НАРЕДБА № 8 ОТ 28 ОКТОМВРИ 1986 Г. ЗА ХИГИЕННИТЕ НОРМИ ЗА ЛАЗЕРНИ ЛЪЧЕНИЯ

ИЗДАДЕНА ОТ МИНИСТЕРСТВО НА НАРОДНОТО ЗДРАВЕ  Обн. ДВ. бр.92 от 28 Ноември 1986г.

 

Раздел I.

Общи разпоредби

Чл. 1. С тази наредба се определят хигиенните норми за лазерни лъчения с дължини на вълните от 0,2 до 1000 мкм и се установяват пределно допустими нива (ПДН) на работните места с приложение на лазери с непрекъснато излъчване и в импулсен режим - единични, повтарящи се и серия импулси с различна продължителност и честота на повторение.

Чл. 2. Използуваните в наредбата думи, изрази, термини и определения имат следното значение:

1. адитивност на въздействие - сумиране на ефектите върху очите и кожата в резултат на въздействието на лазерни лъчи с различни дължини на вълните;

2. видима област - интервал от оптичния спектър на електромагнитните вълни с граници на дължини на вълните от 0,4 до 0,7 мкм;

3. вътрелъчево наблюдение - наблюдение под ъгъл, чиято стойност е по-малка от даден граничен ъгъл;

4. гранична апертура или граничен отвор - максималната кръгова повърхност, в границите на която се извършва усредняване на измерените или изчислени стойности на плътността на енергията и плътността на мощността, в кв.см;

5. граничен ъгъл на наблюдение - този ъгъл на наблюдение, който разграничава облъчването на очите с колимиран сноп лъчи от точков източник от облъчването с разходящ или дифузно отразен сноп лъчи;

6. диаметър на лазерния сноп - разстоянието между две противоположни точки в лазерния сноп, в които плътността на енергията или плътността на мощността е равна на 1/е2 част от плътността на енергията или плътността на мощността на лъчението, излъчено от лазера, в см;

7. дифузна повърхност - неравна повърхност, отразяваща лазерните лъчи равномерно във всички посоки в границите на полусфери независимо от ъгъла на падане на лъчението;

8. дифузно отражение на лазерен сноп - отражение от дифузна повърхност;

9. енергия на лазерното лъчение (W) - способност на излъчваните електромагнитни вълни да извършват определена работа. Тя характеризира лъчението на импулсните лазери в Дж;

10. импулсен лазер - лазер, излъчващ енергия във вид на единични или серия импулси с продължителност, по-малка от 0,25 с;

11. импулсно лъчение с единични импулси - лазерно лъчение с продължителност на импулсите, по-малка от 0,25 с, и честота на повторението им, по-малка или равна на 10 Хц, включително лъчение във вид на серия импулси с обща продължителност, по-малка от 0,25 с;

12. импулсно лъчение със серия импулси - лъчение, при което броят на импулсите за определен интервал от време е точно определено число;

13. импулсно лъчение с повтарящи се импулси - лазерно лъчение, при което импулсите се повтарят периодично с определена честота;

14. инфрачервена област - интервал от оптичния спектър с граници на дължини на вълните от 0,7 до 1000 мкм. Разделя се на три подобласти: инфрачервена А (ИЧ-А) с дължини на вълните от 0,7 до 1,4 мкм, ИЧ-В - от 1,4 до 3 мкм, и ИЧ-С - от 3 до 1000 мкм;

15. колимиран сноп лъчи - сноп успоредни лъчи, при които ъгълът на наблюдение е по-малък от граничния ъгъл на наблюдение;

16. класификационна схема - схема за оценка на потенциалния риск при работа с източници на лазерно лъчение. Класификацията се извършва на базата на изходните характеристики на лъчението: дължина на вълната, мощност, енергия, продължителност на излъчване, разходимост на лазерния сноп и др.;

17. лазер - устройство, което излъчва или усилва електромагнитното лъчение в оптичния спектър на електромагнитните вълни, основано на използуването на принудително излъчване;

18. лазерна система или лазерно устройство - комплекс електрични, механични и оптични елементи, включващи лазер;

19. лазер с непрекъснато излъчване - лазер, продължителността на излъчване на който е 0,25 с и повече;

20. лазерен сноп - сноп от успоредни или разходящи лазерни лъчи;

21. лазерноопасна зона - зона на въздействие на лазерното лъчение, в която плътността на мощността или плътността на енергията на лъчението надвишава пределно допустимите нива;

22. монохроматично лъчение - лъчение с една честота или дължина на вълната. В по-широк смисъл - лъчение в много тясна област честоти или дължини на вълните;

23. максимално допустима мощност или енергия - стойността на мощността или енергията, определяща принадлежността на дадено лазерно устройство към точно определен клас;

24. минимално безопасно разстояние - разстоянието от източника на лазерно лъчение до точка, в която плътността на мощността или плътността на енергията е по-малка или равна на пределно допустимите нива, в см. Минимално безопасното разстояние определя границите на лазерноопасната зона;

25. мощност на лазерното лъчение (P) - енергия на лазерното лъчение, определена за единица време, във Вт. Характеризира лазерите с непрекъснато излъчване;

26. огледална повърхност - гладка полирана повърхност, отразяваща падащите към нея лъчи под ъгъл, равен на ъгъла на падането им;

27. огледално отразен лазерен сноп - сноп, отразен от огледална повърхност;

28. оптичен диапазон - част от електромагнитния спектър с дължини на вълните от 0,2 мкм до 1 мм, включваща ултравиолетова, видима и инфрачервена област;

29. плътност на мощност (Е) и плътност на енергия (Н) - поток електромагнитна мощност или енергия, определени за единица повърхност в посока, перпендикулярна на разпространението му. Плътността на мощност се изразява във ВТ.см(-2) и е характеристика на лъчението на лазери с непрекъснато излъчване, а плътността на енергията се изразява в Дж.см(-2) и е характеристика на импулсните лазери;

30. плътност на мощност (плътност на енергия) в единица пространствен ъгъл - плътност на мощност (плътност на енергия), измерена или изчислена в единица пространствен ъгъл. Използува се при определяне на пределно допустими нива за разходящо или дифузно отразено лъчение. Плътността на мощността в единица пространствен ъгъл се изразява във Вт.см(-2).ср(-1) и е характеристика на лазерите с непрекъснат режим на излъчване, а плътността на енергията в единица пространствен ъгъл се изразява в Дж.см(-2).ср(-1) и се използува при определяне на ПДН за импулсни лазери;

31. продължителност на импулса - интервал от време между точките от предния и задния фронт на височина 1/2 от максимума на импулса в с;

32. пределно допустими нива - стойности на енергията или мощността, плътността на енергията или на мощността на лазерното лъчение, при които не се наблюдава неблагоприятен ефект при въздействието им върху човека;

33. работно вещество или активна среда - среда, в която може да се получи стимулирано излъчване на светлина с определена дължина на вълната в резултат на преход на йони, атоми и молекули на по-ниски енергетични нива;

34. разходимост на лазерния сноп - увеличаване на диаметъра на лазерния сноп с увеличаване на разстоянието от изходния отвор на източника на лъчението. Разходимостта се определя като отношение между: разликата на два диаметъра на снопа по протежението му към разстоянието между точките на измерването им (пълна разходимост). Ако вместо диаметъра се измерват радиусите, получената величина се определя като полуразходимост;

35. разходящо лазерно лъчение - лъчение, при което ъгълът на наблюдение е по-голям или равен на граничния ъгъл на наблюдение;

36. сканиращ лазерен сноп - лазерен сноп, чиято посока на разпространение се изменя периодично по определен закон;

37. точков източник - източник на лъчение с безкрайно малки размери в сравнение с разстоянието между източника на излъчване и точката на наблюдение;

38. честота на повторение на импулсите - брой импулси лазерно лъчение за единица време в Хц;

39. ултравиолетова област - интервал от оптичния спектър с граници на дължините на вълните от 0,2 до 0,4 мкм. Разделя се на три подобласти: ултравиолетов С (УВ-С) - диапазон с дължини на вълните от 0,2 до 0,28 мкм, УВ-В с дължини на вълните от 0,28 до 0,315 мкм и УВ-А с дължини на вълните от 0,315 до 0,4 мкм.

Чл. 3. Пределно допустимите нива се прилагат при оценка на професионалния риск от първичните ефекти на лъченията върху човека и не се прилагат за случаите на хронично облъчване на човека с непрекъснато или импулсно нискоинтензивно лазерно лъчение в продължителен период от време - месеци и години.

Чл. 4. (1) Лазери с непрекъснато излъчване са тези, чиято продължителност на излъчване е 0,25 с или повече.

(2) Лазери с продължителност на излъчване, по-малка от 0,25 с, са лазери с импулсно излъчване.

 

Раздел II.

Начин на изразяване на пределно допустимите нива

Чл. 5. Пределно допустимите нива се изразяват като плътност на мощност (Е) или плътност на енергия (Н), усреднени за прагова повърхност - т. нар. "граничен отвор", с диаметър 1 мм освен в следните случаи:

1. за спектралния диапазон от 0,4 до 1,4 мкм, за който граничният отвор е с диаметър 7 мм - максимален отвор на зеницата на окото;

2. за дължини на вълните от 0,1 до 1 мм, за които граничният отвор е с диаметър 10 мм;

3. при използуване на оптични системи граничният отвор е 80 мм съгласно приложение № 1.

Чл. 6. (1) Пределно допустимите нива при облъчване на очите се определят, като се въвежда граничен ъгъл на наблюдение. Граничният ъгъл на наблюдение е този ъгъл на наблюдение на лазерния сноп, който поставя граница между облъчването на очите с колимиран сноп лъчи или от точков източник и облъчването с разходящо или дифузно отразено лъчение.

(2) Ъгълът на наблюдение на колимиран, огледално отразен или дифузно отразен лъч се определя съгласно приложения № 8 и 9.

(3) Зависимостта на граничния ъгъл от продължителността на излъчване се определя съгласно приложение № 10.

Чл. 7. При облъчване на очите с колимиран сноп лъчи пределно допустимите нива за вътрелъчево наблюдение, а също и за точковите източници, ъгълът на наблюдение на които е по-малък от граничния съгласно приложения № 8 и 10, са тези, които предизвикват малко петно върху ретината с размер, близък до дължината на вълната.

Чл. 8. Пределно допустимите нива за облъчване на очите с разходящо лъчение от лазерни диоди, лазерни диодни решетки и от дифузно отразяващи повърхности са тези, при които ъгълът на наблюдение е по-голям или равен на граничния съгласно приложения № 9 и 10.

Чл. 9. При колимирано и разходящо лъчение величините за ПДН се определят съгласно приложение № 2.

 

Раздел III.

Пределно допустими нива за директно облъчване на очите и кожата с непрекъснато лазерно лъчение или с единични импулси

Чл. 10. (1) Пределно допустимите нива за облъчване на очите с директен или с огледално отразен сноп или за вътрелъчево наблюдение се определят съгласно приложения № 3, 11, 12 и 19.

(2) Корекционните коефициенти Са и Св и временният фактор Т се определят аналитично съгласно приложение № 4 и графично съгласно приложения № 14 и 15.

Чл. 11. Пределно допустимите нива за облъчване на очите с разходящо лазерно лъчение се определят съгласно приложения № 5, 16 и 20.

Чл. 12. Пределно допустимите нива за облъчване на кожата се определят съгласно приложения № 6, 12, 13 и 17.

 

Раздел IV.

Пределно допустими нива за облъчване на очите и кожата с импулсно лазерно лъчение - периодични и серия импулси

Чл. 13. При облъчване на очите и кожата със серия импулси плътността на енергията на всеки импулс не трябва да надвишава ПДН за единичен импулс, а средната плътност на мощност на серията импулси не трябва да надвишава ПДН за единичен импулс с продължителност равна на тази на серията.

Забележка. Средната плътност на мощност (Е) на серията импулси се получава от общата плътност на енергията, излъчена от импулсите в серията за време, равно на продължителността на серията.

Чл. 14. При облъчване на очите и кожата с лазерни лъчения с повтарящи се импулси с честота на повторения на импулсите над 1 Хц:

1. плътността на мощността или плътността на енергията за всеки единичен импулс в серията не трябва да надвишава ПДН за очи и кожа съгласно приложения № 3, 4, 5, 11, 12, 13, 15 и 16;

2. за усреднената плътност на мощност или плътност на енергия за цялата серия импулси се използуват ПДН за единичен импулс с продължителност, равна на тази на цялата серия;

3. когато единичните импулси са с продължителност, по-малко от 10(-5) с, ПДН се коригират в зависимост от честотата на повторението на импулсите съгласно приложение № 18;

4. когато продължителността на отделните импулси в серията е по-голяма или равна на 10(-5) с, ПДН за всеки импулс се определят от ПДН за единични импулси с продължителност, равна на сумата от продължителностите на всички импулси в серията, разделена на броя на импулсите в серията, съгласно формулата:

 

 

 

ПДНнт

ПДН

 

=

_________ ,

 

единичен импулс

 

н

където н е броят на импулсите в серията, т - продължителността на единичния импулс, ПДНнт = ПДН за импулс с продължителност нт в секунди.

Чл. 15. При облъчване на очите и кожата с лазерни лъчения с повтарящи се импулси с честота на повторение, по-малка или равна на 1 Хц, ПДН се определят чрез сумиране по продължителност за период от 24 часа.

Чл. 16. При облъчване на очите и кожата с лазерни лъчения със серии импулси с обща продължителност, по-малка от 0,25 с, и с честота на повторение, по-малка или равна на 10 Хц, ПДН се определят както тези за импулсно лъчение с единични импулси съгласно приложение № 4, 5 и 6.

 

Раздел V.

Пределно допустими нива за лазери, излъчващи на няколко дължини на вълните

Чл. 17. Пределно допустимите нива се определят:

1. при дължини на вълните на лазерните лъчения, отговарящи на адитивен ефект на въздействие върху човека съгласно приложение № 7, изискването за минимален професионален риск при работа с такива лъчения е сумата от отношенията на плътностите на мощност или енергия към ПДН за отделните дължини на вълните да е по-малка или равна на 1. Тя се определя чрез формулата:

а) продължителностите на излъчване на лазера за отделните дължини на вълните трябва да са в границите на един порядък;

б) дължините на вълните на лъчението да отговарят на условията на адитивност на ефекта за очи и кожа съгласно приложение № 7;

2. при дължини на вълните, неотговарящи на изискванията по т. 1, да се ползуват ПДН за случаите с най-малък професионален риск.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. Пределно допустимите нива по раздели III, IV и V се прилагат във всички министерства, други ведомства и организации, в системата на които се използуват, разработват или произвеждат лазерни системи.

§ 2. Примерите за практическо прилагане на наредбата са дадени в приложение № 21.

§ 3. При неизпълнение и нарушение на наредбата виновните лица се привличат към отговорност съгласно Кодекса на труда), Наказателния кодекс) и Закона за административните нарушения и наказания.

 

Заключителни разпоредби

§ 4. Тази наредба се издава на основание § 2 от заключителните разпоредби на Закона за народното здраве във връзка с чл. 20 от същия закон.

§ 5. Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на органите на Държавния санитарен контрол, органите по охрана на труда към Българските професионални съюзи и ведомствените органи по безопасността на труда.

§ 6. Наредбата е съгласувана с Централния съвет на Българските професионални съюзи, Комитета по труда и социалното дело, Българската академия на науките, Министерството на народната отбрана, Министерството на народната просвета и Медицинската академия.

§ 7. Приложенията към наредбата са неразделна част от нея и ще бъдат отпечатани към ведомственото издание на Министерството на народното здраве - Служебен бюлетин № 1, 1987 г.