НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА, ПРИ КОИТО СЕ ДОПУСКА ТЮТЮНОПУШЕНЕ В ЗАКРИТИ ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА И В СГРАДИТЕ С ОБОСОБЕНИ РАБОТНИ МЕСТА

ПРИЕТА С ПМС № 264 ОТ 9 НОЕМВРИ 2010 Г.

 

Раздел І

Общи положения

Чл. 1. С наредбата се определят условията и редът, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и сгради с обособени работни места, съотношението на площта на обособените самостоятелни помещения към съответната обща площ, техническите характеристики и изискванията за вентилация, както и начинът за обозначаване на помещенията по чл. 56, ал. 3 и 7 и заведенията по чл. 56, ал. 4 от Закона за здравето.

Чл. 2. (1) Обособени самостоятелни помещения, в които се допуска по изключение тютюнопушене, могат да се разкриват:

1. в местата за настаняване и средствата за подслон;

2. към залите за консумация на място в определени видове заведения за хранене и развлечение – ресторанти, питейни заведения, кафенета, кафе-клубове и барове;

3. в сградите на железопътни гари, летища, морски гари и автогари;

4. в плавателните съдове;

5. в сградите, в които има помещения с обособени работни места.

(2) В сградите, в които има обособени работни места, тютюнопушене се допуска само в определените от работодателите обособени самостоятелни помещения.

(3) Общата площ, на базата на която се изчислява площта на обособените самостоятелни помещения, включва площта на:

1. помещенията, в които пребивават посетителите на местата за настаняване, средствата за подслон и плавателните съдове, с изключение на площта на коридорите, стълбите, асансьорите, гаражите, общите санитарни и сервизни помещения;

2. залите за консумация в заведенията за хранене и развлечение;

3. залите, до които имат достъп гражданите в сградите на железопътни гари, летища, морски гари и автогари;

4. помещенията, в които има обособени работни места.

(4) В случай че лицата, които отговарят за управлението или ползването на обектите по ал. 1, обособят самостоятелни помещения за тютюнопушене, определят със заповед: помещението, правилата за използването му, лицето, което контролира изпълнението на заповедта, и отговорността при неспазване на заповедта.

(5) В заведение за хранене и развлечение с площ, по-малка от 50 кв. м, когато е разположено в обща сграда, заедно с обект/обекти с друго предназначение и не е изолирано с въздухонепроницаеми стени и плътно затварящи се врати, не се допуска тютюнопушене.

 

Раздел ІІ

Изисквания, на които трябва да отговарят обособените самостоятелни помещения и обектите, в които се допуска тютюнопушене

Чл. 3. Общата площ на обособените самостоятелни помещения, в които се допуска тютюнопушене, е по-малка от половината от общата площ, посочена в чл. 2, ал. 3.

Чл. 4. (1) Механична (нагнетателна и смукателна) вентилация, която отговаря на изискванията на Наредба № 15 на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на енергетиката и енергийните ресурси от 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия (обн., ДВ, бр. 68 от 2005 г.; попр., бр. 78 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 20 от 2006 г.), се изгражда във:

1. обособените самостоятелни помещения, в които се допуска тютюнопушене;

2. залите за консумация на място в определени видове заведения за хранене и развлечение – ресторанти, питейни заведения, кафенета, кафе-клубове и барове, които са с площ, по-малка от 50 кв. м, и в които собственикът е избрал да се допуска тютюнопушене;

3. в заведенията за хранене и развлечение с изцяло нощен режим на работа.

(2) Механичната вентилация по ал. 1 работи през цялото работно време на обекта.

(3) В помещенията и обектите по ал. 1 се поставя светещ знак, предназначен за посетителите. Знакът се изработва от прозрачни или полупрозрачни материали, които са осветени отвътре или отзад така, че светещата повърхност да е видима. Върху нея се изписва текст „Вентилацията работи“. Надписът трябва да е с удебелен (bold) шрифт „Хелветика“, с размер на шрифта не по-малък от 40 пункта.

(4) Светлинната сигнализация се включва и работи по време на работа на механичната вентилация.

(5) Лицата, които отговарят за управлението или ползването на помещенията и обектите по ал. 1, осигуряват ефективното функциониране и поддържане на механичната вентилация и светлинната сигнализация.

(6) В протоколите от измерванията по чл. 56б, ал. 1 от Закона за здравето се посочват конкретните данни съгласно приложение № 18 към чл. 305 от Наредба № 15 на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на енергетиката и енергийните ресурси от 2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия.

Чл. 5. (1) Обособените самостоятелни помещения, в които се допуска тютюнопушене, се отделят с въздухонепроницаеми стени и плътно затварящи се врати.

(2) На вратата на помещенията по ал. 1 се поставя трайна маркировка с надпис „Помещение за пушене. Забранено за лица до 18-годишна възраст“, изобразен с червен удебелен (bold) шрифт „Хелветика“, с минимален размер на шрифта 60 пункта и графичен знак с формата на кръг с диаметър, не по-малък от 90 мм, на бял или прозрачен фон, с гранична червена ивица с широчина 10 мм и със символа на запалена цигара в черен цвят, разположен в центъра.

(3) На една от стените в помещението по ал. 1 се поставя на видимо място надпис с удебелен (bold) червен шрифт „Хелветика“, с минимален размер на шрифта 50 пункта със следния текст: „При неработеща вентилация сигнализирайте управителя на обекта или дежурния здравен инспектор на телефон ………............“, като се изписва телефонният номер на дежурния здравен инспектор.

Чл. 6. (1) В заведенията за хранене и развлечения, в които залите за консумация са с площ, по-малка от 50 кв. м, и собственикът е избрал в заведението да се пуши, както и в заведенията с изцяло нощен режим на работа, на видимо място на входната врата се поставя трайна маркировка със следния текст: „В заведението се допуска тютюнопушене. Забранено за лица до 18-годишна възраст!“. Текстът се изписва с червен удебелен (bold) шрифт „Хелветика“, с минимален размер на шрифта 60 пункта и графичен знак с формата на кръг с диаметър, не по-малък от 90 мм, на бял или прозрачен фон, с гранична червена ивица с широчина 10 мм и със символа на запалена цигара в черен цвят, разположен в центъра.

(2) В залите на заведенията по ал. 1 се поставя на видимо място надпис с удебелен (bold) червен шрифт „Хелветика“, с минимален размер на шрифта 50 пункта, със следния текст: „При неработеща вентилация сигнализирайте управителя на обекта или дежурния здравен инспектор на телефон ………............“, като се изписва телефонният номер на дежурния здравен инспектор.

Чл. 7. В заведенията за хранене и развлечения, в които залите за консумация са с площ, по-малка от 50 кв. м, и собственикът е избрал в заведението да не се пуши, на видимо място на входната врата се поставя трайна маркировка със следния текст: „Заведение без тютюнев дим“. Текстът се изписва със зелен удебелен (bold) шрифт „Хелветика“, с минимален размер на шрифта 60 пункта и графичен знак с формата на кръг с диаметър, не по-малък от 90 мм, на бял или прозрачен фон, с гранична червена ивица с широчина 10 мм и със символа на запалена цигара в черен цвят, разположен хоризонтално в центъра, пресечен с червена ивица с широчина 10 мм в посока от горния ляв квадрант към долния десен квадрант.

Чл. 8. В закритите обществени места, обществения транспорт и закритите работни помещения, в които е забранено тютюнопушенето, се поставя надпис със следния текст: „Пушенето забранено! При нарушение звънете на телефон……………“, като се изписва телефонният номер на дежурния здравен инспектор. Текстът се изписва с червен удебелен (bold) шрифт „Хелветика“, с минимален размер на шрифта 60 пункта и графичен знак с формата на кръг с диаметър, не по-малък от 90 мм, на бял или прозрачен фон, с гранична червена ивица с широчина 10 мм и със символа на запалена цигара в черен цвят, разположен хоризонтално в центъра, пресечен с червена ивица с широчина 10 мм в посока от горния ляв квадрант към долния десен квадрант.

Чл. 9. Надписите по чл. 4, ал. 3, чл. 5, 6, 7 и 8 могат да се изписват освен на български език и на други езици.

 

Преходни и заключителни разпоредби

§ 1. Самостоятелните помещения, в които се допуска тютюнопушене, обособени в обектите по чл. 2, ал. 1, заведенията за хранене и развлечение по чл. 6 и 7 и обектите по чл. 8 се привеждат в съответствие с изискванията на наредбата в едномесечен срок от влизането й в сила.

§ 2. Контролът по изпълнението на наредбата се осъществява от органите на държавния здравен контрол.

§ 3. Министърът на здравеопазването дава указания за прилагане на наредбата.

§ 4. Наредбата се приема на основание чл. 56а, ал. 3 от Закона за здравето.