ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175 ОТ 16 ЮЛИ 2008 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА СПИСЪК НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ БОЛЕСТИ

Обн. ДВ. бр.66 от 25 Юли 2008г.


МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ

ПОСТАНОВИ:

Член единствен. Приема Списък на професионалните болести съгласно приложението.

 

Заключителни разпоредби

§ 1. Отменя се Постановление № 80 на Министерския съвет от 2001 г. за приемане на Списък на професионалните болести (ДВ, бр. 33 от 2001 г.).

 

§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 56, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване.

 

Приложение към член единствен

Приложение към член единствен

СПИСЪК НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ БОЛЕСТИ

 

1. Професионални болести, причинени от химични агенти

 

1.1. Професионални болести, причинени от неорганични химични агенти

 

 

Код

Професионална болест,

Клинични прояви

МКБ-10

Гратисен

Условия за признаване

Примери на типични рискови дейности

 

причинена от:

(диагнози, синдроми)

 

период

 

 

1101

Олово и съединенията му

Токсична церебрастения

F06.8

*

1. Доказано професионално

Производство и преработка на оловни

 

 

 

 

 

въздействие - минимум 1 месец,

акумулатори, тръби и кабели, сачми, бои,

 

 

 

 

 

за периферна полиневропатия и

пластмаси, стабилизатори, оловно стъкло, в

 

 

 

 

 

енцефалопатия - минимум 1

металургията при получаване на олово и

 

 

 

 

 

година.

оловни сплави, запояване, гледжосване и

 

 

 

 

 

2. Параклинично подкрепен

декорация на керамични продукти с оловни

 

 

 

 

 

синдромокомплекс

съединения; оловни покрития, производство

 

 

 

 

 

(повишени стойности на Рв в

и употреба на оловни оксиди, соли и др.

 

 

 

 

 

биологични течности, нарушена

 

 

 

 

 

 

порфиринова обмяна).

 

 

 

Сидероахрестична анемия

D64.2

1 година

 

 

 

 

Хемолитична анемия

D59.4

1 година

 

 

 

 

Абдоминална колика

R10.0

1 месец

 

 

 

 

Нефропатия (тубулопатия)

N14.3

3 години

 

 

 

 

Моторен тип полиневропатия

G62.2

3 години

 

 

 

 

(предимно горни крайници)

 

 

 

 

 

 

Токсична енцефалопатия

G92

3 години

 

 

1102

Кадмий и съединенията

Хипо-атрофичен ринофарингит

J31.1

6 месеца

1. Доказано професионално

Всички дейности по извличане и преработка

 

му

 

 

 

въздействие - минимум 1 година,

на полиметални руди, съдържащи кадмий,

 

 

 

 

 

за неоплазми - минимум 5 години,

производство и преработка на

 

 

 

 

 

за пулмопатия - минимум 10

кадмиево-никелови акумулатори и батерии,

 

 

 

 

 

години, за костни лезии -

кадмиране на повърхности в

 

 

 

 

 

минимум 20 години.

галванотехниката, производство на

 

 

 

 

 

2. Параклинично подкрепен

леснотопими сплави, производство на

 

 

 

 

 

синдромокомплекс (повишени

кадмиеви пигменти за бои, на лакове,

 

 

 

 

 

стойности на Cd в биологични

стъкло, пластмаси, хартия и пиротехника,

 

 

 

 

 

течности).

кадмиеви лампи, заваряване на кадмирани

 

 

 

 

 

 

части и др.

 

 

Аносмия

R43.0

6 месеца

 

 

 

 

Хронична обструктивна

J44.8

5 години

 

 

 

 

белодробна болест

 

 

 

 

 

 

Дифузна пневмофиброза

J84.1

10 години

 

 

 

 

Нефропатия (тубулопатия)

N14.3

3 години

 

 

 

 

Остеомалация (спонтанни

M83.8

12 години

 

 

 

 

фрактури)

 

 

 

 

 

 

Рак на белия дроб

C34.-

40 години

 

 

1103

Манган и съединенията

Токсична церебрастения

F06.8

*

1. Доказано професионално

Добив и преработка на мангансъдържащи

 

му

 

 

 

въздействие - минимум 18 месеца,

руди, при получаване на чугун и

 

 

 

 

 

за пневмофиброза - минимум 10

висококачествена стомана, в

 

 

 

 

 

години.

производството и преработката на

 

 

 

 

 

2. Параклинично подкрепен

манганови сплави (дуралуминий, манганов

 

 

 

 

 

синдромокомплекс (ЕМГ - стреч

бронз и пр.), производство на фероманган,

 

 

 

 

 

рефлекс).

електрозаваръчни работи с

 

 

 

 

 

 

висококачествени манганови електроди и

 

 

 

 

 

 

др.

 

 

Паркинсонов синдром

G21.2

10 години

 

 

 

 

Вегетосензорна полиневропатия

G90.8

6 месеца

 

 

 

 

Психози

F31.-

1 година

 

 

 

 

Пневмофиброза

J84.1

10 години

 

 

1104

Живак и съединенията му

Гингивит (обеззъбяване)

K05.1

1 месец

1. Доказано професионално

Всички дейности по извличане, обработка и

 

 

 

 

 

въздействие - минимум 6 месеца.

употреба на живак и съединенията му и

 

 

 

 

 

2. Параклинично подкрепен

съдържащите го продукти. Производство,

 

 

 

 

 

синдромокомплекс (повишени

употреба и ремонт на термометри,

 

 

 

 

 

стойности на Hg в биологични

барометри, манометри, пневматични помпи,

 

 

 

 

 

течности, положителни КАТ).

живачни лампи и други живачни апарати.

 

 

 

 

 

 

Обработка на кожи, производство и

 

 

 

 

 

 

използване на пигменти и бои, извличане

 

 

 

 

 

 

на живак от промишлени отпадъци и др.

 

 

Стоматит, мукозни улцерации в

K12.1

1 месец

 

 

 

 

устната кухина

 

 

 

 

 

 

Фарингит

J31.2

1 месец

 

 

 

 

Церебрастения

F06.8

*

 

 

 

 

Енцефалопатия (живачен

G92

3 години

 

 

 

 

еретизъм, живачен интенционен

 

 

 

 

 

 

тремор, психоорганичен синдром)

 

 

 

 

 

 

Сензомоторен тип полиневропатия

G62.2

3 години

 

 

 

 

Токсична нефропатия (нефрозен

N03.-

1 година

 

 

 

 

синдром и гломерулонефрит)

 

 

 

 

 

 

Алергичен контактен дерматит

L23.0

1 месец

 

 

1105

Хром и съединенията му

Конюнктивит

H10.4

*

1. Доказано професионално

Производство на стомани, синтетичен

 

 

 

 

 

въздействие - минимум 6 месеца,

каучук, шлифовъчни пасти, бои за стъкло и

 

 

 

 

 

за пулмопатии (без астма) -

керамика, хромови катализатори, в

 

 

 

 

 

минимум 10 години.

кожухарската, текстилната, химическата и

 

 

 

 

 

2. Параклинично подкрепен

фармацевтичната промишленост и др.

 

 

 

 

 

синдромокомплекс (положителни

Производство, покрития на метални

 

 

 

 

 

КАТ, хром в еритроцити)

повърхности чрез електролиза,

 

 

 

 

 

 

производство на легирани стомани и др.

 

 

Кератит

H16.8

*

 

 

 

 

Аносмия

R43.0

6 месеца

 

 

 

 

Хипо- и атрофичен ринофарингит

J31.1

6 месеца

 

 

 

 

Хипо- и атрофичен ларингит

J37.0

6 месеца

 

 

 

 

Перфорация на носната преграда

J34.8

6 месеца

 

 

 

 

Хронична обструктивна

J44.8

5 години

 

 

 

 

белодробна болест

 

 

 

 

 

 

Токсична пневмофиброза

J84.1

5 години

 

 

 

 

Бронхиална астма

J45.-

1 месец

 

 

 

 

Алергичен контактен дерматит

L23.0

1 месец

 

 

 

 

(кожни язви тип "птиче око")

 

 

 

 

 

 

Рак на белия дроб

C34.-

40 години

 

 

 

 

Рак на носната кухина

C30.0

40 години

 

 

1106

Никел и съединенията му

Аносмия

R43.0

6 месеца

1. Доказано професионално

Производство на сплави, съдържащи никел,

 

 

 

 

 

въздействие - минимум 6 месеца,

алкални акумулатори, антикорозионни

 

 

 

 

 

за пневмофиброза - минимум 10

покрития, катализатори и др.

 

 

 

 

 

години.

 

 

 

 

 

 

2. Параклинично подкрепен

 

 

 

 

 

 

синдромокомплекс (положителни

 

 

 

 

 

 

КАТ, никел в биологични

 

 

 

 

 

 

течности).

 

 

 

Хипо- и атрофичен ринофарингит

J31.1

6 месеца

 

 

 

 

Перфорация на носната преграда

J34.8

6 месеца

 

 

 

 

Бронхиална астма

J45.-

1 месец

 

 

 

 

Токсична пневмофиброза

J84.1

5 години

 

 

 

 

Алергичен контактен дерматит

L23.0

1 месец

 

 

 

 

Рак на носната кухина

C30.0

30 години

 

 

 

 

Рак на ларинкса

C32.-

30 години

 

 

 

 

Рак на белия дроб

C34.-

30 години

 

 

1107

Мед и съединенията му

Конюнктивит

H10.4

*

1. Доказано професионално

Добив и обогатяване на медни руди.

 

 

 

 

 

въздействие - минимум 1 година,

Производство на мед и медни сплави

 

 

 

 

 

за пневмофиброза - минимум 10

(месинг, бронз и др.). Производство на

 

 

 

 

 

години.

проводници, стъкло и емайли, фойерверки,

 

 

 

 

 

2. Параклинично подкрепен

вакуумапарати, хладилници, минерални

 

 

 

 

 

синдромокомплекс.

бои, изкуствена коприна, микроторове и

 

 

 

 

 

 

пестициди (инсектициди, фунгициди и др.) и

 

 

 

 

 

 

др.

 

 

Ринофарингит

J31.-

*

 

 

 

 

Язва на роговицата на очите

H16.0

*

 

 

 

 

Перфорация на носната преграда

J34.8

1 месец

 

 

 

 

Токсична пневмофиброза

J84.1

5 години

 

 

1108

Цинк и съединенията му

Перфорация на носната преграда

J34.8

1 месец

1. Доказано професионално

Електролитно покритие на металите,

 

 

 

 

 

въздействие - минимум 1 година,

получаване на сплави, галванични

 

 

 

 

 

за белодробни прояви - минимум

елементи и акумулатори, бои, стъкло и

 

 

 

 

 

10 години.

керамика, козметични средства и

 

 

 

 

 

2. Параклинично подкрепен

лекарствени препарати, в каучуковата,

 

 

 

 

 

синдромокомплекс.

текстилната и друга промишленост.

 

 

Хроничен бронхит

J44.8

*

 

 

 

 

Токсична пневмофиброза

J84.1

5 години

 

 

1109

Кобалт и съединенията

Хипо- и атрофичен ринофарингит

J31.1

6 месеца

1. Доказано професионално

Производство на сплави в металургичната

 

му

 

 

 

въздействие - минимум 1 година,

промишленост, в химическата, стъкларската,

 

 

 

 

 

за пулмопатия (без астма) -

керамичната и друга промишленост.

 

 

 

 

 

минимум 10 години.

 

 

 

 

 

 

2. Параклинично подкрепен

 

 

 

 

 

 

синдромокомплекс (положителни

 

 

 

 

 

 

КАТ, кобалт в биологични

 

 

 

 

 

 

течности).

 

 

 

Хипо- и атрофичен ларингит

J37.0

6 месеца

 

 

 

 

Аносмия

R43.0

6 месеца

 

 

 

 

Хронична обструктивна

J44.8

5 години

 

 

 

 

белодробна болест

 

 

 

 

 

 

Бронхиална астма

J45.-

1 месец

 

 

 

 

Токсична пневмофиброза

J84.1

10 години

 

 

 

 

Полицитемия

D75.1

*

 

 

 

 

Кардиомиопатия

I42.7

1 година

 

 

 

 

Алергичен контактен дерматит

L23.0

1 месец

 

 

1110

Калай и съединенията му

Конюнктивит

H10.4

*

1. Доказано професионално

Получаване и употреба на калай и неговите

 

 

 

 

 

въздействие - минимум 1 година,

сплави и съединения, съдържащи се в

 

 

 

 

 

за хронична обструктивна

емайли, глазури, стъкла, керамични

 

 

 

 

 

белодробна болест - минимум 10

изделия, органични бои (текстил), при

 

 

 

 

 

години.

калайдисване, позлатяване, запояване и

 

 

 

 

 

2. Параклинично подкрепен

др.

 

 

 

 

 

синдромокомплекс.

 

 

 

Фарингит

J31.2

*

 

 

 

 

Ларингит

J37.0

*

 

 

 

 

Хронична обструктивна

J44.8

1 година

 

 

 

 

белодробна болест

 

 

 

 

 

 

Иритативен контактен дерматит

L24.8

1 месец

 

 

1111

Ванадий и съединенията

Конюнктивит

H10.4

*

1. Доказано професионално

Производство на ферованадий, сплави, бои

 

му

 

 

 

въздействие - минимум 1 година,

и приложението им в керамичната,

 

 

 

 

 

за хроничен бронхит - минимум 5

текстилната, стъкларската и друга

 

 

 

 

 

години, за белодробна фиброза -

промишленост.

 

 

 

 

 

минимум 10 години.

 

 

 

 

 

 

2. Параклинично подкрепен

 

 

 

 

 

 

синдромокомплекс (положителни

 

 

 

 

 

 

КАТ).

 

 

 

Ринофарингит

J31.1

*

 

 

 

 

Аносмия

R43.0

*

 

 

 

 

Хроничен бронхит

J44.8

1 месец

 

 

 

 

Бронхиална астма

J45.-

1 месец

 

 

 

 

Дифузна пневмофиброза

J84.1

5 години

 

 

 

 

Алергичен контактен дерматит

L23.0

1 месец

 

 

 

 

Иритативен контактен дерматит

L24.8

1 месец

 

 

1112

Берилий и съединенията

Конюнктивит

H10.4

*

1. Доказан професионален

В машино- и реакторостроенето, при

 

му

 

 

 

контакт с метален берилий или

производството на корозионноустойчиви

 

 

 

 

 

окиси - минимум 6 месеца, за

сплави, електронна апаратура, рентгенови

 

 

 

 

 

кожни прояви - минимум 1 месец.

тръби, радио-флуоресцентни и неонови

 

 

 

 

 

2. Параклинично подкрепен

лампи, керамични бои и др.

 

 

 

 

 

синдромокомплекс (Рьо графия и

 

 

 

 

 

 

биопсия на белия дроб,

 

 

 

 

 

 

положителни КАТ и биопсия на

 

 

 

 

 

 

кожни грануломи).

 

 

 

Ринофарингит

J31.1

*

 

 

 

 

Трахеобронхит

J42

1 месец

 

 

 

 

Интерстициална белодробна

J63.2

10 години

 

 

 

 

фиброза или грануломатоза

 

(при усложнения 25 години)

 

 

 

 

(берилиоза)

 

 

 

 

 

 

Алергичен контактен дерматит

L23.0

1 месец

 

 

 

 

(еритематозен,

 

 

 

 

 

 

апуловезикуларен)

 

 

 

 

 

 

Иритативен контактен дерматит

L24.8

1 месец

 

 

 

 

Грануломатозни лезии на кожата

L92.-

1 месец

 

 

 

 

и подкожната тъкан

 

 

 

 

 

 

Рак на белия дроб

C34.-

40 години

 

 

1113

Магнезий и съединенията

Ринофарингит

J31.1

*

1. Доказано професионално

Металургия (получаване на сплави),

 

му

 

 

 

въздействие - минимум 1 година.

самолето-, ракето- и автомобилостроене,

 

 

 

 

 

2. Параклинично подкрепен

електронна индустрия, химическа,

 

 

 

 

 

синдромокомплекс.

каучукова, циментова, керамична,

 

 

 

 

 

 

текстилна, кожарска, хартиена и друга

 

 

 

 

 

 

промишленост.

 

 

Тремор на езика, клепачите и

G25.2

6 месеца

 

 

 

 

ръцете

 

 

 

 

 

 

Иритативен контактен дерматит

L24.8

1 месец

 

 

1114

Барий и съединенията му

Ринофарингит

J31.1

*

1. Доказано професионално

Производство на хартия, текстил,

 

 

 

 

 

въздействие - минимум 1 година,

пиротехнически изделия и др.

 

 

 

 

 

за белодробни прояви - минимум

 

 

 

 

 

 

10 години.

 

 

 

 

 

 

2. Параклинично подкрепен

 

 

 

 

 

 

синдромокомплекс.

 

 

 

Хронична обструктивна

J44.8

1 година

 

 

 

 

белодробна болест

 

 

 

 

 

 

Пневмокониоза (баритоза)

J63.8

5 години

 

 

 

 

Иритативен контактен дерматит

L24.8

1 месец

 

 

 

 

Онихия и паронихия

L03.0

1 месец

 

 

1115

Натрий, калий, калций,

Ринофарингит

J31.1

*

1. Доказано професионално

Производство и употреба за промишлени

 

стронций и съединенията

 

 

 

въздействие - минимум 1 година,

цели и др.

 

им

 

 

 

за белодробни прояви - минимум

 

 

 

 

 

 

10 години.

 

 

 

 

 

 

2. Параклинично подкрепен

 

 

 

 

 

 

синдромокомплекс.

 

 

 

Хронична обструктивна

J44.8

1 месец

 

 

 

 

белодробна болест

 

 

 

 

 

 

Иритативен контактен дерматит

L24.8

1 месец

 

 

 

 

Онихия и паронихия

L03.0

1 месец

 

 

1116

Арсен и съединенията му

Кератоконюнктивит

H16.2

1 месец

1. Доказано професионално

Преработката на метални руди и

 

(без арсеноводород)

 

 

 

въздействие - минимум 1 година.

получаването на сплави, синтез на

 

 

 

 

 

2. Параклинично подкрепен

арсенови съединения, производство на

 

 

 

 

 

синдромокомплекс (повишени

препарати за растителна защита,

 

 

 

 

 

стойности на арсен в биологични

производство и използване на бои и

 

 

 

 

 

течности).

консерванти, съдържащи арсен и др.

 

 

Блефарит

H01.0

1 месец

 

 

 

 

Стоматит

K12.1

1 месец

 

 

 

 

Перфорация на носната преграда

J34.8

1 месец

 

 

 

 

Ринофарингит

J31.1

1 месец

 

 

 

 

Ларингит

J37.0

1 месец

 

 

 

 

Дистална сетивно-моторна

G62.2

3 години

 

 

 

 

полиневропатия в долните

 

 

 

 

 

 

крайници

 

 

 

 

 

 

Токсичен хепатит

K71.-

6 месеца

 

 

 

 

Aнемия

D64.2

1 месец

 

 

 

 

Кардиомиопатия с ритъмни и

I42.7

1 месец

 

 

 

 

проводни нарушения

 

 

 

 

 

 

Иритативен контактен дерматит

L24.8

1 месец

 

 

 

 

Палмарна и плантарна

L85.2

6 месеца

 

 

 

 

хиперкератоза

 

 

 

 

 

 

Меланодермия, депигментация

L81.-

6 месеца

 

 

 

 

Рак на горните дихателни пътища

(C30 -

40 години

 

 

 

 

 

C33)

 

 

 

 

 

Рак на белия дроб

C34.-

40 години

 

 

 

 

Ангиосарком на черния дроб

C22.3

40 години

 

 

 

 

Рак на кожата

C44.-

40 години

 

 

1117

Селен, телур и

Конюнктивит

H10.4

*

1. Доказано професионално

Рафинация на мед, сребро, злато, олово,

 

съединенията им

 

 

 

въздействие - минимум 1 година.

производство на стъкло, керамика,

 

 

 

 

 

2. Параклинично подкрепен

пластмаси, каучук, токоизправители,

 

 

 

 

 

синдромокомплекс (повишени

фармацевтични продукти и пестициди,

 

 

 

 

 

стойности на елемента в

съдържащи елемента.

 

 

 

 

 

биологични течности).

 

 

 

Стоматит

K12.1

1 месец

 

 

 

 

Ринофарингит

J31.1

1 месец

 

 

 

 

Аносмия

R43.0

1 месец

 

 

 

 

Алергичен контактен дерматит

L23.0

1 месец

 

 

 

 

Aлопеция

L65.-

1 месец

 

 

 

 

Паронихия

L03.0

1 месец

 

 

 

 

Анхидроза

L74.4

*

 

 

1118

Талий и съединенията му

Aлопеция

L65.-

6 месеца

1. Доказано професионално

Топене на талий, производство на талиеви

 

 

 

 

 

въздействие - минимум 1 година.

соли и приложението им в електрониката,

 

 

 

 

 

2. Параклинично подкрепен

радиотехниката, в оптичната, керамичната,

 

 

 

 

 

синдромокомплекс. (талий в

стъкларската и друга промишленост.

 

 

 

 

 

биологични течности).

 

 

 

Дистална сетивно-моторна

J62.2

3 години

 

 

 

 

полиневропатия в долните

 

 

 

 

 

 

крайници

 

 

 

 

 

 

Нефропатия (тубулопатия)

N14.3

3 години

 

 

1119

Антимон и съединенията

Перфорация на носната преграда

J34.8

1 месец

1. Доказано професионално

Всички дейности при получаване и

 

му

 

 

 

въздействие - минимум 1 година

употреба на антимон съдържащи минерали

 

 

 

 

 

(при антимонов триоксид -

и вещества, като екстракция, обработка,

 

 

 

 

 

минимум 5 години).

натрошаване, пробиване със свредел,

 

 

 

 

 

2. Параклинично подкрепен

пресяване, пречистване, гранулиране и др.

 

 

 

 

 

синдромокомплекс.

 

 

 

Ринофарингит

J31.1

*

 

 

 

 

Ларингит

J37.0

*

 

 

 

 

Токсична пневмофиброза

J84.1

1 година

 

 

 

 

Хемолитична анемия

D59.4

*

 

 

 

 

Иритативен контактен дерматит

L24.8

1 месец

 

 

 

 

Рак на белия дроб

C34.-

40 години

 

 

 

 

Рак на пикочния мехур

C67.-

40 години

 

 

1120

Фосфор и съединенията

Конюнктивит

H10.4

*

1. Доказано професионално

Производство на експлозиви, кибрит,

 

му

 

 

 

въздействие - минимум 6 месеца,

фосфорни торове, фосфорни съединения,

 

 

 

 

 

за хепатореналните прояви -

полупроводници и др.

 

 

 

 

 

минимум 5 години, за костните

 

 

 

 

 

 

прояви - минимум 10 години.

 

 

 

 

 

 

2. Параклинично подкрепен

 

 

 

 

 

 

синдромокомплекс.

 

 

 

Ринофарингит

J31.1

*

 

 

 

 

Ларингит

J37.0

*

 

 

 

 

Остеонекроза на челюстта и

M87.-

1 година

 

 

 

 

максиларни синуси, спонтанни

 

 

 

 

 

 

фрактури на

 

 

 

 

 

 

дългите кости

 

 

 

 

 

 

Улцерации на кожата

L98.8

*

 

 

 

 

Aнемия

D64.2

1 месец

 

 

 

 

Токсичен хепатит

K71.-

6 месеца

 

 

 

 

Нефропатия

N14.4

1 година

 

 

 

 

Иритативен контактен дерматит

L24.8

1 месец

 

 

1121

Серни оксиди

Конюнктивит

H10.4

*

1. Доказано професионално

Добив на мед, производство на сярна

 

 

 

 

 

въздействие - минимум 1 година,

киселина и други органични и неорганични

 

 

 

 

 

за белодробни прояви - минимум

продукти, избелване, консервиране и др.

 

 

 

 

 

10 години.

 

 

 

 

 

 

2. Параклинично подкрепен

 

 

 

 

 

 

синдромокомплекс.

 

 

 

Ринофарингит

J31.1

*

 

 

 

 

Ларингит

J37.0

*

 

 

 

 

Хронична обструктивна

J44.8

1 година

 

 

 

 

белодробна болест

 

 

 

 

 

 

Дифузна пневмофиброза

J84.1

5 години

 

 

 

 

Ерозия на зъбите

K03.2

1 месец

 

 

 

 

Иритативен контактен дерматит

L24.8

1 месец

 

 

 

 

Онихия и паронихия

L03.0

1 месец

 

 

1122

Сероводород

Конюнктивит

H10.4

*

1. Доказано професионално

При гниене на органични вещества, взривни

 

 

 

 

 

въздействие - минимум 1 година.

работи, добив и преработка на

 

 

 

 

 

2. Параклинично подкрепен

нефтопродукти, в коксохимическите заводи

 

 

 

 

 

синдромокомплекс.

и др.

 

 

Кератит

H16.8

*

 

 

 

 

Ринофарингит

J31.1

*

 

 

 

 

Ларингит

J37.0

*

 

 

 

 

Трахеобронхит

J42

1 месец

 

 

 

 

Токсична церебрастения

F06.8

*

 

 

 

 

Токсична невропатия на зрителния

H46

6 месеца

 

 

 

 

нерв

 

 

 

 

 

 

Вестибулопатия

H81.-

1 месец

 

 

 

 

Иритативен контактен дерматит

L24.8

1 месец

 

 

1123

Сулфиди

Конюнктивит

H10.4

*

1. Доказано професионално

Металургична, химическа, каучукова,

 

 

 

 

 

въздействие - минимум 1 година,

минно-обогатителна промишленост,

 

 

 

 

 

за белодробни прояви - минимум

кожарска, бояджийска, селскостопанска и

 

 

 

 

 

10 години.

друга дейност.

 

 

 

 

 

2. Параклинично подкрепен

 

 

 

 

 

 

синдромокомплекс.

 

 

 

Ринофарингит

J31.1

*

 

 

 

 

Ларингит

J37.0

*

 

 

 

 

Хронична обструктивна

J44.8

1 година

 

 

 

 

белодробна болест

 

 

 

 

 

 

Пневмофиброза

J84.1

5 години

 

 

 

 

Иритативен контактен дерматит

L24.8

1 месец

 

 

1124

Азотни оксиди

Ринофарингит

J31.1

*

1. Доказано професионално

Производство на киселини, анилинови бои,

 

 

 

 

 

въздействие - минимум 3 години,

изкуствена коприна, при взривни работи,

 

 

 

 

 

за белодробни прояви - минимум

електрозаварка и работа в силози (силажни

 

 

 

 

 

10 години.

газове).

 

 

 

 

 

2. Параклинично подкрепен

 

 

 

 

 

 

синдромокомплекс

 

 

 

 

 

 

(метхемоглобин).

 

 

 

Ларингит

J37.0

*

 

 

 

 

Хронична обструктивна

J44.8

1 месец

 

 

 

 

белодробна болест

 

 

 

 

 

 

Дифузна пневмофиброза

J84.1

1 година

 

 

 

 

Вегетосъдова дистония по

G90.8

*

 

 

 

 

хипотоничен тип

 

 

 

 

1125

Въглероден оксид

Вегетативна (автономна)

G90.8

*

1. Доказано професионално

Дейности, свързани с отделяне във въздуха

 

 

дисфункция

 

 

въздействие - минимум 3 години,

на въглероден оксид в газгенераторни

 

 

 

 

 

за органични неврологични и

станции, металургично и коксохимическо

 

 

 

 

 

сърдечно-съдови прояви -

производство, в леярни цехове, в мините

 

 

 

 

 

минимум 10 години и възраст до

при взривни работи, заваряване, котелни

 

 

 

 

 

45 години.

помещения, в гаражи при изпитване на

 

 

 

 

 

2. Параклинично подкрепен

мотори, в шахти и др.

 

 

 

 

 

синдромокомплекс.

 

 

 

Вестибулопатия

H81.-

1 месец

 

 

 

 

Токсична церебрастения (триада:

F06.8

*

 

 

 

 

уморяемост, главоболие,

 

 

 

 

 

 

световъртеж)

 

 

 

 

 

 

Хипертиреоидизъм

E05.8

*

 

 

 

 

Психоорганичен синдром

F06.-

1 година

 

 

 

 

Паркинсонов синдром

G21.2

10 години

 

 

 

 

Ранна атеросклероза

I70.-

1 година

 

 

 

 

Ритъмни и проводни нарушения

I49.-

1 година

 

 

 

 

Исхемична болест на сърцето

I20.-

1 година

 

 

1126

Неорганични киселини

Конюнктивит

H10.4

*

1. Доказано професионално

При производство и приложението им в

 

(солна, сярна, азотна,

 

 

 

въздействие - минимум 1 година,

химическата, металургичната,

 

фосфорни киселини)

 

 

 

за белодробни прояви - минимум

обогатителната, текстилната, кожарската,

 

 

 

 

 

10 години.

металообработващата,

 

 

 

 

 

2. Параклинично подкрепен

нефтопреработвателната и друга

 

 

 

 

 

синдромокомплекс.

промишленост.

 

 

Кератит

H16.8

*

 

 

 

 

Ерозия на зъбите

K03.2

*

 

 

 

 

Гингивит

K05.1

*

 

 

 

 

Ринофарингит

J31.1

*

 

 

 

 

Трахеобронхит

J44.-

1 месец

 

 

 

 

Пневмофиброза

J84.1

5 години

 

 

 

 

Улцерации на кожата

L98.-

*

 

 

 

 

Паронихия

L03.0

1 месец

 

 

 

 

Токсичен еритем

L53.0

*

 

 

 

 

Иритативен контактен дерматит

L24.8

1 месец

 

 

1127

Неорганични основи

Конюнктивит

H10.4

*

1. Доказано професионално

При производство и приложението им в

 

(натриева, калиева,

 

 

 

въздействие - минимум 1 година,

химическата, металургичната,

 

амониева)

 

 

 

за белодробни прояви - минимум

обогатителната, текстилната, кожарската,

 

 

 

 

 

10 години.

металообработващата,

 

 

 

 

 

2. Параклинично подкрепен

нефтопреработвателната и друга

 

 

 

 

 

синдромокомплекс.

промишленост.

 

 

Кератит

H16.8

*

 

 

 

 

Гингивит

K05.1

*

 

 

 

 

Ринофарингит

J31.1

*

 

 

 

 

Трахеобронхит

J44.-

1 месец

 

 

 

 

Улцерации на кожата

L98.-

*

 

 

 

 

Паронихия

L03.0

1 месец

 

 

 

 

Токсичен еритем

L53.0

*

 

 

 

 

Иритативен контактен дерматит

L24.8

1 месец

 

 

1128

Хлор и съединенията му

Конюнктивит

H10.4

*

1. Доказано професионално

Производство на хлорни съединения в

 

 

 

 

 

въздействие - минимум 1 година,

химическата промишленост, избелващи

 

 

 

 

 

за белодробни прояви - минимум

течности в текстилната и хартиената

 

 

 

 

 

10 години.

промишленост, синтетичен каучук,

 

 

 

 

 

2. Параклинично подкрепен

пластмаси, пестициди, извличане на метали

 

 

 

 

 

синдромокомплекс.

от руди, рафинация на петрол и др.

 

 

Язви и перфорация на носната

J34.8

1 месец

 

 

 

 

преграда

 

 

 

 

 

 

Фарингит

J31.2

*

 

 

 

 

Ларингит

J37.0

*

 

 

 

 

Трахеобронхит

J44.-

1 месец

 

 

 

 

Бронхиална астма

J45.-

1 месец

 

 

 

 

Пневмофиброза

J84.1

5 години

 

 

 

 

Ерозия на зъбите

K03.2

1 месец

 

 

 

 

Иритативен контактен дерматит

L24.8

1 месец

 

 

1129

Флуор и съединенията

Фарингит

J31.2

*

1. Доказано професионално

Производство на флуоровъглероди,

 

му

 

 

 

въздействие - минимум 1 година,

инсектофунгициди и фреони, синтез на

 

 

 

 

 

за белодробни прояви (без астма)

високооктанов бензин, съхранение на

 

 

 

 

 

- минимум 10 години.

дървен материал, производство на матово

 

 

 

 

 

2. Параклинично подкрепен

стъкло, процеси на полимеризация и др.

 

 

 

 

 

синдромокомплекс.

 

 

 

Ларингит

J37.0

*

 

 

 

 

Трахеобронхит

J44.-

1 месец

 

 

 

 

Бронхиална астма

J45.-

1 месец

 

 

 

 

Пневмофиброза

J84.1

5 години

 

 

 

 

Костна флуороза

M85.1

5 години

 

 

 

 

Зъбна флуороза

K00.3

*

 

 

1130

Бром, йод и

Конюнктивит

H10.4

*

1. Доказано професионално

При синтез на органични бои, извличане на

 

съединенията им

 

 

 

въздействие - минимум 1 година,

метали, медицина, фармацевтична и друга

 

 

 

 

 

за белодробни прояви - минимум

дейност.

 

 

 

 

 

10 години.

 

 

 

 

 

 

2. Параклинично подкрепен

 

 

 

 

 

 

синдромокомплекс.

 

 

 

Фарингит

J31.2

*

 

 

 

 

Трахеобронхит

J44.-

*

 

 

 

 

Иритативен контактен дерматит

L24.8

1 месец

 

 

1131

Циановодород и

Полицитемия (полиглобулия)

D75.1

*

1. Доказано професионално

Производство на синтетични материали

 

съединенията му

 

 

 

въздействие - минимум 1 година,

(акрилонитрил и акрилни производни),

 

 

 

 

 

за неврологични прояви -

инсектициди, метални цианиди и

 

 

 

 

 

минимум 5 години.

фероцианиди, цианов хлорид,

 

 

 

 

 

2. Параклинично подкрепен

бояджийство, златарство, металургия

 

 

 

 

 

синдромокомплекс (роданиди в

(циментация на металите, цианиране на

 

 

 

 

 

урината).

стомана, поцинковане, кадмиране),

 

 

 

 

 

 

дезинсекция, горене на целулоид,

 

 

 

 

 

 

фармацевтична и друга дейност.

 

 

Токсична церебрастения

F06.8

*

 

 

 

 

Хипофункция на щитовидната

E03.2

1 година

 

 

 

 

жлеза

 

 

 

 

 

 

Иритативен контактен дерматит

L24.8

1 месец

 

 

1132

Серовъглерод

Конюнктивит

H10.4

*

1. Доказано професионално

Получаване на серовъглерод и употребата

 

 

 

 

 

въздействие - минимум 1 година,

му в производството на вискозни влакна и

 

 

 

 

 

за органичните неврологични и

целулозни покрития, разтваряне на

 

 

 

 

 

сърдечно-съдови прояви -

мазнини, растителни масла, каучук и смоли,

 

 

 

 

 

минимум 5 години и възраст до

в производството на ускорители на

 

 

 

 

 

45 години.

вулканизацията, производство на

 

 

 

 

 

2. Параклинично подкрепен

фармацевтични продукти, при употребата

 

 

 

 

 

синдромокомплекс (2-тио 4

като пестицид за обеззаразяване на семена

 

 

 

 

 

тиазолидинкарбоксилова

и др.

 

 

 

 

 

киселина /ТТСА).

 

 

 

Ринит

J31.0

*

 

 

 

 

Ринофарингит

J31.1

*

 

 

 

 

Аносмия

R43.0

*

 

 

 

 

Токсична церебрастения с

F06.8

*

 

 

 

 

вегетосъдова дистония и промени

 

 

 

 

 

 

в емоционалната сфера

 

 

 

 

 

 

Токсична невропатия на зрителния

H46

1 година

 

 

 

 

нерв

 

 

 

 

 

 

Периферна сензо-моторна

G62.2

6 месеца

 

 

 

 

полиневропатия по възходящ тип

 

 

 

 

 

 

Ранна атеросклероза

I70.-

5 години

 

 

 

 

Исхемична болест на сърцето

I20.-

5 години

 

 

 

 

Токсични психози (маниакални,

(F10 -

3 години

 

 

 

 

параноидни, депресивни)

F48)

 

 

 

 

 

Психоорганичен синдром

F06.-

3 години

 

 

 

 

Паркинсонов синдром

G21.2

10 години

 

 

 

 

Хипотиреоидизъм

E03.2

1 година

 

 

 

 

Иритативен контактен дерматит

L24.8

1 месец

 

 

 

 

1.2. Професинални болести, причинени от органични химични агенти

 

 

1201

Наситени алифатни

Конюнктивит

H10.4

*

1. Доказано професионално

Всички дейности, свързани с отделянето и употребата им, риск за метан при работа в каменовъглени мини, гниене на органични вещества, в природния газ, производство на водород, ацетилен, хлорирани

 

въглеводороди: алкани

 

 

 

въздействие - минимум 1 година.

въглеводороди и др.

 

(метан, етан, пропан, бутан,

 

 

 

2. Параклинично подкрепен

 

 

хептан, хексан и др.)

 

 

 

синдромокомплекс.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ринит

J31.0

*

 

 

 

 

Аносмия

R43.0

*

 

 

 

 

Фарингит

J31.2

*

 

 

 

 

Токсична церебрастения с

G90.8

*

 

 

 

 

автономна (вегетативна)

 

 

 

 

 

 

дисфункция

 

 

 

 

 

 

Периферна сензо-моторна

G62.2

6 месеца

 

 

 

 

невропатия предимно долни

 

 

 

 

 

 

крайници

 

 

 

 

 

 

Иритативен контактен

L24.2

1 месец

 

 

 

 

дерматит

 

 

 

 

 

 

Меланодермия

L81.-

1 месец

 

 

1202

Ненаситени алифатни

Конюнктивит

H10.4

*

1. Доказано професионално

Преработка и употреба на нефт и нефтопродукти; производство на синтетични полимери и органичен синтез; деполимеризация на полимери и др.

 

въглеводороди: алкени

 

 

 

въздействие - минимум 1 година.

 

 

(етен, пропен, пентен, бутен,

 

 

 

2. Параклинично подкрепен

 

 

хексен, 1,3 бутадиен

 

 

 

синдромокомплекс.

 

 

(дивинил) и др.)

 

 

 

 

 

 

 

Ринофарингит

J31.1

*

 

 

 

 

Аносмия

R43.0

*

 

 

 

 

Токсична автономна

G90.-

6 месеца

 

 

 

 

невропатия

 

 

 

 

 

 

Остеопороза на дистални

M81.-

5 години

 

 

 

 

фаланги

 

 

 

 

 

 

Анемия

D64.2

6 месеца

 

 

 

 

Токсичен хепатит

K71.-

6 месеца

 

 

 

 

Кардиомиопатия

I42.7

1 месец

 

 

1203

Алициклични

Токсичен еритем

L53.0

*

1. Доказано професионално

Преработка и употреба на нефт и нефтопродукти; производство на синтетични полимери и др.

 

въглеводороди:

 

 

 

въздействие - минимум 1 година.

 

 

циклоалкани, циклоалкени,

 

 

 

2. Параклинично подкрепен

 

 

циклоалкини

 

 

 

синдромокомплекс.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Иритативен контактен

L24.2

1 месец

 

 

 

 

дерматит

 

 

 

 

1204

Ароматни въглеводороди.

Конюнктивит

H10.4

*

1. Доказано професионално

Приложение като разтворител на смоли, мазнини, масла, сяра, каучук; изходен продукт за получаване на фенол, анилин и др.; компонент на течни горива; производсто на полистирол, синтетичен каучук,

 

Моноциклични съединения:

 

 

 

въздействие - минимум 1 година,

полиестерни продукти, стъклопласти, експлозиви, фармацевтични продукти, лакове, бои и др.

 

бензен, толуен, стирен и др.

 

 

 

за тежките неврологични и

 

 

 

 

 

 

злокачествени прояви - минимум

 

 

 

 

 

 

5 години.

 

 

 

 

 

 

2. Параклинично подкрепен

 

 

 

 

 

 

синдромокомплекс.

 

 

 

Ринофарингит

J31.1

*

 

 

 

 

Аносмия

R43.0

*

 

 

 

 

Костномозъчна хипоплазия

 

 

 

 

 

 

(бензен):

 

 

 

 

 

 

Левкопения

D70

1 година

 

 

 

 

Тромбоцитопения

D69.5

1 година

 

 

 

 

Апластична анемия

D61.2

3 години

 

 

 

 

Токсичен хепатит

K71.-

6 месеца

 

 

 

 

Токсична церебрастения

F06.8

*

 

 

 

 

Дистална сензо-моторна

G62.2

6 месеца

 

 

 

 

невропатия

 

 

 

 

 

 

Токсична енцефалопатия

G92

5 години

 

 

 

 

(психоорганичен синдром)

 

 

 

 

 

 

Иритативен контактен

L24.2

1 месец

 

 

 

 

дерматит

 

 

 

 

 

 

Левкоза

C92.-

40 години

 

 

1205

Ароматни въглеводороди.

Конюнктивит

H10.4

*

1. Доказано професионално

Химическа и коксохимическа промишленост (процес на дестилация, преработка на каменовъглена смола, органичен синтез, производство на пластмаси, бои), асфалтиране, текстилна промишленост (боядисване), в

 

Полициклични съединения:

 

 

 

въздействие - минимум 1 година,

селското стопанство (инсектициди) и др.

 

нафталин, тетралин,

 

 

 

за рак на кожата - минимум 6

 

 

антрацен, фенантрен, пирен,

 

 

 

месеца , за другите

 

 

бифенил, бензантрацен,

 

 

 

злокачествени прояви - минимум

 

 

дибензантрацен бензопирен

 

 

 

5 години.

 

 

и др.

 

 

 

2. Параклинично подкрепен

 

 

 

 

 

 

синдромокомплекс (положителни

 

 

 

 

 

 

КАТ).

 

 

 

Ринофарингит

J31.1

*

 

 

 

 

Токсична церебрастения

F06.8

*

 

 

 

 

Хемолитична анемия

D59.4

1 година

 

 

 

 

Токсичен хепатит

K71.-

6 месеца

 

 

 

 

Иритативен контактен

L24.2

1 месец

 

 

 

 

дерматит

 

 

 

 

 

 

Алергичен контактен дерматит

L23.0

1 месец

 

 

 

 

Фотодерматит

L56.2

1 месец

 

 

 

 

Рак на кожата

C44.-

30 години

 

 

 

 

Рак на белия дроб

C34.-

30 години

 

 

 

 

Рак на пикочния мехур

C67.-

30 години

 

 

1206

Хетероциклични съединения:

Конюнктивит

H10.4

*

1. Доказано професионално

Фармацевтична промишленост (производство на антипиретици, аналгетици, антиревматични лекарства и др.), химическа (екстракция на масла и мазнини, органичен синтез, производство на лакове, бои, изкуствени

 

фуран, тиофен, пирол,

 

 

 

въздействие - минимум 1 година.

влакна, пестициди) и др.

 

пиридин, пиримидин,

 

 

 

2. Параклинично подкрепен

 

 

пиразол, имидазол и др.

 

 

 

синдромокомплекс.

 

 

 

Ринофарингит

J31.1

*

 

 

 

 

Анемия

D64.2

1 година

 

 

 

 

Агранулоцитоза

D70

1 година

 

 

 

 

Иритативен контактен

L24.2

1 месец

 

 

 

 

дерматит

 

 

 

 

 

 

Фотодерматит

L56.2

1 месец

 

 

1207

Халогенни производни на

Конюнктивит

H10.4

*

1. Доказано професионално

Химическа и нефтохимическа, лакобояджийска, текстилна, парфюмерийна, фармацевтична промишленост, производство на хладилници и пожарогасители (фреони), химическо чистене, селско стопанство

 

въглеводородите:

 

 

 

въздействие - минимум 1 година,

(пестициди) и др.

 

хлорметан, ихлорметан,

 

 

 

за токсичната невропатия на

 

 

бромметан, дихлоретан,

 

 

 

троичния нерв - минимум 6

 

 

трихлоретан,

 

 

 

месеца, за неоплазмите -

 

 

тетрахлорметан, хлороформ,

 

 

 

минимум 5 години, за токсичната

 

 

дихлоретилен,

 

 

 

енцефалопатия - минимум 10

 

 

трихлоретилен,

 

 

 

години.

 

 

тетрахлоретилен, хептахлор,

 

 

 

2. Параклинично подкрепен

 

 

хлорбензен, хлорнафтален,

 

 

 

синдромокомплекс.

 

 

йодтолуен, хлорпиридини,

 

 

 

 

 

 

хлорхинолини и др.

 

 

 

 

 

 

 

Токсичен хепатит

K71.-

6 месеца

 

 

 

 

Нефропатия

N14.3

3 години

 

 

 

 

Токсична церебрастения

F06.8

*

 

 

 

 

Токсична енцефалопатия

G92

3 години

 

 

 

 

(психоорганичен синдром)

 

 

 

 

 

 

Иритативен контактен

L24.2

1 месец

 

 

 

 

дерматит

 

 

 

 

 

 

Хлоракне (хлорнафтален)

L70.8

1 месец

 

 

 

 

Токсична невропатия на

G50.-

6 месеца

 

 

 

 

троичния нерв (трихлоретен)

 

 

 

 

 

 

Катаракта (дихлоретан)

H26.8

6 месеца

 

 

 

 

Токсична невропатия на

H46

6 месеца

 

 

 

 

зрителния нерв

 

 

 

 

 

 

Рак на черния дроб

C22.-

40 години

 

 

 

 

(дихлоретан)

 

 

 

 

1208

Винилхлорид

Кератоконюнктивит

H16.2

*

1. Доказано професионално

Всички дейности, свързани с излагане на действието на мономерен винилхлорид в процеса на полимеризация и деполимеризация на PVC.

 

 

 

 

 

въздействие - минимум 1 година,

 

 

 

 

 

 

за фиброза на черния дроб -

 

 

 

 

 

 

минимум 2 години, за

 

 

 

 

 

 

злокачествените прояви -

 

 

 

 

 

 

минимум 10 години.

 

 

 

 

 

 

2. Параклинично подкрепен

 

 

 

 

 

 

синдромокомплекс (чернодробна

 

 

 

 

 

 

и кожна биопсия).

 

 

 

Синдром на Рейно

I73.0

4 години

 

 

 

 

Токсична автономна

G90.-

6 месеца

 

 

 

 

невропатия

 

 

 

 

 

 

Остеопороза на дистални

M81.-

4 години

 

 

 

 

фаланги на крайниците

 

 

 

 

 

 

Акроостеолиза

M89.5

4 години

 

 

 

 

Склеродермия

M34.2

4 години

 

 

 

 

Фиброза на черния дроб

K74.0

30 години

 

 

 

 

Ангиосарком на черния дроб

C22.3

40 години

 

 

 

 

Рак на белия дроб

C34.-

40 години

 

 

1209

Алкохоли: метанол, етанол,

Конюнктивит

H10.4

*

1. Доказано професионално

Получаване на алкохоли и използването им в производството на пластмаси, торове, антифриз, химико-фармацевтични препарати (козметични и почистващи), органични багрила, изкуствена коприна и др.

 

пропанол, бутанол, глицерол

 

 

 

въздействие - минимум 1 година,

органични съединения.

 

и др.

 

 

 

за невропатия на зрителния нерв

 

 

 

 

 

 

- минимум 3 години.

 

 

 

 

 

 

2. Параклинично подкрепен

 

 

 

 

 

 

синдромокомплекс.

 

 

 

Ринофарингит

J31.1

*

 

 

 

 

Токсичен хепатит

K71.-

6 месеца

 

 

 

 

Токсична невропатия на

H46

6 месеца

 

 

 

 

зрителния нерв (метанол)

 

 

 

 

 

 

Иритативен контактен

L24.2

1 месец

 

 

 

 

дерматит

 

 

 

 

1210

Гликоли: етиленгликол,

Конюнктивит

H10.4

*

1. Доказано професионално

Получаване на гликоли и използването им като разтворители, производство на фармацевтични продукти, фотохимикали, антифриз, полиестери и др.

 

диетиленгликол,

 

 

 

въздействие - минимум 1 година.

 

 

пропиленгликол и др.

 

 

 

2. Параклинично подкрепен

 

 

 

 

 

 

синдромокомплекс.

 

 

 

Ринофарингит

J31.1

*

 

 

 

 

Иритативен контактен

L24.2

1 месец

 

 

 

 

дерматит

 

 

 

 

1211

Феноли и производни:

Конюнктивит

H10.4

*

1. Доказано професионално

Производство и употреба на препарати, съдържащи фенол, производство на фармацевтични продукти, производство на фенолформалдехидни смоли и др.

 

фенол, крезол, катехол,

 

 

 

въздействие - минимум 1 година.

 

 

нафтол, хидрохинон и др.

 

 

 

2. Параклинично подкрепен

 

 

 

 

 

 

синдромокомплекс.

 

 

 

Иритативен контактен

L24.2

1 месец

 

 

 

 

дерматит

 

 

 

 

 

 

Витилиго

L80

2 год.

 

 

1212

Етери и тиоетери:

Конюнктивит

H10.4

*

1. Доказано професионално

Производство на анестетици (метилетилетер и дивинилетер), употреба като разтворители в производството на вакси, масла, целулоза, гуми, естери, лепила, съставна част на самолетно гориво (изопропил етер) и

 

диетилетер, метилетилетер,

 

 

 

въздействие - минимум 1 година,

др.

 

диметилетер, дивинилетер,

 

 

 

за енцефалопатия - минимум 10

 

 

дихлоризопропилетер, етери

 

 

 

години.

 

 

на гликола и др.

 

 

 

2. Параклинично подкрепен

 

 

 

 

 

 

синдромокомплекс.

 

 

 

Фарингит

J31.2

*

 

 

 

 

Токсична церебрастения

F06.8

*

 

 

 

 

Токсична енцефалопатия

G92

1 година

 

 

 

 

(психоорганичен синдром)

 

 

 

 

 

 

Иритативен контактен

L24.2

1 месец

 

 

 

 

дерматит

 

 

 

 

1213

Епоксиди: епихлорхидрин и

Конюнктивит

H10.4

*

1. Доказано професионално

При производството и употребата на епоксидни смоли, производство и употреба на бои.

 

др.

 

 

 

въздействие - минимум 1 година.

При разграждане на епоксидни смоли.

 

 

 

 

 

2. Параклинично подкрепен

 

 

 

 

 

 

синдромокомплекс (положителни

 

 

 

 

 

 

КАТ).

 

 

 

Ринофарингит

J31.1

*

 

 

 

 

Хроничен бронхит

J44.8

1 месец

 

 

 

 

Бронхиална астма

J45.-

1 месец

 

 

 

 

Алергичен контактен дерматит

L23.0

1 месец

 

 

1214

Алдехиди: формалдехид,

Конюнктивит

H10.4

*

1. Доказано професионално

Производство и употреба на формалдехид, фенолформадехидни смоли и пластмаси в текстилната, кожарската, дървопреработващата и мебелната промишленост; лаборатории (анатомични, патоанатомични,

 

ацеталдехид,

 

 

 

въздействие - минимум 1 година.

балсамиране); при изгаряне на органични материали.

 

глутаралдехид,

 

 

 

2. Параклинично подкрепен

Дейности, свързани с деполимеризация на фенолформалдехдни смоли и др.

 

диметилформамид и др.

 

 

 

синдромокомплекс (положителни

 

 

 

 

 

 

КАТ).

 

 

 

Фарингит

J31.2

*

 

 

 

 

Хроничен бронхит

J44.8

1 месец

 

 

 

 

Бронхиална астма

J45.-

1 месец

 

 

 

 

Алергичен контактен дерматит

L23.-

1 месец

 

 

1215

Кетони: ацетон

Конюнктивит

H10.4

*

1. Доказано професионално

Производство и употреба на кетони в органичен синтез, разтворители, изкуствени влакна, целулоид, козметични и почистващи продукти, експлозиви и др.

 

(диметилкетон),

 

 

 

въздействие - минимум 1 година,

 

 

метилетилкетон,

 

 

 

за хроничен бронхит и органични

 

 

метилбутилкетон,

 

 

 

неврологични прояви - минимум

 

 

метилпропилкетон,

 

 

 

10 години.

 

 

метиламилкетон,

 

 

 

2. Параклинично подкрепен

 

 

метилизобутилкетон,

 

 

 

синдромокомплекс.

 

 

метилизоамилкетон,

 

 

 

 

 

 

диизобутилкетон,

 

 

 

 

 

 

етилбутилкетон,

 

 

 

 

 

 

циклохексанон и др.

 

 

 

 

 

 

 

Ринофарингит

J31.1

*

 

 

 

 

Аносмия

R43.0

*

 

 

 

 

Фарингит

J31.2

*

 

 

 

 

Хроничен бронхит

J44.8

1 месец

 

 

 

 

Полиневропатия

G62.2

6 месеца

 

 

 

 

(метилбутилкетон)

 

 

 

 

 

 

Енцефалопатия

G92

1 година

 

 

 

 

(метилбутилкетон)

 

 

 

 

 

 

Иритативен контактен

L24.2

1 месец

 

 

 

 

дерматит

 

 

 

 

1216

Карбоксилни киселини и

Конюнктивит

H10.4

*

1. Доказано професионално

В химическата промишленост за синтез и производство на други съединения (синтетични влакна, каучук, пластмаси, багрила); в текстилната, керамичната, дървообработващата и друга промишленост.

 

техните анхидриди:

 

 

 

въздействие - минимум 1 година.

 

 

мравчена, оцетна,

 

 

 

2. Параклинично подкрепен

 

 

малеинова, метакрилова,

 

 

 

синдромокомплекс (положителни

 

 

акрилова, пропионова,

 

 

 

КАТ).

 

 

оксалова, бензоена, янтарна

 

 

 

 

 

 

и др.

 

 

 

 

 

 

 

Аносмия

R43.0

*

 

 

 

 

Ринофарингит

J31.1

*

 

 

 

 

Иритативен контактен

L24.2

1 месец

 

 

 

 

дерматит

 

 

 

 

 

 

Алергичен контактен дерматит

L23.-

1 месец

 

 

1217

Естери: метилацетат,

Конюнктивит

H10.4

*

1. Доказано професионално

Употреба като разтвори при производството на поливинилацетат и поливинилалкохол; пластмаси, полимерни смоли (полиметилметакрилат) и др.

 

етилацетат, метилакрилат,

 

 

 

въздействие - минимум 1 година,

 

 

метилметакрилат и др.

 

 

 

за чернодробни и неврологични

 

 

 

 

 

 

прояви - минимум 5 години.

 

 

 

 

 

 

2. Параклинично подкрепен

 

 

 

 

 

 

синдромокомплекс (положителни

 

 

 

 

 

 

КАТ).

 

 

 

Ринофарингит

J31.1

*

 

 

 

 

Ларингит

J37.0

*

 

 

 

 

Бронхиална астма

J45.-

1 месец

 

 

 

 

Токсична автономна

G90.-

6 месеца

 

 

 

 

невропатия

 

 

 

 

 

 

Токсична церебрастения

F06.8

*

 

 

 

 

Токсичен хепатит

K71.-

6 месеца

 

 

 

 

Иритативен контактен

L24.2

1 месец

 

 

 

 

дерматит

 

 

 

 

 

 

Алергичен контактен дерматит

L23.-

1 месец

 

 

1218

Нитрили: акрилонитрил,

Конюнктивит

H10.4

*

1. Доказано професионално

Изходен продукт за синтеза на полиакрилнитрилни влакна, в производството на каучук, акриламид, акрилова киселина, бои, лекарства, фитингови тръби, в нефтохимическата и автомобилната индустрия и др.

 

ацетонитрил и др.

 

 

 

въздействие - минимум 1 година.

Дейности при изгаряне на полиакрилнитрилни пластмаси и влакна.

 

 

 

 

 

2. Параклинично подкрепен

 

 

 

 

 

 

синдромокомплекс (положителни

 

 

 

 

 

 

КАТ).

 

 

 

Кератит

H16.-

*

 

 

 

 

Атрофичен ринит

J31.0

*

 

 

 

 

Пареза на гласните връзки

J38.0

6 месеца

 

 

 

 

Вегетосъдова дистония

G90.8

1 месец

 

 

 

 

Анемия

D64.-

1 година

 

 

 

 

Иритативен контактен

L24.2

1 месец

 

 

 

 

дерматит

 

 

 

 

 

 

Алергичен контактен дерматит

L23.-

1 месец

 

 

 

 

Рак на белия дроб

C34.-

40 години

 

 

1219

Органични изоцианати:

Блефароконюнктивит

H10.5

1 месец

1. Доказано професионално

Всички дейности, свързани с производството и употребата на органични изоцианати (синтетични влакна, лепила, полиуретанови полировки и лакове, синтетична пяна и др.)

 

метилиизоцианат,

 

 

 

въздействие - минимум 6 месеца.

 

 

дифенилметилдиизоцианат,

 

 

 

2. Параклинично подкрепен

 

 

толуендиизоцианат и др.

 

 

 

синдромокомплекс (положителни

 

 

 

 

 

 

КАТ, антитела).

 

 

 

Ринофарингит

J31.1

*

 

 

 

 

Астматичен бронхит

J45.9

1 година

 

 

 

 

Бронхиална астма

J45.-

1 месец

 

 

 

 

Хиперсензитивен пневмонит

J68.-

2 години

 

 

 

 

Алергичен контактен дерматит

L23.-

1 месец

 

 

1220

Амини и аминопроизводни.

Конюнктивит

H10.4

*

1. Доказано професионално

Производство и употреба на алифатни амини и техните производни (изходен продукт в производството на багрила, синтетични смоли, цветни моливи, парфюмерийни продукти и др.)

 

Алифатни амини: моноамини

 

 

 

въздействие - минимум 1 година.

 

 

(метиламин, диметиламин,

 

 

 

2. Параклинично подкрепен

 

 

диетиламин, триметиламин),

 

 

 

синдромокомплекс (положителни

 

 

полиамини (диамин,

 

 

 

КАТ).

 

 

етилендиамин, триамин,

 

 

 

 

 

 

диетилентриамин),

 

 

 

 

 

 

алканоламини (етаноламин,

 

 

 

 

 

 

триетаноламин,

 

 

 

 

 

 

диметилетаноламин),

 

 

 

 

 

 

халогенни производни

 

 

 

 

 

 

(хлорамин) и др.

 

 

 

 

 

 

 

Атрофичен ринофарингит

J31.1

*

 

 

 

 

Бронхиална астма

J45.-

1 месец

 

 

 

 

Алергичен контактен дерматит

L23.-

1 месец

 

 

1221

Амини и аминопроизводни.

Конюнктивит

H10.4

*

1. Доказано професионално

Производство и употреба на ароматни амини и техни производни (изходен продукт в производството на багрила, синтетични смоли, цветни моливи, парфюмерийни продукти и др.)

 

Ароматни амини: анилин,

 

 

 

въздействие - минимум 1 година,

 

 

аминофенол,

 

 

 

за неоплазми - минимум 5

 

 

4-аминодифенил, толуидин,

 

 

 

години.

 

 

бензидин, 2-нафтиламин,

 

 

 

2. Параклинично подкрепен

 

 

фенилендиамин,

 

 

 

синдромокомплекс (положителни

 

 

нитроанилин,

 

 

 

КАТ).

 

 

4,4-диаминодифенилметан и

 

 

 

 

 

 

др.

 

 

 

 

 

 

 

Атрофичен ринофарингит

J31.1

*

 

 

 

 

Токсичен хепатит

K71.-

6 месеца

 

 

 

 

Алергичен контактен дерматит

L23.-

1 месец

 

 

 

 

Бронхиална астма

J45.-

1 месец

 

 

 

 

(фенилендиамин)

 

 

 

 

 

 

Хемолитична анемия

D59.8

1 месец

 

 

 

 

Рак на пикочния мехур

C67.-

40 години

 

 

 

 

(анилин, 2-нафтиламин,

 

 

 

 

 

 

4-аминодифенил, бензидин,

 

 

 

 

 

 

о-толуидин)

 

 

 

 

1222

Ароматни нитропроизводни:

Конюнктивит

H10.4

*

1. Доказано професионално

Употреба като разтворители при производството на органични съединения, бои, багрила, експлозиви, козметични продукти, фармацевтични продукти, пластмаси, препарати за растителна защита (хербициди) и др.

 

нитробензен, нитротолуен,

 

 

 

въздействие - минимум 1 година,

 

 

тринитротолуен (ТНТ),

 

 

 

за неоплазмите - минимум 5

 

 

динитрофенол (ДНФ) и др.

 

 

 

години.

 

 

 

 

 

 

2. Параклинично подкрепен

 

 

 

 

 

 

синдромокомплекс (положителни

 

 

 

 

 

 

КАТ).

 

 

 

Токсична катаракта (ТНТ и

H26.8

1 година

 

 

 

 

ДНФ)

 

 

 

 

 

 

Ринофарингит

J31.1

*

 

 

 

 

Токсична церебрастения

F06.8

*

 

 

 

 

Апластична анемия

D61.2

3 години

 

 

 

 

Токсичен хепатит

K71.-

6 месеца

 

 

 

 

Алергичен контактен дерматит

L23.-

1 месец

 

 

 

 

Иритативен контактен

L24.-

1 месец

 

 

 

 

дерматит

 

 

 

 

 

 

Рак на кожата

C44.-

30 години

 

 

1223

Органични съединения на

Конюнктивит

H10.4

*

1. Доказано професионално

Получаване и употреба на синтетичен каучук, инсектициди, антисептични материали за дървесина и текстил в химическата, текстилната, дървообработвателната промишленост, селското стопанство и др.

 

калая

 

 

 

въздействие - минимум 1 година,

 

 

 

 

 

 

за чернодробни и бъбречни

 

 

 

 

 

 

прояви - минимум 5 години.

 

 

 

 

 

 

2. Параклинично подкрепен

 

 

 

 

 

 

синдромокомплекс.

 

 

 

Кератит

H16.-

*

 

 

 

 

Анемия

D64.2

1 година

 

 

 

 

Токсична церебрастения

F06.8

*

 

 

 

 

Токсичен хепатит

K71.-

6 месеца

 

 

 

 

Нефропатия

N14.4

1 година

 

 

 

 

Иритативен контактен

L24.-

1 месец

 

 

 

 

дерматит

 

 

 

 

 

 

Фоликулит

L73.-

6 месеца

 

 

1224

Органични съединения на

Конюнктивит

H10.4

*

1. Доказано професионално

Химическа и нефтохимическа промишленост, производство и употреба на етилиран бензин (изпитания и ремонт на двигатели, обслужване на нефтобази и автогаражи); употреба като антибактерицидно и

 

оловото: тетраетилолово,

 

 

 

въздействие - минимум 1 година.

инсектицидно средство и др.

 

тетраметилолово и др.

 

 

 

2. Параклинично подкрепен

 

 

 

 

 

 

синдромокомплекс (олово в

 

 

 

 

 

 

биологични течности).

 

 

 

Токсична церебрастения

F06.8

*

 

 

 

 

Вегетосъдова дистония

G90.8

1 месец

 

 

 

 

(парасимпатикотония)

 

 

 

 

 

 

Токсична енцефалопатия

G92

3 години

 

 

 

 

(психоорганичен синдром)

 

 

 

 

 

 

Токсичен хепатит

K71.-

6 месеца

 

 

 

 

Нефропатия

N14.4

1 година

 

 

1225

Органични съединения на

Конюнктивит

H10.4

*

1. Доказано професионално

Производство и употреба на живачно-органични съединения, като фунгициди и бактерицидни средства за запазване на пластмаси, текстил и дървесина и др.

 

живака

 

 

 

въздействие - минимум 1 година.

 

 

 

 

 

 

2. Параклинично подкрепен

 

 

 

 

 

 

синдромокомплекс (живак в

 

 

 

 

 

 

биологични течности).

 

 

 

Блефарит

H01.0

*

 

 

 

 

Гингивит

K05.1

*

 

 

 

 

Стоматит

K12.1

*

 

 

 

 

Фарингит

J31.2

*

 

 

 

 

Анемия

D64.2

1 година

 

 

 

 

Токсична церебрастения

F06.8

*

 

 

 

 

Токсична енцефалопатия

G92

3 години

 

 

 

 

(психоорганичен синдром,

 

 

 

 

 

 

психози)

 

 

 

 

 

 

Алергичен контактен дерматит

L23.-

1 месец

 

 

 

 

* Не се допуска обсъждане на професионален характер след прекратяване въздействието на вредния професионален фактор.

 

 

2. ПРОФЕСИОНАЛНИ БОЛЕСТИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ФИЗИЧЕСКИ ФАКТОРИ

 

2.1. Професионални болести, причинени от шум

 

 

2101

Шум (постоянен, променлив,

Неврит на двата слухови

H93.3

1 година

1. Доказано професионално

Всички дейности, свързани с експозиция на наднормени звукови натоварвания, например работа в работилници за котли и казани; изчукване, огъване и щамповане на метали; работа с тъкачни станове и совалки; щамповане на плат; работа с пневматичен чук и бормашина; в машинно отделение на кораби; с ротативни машини в графичната индустрия; на поточна линия за пълнене (на бутилки, бъчви и др.) в хранителната промишленост; използване или унищожаване на муниции или военни експлозиви; работа в строителството, извършвана с шумни машини (булдозери, ескаватори, механични лопати и др.); настройване, изпробване и използване на мотори с вътрешно горене, реактивна тяга и реактори (минимален период на излагане - 30 дни); дискотеки и др.

 

хидродинамичен)

нерва (слухова загуба над 35

 

 

въздействие на наднормен шум -

 

 

 

dB)

 

 

минимум 5 години, за случаите

 

 

 

 

 

 

на особено интензивен шум (над

 

 

 

 

 

 

100 dB/A) - минимум 6 месеца.

 

 

 

 

 

 

2. Тонална прагова аудиометрия

 

 

 

 

 

 

при по-добре чуващото ухо,

 

 

 

 

 

 

изчислена при честота от 500,

 

 

 

 

 

 

1000, 2000 и 4000 Hz; средната

 

 

 

 

 

 

загуба е средното аритметично,

 

 

 

 

 

 

изчислено от загубите,

 

 

 

 

 

 

наблюдавани при 500, 1000, 2000

 

 

 

 

 

 

и 4000 Hz, като коефициентите за

 

 

 

 

 

 

изчисление са съответно 2, 4, 3 и

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

Практическа глухота

H83.3

1 година

 

 

 

 

(звукоприемна загуба на

 

 

 

 

 

 

слуха 65-90 dB); Глухота

 

 

 

 

 

 

(загуба на слуха над 91 dB)

 

 

 

 

 

 

2.2. Професионални болести, причинени от вибрации

 

 

2201

Локални вибрации (вибрации,

Дистални артериални и

I79.8

1 година

1. Доказано професионално

Работа с механични ръчни инструменти и машини, генериращи вибрации (пневматични чукове, моторни триони, ударно-пробивни инструменти, шмиргели, шлайф-машини, металорежещи и дървообработващи машини и др.)

 

предавани по ръката)

микроциркулаторни

 

 

въздействие - минимум 5 години

 

 

 

нарушения в горните крайници

 

 

с отчитане наличието на

 

 

 

 

 

 

синергично действащи фактори.

 

 

 

 

 

 

2. Параклинично подкрепен

 

 

 

 

 

 

синдромокомплекс

 

 

 

 

 

 

(капиляроскопия, дистална

 

 

 

 

 

 

доплерова диагностика,

 

 

 

 

 

 

термисторна термометрия, студов

 

 

 

 

 

 

тест, палестезиометрия, ЕМГ,

 

 

 

 

 

 

рентгенография, динамометрия и

 

 

 

 

 

 

др.).

 

 

 

Синдром на Рейно

I73.0

3 години

 

 

 

 

Вегетативни разстройства на

G90.8

1 година

 

 

 

 

горните

 

 

 

 

 

 

крайници

 

 

 

 

 

 

Полиневропатия на горните

G62.8

1 година

 

 

 

 

крайници

 

 

 

 

 

 

Компресионна невропатия на

G56.0

2 години

 

 

 

 

n.medianus в китката (синдром

 

 

 

 

 

 

на карпалния канал)

 

 

 

 

 

 

Компресионна невропатия на

G56.2

2 години

 

 

 

 

n.ulnaris на нивото на лакътя

 

 

 

 

 

 

(синдром на кубиталния канал)

 

 

 

 

 

 

или на нивото на китката

 

 

 

 

 

 

(синдром на Гийон)

 

 

 

 

 

 

Други компресионни

G56.8

2 години

 

 

 

 

невропатии на горните

 

 

 

 

 

 

крайници

 

 

 

 

 

 

Кубитална остеоартроза

M19.2

3 години

 

 

 

 

Омартроза

M19.2

3 години

 

 

 

 

Остеонекроза на os lunatum

M93.1

3 години

 

 

 

 

Остеонекроза на os

M87.8

3 години

 

 

 

 

scaphoideum

 

 

 

 

 

 

Увреждане на рамото

M75.-

1 година

 

 

 

 

Медиален епикондилит

M77.0

1 година

 

 

 

 

Латерален епикондилит

M77.1

1 година

 

 

 

 

Увреждане на меките тъкани

M70.-

1 година

 

 

 

 

на горните крайници

 

 

 

 

2202

Общи вибрации

Увреждане на

M51.1

1 година

1. Доказано професионално

Добив на въглища и руди, строителство, транспорт, селско стопанство и др. (работещи с тежкотоварни машини и превозни средства - булдозери, трактори, багери, локомотиви, комбайни, самосвали, товарачни и земекопачни машини и др.)

 

(въздействащи върху цялото

междупрешленните дискове

 

 

въздействие - минимум 6 години

 

 

човешко тяло)

(лумбален и лумбо-сакрален

 

 

с отчитане наличието на

 

 

 

отдел) с радикулопатия

 

 

синергично действащи фактори.

 

 

 

 

 

 

2. Параклинично подкрепен

 

 

 

 

 

 

синдромокомплекс (дистална

 

 

 

 

 

 

доплерова диагностика,

 

 

 

 

 

 

палестезиометрия, ЕМГ, ЕЕГ,

 

 

 

 

 

 

аудиометрия, отоневрологични

 

 

 

 

 

 

изследвания, образна

 

 

 

 

 

 

диагностика и др.).

 

 

 

Кубитална артроза

M19.2

1 година

 

 

 

 

Хумероскапуларен периартрит

M75.0

1 година

 

 

 

 

Медиален (улнарен)

M77.0

6 месеца

 

 

 

 

епикондилит

 

 

 

 

 

 

Латерален (радиален)

M77.1

6 месеца

 

 

 

 

епикондилит

 

 

 

 

 

 

Стенозиращ тендовагинит на

M65.3

3 месеца

 

 

 

 

флексорите на пръстите (

 

 

 

 

 

 

"щракащ пръст")

 

 

 

 

 

 

Стенозиращ теносиновит на

M65.4

3 месеца

 

 

 

 

палеца (Болест на de Quervain)

 

 

 

 

 

 

Хроничен крепитиращ синовит

M70.0

3 месеца

 

 

 

 

на ръката и китката

 

 

 

 

 

 

(тендовагинит)

 

 

 

 

 

 

Други увреждания на меките

M70.8

6 месеца

 

 

 

 

тъкани (миотендиноза на

 

 

 

 

 

 

предмишниците)

 

 

 

 

 

 

Хронична болка в кръста

M54.8

1 година

 

 

 

 

Лумбална или лумбо-сакрална

M54.1

1 година

 

 

 

 

недискогенна радикулопатия

 

 

 

 

 

 

Разстройства на вегетативната

G90.8

1 година

 

 

 

 

нервна

 

 

 

 

 

 

система

 

 

 

 

 

 

Полиневропатия на горните

G62.8

1 година

 

 

 

 

или долните крайници

 

 

 

 

 

 

Слухово-вестибуларни

H81.3

1 година

 

 

 

 

нарушения

H81.4

 

 

 

 

 

 

H83.3

 

 

 

 

 

Хипоталамусен синдром

G90.8

1 година

 

 

 

 

2.3. Професионални болести, причинени от атмосферното налягане

 

 

2301

Повишено атмосферно

Миалгии

M79.1

6 месеца

1. Доказано професионално

Всички дейности, извършвани в среда с повишено атмосферно налягане (работа със скафандри и в подводни пневматични камери, работа на гмуркачи и др.)

 

налягане

 

 

 

въздействие - минимум 1 година,

 

 

 

 

 

 

за остеонекроза - минимум 3

 

 

 

 

 

 

години.

 

 

 

 

 

 

2. Параклинично подкрепен

 

 

 

 

 

 

синдромокомплекс

 

 

 

 

 

 

(рентгенографии, аудиометрия,

 

 

 

 

 

 

отоневрологични изследвания;

 

 

 

 

 

 

ЕЕГ и др.).

 

 

 

Невралгии

M79.2

6 месеца

 

 

 

 

Остеонекроза (най-често в

М87.8

20 години

 

 

 

 

областта на рамото, хълбока

 

 

 

 

 

 

или коляното)

 

 

 

 

 

 

Платиспондилия (костни

M48.5

6 месеца

 

 

 

 

инфаркти на долните гръдни

 

 

 

 

 

 

прешлени)

 

 

 

 

 

 

Вестибулопатия

H81.8

6 месеца

 

 

 

 

Субакутен или хроничен

H65.4

6 месеца

 

 

 

 

среден отит до степен на

 

 

 

 

 

 

необратим хипакузис

 

 

 

 

 

 

Енцефаломиелоаеропатии

G96.8

6 месеца

 

 

2302

Понижено атмосферно

Церебрастенен синдром

F45.3

6 месеца

1. Доказано професионално

Всички дейности, извършвани в среда с понижено атмосферно налягане (авиоперсонал, работа във високопланински обекти - метеорологични станции, хижи, спасителни служби и др.)

 

налягане

 

 

 

въздействие - минимум 1 година.

 

 

 

 

 

 

2. Параклинично подкрепен

 

 

 

 

 

 

синдромокомплекс (пълна кръвна

 

 

 

 

 

 

картина, ЕКГ, ЕЕГ, психологично

 

 

 

 

 

 

изследване, отоневрологично

 

 

 

 

 

 

изследване и др.)

 

 

 

Когнитивни нарушения

F06.7

6 месеца

 

 

 

 

Вестибулопатия

H81.8

6 месеца

 

 

 

 

Тахипнея, диспнея

R06.0

6 месеца

 

 

 

 

Тахикардия

R00.0

6 месеца

 

 

 

 

Сърдечни аритмии

R00.8

6 месеца

 

 

 

 

Вторична полицитемия

D75.1

6 месеца

 

 

 

 

2.4. Професионални болести, причинени от неблагоприятен микроклимат

 

 

2401

Прегряващ микроклимат

Мускулни крампи

R25.2

3 месеца

1. Доказано професионално

Системна работа в условия на прегряващ микроклимат (пещари, леяри, стъклодухачи, ковачи, термисти и др.)

 

 

 

 

 

въздействие при прегряващ

 

 

 

 

 

 

микроклимат - минимум 6 години,

 

 

 

 

 

 

за сърдечно-съдови прояви -

 

 

 

 

 

 

минимум 10 години и възраст до

 

 

 

 

 

 

40 години.

 

 

 

 

 

 

2. Параклинично подкрепен

 

 

 

 

 

 

синдромокомплекс (изследване

 

 

 

 

 

 

на урина, липидна обмяна, ЕКГ,

 

 

 

 

 

 

електролити в кръвта, диуреза,

 

 

 

 

 

 

хлориди в урината и др.)

 

 

 

Профузни изпотявания

R61.1

3 месеца

 

 

 

 

Олигурия

R34

3 месеца

 

 

 

 

Хлорурия (равна или под 5 г/л)

R39.8

3 месеца

 

 

 

 

Ранна атеросклероза

I70.-

5 години

 

 

 

 

Исхемична болест на сърцето

I20.-

5 години

 

 

2402

Преохлаждащ микроклимат

Дистална и акрална автономна

G90.8

1 година

1. Доказано професионално

Системна работа в условия на преохлаждащ микроклимат (хладилни помещения, дърводобив, риболов и др.)

 

 

невропатия

 

 

въздействие при преохлаждащ

 

 

 

 

 

 

микроклимат - минимум 5 години

 

 

 

 

 

 

(10 години при сезонна работа),

 

 

 

 

 

 

за студовия васкулит - минимум

 

 

 

 

 

 

10 години.

 

 

 

 

 

 

2. Параклинично подкрепен

 

 

 

 

 

 

синдромокомплекс

 

 

 

 

 

 

(капиляроскопия, доплерова

 

 

 

 

 

 

диагностика, ЕМГ, образна

 

 

 

 

 

 

диагностика и др.)

 

 

 

Микроангиопатия на кожата,

I73.8

3 години

 

 

 

 

предимно на дисталните

 

 

 

 

 

 

артерии на крайниците (студов

 

 

 

 

 

 

васкулит)

 

 

 

 

 

 

Невертеброгенни

M54.1

3 месеца

 

 

 

 

радикулопатии (цервикални,

 

 

 

 

 

 

лумбални, лумбо-сакрални)

 

 

 

 

 

2.5. Професионални болести, причинени от нейонизирани лъчения

 

 

2501

Ултравиолетови лъчения

Хронична електроофталмия

H10.4

1 месец

1. Доказано професионално

Извършване на системни дейности с източници на УВЛ (електрожени, металургични пещи, конвертори, медицинска апаратура за кварцово облъчване и др.)

 

(УВЛ)

(конюнктивит,

H10.5

 

въздействие - минимум 3 години.

 

 

 

блефароконюнктивит)

 

 

2. Диапазон на УВЛ - за

 

 

 

 

 

 

катаракта - УВ-А, за кожен

 

 

 

 

 

 

меланом - УВ-Б.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Катаракта

H26.8

3 месеца

 

 

 

 

Дерматит с хиперпигментация

L57.8

1 месец

 

 

 

 

на кожата

 

 

 

 

 

 

Меланом на кожата

C43.-

20 години

 

 

2502

Инфрачервени лъчения (ИЧЛ)

Катаракта (двустранно

H26.8

3 месеца

1. Доказано професионално

Извършване на системни дейности с източници на на ИЧЛ (силно нагрети повърхности до червено, разтопен метал, стъкло и др.)

 

 

задно-субкапсуларно

 

 

въздействие - минимум 5 години.

 

 

 

помътняване на лещата с

 

 

2. Диапазон на ИЧЛ - А и Б.

 

 

 

намалено зрение)

 

 

 

 

2503

Електромагнитни полета

Катаракта

H26.8

1 година

1. Доказано професионално

Извършване на системни дейности с източници на ЕМП (индукционно нагряване при термична обработка на метали и детайли в машиностроенето, диелектрично нагряване в производството на пластмаси, мебелната и дървообработващата промишленост, поддръжка на радиочестотни генератори, работа в телевизионни и радиорелейни станции, ВЧ - телефонни централи, физиотерапевтични кабинети, радионавигация, радиолокация, радиопредаване и др.)

 

(ЕМП)

 

 

 

въздействие - минимум 10

 

 

 

 

 

 

години.

 

 

 

 

 

 

2. Установяване на

 

 

 

 

 

 

сърдечно-съдовите прояви -

 

 

 

 

 

 

възраст до 40 години и липса на

 

 

 

 

 

 

други рискови фактори.

 

 

 

 

 

 

3. Характеристика на ЕМП -

 

 

 

 

 

 

свръхнискочестотни (1 Hz - 300

 

 

 

 

 

 

Hz), радиочестотни (300Hz -

 

 

 

 

 

 

300MHz), микровълнови.

 

 

 

Артериална хипертония

I15.8

1 година

 

 

 

 

Исхемична болест на сърцето

(I20 -

1 година

 

 

 

 

 

I25)

 

 

 

 

 

Левкeмия

C95.1

20 години

 

 

 

 

Неоплазми на централната

C71.-

20 години

 

 

 

 

нервна система

 

 

 

 

2504

Лазерни лъчения

Макулопатия с намалено

H35.3

1 година

Доказано професионално

Извършване на системни дейности с източници на лазерни лъчения.

 

 

зрение (индиректна лазeрна

 

 

въздействие - минимум 5 години.

 

 

 

травма)

 

 

 

 

 

 

Меланом на кожата

C43.-

20 години

 

 

 

2.6. Професионални болести, причинени от йонизиращи лъчения

 

 

2601

Йонизиращи лъчения (гама

Радиационна катаракта

H26.8

5 години

1. Доказано професионално

Всички дейности, свързани с източници на йонизиращи лъчения, в т. ч. радиоактивни вещества от естествен или изкуствен произход (добив и обработка на радиактивни руди, производство и работа с радиоактивни вещества (изотопи), производство и приложение на радиофармацевтични препарати, нуклеарна медицина, експериментални ядрени реактори, поддръжка и работа с апарати за радиотерапия и рентгенова диагностика, гамадефектоскопия, атомна енергетика и др.)

 

лъчи, рентгенови лъчи,

 

 

 

въздействие с проява в

 

 

йонизиращи частици)

 

 

 

зависимост от величината на

 

 

 

 

 

 

ефективната доза в таргетния

 

 

 

 

 

 

орган.

 

 

 

 

 

 

2. Параклинично подкрепен

 

 

 

 

 

 

синдромокомплекс (кръвна

 

 

 

 

 

 

картина, образна диагностика,

 

 

 

 

 

 

биопсия и др.).

 

 

 

Анемия (хипо или апластична)

D61.2

3 години

 

 

 

 

Левкопения

D70.-

1 година

 

 

 

 

Тромбоцитопения

D69.5

1 година

 

 

 

 

Хеморагична диатеза

D69.8

1 година

 

 

 

 

Хроничен радиационен

L58.1

10 години

 

 

 

 

дерматит

 

 

 

 

 

 

Хронични лезии на лигавиците

L59.-

5 години

 

 

 

 

Радиационна костна некроза

M87.3

10 години

 

 

 

 

Имунодефицитни състояния

(D80-D89)

2 години

 

 

 

 

Рак на кожата

C44.-

20 години

 

 

 

 

Остеосарком

(C40 -

20 години

 

 

 

 

 

C41)

 

 

 

 

 

Рак на белия дроб

C34.-

20 години

 

 

 

 

(инхалаторен)

 

 

 

 

 

 

Злокачествени

(C00 -

20 години

 

 

 

 

новообразувания на таргетния

C97)

 

 

 

 

 

орган

 

 

 

 

 

 

Левкоза

(C91 -

10 години

 

 

 

 

 

C95)

 

 

 

 

 

 

3. ПРОФЕСИОНАЛНИ БОЛЕСТИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ БИОЛОГИЧНИ АГЕНТИ

 

 

 

3.1. Професионални болести, причинени от бактерии

 

 

 

3101

Mycobacterium tuberculosis и

Туберкулоза (дихателни

(A15 -

6 месеца

1. Доказан професионален

Дейности, свързани с контакт с животни, носители на бацила на туберкулозата; манипулации на биологични продукти и отпадъци от животински произход (ветеринарно-медицински кабинети, кланици, предприятия за преработка и консервиране на месо и месни продукти, екарисажи и др.).

 

Mycobacterium bovis

органи, нервна система и

A19)

 

контакт.

Дейности, свързани с лечение и медицински грижи на туберкулозно болни лица (бактериологични лаборатории, лечебни заведения, санаториуми и др.)

 

 

други органи)

 

 

2. Параклинични изследвания

 

 

 

 

 

 

(проба Манту (туберкулинов тест),

 

 

 

 

 

 

рентгенография, храчка за БК).

 

3102

Brucella

Бруцелоза (Болест на Банг)

A23.-

2 месеца

1. Доказан професионален

Дейности в кланици, предпиятия за преработка и консервиране на месо и месни продукти; мандри. Дейности при отглеждане на кози, говеда, овце и прасета и контакт с техни екскременти и продукти от аборти.

 

 

 

 

(остра

контакт.

Дейности в лаборатории, ветеринарномедицински кабинети.

 

 

 

 

форма)

2. Параклинични изследвания

Ремонт и поддръжка на канализация и др.

 

 

 

 

1 година

(КАП с бруцелин, изолиране на

 

 

 

 

 

(хронична

бруцели от биологични течности)

 

 

 

 

 

форма)

 

 

3103

Bacillus anthracis

Антракс (кожна форма,

A22.-

1 месец

1. Доказан професионален

Всички дейности, при които има контакт със заразени животни.

 

 

белодробна форма,

 

 

контакт или ухапване от синя

Дейности при обработка на кожи.

 

 

стомашно-чревна форма)

 

 

муха..

 

 

 

 

 

 

2. Параклинични изследвания

 

 

 

 

 

 

(изолиране на бацила от

 

 

 

 

 

 

биологични течности)

 

3104

Clostridium tetani

Тетанус

A35

1 месец

Доказан професионален риск.

Дейности в строителството, селското, горското стопанство и др.

3105

Salmonella

Салмонелоза

A02.-

1 месец

1. Доказан професионален

Дейности при отглеждане и търговия с животни и птици, производство и търговия на фуражни протеинови брашна.

 

 

 

 

 

контакт.

Дейности, свързани с лечение и медицински грижи на заразени лица (бактериологични лаборатории, лечебни заведения и др.).

 

 

 

 

 

2. Параклинични изследвания

Ремонт и поддръжка на канализация и др.

 

 

 

 

 

(изолиране на причинителя от

 

 

 

 

 

 

фекалии).

 

3106

Pseudomonas mallei

Сап

A24

1 месец

1. Доказан професионален

Дейности в животновъдството, ветеринарната практика, кланици и др.

 

 

 

 

(остра

контакт.

 

 

 

 

 

форма)

2. Параклинични изследвания

 

 

 

 

 

1 година

(микробиологични и серологични)

 

 

 

 

 

(хронична

 

 

 

 

 

 

форма)

 

 

3107

Francisella tularensis

Туларемия

A21.-

1 месец

1. Доказан професионален

Дейности в животновъдството, ловното и горското стопанство, обработка на кожи и др.

 

 

 

 

 

контакт.

Работа в дератизатори, зоомагазини и др.

 

 

 

 

 

2. Параклинични изследвания

 

 

 

 

 

 

(серологични проби, КАП с

 

 

 

 

 

 

туларин)

 

3108

Rickettsia (Coxiella burnetti)

Ку-треска

А78

1 месец

1. Доказан професионален

Дейности в селското стопанство, лаборатории (производство на ваксини), ветеринарна практика и др.

 

 

 

 

(остра

контакт.

 

 

 

 

 

форма)

2. Параклинични изследвания

 

 

 

 

 

1 година

(серологични проби).

 

 

 

 

 

(хронична

 

 

 

 

 

 

форма)

 

 

 

 

3.2. Професионални болести, причинени от вируси

 

 

3201

Вирус на хепатит А

Остър вирусен хепатит А

B15.-

2 месеца

1. Доказан професионален

Ремонт и поддръжка на канализация.

 

 

 

 

 

контакт.

Работа в големи колективи (казарми, училища, детски градини) при епидемиологична обстановка.

 

 

 

 

 

2. Параклинични изследвания

Работа в здравеопазването и др.

 

 

 

 

 

(АSАТ, ALAT, GGT, AF, директен и

 

 

 

 

 

 

индиректен билирубин,

 

 

 

 

 

 

трансаминазна активност).

 

3202

Вирус на хепатит B

Остър вирусен хепатит B

B16.-

6 месеца

1. Доказан професионален

Всички дейности по събиране, манипулиране и използване на човешка кръв и нейните деривати.

 

 

 

 

 

контакт.

Работа по поддържането, измиването и стерилизацията на материали и съоръжения, които включват контакт с вируса.

 

 

 

 

 

2. Параклинични изследвания

 

 

 

 

 

 

(АSАТ, ALAT, GGT, AF, директен и

 

 

 

 

 

 

индиректен билирубин,

 

 

 

 

 

 

трансаминазна активност, ранен

 

 

 

 

 

 

маркер - Анти-HBc-IgM).

 

 

 

Хроничен вирусен хепатит B

B18.-

2 години

 

 

 

 

Късни последици от вирусен

B94.2

15 години

 

 

 

 

хепатит B

 

 

 

 

3203

Вирус на хепатит C

Остър вирусен хепатит C

B17.1

6 месеца

1. Доказан професионален контакт.

 

 

 

 

 

 

2. Параклинични изследвания (анти HCV антитяло).

 

 

 

Хроничен вирусен хепатит С

B18.2

20 години

 

 

 

 

Късни последици от вирусен

B94.2

30 години

 

 

 

 

хепатит C (хепатоцелуларен

 

 

 

 

 

 

карцином)

 

 

 

 

3204

Рабиес вирус

Бяс

A82.-

6 месеца

Доказан професионален контакт.

Дейности в селското, ловното и горското стопанство, ветеринарна практика.

 

 

 

 

 

 

Работа в лаборатории, зоомагазини, зоопаркове, вивариуми и др.

 

 

3.3. Професионални болести, причинени от паразити

 

 

3301

Ankylostoma duodenale

Анкилостомиаза

B76.8

3 месеца

1. Доказан професионален

Всички дейности, извършвани в мини, тунели, канализации, галерии и гробища.

 

 

(анкилостомидоза)

 

 

контакт.

Работа в паразитологични лаборатории и др.

 

 

 

 

 

2. Параклинични изследвания

 

 

 

 

 

 

(хелминти във фекални проби).

 

 

 

3.4. Професионални болести, причинени от гъбички

 

 

3401

Aspergillus clavatus

Хиперсензитивен пневмонит тип

J67.4

1 година

1. Доказан професионален

В производството на бира, уиски и други продукти, където се употребява малц.

 

 

"Бял дроб при работещи с малц"

 

 

контакт - минимум 1 година.

 

 

 

 

 

 

2. Параклинични изследвания

 

 

 

 

 

 

(белодробна рентгенография,

 

 

 

 

 

 

ФИД, специфични антитела,

 

 

 

 

 

 

КАТ).

 

3402

Micrspora faeni,

Хиперсензитивен пневмонит тип

J67.5

1 година

1. Доказан професионален

Дейности при отглеждане и продажби на гъби (работа с компост).

 

Thermoactinomyces

"Бял дроб на обработващи гъби"

 

 

контакт - минимум 1 година.

 

 

vulgaris

 

 

 

2. Параклинични изследвания

 

 

 

 

 

 

(белодробна рентгенография,

 

 

 

 

 

 

ФИД, специфични антитела,

 

 

 

 

 

 

КАТ).

 

3403

Penicillium roqeforti и

Хиперсензитивен пневмонит тип

J67.8

1 година

1. Доказан професионален

Дейности при производство и съхранение на сирене.

 

Penicillium casei

"Бял дроб при сиренари"

 

 

контакт - минимум 1 година.

 

 

 

 

 

 

2. Параклинични изследвания

 

 

 

 

 

 

(белодробна рентгенография,

 

 

 

 

 

 

ФИД, специфични антитела,

 

 

 

 

 

 

КАТ).

 

 

3.5. Професионални болести, причинени от растения и продукти от растителен произход

 

 

3501

Прах от бор, ела, смърч и

Алергична бронхиална астма

J45.0

1 година

1. Доказано професионално

Дейности при дърводобив, производство на дървен материал, производство на мебели от бор, ела, смърч и други меки дървесни видове.

 

други меки дървесни

 

 

 

въздействие - за астма - минимум

 

 

видове

 

 

 

2 месеца, за бронхит - минимум

 

 

 

 

 

 

10 години.

 

 

 

 

 

 

2. Параклинични изследвания

 

 

 

 

 

 

(КАТ, инхалаторни провокационни

 

 

 

 

 

 

тестове, ФИД, белодробна

 

 

 

 

 

 

рентгенография).

 

 

 

Хроничен бронхит

J44.-

1 година

 

 

3502

Прах от бук, дъб и други

Алергична бронхиална астма

J45.0

1 година

1. Доказано професионално

Дейности при дърводобив, производство на дървен материал, производство на мебели от бук, дъб и други твърди дървесни видове.

 

твърди дървесни видове

 

 

 

въздействие - минимум 10

 

 

 

 

 

 

години, за астма - минимум 2

 

 

 

 

 

 

месеца, за пневмонит - минимум 1

 

 

 

 

 

 

година.

 

 

 

 

 

 

2. Параклинични изследвания

 

 

 

 

 

 

(КАТ, инхалаторни провокационни

 

 

 

 

 

 

тестове, ФИД, белодробна

 

 

 

 

 

 

рентгенография).

 

 

 

Хроничен бронхит

J44.-

1 година

 

 

 

 

Хиперсензитивен пневмонит тип

J67.8

1 година

 

 

 

 

"Болест на буковите стърготини"

 

 

 

 

 

 

Рак на околоносните кухини и

C31.-

20 години

 

 

 

 

синусите

 

 

 

 

3503

Прах от корк

Субероза ("Болест на

J67.3

1 година

1. Доказано професионално

Дейности при обработка на корк.

 

 

обработващия корк")

 

 

въздействие - минимум 1 година.

 

 

 

 

 

 

2. Параклинични изследвания

 

 

 

 

 

 

(белодробна рентгенография,

 

 

 

 

 

 

ФИД, КАТ).

 

3504

Прах от сено, слама,

Хиперсензитивен пневмонит тип

J67.0

1 година

1. Доказано професионално

Дейности в селското и ловното стопанство.

 

зърно и др.

"Фермерски бял дроб"

 

 

въздействие - минимум 1 година.

 

 

 

 

 

 

2. Параклинични изследвания

 

 

 

 

 

 

(белодробна рентгенография,

 

 

 

 

 

 

ФИД, КАТ).

 

3505

Прах от кафе и чай

Хиперсензитивен пневмонит тип

J67.8

1 година

1. Доказано професионално

Дейности при преработка на кафе и чай (изпичане, смилане, пакетиране и др.).

 

 

"Бял дроб при мелачи на кафе"

 

 

въздействие за астма - 2 месеца,

 

 

 

 

 

 

за пневмонит - минимум 1 година,

 

 

 

 

 

 

за бронхит - минимум 10 години.

 

 

 

 

 

 

2. Параклинични изследвания

 

 

 

 

 

 

(КАТ, инхалаторни провокационни

 

 

 

 

 

 

тестове, ФИД, белодробна

 

 

 

 

 

 

рентгенография.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алергична бронхиална астма

J45.0

1 година

 

 

 

 

Хроничен бронхит

J44.-

1 година

 

 

3506

Прах от брашно

Алергична бронхиална астма

J45.0

1 година

1. Доказано професионално

Дейности при производство на брашно, фуражи, хляб, хлебни изделия и др.

 

(Sitophilus ranarius)

 

 

 

въздействие - минимум 10

 

 

 

 

 

 

години, за астма - минимум 2

 

 

 

 

 

 

месеца.

 

 

 

 

 

 

2. Параклинични изследвания

 

 

 

 

 

 

(КАТ, инхалаторни провокационни

 

 

 

 

 

 

тестове, ФИД, белодробна

 

 

 

 

 

 

рентгенография, специфични

 

 

 

 

 

 

антитела в серум).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хроничен бронхит

J44.-

1 година

 

 

 

 

Рак на околоносните кухини и

C31.-

20 години

 

 

 

 

синусите

 

 

 

 

3507

Прах от памук, лен, коноп

Бисиноза (Канабиоза)

J66.-

5 години

1. Доказано професионално

Дейности при отглеждане и преработка на памук, лен, коноп и др.

 

 

 

 

 

въздействие за бисиноза -

 

 

 

 

 

 

минимум 5 години, за бронхит -

 

 

 

 

 

 

минимум 10 години, за астма -

 

 

 

 

 

 

минимум 2 месеца.

 

 

 

 

 

 

2. Параклинични изследвания

 

 

 

 

 

 

(ФИД, белодробна

 

 

 

 

 

 

рентгенография, КАТ,

 

 

 

 

 

 

инхалаторни провокационни

 

 

 

 

 

 

тестове).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хроничен бронхит

J44.-

1 година

 

 

 

 

Бронхиална астма

J45.-

1 година

 

 

3508

Прах от тютюн

Алергична бронхиална астма

J45.0

1 година

1. Доказано професионално

Дейности при първична (сушене, балиране и др.) и вторична (производство на цигари и други тютюневи изделия) обработка на тютюн.

 

 

 

 

 

въздействие за бронхит -

 

 

 

 

 

 

минимум 10 години, за астма -

 

 

 

 

 

 

минимум 2 месеца.

 

 

 

 

 

 

2. Параклинични изследвания

 

 

 

 

 

 

(ФИД, белодробна

 

 

 

 

 

 

рентгенография, КАТ,

 

 

 

 

 

 

инхалаторни провокационни

 

 

 

 

 

 

тестове).

 

 

 

Хроничен бронхит

J44.-

1 година

2) Параклинични изследвания (ФИД, белодробна ренгенография, КАТ, инхалаторни провокационни тестове)

 

 

 

3.6. Професионални болести, причинени от животни и продукти от животински произход

 

 

3601

Прах от кожа с косми

Алергична бронхиална астма

J45.0

1 година

1. Доказано професионално

Дейности при контакт с животни (животновъдство, вивариуми, зоопаркове, кланици).

 

 

 

 

 

въздействие за астма - минимум

Дейности при oбработка на кожи с косъм, производство на обувки и други кожени изделия.

 

 

 

 

 

2 месеца, за пневмонит - минимум

 

 

 

 

 

 

1 година.

 

 

 

 

 

 

2. Параклинични изследвания

 

 

 

 

 

 

(КАТ, инхалаторни провокационни

 

 

 

 

 

 

тестове, ФИД, белодробна

 

 

 

 

 

 

рентгенография).

 

 

 

Хиперсензитивен пневмонит

J67.8

1 година

 

 

3602

Прах от вълна

Алергична бронхиална астма

J45.0

1 година

1. Доказано професионално

Дейности при отглеждане на вълнодайни животни.

 

 

 

 

 

въздействие - минимум 10

Дейности при първична и вторична преработка на вълна (вълненотекстилната промишленост, плетене на вълнени изделия и др.)

 

 

 

 

 

години, за астма - минимум 2

 

 

 

 

 

 

месеца.

 

 

 

 

 

 

2. Параклинични изследвания

 

 

 

 

 

 

(КАТ, инхалаторни провокационни

 

 

 

 

 

 

тестове, ФИД, рентгенография).

 

 

 

Хроничен бронхит

J44.-

1 година

 

 

 

 

Рак на околоносните кухини и

C31.-

20 години

 

 

 

 

синусите

 

 

 

 

3603

Прах от пух, перушина,

Алергична бронхиална астма

J45.0

1 година

1. Доказано професионално

Дейности, свързани с производствената експозиция на пух, пера, екскременти и протеини от птици (птицевъдство, зоопаркове, кланици и др.)

 

екскременти от птици

 

 

 

въздействие за астма - минимум

 

 

 

 

 

 

2 месеца, за пневмонит - минимум

 

 

 

 

 

 

1 година.

 

 

 

 

 

 

2. Параклинични изследвания

 

 

 

 

 

 

(КАТ, инхалаторни провокационни

 

 

 

 

 

 

тестове, ФИД, белодробна

 

 

 

 

 

 

рентгенография).

 

 

 

Хиперсензитивен пневмонит тип

J67.2

1 година

 

 

 

 

"Болест на птицегледачите и

 

 

 

 

 

 

гълъбарите"

 

 

 

 

3604

Рибно брашно

Хиперсензитивен пневмонит тип

J67.8

1 година

1. Доказано професионално

Дейности при производство на рибно брашно.

 

 

"Бял дроб на работника при

 

 

въздействие - минимум 1 година.

 

 

 

добив на рибно брашно"

 

 

2. Параклинични изследвания

 

 

 

 

 

 

(белодробна рентгенография,

 

 

 

 

 

 

ФИД).

 

 

 

4. ПРОФЕСИОНАЛНИ БОЛЕСТИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ БИОМЕХАНИЧНИ ФАКТОРИ (ФАКТОРИ НА РАБОТНИЯ ПРОЦЕС)

 

4.1. Професионални болести, причинени от статично физическо усилие и динамична физическа работа

 

4101

Физическо натоварване

Увреждания на рамото (раменен

M75.-

6 месеца

1. Доказана системна ръчна

Ръчни дейности и операции, свързани с тежък физически труд (товаро-разтоварачи, изкопчии, докери и др.), осъществявани в строителството, транспорта, мини, кариери, кланици, екарисажи, складиране и разпространение на промишлени и други изделия, събиране на битови и промишлени отпадъци и др.

 

(ръчна работа с тежести,

периартрит, субакромиален

 

 

работа с тежести (вдигане,

 

 

двигателно-монотонна

бурсит, субделтоиден бурсит и

 

 

носене, бутане или дърпане на

 

 

работа, работа с голяма

др.)

 

 

тежки товари); монотонни

 

 

скорост, работна поза и

 

 

 

движения в раменния пояс;

 

 

др.)

 

 

 

принудителна работна поза

 

 

 

 

 

 

(системна работа с вдигнати над

 

 

 

 

 

 

нивото на раменете горни

 

 

 

 

 

 

крайници) - минимум 5 години.

 

 

 

 

 

 

2. Параклинични изследвания

 

 

 

 

 

 

(образна диагностика,

 

 

 

 

 

 

алтернираща динамометрия).

 

 

 

Синдром рамо-ръка

M89.0

1 година

 

 

 

 

Олекранен бурсит

M70.2

5 месеца

1) Доказана системна работна

Различни видове дейности, свързани с подпиране или натиск на лактите.

 

 

 

 

 

поза с опора и/или натиск върху

 

 

 

 

 

 

лакътя - минимум 3 години

 

 

 

 

 

 

2) Параклинични изследвания

 

 

 

 

 

 

(образна диагностика).

 

 

 

Медиален (улнарен) епикондилит

M77.0

6 месеца

1. Доказана системна работа,

Различни видове дейности, свързани с активно ангажиране на лакътната става (изкопчии, тенисисти, ковачи, транжори, каменоделци, дърводелци, обущари, селскостопански работници и др.).