НАРЕДБА ЗА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ КАСИ

Приета с ПМС № 89 от 09.04.2001 г. Обн. ДВ. бр.37 от 13 Април 2001г., изм. ДВ. бр.1 от 3 Януари 2006г., изм. ДВ. бр.15 от 16 Февруари 2007г., изм. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2010г., изм. и доп. ДВ. бр.80 от 19 Октомври 2012г., изм. и доп. ДВ. бр.33 от 5 Април 2013г., изм. ДВ. бр.17 от 28 Февруари 2014г.

 

 

Чл. 1. Наредбата урежда начина и реда за създаване, регистриране и функциониране на осигурителните каси.

Чл. 2. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) Осигурителни каси могат да образуват осигурителите, самоосигуряващите се лица и/или лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване (КСО).

(2) (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) Осигурителна каса могат да учредят не по-малко от 5 осигурители, самоосигуряващите се лица и/или лицата по чл. 4, ал. 9 КСО.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) В осигурителната каса могат да членуват само лица с постоянен адрес или с адрес на управление на дейността на територията на съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите (ТД на НАП). На същата територия или в седалището на ТД на НАП се регистрира и адресът на управление на касата.

(4) (Нова - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Осигурител, който има наети на работа повече от 50 лица, не може да членува в осигурителна каса.

Чл. 3. (Отм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) В териториалните дирекции на НАП се води регистър на осигурителните каси.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г.) Осигурителната каса подава заявление за регистрация по образец съгласно приложение № 1 за вписване в регистъра по ал. 1 в съответната ТД на НАП.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) Към заявлението по чл. 4, ал. 2 се представят:

1. учредителен договор, с който се уреждат правата и задълженията на членовете на касата, и решение на членовете на касата за определяне на лицето, което я представлява;

2. (доп. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., доп. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) списък на членовете на касата (име или наименование) с техните постоянни адреси или адреси на управление на дейността, ЕГН, личен номер на чужденец (служебен номер) и/или ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, номер и дата на съдебното решение или на акта за регистрация и от кого са издадени (ако има такива);

3. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) за осигурителите - членове на касата, се посочва и броят на осигуряваните лица.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) В 14-дневен срок от получаване на искането органът по приходите от компетентната ТД на НАП издава удостоверение или отказ за вписване в регистъра по ал. 1. Отказът за вписване може да се обжалва по реда наДанъчно-осигурителния процесуален кодекс.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) В 7-дневен срок от получаване на удостоверението за регистрация осигурителната каса се регистрира в Агенцията по вписванията.

(6) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г.) В 7-дневен срок от датата на решението на общото събрание на осигурителната каса за прекратяване дейността на касата в компетентната териториална дирекция на НАП се подава заявление по образец съгласно приложение № 1.

Чл. 5. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) (1) При приемане и напускане на членове на касата или при промяна на заявените обстоятелства по чл. 4, ал. 2 и ал. 3, т. 1 и 2лицето, което представлява осигурителната каса, представя в 7-дневен срок от настъпването на промените документите, отразяващи съответната промяна, в ТД на НАП и попълва ново заявление за регистрация по чл. 4, ал. 2.

(2) Органът по приходите отписва от регистъра по чл. 4, ал. 1 осигурителната каса, когато броят на членовете й стане по-малък от 5. В този случай ТД на НАП писмено уведомява членовете на касата.

Чл. 6. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) За възникване и прекратяване на членственото правоотношение с осигурителната каса се подава заявление-декларация по утвърден от изпълнителния директор на НАП образец.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Членовете на касата са длъжни да предоставят на управителя й необходимите документи, свързани с тяхното осигуряване и/или с осигуряването на осигурените при тях лица (осигурителни книжки, ведомости, договори за възлагане и др.).

Чл. 7. (Отм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.)

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) Осигурителната каса действа като осигурител спрямо членовете си, които са самоосигуряващи се лица или лица по чл. 4, ал. 9 КСО, както и спрямо осигурените при членовете на касата лица, и:

1. събира дължимите осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и ги превежда по сметките на ТД на НАП в съответните срокове съгласно КСО, Закона за здравното осигуряване и Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите;

2. представя в съответното териториално поделение на НОИ необходимите документи за изплащане на паричните обезщетения и помощите по чл. 1 от Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване, приета с Постановление № 364 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 1 от 2007 г.;Решение № 9943 на Върховния административен съд от 2007 г. - бр. 1 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 26 от 2008 г., бр. 13 и 67 от 2009 г., бр. 2 от 2010 г., бр. 14 от 2011 г. и бр. 16 от 2012 г.), в сроковете, определени с нея;

3. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 17 от 2014 г., в сила от 01.01.2014 г.) представя на ТД на НАП данните по чл. 5, ал. 4 от КСО, а за самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 КСО - данните по чл. 5, ал. 4, т. 1 КСО;

4. снабдява самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 КСО с осигурителни книжки;

5. оформя и съхранява осигурителните книжки и другите документи, свързани с осигуряването на членовете на касата;

6. подава документи за пенсиониране съгласно чл. 1, ал. 1 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 21 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 43, 61 и 89 от 2000 г., бр. 36 от 2001 г., бр. 19 от 2002 г.; попр., бр. 21 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 74 от 2002 г.; Решение № 7581 на Върховния административен съд от 2002 г. - бр. 76 от 2002 г.; Решение № 11701 на Върховния административен съд от 2002 г. - бр. 119 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2003 г., бр. 25 и 68 от 2004 г., бр. 24 от 2005 г., бр. 48 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 17 от 2008 г., бр. 1, 16, 79, 84 и 87 от 2009 г., бр. 2 от 2010 г., бр. 13 от 2011 г. и бр. 16 от 2012 г.).

(2) Осигурителните вноски се внасят в касата от нейните членове в срокове, определени с учредителния договор.

(3) Осигурителната каса е длъжна:

1. (отм. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)

2. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., доп. - ДВ, бр. 80 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) да представи за заверка в ТП на НОИ осигурителните книжки на самоосигуряващите се лица и на лицата по чл. 4, ал. 9 КСОза осигуряването им за всяка календарна година - до края на юли следващата година, съответно в 30-дневен срок след прекратяване на членството им в касата - за периода до прекратяването;

3. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) да съхранява всички документи, свързани с осигуряването на членовете на касата, и след извършени ревизии от органа по приходите на НАП и ТП на НОИ;

4. да предоставя на своите членове до 25 януари всяка календарна година удостоверение за преведените през нейната банкова сметка суми за осигурителните вноски за предходната година.

Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) Прекратяването на дейността на осигурителна каса се извършва само след ревизии от органа по приходите на НАП и ТП на НОИ.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 80 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.)

Чл. 10. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Териториалните дирекции на НАП и Териториалните поделения на НОИ дават методически указания на осигурителните каси за организиране на дейността им.

(2) (Отм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.)

(3) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2012 г., в сила от 01.08.2012 г.) Териториалните поделения на НОИ съхраняват данните от заверените осигурителни книжки.

Чл. 11. (1) Осигурителните каси не носят отговорност за осигурителните задължения на своите членове, които не са направили своевременно дължимите осигурителни вноски.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г.) Осигурителните каси носят отговорност по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс за внесени в осигурителните каси вноски от членовете им, които не са преведени по сметките на ТД на НАП в законоустановените срокове.

(3) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 33 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г.) Осигурителната каса подава данни за направените преводи по сметките на ТД на НАП. Данните се подават в структура и формат, утвърдени със заповед на изпълнителния директор на НАП в компетентната ТД на НАП.

(4) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г.) Данните по ал. 3 се подават в срок до 3 дни след извършване на превода с придружително писмо съгласно приложение № 2 по електронен път чрез използване на квалифициран електронен подпис на подателя.

(5) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г.) Данните по ал. 3 не се приемат, когато не са в утвърдените структура и формат или не съответстват на направените от осигурителната каса преводи по сметките на ТД на НАП. Осигурителната каса изпраща коректни данни в 7-дневен срок от датата, на която е отказано приемането.

 

Заключителни разпоредби

§ 1. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., предишен текст на параграф единствен - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Наредбата се приема на основаниечл. 8, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.

§ 2. (Нов - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Контролът по изпълнение на наредбата се възлага на Националния осигурителен институт и на Националната агенция за приходите съобразно възложените им дейности.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 292 ОТ 28 ДЕКЕМВРИ 2005 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НОРМАТИВНИ АКТОВЕ НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ 
(ОБН. - ДВ, БР. 1 ОТ 2006 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2006 Г.)

§ 5. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2006 г.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25 ОТ 6 ФЕВРУАРИ 2007 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ КАСИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 89 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2001 Г.
(ОБН. - ДВ, БР. 15 ОТ 2007 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2007 Г.)

§ 9. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2007 г.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 334 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2009 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ КАСИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 89 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2001 Г.
(ОБН. - ДВ, БР. 2 от 2010 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2010 Г.)

§ 8. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2010 г.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 249 ОТ 11 ОКТОМВРИ 2012 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ КАСИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 89 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2001 Г.
(ОБН. - ДВ, БР. 80 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 01.08.2012 Г.)

§ 5. Постановлението влиза в сила от 1 август 2012 г.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 76 ОТ 29 МАРТ 2013 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ КАСИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 89 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2001 Г.
(ОБН. - ДВ, БР. 33 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2013 Г.)

§ 6. В 14-дневен срок от обнародването на постановлението в "Държавен вестник" осигурителните каси подават данни за направените преводи по сметките на ТД на НАП за периода от 1 януари 2013 г. до обнародването на постановлението в "Държавен вестник" заедно с придружително писмо съгласно приложение № 2 към чл. 11, ал. 4 от наредбата.

§ 7. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2013 г.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 29 ОТ 19 ФЕВРУАРИ 2014 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА ОСИГУРИТЕЛНИТЕ КАСИ, ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2001 Г. (ОБН. - ДВ, БР. 17 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2014 Г.)

§ 2. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2014 г.

 

Приложение № 1 към чл. 4, ал. 2 и 6 (Ново - ДВ, бр. 1 от 2006 г., в сила от 01.01.2006 г., предишно Приложение към чл. 4, ал. 2, изм. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., предишно Приложение към чл. 4, ал. 2 и 6 - ДВ, бр. 33 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г.)

 

Приложение № 2 към чл. 11, ал. 4 (Ново - ДВ, бр. 33 от 2013 г., в сила от 01.01.2013 г.)


 

ДО

ТД на НАП

...................................................................

 

ПРИДРУЖИТЕЛНО ПИСМО

от...........................................................................................................................................................................................................

(име/наименование на осигурителната каса)

 

 

ЕИК по БУЛСТАТ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Адрес за кореспонденция ....................................................................................................................................................................................

Представлявано от .............................................................................................................................................................................................

(трите имена на представителя/пълномощника)

 

Предоставяна информация - .... бр. файлове, в т. ч.:

Име на файл: ...................... Дата на представяне на платежното в банката ............ г. за обща сума ............... лв.

Име на файл: ...................... Дата на представяне на платежното в банката ............ г. за обща сума ............... лв.

Име на файл: ...................... Дата на представяне на платежното в банката ............ г. за обща сума ............... лв.

Име на файл: ...................... Дата на представяне на платежното в банката ............ г. за обща сума ............... лв.

Име на файл: ...................... Дата на представяне на платежното в банката ............ г. за обща сума ............... лв.

Име на файл: ...................... Дата на представяне на платежното в банката ............ г. за обща сума ............... лв.

Изготвил: ............................