НАРЕДБА № 4 ЗА ХИГИЕННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗПОЛЗУВАНЕТО НА ЯЗОВИРИ ЗА ПИТЕЙНО-БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ

Издадена от Министерството на народното здраве Обн. ДВ. бр.18 от 2 Март 1984г., изм. ДВ. бр.15 от 14 Февруари 2003г.

 

Раздел I.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Хигиенните изисквания, включени в наредбата, се отнасят за язовири, чиято вода ще се ползува за питейно-битово водоснабдяване или комплексно и за други нужди с оглед предотвратяване влошаването на събраната вода.

(2) На оздравяване подлежи чашата на язовира и прилежащата му ивица от 100 м при наклон на терена по-малко от 30° и ивица от 50 м при наклон на терена повече от 30°.

(3) Чаша на язовира е теренът в язовирното езеро, който се залива от вода при максимално водно ниво в него.

(4) Прилежащата ивица по ал. 2 може да бъде залесена с изключение на 2 м от нея към оградата, необходимо за поддържането й.

Чл. 2. За оздравяване на язовира и на прилежащата му ивица се разработва проект, който е неразделна част от проектната документация на язовира. Проектът се съгласува с Министерството на народното здраве. Той трябва да съдържа:

1. обяснителна записка със ситуационна скица, на която са нанесени всички обекти, подлежащи на оздравяване;

2. чертежи на подземни съоръжения (галерии, сондажи и др.), ако съществуват;

3. чертежи за необходимите строителни работи по подравняване, засипване и укрепване с данни за скални материали, глина и др., които ще се влагат;

4. епидемиологични данни за чревната заразна заболяемост и зоонозите за последните 10 години на територията на водосбора на язовира;

5. данни за наличните селища с броя на населението им, попадащи на територията на язовира и водосбора му;

6. проучвания за съдържанието на пестициди, тежки метали, токсични и радиоактивни вещества в почвата на чашата на язовира, както и данни за наличието на нерудни изкопаеми;

7. данни за характера и размерите на площите, които се заливат (гори, ливади, обработваеми земи и др.);

8. данни за местата, където ще се изнасят материали от чашата на язовира и прилежащата ивица (гробища, складове, нефтопродукти и др.).

Чл. 3. Не се разрешава изграждането на язовири на територията, в която се намират погребани антраксно болни животни ("прокълнати полета") или токсични и радиоактивни отпадъци.

Чл. 4. Проектите за язовири за питейно-битово водоснабдяване следва да имат и проект за хигиенно-охранителна зона съгласно Наредбата за санитарно-охранителните зони около водоизточниците и водоснабдителните съоръжения (ДВ, бр. 24 от 1974 г.), включително и за оздравяването на обекти, намиращи се на територията на водосборната зона.

 

Раздел II.
МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ОЗДРАВЯВАНЕ ЧАШАТА НА ЯЗОВИРА

Чл. 5. (1) От чашата на язовира и прилежащата му ивица по чл. 1, ал. 2, задължително се изнасят:

1. всички остатъци от пътно-транспортни и комуникационни съоръжения(жп линии, електрически и телефонни линии, стълбове, маркировки и др.);

2. високостеблени дървета и растения;

3. гробища за хора и животни;

4. клозетни ями, торища и сметища;

5. съоръжения от пречиствателни станции за отпадъчни води;

6. складове за изкуствени торове, препарати за растителна защита, нефтени и други продукти;

7. торфени находища - в случай че не се предвиждат мерки против изплаването им.

(2) Обектите, посочени в ал. 1, т. 3 се обработват под контрола на Хигиенно-епидемиологичната инспекция (ХЕИ) съгласно Санитарните правила за устройството на гробищата и за пренасяне, погребване и изравяне на мъртъвци (обн., ДВ, бр. 99 от 1969 г.; изм. бр. 64 от 1976 г.).

(3) Терените на обектите, посочени в ал. 1, т. 4, 5 и 6, се изгребват до чиста почва и запълват с пръст, а тези по т. 4 се и дезинфекцират с хлорна вар.

(4) Местата, на които ще се изнасят материалите от обектите по ал. 1, се определят от окръжния народен съвет (ОНС) с проекта за оздравяване чашата на язовира съгласувано с ХЕИ.

(5) Мероприятията, предвидени в ал. 1, т. 2 и ал. 2 и 3, се извършват не по-късно от една година, а по ал. 1, т. 1 и 7 - не по-късно от един месец преди завиряването на язовира.

Чл. 6. Не се изнасят от чашата на язовира:

1. остатъци от използувани строителни материали, като се заравняват с нивото на терена;

2. остатъци от изсечени до нивото на терена дървета и храсти, които се изгарят;

3. остатъци от горими материали (без нефтопродукти), като се изгарят и пепелта се заорава;

4. оросителни и филтрационни полета, като се почистват механично и се заорават;

5. кладенци и галерии, като се запълват с глина и се трамбуват;

6. артезиански кладенци, естествени извори и сондажи, като се тампонират.

Чл. 7. (1) В случаите, при които има вероятност за свличания на терена след завиряването на язовира, се изграждат подпорни стени, извършват се заскалявания и други укрепителни мероприятия.

(2) В осушената част на чашата на язовира при маловодие се предвиждат мероприятия за предотвратяване застояването на водата.

(3) Изграждане на бентове или други съоръжения при вливането на всеки приток към язовира се извършва, когато се налага предварително утаяване или задържане на влачените от водата материали от растителен и минерален произход.

Чл. 8. Оставането или преместването на комуникационни съоръжения се решава от комисия, назначена от председателя на ОНС, когато при максимално ниво на язовира се доказва възможността за повишаване на подпочвените води в населените места.

Чл. 9. (1) Погребването на хора и животни на територията на чашата на язовира и прилежащата му ивица се преустановява веднага след решението за изграждането му за питейно-битови нужди.

(2) Обработката на селскостопански и горски площи в района на язовира и водосбора му с препарати за растителна защита се разрешава от органите на ХЕИ и на районните инспекции по опазване на природната среда в зависимост от площта и месторазположението на терените до чашата или захранващите реки, вида на препарата, срока на разпадането му, срока на завиряването на язовира, опасността от разпространение на вредители и др.

Чл. 10. (Отм. - ДВ, бр. 15 от 2003 г.)

Чл. 11. Мероприятията за оздравяване на чашата на язовира се установяват от приемателна комисия, назначена със заповед на председателя на ОНС, най-малко един месец преди окончателното завиряване на язовира.

 

Заключителни разпоредби

§ 1. Наредбата се издава на основание § 2 във връзка с чл. 20 от Закона за народното здравеи отменя Санитарните правила за подготовка на чашата на водохранилища (язовири) и на трасетата на хидросъоръженията при строителството на хидровъзли (Изв., бр. 81 от 1952 г.).

§ 2. Наредбата е съгласувана с Комитета за опазване на природната среда, Министерството на строителството и селищното устройство, Националния аграрно-промишлен съюз и Министерството на горите и горската промишленост.