НАРЕДБА № 7 ЗА ХИГИЕННИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА УСТРОЙСТВОТО И ЕКСПЛОАТАЦИЯТА НА ГЪБАРНИЦИ

Издадена от Министерството на народното здраве Обн. ДВ. бр.28 от 6 Април 1984г.

 

Чл. 1. Тази наредба урежда хигиенните изисквания за устройството и експлоатацията на гъбарници от стопански организации и в личния двор на граждани.

Чл. 2. (1) За гъбарници могат да се ползуват:

1. специално построени сгради;

2. полиетиленови оранжерии;

3. сутеренни помещения на жилищни сгради с железобетонни подове;

4. сутеренни помещения на сгради за административно-обществени нужди.

(2) В жилищни сгради гъбарници се разкриват след получаване съгласието на всички съсобственици. В гъбарниците по ал. 1, т. 3 и 4 може да се използува само пастьоризиран компост.

(3) Не се разрешава устройството на гъбарници в сгради на лечебно-профилактични заведения, детски ясли и градини, хранителни обекти и складове за хранителни продукти.

Чл. 3. (1) Гъбарниците се изграждат по проекти на Централния кооперативен съюз (ЦКС).

(2) Гъбарниците се одобряват и контролират от хигиенно-епидемиологичните инспекции (ХЕИ).

Чл. 4. (1) В гъбарниците се осигурява за ползуване вода, отговаряща на БДС 2823-83 "Вода за пиене".

(2) Отпадъчните води от гъбарниците се отвеждат в селищната канализация, а когато са само от мивки, могат да се заустят в попивен кладенец.

Чл. 5. (1) Подовете на гъбарниците трябва да бъдат гладки и да не пропускат вода. В гъбарниците, изградени от стопански организации, се осигурява наклон към необходимите сифони.

(2) Между стелажите в гъбарниците трябва да има пътеки с широчина най-малко 60 см, позволяващи свободно ръчно обработване.

(3) В гъбарниците се осигурява температура от 16 до 24°С в зависимост от технологичните изисквания, относителна влажност 90 - 95 на сто и въздухообмен 12 - 15 м3 на м2 площ за 1 час.

(4) В гъбарниците в зависимост от капацитета им се осигурява вентилация за необходимия въздухообмен в помещенията, устроена така, че да не замърсява околната среда и да не се превишават във въздуха на работната среда пределно допустимите концентрации за вредните вещества, използувани при производството.

Чл. 6. Стопанските организации осигуряват за работещите в гъбарниците:

1. санитарен възел с гардеробчета за собственото и работното облекло, душове и тоалетни за мъже и жени в зависимост от броя им;

2. помещение за почивка и хранене;

3. помещение за работен инвентар и складове за препарати;

4. закрити съдове за отпадъци.

Чл. 7. (1) За производството на гъби се използуват конски и други органични торове и слама (като компост), както и изкуствени торове.

(2) Строителството на площадки за компост на гъбопроизводство, включително камери за термична обработка, се разрешава на разстояние най-малко 500 м от жилищните райони на населените места.

Чл. 8. (1) В жилищния двор могат да се изграждат за собствени нужди камери за термична обработка (пастьоризиране) на компост, разположени на най-малко 5 м от уличните платна и от жилищните сгради.

(2) Пред камерите по ал. 1 се устройват циментирани площадки за стоварване на суровия компост и за пълнене в торби при изваждането на пастьоризирания компост.

(3) Компостът от производствените площадки може да се превозва в насипно състояние, като се вземат мерки за предотвратяване разпиляването му.

Чл. 9. (1) Използуваният компост след прибиране на реколтата от съответното плододаване се изнася в торби или други съдове, без да се допуска замърсяване на околната среда. Същият може да се употреби за наторяване със заораване или се извозва на сметищата след обеззаразяване с разрешени растителнозащитни препарати, посочени в списък на Министерството на народното здраве и Националния аграрно-промишлен съюз (изменян и допълван ежегодно).

(2) При разкриване на гъбарници в естествени хранилища в паркове или в помещения на обществени сгради в населените места се вземат мерки за недопускане замърсяването на околната среда при зареждането им с компост, изнасянето му след плододаването и извършването на необходимата дезинфекция, като се огражда пространството пред входа с подходящи плоскости.

Чл. 10. (1) В гъбарниците и камерите за пастьоризация на компоста се използуват само препарати съгласно Указание за прилагане на препарати за дезинфекция, дезинсекция и дератизация на Министерството на народното здраве (необнародвано).

(2) Основната дезинфекция на гъбарниците се извършва само в периода между реколтите в празни, почистени и измити помещения.

(3) Употребата на химични препарати в гъбарниците през беритбения период става само под контрола на специализираната растителнозащитна лаборатория към Обединено кооперативно предприятие "Билкокооп", за да не се използуват препарати, вредни за консуматорите.

Чл. 11. Отглеждането на гъби се извършва само с мицели, получени от съответната стопанска организация, която договаря и изкупува продукцията.

Чл. 12. (1) Събирането и ръчната обработка на гъбите за пазара се извършват съгласно изискванията на ЦКС.

(2) Бракуваните гъби и остатъците от почистването се събират ежедневно в съдове за смет и след дезинфекция се изсипват в изкопана за целта яма, дълбока най-малко 60 - 80 см, която след прибиране на реколтата се затрупва с пласт от пръст с дебелина най-малко 30 см.

Чл. 13. (1) Съдовете за предаване на гъбите се използуват само за тази цел. Същите се почистват и измиват след всяка употреба.

(2) На всеки съд по ал. 1, с който се предават гъбите, се поставя етикет с името на производителя и датата на обирането на гъбите.

Чл. 14. (1) Работещите в гъбарници или по приготовляването на компост трябва да са снабдени с работно облекло и защитни средства, осигуряващи безопасна трудова дейност, съгласно чл. 106 от Кодекса на труда.

(2) Работещите в гъбарниците подлежат на медицински контрол съгласно Наредба № 14 за предварителните и периодичните медицински прегледи на работниците и служителите (обн., ДВ, бр. 21 и 22 от 1983 г.; изм. бр. 39 от 1983 г.).

(3) Лицата, работещи по приготовляването на компоста, трябва да бъдат имунизирани против тетанус.

Чл. 15. (1) Работещите в гъбарниците трябва да бъдат запознати с хигиенните изисквания, включени в тази наредба.

(2) При всеки гъбарник трябва да има аптечка, заредена с лекарствени средства и материали за оказване на първа помощ при нараняване. Работещите в него трябва да бъдат запознати с използуването на лекарствените средства в аптечката.

 

Заключителни разпоредби

§ 1. Тази наредба се издава на основание § 2 и във връзка с чл. 20 от Закона за народното здраве и отменя Санитарните правила за производство на гъби (ДВ, бр. 16 от 1963 г.).

§ 2. Наредбата е съгласувана с Националния аграрно-промишлен съюз и Централния кооперативен съюз.