НАРЕДБА № 6 ЗА ХИГИЕННИТЕ НОРМИ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УСТРОЙСТВОТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ САУНИ

Издадена от Министерството на здравеопазването Обн. ДВ. бр.69 от 13 Август 1993г.

 

Раздел I.
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. С тази наредба се уреждат редът и условията за ползване на обществените сауни и хигиенните норми и изисквания, на които трябва да отговарят.

Чл. 2. Обществените сауни, наричани за краткост "сауни", са горещовъздушни бани с температура на въздуха от 60 до 90°C и относителна влажност от 5 до 20% и са комбинирани със студеноводни и въздушни процедури. Те се използват за възстановяване функциите на организма, релаксации, усилване на имунитета и трениране на терморегулационната система.

Чл. 3. Сауните са самостоятелни обекти или част от козметични и рехабилитационни центрове, почивни и оздравителни домове в комплекси, хотели, мотели, спортни и други обществени обекти. Самостоятелните сауни се предвиждат в курортни и туристически местности или в паркови зони, на място, одобрено от органите на държавния санитарен контрол.

 

Раздел II.
УСТРОЙСТВО И ОБЗАВЕЖДАНЕ

Чл. 4. (1) Сауните се проектират в две отделения - за мъже и за жени. Отделенията се състоят от същинска сауна, спомагателен и обслужващ сектор. Допуска се едно отделение, когато се предвижда редуване на ползването на сауната от мъже и жени.

(2) Към сауната могат да се предвиждат кабинети за мануален и подводен масаж, солариум, рекреационна зала, фризьорски, бръснарски и козметичен салон и други обекти за обществено обслужване.

(3) Същинската сауна е основното помещение, в което се осъществяват горещовъздушните процедури в два режима - сух и влажен.

(4) Спомагателният сектор включва:

1. съблекалня;

2. душово помещение;

3. помещение за охлаждане (със или без басейн) или веранда;

4. стая за почивка.

(5) Допуска се при сауни с капацитет до 3 процедурни места душовото помещение да се обедини с помещението за охлаждане.

(6) Обслужващият сектор включва:

1. приемно помещение (чакалня);

2. лекарски кабинет;

3. тоалетна;

4. битови помещения за персонала;

5. складови помещения за мръсно и чисто бельо и за съхраняване на препаратите за почистване и дезинфекция.

Чл. 5. (1) Приемното помещение и лекарският кабинет обслужват и двете отделения на сауната.

(2) Допуска се функциите на лекарския кабинет да се поемат от здравно заведение, което се намира в близост до сауната.

Чл. 6. (1) Същинската сауна е помещение с дървена облицовка на стените и тавана, с дървена врата и с влагоустойчиво подово покритие. Не се допускат синтетични подови покрития и метални съединения на облицовката, вратата и обзавеждането, както и импрегниране или повърхностна обработка (лакиране, боядисване и др.) на дървените части.

(2) Същинската сауна се съоръжава с отоплително тяло и се обзавежда със:

1. пейки за сядане и лягане с дървени поставки за главата и долните крайници;

2. термометър;

3. хигрометър;

4. часовник;

5. дървен съд за вода с дървени или синтетични черпаци от 0,25 до 0,50 л и ръкавици - при влажния режим.

(3) Пейките се проектират с височина от 0,60 до 0,70 м и с дължина съобразно размерите на помещението. Пейките са подвижни, изработени от топола, северен бор, хвойна, трепетлика, северна ела и смърч във вид на скари. Те се разполагат стъпаловидно на два до три реда с разстояние между отделните нива от 0,35 до 0,40 м, като последният ред е най-малко на 1,00 м от тавана.

(4) Термометърът е с обхват до 150°C и се предвижда на височина 1,50 м от пода и на 1,00 м от отоплителното тяло. Не се допускат живачни термометри.

(5) Часовниците по правило се предвиждат извън същинската сауна с възможност за виждането им през прозореца на вратата. В същинската сауна се допускат само пясъчни часовници.

(6) При отоплителното тяло се използват вулканични камъни в количество от 50 до 90 кг (перидотит, гранит, диорит и др.) с размери от 10 до 15 см в диаметър, като по-едрите камъни се нареждат отдолу.

Чл. 7. (1) Съблекалните се обзавеждат с гардеробни шкафчета, пейки, огледала, теглилка и сешоари. Броят на шкафчетата отговаря на удвоения брой на процедурните места с разстояние 1,6 м между два реда шкафчета и 1,10 м от стената.

(2) Към спомагателния сектор се предвижда тоалетна с мивка и подов сифон. Тоалетната обслужва съблекалнята и душовото помещение.

Чл. 8. В душовото помещение се предвижда вана за потапяне на стъпалата в антимикотичен разтвор, позволяваща лесно почистване и напълване след всеки посетител.

Чл. 9. Стаята за почивка се обзавежда с кресла и кушетки, изработени от материал, позволяващ влажно почистване и дезинфекция. Общият им брой е равен на процедурните места в сауната.

Чл. 10. Приемното помещение се обзавежда с места за сядане, които са два пъти повече от процедурните места в сауната.

Чл. 11. Лекарският кабинет се оборудва съгласно Заповед № РД-09-209 от 6.III.1986 г. на МНЗ (публ. в служебен бюлетин на МНЗ, бр. 8 от 1986 г.).

 

Раздел III.
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ОБЕКТИТЕ

Чл. 12. Сауната се въвежда в експлоатация след разрешение от органите на държавния санитарен контрол.

Чл. 13. (1) Обектът се захранва с необходимото количество вода, отговаряща на БДС "Вода за пиене".

(2) Хигиенните изисквания към показателите на водата в басейна и тяхното контролиране, показанията за смяна на водата, както и почистването и поддържането на басейна съответстват на изискванията на Инструкция № 34 на Министерството на здравеопазването за хигиената на спортните обекти и екипировка (ДВ, бр. 18 от 1984 г.).

Чл. 14. Стопаните, експлоатиращи сауната, съгласуват с органите на държавния санитарен контрол инструкция за ползване на сауната, която се поставя на видно място в обекта.

Чл. 15. (1) В сауната се създават условия за провеждане на процедурите от посетителите и за опазване на здравето им.

(2) Процедурите се извършват под наблюдение на правоспособен медицински специалист - физиотерапевт или рехабилитатор.

Чл. 16. (1) След приключване на работното време ежедневно всички помещения, инвентарът и съоръженията се почистват и се подлагат на дезинфекция с разрешени за целта препарати от Министерството на здравеопазването. За същинската сауна препаратите за почистване и дезинфекция са без мирис.

(2) За дезинфекция на стъпалата преди влизане в същинската сауна се осигурява антимикотичен разтвор за напълване на ваната при всеки посетител.

Чл. 17. Един път годишно се извършва боядисване на помещенията.

Чл. 18. Отпадъците от почистване на обекта се поставят в плътно затварящ се съд.

Чл. 19. Забранено е пушенето във всички помещения на сауната.

Чл. 20. През топлите месеци на годината помещенията се защитават от мухи, комари и други насекоми, като се извършва редовна дезинфекция и при необходимост дератизация.

Чл. 21. (1) Работещите в сауната имат редовно заверени здравни книжки, които се съхраняват при ръководителя на заведението или заместника му, и изпълняват предписанията на санитарните органи.

(2) Работещите минават курс по санитарен минимум, който се отразява в личните им здравни книжки.

Чл. 22. Обслужващият персонал влиза в помещенията на сауната със специално работно облекло и обувки. При приготвяне на разтворите от препаратите за миене и дезинфекция и работата с тях за съответния персонал се изисква престилка, кърпа за глава, гумени ръкавици и престилка, респиратор или 4-слойна маска.

Чл. 23. Задължително е във всяка сауна да има книга за санитарното й състояние.

 

Раздел IV.
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИТЕ В САУНАТА

Чл. 24. (1) Всеки посетител задължително провежда предварителна консултация с лекар към сауната или в здравно заведение, който определя наличието на показания и противопоказания за ползване на сауната, престоя в същинската сауна и кратността за влизане, височината на заеманата пейка, начина на охлаждане.

(2) Всеки посетител се запознава предварително с инструкцията за ползване на сауната и целта, за която е предназначена.

Чл. 25. Забранява се ползването на сауна от лица със заразно заболяване, в нетрезво състояние, на възраст над 70 години и за деца под 14 години, дошли без придружител.

Чл. 26. (1) Всеки посетител се допуска в сауната с 3 хавлиени кърпи - голяма за постилане върху пейките, малка - за попиване на потта в същинската сауна, и средна - за подсушаване след душа, както и един чаршаф за увиване на тялото през време на почивката, лични къпални сандали, сапун. Кърпите са индивидуални или предоставени от заведението, изпрани и дезинфекцирани.

(2) Бельото след употреба се поставя в закрит съд.

Чл. 27. Посетителят в сауната е длъжен:

1. да направи предварителен душ със сапун на цялото тяло (без бански) и косата;

2. да направи дезинфекция на стъпалата;

3. да ползва пейките за сядане и лягане само върху кърпа;

4. да ползва индивидуални четки и метлички (от бреза, дъб или евкалипт) в същинската сауна само при режима с овлажняване на въздуха;

5. при всяко влизане в същинската сауна предварително да подсушава кожата на тялото и затопля крайниците си.

Чл. 28. Общият престой в сауната (събличане, сауна - процедури, почивка и обличане) е до 2 часа.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. Разпоредбите на наредбата не се отнасят за проектиране на сауни към здравни заведения, когато са част от отделенията за физикална терапия и рехабилитация.

§ 2. Сауни, разкрити до датата на влизане на наредбата в сила, се привеждат в съответствие с нея в срок, определен с предписание на органите на държавния санитарен контрол.

§ 3. Контролът по изпълнение на наредбата се възлага на органите на държавния санитарен контрол.

§ 4. Отговорност за спазване на наредбата носят стопаните, експлоатиращи сауните, и работещите в тях.

§ 5. Наредбата се издава на основание чл. 20 от Закона за народното здраве.