МЕТОДИКА ЗА РЕДА И НАЧИНА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ОСИГУРИТЕЛНАТА ВНОСКА ЗА ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА И ПРОФЕСИОНАЛНА БОЛЕСТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 304 ОТ 11 НОЕМВРИ 2004 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА МЕТОДИКА ЗА РЕДА И НАЧИНА НА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА ОСИГУРИТЕЛНАТА ВНОСКА ЗА ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА И ПРОФЕСИОНАЛНА БОЛЕСТ В сила от 01.01.2005 г.  Обн. ДВ. бр.103 от 23 Ноември 2004г.

 

Раздел I.

Общи положения

Чл. 1. С методиката се уреждат редът и начинът за определяне от Националния осигурителен институт на размерите на осигурителните вноски за фонд "Трудова злополука и професионална болест" на държавното обществено осигуряване по групи икономически дейности съгласно Националната класификация на икономическите дейности.

 

Раздел II.

Диференциране на осигурителната вноска

Чл. 2. Диференцирането на размерите на осигурителните вноски се извършва по групи икономически дейности в зависимост от степента на риска в съответната икономическа дейност съгласно приложението.

Чл. 3. (1) Степента на риска се определя чрез коефициент на базата на статистическа информация за трудовите злополуки и професионалните болести по икономически дейности за 3-годишен период, предхождащ годината, в която се правят изчисленията. Информацията съдържа окончателни данни за всяка календарна година от персоналния регистър, от системата за трудовите злополуки и от системата за краткосрочните и дългосрочните обезщетения на Националния осигурителен институт за:

1. разходите за краткосрочни и дългосрочни обезщетения;

2. коефициента на честота и коефициента на тежест за трудовите злополуки и професионалните болести;

3. броя на осигурените лица и осигурителния им доход;

4. приходите от осигурителни вноски.

(2) Данните за периода се изчисляват като претеглени средни аритметични величини.

Чл. 4. Коефициентът за степента на риска (Кср) се определя като среднопретеглена величина от удвоения размер на коефициента на разходите (Кр) и коефициента на честотата (Кч), и коефициента на тежестта (Кт) на трудовите злополуки и професионалните болести, определен по следната формула:

 

2 Кр + Ккч + Ккт

Кср =

-------------------- ,

 

4

където:

1. Кр е коефициент на разходите, получен като съотношение на коефициента на разходите за съответната икономическа дейност (Кр (ид)) към стандартното отклонение на коефициентите на разходите за икономическите дейности s (Кр):

където:

а) коефициентът на разходите за икономическата дейност Кр (ид) е съотношението на сумата на разходите за трудови злополуки и професионални болести към сумата на приходите от осигурителни вноски за същата икономическа дейност през 3-годишния период:

където:

t е съответната година от 3-годишния период;

Р тзпб са разходите за трудови злополуки и професионални болести;

П ов - приходите от осигурителни вноски за трудови злополуки и професионални болести;

б) стандартното отклонение на коефициента на разходите s (Кр) представлява средна квадратична от единичните отклонения на коефициентите на разходите за икономическите дейности Кр (ид) и тяхната средна величина; стандартното отклонение s (Кр) се изчислява по непретегления метод;

2. Ккч е коефициент на коефициентите на честота, получен като съотношение на коефициента на честота за съответната икономическа дейност (Кч (ид)) към стандартното отклонение на коефициентите на честота за икономическите дейности s (Кч):

където:

а) коефициентът на честота за икономическата дейност Кч (ид) за периода е равен на сумата от коефициентите на честота за икономическата дейност за всяка година, разделен на броя на годините:

където:

Кч (ид) е броят трудови злополуки по чл. 55, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване на икономическата дейност за съответната година на 1000 осигурени лица;

t - съответната година от тригодишния период;

б) стандартното отклонение на коефициентите на честота s (Кч) представлява средна квадратична от единичните отклонения на коефициентите на честота за икономическите дейности Кч (ид) и тяхната средна величина; стандартното отклонение s (Кч) се изчислява по претегления метод;

3. Ккт е коефициент на коефициентите на тежест, получен като съотношение на коефициента на тежест за съответната икономическа дейност (Кт (ид)) към стандартното отклонение на коефициентите на тежест за икономическите дейности s (Кт):

където:

а) коефициентът на тежест за икономическата дейност (Кт (ид)) за периода е равен на сумата от коефициентите на тежест за икономическата дейност за всяка година, разделен на броя на годините:

където:

Кт (ид) е броят загубени календарни дни от трудови злополуки по чл. 55, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване на икономическата дейност за съответната година средно на един осигурен; броят на загубените календарни дни от трудови злополуки се изчислява, като към дните на временна неработоспособност се прибавят:

- по 7500 календарни дни за всяка смъртна злополука, и

- по 3000 календарни дни за всяка инвалидна злополука;

t - съответната година от 3-годишния период;

б) стандартното отклонение на коефициентите на тежест s (Кт) представлява средна квадратична от единичните отклонения на коефициентите на тежест за икономическите дейности Кт (ид) и тяхната средна величина; стандартното отклонение s (Кт) се изчислява по претегления метод.

Чл. 5. Коефициентът на честота (Кч) и коефициентът на тежест (Кт) се определят по реда на чл. 17 от Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки, приета с Постановление № 263 на Министерския съвет от 1999 г. (обн., ДВ, бр. 6 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 61 от 2000 г. и бр. 19 от 2002 г.).

Чл. 6. При актюерските изчисления се вземат предвид всички разходи по чл. 24 от Кодекса за социално осигуряване.

Чл. 7. При определяне размера на осигурителната вноска за отделните групи икономически дейности се използват и данни за броя и тежестта на нарушенията по повод осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, изпълнението на инвестиционни програми и организацията на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, както и в зависимост от степента на професионалния риск.

Чл. 8. Размерът на осигурителната вноска по групи икономически дейности за всяка календарна година се обнародва в "Държавен вестник" със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване.

 

Заключителни разпоредби

§ 1. Методиката се приема на основание чл. 64, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.

§ 2. Методиката влиза в сила от 1 януари 2005 г.

Приложение към чл. 2

Ниво

Стойност на

Размер на

на риск

коефициента

осигурителната

 

за степен на риск

вноска

 

(Кср)

(в %)

I

от 0 до 0,15

0,4

II

от 0,16 до 0,30

0,5

III

от 0,31 до 0,60

0,7

IV

от 0,61 до 0,90

0,9

V

над 0,91

1,1