ХИГИЕННИ НОРМИ № 0-64 ЗА ПРЕДЕЛНО ДОПУСТИМИТЕ НИВА НА ШУМА В ЖИЛИЩНИ И ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ И ЖИЛИЩНИ РАЙОНИ

Издадени от Министерството на народното здраве и Министерството на строежите и архитектурата, обн., ДВ, бр. 87 от 3 ноември 1972 г., изм., бр. 16 от 25 февруари 1975 г.

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Хигиенните норми установяват пределно допустимите равнища на шума в жилищните и обществените сгради и жилищните райони.

1.2. Хигиенните норми са задължителни за всички министерства, ведомства, обединения и организации, които проектират, строят и експлоатират жилищни и обществени сгради, разработват проекти за планиране и изграждане на населените места, курортните и излетните комплекси и райони, комуникации и др., проектират, произвеждат и експлоатират технологически съоръжения за обзавеждане на сградите, битовите прибори, транспортни средства. Тези органи и организации следва да предвиждат и осъществяват необходимите мерки за намаляване на шума до нива,

установени с настоящите норми.

1.3. Настоящите норми влизат в сила от момента на обнародването им в Държавен вестник и отменят временните санитарно-хигиенни норми и пределно допустими равнища на шум в жилища и жилищни райони (№ III-911/11.III.1970 г.) и всички други, които им противоречат.

2. Подлежащи на нормиране параметри и допустими нива на шума:

2.1. Подлежащи на нормиране параметри на постоянния* или прекъсващ** се шум са нивата в децибели (L) на средно квадратичните звукови налягания в октавните честотни ленти със средногеометрически честоти 63, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000, 8000 херца, определени по формулата:

2pH/mL = 20 lg ---------------- дБ, -5 2 2 х 10 H/m

2 х 10-5 - праговата величина на средноквадратичното звуково налягане.

З а б е л е ж к а . За ориентировъчна оценка на постоянния или прекъсващ се шум се използува общото ниво, измерено по скала "А" на шумомера, наречено "Ниво на звука" в дБ А.

2.2. Подлежащият на нормиране параметър на непостоянния*** шум е нивото на звука (в дБА)****.

2.3. Допустимите нива на звуково налягане в октавни честотни ленти и нивата на звука за помещенията на жилищни и обществени сгради и за териториите на жилищни микрорайони и квартали са посочени в таблица 1 с поправките по таблица 2. Поправки към допустимите октавни нива на звуково налягане и нива на звука се извършват в зависимост от характера на шума, сумарното време на въздействието му, времето от денонощието и местоположението на обекта.

 

Т а б л и ц а № 1 (Изм. - ДВ, бр. 16 от 1975 г.)

Допустими нива на звуковото налягане по октавни ленти и нива

на звука в помещения на жилищни и обществени сгради

-------------------------------------------------------------------------------

Предназначение на поме-      Средногеометрични честоти. Ниво на

щенията или територията     в октавни честоти - хц звука

-------------------------------------------- дБ А

Ниво на звуково налягане дБ

------------------------------------------------------

63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

-------------------------------------------------------------------------------

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-------------------------------------------------------------------------------

1. Стаи в болници и санаториуми и опе-

рационни 55 44 35 29 25 22 20 18 30

2. Жилищни стаи, спални помещения в детските

заведения и общежития, почивни станции 59 48 40 34 30 27 25 23 35

3. Лекарски кабинети в болници, санаториуми и поликлиники, зрител-ни зали за концерти, хотелски стаи 59 48 40 34 30 27 25 23 35

4. Класни стаи и аудитории в училищата и учебни заведения, зали за кон-

ференции, читални, зрителни зали на театри и киносалони 63 52 45 39 35 32 30 28 40

5. Работните помещения в административните сгради и конструкторските бюра 71 61 54 49 45 42 40 38 50

6. Кафе-сладкарници, столове, фоайета на театри и кинотеатри, клубове, бръснаро-фризьорски и козметични салони, ресторанти 75 66 59 54 50 47 45 43 55

7. Търговски зали на магазини, зали за пътници в гари, приемни пунктове на предприятия за битово обслужване 79 70 63 58 55 52 50 49 60

 

Т а б л и ц а № 2 (Нова - ДВ, бр. 16 от 1975 г.)

Пределно допустими нива на звуково налягане в различните територии и зони на населените места

-------------------------------------------------------------------------------

Територии и зони на населените места                    Ниво на звука в дБ А

-------------

ден                                                            нощ

-------------------------------------------------------------------------------

1. Жилищните зони и територии

а) съществуващи градски части 55 45 съществуващи градски части до гл. артерии 60 50

б) на нови терени 50 40 на нови терени до главни артерии 55 45

2. Централни градски части 60 50

3. Промишлени територии и зони 70 70

4. Райони за обществен и индивидуален отдих 45 35

5. Терени за болници, санаториуми и други стац. заведения 45 35

6. Зони за научноизследователска и учебна дейност 45 35

 

Т а б л и ц а № 3 (Предишна таблица № 2 - ДВ, бр. 16 от 1975 г.)

Поправки към допустимите нива на звуковото налягане по октавни ленти и нива на звука

 

Влияещ фактор Условия Поправка - дб.

-------------------------------------------------------------------------------

Характер на шума Широколентов 0

тонален, импулсен -5

-------------------------------------------------------------------------------

Време на денонощието Ден от 6 до 22 ч. 0

Нощ от 22 до 6 ч. -5

-------------------------------------------------------------------------------

Продължителност на въз-

действието на постоянния над 4 часа 0

(с прекъсвания) шум през от 2 до 4 ч. +5

деня по-малко от 2 ч. +10

-------------------------------------------------------------------------------

Месторазположение Курортен район -5

Новопроектиран градски жилищен район 0

Жилищен район, разположен в съществу-

ващата жилищна застройка +5

-------------------------------------------------------------------------------

З а б е л е ж к и : 1. Продължителността на въздействие на шума трябва да бъде

документирана.

2. Тонален шум е този, при който се чува звук с определена честота (тон).

3. Импулсен е този шум, който се възприема като отделни удари и се състои от един или няколко импулса на звуковата енергия като продължителността на всеки импулс е по-малка от 1 сек.

4. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 1975 г.) Поправките за време на денонощието се отнасят за жилищните стаи на квартири, общежития и хотели, спалните помещения на детските доучилищни заведения и интернатите, стаите на болници и санаториуми, на почивни станции.

5. (Изм. - ДВ, бр. 16 от 1975 г.) Поправките за месторазположението на обектите се отчитат само за външните източници на шума в жилищните помещения, спалните.

* Постоянният шум - шум, чието ниво се изменя с не повече от 5 дБ с течение на времето (например шумът от постоянно работещи вентилационни съоръжения).

** Прекъсващ се шум - постоянен шум, прекъсван от паузи с продължителност по-голяма от няколко секунди. При това времето, през което шумът остава постоянен (и по-висок от шумовия фон) е 1 или повече секунди. (Например шумът от лифтовете или хладилните съоръжения).

*** Непостоянен шум - шум, нивото на който се променя с течение на времето с повече от 5 дБ (например всички видове транспортен шум).

**** Непостоянният шум се оценява в еквивалентни нива на звука (L екв.) в дБ А, определени по измерените величини на нивото на звука в дБ А, съгласно приложение 2. Определените еквивалентни нива на звука се съпоставят с нормираните допустими нива на звука в дБ А.