НАРЕДБА № 52 ОТ 18 ФЕВРУАРИ 2002 Г. ЗА ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ПРЕВОЗ НА ВОЕННИ ТОВАРИ, ТЕХНИКА И ВОЙСКИ

Обн. ДВ. бр.64 от 2 Юли 2002г.

 

Раздел I. Общи разпоредби

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията и редът за железопътен превоз на военни товари, техника и войски, наричани по-нататък за краткост "военни превози".

(2) При извършване на военни превози всички лицензирани превозвачи и техните клиенти са дължни да спазват разпоредбите на тази наредба.

Чл. 2. (1) Военните превози са вътрешни и международни.

(2) Вътрешни превози са планираните и заявени от военнотранспортните органи военни превози на територията на страната на:

1. войскови части;

2. команди и отделни военнослужещи;

3. бойна техника и въоръжение;

4. товари.

(3) Международни превози са:

1. планираните и заявени от военнотранспортните органи военни превози на територията на друга или други държави;

2. военните превози на други държави или на международни организации, временно пребиваващи или преминаващи през територията на Република България.

Чл. 3. В зависимост от характера и предназначението си военните превози са:

1. оперативни;

2. снабдителни;

3. мобилизационни;

4. евакуационни;

5. обикновени превози на военни товари и/или на военнослужещи.

Чл. 4. В зависимост от вида на използвания транспорт военните превози се извършват:

1. само с железопътен транспорт;

2. с железопътен и други видове транспорт.

Чл. 5. Военните превози се извършват в състава на:

1. военен ешелон;

2. военна команда;

3. военен транспорт.

Чл. 6. (1) Превозването на военни ешелони, военни команди и военни транспорти на Българската армия (БА) се извършва с военни влакове.

(2) В един военен влак може да се включат един или няколко военни ешелона или военни транспорта.

(3) Категорията и номерата на военните влакове се определят при назначаването им.

(4) Превозите по ал.1 може да се извършват и с редовните товарни и пътнически влакове по договореност между превозвача и военнотранспортните органи.

(5) Когато броят на вагоните не може да се поеме от редовните товарни и пътнически влакове, превозът се организира в самостоятелни военни влакове.

(6) Наемането на отделни вагони или включването на допълнителни пътнически вагони в съставите на редовните пътнически влакове, както и заявяването на допълнителни пътнически влакове за нуждите на БА, се извършва след писмено искане от военнотранспортните органи пред превозвача.

Чл. 7. (1) Всеки военен превоз притежава транспортен номер, даден от военнотранспортните органи, който не се променя от началния до крайния пункт на превоза.

(2) Транспортният номер задължително се посочва в документите на заявителите и на превозвачите. Превозни документи без вписан транспортен номер са недействителни и превозвачите отказват извършването на военен превоз без транспортен номер.

(3) Когато един военен превоз се извършва с повече от един влак, за всички подразделения (партиди) се запазва основният транспортен номер с добавяне на поредни букви ("а", "б", "в" и т. н.).

(4) Алинея 3 се прилага и в случаите, когато по маршрута на движение се наложи разделяне на група вагони или на влак.

Чл. 8. (1) Взаимоотношенията между заявителите на военни превози и превозвачите по планиране, осигуряване, управление и отчитането им се уреждат с договор при спазване на изискванията на тази наредба.

(2) Превозвачът не може да откаже изпълнението на договориран превоз освен при наличието на непреодолима сила. Превозите на военни товари, техника и войски се извършват с предимство пред другите превози.

(3) Планирането, осигуряването и заплащането на осъществените военни превози и на предоставените допълнителни услуги може да се извършват и чрез спедитор.

Чл. 9. Военните превози за БА се извършват на кредит срещу представяне на военно-превозни документи, както следва:

1. при пътуване на личен състав - требване образец 1 (пътни пари) - приложение № 1;

2. при превозване на колетни пратки - требване образец 2 - приложение № 2;

3. при превоз на товари - требване-товарителница образец 3 - приложения № 3.1, 3.2, 3.3 и 3.4.

 

Раздел II. Планиране на военните превози

Чл. 10. Основа за планиране на военните превози са:

1. представените от военнотранспортните органи на ГЩ на БА годишни и месечни планове;

2. договореностите на българската страна с други държави или международни организации относно условията, вида и количествата за преминаване или временно пребиваване на техни войски.

Чл. 11. В плана за военните превози се отразяват:

1. видът и обемът на превозите;

2. направленията, сроковете и средноденонощният темп на превозите;

3. районите и пунктовете за натоварване, претоварване и разтоварване;

4. видът и количеството на превозваните личен състав, техника и товари с всеки военен ешелон, военна команда и военен транспорт;

5. количеството и видът на необходимия подвижен състав.

Чл. 12. (1) В срок до 30 септември на текущата година военнотранспортните органи представят на превозвача годишен план за военните превози с железопътен транспорт за следващата календарна година.

(2) В срок до 25-о число на предходния месец военнотранспортните органи представят на превозвача месечен план за военните превози за следващия месец.

(3) На основание на утвърдения месечен план войсковите части в срок не по-късно от 5 дни преди датата на натоварване подават на превозвача заявка - петдневен проектоплан (приложение № 4) в два екземпляра.

(4) При масови военни превози в зависимост от обема им заявките се подават не по-късно от 10 дни преди датата за начало на превоза.

(5) Представител на войсковата част не по - късно от 48 часа преди началото на превоза проверява за изпълнението на заявката, а 24 часа преди началото му - за наличието на вагони в заявената гара (място за натоварване).

(6) Войсковата част осигурява в мястото на натоварване най-късно 3 часа преди заминаване на военния ешелон (военния транспорт) необходимата охрана.

(7) Личният състав на охраната за военен ешелон (военен транспорт) е в състав:

1. до 4 души - когато превозът се извършва с 1 до 7 вагона;

2. до 8 души - когато превозът се извършва с 8 до 14 вагона;

3. до 12 души - когато превозът се извършва с 15 и повече вагона.

(8) При извънредни обстоятелства превозвачът извършва превоза и без да са спазени условията по ал. 1 - 5.

Чл. 13. (1) При превози на извънгабаритни и опасни товари в заявката по чл. 12, ал. 3 се посочва  в кои вагони техниката е извънгабаритна или товарът е опасен.

(2) За извънгабаритния товар поделението изпращач изготвя транспортна схема на товара в напречен и надлъжен разрез с посочени критични точки и център на тежестта. Схемата се предоставя на превозвача заедно със заявката.

(3) Превозвачът представя схемите по ал. 2 на Националната компания "Железопътна инфраструктура" (НК "ЖИ") за съгласуване и определяне на условията за движение.

(4) Процедурата по заявяване и съгласуване се извършва съгласно инструкция на генералния директор на НК "ЖИ".

(5) При превоз на военни ешелони и военни транспорти извън територията на страната схемите по ал. 2 се изпращат на превозвача, който най-късно 30 дни преди датата на натоварване ги представя на НК "ЖИ" за съгласуване на условията за движение с другите железници, участващи в превоза.

Чл. 14. Промени в плана за военни превози се извършват само след съгласуване със съответните военнотранспортни органи.

Чл. 15. (1) При военни превози на войски на други държави или международни организации заявката за количеството, вида, направленията и условията за превозване се прави от заявителя пред българската страна съгласно българското законодателство.

(2) След получаване на съгласие заявителят уведомява превозвачите, които ще извършват превоза, и НК "ЖИ".

 

Раздел III. Товарене на военни ешелони (военни транспорти) и укрепване на техниката и товарите на вагоните

Чл. 16. (1) Вагоните, предназначени за военни превози, освен на условията, предвидени за превоз на други товари, трябва да отговарят и на следните изисквания:

1. платформените вагони за товарене на материална част да са със здрави и гладки дървени подове, а тези от серията "Res" - с изправни подвижни странични и челни капаци;

2. покритите товарни вагони за превоз на охраната да са основно почистени и дезинфекцирани, със здрави подове и покриви и с плътно затварящи се врати и люкове.

(2) По заявка на военнотранспортните органи превозвачът може да предоставя за охраната и пътнически вагон.

(3) Вагоните, в които ще се товарят опасни товари, трябва да отговарят на следните изисквания:

1. подовете им да бъдат здрави, без дупки, без счупени дъски, без ламаринени кръпки по тях и да осигуряват стабилно укрепване на товарите и контейнерите;

2. във вътрешността на покритите товарни вагони и на контейнерите да не стърчат метални части и предмети, които не принадлежат към тяхната конструкция;

3. да са с изправни люкове, врати и ключалки, осигуряващи надеждно и плътно затваряне, заключване и пломбиране;

4. покривите и стените на вагоните и контейнерите да са без отвори и пролуки;

5. вагоните да са с изолирани спирачки, с нормално сработени калодки и снабдени с искрозащитна ламарина над колелата.

Чл. 17. Техническата изправност и годност на вагоните се установява от представители на военнотранспортните органи, превозващата се войскова част и  превозвача, които след оглед на предоставените вагони съставят акт по образец съгласно приложение № 5.

Чл. 18. Одобрените за превоз вагони се подават на определените товаро-разтоварни коловози в заявената гара (място за натоварване) или на специализираните коловози на войсковата част не по-късно от 12 часа преди началото на натоварването.

Чл. 19. (1) Преди товаренето подразделенията се разполагат в очаквателни райони.

(2) Местата на очаквателните райони се определят от командването на превозваните войски съгласувано с военнотранспортните органи.

(3) Местата на районите се установяват най-малко на 5 км от гарите (местата за натоварване) за товарене.

Чл. 20. (1) Забранено е едновременното натоварване в района на една гара (място за натоварване) на военни ешелони, военни команди и военни транспорти и на вагони с опасни товари, които не са собственост на войсковата част.

(2) Редът за товарене на войсковите части, начинът за разполагане на бойната техника и на имуществото се съгласуват от началника на ешелона с военния жп комендант, началника на гарата и с представителя на превозвача.

(3) При извършване на военни превози задължително се спазват правилата за безопасни и здравословни условия на труд и пожарна и аварийна безопасност при железопътни военни превози (приложение № 6).

Чл. 21. (1) Непосредствено преди натоварването бойната техника се привежда в транспортно положение.

(2) Необходимите материали за укрепване на техниката се осигуряват от превозваните войски.

(3) За правилното товарене и укрепване на техниката и на товарите на вагоните отговарят превозваните войски.

(4) В требване-товарителницата образец 3 началникът на ешелона (а за военния транспорт - началникът на караула) и военният жп комендант отбелязват, че техниката е приведена в състояние за транспортиране съгласно Наставлението за превозване на войски с железопътен и воден транспорт, въведено със заповед № 5 от 2.II.1988 г. на министъра на отбраната и министъра на транспорта.

Чл. 22. (1) Контрол по време на натоварването и укрепването на техниката и на товарите на вагоните упражнява техническо лице на превозвача.

(2) Техническото лице удостоверява с подписа си правилното натоварване и укрепване на техниката на вагоните в требване-товарителница образец 3.

Чл. 23. (1) Товаренето на ешелона започва по заповед на началника на ешелона, а на военния транспорт - от командира на войсковата част след разрешение на военнотранспортните органи.

(2) За натоварването на войсковата част отговаря неговият командир, който непосредствено ръководи натоварването на всяка машина.

(3) При натоварването се спазват мерките за безопасност съгласно Инструкцията за сигналите, мерките за безопасност и укрепване на бойната техника при военните превози, одобрена с ПМС № 53 от 1976 г.

Чл. 24. (1) Вагоните се подават към челните и/или към страничните рампи със свалени капаци. Капаците се свалят от товарно-разтоварната команда на превозващите се войски, като при необходимост помощ им оказва и техническото лице на превозвача.

(2) При товарене от странична рампа машините подхождат към вагоните под ъгъл 30° при най-малка скорост и без резки завъртвания и обръщания.

(3) Ръководещият натоварването на машините подава на водачите установените сигнали с оглед колелата или веригите на машините да се движат симетрично спрямо пода и надлъжната ос на вагона.

Чл. 25. (1) При вътрешни превози товаренето и укрепването на техниката и имуществото върху вагони се извършват в съответствие с техническите изисквания на Инструкцията за сигналите, мерките за безопасност и укрепването на бойната техника при военните превози (необнародвана - секретна, приета с ПМС № 53 от 1976 г.) и Наставлението за превозване на войски с железопътен и воден транспорт (въведено със Заповед № 5 от 2.II.1988 г. на министъра на отбраната и министъра на транспорта).

(2) Правилата за превози на БА във вътрешно съобщение могат да се прилагат и при международни военни превози след съгласуване с участващите в превоза железници.

(3) При международни военни превози товаренето и укрепването на верижна и колесна техника се извършва в съответствие с техническите изисквания на Споразумението за взаимно използване на товарните вагони в международно съобщение (RIV) и международните споразумения за отклонения от тези предписания с облекчен режим при превоза им, страна по които е Република България или железопътната администрация.

Чл. 26. (1) Натоварената техника се разполага симетрично на пода на вагона, без да превишава неговата товароносимост.

(2) За по-добро използване на дължината и товароспособността на вагоните се допуска натоварените оръдия да са под ъгъл спрямо надлъжната ос на вагона, но без цевите им да излизат извън габарита на вагона.

(3) Натоварването на осите (талигите) на вагоните трябва да бъде равномерно. По изключение се допускат разлики в съотношението на:

1. натоварването на колелата от една и съща колоос в напречно направление - максимум 1:1,25;

2. осните (талижните) натоварвания в надлъжно направление:

а) при двуосни вагони - максимум 2:1;

б) при талижни вагони - максимум 3:1.

(4) Натоварените върху вагон бойна техника и имущество не трябва да нарушават статичния габарит на подвижния железопътен състав за вътрешно съобщение.

(5) Когато габаритът по ал. 4 е нарушен, условията за движение на вагона се определят от НК "ЖИ".

Чл. 27. (1) В случаите, когато за техника, за която след натоварването се установи, че нарушава установения габарит, се спазва следният ред:

1. след натоварване и укрепване на техниката техническото лице на превозвача замерва критичните точки и с телеграма ги изпраща на НК "ЖИ";

2. Националната компания "Железопътна инфраструктура" проверява възможностите за превозване на вагона и с обратна телеграма предписва задължителните условия за движение.

(2) В товарителницата на вагона задължително се отбелязва, че товарът е извънгабаритен.

(3) Когато превозът е в международно съобщение, в товарителницата се вписват номерата на получените съгласия от участващите в превоза железници.

Чл. 28. (1) В началната за влака гара дежурният ръководител движение връчва на влаковата бригада писмена заповед образец II-A съгласно Наредба № 49 от 2001 г. за определяне правилата за движение на влаковете, маневрената работа и сигналите, подавани в железопътния транспорт (ДВ, бр. 18 от 2002 г.), в която вписва, че влакът превозва извънгабаритно натоварен вагон (вагони).

(2) Заповедта по ал. 1 и приложените към нея условия за движение се предават при смяна на влакови бригади по маршрута за движение заедно с другите влакови документи.

Чл. 29. Приемането и извършването на военен превоз на опасни товари се осъществяват само когато отговарят на изискванията на:

1. Конвенцията за международни железопътни превози (COTIF), Приложение В "Единни правила към договора за международен железопътен превоз на товари", Приложение 1 "Правилник за международен железопътен превоз на опасни товари (RID)" (ДВ, бр. 46 от 1982 г.);

2. Приложение 2 към Съглашение за международно железопътно товарно съобщение (СМГС) при международни превози между страните - членки на СМГС;

3. международни двустранни и многостранни споразумения за отклонения от тези предписания и облекчен режим при превоза им, по които страна е Република България или железопътната администрация;

4. Наредба № 46 от 2001 г. за железопътен превоз на опасни товари (ДВ, бр. 107 от 2001 г.).

Чл. 30. Отговорност за правилното класифициране, опаковане, маркиране и етикетиране на опасните товари носи изпращачът.

Чл. 31. При превоз на опасни товари се спазват и следните допълнителни изисквания:

1. гориво в резервоарите на превозваната техника се поставя само при наличие на изправни и плътно затварящи се капачки на резервоарите;

2. през летния период резервоарите на машините да бъдат заредени до 75 %;

3. опасни товари в превозваната бойна техника, както и в каросериите на влекачите и автомобилите се превозват при стриктно спазване на правилата за опаковане и подреждане.

Чл. 32.  В товарителницата на вагона задължително се отбелязва,че пратката съдържа опасен/опасни товари, като се посочва класът им по RID (Приложение 2 към СМГС).

Чл. 33. (1) В началната гара за влака, превозващ опасен/опасни товари, дежурният ръководител движение връчва на влаковата бригада писмената заповед по чл. 28, ал. 1, в която вписва, че влакът превозва опасни товари.

(2) Писмената заповед по ал. 1 и приложените към нея указания за движение се предават при смяна на влакови бригади по маршрута за движение заедно с другите влакови документи.

 

Раздел IV. Маневрена работа и композиране на военен влак

Чл. 34. (1) Преди началото на маневра началникът на влака (маневристът, старши кондукторът) предупреждава началника на ешелона (на военния транспорт) и началника на охраната за предстоящите действия.

(2) Маневрата на вагони, натоварени с укрепена техника и опасни товари, се извършва заедно - без отблъскване на вагоните.

(3) Маневрата на вагони, натоварени с опасни товари, охрана и личен състав, се извършва със скорост до 10 км/ч, а когато районът е неосветен - до 5 км/ч.

Чл. 35. При подреждане на вагоните в състава на военен ешелон (военен транспорт) се спазват общите изисквания, посочени в Наредба № 49 от 2001 г. за определяне правилата за движение на влаковете, маневрената работа и сигналите, подавани в железопътния транспорт.

Чл. 36. Когато в състава на влака има вагон за охрана и пътнически вагони за личен състав, вагонът за охраната, ако е пътнически, се поставя пред вагоните с личния състав. Когато вагонът за охранатата е товарен, той се поставя след пътническите вагони.

Чл. 37. Охраната може да пътува и в първия пътнически вагон с личен състав.

Чл. 38. Военните влакове се композират съгласно установените за отделните направления норми за брутна маса и дължина.

Чл. 39. (1) Към военен влак, който има дължина или брутна маса, по-малки от установените, се допуска прикачването накрая на влака на група попътни вагони, при условие че:

1. не се причинява закъснение на влака;

2. допълнително прикачените вагони не са натоварени с релси или други дълги предмети, с опасни и извънгабаритни товари;

3. допълнително прикачените вагони не изискват специален режим на движение;

4. предварително е съгласувано с военнотранспортните органи на ГЩ при превози на БА.

(2) Военен влак, в състава на който са включени вагон за охрана, както и пътнически вагони за личния състав, придружаващ натоварената техника и материали, не е смесен влак по смисъла на Наредба № 49 от 2001 г. за определяне правилата за движение на влаковете, маневрената работа и сигналите, подавани в железопътния транспорт.

Чл. 40. (1) В състава на един военен влак могат да се превозват най-много до 600 т нето опасни товари, натоварени във вагони или в контейнери.

(2) Максималният брой на осите на натоварените вагони, в т. ч. и на тези с натоварени контейнери с опасни товари, е 60.

Чл. 41. (1) Вагоните с опасни товари се композират в групи, като броят на осите в една група е най-много 12.

(2) Последната група вагони с опасни товари е най-много до 6 оси, когато тя е в края на влака и след нея има само 4 оси предохрана с действащи автоматични спирачки.

(3) Отделните групи се отделят една от друга най-малко с един празен вагон или вагон с обикновен товар.

Чл. 42. За осигуряване на влака с необходимата спирачна маса при необходимост се влючват вагони с изправни автоматични спирачки - пълни с обикновен товар или празни вагони.

Чл. 43. При композиране на влак, превозващ опасни товари, винтовите спрягове се натягат до пълно допиране на буферните дискове.

 

Раздел V. Движение на влакове, извършващи военни превози

Чл. 44. (1) Преди заминаване от начална гара началникът на влака (маневристът, старши кондукторът) запознава началника на ешелона и началника на охраната с разписанието на влака и гарите, в които по технически причини ще има задължителен престой.

(2) По време на движение на влака дежурният влаков диспечер уведомява чрез дежурните ръководители движение в гарите влаковата бригада за налагащи се отклонения в разписанието. Началникът на влака (маневристът, старши кондукторът) от своя страна уведомява за това началника на ешелона и началника на охраната.

(3) Преди потегляне от гара началникът на влака (маневристът, старши кондукторът) подава сигнал "готовност" само след като се убеди, че охраната и пътуващият личен състав са заели местата си във влака.

Чл. 45. (1) В случай на нарушен график за движение на влаковете военнотранспортните органи съвместно с превозвача и с оперативните служби на НК "ЖИ" съгласуват и организират движението на влака по обходен маршрут.

(2) За разписанието по новия маршрут и за условията за движение по него влаковата бригада писмено се уведомява от дежурния ръководител движение в гарата, от която влакът променя маршрута си.

Чл. 46. При движение на влак, превозващ опасни товари, се спазват следните задължителни условия:

1. максимално допустимата скорост за преминаване през отклонителен коловоз в гарите е до 30 км/ч, ако не съществува друго ограничение;

2. не се разрешава едновременното приемане и изпращане с други влакове в гарите;

3. при приемане, изпращане и транзитно преминаване през гарите и разделните постове не се разрешава извършването на маневра, ако маршрутите на влака и на маневрата се пресичат.

Чл. 47. През време на пътуването превозваните войски  организират постоянно наблюдение за състоянието на техниката и имуществото.

Чл. 48. (1) При необходимост по маршрута на движение в определени от превозвача гари се организира и извършва попътен технически преглед.

(2) Констатираните нередности се отстраняват от превозваните войски и от превозвача, а за военни транспорти, пътуващи без военнослужещи - от превозвача.

Чл. 49. Извършването на задължителни технологични операции от дежурни железопътни работници в гарите се допуска само след разрешение на началника на охраната на военния превоз, предадено чрез началника на влака (маневриста, старши кондуктора).

Чл. 50. (1) В случай, когато по време на движение се наложи изваждане на повреден вагон, превозвачът осигурява безплатно покрит вагон за ползване от охраната, охраняваща вагона и превозвания товар.

(2) Претоварването и укрепването на техниката на друг вагон се извършва от военната товаро-разтоварна команда, а на вагон с обикновен товар - от превозвача.

(3) Вагон, натоварен с опасни товари, при установена повреда се отремонтирва, без да се изважда от състава на ешелона. Когато това е невъзможно, съгласувано с началника на ешелона от състава на влака се изваждат всички вагони с опасни товари.

Чл. 51. (1) Претоварването на военни ешелони или военни транспорти се извършва от превозваните войски.

(2) Военнотранспортните органи на БА и превозвачът поддържат постоянна връзка за информация относно подхода на ешелоните или транспортите и необходимостта от осигуряване на подвижен състав.

Чл. 52. При необходимост военнотранспортните органи съгласуват с превозвача задържането и използването на вагоните от военния ешелон или военния транспорт за следващо натоварване.

Чл. 53. Преадресирането на военни ешелони или военни транспорти се извършва от военнотранспортните органи.

 

Раздел VI. Разтоварване на военен ешелон или военен транспорт

Чл. 54. След пристигане на влака в гарата или мястото за разтоварване началникът на ешелона получава указания от представителя на военнотранспортните органи относно реда за разтоварване и издава заповед за слизане на личния състав и  разтоварване на техниката и имуществото.

Чл. 55. (1)Платформените вагони се подават на челна (странична) рампа със свалени капаци.

(2) Капаците се свалят от военната товаро-разтоварна команда на ешелона.

Чл. 56. (1) Запалването на двигателите и придвижването на машините по вагоните за слизане на рампата се извършва само след подадена команда от командира, ръководещ разтоварването.

(2) Придвижването на машините по вагоните се извършва на най-малка скорост без резки завъртвания и обръщания.

(3) Машините подхождат към страничната рампа под ъгъл 30°.

Чл. 57. Освободените крепителни материали се събират и складират по указание на командира на войсковата част за ползване при следващо натоварване.

Чл. 58. (1) Освободените  вагони се почистват, капаците се вдигат и привеждат в транспортно положение от военната товаро-разтоварна команда на превозващите се войскови части.

(2) По договореност с превозвача освободените вагони могат да се задържат за следващо натоварване.

 

Раздел VII. Пътуване на военнослужещи. Превоз на военни колетни пратки

Чл. 59. (1) Военнослужещите, гражданските лица от Министерството на отбраната и БА и членовете на семействата на кадровите военнослужещи в случаите, когато имат право да пътуват с железопътен транспорт за сметка на бюджета на Министерството на отбраната, ползват требване образец 1 (пътни пари).

(2) В требването образец 1 броят на пътуващите и класът освен с цифри се изписват и словом.

Чл. 60. (1) Срещу представяне на требване образец 1 билетните служби на превозвача или на гарите издават билет за маршрута, класа и броя на пътуващите, вписани в требването.

(2) Броят на пътуващите с едно требване  образец 1 не може да бъде повече от 30 души.

Чл. 61. (1) Билетът важи за пътуване за влака или влаковете, за които е издаден.

(2) Срокът на валидност на билета започва да тече от тръгването на влака от начална гара и изтича с пристигането на влака в гарата (спирката) на местоназначението съгласно издадения билет.

(3) В случаите, когато пътуването се извършва чрез смяна на влакове, срокът на валидност на билета изтича с пристигането на влака в крайния пункт, който е имал непосредствена връзка в гарата за смяна.

Чл. 62. (1) С билети, издадени след представяне на требване образец 1, пътува и личният състав на охраната на военните ешелони и на военните транспорти, освен ако между превозвача и военнотранспортните органи не е уговорено друго.

(2) Военните билети дават право до четири прекъсвания на пътуването в посредни гари (но не и спирки) срещу съответните заверки.

(3) Прекъсване на пътуването с билетите по ал. 1 се допуска най-много до 72 часа за всяко прекъсване считано от часа на пристигане на влака в гарата на прекъсването.

(4) При всяко прекъсване на пътуването с военен билет пътниците са длъжни най-късно три часа след слизането си от влака да представят в гарата на прекъсването билета си за заверка.

Чл. 63. При комбинирано пътуване с няколко вида транспорт за всеки вид транспорт се издава отделно требване.

Чл. 64. (1) При пътуване на военни ешелони, военни транспорти и на военни команди извън територията на страната личният състав на БА се снабдява с билети за другите железници, с които ще се извършва превозът, когато не е постигната друга договореност.

(2) Личният състав на войски на международни организации или на други държави пътува по железопътната мрежа на Република България съгласно постигнатата договореност между съответното командване и превозвача.

Чл. 65. (1) Военни колетни пратки на БА се приемат за превоз, когато:

1. могат без затруднения да се натоварят и подредят във фургона на влака, без да причиняват повреди на други пратки;

2. имат общо тегло до 300 кг, а за всеки отделен колет - не повече от 35 кг, 2 м дължина и 1 куб. м обем;

3. имат съответната опаковка и етикет, поставени от изпращача за всеки отделен колет; етикетът съдържа отправна и получаваща гара, знаци или номера на колетите, адрес на поделението изпращач и на поделението получател.

(2) Военни колетни пратки с единично тегло над 35 кг се приемат за превоз при условие, че изпращачът поеме задължение сам да извърши натоварването и разтоварването,  което се отразява в товарителницата и в разписката. Такива пратки се приемат само ако превозът е директен (без претоварване).

Чл. 66. Не се приемат за превоз военни колетни пратки, съдържащи опасни вещества и/или предмети съгласно RID (Приложение 2 към СМГС).

Чл. 67. (1) Военни колетни пратки се приемат за превоз срещу представяне на требване образец 2, издадено от поделението изпращач, като за всяка пратка се изисква отделно требване.

(2) Военните колети се таксуват по обявените от превозвачите тарифи.

Чл. 68. В получаващата гара колетната пратка се освобождава от получателя срещу лична карта (служебна карта) и пълномощно.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "военен ешелон" е войскова част или военна команда и партиди бойна техника и въоръжение, превозвани съвместно в един влак;

2. "военна команда" е група военнослужещи без техника;

3. "военен транспорт" е партида военна техника и товари в количество не по-малко от един вагон, при условие че изпращачът е един и получателят също е един;

4. "войскови части" са: всяко отделение, взвод, рота, батарея, батальон, дивизион, ескадрила, полк, бригада, база, дивизия или корпус от въоръжените сили, администрацията на Министерството на отбраната, военни училища, лечебни заведения към Министерството на отбраната, изпълнителни агенции към министъра на отбраната, Служба "Сигурност - военна полиция и военно контраразузнаване", Служба "Военна информация", Военноисторически музей - София;

5. "военнотранспортни органи" са структурите от ГЩ на БА и военнотранспортните служби към него - военните комендантства на железопътните гари, пристанища и летища и прилежащите им участъци;

6. "нормално сработени калодки" са тези, на които хлабината между тях и бандажа на колелото е не по-малка от 6 мм.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 62, ал. 4 от Закона за железопътния транспорт.

§ 3. За всички непредвидени в тази наредба условия и изисквания при вътрешни и международни превози на войски, военна техника и товари се прилагат разпоредбите на българското законодателство и международните документи и споразумения в тази област, по които страна е Република България или железопътната администрация.

§ 4. Международни военни превози с вагони за междурелсие 1520 мм се извършват съгласно разпоредбите на Особени условия за извършване на военни превози и превози на специално имущество в съобщение МПЖС (ОУ МПЖС) в сила от 2.VIII.1983 г. (утвърдени от зам.-министър на транспорта на НРБ на 13.VII.1983 г., зам.-министър на морския флот на СССР на 2.VIII.1983г., зам.-министър на железниците на СССР на 25.VII.1983г., необнародвани).

§ 5. Екземплярите на сьществуващите образци - требване образец 2 за превоз на колетни пратки и требване - товарителница образец 3, съгласно чл. 9 се ползват до изчерпването им.

§ 6. Тази наредба влиза в сила от 1.I.2002 г.

 

Приложение № 1 към чл. 9, т. 1

 

Обр. 1

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

 

Поделение ..........

 

Издадено на ......................20......г.

(месецът с думи)

Важи до ..........................20......г.

(месецът с думи)

 

 

 

 

Серия АА                        № 00001

 

 

ВБ №............

 

 

Т  Р  Е  Б  В  А  Н  Е

 

ЗА ИЗДАВАНЕ НА БИЛЕТ

 

1. За .....................................................

(категория пътнически влак)

2. В ..................................................клас

3. От .....................................................

4. До .....................................................

5. През ...................................................

6. Издадено за .................................пътник (ци)

(с думи)

и за .........................деца на................години

 

 

Печат на                   КОМАНДИР /НАЧАЛНИК/...................

поделението                                     (подпис)

 

 

(гръб)

 

 

Забележка:

1. При пътуване на повече лица от отразените в треб-

 

ването обр. 1 и на по-дълги разстояния и в по-горен

 

клас не се уважават.

 

2. Валидностният срок на требването е три месеца,

 

включително и деня на издаването. Когато е устано-

 

вен съкратен срок, той се вписва на реда:

 

"Важи до.........................20......г.

 

 

 

 

Приложение № 2 към чл. 9, т. 2

 

Обр. 2

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

 

Поделение ..........

 

Издадено на ......................20......г.

(месецът с думи)

Важи до ..........................20......г.

(месецът с думи)

 

 

 

 

Серия АА                        № 00001

 

 

 

 

Т  Р  Е  Б  В  А  Н  Е

 

за превоз на колетна пратка на кредит

 

Отправна гара ............       Получаваща гара ............

Изпращач ......................    Получател ...................

 

....................................................................

 

 

Брой на колетите ...............

Вид на опаковката ............

 

Действителна брутна тежина

Наименование на товара

 

 

 

 

 

 

Горната пратка не съдържа избухливи и други опасни вещества

 

Печат на

поделението       Командир (началник) .................

 

 

 

Гара ................

 

 

______________________________________________________________________________________

И  З  В  Е  С  Т  И  Е

 

До началника на поделение .....................................

Съобщава Ви се, че на Ваш адрес е пристигнала колетна пратка, състояща се

от.........  колета  ............кг, съдържаща...............която се

поканвате да получите най-късно утре до края на работното време. В проти-

вен случай се заплаща такса за престояване, съгласно тарифата.

 

........20.....г.   (Длъжностно лице на превозвача)

(дата)       (Началник гара)

 

Удостоверявам, че получих означената по горе пратка

 

........20.....г. Получател: ..........................

(дата)

 

 

 

Приложение № 3.1 към чл. 9, т. 3

Обр. 3

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

ПРЕВОЗВАЧ: . . . . . . . . . . . . . .

Срокът на доставка

изтича на ___________

Ешелон №   ___________

Серия АА

 

Транспорт   № ___________

 

 

 

 

 

 

№ 00001

1

ТРЕБВАНЕ - ТОВАРИТЕЛНИЦА   № ___________

 

(разчитане и разплащане)

 

№ ___________

 

на пристигане

Отправна гара _______________

Получаваща гара_________________

 

Изпращач ___________________

Получател_______________________

 

___________________________

 

 

(звание, име и фамилия)

 

 

 

 

 

Печат на     Подпис:____________

Вагонът да се даде на:

 

поделението

1. Спирка _____________ 2. Клон______________

 

 

 

 

В А Г О Н   №

СЕРИЯ

ОСИ

Товаросп. С

ТАРА

НЕТО

Наименов. товар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Товарът е ____________________________________

Мушами    __________________________

 

Брой вагони (колети) __________________________

Вид опаковка________________________

 

 

 

 

Пломби № _________________________

Таксувана маса _______________________

 

Група № _______     Клас_____________

Изчислено за разстояние________________

 

 

 

 

 

 

 

В ОТПРАВНАТА ГАРА

В ПОЛУЧАВАЩАТА ГАРА

 

Превозна цена_________________

Досъбрани суми______________________

 

Член__________

Сума______________

 

Член________

Сума____________

 

Член__________

Сума______________

 

Член________

Сума____________

 

Член__________

Сума______________

 

Член________

Сума____________

 

Член__________

Сума______________

 

Член________

Сума____________

 

Член__________

Сума______________

 

Член________

Сума____________

 

Член__________

Сума______________

 

Член________

Сума____________

 

Член__________

Сума______________

 

Член________

Сума____________

 

 

ВСИЧКО:_____________

 

Престой за_____________

Дни________________

 

Словом___________________________________

ВСИЧКО______________________

 

Ръководител_______________________________

Словом____________________________________

 

Печат___________ Дата_____________________

Дата ___________Ръководител________________

 

Установена маса______ Бруто________ Тара__________________Нето________________________________

 

Гара ____________________                     Дата _______________   Подпис_____________________________

 

 

 

 

 

Приложени документи:___________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________________________

 

Бележки на изпращача___________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________________________

 

РАЗПИСКА за получаване на товарителницата

 

Подписаният__________________________________________________________________________________

 

Получих товарителница №__________________

Пълномощно №_______________/_____________

 

__________/20___година

Подпис:    __________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Приложение № 3.2 към чл. 9, т. 3

Обр. 3

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

ПРЕВОЗВАЧ: . . . . . . . . . . . . . .

Срокът на доставка

изтича на ___________

Ешелон №   ___________

Серия АА

 

Транспорт   № ___________

 

 

 

 

 

 

№ 00001

2

ТРЕБВАНЕ - ТОВАРИТЕЛНИЦА   № ___________

 

(за превозвача)

 

№ ___________

 

на пристигане

Отправна гара _______________

Получаваща гара_________________

 

Изпращач ___________________

Получател_______________________

 

___________________________

 

 

(звание, име и фамилия)

 

 

 

 

 

Печат на     Подпис:____________

Вагонът да се даде на:

 

поделението

1. Спирка _____________ 2. Клон______________

 

 

 

 

В А Г О Н   №

СЕРИЯ

ОСИ

Товаросп. С

ТАРА

НЕТО

Наименов. товар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Товарът е ____________________________________

Мушами    __________________________

 

Брой вагони (колети) __________________________

Вид опаковка________________________

 

 

 

 

Пломби № _________________________

Таксувана маса _______________________

 

Група № _______     Клас_____________

Изчислено за разстояние________________

 

 

 

 

 

 

 

В ОТПРАВНАТА ГАРА

В ПОЛУЧАВАЩАТА ГАРА

 

Превозна цена_________________

Досъбрани суми______________________

 

Член__________

Сума______________

 

Член________

Сума____________

 

Член__________

Сума______________

 

Член________

Сума____________

 

Член__________

Сума______________

 

Член________

Сума____________

 

Член__________

Сума______________

 

Член________

Сума____________

 

Член__________

Сума______________

 

Член________

Сума____________

 

Член__________

Сума______________

 

Член________

Сума____________

 

Член__________

Сума______________

 

Член________

Сума____________

 

 

ВСИЧКО:_____________

 

Престой за_____________

Дни________________

 

Словом___________________________________

ВСИЧКО______________________

 

Ръководител_______________________________

Словом____________________________________

 

Печат___________ Дата_____________________

Дата ___________Ръководител________________

 

Установена маса______ Бруто________ Тара__________________Нето________________________________

 

Гара ____________________                     Дата _______________   Подпис_____________________________

 

 

 

 

 

Приложени документи:___________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________________________

 

Бележки на изпращача___________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________________________

 

РАЗПИСКА за получаване на товарителницата

 

Подписаният__________________________________________________________________________________

 

Получих товарителница №__________________

Пълномощно №_______________/_____________

 

__________/20___година

Подпис:    __________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Приложение № 3.3 към чл. 9, т. 3

Обр. 3

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

ПРЕВОЗВАЧ: . . . . . . . . . . . . . .

Срокът на доставка

изтича на ___________

Ешелон №   ___________

Серия АА

 

Транспорт   № ___________

 

 

 

 

 

 

№ 00001

3

ТРЕБВАНЕ - ТОВАРИТЕЛНИЦА   № ___________

 

(за получателя на пратката)

 

№ ___________

 

на пристигане

Отправна гара _______________

Получаваща гара_________________

 

Изпращач ___________________

Получател_______________________

 

___________________________

 

 

(звание, име и фамилия)

 

 

 

 

 

Печат на     Подпис:____________

Вагонът да се даде на:

 

поделението

1. Спирка _____________ 2. Клон______________

 

 

 

 

В А Г О Н   №

СЕРИЯ

ОСИ

Товаросп. С

ТАРА

НЕТО

Наименов. товар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Товарът е ____________________________________

Мушами    __________________________

 

Брой вагони (колети) __________________________

Вид опаковка________________________

 

 

 

 

Пломби № _________________________

Таксувана маса _______________________

 

Група № _______     Клас_____________

Изчислено за разстояние________________

 

 

 

 

 

 

 

В ОТПРАВНАТА ГАРА

В ПОЛУЧАВАЩАТА ГАРА

 

Превозна цена_________________

Досъбрани суми______________________

 

Член__________

Сума______________

 

Член________

Сума____________

 

Член__________

Сума______________

 

Член________

Сума____________

 

Член__________

Сума______________

 

Член________

Сума____________

 

Член__________

Сума______________

 

Член________

Сума____________

 

Член__________

Сума______________

 

Член________

Сума____________

 

Член__________

Сума______________

 

Член________

Сума____________

 

Член__________

Сума______________

 

Член________

Сума____________

 

 

ВСИЧКО:_____________

 

Престой за_____________

Дни________________

 

Словом___________________________________

ВСИЧКО______________________

 

Ръководител_______________________________

Словом____________________________________

 

Печат___________ Дата_____________________

Дата ___________Ръководител________________

 

Установена маса______ Бруто________ Тара__________________Нето________________________________

 

Гара ____________________                     Дата _______________   Подпис_____________________________

 

 

 

 

 

Приложени документи:___________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________________________

 

Бележки на изпращача___________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________________________

 

РАЗПИСКА за получаване на товарителницата

 

Подписаният__________________________________________________________________________________

 

Получих товарителница №__________________

Пълномощно №_______________/_____________

 

__________/20___година

Подпис:    __________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Приложение № 3.4 към чл. 9, т. 3

Обр. 3

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА

ПРЕВОЗВАЧ: . . . . . . . . . . . . . .

Срокът на доставка

изтича на ___________

Ешелон №   ___________

Серия АА

 

Транспорт   № ___________

 

 

 

 

 

 

№ 00001

4

ТРЕБВАНЕ - ТОВАРИТЕЛНИЦА   № ___________

 

(за изпращача)

 

№ ___________

 

на пристигане

Отправна гара _______________

Получаваща гара_________________

 

Изпращач ___________________

Получател_______________________

 

___________________________

 

 

(звание, име и фамилия)

 

 

 

 

 

Печат на     Подпис:____________

Вагонът да се даде на:

 

поделението

1. Спирка _____________ 2. Клон______________

 

 

 

 

В А Г О Н   №

СЕРИЯ

ОСИ

Товаросп. С

ТАРА

НЕТО

Наименов. товар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Товарът е ____________________________________

Мушами    __________________________

 

Брой вагони (колети) __________________________

Вид опаковка________________________

 

 

 

 

Пломби № _________________________

Таксувана маса _______________________

 

Група № _______     Клас_____________

Изчислено за разстояние________________

 

 

 

 

 

 

 

В ОТПРАВНАТА ГАРА

В ПОЛУЧАВАЩАТА ГАРА

 

Превозна цена_________________

Досъбрани суми______________________

 

Член__________

Сума______________

 

Член________

Сума____________

 

Член__________

Сума______________

 

Член________

Сума____________

 

Член__________

Сума______________

 

Член________

Сума____________

 

Член__________

Сума______________

 

Член________

Сума____________

 

Член__________

Сума______________

 

Член________

Сума____________

 

Член__________

Сума______________

 

Член________

Сума____________

 

Член__________

Сума______________

 

Член________

Сума____________

 

 

ВСИЧКО:_____________

 

Престой за_____________

Дни________________

 

Словом___________________________________

ВСИЧКО______________________

 

Ръководител_______________________________

Словом____________________________________

 

Печат___________ Дата_____________________

Дата ___________Ръководител________________

 

Установена маса______ Бруто________ Тара__________________Нето________________________________

 

Гара ____________________                     Дата _______________   Подпис_____________________________

 

 

 

 

 

Приложени документи:___________________________________________________________________________

 

_______________________________________________________________________________________________

 

Бележки на изпращача___________________________________________________________________________

 

______________________________________________________________________________________________

 

РАЗПИСКА за получаване на товарителницата

 

Подписаният__________________________________________________________________________________

 

Получих товарителница №__________________

Пълномощно №_______________/_____________

 

__________/20___година

Подпис:    __________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Гръб на приложения 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 към чл. 9, т. 3

Опис

На вагоните от ешелон (транспорт) №  __________________________

 

ВАГОН №

СЕРИЯ

ОСИ

Товаросп. С

ТАРА

НЕТО

Наименование товар

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпис на изпращача:.....................

 

 

Приложение № 4 към чл. 12, ал. 3

Превозвач:...........................................

 

№ ........./.................................20....г.

 

Поделение - товародател според месечния превозен план

 

.....................................................

 

Изх. № ......./............................20......г.

 

До началника на гара ................................

 

 

 

 

 

П Е Т Д Н Е В Н А   З А Я В К А

За броя на вагоните, които ще се товарят в гара ...................................................................................

.................. през .......................... петдневие от

...........до .............................. включително 20... г.

 

Средно дневно натоварване, одобрено с месечния превозен план.

 

Поделение

Точното

 

Ще се товарят през петдневие

по

товародател

наименование на

 

 

Ва-

 

В това число на дата

 

ред

 

товара според

За

То-

го-

Се-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

номенклатурата

гара

на

на

рия

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

Всичко

 

 

 

Товародател: ..................

 

Превозвач: .........................

/печат/

 

 

...................... 20.... г.

 

...................................
 

 

Приложение № 5 към чл. 17

А К Т

ЗА ПРОВЕРКА НА ВАГОНИ, НЕОБХО-

ДИМИ ЗА ПРЕВОЗ

НА ПОДЕЛЕНИЕ ..........

Днес ................................. комисия в със-

тав:

- представители на превозвача:

..................................................................................

(трите имена и длъжност)

..................................................................................

(трите имена и длъжност)

..................................................................................

(трите имена и длъжност)

- представител на военнотранспортните органи:

..................................................................................

(трите имена и длъжност)

- началник на ешелон №

..................................................................................

(трите имена и длъжност)

след като провери техническото състояние

на вагоните в гара ..................., отделени

за превоз на поделение ...................., кон-

статира, че са технически изправни и могат да се

използват за превоз на личен състав и техни-

ка.............. броя вагони.

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

(изписват се по серии и номера)

Настоящият акт се състави в 3 (три) екзем-

пляра.

Подписи:

 

 

1. .............................................

 

2. .............................................

(дата)

3. .............................................

 

4. .............................................

 

5. .............................................

 

Приложение № 6 към чл. 20, ал. 3

 

ПРАВИЛА

по безопасни и здравословни условия на труд и противопажарна безопасност при железопътен превоз на военни товари, техника и войски

I. Задължения на длъжностните лица от железниците, превозваните войски и  военнотранспортните органи

1. Задължения на длъжностните лица от железниците:

1.1. дежурният ръководител движение в гарата на натоварване (разтоварване, претоварване) съгласувано с дежурния енергодиспечер преди началото на товаро-разтоварните операции  изключва напрежението на електрифицирания рампен коловоз и на съседния коловоз;

1.2. началникът на гарата  запознава представителя на превозвача и началника на ешелона за особеностите в района на извършване на  товаро-разтоварните работи и за изискванията по безопасност на труда;

1.3. по време на товаро-разтоварните операции и до освобождаването на района началникът на гарата  следи за спазване на мерките за безопасност.

2. Задължения на длъжностните лица от превозваните войски и на военнотранспортните органи:

2.1. организират дейността по спазването на действащите в железопътния транспорт нормативни актове, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

2.2. информират своевременно началника на гарата за обстоятелства, свързани с опасни и вредни условия на труд;

2.3. определят със заповед длъжностни лица с подходяща квалификация, които да организират изпълнението на дейностите, свързани с безопасността на труда и противопожарната охрана;

2.4. съдействат и допускат компетентните контролни органи по охрана на труда и безопасност на движението за изпълнение на служебните им задължения.

II. Движение в района на гара

1. При движение в района на гара и в обсега на механизирани стрелки е забранено стъпването върху релсите и на местата, в които стрелковите езици прилепват към раменните релси поради опасност от подхлъзване или затискане при обръщане на стрелката.

2. При движение в района на гара, успоредно по дължина на коловозите, е забранено движението на хора между релсите на коловоза. Движението  се извършва само между коловозите на безопасно разстояние.

3. При приближаване на маневрен състав или локомотив по коловоз лицето, което се движи или стои край него, е длъжно да се отстрани на такова разстояние от коловоза,  така че да не бъде засегнато от случайно отворили се врати или извънгабаритна част от товара на някой вагон, висящи телове, въжета и др.

4. Лицата, движещи се в района на гара, особено нощем и в мъгливо време, следва да са особено внимателни поради наличието между коловозите на дистанционни знаци, електрически стълбове, отводнителни канали, покрити канали, стрелки, обръщателни жици, шахти на водоносни кранове и други препятствия.

5. Преминаването през коловозите, заети с гарирани на тях вагони, се извършва само през техните спирачни платформи.

6. Забранено е преминаването под вагоните, по буферите и по съединителните спрягове (куплите).

7. Когато гарираните на коловоза вагони са на групи, забранено е преминаването между групите, ако те не са отдалечени на по-малко от 10 м една от друга.

8. Забранено е преминаването пред движещи се локомотиви, вагони и други возила. Пресичането на коловоза след преминаване на движещо се возило се извършва с повишено внимание и без избързване за избягване евентуални изненади от движещи се по съседен коловоз возила.

9. При излизане от служебно помещение, разположено непосредствено до жп коловози, съответното лице е длъжно да спре, да се огледа и след като се убеди в чистотата им, да премине.

10. Забранено е сядането на пероните и на релсите на коловозите.

III. Поддържане на гаровите райони

1. Гаровите райони и работните места се поддържат в чист вид.

2. Забранено е изхвърлянето между коловозите на отпадъци, бракувани части и други материали и предмети.

3. Сандъци, шкафове, резервни части и материали могат да се оставят в съседство с коловозите на разстояние не по-малко от 2 м от глава релса, на строго определени места така, че да не пречат на маневрената работа и да не представляват опасност за маневрените и превозните бригади. Тези места се определят от началника на гарата съгласувано с ръководителя на железопътния участък.

4. Шкафовете, сандъците, стойките и другите предмети, които трябва да стоят в съседство на коловозите, се оцветяват с бяла боя така, че да се виждат добре отдалече и нощем.

IV. Безопасна работа в електрифициран железопътен участък

1. В електрифицирани железопътни участъци проводниците на контактната мрежа, фидерите и непосредствено съединените с тях въжета и детайли, както и електрическото оборудване на електрическия подвижен състав са под напрежение 25 kV, 50 Hz.

2. Забранява се приближаването на хора към контактната мрежа или намиращите се под напрежение неоградени проводници на разстояние по-малко от 2 м, а също така и докосването до електрооборудването на електрически подвижен състав както непосредствено, така и с какъвто и да е предмет.

3. Когато се извършва работа в близост до контактната мрежа с други предмети, разстоянието до зоната, намираща се под напрежение, не трябва да бъде по-малко от 2 м.

4. Абсолютно е забранено качването по стълбовете и специалните конструкции на контактната мрежа.

5. Забранено е допирането до скъсани проводници от контактната мрежа и намиращите се до нея странични предмети независимо от това, дали те се допират или не до земята или до заземени конструкции.

6. В случаи на скъсани проводници от контактната мрежа или на висящи по нея странични предмети незабавно се уведомява дежурният ръководител по движението, а той - дежурния енергодиспечер.

7. До пристигането на бригадата от подрайона по контактната мрежа не се допуска доближаване до скъсания проводник на разстояние, по-малко от 8 м.

8. Лицата, попаднали в зона на крачково напрежение, излизат от нея на един крак.

9. Изнасянето на пострадал от зона на крачково напрежение се извършва  след изключване на напрежението.

V. Мерки за безопасност при движение на влак

На личния състав на ешелона (командата) и на охраната се забранява:

1. да се намесва в работата на длъжностните лица на железниците;

2. да се качва и слиза от вагоните без отдадена заповед или сигнал;

3. да стои до отворени врати на вагоните;

4. да се качва по покривите на вагоните и на техниката както по време на движението, така и при престои в гарите;

5. да спира влака с внезапна спирачка освен в случаите, когато се застрашава безопасността на движението.

VI. Общи правила за противопожарна безопасност

1. Не се допуска задръстване на пътищата за достъп на противопожарния транспорт.

2. На територията на гаровите обекти е забранено:

2.1. да се пали огън на открито;

2.2. да се изгарят отпадъци и други предмети на места, които не са определени за това;

2.3. да се изхвърлят отпадъци освен на определените от началника на гарата места.

3. Нощно време е забранено да се употребяват осветителни тела с открит пламък (факли, фенери), като се ползват само електрически фенерчета.

4. Забранено е да се пуши и ползва открит огън в магазиите, рампите, таваните, мазетата, товарните вагони и пожароопасните места в района на гарата.