НАРЕДБА № 25 ОТ 4 НОЕМВРИ 1999 Г. ЗА ОКАЗВАНЕ НА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

Издадена от Министерството на здравеопазването Обн. ДВ. бр.98 от 12 Ноември 1999г., изм. ДВ. бр.69 от 7 Август 2001г., изм. ДВ. бр.18 от 4 Март 2014г.

 

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. (1) Тази наредба регламентира обхвата, реда и условията за оказване на спешна медицинска помощ от лечебните заведения.

(2) Спешна медицинска помощ се оказва от всички лечебни заведения, регистрирани по реда и условията, посочени в Закона за лечебните заведения.

Чл. 2. Спешната медицинска помощ включва всички медицински дейности, насочени към възстановяване на остро настъпили животозастрашаващи нарушения и поддържане виталните функции на организма.

Чл. 3. Всички лечебни заведения оказват необходимия обем от спешна медицинска помощ на всяко лице, нуждаещо се от такава, независимо от неговото гражданство, местожителство и лечебно-осигурителен статут.

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2001 г.) Обект на спешна медицинска помощ са:

1. всички болни и пострадали, намиращи се в състояние, пряко застрашаващо живота им;

2. болни и пострадали, потърсили сами помощ в спешните отделения или сектори на центровете за спешна медицинска помощ (ЦСМП);

3. лица с данни за психично разстройство, които представляват опасност за себе си или околните;

4. жени със започващо раждане или аборт;

5. деца до една година, за които е потърсена медицинска помощ;

6. болни и пострадали, при които не може да се прецени характерът и тежестта на заболяването.

Чл. 5. Качеството на оказаната в лечебните заведения спешна медицинска помощ отговаря на правилата за добра медицинска практика.

Чл. 6. Лечебните заведения, чийто основен предмет на дейност включва оказване на спешна медицинска помощ, е необходимо да разполагат със:

1. квалифицирани медицински специалисти;

2. апаратура за спешна диагностика, терапия и мониториране жизненоважните функции на организма;

3. специализирани транспортни средства, обзаведени с необходимата апаратура за оказване на спешна медицинска помощ.

Чл. 7. Разходите по оказване на спешна медицинска помощ до хоспитализиране на пациента се поемат от държавата.

 

Раздел II.
Ред за оказване на спешна медицинска помощ

Чл. 8. Лечебните заведения за извънболнична помощ са задължени да осигуряват възможния обем от медицински дейности за поддържане виталните функции на болния до пристигане на екип за спешна медицинска помощ.

Чл. 9. Центровете за спешна медицинска помощ организират и осигуряват:

1. оказване на квалифицирана спешна медицинска помощ на местопроизшествието;

2. необходимия обем от спешни диагностични изследвания съобразно възможностите и наличната апаратура;

3. клиничното и инструменталното наблюдение на пациента до неговата хоспитализация;

4. провеждането на необходимите лечебни и специфични реанимационни дейности до настаняването на пациента в болница;

5. оказването на спешна медицинска помощ при бедствия, аварии и катастрофи, осъществявайки взаимодействие с органите на полицията, пожарната и гражданската защита;

6. спешната консултативна помощ между лечебните заведения, предоставяйки спешен санитарен транспорт на републиканските и районните консултанти;

7. координацията и дейността по транспорта на донори и органи до лечебните заведения, в които се извършват трансплантации;

8. приемане, регистриране, обработка и предаване с помощта на автоматизирана информационно-комуникационна система на постъпилите повиквания за помощ и подадената информация от екипите; данните се съхраняват върху магнитен носител за срок 3 години;

9. осигуряване на специализиран транспорт за:

а) пациенти, нуждаещи се от спешна медицинска помощ;

б) (доп. - ДВ, бр. 69 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2014 г.) кръв, кръвни продукти, донори, органи, лекарствени продукти, консумативи и апаратура между лечебните заведения за оказване на спешна медицинска помощ.

в) (нова - ДВ, бр. 69 от 2001 г.) спешно болни с показания за транспорт от реанимационен екип от/между лечебни заведения;

г) (нова - ДВ, бр. 69 от 2001 г.) републикански и районни консултанти;

д) (нова - ДВ, бр. 69 от 2001 г.) превозване на трупове, подлежащи на съдебно-медицинска експертиза, от мястото на произшествието до съответното лечебно заведение за болнична помощ, в случаите на инцидентно настъпила смърт на обществени места.

10. (нова - ДВ, бр. 69 от 2001 г.) вземане на кръвни проби за алкохол и други упойващи вещества от водачи на моторни превозни средства;

11. (нова - ДВ, бр. 69 от 2001 г.) експертиза за временна неработоспособност.

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2001 г., изм. - ДВ, бр. 18 от 2014 г.) (1) Центровете за спешна медицинска помощ закупуват, поддържат в наличност и разпределят между екипите лекарствените продукти съгласно приложение № 1.

(2) При необходимост центровете могат да закупуват и прилагат и лекарствени продукти извън тези по ал. 1.

 

Раздел III.
Взаимоотношения между центровете за спешна медицинска помощ и другите лечебни заведения

Чл. 11. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2001 г.) (1) В случаите на необходимост от медицинска помощ, извън посочените в чл. 4, ръководителят на районната координационна централа може да възложи изпълнението на лечебно заведение за извънболнична помощ.

(2) Дежурният екип в ЦСМП може да търси помощ за диагностика и лечение на спешно болен пациент от дежурния лекар или специалист на държавно или общинско лечебно заведение за болнична помощ. Последният е длъжен да се отзове. В този случай изследванията и консултациите са за сметка на лечебното заведение.

Чл. 11а. (Нов - ДВ, бр. 69 от 2001 г.) (1) Отговорността за вреди, причинени в резултат на ненавременно явяване на екип за спешна медицинска помощ или пренасочване на повикването, се търси по общия граждански ред.

(2) При реализирана отговорност по реда на ал. 1 ЦСМП може да предяви регресен иск срещу лицето, което виновно е причинило вредата.

Чл. 12. (1) Центровете за спешна медицинска помощ оказват спешна медицинска помощ на мястото на инцидента, по време на транспорта и в спешно отделение.

(2) Спешно отделение се разкрива на територията на многопрофилна болница.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2001 г.) Престоят на пациенти в спешно отделение не може да превишава дванадесет часа.

Чл. 13. (1) При състояние на постъпилите в ЦСМП пациенти, налагащо продължаване на лечението в болнична обстановка, екипът на ЦСМП предлага спешна хоспитализация в специализирано болнично отделение. Дежурният лекар в последното е длъжен да приеме по спешност за преглед, изследване и диагностика предложения за хоспитализация пациент.

(2) При предлагане на пациент за хоспитализация екипът за спешна медицинска помощ предава на дежурния лекар в болничното заведение надлежно попълнена документация за пациента съгласно чл. 15, ал. 1.

(3) В случай на отказ от хоспитализация дежурният лекар в болничното заведение е длъжен да отрази становището си във "Фиш за медицинско обслужване на пациент от спешен екип".

 

Раздел IV.
Документация

Чл. 14. Центровете за спешна медицинска помощ ежемесечно попълват и изпращат в Министерството на здравеопазването "Сведение за дейността на ЦСМП" и "Сведение за дейността на ФСМП" (приложение № 2).

Чл. 15. (1) Екипите за спешна помощ попълват:

1. "Фиш за медицинско обслужване от спешен екип" за всеки прегледан пациент (приложение № 3) в два екземпляра - един за архива на ЦСМП и един за пациента;

2. "Реанимационен лист" за всеки пациент, при когото са извършени реанимационни дейности (приложение № 4), в два екземпляра-един приложен към медицинската документация на пациента и един за архива на ЦСМП.

3. (нова - ДВ, бр. 69 от 2001 г.) "Фиш за спешна заявка" при всяко изпълнение на повикване за спешен медицински транспорт (приложение № 5).

(2) Екземплярите от документите по ал. 1 се съхраняват в архива на ЦСМП за срок 3 години.

 

Заключителни разпоредби

§ 1. Тази наредба се издава на основание § 8 от Закона за лечебните заведения и § 11 от Закона за народното здраве.

§ 2. Тази наредба отменя Наредба № 7 за спешната медицинска помощ (обн., ДВ, бр. 47 от 1994 г.; изм., бр. 52 от 1995 г.).

§ 3. (Отм. - ДВ, бр. 69 от 2001 г.)

§ 4. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2001 г.) Контролът по изпълнение на тази наредба се възлага на РЦЗ и Дирекция "ЛПП" в Министерството на здравеопазването.

 

Преходни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 25 ОТ 1999 Г. ЗА ОКАЗВАНЕ НА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ
(ОБН. - ДВ, БР. 18 ОТ 2014 Г.)

§ 4. Закупените до влизане в сила на наредбата лекарствени продукти се прилагат от центровете за спешна медицинска помощ до пълното изразходване на количествата им.

 

Приложение № 1 към чл. 10, ал. 1 (Предишно Приложение № 1 към чл. 10, изм. - ДВ, бр. 18 от 2014 г.)


 

ATC

Международно непатентно наименование (INN)

Лекарствена форма

Количество на активното вещество

1

2

3

4

 

A02BA02

Ranitidine

solution for injection

25 mg/ml - 2 ml

A02BA03

Famotidine

solution for injection

20 mg

A03AD01

Papaverine

solution for injection

20 mg

A03AD02

Drotaverine

solution for injection

40 mg

A03BA01

Atropine

solution for injection

1 mg

A03BB01

Butylscopol- amine

solution for injection

20 mg

A03FA01

Metoclopramide

solution for injection

10 mg

A05BA00

L-Ornitine- L-Aspartate

infusion concentrate

5000 mg/ 10 ml

A07BA01

Medicinal Charcoal

powder

 

A10AB01

Insulin Human

solution for injection

300 IU

A11DA01

Thiamine

solution for injection

40 mg

A12AA03

Calcium gluconate, Calcium Laevuli-nate

solution for injection

8,94 mg/ml - 10 ml

A12CC02

Magnesium sulphate

solution for injection

403,8 mg/ 10 ml

A12CC02

Magnesium sulphate

solution for injection

201,9 mg/ 10 ml

B01AB01

Heparin

solution for injection

5000 IU/ml - 5 ml

B01AD02

Alteplase

powder and solvent for solution for injection

50 mg

B02BC

Резорбируема, стерилна, хемостатична гъба от желатин

70х50х10 мм, стандартен

 

B02BC

Резорбируема, стерилна, хемостатична гъба от желатин

70х50х1 мм, специален

 

B02BC

Резорбируема, стерилна, хемостатична гъба от желатин

80х30 мм, анален

 

B02BC

Резорбируема, стерилна, хемостатична гъба от желатин

10х10х10 мм, дентален

 

B02BC

Резорбируема, стерилна, хемостатична гъба от желатин

1 гр., пудра

 

B02BC

Резорбируема, стерилна, хемостатична гъба от желатин

200х70х0,5 мм, тънък

 

B02BC

Резорбируема, стерилна, хемостатична гъба от желатин

30х30х10 мм, тампон за диализа (Dial)

 

B02BC

Лечебна гъба, обвита с човешки фибриноген и човешки тромбин

Лечебна гъба, обвита с човешки фибриноген 5,5 мг на кв. см и човешки тромбин 2 IU на кв. см - 9,5 см х 4,8 см

 

B02BC

Лечебна гъба, обвита с човешки фибриноген и човешки тромбин

Лечебна гъба, обвита с човешки фибриноген 5,5 мг на кв. см и човешки тромбин 2 IU на кв. см - 4,8 см х 4,8 см

 

B02BC

Лечебна гъба, обвита с човешки фибриноген и човешки тромбин

Лечебна гъба, обвита с човешки фибриноген 5,5 мг на кв. см и човешки тромбин 2 IU на кв. см - 3,0 см х 2,5 см

 

B05AA07

Potassium chloride

solution for injection

150 mg/ml - 10 ml

B05BB01

Calcium chloride/ Potassium chloride/ Sodium chloride

solution for infusion

0,33 g/ 0,3 g/ 8,6 g/l - 250 ml

B05BB01

Calcium chloride/ Potassium chloride/ Sodium chloride

solution for infusion

0,33 g/ 0,3 g/ 8,6 g/l - 500 ml

B05BB01

Calcium chloride/ Potassium chloride/ Sodium chloride

solution for infusion

0,33 g/ 0,3 g/ 8,6 g/l - 1000 ml

B05BB01

Sodium Chloride, Sodium Lactate solution, Potassium Chloride, Calcium Chloride dihydrate

solution for infusion

Sodium Chloride 6 g/l, Sodium Lactate solution 50 % 6,34 g/l Potassium Chloride 0,4 g/l, Calcium Chloride dihydrate 0,27 g/l - 500 ml

B05BB01

Sodium Chloride, Sodium Lactate solution, Potassium Chloride, Calcium Chloride dihydrate

solution for infusion

Sodium Chloride 6 g/l, Sodium Lactate solution 50 % 6,34 g/l Potassium Chloride 0,4 g/l, Calci-um Chloride dihydrate 0,27 g/l - 1000 ml

B05BB03

Sodium chloride

solution for infusion

0,9 % - 500 ml

B05BB03

Sodium chloride

solution for infusion

0,9 % - 1000 ml

B05BC01

Mannitol

solution for injection

10 % - 500 ml

B05CX01

Glucose

solution for injection

25 % - 10 ml

B05CX01

Glucose

solution for injection

40 % - 10 ml

B05XA03

Sodium chloride

solution for infusion

9 g/I - 250 ml

B05DB00

Sodium hydrogen carbonate

concentrate for solution for infusion

8,4 %

C01AA05

Digoxin

sol. inj./inf.

0,5 mg/ 2 ml

C01BB01

Lidocaine

solution for injection

10 mg/ml - 10 ml

C01BB01

Lidocaine

solution for injection

20 mg/ml - 10 ml

C01BB01

Lidocaine

spray

10 % - 38 g

C01BD01

Amiodarone

solutio for intravenous infusion

50 mg/ml - 3 ml

C01CA04

Dopamine Hydrochloride

concentrate for solution for infusion

40 mg/ml - 5 ml

C01CA07

Dobutamine

solution for infusion

5 mg/ml - 50 ml

C01CA24

Epinephrine

solution for injection

1 mg/ml - 1 ml

C01DA02

Glyceril trinitrate

solution for infusion

1 mg/ml - 50 ml

C01DA02

Glyceril trinitrate

spray

0,4 mg/dose

C01DA08

Isosorbide dinitrate

Oromucosal spray

1,25 mg/dose

C02AC01

Clonidine

solution for injection

0,15 mg

C03CA01

Furosemide

solution for injection

10 mg/ml - 2 ml

C07AB02

Metoprolol tartrate

solution for injection

1 mg/ml - 5 ml

C07AB03

Atenolol

tabl.

50 mg

C08CA01

Amlodipine

tabl.

10 mg

C08DA01

Verapamil

solution for injection

2,5 mg/ml - 2 ml

D03AX

Salicylic acid.Benzoic acid.Malic acid

oinment

0,133 g/100 g, 0,5 mg/100 g, 4,5 mg

D03AX

Salicylic acid.Benzoic acid.Malic acid

cutaneous solution

80 ml

D04AA32

Diphenhydramine hydrochloride

oinment

20 mg/g

D04AA33

Diphenhydramine hydrochloride

gel

1 %

G02AB01

Methylergomtrine hydrogen maleate

solution for injection

0,2 mg/ml - 1 ml

H01BB02

Oxytocin

solution for injection

5 IU/1 ml

H02AB02

Dexamethasone

solution for injection

8 mg

H02AB02

Dexamethasone

solution for injection

4 mg

H02AB04

Methylprednisolone

Lyophilisate for solution for injection

15,78 mg

H02AB04

Methylprednisolone

powder and solvent for solution for inj./ susp. for inj./ Lyophilisate for solution for injection

40 mg

H02AB04

Methylprednisolone

powder and solvent for solution for inj./Lyophilisate for solution for injection

125 mg

H02AB04

Methylprednisolone

powder and solvent for solution for inj./Lyophilisate for solution for injection

250 mg

H02AB04

Methylprednisolone

susp. inj.

40 mg/ml - 2 ml

H02AB04

Methylprednisolone

powder and solvent for solution for inj.

500 mg

H04AA01

Glucagon

powder and solvent for solution for injection, prefilled syr.

1 mg

J06AA02

Tetanus antitoxin

solution for injection

1500 IU

J06AA03

Viper venom antiserum

solution for injection

100 AE/amp.

J07AM01

Tetanus toxoid

susp. inj. I.M. 0,5 ml - 1 dose

tetanus toxoid > 40 IU

M03AB01

Suxamethonium

solution for injection

20 mg/ml - 5 ml

M03AB01

Suxamethonium

solution for injection

10 mg/ml - 5 ml

M03AC04

Atracurium

solution for injection

25 mg

M03AC06

Pipecuronium bromide

powder and solvent for solution for injection

4 mg

N01AH01

Fentanyl

solution for injection

0,25 mg/ 5 ml

N01AX03

Ketamine

solution for injection

500 mg/ 10 ml

N01AX10

Propofol

emulsion for infusion.

10 mg/ml - 50 ml

N01BB52

Lidocaine/ Chlohexidine

urethral gel

12,5 g

N01BB52

Lidocaine/ Chlohexidine

urethral gel

8,5 g

N02AA01

Morphine

solution for injection

10 mg

N02AA01

Morphine

solution for injection

20 mg

N02AA55

Naloxone Hydrochloride

solution for injection

0,4 mg/ml

N02BB02

Metamizole sodium

solution for injection

500 mg/ml - 2 ml

N03AA02

Phenobarbital

solution for injection

200 mg

N05AA01

Chlorpromazine

solution for injection

50 mg

N05AD01

Haloperidol

solution for injection

5 mg/ml - 1 ml

N05BA01

Diazepam

solution for injection

10 mg

N05CD08

Midazolam

solution for injection

5 mg/ml - 3 ml

N05CD08

Midazolam

solution for injection

1 mg/ml - 5 ml

V03AB25

Flumazenil

solution for injection/infusion

0,5 mg/ 5 ml

R03AC02

Salbutamol

pressurised inhalation suspension

0,1 mg/dose - 200 doses

R03DA05

Aminophylline

solution for injection

24 mg/ml - 10 ml

R06AD02

Promethazine

solution for injection

25 mg/ml - 1 ml

V03AN01

Oxygen

inhalation gas

 

V07AB

Water for injection

solution for injection

10 ml

V07AB

Water for injection

solution for injection

500 ml

 

 

Приложение № 2 към чл. 14


 

СВЕДЕНИЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦСМП

(включва данните от всички филиали)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦСМП гр./с.

 

За периода от _/_/__ до _/_/__

 

брой филиали

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обслужвано население

 

в т.ч. деца

 

територия кв.км

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДАННИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ЦСМП таблица 1

 

 

 

1. показатели

2. общо

3. СМП

4. МП

5. транспорт

 

 

1

постъпили повиквания

 

 

 

 

 

 

2

изпълнени повиквания

 

 

 

 

 

 

3

предадени на други леч. заведения

 

 

 

 

 

 

4

повиквания забавени от оператор

 

 

 

 

 

 

5

повиквания забавени от екипите

 

 

 

 

 

 

6

подадения адрес не е открит

 

 

 

 

 

 

7

посоченото лице не е открито

 

 

 

 

 

 

8

подателя се е отказал от помощ

 

 

 

 

 

 

9

лица получили медицинска помощ

 

 

 

 

 

 

10

деца получили медицинска помощ

 

 

 

 

 

 

11

хоспитализирани пациенти

 

 

 

 

 

 

12

хоспитализирани деца

 

 

 

 

 

 

13

амбулаторни прегледи

 

 

 

 

 

 

14

починали преди пристигане на екипа

 

 

 

 

 

 

15

починали при обслужване извън СО

 

 

 

 

 

 

16

починали при обслужване в СО

 

 

 

 

 

 

17

починали по време на транспорт

 

 

 

 

 

 

18

брой реанимации

 

 

 

 

 

 

19

направени ЕКГ

 

 

 

 

 

 

20

хирургически манипулации

 

 

 

 

 

 

21

изпратени повече от една линейка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

таблица 2

 

таблица 3

 

 

 

 

травми

възрастни

деца

 

 

отравяния

възрастни

деца

 

 

1

криминални

 

 

 

1

битови случайни

 

 

 

 

2

опит самоубийство

 

 

 

2

битови умишлени

 

 

 

 

3

производствени

 

 

 

3

професионални

 

 

 

 

4

битови

 

 

 

4

общо

 

 

 

 

 

5

транспортни

 

 

 

 

 

 

6

спортни

 

 

 

таблица 4

 

 

 

7

общо

 

 

 

докарани от екип СМП

възрастни

деца

 

 

 

 

 

 

 

постъпили в СО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

данни за екипите

таблица 5

 

 

 

вид екипи

реанимац.

лекарски

долекарски

транспортни

 

 

среден брой екипи работили на смяна

 

 

 

 

 

 

средна натовареност на един екип

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

данни за изразходваните финансови средства за издръжка по параграфи в хил. лв.

таблица 6

 

 

 

§

§

§

§

§

§

§

§

§

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

таблица 7

 

 

общ брой санитарни автомобили в движение

изминати километри, общо за периода

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор:

Главен счетоводител:

 

 

подпис, печат

подпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФСМП

 

 

 

 

 

 

 

 

ФСМП гр./с.

 

За периода от _/_/__ до _/_/__

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обслужвано население

 

в т.ч. деца

 

територия кв.км

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДАННИ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ФСМП таблица 1

 

 

 

1. показатели

2. общо

3. СМП

4. МП

5. транспорт

 

 

1

постъпили повиквания

 

 

 

 

 

 

2

изпълнени повиквания

 

 

 

 

 

 

3

забавени повиквания

 

 

 

 

 

 

4

подадения адрес неоткрит

 

 

 

 

 

 

5

посоченото лице не е открито

 

 

 

 

 

 

6

подателя се е отказал от помощ

 

 

 

 

 

 

7

лица получили медицинска помощ

 

 

 

 

 

 

8

деца получили медицинска помощ

 

 

 

 

 

 

9

хоспитализирани пациенти

 

 

 

 

 

 

10

хоспитализирани деца

 

 

 

 

 

 

11

амбулаторни прегледи

 

 

 

 

 

 

12

починали преди пристигане на екипа

 

 

 

 

 

 

13

починали при обслужване извън СО

 

 

 

 

 

 

14

починали при обслужване в СО

 

 

 

 

 

 

15

починали по време на транспорт

 

 

 

 

 

 

16

брой реанимации

 

 

 

 

 

 

17

направени ЕКГ

 

 

 

 

 

 

18

хирургически манипулации

 

 

 

 

 

 

19

изпратени повече от една линейка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

таблица 2

 

таблица 3

 

 

 

 

травми

възрастни

деца

 

 

отравяния

възрастни

деца

 

 

1

криминални

 

 

 

1

битови случайни

 

 

 

 

2

опит самоубийство

 

 

 

2

битови умишлени

 

 

 

 

3

производствени

 

 

 

3

професионални

 

 

 

 

4

битови

 

 

 

4

общо

 

 

 

 

 

5

транспортни

 

 

 

 

 

 

6

спортни

 

 

 

таблица 4

 

 

 

7

общо

 

 

 

докарани от екип СМП

възрастни

деца

 

 

 

 

 

 

 

постъпили в СО/СС

 

 

 

 

 

 

 

 

 

данни за екипите

таблица 5

 

 

 

вид екипи

реанимац.

лекарски

долекарски

транспортни

 

 

среден брой екипи работили на смяна

 

 

 

 

 

 

средна натовареност на един екип

 

 

 

 

 

 

 

таблица 6

 

 

 

 

 

 

 

общ брой санитарни автомобили в движение

изминати километри, общо за периода

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор:

Отговорник на ФСМП:

 

 

подпис, печат

подпис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 3 към чл. 15, ал. 1, т. 1 (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2001 г.)

 

Приложение № 4 към чл. 15, ал. 1, т. 2


 

РЕАНИМАЦИОНЕН ЛИСТ

ЦСМП гр.

 

ФСМП гр/с.

 

 

 

 

 

Лекар:

 

     

 

     

 

     

подпис

 

№ на фиша за спешна помощ

 

код на екипа

 

ден месец година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пациент: име презиме фамилия г.

 

 

 

 

начало

 

(r) час

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(r) минута

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АН систола (тт Нд)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АН диастола (тт Нд)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сърдечна честота (у/мин)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дихателна честота (вд/мин)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Периферен пулс (у/мин)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О2 Маска

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интубация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О2 л./мин.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индиректен сърдечен масаж

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дефибрилация (J)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Централен източник

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦВН (тт Н2O)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сатурация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЕКГ запис

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медикаменти:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание състоянието на пациента /симптоми, диагнози/, изход:

 

 

 

 

 

 

Приложение № 5 към чл. 15, ал. 1, т. 3 (Ново - ДВ, бр. 69 от 2001г.)


 

ФИШ ЗА СПЕШНА ЗАЯВКА

 

 

ЦСМП гр.................................................................

ФИШ ЗА СПЕШНА

ПАЦИЕНТ

 

ЗАЯВКА

 

ДАТА:

ЧАС:

ИМЕ

ИСКАНЕ,

 

АДРЕС

ПОСТЪПИЛО

 

 

ОТ:

 

 

 

 

 

 

 

 

ИСКАЩ

 

ЕГН

ЛЕКАР:

 

 

 

 

 

ДЛЪЖНОСТ

 

ОТДЕЛЕНИЕ

ТЕЛ:

ФАКС:

Възраст..... г.

 

 

Пол: М Ж

Вид искана

СПЕШНО

КЪМ

помощ:

ПРЕХВЪРЛЯНЕ

 

 

СПЕШНА

ПРОФИЛ

 

КОНСУЛТАЦИЯ

 

 

СПЕШНА

КРЪВ

 

ДОСТАВКА

МЕДИКА-

 

 

МЕНТИ

 

ДРУГА:

ДРУГИ

МОТИВ:

КР. ГРУПА:

МЕДИКА-

 

 

МЕНТ

 

А- АВ-В-0

KОЛИ-

 

RH:

ЧЕСТВО

 

ДИАГНОЗА И КРАТКА ИСТОРИЯ

НА ЗАБОЛЯВАНЕТО

 

 

 

РЕШЕНИЕ НА

 

 

ДЕЖУРНИЯ ЛЕКАР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ

 

 

СПЕШНА

 

 

КОНСУЛТАЦИЯ

 

1. ПОВИК-

3. ПРИСТИГАНЕ

КОНСУЛ-

ВАНЕ

 

ТАНТ:

2. ОТПЪТУ-

4. ЗАВРЪЩАНЕ

 

ВАНЕ

 

 

 

СПЕШНО ПРЕХВЪРЛЯНЕ

 

ПРИЕМАЩА

ОТДЕЛЕНИЕ................................................................................

РЕШЕНИЕ

БОЛНИЦА.....................................................................

ВЗАИМНО

РКЦ

 

СЪГЛАСИЕ

 

ЕКИП: 1. По-

3. Пристигане

5. Пристигане

викване... ч.

в болница 1... ч.

в болница 2... ч.

2. Отпъту-

4. Отпътуване

6. Отпътуване от

ване .... ч.

от болница 1... ч.

болница 2 ... ч.

 

 

7. Завръща-

 

 

не .... ч.

 

СПЕШНА ДОСТАВКА

 

Продукт ..................................................................

Заявка ........ ч.

Доставка ....... ч.

Доставчик ..............................................................

 

 

Кола

 

 

1. Повикване

3. Пристигане

4. Завръщане

..... ч.

..... ч.

..... ч.

2. Отпътуване

 

 

..... ч.

 

 

5. Завръщане ............................................................

 

 

..... ч.

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКИ

СЛУЧАЯТ ПРИКЛЮЧЕН

В ........... ЧАСА ДЕЖУРЕН ЛЕКАР

В РКЦ:...........................................................................................................................................................................................................................................

 

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ

ГРАД .........................................................................................................................................................................................................................................

 

ОТЧЕТ ЗА ИЗВЪРШЕНА КОНСУЛТАЦИЯ

 

СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД № ...........................................................................................................................................................................................................................

 

 

Дата на консултацията

Място на консултацията

........................................................................................................................

.................................................................................................................

Име на болния .......................................................................................................

ЕГН .................................................................................................................

 

 

 

....................................................................................................................................................................................................................................

 

 

Диагнози:

1. .....................................................................................................................................................................................

 

2. ......................................................................................................................................................................................

 

3. ......................................................................................................................................................................................

 

Причини, мотивирали искането за консултация .........................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................................................................

Пациентът: остава в болнично заведение ............................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................................

е прехвърлен в следното болнично заведение ...........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................

 

Според консултанта спешната консултация се е

оказала:

- животоспасяваща

- необходима

- ненужна

Име на консултанта: .............................................................................................................................................................................................................

Подпис: