

а) документ за собственост на имота, в който са разположени съоръженията;

б) местоположение на съоръженията, определено съгласно чл. 26, ал. 1, 4 и 5;

в) информация за дълбочината и конструкцията на съоръжението;

г) информация за оборудване на съоръжението за експлоатация;

д) декларация за годината на неговото изграждане;

е) информация относно целта, за която се използва черпената вода.

(3) В случаите, в които съоръжението не е оборудвано за експлоатация, към заявлението по ал. 1 се прилага и декларация за намеренията на собственика относно консервирането или ликвидирането на съоръжението.

§ 16. До одобряване на кадастралната карта за съответната територия наличните кадастрални планове, плановете за земеразделяне и другите планове, свързани с възстановяване правото на собственост върху земеделски земи и земи и гори от горския фонд, се ползват при изработване на документацията по чл. 25, ал. 2, т. 8.

§ 17. До въвеждането на Българска геодезическа система картите по чл. 26 се изработват в координатна система 1970 г. Всички съществуващи планове, изработени в координатна система 1950 г., както и в други координатни системи се трансформират в координатна система 1970 г.

§ 18. В Наредба № 9 от 2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели (ДВ, бр. 30 от 2001 г.) в § 1 от допълнителната разпоредба т. 5 се изменя така:

"5. "Водоснабдителни организации" са юридически лица, които експлоатират водоснабдителна система за питейно-битово водоснабдяване."

§ 19. В Наредба № 8 от 2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци(ДВ, бр. 83 от 2004 г.) в чл. 3 се създава ал. 3:

"(3) Характеристиките, мерките и планът по ал. 2, т. 3 по отношение на подземните води се разработват при спазване на забраните по чл. 61, ал. 1, т. 1, букви "б" - "г", изискванията на чл. 75, ал. 5 и въз основа на проучване на подземните води съгласно инструкцията по чл. 18, ал. 2 от Наредбата за проучване, ползване и опазване на подземните води по чл. 135, т. 2 от Закона за водите."

§ 20. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".

§ 21. Наредбата въвежда в националното законодателство изискванията на Директива 2006/118/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. относно опазването на подземните води от замърсяване и влошаване.

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2007 Г. ЗА ПРОУЧВАНЕ, ПОЛЗВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ (ОБН. - ДВ, БР. 2 ОТ 2010 Г.)

§ 3. Навсякъде в текста на наредбата "м2/ден" се заменя с "m2/d"; "м3/ден" с "m3/d", "м" с "m"; "мм" с "mm", "л/сек" с "l/s" и "м/сек" с "m/s".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2007 Г. ЗА ПРОУЧВАНЕ, ПОЛЗВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ (ОБН. - ДВ, БР. 15 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 21.02.2012 Г.)

§ 123. (1) В срок до 5 месеца от влизане в сила на тази наредба директорите на басейнови дирекции изискват от титулярите на разрешителни за водовземане от подземни води, издадени преди влизане в сила на тази наредба, информация за:

1. местоположението на водовземните съоръжения, определено при условията на чл. 26, ал. 1, 4 и 5;

2. дълбочината и техническите характеристики на монтираното помпено оборудване.

(2) Данните по ал. 1 се отразяват в регистъра на съоръженията, които се ползват или могат да бъдат ползвани за водовземане при първата му актуализация, след получаване на информацията.

§ 124. (1) Инструкцията по чл. 36, ал. 3 се издава в срок до 1 година от влизане в сила на наредбата.

(2) Образците на заявления за издаване на разрешителни за водовземане или ползване на подземни водни обекти по чл. 149 се одобряват в срок до 6 месеца от влизане в сила на наредбата.

§ 128. Наредбата влиза в сила от датата на обнародването й в "Държавен вестник".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2007 Г. ЗА ПРОУЧВАНЕ, ПОЛЗВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ (ОБН. - ДВ, БР. 28 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 19.03.2013 Г.)

§ 10. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 1 ОТ 2007 Г. ЗА ПРОУЧВАНЕ, ПОЛЗВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПОДЗЕМНИТЕ ВОДИ (ОБН. - ДВ, БР. 90 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 31.10.2014 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

 

Приложение № 1 към чл. 10, ал. 2, т. 1 (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 28 от 2013 г., в сила от 19.03.2013 г.)

Стандарти за качество на подземните води

Забележки:

(1) (изм. - ДВ, бр. 28 от 2013 г., в сила от 19.03.2013 г.) "Пестициди" означава продукти за растителна защита и биоциди, както следва:

1.1. "Продукти за растителна защита" по смисъла на чл. 2 от Регламент (ЕО) № 1107/2009, отменящ Директива 91/414/ЕИО на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита и за отмяна на директиви 79/117/ЕИО и 91/414/ЕИО на Съвета (обн., ОВ L 309, 24.11.2009 г.).

1.2. "Биоциди" по смисъла на § 1, т. 19 от допълнителните разпоредби на Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

(2) (изм. - ДВ, бр. 28 от 2013 г., в сила от 19.03.2013 г.) "Общо" означава сумата на всички отделни пестициди, открити и количествено определени при процедурата за мониторинг, включително съответните им метаболити, продукти на разграждане и взаимодействие.

(3) Като сума от концентрациите на всички отделни пестициди, открити в процеса на мониторинг, определени количествено, включително отделните им метаболити, продукти на разграждане и взаимодействие.

Стандартът за качество на подземните води за алдрин, диелдрин, хептахлор и хептахлор епоксид е 0,03 mg/l.

(4) Като сума от концентрациите на:

бензо(b)флуорантен

бензо(k)флуорантен

бензо(ghi)перилен

индено(1,2,3-cd)пирен.

(5) Като сума от концентрациите на посочените вещества.

(6) Нефтопродукти означава "екстрахируемите, неадсорбирани от алуминиев окис, неполярни и слабополярни въглеводороди, измерени в инфрачервената област".

(7) Контролно ниво.

(8) С изключение на тритий, калий, радон и разпадните му продукти.

(9) Съответствието по показателя се оценява по контролни нива на обща алфа-активност и обща бета-активност и се извършва само за водоизточници, предназначени за питейно-битово водоснабдяване. При превишаване на контролно ниво се извършва експертна оценка на общата индикативна доза от органите на държавния здравен контрол.

(10) (нова - ДВ, бр. 28 от 2013 г., в сила от 19.03.2013 г.) Резултатите от прилагането на стандартите за качество за пестициди за целите на тази наредба няма да накърняват резултатите от процедурите за оценка на риска, изисквани от Закона за защита на растенията и Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси.

 

Приложение № 2 към чл. 93, ал. 4 (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

Изисквания към обосновката на съоръжения за подземни води (Загл. изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.)

1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Тръбни кладенци:

1.1. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) При обосновка на конструкцията на тръбни кладенци се определят:

1.1.1. дълбочината;

1.1.2. началният и крайният диаметър на кладенеца;

1.1.3. диаметърът, дължината и циментацията на прикриващите колони;

1.1.4. типът на водоприемната част, видът и конструкцията на филтрите;

1.1.5. диаметрите на сондиране;

1.1.6. диаметърът на експлоатационната колона, типът и мястото на разполагане на помпеното оборудване - при съоръжения, предназначени за водовземане.

1.2. Дълбочината на тръбния кладенец се определя от разположението и дебелината на водоносния хоризонт.

1.3. Началният и крайният диаметър се определят от необходимия брой прикриващи колони за изпълнение на изискванията по чл. 95, ал. 1, т. 1 на тази наредба и от предвиждания дебит, а при съоръжения, предназначени за водовземане - и от помпеното оборудване, дълбочината, на която ще бъде спусната потопяема помпа, и изискванията за осигуряване на надеждно охлаждане на двигателя й.

1.4. Диаметърът на прикриващите колони се определя така, че да осигури: нормално изграждане на водоприемната част на кладенеца, а дължината им - да осигурява навлизане на колоната 2 - 3 метра в отдолу лежащия водоупорен пласт и надеждно изолиране на отгоре лежащите подземни водни тела.

1.5. Водоприемната част на тръбните кладенци е:

1.5.1. филтров тип - при неустойчиви напукани скали и пясъчно-чакълести пластове;

1.5.2. безфилтров тип - при устойчиви напукани и окарстени скали или при водоносни хоризонти, изградени от дребнозърнести пясъци с висок напор на подземните води, позволяващ експлоатация при самоизлив.

1.6. Видът и конструкцията на филтрите се определя съобразно зърнометричния състав или напукаността на водоносния хоризонт при спазване на изискванията на инструкцията по чл. 93, ал. 4.

1.7. Диаметрите на сондиране се определят така, че да осигурят възможност за изпълнението на качествена циментация на прикриващите колони и качествено изграждане на водоприемната част на съоръженията.

1.8. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) В случаите, в които е предвидено водоприемната част на тръбния кладенец да се изпълни с филтър със засипка, разликата между диаметъра на сондиране и диаметъра на опорния скелет на филтъра се избира не по-малка от:

1.8.1. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г.) 200 mm - при несуфозионни водоносни хоризонти;

1.8.2. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г.) 300 mm - при суфозионни водоносни хоризонти.

1.9. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г.) При определяне на диаметрите по т. 1.3 и 1.4 на съоръжения за проучване и мониторинг на подземни води се приема минималният диаметър, осигуряващ изпълнението на предвижданите дейности, като крайният диаметър на обсадно-филтровата колона не може да бъде по-голям от 110 mm.

2. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Шахтови кладенци:

2.1. (изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2012 г., в сила от 21.02.2012 г.) Шахтови кладенци се предвиждат във водоносни хоризонти с дълбочина до 10