НАРЕДБА № 39 от 16.11.2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията
 
 
 
 

Издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 106 от 3.12.2004 г., в сила от 1.01.2005 г., изм. и доп., бр. 102 от 20.12.2005 г., в сила от 1.01.2006 г., изм., бр. 4 от 16.01.2009 г., доп., бр. 60 от 30.07.2009 г., в сила от 1.01.2010 г., изм. и доп., бр. 101 от 28.12.2010 г., бр. 58 от 29.07.2011 г., в сила от 29.07.2011 г., бр. 97 от 9.12.2011 г., в сила от 1.01.2012 г., бр. 100 от 15.12.2012 г., в сила от 1.01.2013 г.; изм. с Определение № 3731 от 19.03.2013 г. на ВАС на РБ - бр. 32 от 2.04.2013 г., в сила от 2.04.2013 г.; доп., бр. 33 от 5.04.2013 г., изм. и доп., бр. 111 от 27.12.2013 г., в сила от 1.01.2014 г.; изм. с Решение № 10580 от 12.07.2013 г. на ВАС на РБ - бр. 12 от 11.02.2014 г.; доп., бр. 95 от 18.11.2014 г., в сила от 1.01.2015 г.

 
 
 
 

Раздел I
Общи положения

 
 
 

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят условията, редът и финансирането за извършване на профилактичните прегледи и диспансеризацията, както и списъкът на заболяванията, при които се извършва диспансеризация.

(2) Профилактичните прегледи и изследвания са насочени към ранно откриване на заболявания.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 102 от 2005 г.).

 
 
 

Чл. 2. (1) (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Профилактичните прегледи се извършват от лекар в лечебни заведения за извънболнична медицинска и дентална помощ.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 101 от 2010 г., изм., бр. 97 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г.) Диспансеризацията се провежда от лекар в лечебни заведения за извънболнична помощ, в лечебни заведения за болнична помощ, в комплексни онкологични центрове, в центрове за психично здраве и в центрове за кожно-венерически заболявания.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2005 г.) Едно лице не може да бъде диспансеризирано за едно и също заболяване в повече от едно лечебно заведение, от един лекар, за един и същ период от време.

(4) (Нова - ДВ, бр. 97 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г.) Диспансеризация на злокачествени заболявания се провежда само в лечебни заведения за болнична помощ и в комплексни онкологични центрове.

(5) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2012 г., в сила от 1.01.2013 г., със спряно действие с Определение № 3731 на ВАС на РБ - бр. 32 от 2013 г., в сила от 2.04.2013 г. относно изречение първо; доп., бр. 33 от 2013 г.; изм. с Решение № 10580 на ВАС на РБ - бр. 12 от 2014 г.) Включването на пациент на диспансерно наблюдение се извършва от специалист по психиатрия от специализираната извънболнична медицинска помощ, който определя и периода на диспансерното наблюдение на пациента. Необходимостта от

продължаване на диспансерното наблюдение на пациента задължително се преценява в края на всяка година от определения период.

(6) (Нова - ДВ, бр. 100 от 2012 г., в сила от 1.01.2013 г.) Диспансеризация на пациенти с кожно-венерически заболявания се провежда в лечебни заведения за болнична помощ и в центрове за кожно-венерически заболявания.

(7) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2013 г.) Диспансеризацията е доброволна, с изключение на случаите, в които същата е част от постановено от съда задължително лечение по реда на чл. 155 и следващите от Закона за здравето или принудително лечение по реда на чл. 427 и следващите от Наказателно-процесуалния кодекс.

 
 
 

Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2005 г.) Минималната продължителност на профилактичен преглед и преглед при диспансеризация е петнадесет минути.

 
 
 
 

Чл. 3а. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) Лечебните заведения могат да осъществяват скрининг като метод за профилактика на заболяванията.

 
 
 
 

Раздел II
Провеждане на профилактични прегледи

 
 
 

Чл. 4. (1) Децата подлежат на профилактични прегледи и изследвания, определени по вид и честота в приложение № 1.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2005 г.) Профилактичните прегледи при децата се извършват от личния лекар на детето и от лекар по дентална медицина, освен в случаите по ал. 6 и 7.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2005 г.) Националната здравноосигурителна каса заплаща на лечебните заведения, с които има сключен договор, осъществените дейности по ал. 2 и ал. 8.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2005 г.) Когато личният лекар по ал. 1 няма придобита специалност по детски болести, профилактичните прегледи на деца по желание на родителя или настойника може да се извършват от лекар с придобита специалност по детски болести от лечебно заведение за специализирана извънболнична помощ.

(5) За осигуряване на профилактична медицинска и дентална помощ на децата и учениците в детските ясли, детските градини, училищата, домовете за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителски грижи, и в специализираните институции за деца веднъж годишно се изискват документи за проведени прегледи или се извършват профилактични медицински и дентални прегледи.

(6) Профилактичните прегледи при децата, настанени в домове за медико-социални грижи за деца, се извършват от лекар, работещ в съответното лечебно заведение.

(7) Профилактичните прегледи на децата, настанени в специализираните заведения за деца към Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика, Министерството на правосъдието и Министерството на вътрешните работи, се извършват от лекар, съответно лекар по дентална медицина, осигуряващ медицинското обслужване на децата.

(8) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2005 г.) Лицата над 18 години подлежат на профилактични прегледи и изследвания, определени по вид и честота в приложение № 1a.

(9) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2005 г.) Профилактичните прегледи по ал. 8 се извършват от личния лекар.

(10) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Всеки личен лекар е длъжен да поставя на общодостъпно място в лечебното заведение за първична извънболнична медицинска помощ информация относно вида и честотата на профилактичните прегледи и изследвания, на които подлежат лицата над 18 г.

(11) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) С цел профилактика на социално значими и приоритетни за страната заболявания при лицата над 18 години общопрактикуващият лекар формира рискови групи съгласно приложение № 1б.

(12) (Нова - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Лицата над 18 години, включени в рисковите групи по приложение № 1б, при необходимост, по преценка на ОПЛ, подлежат на профилактичен преглед един път в годината при съответния лекар специалист.

 
 
 

Чл. 5. (1) (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2005 г.) Бременните и родилките до 42 дена след раждането подлежат на профилактични прегледи и изследвания, осъществявани на диспансерен принцип, определени по вид и честота в приложение № 2.

(2) Националната здравноосигурителна каса заплаща на лечебните заведения, с които има сключен договор, осъществените дейности по ал. 1.

(3) Профилактичните прегледи на бременните се извършват от специалист по акушерство и гинекология или личния лекар по желание на бременната.

(4) Профилактичните прегледи при бременни с повишен риск се осъществяват от специалист по акушерство и гинекология.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) Резултатите от проведените прегледи и изследвания по ал. 1 се отразяват в "Карта за профилактика на бременността", включена в медицинския софтуер на лекаря, наблюдаващ бременността и изготвена по образец съгласно приложение № 3.

 
 
 

Чл. 6. (1) Личните лекари осъществяват дейностите по профилактика на:

1. безплодието;

2. предаваните по полов път болести и СПИН;

3. (изм. - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) злокачествени заболявания на репродуктивната система;

4. психичните разстройства.

(2) Дейностите по ал. 1 се осъществяват в рамките на основния пакет, гарантиран от бюджета на НЗОК, съгласно чл. 45, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване.

 
 
 

Чл. 7. (1) Профилактичните генетични изследвания се извършват от акредитирани генетични лаборатории и включват:

1. определяне на риска за възникване на генетично заболяване в потомството;

2. идентифициране на клинично здрави носители на генетични отклонения;

3. диагностика на наследствени и други заболявания в периодите преди и по време на бременността и след раждането.

(2) Профилактичните генетични изследвания се извършват в рамките на национални програми за профилактика на генетичните заболявания, приети с решение на Министерския съвет, финансирани от бюджета на Министерството на здравеопазването.

 
 
 

Чл. 8. (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2009 г.) (1) Лекарите и лекарите по дентална медицина са длъжни да отразяват данните от проведените профилактични прегледи и изследвания в утвърдената медицинска документация.

(2) Екземпляр от медицинската документация за всеки извършен преглед се предлага на пациента.

(3) Лечебните заведения, сключили договор с Националната здравноосигурителна каса, отчитат извършените профилактични прегледи, като представят екземпляр от медицинската документация на електронен носител в районната здравноосигурителна каса.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2012 г., в сила от 1.01.2013 г.) Районната здравноосигурителна каса предоставя по служебен път на регионалната здравна инспекция в срок до 15-о число на първия месец от всяко следващо тримесечие следната информация за осъществените профилактични прегледи:

1. пореден номер на профилактичния преглед;

2. дата на осъществяване на прегледа;

3. пол и възраст на лицето;

4. вид на прегледа;

5. установени отклонения в здравословното състояние или диагноза.

 
 
 

Чл. 9. (1) Лечебните заведения съхраняват медицинската документация за извършените от тях профилактични прегледи и изследвания три години.

(2) Личният лекар съхранява медицинската документация за всички извършени профилактични прегледи и изследвания на пациентите, включително извършени и от други лечебни заведения, три години след навършване на 18-годишна възраст - за децата, а при бременните - три години след прекратяване на бременността.

 
 
 

Чл. 10. (1) Лицата с установени отклонения в здравословното състояние се насочват за оказване на специализирана медицинска или дентална помощ с медицинско направление, издадено от лекаря или лекаря по дентална медицина, който е установил отклонението.

(2) При извършване на прегледи и изследвания на лицата по ал. 1 лечебните заведения за специализирана извънболнична помощ изготвят, съхраняват и предоставят медицинската документация по реда на чл. 8 и 9.

(3) Екземпляр от медицинската документация за извършените специализирани прегледи и изследвания се предава на пациента, който я предоставя на личния си лекар, съответно лекар по дентална медицина.

 
 
 

Чл. 11. (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2005 г., изм., бр. 101 от 2010 г.) В случаите, когато здравноосигуреното лице направи нов избор на личен лекар, новоизбраният лекар изисква от досегашния копие от медицинската документация за извършените профилактични прегледи и изследвания.

 
 
 
 

Раздел III
Диспансеризация

 
 
 

Чл. 12. (1) Заболяванията, при които децата подлежат на диспансеризация, са посочени в приложение № 4.

(2) Заболяванията, при които лицата над 18-годишна възраст подлежат на диспансеризация, са посочени в приложение № 5.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 102 от 2005 г.).

(4) Дейностите по диспансеризация се извършват в съответствие с медицинските стандарти и правилата за добра медицинска практика.

(5) Заболяванията при деца, за които Националната здравноосигурителна каса заплаща дейностите по диспансеризация, са посочени в приложение № 6.

(6) Заболяванията при лица над 18 години, за които Националната здравноосигурителна каса заплаща дейностите по диспансеризация, са посочени в приложение № 7.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 102 от 2005 г., доп., бр. 100 от 2012 г., в сила от 1.01.2013 г.) Честотата и обемът на дейностите по ал. 5 и 6 се определят в Националния рамков договор, доколкото не са определени в тази наредба и/или в наредбата по чл. 45, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване.

(8) (Нова - ДВ, бр. 102 от 2005 г., изм., бр. 101 от 2010 г., бр. 97 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г.) Дейностите по диспансеризация за заболяванията, които са включени в приложения № 4 и 5, но не са включени в приложения № 6 и 7, се осъществяват от лечебните заведения по чл. 10, т. 3 и 3а от Закона за лечебните заведения, както и от лечебни заведения за болнична помощ.

(9) (Предишна ал. 8 - ДВ, бр. 102 от 2005 г., изм., бр. 101 от 2010 г.) Дейностите по диспансеризация, осъществявани от лечебните заведения по ал. 8 се финансират от общинския бюджет или бюджета на Министерството на здравеопазването.

 
 
 

Чл. 13. (1) (Доп. - ДВ, бр. 102 от 2005 г.) Лечебните заведения или лекарите, които извършват диспансеризация, отразяват резултатите от прегледа, изследванията и препоръките за поведение в утвърдената медицинска документация.

(2) Екземпляр от медицинската документация се предоставя на пациента, който го предава на личния си лекар, освен когато диспансеризацията се осъществява от последния.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2009 г.) Лечебните заведения, сключили договор с Националната здравноосигурителна каса, отчитат дейностите по диспансеризация, като представят екземпляр от медицинската документация на електронен носител в районната здравноосигурителна каса.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 4 от 2009 г., бр. 100 от 2012 г., в сила от 1.01.2013 г.) Районната здравноосигурителна каса предоставя по служебен път на регионалната здравна инспекция в срок до 15-о число на първия месец от всяко следващо тримесечие следната информация:

1. пореден номер на прегледа (изследването);

2. дата на осъществяване на прегледа (изследването);

3. пол и възраст на лицето;

4. вид на прегледа (изследването);

5. водеща диагноза и кода й по Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето - X ревизия.

(5) (Отм. - ДВ, бр. 4 от 2009 г.).

 
 
 

Чл. 14. Лечебното заведение, което извършва диспансеризация, съхранява екземпляр от медицинската документация три години след нейното приключване.

 
 
 

Чл. 15. Насочването на диспансеризираните лица за специализирано изследване или преглед в рамките на диспансеризацията се извършва с медицинско направление, издадено от лечебното заведение, което я осъществява.

 
 
 

Чл. 16. (1) Лечебните заведения, които извършват специализирани изследвания или прегледи по чл. 15, отразяват данните в утвърдената медицинска документация.

(2) Лечебните заведения, сключили договор с Националната здравноосигурителна каса, отчитат дейностите по ал. 1, като представят оригинал от медицинската документация по ал. 1 в районната здравноосигурителна каса.

(3) Екземпляр от медицинската документация се предава на пациента, който го предоставя на личния си лекар.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2012 г., в сила от 1.01.2013 г.) Лечебните заведения по ал. 1 изпращат за всяко тримесечие в регионалната здравна инспекция отчет, който съдържа:

1. пореден номер на прегледа (изследването);

2. дата на осъществяване на прегледа (изследването);

3. пол и възраст на лицето;

4. вид на прегледа (изследването);

5. водеща диагноза и код по Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето - X ревизия;

6. диагноза и код по Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето - X ревизия, повод за специализираната медицинска помощ.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2012 г., в сила от 1.01.2013 г.) Отчетът по ал. 4 се заверява от лечебното заведение и се изпраща в регионалната здравна инспекция до 15-о число на първия месец от всяко следващо тримесечие.

 
 
 

Чл. 17. Лечебните заведения по чл. 16 съхраняват екземпляр от медицинската документация три години.

 
 
 
 

Чл. 18. При смяна на лечебното заведение, което извършва диспансеризацията, медицинската документация се предава чрез диспансеризираното лице на новоизбраното лечебно заведение.

 
 
 

Чл. 19. (Нов - ДВ, бр. 101 от 2010 г.) (1) На диспансеризация подлежат всички лица, на които е осъществена трансплантация на органи, тъкани и клетки.

(2) Лечебните заведения, които осъществяват диспансерно наблюдение, водят регистър (на електронен и хартиен носител) на всички диспансеризирани лица.

(3) Диспансеризацията по ал. 1 се извършва в лечебното заведение, в което е осъществена трансплантацията.

(4) Лицата, на които е извършена трансплантация в лечебни заведения извън Република България, се диспансеризират в избрано от тях лечебно заведение по ал. 3 след подаване на заявление до ръководителя на лечебното заведение.

(5) Лечебните заведения, които осъществяват диспансерна дейност, предоставят заверени тримесечни отчети до 15-о число на първия месец на всяко следващо тримесечие в Регионалните центрове по здравеопазване и в Регионалната здравноосигурителна каса, съдържащи следните данни:

1. вид на трансплантацията;

2. имена, пол и възраст на лицето;

3. пореден номер на прегледа;

4. дата на осъществяване на прегледа;

5. вид на прегледа;

6. водеща диагноза и код по Международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето - X ревизия.

(6) Екземпляр от медицинската документация се предава на пациента, който го предоставя на личния си лекар.

 
 
 
 

Раздел IV
(Нов - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.)
Скрининг

 
 
 
 

Чл. 20. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) (1) Скринингът е профилактичен метод за установяване разпространението на определен признак, симптом или заболяване сред групи от здравото население.

(2) Скрининг може да бъде осъществен в случай, че са изпълнени следните изисквания:

1. скринираното заболяване представлява значим обществен и здравен проблем;

2. съществуват утвърдени средства и методи за диагностика и лечение по отношение на признака/симптома/заболяването, обект на скрининга;

3. заболяването може да бъде открито в клинично неизявен (латентно протичащ) или ранен стадий;

4. съществува установен механизъм за по-нататъшно диагностично уточняване и ефективно лечение на изследваните лица;

5. използваните скринингови методи, тестове и/или изследвания са лесно приложими и безопасни за населението;

6. провеждането на скрининга е икономически ефективно.

 
 
 

Чл. 21. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) (1) Всеки скрининг се извършва по определена програма или проект и задължително включва:

1. определяне на целевите групи;

2. предоставяне на съвети, информация и/или насоки за участие в скрининга;

3. изпълнение и анализиране на скрининговите тестове и/или изследвания;

4. предоставяне на препоръки до участниците за последващи прегледи и необходими медицински услуги и организирането им;

5. обработване и анализиране на обратна информация.

(2) Финансирането на скрининга може да бъде осигурявано от следните източници:

1. програми и проекти;

2. републиканския бюджет;

3. други.

(3) Условията за провеждане на скрининга, видовете скрининг, целевите групи и медицинските параметри по провеждането, както и необходимите специалисти и апаратура в лечебните заведения за извънболнична и за болнична помощ се уреждат в съответните медицински стандарти и са в съответствие с утвърдените европейски практики.

 
 
 

Чл. 22. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 1.07.2012 г.) (1) Държавата създава и поддържа система за организиран скрининг на населението. Системата осигурява мониторинг, контрол, анализ и отчитане на индикаторите на скрининговата дейност.

(2) Системата за организиран скрининг се състои от Национален скринингов регистър (НСР) и координатори по места.

(3) Във всяка регионална здравна инспекция се назначава координатор на системата по ал. 1.

 
 
 

Чл. 23. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 1.07.2012 г.) (1) Националният скринингов регистър се води от Националния център по обществено здраве и анализи.

(2) Регистърът съдържа:

1. лични данни на скринираните лица (имена, ЕГН, постоянен и настоящ адрес и др.);

2. данни за лечебните заведения, регистрирали се за извършване на конкретен скрининг - наименование и регистрационен номер на лечебното заведение; имена, ЕГН и УИН код на представляващия; звена и налична апаратура (включително лабораторна) на лечебното заведение; имена, ЕГН и УИН код на конкретните специалисти, които ще извършват скрининга; електронен (e-mail) адрес за кореспонденция, други средства за кореспонденция (телефон и др.); други необходими данни;

3. резултати от проведените изследвания на явилите се за скрининг лица;

4. други необходими данни.

(3) Регистърът задължително предоставя възможност за обособяване на скринирани групи и за регистрация на явилите се за преглед и изследване скринирани лица, както и създава и води електронно досие на всеки член на скринирана група.

(4) Регистърът работи с актуални данни от регистрите на населението.

 
 
 

Чл. 24. (Нов - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 1.07.2012 г.) (1) Конкретната програма или проект по чл. 21, ал. 1 се регистрира в НСР и се обявява публично на неговата официална интернет страница.

(2) Скрининговите изследвания се осъществяват от лекари с необходимата специалност и квалификация, които отговарят на изискванията, обявени по реда на ал. 1.

(3) Лечебните заведения изразяват своето желание да участват в скрининга чрез регистрация в официалната интернет страница на НСР.

(4) Скринингът се провежда при спазване на програмата/проекта по ал. 1 и на зададените финансови параметри.

(5) Лечебните заведения представят в НСР подробен отчет за резултатите от скрининга, извършените мероприятия, предвидени в програмата/проекта, и разходваните средства в двумесечен срок от приключване на скрининга.

 
 
 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 
 
 

§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 2012 г., в сила от 1.01.2013 г.) Контролът по провеждането на профилактичните прегледи и диспансеризацията се осъществява от регионалната здравна инспекция и районната здравноосигурителна каса.

 
 
 

§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 30, ал. 3, чл. 123, ал. 2 и чл. 127, ал. 2, т. 5 от Закона за здравето и отменя Наредба № 28 от 2003 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (обн., ДВ, бр. 4 от 2004 г.; изм., бр. 16 от 2004 г.).

 
 
 

§ 3. Наредбата влиза в сила от 1.I.2005 г.

————————————————————————————————

 
 
 
 

НАРЕДБА за изменение и допълнение на

Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

(ДВ, бр. 102 от 2005 г., в сила от 1.01.2006 г.)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 
 

§ 9. Навсякъде в текста на наредбата думите "районния център по здравеопазване" се заменят с "регионалния център по здравеопазване".

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 
 
 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА към Наредбата за изменение и допълнение на

Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

(ДВ, бр. 4 от 2009 г.)

 
 
 
 

§ 5. Навсякъде в наредбата думите "стоматолог", "стоматолога", "стоматолозите", "стоматологична" и "стоматологични" се заменят съответно с "лекар по дентална медицина", "лекаря по дентална медицина", "лекарите по дентална медицина", "дентална", "дентални".

 
 
 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА към Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията

(ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.)

 
 
 
 

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник" с изключение на § 2 (относно чл. 22, 23 и 24), който влиза в сила от 1 юли 2012 г.

 
 
 
                             Приложение № 1
 
 
 
 
към чл. 4, ал. 1
(Изм. - ДВ, бр. 102 от 2005 г.,
в сила от 1.01.2006 г.,
бр. 4 от 2009 г.,
доп., бр. 101 от 2010 г.,
изм., бр. 100 от 2012 г.,
в сила от 1.01.2013 г.,
доп., бр. 33 от 2013 г.,
бр. 111 от 2013 г.,
в сила от 1.01.2014 г.,
бр. 95 от 2014 г.,
в сила от 1.01.2015 г.)

  

Вид и честота на профилактичните прегледи съобразно възрастта на децата

 

Възраст на детето

Вид на профилактичния преглед

Честота на прегледа

До една година

измерване на ръст, тегло, оценка на психическо развитие

ежемесечно

измерване на обиколка на глава и гърди

през първите шест месеца след раждането – ежемесечно

един път на деветмесечна и на едногодишна възраст

изследване на хемоглобин, брой еритроцити, брой левкоцити, хематокрит, MCV, MCH, MCHC, албумин и седимент в урината, обща оценка на зрение и слух

два пъти годишно – при навършване на шестмесечна и едногодишна възраст

ехографско изследване на отделителна система

еднократно на 6-месечна възраст

клинично изследване за дисплазия на тазобедрените стави с определяне на риска от дисплазия

два пъти – при навършване на еднo- и четиримесечна възраст

насочване за преглед при специалист за ранно откриване на вродена/ наследствена очна патология на деца с родител с вродени/наследствени страбизъм, катаракта, глаукома, хиперметропия, висока миопия, амблиопия и/или ретинобластом

еднократно между 6-месечна и едногодишна възраст

От една до две години

измерване на ръст, тегло, обиколка на гърди, оценка на психическо развитие

четири пъти годишно – на всеки три месеца

От две до седем години

измерване на ръст, тегло, обиколка на гърди, анамнеза и статус

два пъти годишно – на всеки шест месеца

оценка на психическо развитие

един път годишно

изследване на хемоглобин, брой еритроцити, брой левкоцити, хематокрит, СУЕ, MCV, MCH, MCHC

един път на тригодишна възраст

изследване за чревни паразити – Ентеробиус вермикуларис, Аскарис лумбрикоидес, Ламблия интестиналис и Хименолептис нана

един път годишно

изследване на физическо развитие

един път годишно

зъбен статус

един път годишно

изследване на зрителната острота

един път на пет години

От седем до осемнадесет години

измерване на ръст, тегло, гръдна обиколка, артериално налягане, оценка на физическо развитие, изследване на зрителна острота и цветоусещане, отклонения в развитието на опорно-двигателната система, зъбен статус, изследване на урина за протеин (с тестлента в кабинет)

един път годишно

Забележка. (Доп. – ДВ, бр. 33 от 2013 г.) Всеки профилактичен преглед включва анамнеза и подробен обективен статус. До 28-ия ден от раждането детето се посещава в дома от лекар (със снемане на анамнеза и подробен обективен статус) в първите 24 часа и между 14-ия и 20-ия ден след изписването му от лечебното заведение, където се е родило. Ехографско изследване на отделителна система на дете до едногодишна възраст еднократно на 6-месечна възраст не се извършва, ако родител на детето заяви писмено пред личния му лекар, че отказва това изследване, след като получи информация от личния лекар за специалистите в страната, които могат да го извършат.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            Приложение № 1а
 
 
 
 
към чл. 4, ал. 8
(Ново - ДВ, бр. 102 от 2005 г.,
в сила от 1.01.2006 г.,
изм., бр. 4 от 2009 г.,
бр. 101 от 2010 г.,
доп., бр. 58 от 2011 г.,
в сила от 29.07.2011 г.)

Вид и честота на профилактичните прегледи и изследвания при лица над 18 години

 

Възраст

Вид на профилактичния преглед и изследванията

Честота

Над 18 години

изчисляване на индекс на телесна маса, оценка на психичен статус, изследване острота на зрение, измерване на АН, ЕКГ; изследване на урина за протеин, глюкоза, уробилиноген/билирубин, кетонни тела и pH (с тест лента в кабинет); определяне на кръвна захар в лаборатория при наличие на рискови фактори.

ежегодно

От 30 до 45 години
Жени ? 30 години
Мъже ? 40 години

ПКК
мануално изследване на млечна жлеза
холестерол и триглицериди

веднъж на 5 години
ежегодно
веднъж на 5 години

От 46 до 65 години
Мъже ? 46 години
Жени ? 50 години
Мъже ? 50 години

ПКК
холестерол и триглицериди
PSA

веднъж на 5 години
един път на пет години
веднъж на 2 години

Жени от 50 до 69 години включително

мамография на млечни жлези

веднъж на 2 години

Над 65 години

ПКК

ежегодно

Холестерол и триглицериди

един път на пет години

  


 

 
 
 
 
 Забележки:
 
 
 
 
   1. Всеки профилактичен преглед включва анамнеза и пълен обективен
статус.
 
 
 
 
   2. Изследването на холестерол, триглицериди, кръвна захар, ЕКГ,
мамография, PSA в рамките на календарната година, направено по друг
повод, не се провежда повторно по време на профилактичния преглед.
 
 
 
 
   3. Рискови фактори, при наличието на които се назначава изследване на
кръвна захар на гладно:
3.1. хипертония;
3.2. дислипидемия;
3.3. затлъстяване;
3.4. фамилна анамнеза за захарен диабет - роднини по първа линия със
захарен диабет (родители, братя и сестри);
3.5. анамнеза за диабет по време на бременност или раждане на едър плод
(над 4 кг);
3.6. анамнеза за овариална поликистоза;
 
 
 
 
   4. (Нова - ДВ, бр. 58 от 2011 г., в сила от 29.07.2011 г.) ПКК е
кръвна картина, състояща се от поне осем от посочените показатели или
повече: хемоглобин, еритроцити, левкоцити, хематокрит, тромбоцити,
MCV, MCH, MCHC.
 
 
 
 
                           Приложение № 1б
 
 
 
 
                          към чл. 4, ал. 10 
(Ново - ДВ, бр. 101 от 2010 г.)
 
 
 
 
 Рискови групи
 
 
 
 
   1. Сърдечно-съдови заболявания при лица със:
а) фамилна анамнеза за ранно (под 50 г. възраст) заболяване на
сърдечно-съдовата система (ИБС и МСБ) и/или захарен диабет с
микроалбуминурия;
б) комбинация от рискови фактори, включващи тютюнопушене, повишено
артериално налягане над 140/90, данни за дислипидемия, повишена кръвна
захар над 6 mmol/l, ИТМ > 25 кг/м2, увеличена обиколка на талията и
заседнал начин на живот;
в) метаболитен синдром (наднормено тегло при индекс на телесна маса -
ИТМ ? 30 кг/м2, захарен диабет тип 2 или преддиабетно състояние и
артериална хипертония над 140/90 с данни за HDL-холестерол под 1 mmol/l
за мъже и 1.2 mmol/l за жени и триглицериди над 1.7 mmol/l.
 
 
 
 
   2. Захарен диабет при лица със:
а) фамилна анамнеза за захарен диабет (I степен родственици);
б) затлъстяване при индекс на телесна маса - ИТМ ? 30 кг/м2;
в) предшестващи данни за дислипидемия;
г) предшестващ захарен диабет по време на бременност или раждане на
едър плод (над 4 кг);
д) доказана овариална поликистоза;
е) предшестващи данни за намален глюкозен толеранс;
ж) артериална хипертония ? 140/90 в комбинация с някои от изброените
по-горе рискови фактори.
 
 
 
 
   3. Злокачествени новообразувания
3.1. Злокачествено новообразувание на шийката на матката при жени със:
а) фамилна анамнеза при жени, чиито майки са имали злокачествено
новообразувание на шийката на матката;
б) жени с видими изменения на маточната шийка: ерозио и ектропион на
шийката на матката; дисплазия на шийката на матката и други
невъзпалителни болести на шийката на матката;
в) жени с цитонамазка извън I и II степен по Papanicolaou;
г) имуносупресирани болни;
д) наркомани;
е) НIV-позитивни.
3.2. Злокачествено новообразувание на млечната жлеза при жени със:
а) фамилна анамнеза (I степен родственици) при жени за злокачествено
новообразувание на млечната жлеза;
б) възраст > 35 години, индекс на телесна маса ? 25 - 30
(затлъстяване), ограничена/силно редуцирана физическа активност, ранно
менархе и късна менопауза, малък брой бременности и късна възраст на
първото раждане (след 30-ата годишнина);
в) близки родственици с карциноми на: гърдата, яйчника, колона и
ректума, пикочния мехур, белия дроб, саркоми; жени, лекувани за
карциноми на ендометриума, яйчника и дебелото черво;
г) доброкачествена дисплазия на млечната жлеза;
д) жени, приемали дълго време хормонално заместителна терапия, системна
неправилна употреба на контрацептиви, постменопаузална хормонотерапия.
3.3. За злокачествено новообразувание на ректосигмоидалната област:
а) анамнеза за: аденом или нехиперпластичен сесилен полип, колоректален
карцином и/или възпалително заболяване на дебелото черво (болест на
Crohn, улцерозен колит);
б) фамилна анамнеза (наличие на: роднина от първо коляно или двама от
второ коляно) за злокачествено новообразувание на ректосигмоидалната
област;
в) неполипоидни синдроми: синдром на Lynch и наследствен неполипозен
колоректален карцином - HNPCC;
г) полипоза на дебелото черво;
д) с цьолиакия.
3.4. За злокачествено новообразувание на простатата:
а) фамилна анамнеза при мъже над 45 г., чиито баща или майка са с
доказани злокачествени новообразувания на простатата или гърдата;
б) фамилна анамнеза при мъже над 45 г., с повече от един мъжки
родственик по пряка линия (баща, брат/братя, син/синове), имащи доказан
простатен карцином; рискът нараства при диагностициране на карцинома в
по-млада възраст;
в) адреногенитални разстройства;
г) анамнеза за лечение с хормонални препарати;
д) анамнеза за простатни заболявания, изследвания и биопсии;
е) нарастваща динамика в резултати от изследвания на PSA след
45-годишна възраст.
 
 
 
                            Приложение № 2
 
 
 
 
към чл. 5 ал. 1
(Изм. - ДВ, бр. 102 от 2005 г.,
в сила от 1.01.2006 г.,
изм. и доп., бр. 101 от 2010 г.,
доп., бр. 100 от 2012 г.,
в сила от 1.01.2013 г.)

Профилактични прегледи при нормална бременност, бременност с риск и родилки, които са здравноосигурени
(Загл. доп. – ДВ, бр. 100 от 2012 г., в сила от 1.01.2013 г.)

 

 

Обем на прегледа и изследванията

Честота на прегледите според срока на бременността

Допълнителни консултации и изследвания

 

 

 

Нормална бременност

анамнеза за рискови фактори (възраст, придружаващи заболявания, усложнения на предишни бременности, вредни навици, професионални, други), определяне на вероятния термин на раждане/ВТР

при първо посещение

 

 

 

При всяко заболяване, възникнало в хода на бременността, се извършва консултация със съответния специалист

артериално кръвно налягане антропометрия (ръст, телесна маса, външна пелвиметрия)

в I триместър — един път;
по един път във всеки следващ лунарен месец;
в IХ и Х — по два пъти

гинекологичен статус

един път — при първо
посещение;
един път—в IVлун. месец;
в следващите — по преценка

сърдечна дейност на плода (ДСТ)

от V лун. месец—по един път
във всеки лунарен месец;
в IХ и Х — по два пъти

Клинична лаборатория

хемоглобин, еритроцити, хемато­крит, левкоцити,СУЕ, MCV, MCH, кръвна захар, урина – седимент,  уробилиноген, кетони (до м.л. III)

един път при първо посещение по един път – в V и VIII лун. месец

Определяне на кръвна група и Rh фактор

един път — в I триместър (или при първо посещение)

онкопрофилактична цитонамазка
изследване за сифилис
изследване за хепатит В (НвS Ag)
изследване за HIV (при съгласие)

един път при първо
посещение

Влагалищен секрет за микробиологично
изследване

един път при първо
посещение;
един път в IХ лун. месец

Акушерска ехография

един път — в I триместър;
един път от 16—20 гест. седмица

 

Бременност с риск

 

 

Обем на прегледа и изследванията

Честота на прегледите според срока на бременността

Допълнителни консултации и изследвания

 

възраст над 35 г.

Същия като при
нормална бременност

Същата като при нормална бременност

Пренатална диагноза съвместно от акушер-гинеколог и генетик
— две допълнителни ехографии през бременността;
— серумен скрининг за алфа-фетопротеин и свободен бета-ЧХГ от 15—19 г.с. за оценка на риск от синдром на Даун и дефекти на невралната тръба

 

възраст под 20 г.

Същия като при нормална бременност

Същата като при нормална бременност

Изследване за хламидия
Една допълнителна ехография от 28—32 г.с.

 

Кръвногрупова несъвместимост с биологичния баща (по АБО или Резус)

Същия като при нормална бременност

Същата като при нормална бременност

Изследване на антитела в следните срокове:
От 9—12 г.с. — на бременни с предшестващи спонтанни аборти, мъртвораждания, раждания на деца с хемолитична болест на новороденото поради изоимунизация, в случаи на установени антитела при предш. бременности, при предстоящи инвазивни пренатални изсл.;
От 17—20 г.с. — на бременни с необр. акуш. анамнеза и отр. Резус фактор;
— от 26—28 г.с. — на брем. с отр. Резус фактор, на които при първото изследване не са открити антитела;
— една доп. ехография от 28—32 г.с.
Бременни с риск от
развитие на диабет
— предишно раждане на едър плод
— предш. мъртво раждане
— семейна обремененост с диабет
— предх. нарушение на въглех. толеранс
— раждане на дете с аномалии
— наличие на глюкозурия
— възраст над 25 г.
— повишена кр. захар над 6,5 ммол/л

Същия като при нормална бременност

Същата като при нормална бременност

Консултация с ендокринолог ОГТТ (орален глюкозо-толерантен тест):
— при първо посещение—1 път
— от 24—28 г.с. при необременени — 1 път
— в 28 г.с. при обременени Ехография от 28—32 г.с.


Бременност с друг риск:
произтичащ от външни фактори (обезитас, недохранване, фамилна обремененост, обременена акушерска анамнеза, проблеми от социално естество и др.) други външни фактори (йонизиращи лъчи, вибрации, медикаменти, контакт с причинители на инф. забол., тежка работа и др.)

Същия като при нормална бременност

Същата като при нормална бременност

Допълнителна ехография в 28—32 г.с.
Консултация със съответни специалисти според риска;
Изследване за токсоплазмоза — при жени със спонтанни аборти и мъртвораждания при първо посещение;
Серологично изследване за рубеола — при данни за контакт с рубеола по време на бременността (до м.л. VII)


 

Вид и честота на профилактичните прегледи и изследвания при родилки

 

Период

Вид на профилактичния преглед и изследванията

Честота

 

до 42-ия ден
след раждането

оценка на психичен статус, измерване на АН, проследяване на инволуцията на матката и кървене от гениталиите, мануално изследване на млечни жлези, проследяване на лактацията, промоция на кърменето

два пъти: до 7-ия ден и след 30-ия ден след раждането
изследване на хемоглобин, хематокрит, диференциално броене, СУЕ, албумин и седимент в урина

еднократно

 

 

Забележка. Всеки профилактичен преглед включва анамнеза и подробен обективен статус.

 

 
 
 
 
   *Забележки:
(Нови - ДВ, бр. 101 от 2010 г.)
 
 
 
 
   1. Изследването за определяне на кръвна група и Rh фактор не се
назначава, ако такива вече са определени по друг повод. В този случай
кръвната група и Rh факторът се вписват в Картата за профилактика на
бременността по приложение № 3 въз основа на данните от документа, в
който са определени.
 
 
 
 
   2. Изследване за заразеност с ХИВ се извършва след изразено информирано
съгласие от бременната по реда на чл. 87 и сл. от Закона за здравето.
Бременната може по всяко време да откаже изследване за заразеност с
ХИВ. Отказът се удостоверява в медицинската документация с подпис на
лицето. На бременни жени, отказали изследване на ХИВ, периодично се
предлага изследване за заразеност с ХИВ. Изследване за заразеност с ХИВ
се извършва при спазването на изискванията на Наредба № 47 от 2009 г. за условията и реда за изследване, съобщаване и отчет на заразеност с вируса на синдрома на придобитата имунна недостатъчност (ДВ, бр. 103 от
2009 г.).
 
 
 
                             Приложение № 3
 
 
 
 
                            към чл. 5, ал. 5 

 
 
 
                          Приложение № 4
 
 
 
 
към чл. 12, ал. 1
(Доп. - ДВ, бр. 60 от 2009 г.,
в сила от 1.01.2010 г.,
изм., бр. 101 от 2010 г.,
бр. 100 от 2012 г.,
в сила от 1.01.2013 г.)


Списък на заболяванията, при които децата подлежат на диспансеризация

 

Рубрика по МКБ

Код по МКБ10

Заболяване

Други салмонелозни инфекции

А02.0

Салмонелозен ентерит

Амебиаза

А06.1

Хронична чревна амебиаза

А06.2

Амебен недизентериен колит

Други протозойни чревни болести

А07.1

Жиардиаза [ламблиаза]

А07.8

Други уточнени протозойни чревни болести

Туберкулоза на дихателните органи, потвърдена бактериологично и хистологично

А15.0

Туберкулоза на белите дробове, потвърдена бактериоскопично с наличие или отсъствие на културелен растеж

А15.1

Туберкулоза на белите дробове, потвърдена само с културелен растеж

А15.2

Туберкулоза на белите дробове, потвърдена хистологично

А15.3

Туберкулоза на белите дробове, потвърдена с неуточнени методи

А15.4

Туберкулоза на интраторакалните лимфни възли, потвърдена бактериологично и хистологично

А15.5

Туберкулоза на ларинкса, трахеята и бронхите, потвърдена бактериологично и хистологично

А15.6

Туберкулоза на ларинкса, трахеята и бронхите, потвърдена бактериологично и хистологично

А15.7

Първична туберкулоза на дихателните органи, потвърдена бактериологично и хистологично

А15.8

Туберкулоза на други дихателни органи, потвърдена бактериологично и хистологично

А15.8

Туберкулоза на други дихателни органи, потвърдена

Туберкулоза на дихателните органи, непотвърдена бактериологично или хистологично

А16.0

Туберкулоза на белите дробове с отрицателни бактериологични и хистологични изследвания

А16.1

Туберкулоза на белите дробове без провеждане на бактериологични и хистологични изследвания

А16.3

Туберкулоза на интраторакалните лимфни възли, без указание за бактериологично или хистологично потвърждаване

А16.4

Туберкулоза на ларинкса, трахеята и бронхите, без указание за бактериологично или хистологично потвърждаване

А16.5

Туберкулозен плеврит, без указание за бактериологично или хистологично потвърждаване

А16.7

Първична туберкулоза на дихателните органи, без указание за бактериологично или хистологично потвърждаване

А16.8

Туберкулоза на други дихателни органи, без указание за бактериологично или хистологично потвърждаване

Туберкулоза на нервната система

А17.1

Менингеална туберкулома (G07*)

Туберкулоза на други органи

А18.0

Туберкулоза на костите и ставите

А18.1

Туберкулоза на пикочо-половите органи

А18.2

Туберкулозна периферна лимфоаденопатия

А18.3

Туберкулоза на червата, перитонеума и мезентериалните лимфни възли

А18.4

Туберкулоза на кожата и подкожната тъкан

А18.5

Туберкулоза на окото

Милиарна туберкулоза

А19.8

Други форми на милиарна туберкулоза

Вроден сифилис

А50.0

Ранен вроден сифилис със симптоми

А50.1

Ранен вроден латентен сифилис

А50.2

Ранен вроден сифилис, неуточнен

А50.3

Късно вродено сифилитично увреждане на очите

А50.4

Късно вроден невросифилис [ювенилен невросифилис]

Ранен сифилис

А51.0

Първичен сифилис на половите органи

А51.1

Първичен сифилис на ануса

А51.2

Първичен сифилис с други локализации

А51.3

Вторичен сифилис на кожата и лигавиците

А51.4

Други форми на вторичен сифилис

А51.5

Ранен латентен сифилис, неуточнен

А51.9

Ранен латентен сифилис

Късен сифилис

А52.0 І98.0
А52.0 І79.0
А52.0 І39.1
А52.0 І79.1
А52.0 І68.1
А52.0 І39.8
А52.0 І41.0
А52.0 І32.0 А52.0  І39.3

Сифилис на сърдечно-съдовата система: Сифилис на сърдечно-съдовата система БДУ. Сифилистична аневризма на аортата. Сифилистичен аортен дефект. Сифилистичен аортит. Сифилистичен церебрален артериит. Сифилистичен ендокардит БДУ. Сифилистичен миокардит. Сифилистичен перикардит. Сифилистична дихателна недостатъчност

А52.1 М14.6 А52.1 Н94.0 А52.1 G05.0 А52.1 G01
 А52.1 Н48.0 А52.1 G63.0 А52.1 Н48.1 А52.1 G22

Невросифилис със симптоми: Артропатия на Charcot. Късен сифилистичен неврит на слуховия нерв. Късен сифилистичен енцефалит. Късен сифилистичен менингит. Късна сифилистична атрофия на зрителния нерв. Късна сифилистична полиневропатия. Късен сифилистичен ретробулбарен неврит. Сифилистичен паркинсонизъм

A52.2

Асимптоматичен невросифилис

A52.3

Невросифилис, неуточнен

А52.7 N08.8 А52.7 M73.3 А52.7 H32.0 А52.7 H19.0 А52.7 N74.2 А52.7 L99.8 А52.7 H58.8 А52.7 K67.2 А52.7 М90.2 А52.7 K77.0 А52.7 J99.8 А52.7 М63.0 А52.7  М68.0

Други симптоми на късен сифилис: Гломерулонефрит при сифилис. Късен сифилистичен бурсит. Късен сифилистичен хориоретинит. Късен сифилистичен еписклерит. Късно сифилистично възпаление на женските полови органи. Късна сифилистична левкодерма. Късна сифилистична офталмопатия НКД. Късен сифилистичен перитонит. Сифилис на кости. Сифилис на черен дроб. Сифилис на бял дроб. Сифилис на мускули. Синовиален сифилис.

A52.8

Късен латентен сифилис

A52.9

Късен сифилис, неуточнен

Други и неуточнени форми на сифилис

A53.0

Латентен сифилис, неуточнен като ранен или късен

A53.9

Сифилис, неуточнен

Хроничен вирусен хепатит

В18.1

Хроничен вирусен хепатит В без делта-агент

В18.8

Друг хроничен вирусен хепатит

Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит [HIV], неуточнен

В24

Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит [HIV], неуточнен

Малария, предизвикана от Plasmodium vivax

B51.0

Малария, предизвикана от Plasmodium vivax с руптура на слезката

B51.8

Малария, предизвикана от Plasmodium vivax с други усложнения

B51.9

Малария, предизвикана от Plasmodium vivax без усложнения

Малария, предизвикана от Plasmodium malariae

B52.0

Малария, предизвикана от Plasmodium malariaе с нефропатия

B52.8

Малария, предизвикана от Plasmodium malariae с други усложнения

B52.9

Малария, предизвикана от Plasmodium malariae без усложнения

Други видове паразитологично потвърдена малария

В53.0

Малария, предизвикана от Plasmodium ovale

Лайшманиоза

В55.0

Висцерална лайшманиоза (кала-азар)

Ехинококоза

B67.0

Инвазия на черния дроб, предизвикана от Еchinococcus granulosus

B67.1

Инвазия на белия дроб, предизвикана от Echinococcus granulosus

B67.3

Инвазия с друга локализация и множествена ехинококоза, предизвикана от Echinococcus granulosus

B67.4

Инвазия, предизвикана от Echinococcus granulosus, неуточнена

Трихинелоза

В75

Трихинелоза

Аскаридоза

B77.0

Аскаридоза с чревни усложнения

B77.8

Аскаридоза с други усложнения

Ентеробиоза

В80

Ентеробиоза

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА УСТНАТА

C00.0

Външна повърхност на горна устна

С00.1

Външна повърхност на долна устна

С00.3

Горна устна, вътрешна повърхност

С00.4

Долна устна, вътрешна повърхност

С00.5

Устна, неуточнена, вътрешна повърхност

С00.6

Комисура на устните

С00.9

Устна, неуточнена част

Злокачествено новообразувание на основата на езика

С01

Злокачествено новообразувание на основата на езика

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЧАСТИ НА ЕЗИКА

С02.0

Горна повърхност на езика

С02.1

Странични ръбове на езика

С02.2

Долна повърхност на езика

С02.3

Предните две трети на езика, неуточнена част

С02.4

Езикова сливица

С02.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на езика

С02.9

Език, неуточнена част

Злокачествено новообразувание на венците

С03.0

Горен венец

С03.1

Долен венец

С03.9

Венец, неуточнен

Злокачествено новообразувание на пода на устната кухина

С04.0

Предна част на пода на устната кухина

С04.1

Странична част на пода на устната кухина

С04.9

Под на устната кухина, неуточнена част

Злокачествено новообразувание на небцето

С05.0

Твърдо небце

С05.1

Меко небце

С05.2

Увула

С05.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на небцето

С05.9

Небце, неуточнено

Злокачествено новообразувание на други и неуточнени части на устната кухина

С06.0

Лигавица на бузите

С06.1

Преддверие на устната кухина

С06.2

Ретромоларна област

С06.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на други и неуточнени части на устната кухина

С06.9

Устна кухина, неуточнена част

Злокачествено новообразувание на околоушната слюнчена жлеза (паротис)

С07

Злокачествено новообразувание на околоушната слюнчена жлеза (паротис)

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУГА И НЕУТОЧНЕНА ЧАСТ НА ГОЛЕМИТЕ СЛЮНЧЕНИ ЖЛЕЗИ

С08.0

Подчелюстна жлеза (субмандибуларна)

С08.1

Подезична жлеза (сублингвална)

С08.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на големите слюнчени жлези

С08.9

Голяма слюнчена жлеза, неуточнена част

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА СЛИВИЦАТА (ТОНЗИЛА)

С09.0

Тонзиларна ямка

С09.1

Тонзиларна дъга

С09.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на тонзилата

С09.9

Тонзила, неуточнена

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ОРОФАРИНКСА (МЕЗОФАРИНКС)

С10.0

Валекула

С10.1

Предна повърхност на епиглотиса

С10.2

Странична стена на орофаринкса

С10.3

Задна стена на орофаринкса

С10.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на орофаринкса

С10.9

Орофаринкс, неуточнен

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА НОСОГЛЪТКАТА (НАЗОФАРИНКС)

С11.0

Горна стена на назофаринкса

С11.1

Задна стена на назофаринкса

С11.2

Странична стена на назофаринкса

С11.3

Предна стена на назофаринкса

С11.9

Назофаринкс, неуточнен

Злокачествено новообразувание на пириформения синус

С12

Злокачествено новообразувание на пириформения синус

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ХИПОФАРИНКСА

С13.0

Посткрикоидна област

С13.1

Ариепиглотична гънка, обърната към хипофаринкса

С13.2

Задна стена на хипофаринкса

С13.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на хипофаринкса

С13.9

Хипофаринкс, неуточнен

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ С ДРУГИ И НЕТОЧНО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ НА УСТНИТЕ, УСТНАТА КУХИНА И ФАРИНКСА

С14.0

Фаринкс, неуточнен

С14.2

Пръстен на Waldeyer (тонзиларен)

С14.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на устните, устната кухина и фаринкса

Злокачествено новообразувание на хранопровода

С15.0

Шийната част на хранопровода

С15.1

Гръдната част на хранопровода

С15.2

Коремната част на хранопровода

С15.3

Горната третина на хранопровода

С15.4

Средната третина на хранопровода

С15.5

Долната третина на хранопровода

С15.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на хранопровода

С15.9

Хранопровод, неуточнена част

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА СТОМАХА

С16.0

Кардия

С16.1

Дъно на стомаха

С16.2

Тяло на стомаха

С16.3

Антрум на пилора

С16.4

Пилор

С16.5

Малка кривина на стомаха, неуточнена част

С16.6

Голяма кривина на стомаха, неуточнена част

С16.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на стомаха

С16.9

Стомах, неуточнена локализация

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ТЪНКИТЕ ЧЕРВА

С17.0

Дванадесетопръстник

С17.1

Йеюнум

С17.2

Илеум

С17.3

Дивертикул на Meckel

С17.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на тънките черва

С17.9

Тънки черва, неуточнена част

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО (КОЛОН)

С18.0

Цекум

С18.1

Апендикс

С18.2

Колон асценденс

С18.3

Флексура хепатика

С18.4

Колон трансверзум

С18.5

Флексура лиеналис

С18.6

Колон десценденс

С18.7

Колон сигмоидеум

С18.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на дебелото черво

С18.9

Дебело черво, неуточнена част

Злокачествено новообразувание на ректосигмоидната област

С19

Злокачествено новообразувание на ректосигмоидната област

Злокачествено новообразувание на правото черво (ректум)

С20

Злокачествено новообразувание на правото черво (ректум)

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА АНУСА И АНАЛНИЯ КАНАЛ

С21.0

Анус, неуточнена част

С21.1

Анален канал

С21.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на ректума, ануса и аналния канал

Злокачествено новообразувание на черния дроб и интрахепаталните жлъчни пътища

С22.0

Карцином на черния дроб, първичен

С22.1

Карцином на интрахепатални жлъчни пътища

С22.2

Хепатобластом

С22.3

Ангиосарком на черния дроб

С22.4

Други саркоми на черния дроб

С22.7

Други уточнени карциноми на черния дроб

С22.9

Злокачествено новообразувание на черния дроб, неуточнено

Злокачествено новообразувание на жлъчния мехур

С23

Злокачествено новообразувание на жлъчния мехур

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЧАСТИ НА ЖЛЪЧНИТЕ ПЪТИЩА

С24.0

Екстрахепатални жлъчни канали

С24.1

Ампула на Vater

С24.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на жлъчните пътища

Злокачествено новообразувание на панкреаса

С25.0

Глава на панкреаса

С25.1

Тяло на панкреаса

С25.2

Опашка на панкреаса

С25.3

Панкреатичен канал

С25.4

Ендокринна част на панкреаса

С25.7

Други части на панкреаса

С25.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на панкреаса

С25.9

Злокачествено новообразувание на панкреаса, неуточнено

Злокачествено новообразувание на храносмилателните органи с друга и неточно определена локализация

С26.0

Чревен тракт, неуточнена част

С26.1

Далак

С26.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на храносмилателната система

С26.9

Неточно обозначени локализации на храносмилателната система

Злокачествено новообразувание на носната кухина и средното ухо

С30.0

Носна кухина

С30.1

Средно ухо

Злокачествено новообразувание на синусите

С31.0

Максиларен синус

С31.1

Етмоидален синус

С31.2

Фронтален синус

С31.3

Сфеноидален синус

С31.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на синусите

С31.9

Злокачествено новообразувание на синуси, неуточнено

Злокачествено новообразувание на ларинкса

С32.0

Глотис

С32.1

Супраглотис

С32.2

Субглотис

С32.3

Ларингеален хрущял

С32.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на ларинкса

С32.9

Злокачествено новообразувание на ларинкса, неуточнено

Злокачествено новообразувание на трахеята

С33

Злокачествено новообразувание на трахеята

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА БРОНХИТЕ И БЕЛИЯ ДРОБ

С34.0

Главни бронхи

С34.1

Горен лоб, бронх или бял дроб

С34.2

Среден лоб, бронх или бял дроб

С34.3

Долен лоб, бронх или бял дроб

С34.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на бронха или белия дроб

С34.9

Бронх или бял дроб, с неуточнена локализация

Злокачествено новообразувание на тимуса

С37

Злокачествено новообразувание на тимуса

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА СЪРЦЕТО, МЕДИАСТИНУМА И ПЛЕВРАТА

С38.0

Сърце

С38.1

Преден медиастинум

С38.2

Заден медиастинум

С38.3

Медиастинум, неуточнена част

С38.4

Плевра

С38.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на сърцето, медиастинума и плеврата

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ С ДРУГИ И НЕТОЧНО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ НА ДИХАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ И ГРЪДНИЯ КОШ

С39.0

Горни дихателни пътища, неуточнена част

С39.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на дихателната система и гръдния кош

С39.9

Неточно определени локализации на дихателната система

Злокачествено новообразувание на костите и ставните хрущяли на крайниците

С40.0

Лопатка (скапула) и дълги кости на горен крайник

С40.1

Къси кости на горния крайник

С40.2

Дълги кости на долен крайник

С40.3

Къси кости на долен крайник

С40.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на костите и ставните хрущяли на крайниците

С40.9

Кости и ставни хрущяли на крайниците, с неуточнена локализация

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА КОСТИТЕ И СТАВНИТЕ ХРУЩЯЛИ С ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ

С41.0

Кости на черепа и лицето

С41.1

Долна челюст (мандибула)

С41.2

Гръбначен стълб

С41.3

Ребра, гръдна кост и ключица

С41.4

Кости на таза, сакрума и опашката

С41.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на костите и ставните хрущяли

С41.9

Злокачествено новообразувание на кости и ставни хрущяли, неуточнено

Злокачествен меланом на кожата

С43.0

Злокачествен меланом на устната

С43.1

Злокачествен меланом на клепача, включително и ъгъла на клепачната цепка

С43.2

Злокачествен меланом на ухото и външния слухов канал

С43.3

Злокачествен меланом на други и неуточнени части на лицето

С43.4

Злокачествен меланом на окосмената част на главата и шията

С43.5

Злокачествен меланом на тялото

С43.6

Злокачествен меланом на горен крайник, включително областта на раменния пояс

С43.7

Злокачествен меланом на долен крайник, включително тазобедрената област

С43.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на злокачествения меланом на кожата

С43.9

Злокачествен меланом на кожата, неуточнен

Други злокачествени новообразувания на кожата

С44.0

Кожа на устните

С44.1

Кожа на клепачи, включително ъглите на клепачните цепки

С44.2

Кожа на ухото и външния слухов канал

С44.3

Кожа на други и неуточнени части на лицето

С44.4

Кожа на окосмената част на главата и шията

С44.5

Кожа на тялото

С44.6

Кожа на горен крайник, включително областта на раменния пояс

С44.7

Кожа на долен крайник, включително тазобедрената област

С44.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на кожата

С44.9

Злокачествено новообразувание на кожата, с неуточнена локализация

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА РЕТРОПЕРИТОНЕУМА И ПЕРИТОНЕУМА

С48.0

Ретроперитонеум

С48.1

Уточнена част на перитонеума

С48.2

Перитонеум, неуточнена част

С48.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на ретроперитонеума и перитонеума

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА СЪЕДИНИТЕЛНАТА И ДРУГИТЕ МЕКИ
ТЪКАНИ

С49.0

Съединителна и меки тъкани на главата, лицето и шията

С49.1

Съединителна и меки тъкани на горен крайник, включително областта на раменния пояс

С49.2

Съединителна и меки тъкани на долен крайник, включително тазобедрената област

С49.3

Съединителна и меки тъкани на гръдния кош

С49.4

Съединителна и меки тъкани на корема

С49.5

Съединителна и меки тъкани на таза

С49.6

Съединителна и меки тъкани на тялото, с неуточнена локализация

С49.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на съединителната и меките тъкани

С49.9

Съединителна и меки тъкани, с неуточнена локализация

Злокачествено новообразувание на млечната жлеза

С50.0

Мамила и ареола

С50.1

Централна част на млечната жлеза

С50.2

Горен вътрешен квадрант на млечната жлеза

С50.3

Долен вътрешен квадрант на млечната жлеза

С50.4

Горен външен квадрант на млечната жлеза

С50.5

Долен външен квадрант на млечната жлеза

С50.6

Аксиларно удължение на млечната жлеза

С50.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на млечната жлеза

С50.9

Млечна жлеза, неуточнена част

Злокачествено новообразувание на вулвата

С51.0

Голяма срамна устна (лабия)

С51.1

Малка срамна устна

С51.2

Клитор

С51.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на вулвата

С51.9

Вулва, неуточнена част

Злокачествено новообразувание на влагалището (вагината)

С52

Злокачествено новообразувание на влагалището (вагината)

Злокачествено новообразувание на шийката на матката

С53.0

Ендоцервикс

С53.1

Екзоцервикс

С53.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на шийката на матката

С53.9

Шийка на матката, неуточнена част

Злокачествено новообразувание на тялото на матката

С54.0

Истмус на матката

С54.1

Ендометриум

С54.2

Миометриум

С54.3

Дъно (фундус) на матката

С54.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на тялото на матката

С54.9

Тяло на матката, с неуточнена локализация

Злокачествено новообразувание на матката с неуточнена локализация

С55

Злокачествено новообразувание на матката с неуточнена локализация

Злокачествено новообразувание на яйчника

С56

Злокачествено новообразувание на яйчника

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЧАСТИ НА ЖЕНСКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ

С57.0

Фалопиева тръба

С57.1

Широка връзка

С57.2

Кръгла връзка

С57.3

Параметриум

С57.4

Придатъци на матката, неуточнени

С57.7

Други уточнени части на женските полови органи

С57.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на женските полови органи

С57.9

Женски полови органи, с неуточнена локализация

Злокачествено новообразувание на плацентата

С58

Злокачествено новообразувание на плацентата

Злокачествено новообразувание на пениса

С60.0

Препуциум

С60.1

Гланс пенис

С60.2

Тяло на пениса

С60.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на пениса

С60.9

Пенис, с неуточнена локализация

Злокачествено новообразувание на тестиса

С62.0

Недесцендирал тестис

С62.1

Десцендирал тестис

С62.9

Злокачествено новообразувание на тестис, неуточнено

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЧАСТИ НА МЪЖКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ

С63.0

Епидидим

С63.1

Семенна връв

С63.2

Скротум

С63.7

Други уточнени части на мъжките полови органи

С63.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на мъжките полови органи

С63.9

Мъжки полови органи, с неуточнена локализация

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА БЪБРЕКА, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА БЪБРЕЧНОТО ЛЕГЕНЧЕ

С64

Злокачествено новообразувание на бъбрека, с изключение на бъбречното легенче

Злокачествено новообразувание на бъбречното легенче

С65

Злокачествено новообразувание на бъбречното легенче

Злокачествено новообразувание на уретера

С66

Злокачествено новообразувание на уретера

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ПИКОЧНИЯ МЕХУР

С67.0

Триъгълник на пикочния мехур

С67.1

Купол на пикочния мехур

С67.2

Латерална стена на пикочния мехур

С67.3

Предна стена на пикочния мехур

С67.4

Задна стена на пикочния мехур

С67.5

Шийка на пикочния мехур

С67.6

Отвор на уретера (орифициума)

С67.7

Урахус

С67.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на пикочния мехур

Злокачествено новообразувание на други и неуточнени части на пикочните органи

С68.0

Уретра

С68.1

Парауретрални жлези

С68.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на пикочните органи

С68.9

Злокачествено новообразувание на пикочни органи, неуточнено

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ОКОТО И НЕГОВИТЕ ПРИДАТЪЦИ

С69.0

Конюнктива

С69.1

Роговица

С69.2

Ретина

С69.3

Хороидея

С69.4

Цилиарно тяло

С69.5

Слъзна жлеза и канали

С69.6

Орбита

С69.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на окото и неговите придатъци

С69.9

Око, неуточнена част

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА МОЗЪЧНИТЕ ОБВИВКИ (МЕНИНГИ)

С70.0

Церебрални менинги

С70.1

Спинални менинги

С70.9

Злокачествено новообразувание на менинги, неуточнено

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ГЛАВНИЯ МОЗЪК

С71.0

Главен мозък, с изключение на дяловете (лобове) и стомахчетата (вентрикули)

С71.1

Фронтален лоб

С71.2

Темпорален лоб

С71.3

Париетален лоб

С71.4

Окципитален лоб

С71.5

Мозъчно стомахче

С71.6

Малък мозък

С71.7

Мозъчен ствол

С71.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на главния мозък

С71.9

Главен мозък, с неуточнена локализация

Злокачествено новообразувание на гръбначния мозък, черепно-мозъчните нерви и други части на централната нервна система

С72.0

Гръбначен мозък

С72.1

Конска опашка (кауда еквина)

С72.2

Обонятелен нерв (олфакторен)

С72.3

Зрителен нерв

С72.4

Слухов нерв

С72.5

Други и неуточнени черепномозъчни нерви

С72.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на главния мозък и другите части на централната нервна система

С72.9

Централна нервна система, уточнена част

Злокачествено новообразувание на щитовидната жлеза

С73

Злокачествено новообразувание на щитовидната жлеза

Злокачествено новообразувание на надбъбречната жлеза

С74.0

Кора (кортекс) на надбъбречната жлеза

С74.1

Медула на надбъбречната жлеза

С74.9

Надбъбречна жлеза, неуточнена част

Злокачествено новообразувание на други ендокринни жлези и сродни структури

С75.0

Паращитовидна жлеза

С75.1

Хипофиза

С75.2

Краниофарингеален канал

С75.3

Епифизна (пинеална) жлеза

С75.4

Каротидни телца

С75.5

Аортно телце и други параганглии

С75.8

Лезия на повече от една ендокринна жлеза, неуточнена

С75.9

Злокачествено новообразувание на ендокринна жлеза, неуточнено

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ С ДРУГИ И НЕТОЧНО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ

С76.0

Глава, лице и шия

С76.1

Гръден кош

С76.2

Корем

С76.3

Таз

С76.4

Горен крайник

С76.5

Долен крайник

С76.7

Други неточно определени локализации

С76.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на други и неточно определени локализации

ВТОРИЧНО И НЕУТОЧНЕНО ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ЛИМФНИТЕ ВЪЗЛИ

С77.0

Лимфни възли на главата, лицето и шията

С77.1

Интраторакални лимфни възли

С77.2

Интра-абдоминални лимфни възли

С77.3

Лимфни възли на подмишницата и горния крайник

С77.4

Лимфни възли на ингвиналната област и долния крайник

С77.5

Лимфни възли на таза

С77.8

Лимфни възли с множествена локализация

С77.9

Лимфни възли с неуточнена локализация

Вторично злокачествено новообразувание на дихателната и храносмилателната система

С78.0

Вторично злокачествено новообразувание на белия дроб

С78.1

Вторично злокачествено новообразувание на медиастинума

С78.2

Вторично злокачествено новообразувание на плеврата

С78.3

Вторично злокачествено новообразувание на други и неуточнени дихателни органи

С78.4

Вторично злокачествено новообразувание на тънките черва

С78.5

Вторично злокачествено новообразувание на дебелото черво и ректума

С78.6

Вторично злокачествено новообразувание на ретроперитонеума и перитонеума

С78.7

Вторично злокачествено новообразувание на черния дроб

С78.8

Вторично злокачествено новообразувание на други и неуточнени храносмилателни органи

Вторично злокачествено новообразувание с други локализации

С79.0

Вторично злокачествено новообразувание на бъбрека и бъбречното легенче

С79.1

Вторично злокачествено новообразувание на пикочния мехур, други и неуточнени пикочни органи

С79.2

Вторично злокачествено новообразувание на кожата

С79.3

Вторично злокачествено новообразувание на главния мозък и мозъчните обвивки

С79.4

Вторично злокачествено новообразувание на други и неуточнени части на нервната система

С79.5

Вторично злокачествено новообразувание на кости и костен мозък

С79.6

Вторично злокачествено новообразувание на яйчник

С79.7

Вторично злокачествено новообразувание на надбъбречната жлеза

С79.8

Вторично злокачествено новообразувание с други уточнени локализации

Злокачествено новообразувание с неуточнена локализация

C80

Злокачествено новообразувание с неуточнена локализация

Болест на Hodgkin

С81.0

Лимфоцитно преобладаване

С81.1

Нодуларна склероза

С81.2

Смесен целуларитет

С81.3

Лифмоцитно изчерпване

С81.7

Друга болест на Hodgkin

С81.9

Болест на Hodgkin, неуточнена

Фоликуларен (нодуларен) нехочкинов лимфом

C82.0

Дребноклетъчен с назъбени ядра, фоликуларен

C82.1

Смесен, дребноклетъчен с назъбени ядра и едроклетъчен, фоликуларен

C82.2

Едроклетъчен, фоликуларен

C82.7

Други видове на фоликуларен нехочкинов лимфом

С82.9

Фоликуларен нехочкинов лимфом, неуточнен

Дифузен нехочкинов лимфом

C83.0

Дребноклетъчен (дифузен)

C83.1

Дребноклетъчен с назъбени ядра (дифузен)

C83.2

Смесен, дребноклетъчен и едроклетъчен (дифузен)

С83.3

Едроклетъчен (дифузен)

C83.4

Имунобластен (дифузен)

C83.5

Лимфобластен (дифузен)

C83.6

Недиференциран (дифузен)

С83.7

Тумор на Burkitt

С83.8

Други видове дифузен нехочкинов лимфом

C83.9

Дифузен нехочкинов лимфом, неуточнен

Периферни и кожни Т-клетъчни лимфоми

С84.0

Mycosis fungoides

С84.1

Болест на Sezary

C84.2

Т-зонов лимфом

C84.3

Лимфоепителоиден лимфом

C84.4

Периферен Т-клетъчен лимфом

C84.5

Други и неуточнени Т-клетъчни лимфоми

ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ТИПОВЕ НА НЕХОЧКИНОВ ЛИМФОМ

С85.0

Лимфосарком

C85.1

В-клетъчен лимфом, неуточнен

С85.7

Други уточнени типове на нехочкинов лимфом

С85.9

Нехочкинов лимфом, неуточнен

Злокачествени имунопролиферативни болести

C88.0

Макроглобулинемия на Waldenstrom

C88.1

Болест на алфа-тежките вериги

C88.2

Болест на гама-тежките вериги

C88.3

Имунопролиферативна болест на тънките черва

C88.7

Други злокачествени имунопролиферативни болести

С88.9

Злокачествени имунопролиферативни болести, неуточнени

МНОЖЕСТВЕН МИЕЛОМ И ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ ПЛАЗМОКЛЕТЪЧНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ

С90.0

Множествен миелом

С90.1

Плазмоклетъчна левкемия

C90.2

Плазмоцитом, екстрамедуларен

Лимфоидна левкемия

C91.0

Остра лимфобластна левкемия

С91.1

Хронична лимфоцитна левкемия

C91.2

Подостра лимфоцитна левкемия

C91.3

Пролимфоцитна левкемия

С91.4

Косматоклетъчна левкемия

C91.5

Т-клетъчна левкемия при възрастни

C91.7

Друга лимфоидна левкемия

С91.9

Лимфоидна левкемия, неуточнена

Миелоидна левкемия

C92.0

Остра миелоидна левкемия

С92.1

Хронична миелоидна левкемия

C92.2

Подостра миелоидна левкемия

С92.3

Миелоиден сарком

C92.4

Остра промиелоцитна левкемия

C92.5

Остра миеломоноцитна левкемия

C92.7

Друга миелоидна левкемия

С92.9

Миелоидна левкемия, неуточнена

Моноцитна левкемия

C93.0

Остра моноцитна левкемия

С93.1

Хронична моноцитна левкемия

C93.2

Подостра моноцитна левкемия

C93.7

Друга моноцитна левкемия

С93.9

Моноцитна левкемия, неуточнена

Други левкемии с уточнен клетъчен вид

C94.0

Остра еритремия и еритролевкемия

С94.1

Хронична еритремия

С94.2

Остра мегакариобластна левкемия

C94.3

Мастоклетъчна левкемия

C94.4

Остра панмиелоза

C94.5

Остра миелофиброза

C94.7

Друга уточнена левкемия

Левкемия с неуточнен клетъчен тип

C95.0

Остра левкемия с неуточнен клетъчен тип

С95.1

Хронична левкемия с неуточнен клетъчен тип

C95.2

Подостра левкемия с неуточнен клетъчен тип

C95.7

Друга левкемия с неуточнен клетъчен тип

С95.9

Левкемия, неуточнена

Други и неуточнени злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани

С96.0

Болест на Letterer – Sive

С96.1

Злокачествена хистиоцитоза

C96.3

Истински хистиоцитен лимфом

C96.7

Други уточнени злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани

С96.2

Злокачествен мастоклетъчен тумор

С96.9

Злокачествено новообразувание на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани, неуточнено

ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ СЪС САМОСТОЯТЕЛНИ (ПЪРВИЧНИ) МНОЖЕСТВЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ

C97

ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ СЪС САМОСТОЯТЕЛНИ (ПЪРВИЧНИ) МНОЖЕСТВЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ

КАРЦИНОМ IN SITU НА УСТНАТА КУХИНА, ХРАНОПРОВОДА И СТОМАХА

D00.0

Устни, устна кухина и фаринкс

D00.1

Хранопровод

D00.2

Стомах

КАРЦИНОМ IN SITU НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ХРАНОСМИЛАТЕЛНИ ОРГАНИ

D01.0

Колон

D01.1

Ректосигмоидална област

D01.2

Ректум

D01.3

Анус и анален канал

D01.4

Други и неуточнени части на червата

D01.5

Черен дроб, жлъчен мехур и жлъчни пътища

D01.7

Други уточнени храносмилателни органи

D01.9

Храносмилателен орган, неуточнен

КАРЦИНОМ IN SITU НА СРЕДНОТО УХО И ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА

D02.0

Ларинкс

D02.1

Трахея

D02.2

Бронх и бял дроб

D02.3

Други части на дихателната система

D02.4

Дихателна система, неуточнена част

МЕЛАНОМ IN SITU

D03.0

Меланом in situ на устни

D03.1

Меланом in situ на клепач, включително ръбовете му

D03.2

Меланом in situ на ухо и външен слухов канал

D03.3

Меланом in situ на други и неуточнени части на лицето

D03.4

Меланом in situ на окосмената част на главата и шията

D03.5

Меланом in situ на тялото

D03.6

Меланом in situ на горен крайник, включително раменния пояс

D03.7

Меланом in situ на долен крайник, включително тазобедрената област

D03.8

Меланом in situ с други локализации

D03.9

Меланом in situ, неуточнен

КАРЦИНОМ IN SITU НА КОЖАТА

D04.0

Кожа на устни

D04.1

Кожа на клепач, включително ръбовете му

D04.2

Кожа на ухото и външния слухов канал

D04.3

Кожа на други и неуточнени части на лицето

D04.4

Кожа на окосмената част на главата и шията

D04.5

Кожа на тялото

D04.6

Кожа на горен крайник, включително раменния пояс

D04.7

Кожа на долен крайник, включително тазобедрената област

D04.8

Кожа с други локализации

D04.9

Кожа, с неуточнена локализация

КАРЦИНОМ IN SITU НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА

D05.0

Лобуларен карцином in situ

D05.1

Интрадуктален карцином in situ

D05.7

Друг карцином in situ на млечната жлеза

D05.9

Карцином in situ на млечната жлеза, неуточнен

КАРЦИНОМ IN SITU НА ШИЙКАТА НА МАТКАТА

D06.0

Ендоцервикс

D06.1

Екзоцервикс

D06.7

Други части на шийката на матката

D06.9

Шийка на матката, неуточнена част

КАРЦИНОМ IN SITU НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ПОЛОВИ ОРГАНИ

D07.0

Ендометриум

D07.1

Вулва

D07.2

Влагалище

D07.3

Други и неуточнени женски полови органи

D07.4

Пенис

D07.5

Простата

D07.6

Други и неуточнени мъжки полови органи

КАРЦИНОМ IN SITU С ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ

D09.0

Пикочен мехур

D09.1

Други и неуточнени пикочни органи

D09.2

Око

D09.3

Щитовидна и други ендокринни жлези

D09.7

Карцином in situ с други уточнени локализации

D09.9

Карцином in situ, с неуточнена локализация

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА УСТНИТЕ, УСТНАТА КУХИНА И ФАРИНКСА

D10.0

Устни

D10.1

Език

D10.2

Под на устната кухина

D10.3

Други и неуточнени части на устната кухина

D10.4

Сливица (тонзила)

D10.5

Други части на орофаринкса

D10.6

Назофаринкс

D10.7

Хипофаринкс

D10.9

Фаринкс, неуточнен

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ГОЛЕМИТЕ СЛЮНЧЕНИ ЖЛЕЗИ

D11.0

Паротидна жлеза

D11.7

Други големи слюнчени жлези

D11.9

Голяма слюнчена жлеза, неуточнена част

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА КОЛОНА, РЕКТУМА, АНУСА И АНАЛНИЯ КАНАЛ

D12.0

Цекум

D12.1

Апендикс

D12.2

Възходяща част (асценденс) на колона

D12.3

Напречна част (трансверзум) на колона

D12.4

Низходяща част (десценденс) на колона

D12.5

Сигмоидална част на колона

D12.6

Колон, неуточнена част

D12.7

Ректосигмоидална област

D12.8

Ректум

D12.9

Анус и анален канал

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУГИ И НЕТОЧНО ОПРЕДЕЛЕНИ ЧАСТИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА

D13.0

Хранопровод

D13.1

Стомах

D13.2

Дванадесетопръстник (дуоденум)

D13.3

Други и неуточнени части на тънките черва

D13.4

Черен дроб

D13.5

Екстрахепатални жлъчни пътища

D13.6

Панкреас

D13.7

Ендокринна част на панкреаса

D13.9

Неточно определени локализации на храносмилателната система

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА СРЕДНОТО УХО И ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА

D14.0

Средно ухо, носна кухина и синуси

D14.1

Ларинкс

D14.2

Трахея

D14.3

Бронхи и бял дроб

D14.4

Дихателна система, с неуточнена локализация

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ОРГАНИ В ГРЪДНИЯ КОШ

D15.0

Тимус

D15.1

Сърце

D15.2

Медиастинум

D15.7

Други уточнени органи в гръдния кош

D15.9

Орган в гръдния кош, неуточнен

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА КОСТИТЕ И СТАВНИТЕ ХРУЩЯЛИ

D16.0

Скапула и дълги кости на горен крайник

D16.1

Къси кости на горен крайник

D16.2

Дълги кости на долен крайник

D16.3

Къси кости на долен крайник

D16.4

Кости на черепа и лицето

D16.5

Кост на долна челюст

D16.6

Гръбначен стълб

D16.7

Ребра, гръдна кост и ключица

D16.8

Кости на таза, сакрума и опашката

D16.9

Кост и ставен хрущял, неуточнени

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА МАСТНАТА ТЪКАН

D17.0

Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на кожата и подкожната тъкан на главата, лицето и шията

D17.1

Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на кожата и подкожната тъкан на тялото

D17.2

Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на кожата и подкожната тъкан на крайниците

D17.3

Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на кожата и подкожната тъкан с други и неуточнени локализации

D17.4

Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на органите в гръдния кош

D17.5

Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на коремните органи

D17.6

Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан на семенната връв

D17.7

Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан с други локализации

D17.9

Доброкачествено новообразувание на мастната тъкан, с неуточнена локализация

ХЕМАНГИОМ И ЛИМФАНГИОМ С КАКВАТО И ДА Е ЛОКАЛИЗАЦИЯ

D18.0

Хемангиом с каквато и да е локализация

D18.1

Лимфангиом с каквато и да е локализация

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА МЕЗОТЕЛИАЛНАТА ТЪКАН

D19.0

Мезотелиална тъкан на плеврата

D19.1

Мезотелиална тъкан на перитонеума

D19.7

Мезотелиална тъкан с други локализации

D19.9

Мезотелиална тъкан, с неуточнена локализация

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА МЕКАТА ТЪКАН НА РЕТРОПЕРИТОНЕУМА И ПЕРИТОНЕУМА

D20.0

Ретроперитонеум

D20.1

Перитонеум

ДРУГИ ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ НА СЪЕДИНИТЕЛНАТА И ДРУГИ МЕКИ ТЪКАНИ

D21.0

Съединителна и други меки тъкани на главата, лицето и шията

D21.1

Съединителна и други меки тъкани на горен крайник, включително областта на раменния пояс

D21.2

Съединителна и други меки тъкани на долен крайник, включително тазобедрената област

D21.3

Съединителна и други меки тъкани на гръдния кош

D21.4

Съединителна и други меки тъкани на корема

D21.5

Съединителна и други меки тъкани на таза

D21.6

Съединителна и други меки тъкани на тялото, неуточнена част

D21.9

Съединителна и други меки тъкани, с неуточнена локализация

МЕЛАНОЦИТЕН
НЕВУС

D22.0

Меланоцитен невус на устните

D22.1

Меланоцитен невус на клепачите, включително ъглите на клепачните цепки

D22.2

Меланоцитен невус на ухото и външния слухов канал

D22.3

Меланоцитен невус на други и неуточнени части на лицето

D22.4

Меланоцитен невус на окосмената част на главата и шията

D22.5

Меланоцитен невус на тялото

D22.6

Меланоцитен невус на горен крайник, включително областта на раменния пояс

D22.7

Меланоцитен невус на долен крайник, включително тазобедрената област

D22.9

Меланоцитен невус, неуточнен

ДРУГИ ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ НА КОЖАТА

D23.0

Кожа на устните

D23.1

Кожа на клепачите, включително ъглите на клепачните цепки

D23.2

Кожа на ухото и външния слухов канал

D23.3

Кожа на други и неуточнени части на лицето

D23.4

Кожа на окосмената част на главата и шията

D23.5

Кожа на тялото

D23.6

Кожа на горен крайник, включително областта на раменния пояс

D23.7

Кожа на долен крайник, включително тазобедрената област

D23.9

Кожа, с неуточнена локализация

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА

D24

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА МЛЕЧНАТА ЖЛЕЗА

ЛЕЙОМИОМ НА МАТКАТА

D25.0

Субмукозен лейомиом на матката

D25.1

Интрамурален лейомиом на матката

D25.2

Субсерозен лейомиом на матката

D25.9

Лейомиом на матката, неуточнен

ДРУГИ ДОБРОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ НА МАТКАТА

D26.0

Шийка на матката

D26.1

Тяло на матката

D26.7

Други части на матката

D26.9

Матка, неуточнена част

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ЯЙЧНИКА

D27

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ЯЙЧНИКА

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЧАСТИ НА ЖЕНСКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ

D28.0

Вулва

D28.1

Влагалище

D28.2

Маточни тръби и връзки

D28.7

Други уточнени женски полови органи

D28.9

Женски полови органи, с неуточнена локализация

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА МЪЖКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ

D29.0

Пенис

D29.1

Простата

D29.2

Тестис

D29.3

Епидидим

D29.4

Скротум

D29.7

Други мъжки полови органи

D29.9

Мъжки полови органи, с неуточнена локализация

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ПИКОЧНИТЕ ОРГАНИ

D30.0

Бъбрек

D30.1

Бъбречно легенче

D30.2

Уретер

D30.3

Пикочен мехур

D30.4

Уретра

D30.7

Други пикочни органи

D30.9

Пикочни органи, с неуточнена локализация

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ОКОТО И НЕГОВИТЕ ПРИДАТЪЦИ

D31.0

Конюнктива

D31.1

Роговица

D31.2

Ретина

D31.3

Хориоидея

D31.4

Цилиарно тяло

D31.5

Слъзна жлеза и канали

D31.6

Орбита, неуточнена част

D31.9

Око, неуточнена част

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА МОЗЪЧНИТЕ ОБВИВКИ (МЕНИНГИТЕ)

D32.0

Обвивки на главния мозък

D32.1

Обвивки на гръбначния мозък

D32.9

Мозъчни обвивки, неуточнени

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ГЛАВНИЯ МОЗЪК И ДРУГИ ЧАСТИ НА ЦЕНТРАЛНАТА НЕРВНА СИСТЕМА

D33.0

Главен мозък, супратенториум

D33.1

Главен мозък, инфратенториум

D33.2

Главен мозък, неуточнена част

D33.3

Черепномозъчни нерви

D33.4

Гръбначен мозък

D33.7

Други уточнени части на централната нервна система

D33.9

Централна нервна система, с неуточнена локализация

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА

D34

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ЩИТОВИДНАТА ЖЛЕЗА

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЕНДОКРИННИ ЖЛЕЗИ

D35.0

Надбъбречна жлеза

D35.1

Паращитовидна жлеза

D35.2

Хипофиза

D35.3

Краниофарингеален канал

D35.4

Епифизна (пинеална) жлеза

D35.5

Каротидно телце

D35.6

Аортно телце и други параганглии

D35.7

Други уточнени ендокринни жлези

D35.8

Лезия на повече от една ендокринна жлеза

D35.9

Ендокринна жлеза, неуточнена

ДОБРОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ С ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ

D36.0

Лимфни възли

D36.1

Периферни нерви и вегетативна нервна система

D36.7

Други уточнени локализации

D36.9

Доброкачествено новообразувание, с неуточнена локализация

НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА УСТНАТА КУХИНА И ХРАНОСМИЛАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ

D37.0

Устна, устна кухина и фаринкс

D37.1

Стомах

D37.2

Тънки черва

D37.3

Апендикс

D37.4

Колон

D37.5

Ректум

D37.6

Черен дроб, жлъчен мехур и жлъчни пътища

D37.7

Други храносмилателни органи

D37.9

Храносмилателни органи, неуточнени

НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА СРЕДНОТО УХО, ДИХАТЕЛНАТА СИСТЕМА И ОРГАНИТЕ В ГРЪДНИЯ КОШ

D38.0

Ларинкс

D38.1

Трахея, бронхи и бял дроб

D38.2

Плевра

D38.3

Медиастинум

D38.4

Тимус

D38.5

Други дихателни органи

D38.6

Дихателни органи, неуточнени

НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА ЖЕНСКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ

D39.0

Матка

D39.1

Яйчник

D39.2

Плацента

D39.7

Други женски полови органи

D39.9

Женски полови органи, неуточнени

НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА МЪЖКИТЕ ПОЛОВИ ОРГАНИ

D40.0

Простата

D40.1

Тестис

D40.7

Други мъжки полови органи

D40.9

Мъжки полови органи, неуточнени

НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА ПИКОЧНИТЕ ОРГАНИ

D41.0

Бъбрек

D41.1

Бъбречно легенче

D41.2

Уретер

D41.3

Уретра

D41.4

Пикочен мехур

D41.7

Други пикочни органи

D41.9

Пикочни органи, неуточнени

НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА МОЗЪЧНИТЕ ОБВИВКИ

D42.0

Менинги на главния мозък

D42.1

Менинги на гръбначния мозък

D42.9

Менинги, неуточнени

НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА ГЛАВНИЯ МОЗЪК И ЦЕНТРАЛНАТА НЕРВНА СИСТЕМА

D43.0

Главен мозък, супратенториум

D43.1

Главен мозък, инфратенториум

D43.2

Главен мозък, неуточнена част

D43.3

Черепномозъчни нерви

D43.4

Гръбначен мозък

D43.7

Други уточнени части на централната нервна система

D43.9

Централна нервна система, неуточнена част

НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА ЕНДОКРИННИТЕ ЖЛЕЗИ

D44.0

Щитовидна жлеза

D44.1

Надбъбречна жлеза

D44.2

Паращитовидна жлеза

D44.3

Хипофиза

D44.4

Краниофарингеален канал

D44.5

Епифизна (пинеална) жлеза

D44.6

Каротидно телце

D44.7

Аортно телце и други параганглии

D44.8

Лезия на повече от една ендокринна жлеза

D44.9

Ендокринна жлеза, неуточнена

ПОЛИЦИТЕМИЯ ВЕРА

D45

ПОЛИЦИТЕМИЯ ВЕРА

МИЕЛОДИСПЛАСТИЧНИ СИНДРОМИ

D46.0

Рефрактерна анемия без сидеробласти, определена така

D46.1

Рефрактерна анемия със сидеробласти

D46.2

Рефрактерна анемия с повишен брой бласти

D46.3

Рефрактерна анемия с повишен брой бласти в трансформация

D46.4

Рефрактерна анемия, неуточнена

D46.7

Други миелодиспластични синдроми

D46.9

Миелодиспластичен синдром, неуточнен

ДРУГИ НОВООБРАЗУВАНИЯ С НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР НА ЛИМФНАТА, КРЪВОТВОРНАТА И СРОДНИТЕ ИМ ТЪКАНИ

D47.0

Хистиоцитни и мастоклетъчни тумори с неопределен или неизвестен характер

D47.1

Хронична миелопролиферативна болест

D47.2

Моноклонална гамопатия

D47.3

Есенциална (хеморагична) тромбоцитемия

D47.7

Други уточнени новообразувания с неопределен или неизвестен характер на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани

D47.9

Новообразувание с неопределен или неизвестен характер на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани, неуточнено

НОВООБРАЗУВАНИЕ С НЕОПРЕДЕЛЕН ИЛИ НЕИЗВЕСТЕН ХАРАКТЕР С ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ

D48.0

Кости и ставни хрущяли

D48.1

Съединителна и други меки тъкани

D48.2

Периферни нерви и вегетативна нервна система

D48.3

Ретроперитонеум

D48.4

Перитонеум

D48.5

Кожа

D48.6

Млечна жлеза

D48.7

Други уточнени локализации

D48.9

Новообразувание с неопределен или неизвестен характер, неуточнено

Желязонедоимъчна
анемия

D50.0

Желязонедоимъчна анемия, вторична, причинена от загуба на кръв (хронична)

D50.9

Желязонедоимъчна анемия, неуточнена

Витамин В12-недоимъчна анемия

D51.0

Витамин B12-недоимъчна анемия, причинена от недоимък на вътрешен фактор

D51.9

Витамин В12-недоимъчна анемия, неуточнена

Фолиевонедоимъчна
анемия

D52.0

Фолиевонедоимъчна анемия, свързана с храненето

D52.9

Фолиевонедоимъчна анемия, неуточнена

Други анемии, свързани с храненето

D53.9

Анемия, свързана с храненето, неуточнена

Анемия, дължаща се на ензимни нарушения

D55.0

Анемия, дължаща се на недостиг на глюкозо-6-фосфат дехидрогеназа [G6PD]

D55.1

Анемия, дължаща се на други нарушения на обмяната на глутатиона

D55.9

Анемия, дължаща се на ензимно нарушение, неуточнена

Таласемия

D56.0

Алфа-таласемия

D56.1

Бета-таласемия

D56.2

Делта-бета таласемия

D56.8

Други таласемии

D56.9

Таласемия, неуточнена

Сърповидно-клетъчни нарушения

D57.1

Сърповидно-клетъчна анемия без криза

Други наследствени хемолитични анемии

D58.0

Наследствена сфероцитоза

D58.1

Наследствена елиптоцитоза

D58.2

Други хемоглобинопатии

D58.8

Други уточнени наследствени хемолитични анемии

D58.9

Наследствена хемолитична анемия, неуточнена

Придобита хемолитична анемия

D59.1

Други автоимунни хемолитични анемии

D59.5

Пароксизмална нощна хемоглубинурия (синдром на Marchiava-Micheli)

D59.9

Придобита хемолитична анемия, неуточнена

Придобита (чиста) аплазия на еритроцитите (еритробластопения)

D60.0

Хронична придобита (чиста) аплазия на еритроцитите

D60.9

Придобита (чиста) аплазия на еритроцитите, неуточнена

Други апластични анемии

D61.0

Конституционална апластична анемия

D61.9

Апластична анемия, неуточнена

Други анемии

D64.0

Наследствена сидеробластна анемия

D64.4

Конгенитална дизеритропоетична анемия

Вроден дефицит на фактор VIII

D66

Вроден дефицит на фактор VIII

Вроден дефицит на фактор IX

D67

Вроден дефицит на фактор IX

Други нарушения на кръвосъсирването

D68.0

Болест на Von Willebrand

D68.1

Вроден дефицит на фактор XI

D68.2

Вроден дефицит на други фактори на кръвосъсирването

Пурпура и други хеморагични състояния

D69.0

Алергична пурпура

D69.1

Качествени дефекти на тромбоцитите

D69.3

Идиопатична тромбоцитопенична пурпура

D69.5

Вторична тромбоцитопения

D69.6

Тромбоцитопения, неуточнена

Имунодефицит с преобладаващ недостиг на антитела

D80.0

Наследствена хипогамаглобулинемия

D80.2

Селективен дефицит на имуноглобулин А (IgA)

D80.4

Селективен дефицит на имуноглобулин М (IgМ)

Комбинирани имунодефицитни състояния

D81.9

Комбиниран имунодефицит, неуточнен

Имунодефицит, свързан с други значителни дефекти

D82.0

Синдром Wiskott – Aldrich

D82.1

Синдром на Di George

Други видове хипотиреоидизъм

Е03.0

Вроден хипотиреоидизъм с дифузна гуша

Е03.1

Вроден хипотиреоидизъм без гуша

Е03.8

Други уточнени видове хипотиреоидизъм

Други видове нетоксична гуша

Е04.0

Нетоксична дифузна гуша

Е04.9

Нетоксична гуша, неуточнена

Тиреотоксикоза

Е05.0

Тиреотоксикоза с дифузна гуша

Е05.1

Тиреотоксикоза с токсичен единичен възел

Е05.2

Тиреотоксикоза с токсична полинодозна гуша

Е05.3

Тиреотоксикоза от ектопична тиреоидна тъкан

Е05.8

Други видове тиреотоксикоза

Тиреоидит

Е06.3

Автоимунен тиреоидит

Други болести на щитовидната жлеза

Е07.1

Дисхормонална гуша

Инсулинозависим захарен диабет

Е10.2

Инсулинозависим захарен диабет с бъбречни усложнения

Е10.3

Инсулинозависим захарен диабет с очни усложнения

Е10.4

Инсулинозависим захарен диабет с неврологични усложнения

Е10.5

Инсулинозависим захарен диабет, с периферни съдови усложнения

Е10.9

Инсулинозависим захарен диабет без усложнения

Хипопаратиреоидизъм

Е20.0

Идиопатичен хипопаратиреоидизъм

Е20.1

Псевдохипопаратиреоидизъм

Е20.8

Други форми на хипопаратиреоидзъм

Хиперфункция на хипофизата

Е22.0

Акромегалия и хипофизарен гигантизъм

Хипофункция и други разстройства на хипофизата

Е23.0

Хипопитуитаризъм

Е23.2

Безвкусен диабет

Синдром на Cushing

Е24.0

Синдром на Cushing с хипофизарен произход

Адреногенитални разстройства

Е25.0

Вродени адреногенитални разстройства, свързани с ензимен дефицит

Хипералдостеронизъм

Е26.0

Първичен хипералдостеронизъм

Е26.1

Вторичен хипералдостеронизъм

Е26.8

Други форми на хипералдостеронизъм

Други разстройства на надбъбречните жлези

Е27.1

Първична недостатъчност на кората на надбъбреците

Е27.4

Други видове и неуточнена адренокортикална недостатъчност

Е27.5

Адреномедуларна хиперфункция

Дисфункция на яйчниците

E28.2

Синдром на поликистоза на яйчниците

Нарушения в пубертета

Е30.0

Закъснял пубертет

Е30.1

Преждевременен пубертет

Други ендокринни разстройства

Е34.3

Нанизъм, некласифициран другаде

Недоимък на витамин D

Е55.0

Рахит, активен

РАЗСТРОЙСТВА НА ОБМЯНАТА НА АРОМАТНИТЕ АМИНОКИСЕЛИНИ

Е70.0

Класическа фенилкетонурия

Е70.1

Други видове хиперфенилаланинемия

Е70.2

Разстройства на обмяната на тирозина

Разстройства на обмяната на аминокиселините с разклонена верига и на мастните киселини

Е71.1

Други разстройства на обмяната на аминокиселините с разклонена верига

Е71.3

Разстройство на обмяната на мастните киселини

ДРУГИ РАЗСТРОЙСТВА НА ОБМЯНАТА НА АМИНОКИСЕЛИНИТЕ

Е72.2

Разстройства на метаболитния цикъл на уреята

Други разстройства на обмяната на въглехидратите

Е74.0

Болести на натрупването на гликоген

Е74.2

Разстройства на обмяната на галактоза

Разстройства на обмяната на сфинголипидите и други нарушения на натрупването на липидите

Е75.0

Ганглиозидоза

Е75.2

Други сфинголипидози

Разстройства на обмяната на пурина и пиримидина

Е79.1

Синдром на Lesch-Nyhan

Разстройства на минералната обмяна

E83.0

Разстройства на обмяната на медта

Е83.3

Разстройства на обмяната на фосфора

Е83.5

Разстройства на обмяната на калция

Кистозна фиброза (муковисцидоза)

Е84.0

Кистозна фиброза с белодробни прояви

Е84.1

Кистозна фиброза с чревни прояви

Шизофрении

F20.0

Параноидна шизофрения

F20.1

Хебефренна шизофрения

F20.3

Недиференцирана шизофрения

F20.4

Постшизофренна депресия

F20.5

Резидуална шизофрения

F20.6

Обикновена шизофрения

F20.8

Друга шизофрения

Маниен епизод

F30.0

Хипомания

F30.1

Мания без психотични симптоми

F30.2

Мания с психотични симптоми

F30.8

Други манийни епизоди

Биполярно афективно разстройство

F31.0

Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод – хипоманиен

F31.1

Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод – маниен без психотични симптоми

F31.2

Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод – маниен с психотични симптоми

F31.3

Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод – умерена или лека депресия

F31.4

Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод – тежка депресия без психотични симптоми

F31.5

Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод – тежка депресия с психотични симптоми

F31.6

Биполярно афективно разстройство, сегашен епизод – смесен

F31.7

Биполярно афективно разстройство, сега в ремисия

F31.8

Други биполярни афективни разстройства

Депресивен епизод

F32.0

Лек депресивен епизод

F32.1

Умерено тежък депресивен епизод

F32.2

Тежък депресивен епизод без психотични симптоми

F32.3

Тежък депресивен епизод с психотични симптоми

F32.8

Други депресивни епизоди

РЕЦИДИВИРАЩО ДЕПРЕСИВНО РАЗСТРОЙСТВО

F33.0

Рецидивиращо депресивно разстройство, сегашен епизод – лек

F33.1

Рецидивиращо депресивно разстройство, сегашен епизод –  умерено тежък

F33.2

Рецидивиращо депресивно разстройство, сегашен епизод –  тежък без психотични симптоми

F33.3

Рецидивиращо депресивно разстройство, сегашен епизод –  тежък с психотични симптоми

F33.4

Рецидивиращо депресивно разстройство, сега в ремисия

F33.8

Други рецидивиращи депресивни разстройства

Фобийни тревожни разстройства

F40.0

Агорафобия

F40.1

Социални фобии

F40.2

Специфични (изолирани) фобии

F40.8

Други фобийни тревожни разстройства

Обсесивно-компулсивно разстройство

F42.0

С преобладаване на натрапливи мисли или умствени предъвквания

F42.1

С преобладаване на компулсивни действия [натрапливи ритуали]

F42.2

Смесени натрапливи мисли и действия

F42.8

Други обсесивно-компулсивни разстройства

Дисоциативни (конверсионни) разстройства

F44.0

Дисоциативна амнезия

F44.3

Транс или състояния на обладаност

F44.4

Дисоциативни разстройства на моториката

F44.5

Дисоциативни гърчове

F44.6

Дисоциативна анестезия или загуба на сетивност

F44.7

Смесени дисоциативни [конверсионни] разстройства

F44.8

Други дисоциативни [конверсионни] разстройства

Други невротични разстройства

F48.0

Неврастения

F48.1

Синдром на деперсонализация – дереализация

F48.8

Други уточнени невротични разстройства

Генерализирани разстройства в развитието

F84.0

Детски аутизъм

F84.1

Атипичен аутизъм

F84.2

Синдром на Rett

F84.3

Друго дезинтегративно разстройство в детството

F84.4

Хиперактивно разстройство, съчетано с умствено изоставане и стереотипни движения

F84.5

Синдром на Asperger

F84.8

Други генерализирани разстройства в развитието

Хиперкинетични разстройства

F90.0

Нарушение на активността и вниманието

F90.1

Хиперкинетично разстройство на поведението

F90.8

Други хиперкинетични разстройства

Разстройства в поведението

F91.3

Разстройство с противопоставяне и предизвикателство

Емоционални разстройства с начало, типично за детството

F93.0

Тревожно разстройство при деца, предизвикано от раздяла

F93.1

Фобийно тревожно разстройство в детството

F93.2

Разстройство със социална тревожност в детството

Разстройства на социалното функциониране с начало, типично за детството и юношеството

F94.1

Разстройство на привързаност в детството, реактивен тип

F94.2

Разстройство на привързаност в детството, дезинхибиран тип

Други поведенчески и емоционални разстройства с начало, типично за детството и юношеството

F98.4

Разстройство със стереотипни движения

F98.6

Бърза реч

Енцефалит, миелит, енцефаломиелит

G04.8

Други енцефалити, миелити и енцефаломиелити – постинфекциозен енцефалит и енцефаломиелит

Наследствена атаксия

G11.0

Вродена непрогресираща атаксия

G11.1

Ранна малкомозъчна атаксия

Спинална мускулна атрофия и сродни синдроми

G12.0

Детска спинална мускулна атрофия, I тип [Werdnig – Hoffman]

G12.1

Други наследствени спинални мускулни атрофии

G12.2

Болест на двигателния неврон

Множествена склероза

G35

Множествена склероза

Епилепсия

G40.0

Локализирана (фокална) (парциална) идиопатична епилепсия и епилептични синдроми с тонично-клонични припадъци с фокално начало

G40.1

Локализирана (фокална) (парциална) симптоматична епилепсия и епилептични синдроми с обикновени парциални припадъци

G40.2

Локализирана (фокална) (парциална) симптоматична епилепсия и епилептични синдроми с комплексни парциални конвулсивни припадъци

G40.3

Генерализирана идиопатична епилепсия и епилептични синдроми

G40.4

Други видове генерализирана епилепсия и епилептични синдроми

G40.6

Grand mal припадъци (с малки припадъци [petit mal] или без тях), неуточнени

G40.7

Малки припадъци [petit mal], без припадъци grand mal, неуточнени

G40.8

Други уточнени форми на епилепсия

Увреждания на лицевия нерв

G51.0

Парализа на Bell

G51.1

Възпаление на ganglion geniculi

Увреждания на други черепно-мозъчни нерви

G52.0

Увреждания на обонятелния нерв

G52.1

Увреждания на n. glossopharingeus

G52.2

Увреждания на n.vagus

G52.3

Увреждания на подезичния нерв

G52.7

Множествени увреждания на черепно-мозъчните нерви

Увреждания на нервните коренчета и плексуси

G54.0

Увреждания на брахиалния плексус

G54.1

Увреждания на лумбо-сакралния плексус

G54.2

Увреждания на шийните коренчета, некласифицирани другаде

Myasthenia gravis и други увреждания на нервно-мускулния синапс

G70.0

Myasthenia gravis

Първични мускулни увреждания

G71.0

Мускулна дистрофия

G71.1

Миотонични увреждания

G71.2

Вродени миопатии

Други миопатии

G72.2

Миопатия, предизвикана от други токсични вещества

G72.3

Периодична парализа

Детска церебрална парализа

G80.0

Спастична церебрална парализа

G80.1

Спастична диплегия

G80.2

Детска хемиплегия

G80.3

Дискинетична церебрална парализа

G80.4

Атактична церебрална парализа

G80.8

Друга детска церебрална парализа

Други паралитични синдроми

G83.0

Диплегия на горни крайници

G83.1

Моноплегия на долен крайник

G83.2

Моноплегия на горен крайник

G83.3

Моноплегия, неуточнена

G83.4

Синдром на cauda equina

G83.9

Паралитичен синдром, неуточнен

Хидроцефалия

G91.0

Комуникираща хидроцефалия

G91.1

Обструктивна хидроцефалия

G91.2

Хидроцефалия с нормално налягане

G91.3

Посттравматична хидроцефалия, неуточнена

Други увреждания на главния мозък

G93.0

Церебрална киста

G93.1

Аноксично увреждане на главния мозък, некласирано другаде

G93.4

Енцефалопатия, неуточнена

Други болести на гръбначния мозък

G95.0

Сирингомиелия и сирингобулбия

Кератит

Н16.0

Язва на роговицата

Н16.3

Интерстициален и дълбок кератит

Н16.4

Неоваскуларизация на роговицата

Н16.8

Други форми на кератит

Цикатрикси и мътнини на роговицата

H17.0

Левкома (адхерентна)

H17.1

Други централни мътнини на роговицата

H17.8

Други цикатрикси (ръбци) и мътнини на роговицата

H17.9

Цикатрикс и мътнина на роговицата, неуточнена

Други болести на роговицата

Н18.6

Кератоконус

Иридоциклит

Н20.1

Хроничен иридоциклит

Други видове катаракта

Н26.0

Детска, юношеска и пресенилна катаракта

Хориоретинално възпаление

Н30.0

Огнищно хориоретинално възпаление

Отлепване и разкъсване на ретината

Н33.2

Серозно отлепване на ретината

Н33.5

Други форми на отлепване на ретината

Оклузия на съдовете на ретината

H34.0

Преходна ретинална артериална оклузия

H34.1

Централна ретинална артериална оклузия

H34.2

Други ретинални артериални оклузии

H34.8

Други ретинални съдови оклузии

H34.9

Ретинална съдова оклузия, неуточнена

Други болести на ретината

Н35.3

Дегенерация на макулата и задния полюс

Н35.4

Периферни ретинални дегенерации

УВРЕЖДАНИЯ НА РЕТИНАТА ПРИ БОЛЕСТИ, КЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ

Н36.0

Диабетна ретинопатия (Е10 – Е14† с общ четвърти знак .3)

Глаукома

Н40.0

Суспектна глаукома

Н40.1

Първична глаукома с отворен ъгъл

Н40.2

Първична глаукома със затворен ъгъл

Н40.5

Вторична глаукома, дължаща се на други болести на окото

Болести на очната ябълка

Н44.0

Гноен ендофталмит

Н44.5

Дегенеративни състояния на очната ябълка

Н44.6

Неотстранено (отдавна попаднало) магнитно чуждо тяло в окото

Н44.7

Неотстранено (отдавна попаднало) немагнитно чуждо тяло в окото

Неврит на зрителния нерв

Н46

Неврит на зрителния нерв

Други болести на зрителния нерв и зрителните пътища

Н47.2

Атрофия на зрителния нерв

Н47.5

Увреждания на другите зрителни пътища

Н47.6

Увреждания на зрителната област в кората

Слепота и намалено зрение

H54.0

Слепота на двете очи

H54.1

Слепота на едното око, намалено зрение на другото око

H54.2

Намалено зрение на двете очи

H54.4

Слепота на едното око

H54.5

Намалено зрение на едното око

H54.6

Неопределена загуба на зрението на едното око

Негнойно възпаление на средното ухо

Н65.2

Хронично серозно възпаление на средното ухо

Н65.3

Хронично мукоидно възпаление на средното ухо

Гнойно и неуточнено възпаление на средното ухо

Н66.1

Хронично туботимпанално гнойно възпаление на средното ухо

Мастоидит и сродни състояния

Н70.1

Хроничен мастоидит

Н70.2

Петрозит

Глухота, свързана с нарушения в провеждането на звука (кондуктивна), и невросензорна загуба на слуха

Н90.0

Двустранна кондуктивна (проводна) загуба на слуха

Н90.3

Двустранна невросензорна загуба на слуха

Други болести на ухото, некласифицирани другаде

Н93.3

Болести на слуховия нерв

Увреждания на ухото и мастоидния израстък след медицински процедури, некласифицирани другаде

Н95.1

Други увреждания след мастоидектомия

Ревматизъм без данни за засягане на сърцето

I00

Ревматизъм без данни за засягане на сърцето

Ревматични болести на митралната клапа

I05.0

Митрална стеноза

I05.1

Ревматична митрална инсуфициенция

I05.2

Митрална стеноза и инсуфициенция

Ревматични болести на аортната клапа

I06.0

Ревматична аортна стеноза

I06.1

Ревматична аортна инсуфициенция

I06.2

Ревматична аортна стеноза и инсуфициенция

Други ревматични болести на сърцето

I09.0

Ревматичен миокардит

I09.2

Хроничен ревматичен перикардит

Есенциална хипертония

I10

Есенциална (първична) хипертония

Хипертонична болест на сърцето

I11.0

Хипертонично сърце със (застойна) сърдечна недостатъчност

I11.9

Хипертонично сърце без (застойна) сърдечна недостатъчност

Хипертоничен бъбрек (хипертонична бъбречна болест)

I12.0

Хипертоничен бъбрек с бъбречна недостатъчност

I12.9

Хипертоничен бъбрек без бъбречна недостатъчност

Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек

I13.0

Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек и със (застойна) сърдечна недостатъчност

I13.1

Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек и с бъбречна недостатъчност

I13.2

Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек с наличие както на (застойна) сърдечна недостатъчност, така и на бъбречна недостатъчност

I13.9

Съчетание на хипертонично сърце с хипертоничен бъбрек, неуточнено

Вторична хипертония

I15.0

Бъбречно-съдова хипертония

I15.1

Хипертония, дължаща се на други бъбречни нарушения

I15.2

Хипертония, дължаща се на ендокринни нарушения

I15.8

Други видове вторична хипертония

I15.9

Вторична хипертония, неуточнена

Други болести на перикарда

I31.0

Хроничен адхезивен перикардит

I31.1

Хроничен констриктивен перикардит

Неревматични болести на митралната клапа

I34.0

Митрална (клапна) инсуфициенция

I34.1

Митрален (клапен) пролапс

I34.2

Неревматична митрална (клапна) стеноза

I34.8

Други неревматични болести на митралната клапа

Неревматични болести на аортната клапа

I35.0

Аортна (клапна) стеноза

I35.1

Аортна (клапна) инсуфициенция

I35.2

Аортна (клапна) стеноза и инсуфициенция

Неревматични болести на трикуспидалата клапа

I36.0

Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза

I36.1

Неревматична трикуспидална (клапна) инсуфициенция

I36.2

Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза и инсуфициенция

Кардиомиопатия

I42.0

Дилативна кардиомиопатия

I42.1

Обструктивна хипертрофична кардиомиопатия

I42.5

Друга рестриктивна кардиомиопатия

I42.9

Кардиомиопатия, неуточнена

Кардиомиопатия при болести, класифицирани другаде

I43.1

Кардиомиопатия при метаболитни нарушения

I43.8

Кардиомиопатия при други болести, класифицирани другаде

Атриовентрикуларен блок и ляв бедрен блок

I44.2

Атриовентрикуларен блок, пълен

Други проводни нарушения

I45.6

Синдром на преждевременното възбуждане

Предсърдно мъждене и трептене

I48

Предсърдно мъждене и трептене

Усложнения и неточно определени болести на сърцето

I51.4

Миокардит, неуточнен

I51.7

Кардиомегалия

I51.8

Други неточно определени болести на сърцето

Вазомоторен и алергичен ринит

J30.1

Алергичен ринит, причинен от полени

J30.2

Други сезонни алергични ринити

J30.3

Други алергични ринити

Обикновен и слузно-гноен хроничен бронхит

J41.0

Обикновен хроничен бронхит

Друга хронична обструктивна белодробна болест

J44.0

Хронична обструктивна белодробна болест с остра респираторна инфекция на долните дихателни пътища

J44.1

Хронична обструктивна белодробна болест с обостряне, неуточнена

Астма

J45.0

Астма с преобладаващ алергичен компонент

J45.1

Неалергична астма

Бронхиектатична болест

J47

Бронхиектатична болест

Язва на стомаха

K25.0

ЯЗВА НА СТОМАХА, Остра с кръвоизлив

K25.1

ЯЗВА НА СТОМАХА, Остра с перфорация

K25.2

ЯЗВА НА СТОМАХА, Остра с кръвоизлив и перфорация

K25.3

ЯЗВА НА СТОМАХА, Остра без кръвоизлив или перфорация

K25.4

ЯЗВА НА СТОМАХА, Хронична или неуточнена, с кръвоизлив

K25.5

ЯЗВА НА СТОМАХА, Хронична или неуточнена, с перфорация

K25.6

ЯЗВА НА СТОМАХА, Хронична или неуточнена, с кръвоизлив и перфорация

K25.7

ЯЗВА НА СТОМАХА, Хронична, без кръвоизлив или перфорация

K25.9

ЯЗВА НА СТОМАХА, Неуточнена като остра или хронична, без кръвоизлив или перфорация

Язва на дванадесетопръстника

K26.0

ЯЗВА НА ДВАНАДЕСЕТОПРЪСТНИКА, Остра с кръвоизлив

K26.1

ЯЗВА НА ДВАНАДЕСЕТОПРЪСТНИКА, Остра с перфорация

K26.2

ЯЗВА НА ДВАНАДЕСЕТОПРЪСТНИКА, Остра с кръвоизлив и перфорация

K26.3

ЯЗВА НА ДВАНАДЕСЕТОПРЪСТНИКА, Остра без кръвоизлив или перфорация

K26.4

ЯЗВА НА ДВАНАДЕСЕТОПРЪСТНИКА, Хронична или неуточнена, с кръвоизлив

K26.5

ЯЗВА НА ДВАНАДЕСЕТОПРЪСТНИКА, Хронична или неуточнена, с перфорация

K26.6

ЯЗВА НА ДВАНАДЕСЕТОПРЪСТНИКА, Хронична или неуточнена, с кръвоизлив и перфорация

K26.7

ЯЗВА НА ДВАНАДЕСЕТОПРЪСТНИКА, Хронична, без кръвоизлив или перфорация

K26.9

ЯЗВА НА ДВАНАДЕСЕТОПРЪСТНИКА, Неуточнена като остра или хронична, без кръвоизлив или перфорация

Болест на Crohn

К50.0

Болест на Crohn на тънкото черво

К50.1

Болест на Crohn на дебелото черво

Улцерозен колит

К51.0

Улцерозен хроничен ентероколит

K51.1

Улцерозен (хроничен) илеоколит

K51.2

Улцерозен (хроничен) проктит

K51.3

Улцерозен (хроничен) ректосигмоидит

K51.4

Псевдополипоза на колона

Чернодробна недостатъчност, некласифицирана другаде

K72.0

Остра или подостра чернодробна недостатъчност

K72.1

Хронична чернодробна недостатъчност

K72.9

Чернодробна недостатъчност, неуточнена

Хроничен хепатит, некласифициран другаде

K73.0

Хроничен персистиращ хепатит, некласифициран другаде

Фиброза и цироза на черния дроб

K74.2

Чернодробна фиброза с чернодробна склероза

K74.3

Първична билиарна цироза

K74.4

Вторична билиарна цироза

ЖЛЪЧНОКАМЕННА БОЛЕСТ [ХОЛЕЛИТИАЗА]

К80.1

Камъни на жлъчния мехур с друг холецистит

К80.4

Камъни на жлъчните пътища с холецистит

Други болести на задстомашната жлеза

K86.0

Хроничен панкреатит с алкохолна етиология

K86.1

Други хронични панкреатити

Нарушена резорбция в червата

K90.0

Цьолиакия

K90.2

Синдром на сляпата бримка, некласифицирани другаде

K90.8

Други нарушения на резорбцията в червата

Пемфигус

L10.0

Пeмфигус вулгарис

L10.1

Пемфигус вегетанс

L10.2

Пемфигус фолиацеус

L10.3

Пемфигус бразилиензис (fogo selvagem)

L10.4

Пемфигус еритематозус

Пемфигоид

L12.2

Хронична булозна болест в детска възраст

Херпетиформен дерматит

L13.0

Дерматитис херпетиформис (болест на M.Duhring)

Псориазис

L40.0

Псориазис вулгарис

L40.1

Генерализиран пустулозен псориазис

L40.2

Акродерматитис континуа

L40.3

Палмоплантарна пустулоза

L40.4

Гутатен псориазис

L40.5

Артропатичен псориазис (M07.0 – M07.3*, M09.0*)

Еrythema multiforme

L51.0

Небулозна Еrythema multiforme

L51.1

Булозна Еrythema multiforme

L51.2

Токсична епидермална некролиза (Lyell)

Erythema nodosum

L52

Erythema nodosum

Лупус еритематодес

L93.0

Дискоиден лупус еритематодес

L93.1

Субакутен лупус еритематодес

L93.2

Други форми на кожен лупус еритематодес

Други локализирани изменения на съединителната тъкан

L94.0

Локализирана склеродермия (morphea)

L94.1

Линеарна склеродермия

Пиогенен артрит

M00.0

Стафилококов артрит и полиартрит

M00.1

Пневмококов артрит и полиартрит

M00.2

Други стрептококови артрити и полиартрити

M00.8

Артрити и полиартрити, предизвикани от други уточнени бактериални агенти

M00.9

Пиогенен артрит, неуточнен

Директно инфектиране на става при инфекциозни и паразитни болести, класифицирани другаде

M01.0

Менингококов артрит (А39.8†)

M01.2

Артрит при Лаймска болест (А69.2†)

M01.3

Артрит при други бактериални болести, класифицирани другаде

M01.4

Артрит при рубеола (В06.8†)

M01.5

Артрит при други вирусни болести, класифицирани другаде

M01.6

Артрит при микози (В35 – В49†)

M01.8

Артрит при други инфекциозни и паразитни болести, класифицирани другаде

Реактивни артропатии

M02.0

Артропатия след чревна анастомоза

M02.1

Постдизентерийна артропатия

M02.2

Постимунизационна артропатия

M02.3

Синдром на Reiter – Leroy

M02.8

Други реактивни артропатии

M02.9

Реактивна артропатия, неуточнена

Постинфекциозни и реактивни артропатии при болести, класифицирани другаде

M03.0

Постменингококов артрит (А39.8†)

M03.1

Постинфекциозна артропатия при сифилис

M03.2

Други постинфекциозни артропатии при болести, класифицирани другаде

M03.6

Реактивна артропатия при други болести, класифицирани другаде

Юношески (ювенилен) артрит

М08.0

Юношески ревматоиден артрит

М08.1

Юношески анкилозиращ спондилит

М08.2

Юношески артрит със системно начало

М08.3

Юношески полиартрит (серонегативен)

М08.4

Юношески пауциартикуларен артрит

М08.8

Други юношески артрити

Възлест полиартериит и наследствени състояния

М30.0

Възлест полиартериит

Други некротизиращи
васкулопатии

М31.3

Грануломатоза на Wegener

М31.4

Синдром на аортната дъга (Takayasu)

М31.5

Гигантоклетъчен артериит с ревматична полимиалгия

М31.6

Други гигантоклетъчни артериити

Дисеминиран lupus erythematodes

M32.0

Дисеминиран лекарствен lupus erythematodes

M32.1

Дисеминиран lupus erythematodes с увреждане на други органи или системи

M32.8

Други форми на дисеминиран lupus erythematodes

Дерматополимиозит

М33.0

Ювенилен дерматомиозит

М33.2

Полимиозит

Системна склероза

М34.0

Прогресивна системна склероза

М34.1

Синдром CR(Е)ST

М34.2

Системна склероза, предизвикана от лекарствени средства и химични продукти

Други системни увреждания на съединителната тъкан

М35.0

Синдром на Sjogren

М35.2

Синдром на Behcet

Анкилозиращ спондилит

M45.0

АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ, Множествено засягане на гръбначния стълб

M45.1

АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ, Окципито-атланто-аксисен отдел

M45.2

АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ, Шийна област

M45.3

АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ, Шийногръден отдел

M45.4

АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ, Гръден отдел

M45.5

АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ, Гръднопоясен отдел

M45.6

АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ, Поясен отдел

M45.7

АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ, Пояснокръстен отдел

M45.8

АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ, Кръстен и кръстноопашен отдел

M45.9

АНКИЛОЗИРАЩ СПОНДИЛИТ, Неуточнена локализация

Други възпалителни спондилопатити

М46.0

Ентезопатия на гръбначния стълб

М46.1

Сакроилит, некласиран другаде

М46.8

Други уточнени възпалителни спондилопатии

Спондилоза

М47.1

Други спондилози с миелопатия

М47.2

Други спондилози с радикулопатия

М47.8

Други спондилози

Други спондилопатии

М48.3

Травматична спондилопатия

Увреждания на междупрешленните дискове в шийния отдел

М50.0

Увреждане на междупрешленните дискове в шийния отдел с миелопатия (G99.2*)

М50.1

Увреждане на междупрешленните дискове в шийния отдел с радикулопатия

М50.8

Други увреждания на междупрешленните дискове в шийния отдел

Синовити и теносиновити

М65.2

Калцифициращ тендинит

Спонтанна руптура на синовията и сухожилията

М66.1

Руптура на синовията

М66.2

Спонтанна руптура на екстензорните сухожилия

М66.3

Спонтанна руптура на флексорните сухожилия

Остеомиелит

М86.2

Подостър остеомиелит

М86.3

Мултиплен хроничен остеомиелит

М86.4

Хроничен остемиелит с фистула

М86.5

Други хронични хематогенни остеомиелити

Болест на Paget (деформиращ остеит)

М88.0

Увреждане на черепа при болестта на Paget

М88.8

Увреждане в други кости при болестта на Paget

Юношеска остеохондроза на таза и бедрената кост

М91.0

Юношеска остеохондроза на таза

М91.1

Юношеска остеохондроза на бедрената глава (Leegg – Calve – Pertehes)

М91.2

Coxa plana

М91.3

Псевдококсалгия

М91.8

Други ювенилни остеохондрози на таза и бедрената става

М91.9

Ювенилна остеохондроза на таза и бедрената става, неуточнена

Други юношески остеохондрози

М92.0

Ювенилна остехондроза на раменната става

М92.1

Ювенилна остеохондроза на лъчевата и лакътната кост

М92.2

Ювенилна остеохондроза на ръката

М92.3

Друга ювенилна остеохондроза на горния крайник

М92.4

Ювенилна остеохондроза на пателата

М92.5

Ювенилна остеохондроза на тибия и фибула

М92.6

Юношеска остеохондроза на костите на стъпалото

М92.7

Юношеска остеохондроза на предния отдел на стъпалото

Хроничен нефритен
синдром

N03.0

ХРОНИЧЕН НЕФРИТЕН СИНДРОМ, Незначителни гломерулни нарушения

N03.1

ХРОНИЧЕН НЕФРИТЕН СИНДРОМ, Огнищни и сегментни гломерулни увреждания

N03.2

ХРОНИЧЕН НЕФРИТЕН СИНДРОМ, Дифузен мембранозен гломерулонефрит

N03.3

ХРОНИЧЕН НЕФРИТЕН СИНДРОМ, Дифузен мезангиопролиферативен гломерулонефрит

N03.4

ХРОНИЧЕН НЕФРИТЕН СИНДРОМ, Дифузен ендокапилярен пролиферативен гломерулонефрит

N03.5

ХРОНИЧЕН НЕФРИТЕН СИНДРОМ, Дифузен мезангиокапилярен гломерулонефрит

N03.6

ХРОНИЧЕН НЕФРИТЕН СИНДРОМ, Болест на плътните отлагания

N03.7

ХРОНИЧЕН НЕФРИТЕН СИНДРОМ, Дифузен полулунен гломерулонефрит

N03.8

ХРОНИЧЕН НЕФРИТЕН СИНДРОМ, Други изменения

N03.9

ХРОНИЧЕН НЕФРИТЕН СИНДРОМ, Неуточнено изменение

Нефрозен синдром

N04.0

НЕФРОЗЕН СИНДРОМ, Незначителни гломерулни нарушения

N04.1

НЕФРОЗЕН СИНДРОМ, Огнищни и сегментни гломерулни увреждания

N04.2

НЕФРОЗЕН СИНДРОМ, Дифузен мембранозен гломерулонефрит

N04.3

НЕФРОЗЕН СИНДРОМ, Дифузен мезангиопролиферативен гломерулонефрит

N04.4

НЕФРОЗЕН СИНДРОМ, Дифузен ендокапилярен пролиферативен гломерулонефрит

N04.5

НЕФРОЗЕН СИНДРОМ, Дифузен мезангиокапилярен гломерулонефрит

N04.6

НЕФРОЗЕН СИНДРОМ, Болест на плътните отлагания

N04.7

НЕФРОЗЕН СИНДРОМ, Дифузен полулунен гломерулонефрит

N04.8

НЕФРОЗЕН СИНДРОМ, Други изменения

N04.9

НЕФРОЗЕН СИНДРОМ, Неуточнено изменение

Нефритен синдром, неуточнен

N05.0

НЕФРИТЕН СИНДРОМ, НЕУТОЧНЕН, Незначителни гломерулни нарушения

N05.1

НЕФРИТЕН СИНДРОМ, НЕУТОЧНЕН, Огнищни и сегментни гломерулни увреждания

N05.2

НЕФРИТЕН СИНДРОМ, НЕУТОЧНЕН, Дифузен мембранозен гломерулонефрит

N05.3

НЕФРИТЕН СИНДРОМ, НЕУТОЧНЕН, Дифузен мезангиопролиферативен гломерулонефрит

N05.4

НЕФРИТЕН СИНДРОМ, НЕУТОЧНЕН, Дифузен ендокапилярен пролиферативен гломерулонефрит

N05.5

НЕФРИТЕН СИНДРОМ, НЕУТОЧНЕН, Дифузен мезангиокапилярен гломерулонефрит

N05.6

НЕФРИТЕН СИНДРОМ, НЕУТОЧНЕН, Болест на плътните отлагания

N05.7

НЕФРИТЕН СИНДРОМ, НЕУТОЧНЕН, Дифузен полулунен гломерулонефрит

N05.8

НЕФРИТЕН СИНДРОМ, НЕУТОЧНЕН, Други изменения

N05.9

НЕФРИТЕН СИНДРОМ, НЕУТОЧНЕН, Неуточнено изменение

Хроничен тубулоинтестициален нефрит

N11.0

Необструктивен хроничен пиелонефрит, свързан с рефлукс

N11.1

Хроничен обструктивен пиелонефрит

N11.8

Други хронични тубулоинтерстициални нефрити

N11.9

Хроничен тубулоинтерстициален нефрит, неуточнен

Обструктивна и рефлуксна нефропатия

N13.0

Хидронефроза с обструкция на уретеропелвикалното съединение

N13.1

Хидронефроза със стриктура на уретера, некласифицирана другаде

N13.2

Хидронефроза с обструкция на бъбрек и уретер, причинена от камъни

N13.3

Други и неуточнени хидронефрози

N13.4

Хидроуретер

N13.5

Прегъване и стриктура на уретера без хидронефроза

N13.6

Пионефроза

N13.7

Уропатия, свързана с везикоуретерален рефлукс

N13.8

Друга обструктивна и рефлуксна уропатия

N13.9

Обструктивна и рефлуксна нефропатия, неуточнена

Хронична бъбречна недостатъчност

N18.0

Терминален стадий на бъбречна болест

N18.8

Други прояви на хронична бъбречна недостатъчност

N18.9

Хронична бъбречна недостатъчност, неуточнена

Бъбречнокаменна болест

N20.0

Камък в бъбрека

N20.1

Камък в уретера

N20.2

Камък в бъбрека с камък в уретера

N20.9

Камък на пикочните пътища, неуточнен

Хронични болести на дихателните органи, възникващи в перинаталния период

Р27.1

Бронхопулмонална дисплазия, възникваща в перинаталния период

Вродена хидроцефалия

Q03.0

Аномалии на Силвиевия проток

Q03.1

Атрезия на отворите на Magendine и Luschka

Q03.8

Други форми на вродена хидроцефалия

Спина бифида

Q05.0

Цервикална spina bifida с хидроцефалия

Q05.1

Торакална spina bifida с хидроцефалия

Q05.2

Лумбална spina bifida с хидроцефалия

Q05.3

Сакрална spina bifida с хидроцефалия

Други вродени аномалии на нервната система

Q07.0

Синдром на Arnold – Chiari

Анофталм, микрофталм и макрофталм

Q11.1

Други форми на анофталм

Q11.2

Микрофталм

Q11.3

Макрофталм

Вродени аномалии на лещата

Q12.0

Вродена катаракта

Q12.2

Колобома на лещата

Q12.3

Вродена афакия

Вродени аномалии на ухото, които причиняват увреждане на слуха

Q16.1

Вродена липса, атрезия и стриктура на слуховия канал

Q16.2

Липса на Евстахиева тръба

Q16.3

Вродена аномалия на слуховите костици

Q16.4

Други вродени аномалии на средното ухо

Q16.5

Вродена аномалия на вътрешното ухо

Вродени аномалии на сърдечните камери и съобщителните отвори

Q20.0

Общ артериален трункус

Q20.3

Дискордантно свързване на камерите с артериите

Вродени аномалии на сърдечната преграда

Q21.0

Междукамерен септален дефект

Q21.1

Междупредсърден септален дефект

Q21.2

Предсърднокамерен септален дефект

Q21.3

Тетралогия на Fallot

Q21.4

Аортопулмонален септален дефект

Вродени аномалии на пулмоналната и трикуспидалната клапа

Q22.0

Атрезия на клапата на белодробната артерия

Q22.1

Вродена стеноза на клапата на белодробната артерия

Q22.2

Вродена инсуфициенция на клапата на белодробната артерия

Q22.4

Вродена стеноза на трикуспидалната клапа

Q22.5

Аномалия на Ebstein

Вродени аномалии на аортната и митралната клапа

Q23.0

Вродена стеноза на аортната клапа

Q23.1

Вродена инсуфициенция на аортната клапа

Q23.2

Вродена митрална стеноза

Q23.3

Вродена митрална инсуфициенция

Q23.4

Синдром на хипопластичното ляво сърце

Други вродени аномалии на сърцето

Q24.0

Dextrocardia

Q24.1

Laevocardia

Q24.2

Трипредсърдно сърце

Q24.3

Белодробна инфундибуларна стеноза

Q24.5

Аномалия на коронарните съдове

Q24.8

Други уточнени вродени аномалии на сърцето

Вродени аномалии на големите артерии

Q25.0

Отворен дуктус артериозус

Q25.1

Коарктация на аортата

Q25.3

Стеноза на аортата

Q25.5

Атрезия на белодробната артерия

Q25.6

Стеноза на белодробната артерия

Вродени аномалии на големите вени

Q26.0

Вродена стеноза на вена кава

Q26.8

Други вродени аномалии на големите вени

Други вродени аномалии на периферната съдова система

Q27.8

Други уточнени вродени аномалии на периферната съдова система

Вродени аномалии на белия дроб

Q33.0

Вродена белодробна кистоза

Q33.3

Агенезия на белия дроб

Q33.6

Хипоплазия и дисплазия на белия дроб

Вродени аномалии на хранопровода

Q39.0

Атрезия на хранопровода без трахеоезофагеална фистула

Q39.1

Атрезия на хранопровода с трахеоезофагеална фистула

Q39.2

Вродена трахеоезофагеална фистула без атрезия

Q39.3

Вродена стеноза и стриктура на хранопровода

Други вродени аномалии на черва

Q43.0

Дивертикул на Meckel

Q43.1

Болест на Hirschprung

Q43.2

Други вродени функционални нарушения на колона

Кистозна болест на бъбрека

Q61.1

Бъбречна поликистоза, инфантилен тип

Q61.4

Бъбречна дисплазия

Вродени нарушения в проходимостта на бъбречното легенче и вродени аномалии на уретера

Q62.0

Вродена хидронефроза

Q62.1

Атрезия и стеноза на уретера

Q62.2

Вроден мегауретер

Q62.4

Агенезия на уретера

Вродени деформации на бедрото

Q65.0

Вродена луксация на бедрото, едностранна

Q65.1

Вродена луксация на бедрото, двустранна

Остеохондродисплазия с дефекти в растежа на тръбестите кости и гръбначния стълб

Q77.0

Ахондрогенеза

Q77.2

Синдром на късото ребро

Q77.4

Ахондроплазия

Q77.6

Хондроектодермална дисплазия

Q77.7

Спондилоепифизарна дисплазия

Други остеохондродисплазии

Q78.0

Остеогенезис имперфекта

Q78.1

Полиостеозна фиброзна дисплазия

Q78.2

Остеопетроза

Q78.9

Остеохондродисплазия, неуточнена

Вродена ихтиоза

Q80.1

Х-свързана ихтиоза

Q80.2

Ламеларна ихтиоза

Epidermolysis bullosa

Q81.1

Epidermolysis bullosa letalis

Факоматози, некласирани другаде

Q85.1

Туберозна склероза

Синдром на Еdwards

Q91.0

Тризомия 18, мейотично неразделяне

Q91.2

Тризомия 18, транслокационна форма

Синдром на Turner

Q96.0

Кариотип 45,Х

Q96.1

Кариотип 46,Х iso (Xq)

Q96.2

Кариотип 46,Х със структурно абнормална полова хромозома, различна от iso (Xq)

Q96.3

Мозаицизъм, 45,Х/46, ХХ или ХУ

Q96.4

Мозаицизъм, 45,Х/друга клетъчна линия (линии) с абнормална полова хромозома

Q96.8

Други варианти на синдрома на Turner

Q96.9

Синдром на Turner, неуточнен

Последици от травми на главата

Т90.3

Последица от травми на черепно-мозъчните нерви

T90.5

Последици от вътречерепна травма

Последици от травми на шията и тялото

Т91.3

Последици от травми на гръбначния мозък

Последици от травми на горен крайник

Т92.4

Последици от травма на нервите на горен крайник

Последици от травми на долен крайник

Т93.4

Последици от травми на нервите на долен крайник

Последици от термични и химични изгаряния и измръзване

Т95.0

Последици от термично и химично изгаряне и измръзване на главата и шията

Последици от термично и химично изгаряне и измръзване

Т95.1

Последици от термично и химично изгаряне и измръзване на тялото

Безсимптомен инфекциозен статус, предизвикан от вируса на човешкия имунодефицит [HIV]

Z 21

Безсимптомен инфекциозен статус, предизвикан от вируса на човешкия имунодефицит [HIV]

Ревматични болести на митралната клапа
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти

І05.0
Z95.2

Митрална стеноза
Наличие на протеза на сърдечна клапа

І05.1
Z95.2

Ревматична митрална инсуфициенция
Наличие на протеза на сърдечна клапа

І05.2
Z95.2

Митрална стеноза и инсуфициенция
Наличие на протеза на сърдечна клапа

І05.0
Z95.3

Митрална стеноза
Наличие на ксеногенна сърдечна клапа

І05.1
Z95.3

Ревматична митрална инсуфициенция
Наличие на ксеногенна сърдечна клапа

І05.2
Z95.3

Митрална стеноза и инсуфициенция
Наличие на ксеногенна сърдечна клапа

І05.0
Z95.4

Митрална стеноза
Наличие на друг заместител на сърдечна клапа

І05.1
Z95.4

Ревматична митрална инсуфициенция
Наличие на друг заместител на сърдечна клапа

І05.2
Z95.4

Митрална стеноза и инсуфициенция
Наличие на друг заместител на сърдечна клапа

І05.0
Z95.9

Митрална стеноза
Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

Ревматични болести на аортната клапа
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти

І06.0
Z95.2

Ревматична аортна стеноза
Наличие на протеза на сърдечна клапа

І06.1
Z95.2

Ревматична аортна инсуфициенция
Наличие на протеза на сърдечна клапа

І06.2
Z95.2

Ревматична аортна стеноза и инсуфициенция
Наличие на протеза на сърдечна клапа

І06.0
Z95.3

Ревматична аортна стеноза
Наличие на ксеногенна сърдечна клапа

І06.1
Z95.3

Ревматична аортна инсуфициенция
Наличие на ксеногенна сърдечна клапа

І06.2
Z95.3

Ревматична аортна стеноза и инсуфициенция
Наличие на ксеногенна сърдечна клапа

І06.0
Z95.4

Ревматична аортна стеноза
Наличие на друг заместител на сърдечна клапа

І06.1
Z95.4

Ревматична аортна инсуфициенция
Наличие на друг заместител на сърдечна клапа

І06.2
Z95.4

Ревматична аортна стеноза и инсуфициенция
Наличие на друг заместител на сърдечна клапа

І06.0
Z95.9

Ревматична аортна стеноза
Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

І06.1
Z95.9

Ревматична аортна инсуфициенция
Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

І06.2
Z95.9

Ревматична аортна стеноза и инсуфициенция
Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

Вторична хипертония
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти

I15.0
Z95.9

Бъбречно-съдова хипертония
Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

I15.1
Z95.9

Хипертония, дължаща се на други бъбречни нарушения
Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

I15.2
Z95.9

Хипертония, дължаща се на ендокринни нарушения
Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

I15.8
Z95.9

Други видове вторична хипертония
Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

І15.9
Z95.9

Вторична хипертония, неуточнена
Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

Неревматични болести на митралната клапа
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти

І34.0
Z95.2

Митрална (клапна) инсуфициенция
Наличие на протеза на сърдечна клапа

І34.1
Z95.2

Митрален (клапен) пролапс
Наличие на протеза на сърдечна клапа

І34.2
Z95.2

Неревматична митрална (клапна) стеноза
Наличие на протеза на сърдечна клапа

І34.8
Z95.2

Други неревматични болести на митралната клапа
Наличие на протеза на сърдечна клапа

І34.0
Z95.3

Митрална (клапна) инсуфициенция
Наличие на ксеногенна сърдечна клапа

І34.1
Z95.3

Митрален (клапен) пролапс
Наличие на ксеногенна сърдечна клапа

І34.2
Z95.3

Неревматична митрална (клапна) стеноза
Наличие на ксеногенна сърдечна клапа

І34.8
Z95.3

Други неревматични болести на митралната клапа
Наличие на ксеногенна сърдечна клапа

І34.0
Z95.4

Митрална (клапна) инсуфициенция
Наличие на друг заместител на сърдечна клапа

І34.1
Z95.4

Митрален (клапен) пролапс
Наличие на друг заместител на сърдечна клапа

І34.2
Z95.4

Неревматична митрална (клапна) стеноза
Наличие на друг заместител на сърдечна клапа

І34.8
Z95.4

Други неревматични болести на митралната клапа
Наличие на друг заместител на сърдечна клапа

І34.0
Z95.9

Митрална (клапна) инсуфициенция
Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

І34.1
Z95.9

Митрален (клапен) пролапс
Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

І34.2
Z95.9

Неревматична митрална (клапна) стеноза
Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

І34.8
Z95.9

Други неревматични болести на митралната клапа
Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

Неревматични болести на аортната клапа
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти

І35.0
Z95.2

Аортна (клапна) стеноза
Наличие на протеза на сърдечна клапа

І35.0
Z95.3

Аортна (клапна) стеноза
Наличие на ксеногенна сърдечна клапа

І35.0
Z95.4

Аортна (клапна) стеноза
Наличие на друг заместител на сърдечна клапа

І35.0
Z95.9

Аортна (клапна) стеноза
Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

І35.1
Z95.2

Аортна (клапна) инсуфициенция
Наличие на протеза на сърдечна клапа

І35.1
Z95.3

Аортна (клапна) инсуфициенция
Наличие на ксеногенна сърдечна клапа

І35.1
Z95.4

Аортна (клапна) инсуфициенция
Наличие на друг заместител на сърдечна клапа

І35.1
Z95.9

Аортна (клапна) инсуфициенция
Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

І35.2
Z95.2

Аортна (клапна) стеноза и инсуфициенция
Наличие на протеза на сърдечна клапа

І35.2
Z95.3

Аортна (клапна) стеноза и инсуфициенция
Наличие на ксеногенна сърдечна клапа

І35.2
Z95.4

Аортна (клапна) стеноза и инсуфициенция
Наличие на друг заместител на сърдечна клапа

І35.2
Z95.9

Аортна (клапна) стеноза и инсуфициенция
Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

Неревматични болести на трикуспидалната клапа
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти

І36.0
Z95.2

Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза
Наличие на протеза на сърдечна клапа

І36.0
Z95.3

Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза
Наличие на ксеногенна сърдечна клапа

І36.0
Z95.4

Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза
Наличие на друг заместител на сърдечна клапа

І36.0
Z95.9

Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза
Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

І36.1
Z95.2

Неревматична трикуспидална (клапна) инсуфициенция
Наличие на протеза на сърдечна клапа

І36.1
Z95.3

Неревматична трикуспидална (клапна) инсуфициенция
Наличие на ксеногенна сърдечна клапа

І36.1
Z95.4

Неревматична трикуспидална (клапна) инсуфициенция
Наличие на друг заместител на сърдечна клапа

І36.1
Z95.9

Неревматична трикуспидална (клапна) инсуфициенция
Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

І36.2
Z95.2

Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза и инсуфициенция
Наличие на протеза на сърдечна клапа

І36.2
Z95.3

Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза и инсуфициенция
Наличие на ксеногенна сърдечна клапа

І36.2
Z95.4

Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза и инсуфициенция
Наличие на друг заместител на сърдечна клапа

І36.2
Z95.9

Неревматична трикуспидална (клапна) стеноза и инсуфициенция
Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

Атриовентрикуларен блок и ляв бедрен блок
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти

І44.2
Z95.9

Атриовентрикуларен блок, пълен
Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

Вродени аномалии на сърдечните камери и съобщителните отвори
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти

Q20.0
Z95.9

Общ артериален трункус
Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

Q20.3
Z95.9

Дискордантно свързване на камерите с артериите
Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

Вродени аномалии на сърдечната преграда
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти

Q21.0
Z95.9

Междукамерен септален дефект
Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

Q21.1
Z95.9

Междупредсърден септален дефект
Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

Q21.2
Z95.9

Предсърднокамерен септален дефект
Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

Q21.3
Z95.9

Тетралогия на Fallot
Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

Q21.4
Z95.9

Аортопулмонален септален дефект
Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

Вродени аномалии на пулмоналната и трикуспидалната клапа
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти

Q22.0
Z95.9

Атрезия на клапата на белодробната артерия
Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

Q22.1
Z95.9

Вродена стеноза на клапата на белодробната артерия
Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

Q22.2
Z95.2

Вродена инсуфициенция на клапата на белодробната артерия
Наличие на протеза на сърдечна клапа

Q22.4
Z95.9

Вродена стеноза на трикуспидалната клапа
Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

Q22.5
Z95.3

Аномалия на Ebstein
Наличие на ксеногенна сърдечна клапа

Вродени аномалии на аортната и митралната клапа
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти

Q23.0
Z95.2

Вродена стеноза на аортната клапа
Наличие на протеза на сърдечна клапа

Q23.1
Z95.2

Вродена инсуфициенция на аортната клапа
Наличие на протеза на сърдечна клапа

Q23.2
Z95.2

Вродена митрална стеноза
Наличие на протеза на сърдечна клапа

Q23.3
Z95.2

Вродена митрална инсуфициенция
Наличие на протеза на сърдечна клапа

Q23.4
Z95.9

Синдром на хипопластичното ляво сърце
Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

Вродени аномалии на големите артерии
Наличие на сърдечни и съдови имплантанти и трансплантанти

Q25.0
Z95.9

Отворен дуктус артериозус
Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

Q25.1
Z95.9

Коарктация на аортата
Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

Q25.3
Z95.9

Стеноза на аортата
Наличие на сърдечен имплантат и трансплантат, неуточнени

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                              Приложение № 5
 
 
 
 
към чл. 12, ал. 2
(Доп. - ДВ, бр. 102 от 2005 г.,
в сила от 1.01.2006 г.,
бр. 60 от 2009 г.,
в сила от 1.01.2010 г.,
изм., бр. 101 от 2010 г.,
бр. 100 от 2012 г.,
в сила от 1.01.2013 г.)


Списък на заболяванията, при които лицата над 18 години подлежат на диспансеризация

 

Рубрика по МКБ

Код по МКБ10

Заболяване

ТИФ И ПАРАТИФ

A01.0

Коремен тиф

A01.1

Паратиф А

A01.2

Паратиф В

A01.3

Паратиф С

A01.4

Паратиф, неуточнен

Амебиаза

А06.1

Хронична чревна амебиаза

А06.2

Амебен недизентериен колит

Други протозойни чревни болести

А07.1

Жиардиаза [ламблиаза]

Туберкулоза на дихателните органи, потвърдена бактериологично и хистологично

А15.0

Туберкулоза на белите дробове, потвърдена бактериоскопично с наличие или отсъствие на културелен растеж

А15.1

Туберкулоза на белите дробове, потвърдена само с културелен растеж

А15.2

Туберкулоза на белите дробове, потвърдена хистологично

А15.3

Туберкулоза на белите дробове, потвърдена с неуточнени методи

А15.4

Туберкулоза на интраторакалните лимфни възли, потвърдена бактериологично и хистологично

А15.5

Туберкулоза на ларинкса, трахеята и бронхите, потвърдена бактериологично и хистологично

А15.6

Туберкулоза на ларинкса, трахеята и бронхите, потвърдена бактериологично и хистологично

А15.7

Първична туберкулоза на дихателните органи, потвърдена бактериологично и хистологично

А15.8

Туберкулоза на други дихателни органи, потвърдена бактериологично и хистологично

Туберкулоза на дихателните органи, непотвърдена бактериологично или хистологично

А16.0

Туберкулоза на белите дробове с отрицателни бактериологични и хистологични изследвания

А16.1

Туберкулоза на белите дробове без провеждане на бактериологични и хистологични изследвания

А16.3

Туберкулоза на интраторакалните лимфни възли, без указание за бактериологично или хистологично потвърждаване

А16.4

Туберкулоза на ларинкса, трахеята и бронхите, без указание за бактериологично или хистологично потвърждаване

А16.5

Туберкулозен плеврит, без указание за бактериологично или хистологично потвърждаване

А16.7

Първична туберкулоза на дихателните органи, без указание за бактериологично или хистологично потвърждаване

А16.8

Туберкулоза на други дихателни органи, без указание за бактериологично или хистологично потвърждаване

Туберкулоза на нервната система

А17.1

Менингеална туберкулома (G07*)

Туберкулоза на други органи

А18.0

Туберкулоза на костите и ставите

А18.1

Туберкулоза на пикочо-половите органи

А18.2

Туберкулозна периферна лимфоаденопатия

А18.3

Туберкулоза на червата, перитонеума и мезентериалните лимфни възли

А18.4

Туберкулоза на кожата и подкожната тъкан

А18.5

Туберкулоза на окото

Милиарна туберкулоза

А19.8

Други форми на милиарна туберкулоза

Еризипел

А46

Еризипел

Вроден сифилис

А50.0

Ранен вроден сифилис със симптоми

А50.1

Ранен вроден латентен сифилис

А50.2

Ранен вроден сифилис, неуточнен

А50.3

Късно вродено сифилитично увреждане на очите

А50.4

Късно вроден невросифилис [ювенилен невросифилис]

А50.6

Късен латентен вроден сифилис

А50.7

Късен вроден сифилис, неуточнен

А50.9

Вроден сифилис, неуточнен

Ранен сифилис

А51.0

Първичен сифилис на половите органи

А51.1

Първичен сифилис на ануса

А51.2

Първичен сифилис с други локализации

А51.3

Вторичен сифилис на кожата и лигавиците

А51.4

Други форми на вторичен сифилис

А51.5

Ранен латентен сифилис, неуточнен

А51.9

Ранен латентен сифилис

Късен сифилис

A52.0

Сифилис на сърдечно-съдовата система

A52.1

Невросифилис със симптоми

A52.2

Асимптоматичен невросифилис

A52.3

Невросифилис, неуточнен

A52.7

Други симптоми на късен сифилис

A52.8

Късен латентен сифилис

A52.9

Късен сифилис, неуточнен

ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ФОРМИ НА СИФИЛИС

A53.0

Латентен сифилис, неуточнен като ранен или късен

A53.9

Сифилис, неуточнен

ДРУГИ БОЛЕСТИ, ПРЕДАВАНИ ПРЕДИМНО ПО ПОЛОВ ПЪТ, НЕКЛАСИФИЦИРАНИ ДРУГАДЕ

A63.0

Аногенитални (венерични) брадавици

A63.8

Други уточнени болести, предавани предимно по полов път

Хроничен вирусен хепатит

В18.1

Хроничен вирусен хепатит В без делта-агент

B18.2

Хроничен вирусен хепатит С

В18.8

Друг хроничен вирусен хепатит

Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит [HIV], неуточнен

В24

Болест, предизвикана от вируса на човешкия имунодефицит [HIV], неуточнен

МАЛАРИЯ, ПРЕДИЗВИКАНА ОТ PLASMODIUM FALCIPARUM

B50.0

Малария, предизвикана от Plasmodium falciparum с церебрални усложнения

B50.8

Други форми на тежко протичаща или усложнена малария, предизвикана от Plasmodium falciparum

B50.9

Малария, предизвикана от Plasmodium falciparum, неуточнена

Малария, предизвикана от Plasmodium vivax

B51.0

Малария, предизвикана от Plasmodium vivax с руптура на слезката

B51.8

Малария, предизвикана от Plasmodium vivax с други усложнения

B51.9

Малария, предизвикана от Plasmodium vivax без усложнения

Малария, предизвикана от Plasmodium malariae

B52.0

Малария, предизвикана от Plasmodium malariaе с нефропатия

B52.8

Малария, предизвикана от Plasmodium malariae с други усложнения

B52.9

Малария, предизвикана от Plasmodium malariae без усложнения

Други видове паразитологично потвърдена малария

В53.0

Малария, предизвикана от Plasmodium ovale

Лайшманиоза

В55.0

Висцерална лайшманиоза (кала-азар)

B55.1

Кожна лайшманиоза

ТОКСОПЛАЗМОЗА

B58.0

Токсоплазмозна окулопатия

B58.1

Токсоплазмозен хепатит (K77.0*)

B58.2

Токсоплазмозен менингоенцефалит (G05.2*)

B58.3

Белодробна токсоплазмоза (J17.3*)

B58.8

Токсоплазмоза с увреждане на други органи

B58.9

Токсоплазмоза, неуточнена

ШИСТОЗОМИАЗА [БИЛХАРЦИОЗА]

B65.0

Шистозомиаза, предизвикана от Schistosoma haematobium [уринарна шистозомиаза]

B65.1

Шистозомиаза, предизвикана от Schistosoma mansoni [чревна шистозомиаза]

Ехинококоза

B67.0

Инвазия на черния дроб, предизвикана от Еchinococcus granulosus

B67.1

Инвазия на белия дроб, предизвикана от Echinococcus granulosus

B67.3

Инвазия с друга локализация и множествена ехинококоза, предизвикана от Echinococcus granulosus

B67.5

Инвазия на черния дроб, предизвикана от Echinococcus multilocularis

B67.6

Инвазия с друга локализация и множествена ехинококоза, предизвикана от Echinococcus multilocularis

ФИЛАРИОЗА

B74.0

Филариоза, предизвикана от Wuchereria bancrofti

B74.9

Филариоза, неуточнена

Трихинелоза

В75

Трихинелоза

Аскаридоза

B77.0

Аскаридоза с чревни усложнения

B77.8

Аскаридоза с други усложнения

ДРУГИ ХЕЛМИНТОЗИ

B83.0

Висцерална форма на заболяване, предизвикано от миграция на личинките на хелминтите [висцерална Larva migrans]

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА УСТНАТА

C00.0

Външна повърхност на горна устна

С00.1

Външна повърхност на долна устна

С00.3

Горна устна, вътрешна повърхност

С00.4

Долна устна, вътрешна повърхност

С00.5

Устна, неуточнена, вътрешна повърхност

С00.6

Комисура на устните

С00.9

Устна, неуточнена част

Злокачествено новообразувание на основата на езика

С01

Злокачествено новообразувание на основата на езика

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЧАСТИ НА ЕЗИКА

С02.0

Горна повърхност на езика

С02.1

Странични ръбове на езика

С02.2

Долна повърхност на езика

С02.3

Предните две трети на езика, неуточнена част

С02.4

Езикова сливица

С02.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на езика

С02.9

Език, неуточнена част

Злокачествено новообразувание на венците

С03.0

Горен венец

С03.1

Долен венец

С03.9

Венец, неуточнен

Злокачествено новообразувание на пода на устната кухина

С04.0

Предна част на пода на устната кухина

С04.1

Странична част на пода на устната кухина

C04.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на пода на устната кухина

С04.9

Под на устната кухина, неуточнена част

Злокачествено новообразувание на небцето

С05.0

Твърдо небце

С05.1

Меко небце

С05.2

Увула

С05.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на небцето

С05.9

Небце, неуточнено

Злокачествено новообразувание на други и неуточнени части на устната кухина

С06.0

Лигавица на бузите

С06.1

Преддверие на устната кухина

С06.2

Ретромоларна област

С06.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на други и неуточнени части на устната кухина

С06.9

Устна кухина, неуточнена част

Злокачествено новообразувание на околоушната слюнчена жлеза (паротис)

С07

Злокачествено новообразувание на околоушната слюнчена жлеза (паротис)

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУГА И НЕУТОЧНЕНА ЧАСТ НА ГОЛЕМИТЕ СЛЮНЧЕНИ ЖЛЕЗИ

С08.0

Подчелюстна жлеза (субмандибуларна)

С08.1

Подезична жлеза (сублингвална)

С08.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на големите слюнчени жлези

С08.9

Голяма слюнчена жлеза, неуточнена част

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА СЛИВИЦАТА (ТОНЗИЛА)

С09.0

Тонзиларна ямка

С09.1

Тонзиларна дъга

С09.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на тонзилата

С09.9

Тонзила, неуточнена

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ОРОФАРИНКСА (МЕЗОФАРИНКС)

С10.0

Валекула

С10.1

Предна повърхност на епиглотиса

С10.2

Странична стена на орофаринкса

С10.3

Задна стена на орофаринкса

C10.4

Бранхиална цепка

С10.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на орофаринкса

С10.9

Орофаринкс, неуточнен

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА НОСОГЛЪТКАТА (НАЗОФАРИНКС)

С11.0

Горна стена на назофаринкса

С11.1

Задна стена на назофаринкса

С11.2

Странична стена на назофаринкса

С11.3

Предна стена на назофаринкса

C11.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на назофаринкса

С11.9

Назофаринкс, неуточнен

Злокачествено новообразувание на пириформения синус

С12

Злокачествено новообразувание на пириформения синус

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ХИПОФАРИНКСА

С13.0

Посткрикоидна област

С13.1

Ариепиглотична гънка, обърната към хипофаринкса

С13.2

Задна стена на хипофаринкса

С13.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на хипофаринкса

С13.9

Хипофаринкс, неуточнен

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ С ДРУГИ И НЕТОЧНО ОПРЕДЕЛЕНИ ЛОКАЛИЗАЦИИ НА УСТНИТЕ, УСТНАТА КУХИНА И ФАРИНКСА

С14.0

Фаринкс, неуточнен

С14.2

Пръстен на Waldeyer (тонзиларен)

С14.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на устните, устната кухина и фаринкса

Злокачествено новообразувание на хранопровода

С15.0

Шийната част на хранопровода

С15.1

Гръдната част на хранопровода

С15.2

Коремната част на хранопровода

С15.3

Горната третина на хранопровода

С15.4

Средната третина на хранопровода

С15.5

Долната третина на хранопровода

С15.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на хранопровода

С15.9

Хранопровод, неуточнена част

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА СТОМАХА

С16.0

Кардия

С16.1

Дъно на стомаха

С16.2

Тяло на стомаха

С16.3

Антрум на пилора

С16.4

Пилор

С16.5

Малка кривина на стомаха, неуточнена част

С16.6

Голяма кривина на стомаха, неуточнена част

С16.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на стомаха

С16.9

Стомах, неуточнена локализация

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ТЪНКИТЕ ЧЕРВА

С17.0

Дванадесетопръстник

С17.1

Йеюнум

С17.2

Илеум

С17.3

Дивертикул на Meckel

С17.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на тънките черва

С17.9

Тънки черва, неуточнена част

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДЕБЕЛОТО ЧЕРВО (КОЛОН)

С18.0

Цекум

С18.1

Апендикс

С18.2

Колон асценденс

С18.3

Флексура хепатика

С18.4

Колон трансверзум

С18.5

Флексура лиеналис

С18.6

Колон десценденс

С18.7

Колон сигмоидеум

С18.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на дебелото черво

С18.9

Дебело черво, неуточнена част

Злокачествено новообразувание на ректосигмоидната област

С19

Злокачествено новообразувание на ректосигмоидната област

Злокачествено новообразувание на правото черво (ректум)

С20

Злокачествено новообразувание на правото черво (ректум)

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА АНУСА И АНАЛНИЯ КАНАЛ

С21.0

Анус, неуточнена част

С21.1

Анален канал

C21.2

Клоакогенна зона

С21.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на ректума, ануса и аналния канал

Злокачествено новообразувание на черния дроб и интрахепаталните жлъчни пътища

С22.0

Карцином на черния дроб, първичен

С22.1

Карцином на интрахепатални жлъчни пътища

С22.2

Хепатобластом

С22.3

Ангиосарком на черния дроб

С22.4

Други саркоми на черния дроб

С22.7

Други уточнени карциноми на черния дроб

С22.9

Злокачествено новообразувание на черен дроб, неуточнено

Злокачествено новообразувание на жлъчния мехур

С23

Злокачествено новообразувание на жлъчния мехур

ЗЛОКАЧЕСТВЕНО НОВООБРАЗУВАНИЕ НА ДРУГИ И НЕУТОЧНЕНИ ЧАСТИ НА ЖЛЪЧНИТЕ ПЪТИЩА

С24.0

Екстрахепатални жлъчни канали

С24.1

Ампула на Vater

С24.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на жлъчните пътища

Злокачествено новообразувание на панкреаса

С25.0

Глава на панкреаса

С25.1

Тяло на панкреаса

С25.2

Опашка на панкреаса

С25.3

Панкреатичен канал

С25.4

Ендокринна част на панкреаса

С25.7

Други части на панкреаса

С25.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на панкреаса

С25.9

Злокачествено новообразувание на панкреас, неуточнено

Злокачествено новообразувание на храносмилателните органи с друга и неточно определена локализация

С26.0

Чревен тракт, неуточнена част

С26.1

Далак

С26.8

Лезия, излизаща извън границите на една и повече посочени локализации на храносмилателната система

С26.9

Неточно обозначени локализации на храносмилателната система

Злокачествено новообразувание на носната кухина и средното ухо

С30.0

Носна кухина

С30.1

Средно ухо

Злокачествено новообразувание на синусите

С31.0

Максиларен синус

С31.1

Етмоидален синус

С31.2

Фронтален синус

С31.3

Сфеноидален синус

С31.8