НАРЕДБА № 15 ОТ 27 ЮНИ 2006 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ, ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ ОБЕКТИ, ПРЕДПРИЯТИЯТА, КОИТО ПРОИЗВЕЖДАТ ИЛИ ТЪРГУВАТ С ХРАНИ, БРЪСНАРСКИТЕ, ФРИЗЬОРСКИТЕ И КОЗМЕТИЧНИТЕ САЛОНИ

Издадена от Министерството на здравеопазването Обн. ДВ. бр.57 от 14 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.14 от 15 Февруари 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.82 от 26 Октомври 2012г., изм. ДВ. бр.14 от 12 Февруари 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.106 от 10 Декември 2013г.

 

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят здравните изисквания към лицата, работещи във:

1. детските заведения (детски ясли и детски градини) и специализираните заведения за отглеждане, пребиваване и възпитание на деца;

2. специализираните институции за възрастни;

3. водоснабдителните съоръжения и обекти - помпени и пречиствателни станции, резервоари, хлораторни, водопроводни мрежи (отнася се за лицата, които при ремонтни и аварийни дейности имат пряк контакт с питейната вода) и санитарно-охранителни зони на водоизточниците;

4. предприятията (обекти), които произвеждат и/или търгуват с храни;

5. бръснарските, фризьорските и козметичните салони.

(2) Здравните изисквания по ал. 1 включват извършване на предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания.

(3) Здравните изисквания към лицата по ал. 1 са задължителни и при неспазването им лицата не се допускат на работа.

Чл. 2. (1) Извършените предварителни и периодични медицински прегледи и изследвания се регистрират в лична здравна книжка на лицето съгласно приложение № 1.

(2) Личните здравни книжки се съхраняват в обекта, в който лицето работи, и се представят за проверка при поискване от контролните органи.

(3) Провеждането на предварителните и периодичните медицински прегледи и изследвания и редовността на здравните книжки са задължение както на всеки постъпващ на работа в обектите по чл. 1, ал. 1, така и на съответния работодател.

Чл. 3. (1) Предварителните медицински прегледи и изследвания се провеждат преди постъпване на работа и включват:

1. преглед от общопрактикуващ лекар (ОПЛ) - за лицата по чл. 1, ал. 1;

2. бактериологично изследване за носителство на шигели, салмонели, ентеропатогенни Ешерихия коли и коремнотифно носителство - за лицата по чл. 1, ал.1, т. 1, 2, 3 и 4;

3. изследвания за чревни хелминти и протозои - за лицата по чл. 1, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4;

4. (нова - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.10.2012 г.) провеждане на туберкулинов кожен тест на Манту - за лицата по чл. 1, ал. 1.

(2) При провеждане на прегледа по ал. 1, т. 1 лекарят е длъжен:

1. да снеме анамнеза по отношение на прекараните заразни заболявания;

2. да впише в личната здравна книжка прекараните заразни заболявания;

3. да извърши щателен преглед на кожата, окосмените части и лигавиците;

4. при съмнение за заразно заболяване (остро или хронично протичащо) незабавно да насочи лицето към съответния медицински специалист за извършване на необходимите лабораторни изследвания за уточняване на диагнозата;

5. да регистрира откритите болни от заразни болести и/или заразоносители съгласно Наредба № 21 от 2005 г. за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести (ДВ, бр. 62 от 2005 г.).

Чл. 4. (1) Резултатите от проведените предварителни медицински прегледи и изследвания се вписват в личната здравна книжка на лицето от медицинските специалисти, които са ги извършили.

(2) След извършване на всички предварителни медицински прегледи и изследвания ОПЛ дава заключение за постъпване на работа, като вписва в личната здравна книжка на лицето "допуска се на работа" и поставя своя универсален идентификационен номер и печат.

(3) (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г., нова - ДВ, бр. 106 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Всяка новоиздадена лична здравна книжка се заверява и регистрира в регионалната здравна инспекция по настоящ адрес на лицето след извършване на предварителните медицински прегледи.

(4) (Отм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г., нова - ДВ, бр. 106 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Заверяването на личните здравни книжки по ал. 3 се извършва срещу представен документ за самоличност и удостоверение за настоящ адрес на лицето, чрез поставяне на печат върху снимката и подпис на длъжностното лице, отговорно за заверката.

(5) (Нова - ДВ, бр. 106 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Заверените лични здравни книжки по ал. 4 се вписват в регистъра по чл. 11.

Чл. 5. Периодичните медицински прегледи и изследвания включват:

1. веднъж годишно: преглед от ОПЛ на кожа, окосмени части на тялото и лигавици и преглед от дерматолог при съмнение за заразно заболяване - за всички лица, работещи в обектите почл. 1, ал. 1;

2. веднъж годишно изследвания за чревни хелминти и протозои - за лицата, работещи в обектите по чл. 1, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4;

3. (нова - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.10.2012 г.) веднъж годишно бактериологично изследване за носителство на шигели, салмонели, ентеропатогенни Ешерихиа коли и коремнотифно носителство - за лицата, работещи в обектите по чл. 1, ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4.

4. (нова - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.10.2012 г., отм. - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 12.02.2013 г.)

Чл. 6. (1) При извършване на преглед от ОПЛ или друг лекар по повод на друго заболяване задължително се снема епидемиологична анамнеза за чревни инфекции. При диаричен синдром задължително се извършва микробиологично изследване.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) По епидемиологични показания, по преценка на ОПЛ в периодичните прегледи могат да се включат и допълнителни изследвания.

(3) Резултатите от проведените периодични прегледи и изследвания се записват в личната здравна книжка на лицето от медицинските специалисти, които са ги извършили. След приключване на периодичния преглед ОПЛ дава заключение, че здравният статус на лицето отговаря на изискванията на настоящата наредба.

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 82 от 2012 г., в сила от 26.10.2012 г.) Подлежат на временно отстраняване от работа лицата, работещи в обектите по чл. 1, ал. 1, за които при периодичния медицински преглед или при преглед или изследване по друг повод се установи съмнение за заразно заболяване и/или положителен резултат от изследванията по чл. 5, т. 2 и 3, както и при диагностициране на следните заболявания:

1. остри чревни заразни заболявания, вкл. диарии с неизяснена етиология;

2. възпалителни процеси на очите от заразен произход;

3. гнойни риносинуити, остри ангини и тонзилити;

4. гнойни бронхити;

5. активна форма на туберкулоза на белите дробове с бацилоотделяне и/или с наклонност към прогресиране (пресни инфилтрати, пресни разсейки, вкл. без находка на туберкулозни бактерии в храчките);

6. анална фистула;

7. незаразни болести, разположени по откритите части на тялото (лупус, екзема и др.), само за работещи в обектите по чл. 1, ал. 1, т. 5;

8. краста, епидермофития и други заразни болести по кожата;

9. гнойни заболявания на кожата;

10. сифилис в заразния период, остра гонорея, мек шанкър;

11. актиномикоза с разязвявания или фистули на откритите части на тялото;

12. протозоози и контактни хелминтози.

Чл. 8. Всяко лице, работещо в обектите по чл. 1, ал. 1, е длъжно незабавно да уведоми прекия си ръководител и при:

1. поставена диагноза на заболяване по чл. 7;

2. признаци на стомашно-чревно разстройство;

3. възпалително заболяване на горните дихателни пътища;

4. възпалително заболяване на кожата;

5. нараняване, получено по време на работа;

6. заболели от заразни болести членове на семейството му;

7. контакт с други лица, заболели от заразни болести.

Чл. 9. Ръководителите на обектите по чл. 1, ал. 1 са длъжни:

1. временно да отстранят незабавно от работа лицата със симптоми на заболяванията по чл. 7;

2. да допуснат на работа след преболедуване от заболяванията по чл. 7 само лица със заверени здравни книжки.

Чл. 10. Лице, което идва на работа от друг обект, не подлежи на предварителен медицински преглед и изследване, ако от последния извършен медицински преглед не е изтекла една година и в здравната му книжка са нанесени отрицателни резултати от проведените изследвания.

Чл. 11. (Нов - ДВ, бр. 106 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) (1) В регионалната здравна инспекция се води регистър на новоиздадени лични здравни книжки съгласно приложение № 2.

(2) Директорът на регионалната здравна инспекция определя със заповед длъжностните лица, които извършват заверката на личните здравни книжки по чл. 4, ал. 4 и вписването на заверените лични здравни книжки в регистъра по ал. 1.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба "работещи" са всички лица, които работят по трудови или граждански договори в обектите по чл. 1, ал. 1.

Заключителни разпоредби

§ 2. Тази наредба се издава на основание чл. 34, ал. 3 от Закона за здравето.

§ 3. (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на регионалните здравни инспекции.

§ 4. Тази наредба отменя Наредба № 53 за медицинските прегледи на постъпващите и работещите в хранителните, комуналните обекти и здравните заведения (ДВ, бр. 8 от 1979 г.)

 

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 9 ОТ 2005 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА СЪЗДАВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ОБЕКТИТЕ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, КОНТРОЛИРАНИ ОТ РЕГИОНАЛНИТЕ ИНСПЕКЦИИ ЗА ОПАЗВАНЕ И КОНТРОЛ НА ОБЩЕСТВЕНОТО ЗДРАВЕ (ОБН. - ДВ, БР. 14 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 15.02.2011 Г.)

§ 21. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник" с изключение на § 5, който влиза в сила от 01.07.2011 г.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 ОТ 2006 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ, ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ ОБЕКТИ, ПРЕДПРИЯТИЯТА, КОИТО ПРОИЗВЕЖДАТ ИЛИ ТЪРГУВАТ С ХРАНИ, БРЪСНАРСКИТЕ, ФРИЗЬОРСКИТЕ И КОЗМЕТИЧНИТЕ САЛОНИ (ОБН. - ДВ, БР. 82 ОТ 2012 Г., В СИЛА ОТ 26.10.2012 Г.)

§ 4. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

 

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 ОТ 2006 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ, ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ ОБЕКТИ, ПРЕДПРИЯТИЯТА, КОИТО ПРОИЗВЕЖДАТ ИЛИ ТЪРГУВАТ С ХРАНИ, БРЪСНАРСКИТЕ, ФРИЗЬОРСКИТЕ И КОЗМЕТИЧНИТЕ САЛОНИ (ОБН. - ДВ, БР. 14 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 12.02.2013 Г.)

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 15 ОТ 2006 Г. ЗА ЗДРАВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЦАТА, РАБОТЕЩИ В ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ИНСТИТУЦИИ ЗА ДЕЦА И ВЪЗРАСТНИ, ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ ОБЕКТИ, ПРЕДПРИЯТИЯТА, КОИТО ПРОИЗВЕЖДАТ ИЛИ ТЪРГУВАТ С ХРАНИ, БРЪСНАРСКИТЕ, ФРИЗЬОРСКИТЕ И КОЗМЕТИЧНИТЕ САЛОНИ (ОБН. - ДВ, БР. 106 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 01.01.2014 Г.)

§ 5. Личните здравни книжки, издадени преди влизането в сила на наредбата, се заверяват и регистрират по реда на чл. 4, ал. 4 и 5 след извършване на съответните периодични медицински прегледи и изследвания по чл. 5.

§ 6. Наредбата влиза в сила от 1.01.2014 г.

 

Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 (Изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

гр. ...............................

 

 

 

 

ЛИЧНА

ЗДРАВНА

КНИЖКА

 

 

 

лицева страна на корицата

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

печат на РЗИ

 

 

 

 

 

 

 

1 стр.

 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

гр. ...................................

 

ЛИЧНА ЗДРАВНА КНИЖКА

 

ИМЕ

собствено .........................................

бащино .............................................

фамилно ...........................................

ЕГН:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...........................................................................................

Лична карта №

.....................................................................................

 

издадена на дата

 

от МВР град

 

..............................................................................................................................

Длъжностно лице: име, подпис

 

 

2 стр.

 

 

ПРОМЕНИ В СЛУЖЕБНОТО ПОЛОЖЕНИЕ

 

 

 

Месторабота: адрес

длъжност

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 стр.

 

 

Предварителен преглед при постъпване на работа

дата: ..................................................................................

1. Здравен статус:

...........................................................................................

...........................................................................................

 

подпис и печат

 

име, фамилия

 

2. Бактериологично изследване:

...........................................................................................

...............................................................................................................................

...........................................................................................

 

подпис и печат

 

име, фамилия

 

3. Паразитологично изследване:

...........................................................................................

...........................................................................................

 

подпис и печат

 

име, фамилия

 

4. Специализиран преглед:

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

 

подпис и печат

 

име, фамилия

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: ........................................................

общопрактикуващ лекар

 

4 стр.

 

 

Периодични прегледи

дата на прегледа ...............................................................................................................

важи до една година

 

1. Здравен статус: .......................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

 

подпис и печат, дата

 

име, фамилия

 

2. Паразитологично изследване:

................................................................................................................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

 

подпис и печат

 

име, фамилия

 

3. Други прегледи и изследвания

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

.........................................................................................

...........................................................................................

Общопрактикуващ лекар ........................................

 

УИН, подпис, печат, дата

 

име, фамилия

 

 

5 - 13 стр.

 

 

Прекарани заразни заболявания:

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

 

 

стр. 14 - 16

 

Приложение № 2 към чл. 11, ал. 1 (Ново - ДВ, бр. 106 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)

 

 

№ по ред

Трите имена на лицето

ЕГН

Месторабота, адрес

УИН и фамилия на ОПЛ, дал заключението за постъпване на работа

Дата на заверката в РЗИ