НАРЕДБА № 36 ОТ 30 НОЕМВРИ 2005 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ КОЗМЕТИЧНИТЕ ПРОДУКТИ

Издадена от Министерството на здравеопазването Обн. ДВ. бр.101 от 16 Декември 2005г., изм. ДВ. бр.44 от 30 Май 2006г., изм. ДВ. бр.75 от 12 Септември 2006г., изм. ДВ. бр.39 от 15 Май 2007г., изм. ДВ. бр.106 от 14 Декември 2007г., изм. ДВ. бр.80 от 12 Септември 2008г., изм. ДВ. бр.35 от 12 Май 2009г., изм. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2010г., изм. ДВ. бр.62 от 10 Август 2010г., изм. ДВ. бр.53 от 12 Юли 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.88от 9 Ноември 2012г., изм. ДВ. бр.27 от 15 Март 2013г.

 

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. (1) С тази наредба се уреждат изискванията за производство, опаковане, етикетиране, рекламиране, пускане и предлагане на пазара на козметични продукти.

(2) Категориите козметични продукти са посочени в приложение № 1.

Чл. 2. Наредбата не се прилага за:

1. (изм. - ДВ, бр. 106 от 2007 г.) лекарствата по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина;

2. продуктите, съдържащи химичните вещества, посочени в приложение № 2.

 

Раздел II.
Изисквания към козметичните продукти

Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г.) Козметичният продукт, който се предлага на пазара, не трябва да причинява увреждане на човешкото здраве, когато се прилага при нормални и разумно предвидими условия на употреба и са взети под внимание неговото представяне, етикетиране, инструкциите за употреба и унищожаване, както и всички други указания, предоставени от производителя, негов упълномощен представител или друго лице, което пуска козметичния продукт на пазара.

(2) Спазването на изискванията по ал. 1 не освобождава лицата от спазването на другите изисквания в наредбата.

Чл. 4. На пазара могат да се пускат само козметични продукти, които съдържат багрила, посочени в приложение № 3, багрила, предназначени само за боядисване на косата, консерванти, посочени в приложение № 4, и ултравиолетови филтри, посочени в приложение № 5.

Чл. 5. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г.) Забранява се пускането на пазара на козметични продукти, които съдържат:

1. вещества, посочени в приложение № 6;

2. вещества, посочени в приложение № 7, извън разрешените максимални концентрации, условия, изисквания и срокове;

3. багрила, които не са посочени в приложение № 3, с изключение на багрилата, предназначени само за боядисване на косата;

4. багрила, посочени в приложение № 3, използвани извън условията и изискванията, с изключение на багрила, предназначени само за боядисване на косата;

5. консерванти, които не са посочени в приложение № 4;

6. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г.) консерванти, посочени в приложение № 4, извън разрешените максимални концентрации, условия и изисквания, освен ако не се използват други концентрации за специални цели, свързани с представянето на продукта;

7. ултравиолетови филтри, които не са посочени в приложение № 5;

8. ултравиолетови филтри, посочени в приложение № 5, извън разрешените максимални концентрации, условия и изисквания.

(2) Допускат се следи от веществата, посочени в приложение № 6, при условие че при спазване на добрата производствена практика в козметичната промишленост тяхното отстраняване е технически невъзможно и са спазени изискванията по чл. 3.

(3) (В сила от 11.03.2009 г., изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г.) Забранява се пускането на пазара на козметични продукти, които:

1. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г.) като краен продукт са изпитвани върху животни по метод, който не е алтернативен, след като такъв е бил валидиран и приет като алтернативен метод за изпитване в Европейската общност;

2. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г.) съдържат съставки или комбинация от съставки, изпитвани върху животни, по метод, който не е алтернативен, след като такъв е бил валидиран и приет като алтернативен метод за изпитване в Европейската общност.

(4) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2007 г.) При възникване на сериозни съмнения относно безопасността на съществуващи козметични съставки и необходимост от отпадане на забраната по ал. 3 главният държавен здравен инспектор изготвя официална позиция на страната с мотивирано искане за предприемане на необходимите мерки, която се предоставя на Европейската комисия.

Чл. 5а. (Нов - ДВ, бр. 53 от 2011 г.) По отношение на веществата, класифицирани като канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията съгласно част 3 от приложение VI към Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на Директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (обн., OB, L 353, 31.12.2008 г.), се прилага чл. 15, пар. 1 и 2 от Регламент (EО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти (обн., OB, L 342, 22.12.2009 г.).

Чл. 6. (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2007 г.) Козметичните продукти могат да се предлагат на пазара, само ако върху опаковката им е нанесена следната неизтриваема, видима и лесна за четене информация:

1. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г.) наименование и адрес на производителя или негов упълномощен представител или на лице, установено в Европейския съюз, което пуска козметичния продукт на пазара; те могат да бъдат изписани със съкращения или чрез инициали само в случай, че е възможно да бъдат точно разпознати от потребителя; за козметични продукти, които са произведени извън Европейския съюз, се посочва страната на произход;

2. нетно количество при пакетирането, изразено в единици за маса или обем, с изключение на случаите на пакетиране на продукти, съдържащи количество по-малко от 5 g или 5 ml, безплатни мостри, опаковки за еднократна употреба; за продукти, продавани в обща опаковка, за които масата и обемът не са от значение, се указва само техният брой, с изключение на случаите, когато броят на продуктите се вижда лесно отвън или продуктът се продава индивидуално;

3. (доп. - ДВ, бр. 39 от 2007 г.) минимален срок на трайност, до който този продукт, съхраняван при подходящи условия, продължава да изпълнява както своята първоначална функция, така и изискванията, посочени в чл. 3; минималният срок на трайност се означава с думите "най-добър до края на" или "най-добър до", следвани от самата дата или знак, посочващ мястото на датата върху опаковката; датата се обозначава ясно, с последователно посочване на месеца и годината или на деня, месеца и годината; при необходимост тази информация се допълва с условията, които трябва да бъдат изпълнени, за да се гарантира посоченият минимален срок на трайност; при минимален срок на трайност на козметичния продукт, по-дълъг от 30 месеца, маркировката за минимален срок на трайност не е задължителна; за тези продукти се указва периодът след отваряне, през който продуктът може да бъде използван без риск за потребителя; тази информация се означава със символа, посочен в приложение № 8, следван от периода (в месеци и/или години);

4. специални указания при употреба, като задължително се посочват дадените в колона "условия за употреба и предупреждения, които трябва да се поставят на етикета" наприложения № 4, 5 и 7;

5. (доп. - ДВ, бр. 39 от 2007 г.) допълнителна информация за предпазни мерки при козметичните продукти за професионална употреба, по-специално за фризьорството;

6. номер на партидата на производителя или указание за идентифициране на продукта;

7. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г.) функция на продукта, освен ако не е ясно от представянето му;

8. (доп. - ДВ, бр. 39 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2011 г.) списък на съставките, посочени в низходящ ред според количеството вложена маса, към момента на влагането им; списъкът се предхожда от думата "състав"; парфюмните и ароматните композиции и техните изходни суровини се означават с думата "парфюм" или "аромат"; наличието на вещества, указването на които се изисква в колона "други ограничения и изисквания" на приложение № 7 се посочва в списъка независимо от функцията им в продукта; съставките в концентрации по-малки от 1% могат да бъдат поставени в произволен ред, след тези с концентрации по-големи от 1%; багрилата могат да бъдат описани в произволен ред след другите съставки в съответствие с номера на цветния индекс или означението по приложение № 3; за декоративните козметични продукти, предлагани в различни цветови гами, всички употребявани багрила се изброяват при условие, че се прибави изразът "може да съдържа" или символът "+/-"; всяка съставка се идентифицира и означава с общоприетото й наименование, изписано по Международната номенклатура на козметичните съставки (INCI) съгласно изискванията на Решение 96/335/ЕО на Европейската комисия, изменено с Решение 2006/257/ЕО или при липса на такова, с някое от следните наименования: химично наименование, наименование по Европейската фармакопея, наименование съгласно международните непатентовани имена, препоръчани от Световната здравна организация, наименование/номер по Инвентаризационния списък на Европейската общност на съществуващите търговски химични вещества (ЕINECS), по номенклатурата на Международния съюз по чиста и приложна химия (IUPAC), по Международната химическа класификация (CAS), по Европейския списък на нотифицираните химични вещества (ЕLINCS) или на цветния индекс за багрилата.

Чл. 7. (1) Информацията по чл. 6 се изписва както върху първичната, така и върху вторичната опаковка на продукта.

(2) Информацията по чл. 6, т. 8 може да бъде изписана и само върху вторичната опаковка. Това се отнася и за информацията по чл. 6, т. 6, ако размерите на първичната опаковка не позволяват изписването й.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г.) Когато размерите на първичната и вторичната опаковка не позволяват върху нея да бъде изписана пълната информация за предпазните мерки при употреба, представянето, начина на употреба и списъка на съставките на продуктите, тази информация се прилага към козметичния продукт под формата на листовка, етикет, лента или картичка. В този случай върху първичната и вторичната опаковка се посочва информация в съкратен вид или се изписва символът, посочен в приложение № 9.

(4) При продажба на сапуни, ароматизиращи топчета за вана и други продукти с размери, непозволяващи изписването на информацията по чл. 6, т. 8, тази информация се посочва в указание, поставено в непосредствена близост до продуктите, изложени за продажба.

(5) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2007 г.) Изискванията по чл. 6 се спазват и при продажба на козметични продукти, които не са предварително пакетирани или се пакетират в момента на продажбата им по искане на потребителя или са предварително пакетирани за непосредствена продажба.

(6) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2007 г.) Информацията по чл. 6, т. 2, 3, 4, 5 и 7 се изписва задължително и на български език. При продажба на козметични продукти от внос се допуска тази информация да бъде изписана на отделна листовка, етикет, лента или картичка, придружаваща опаковката.

(7) При етикетирането, рекламата и предлагането за продажба на козметичните продукти не се допускат текстове, наименования, изображения, търговски марки, фигури и други знаци, сочещи характеристики, които продуктите не притежават.

(8) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г.) Производителят или лицето, което пуска продукта на пазара могат да поставят на опаковката на козметичния продукт или във всеки документ, листовка, етикет, лента или картичка, съпровождащи продукта, информация, че не са провеждани опити върху животни само ако производителят и неговите доставчици не са провеждали и не са възлагали провеждането на каквито и да са опити върху животни на крайния продукт или на която и да е от неговите съставки и не са използвали каквито и да са съставки, които са били изпитвани върху животни от някой друг, с цел разработването на нови козметични продукти.

Чл. 7а. (Нов - ДВ, бр. 106 от 2007 г.) Продуктите, предназначени за защита от слънчевото лъчение трябва да отговарят на изискванията, посочени в приложение № 9а.

Чл. 8. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г.) С цел запазване на търговската тайна при етикетирането на козметичен продукт производителят или негов упълномощен представител или лицето, по чието искане е произведен продуктът, или лицето, което за първи път пуска на пазара козметичен продукт от внос могат да не посочват една или повече съставки от списъка по чл. 6, т. 8 след издаване на разрешение от главния държавен здравен инспектор съгласно чл. 50 от Закона за здравето.

(2) Разпоредбата по ал. 1 не се отнася за случаите, когато една или повече от съставките могат да доведат до увреждане здравето на потребителите.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г.) Запазването на тайната не освобождава лицата по ал. 1 от спазването на всички други изисквания на наредбата.

Чл. 9. (1) В случаите по чл. 8, ал. 1 заинтересованите лица подават заявление до главния държавен здравен инспектор на Република България, в което се посочват:

1. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г.) наименование и адрес на заявителя;

2. наличните данни за идентифициране на съставката, за която се иска запазване на тайната, като се посочват:

а) (изм. - ДВ, бр. 53 от 2011 г.) номерът по Международната химическа класификация (CAS), по Инвентаризационния списък на Европейската общност на съществуващите търговски химични вещества (ЕINECS) и номер на цветния индекс за багрилата; химичното наименование; наименованието по номенклатурата на Международния съюз по чиста и приложна химия (IUPAC); наименованието по Международната класификация на козметичните съставки (INCI); наименованието по Европейската фармакопея; наименованието съгласно международните непатентовани имена, препоръчани от Световната здравна организация;

б) (изм. - ДВ, бр. 53 от 2011 г.) наименованието и официалният номер по Европейския списък на нотифицираните химични вещества (ЕLINCS);

в) в случаите, когато за някои съставки от естествен произход няма номер или наименование по букви "а" или "б" - названието на основния материал на съставката, частта от организма, от която произлиза съставката от растителен или животински произход; наименованията на компонентите на съставката - например разтворители;

3. предвижданата употреба на съставката с посочване на категорията козметични продукти, в които се влага;

4. подробна обосновка на мотивите за необявяване на съставката, които могат да бъдат с цел запазване тайната на:

а) идентичността на съставката или нейната функция в козметичния продукт, когато не са общоизвестни;

б) информацията за съставката, когато още не е станала публично достояние, включително и в случаите, когато има подадено заявление за патентоване на съставката или нейното приложение;

в) информацията за известна съставка, която може да бъде лесно възпроизведена и да накърни интереса на лицето, което иска запазване на тайната;

5. (доп. - ДВ, бр. 39 от 2007 г.) търговското наименование (наименования) на козметичния продукт (продукти), в който се влага съставката, като в случаите, когато продуктът е известен под различни наименования на пазара в Европейския съюз, се дава подробна и точна информация за всяко едно от тях; когато наименованието на продукта още не е определено, то може да бъде посочено допълнително, но не по-късно от 15 дни преди пускането на продукта на пазара.

(2) Към заявлението по ал. 1 се прилагат:

1. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2011 г.) информация относно единния идентификационен код на дружеството или кооперацията от Търговския регистър, а за дружествата, регистрирани в държава - членка на Европейския съюз, или в държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава;

2. оценка на безопасността на съставката върху човешкото здраве при използваната концентрация в крайния продукт; оценката се основава на токсикологичната характеристика на съставката, химичната й структура и нивото на експозиция; оценката се изготвя при спазване изискванията по чл. 13, ал. 1, т. 4 и 5, ал. 4 и 5;

3. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г.) документ, удостоверяващ дали е подавана молба пред компетентните органи на друга страна - членка на Европейския съюз, по отношение на съставката, за която се иска запазване на тайната, и подробна информация за решението по съответната молба.

(3) Срокът на разрешение за необявяване на една или повече съставки при етикетиране на козметичен продукт се издава и удължава по реда на чл. 51, ал. 2 и 3 от Закона за здравето.

(4) В разрешението за необявяване на съставката главният държавен здравен инспектор посочва регистрационния номер, под който съставката ще бъде обявена на опаковката.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2007 г.) Регистрационният номер се състои от седем цифри, като първите две от тях са годината на издаване на разрешението, вторите две - кодът на страната, издала разрешението, в съответствие с приложение № 9б и последните три цифри се определят от компетентния орган на съответната държава - членка на Европейския съюз.

(6) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2007 г.) Регистрационният номер по ал. 4 се състои от седем цифри, като първите две от тях са годината на издаване на разрешението, вторите две - кодът на България, и последните три цифри се определят от главния държавен здравен инспектор.

(7) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 39 от 2007 г.) Полученият регистрационен номер се изписва на опаковката, на мястото на съставката, като се спазват изискванията по чл. 6, т. 8.

(8) (Предишна ал. 7 - ДВ, бр. 39 от 2007 г.) Лицето, на което е издадено разрешение за необявяване на съставка при етикетиране на козметичен продукт, е длъжно своевременно да информира главния държавен здравен инспектор за всички обстоятелства по чл. 52, ал. 1 и 2от Закона за здравето.

Чл. 10. (1) Козметичните продукти се поставят в опаковки, които не променят и запазват техния състав, свойства и безопасност за човешкото здраве, осигуряват защита на продукта от замърсяване при транспортирането, съхранението и предлагането на пазара и са устойчиви на влиянието на външните фактори или на самия продукт.

(2) Опаковките, които непосредствено съдържат козметичния продукт, могат да се изработват от материали, които са допустими за контакт с храни или лекарства, или от друг вид материали, при условие че удовлетворяват изискванията по ал. 1.

Чл. 11. За проверка състава на козметичните продукти се прилагат химични методи, посочени в приложение № 10.

Чл. 12. (1) Забранява се използването на методи за изпитване върху животни на крайния козметичен продукт.

(2) (В сила от 11.03.2009 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.06.2010 г.) (*) Забранява се използването на методи за изпитване върху животни на съставки или комбинация от съставки на козметичния продукт след датата, на която тези методи за изпитване трябва да бъдат заместени с един или повече от валидираните методи, посочени в Регламент (ЕО) № 440/2008 на Комисията от 30 май 2008 г. за определяне на методите за изпитване в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) (обн., ОВ, L 142 от 31.05.2008 г.).

 

Раздел III.
Изисквания към производителите и лицата, които за първи път пускат на пазара козметичен продукт от внос (Загл. изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г.)

Чл. 13. (1) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г.) За целите на контрола производителят или негов упълномощен представител или лицето, по чието искане е произведен козметичният продукт, или лицето, което за първи път пуска на пазара козметичен продукт от внос съхранява постоянно и в леснодостъпен вид на адреса, посочен на етикета, следната информация:

1. качествен и количествен състав на козметичния продукт; за парфюмните композиции и парфюмите се посочват името и кодовият номер на композицията и името и адресът на доставчика им;

2. физикохимични и микробиологични спецификации на суровините и крайния продукт, както и критерии за чистота и за микробиологичен контрол на козметичния продукт;

3. технология на производството, съобразена с правилата за добра производствена практика в козметичната промишленост;

4. оценка на безопасността на крайния продукт върху човешкото здраве, която се основава на токсикологичната характеристика на всяка съставка, нейната химична структура и ниво на експозиция; в оценката се отчитат специфичните експозиционни характеристики, свързани с областите на приложение на продукта или групата потребители, за която е предназначен, като се извършва специфична оценка на безопасността на козметичните продукти, предназначени за деца до тригодишна възраст, и на козметичните продукти, предназначени изключително за външна интимна хигиена; изследванията и/или изпитванията на химичните вещества и препарати, необходими за изготвяне на оценката на безопасността, се извършват в съответствие с принципите на Добрата лабораторна практика, съгласно Наредбата за принципите, инспекцията и удостоверяването на Добрата лабораторна практика (ДВ, бр. 74 от 2004 г.);

5. име и адрес на квалифицираното лице, извършило оценката на безопасността по т. 4;

6. съществуващи данни за нежелани ефекти върху човешкото здраве, произтичащи от употребата на козметичния продукт;

7. доказателство за ефекта, приписван на козметичния продукт, когато се налага, поради естеството на ефекта или продукта;

8. данни за проведени изпитвания върху животни от производителя, негови представители или доставчици, свързани с разработването или оценяването на безопасността на козметичния продукт или съставките му, независимо дали са извършени в страната или извън нея.

(2) Информацията по ал. 1 трябва да бъде на български език.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г.) Лицето, отговорно за производството или пускането за първи път на пазара на козметичен продукт от внос, трябва да притежава необходимата професионална квалификация или опит в областта на козметиката.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г.) Оценката на безопасността на козметичните продукти се извършва от лица, притежаващи диплома по медицина, фармация, токсикология или дерматология или друга подобна специалност.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г.) Оценката на безопасността за козметични продукти, произвеждани в страната, се извършва от лица, притежаващи висше образование по медицина и призната специалност по токсикология или кожни и венерически болести или висше образование по фармация и призната специалност и имат придобит опит или допълнителна квалификация в областта на козметичните продукти. Лицето, изготвило оценката на безопасността, носи пълна отговорност за нейната достоверност и изчерпателност.

(6) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г.) Информацията по ал. 1, т. 1 и 6 е обществено достъпна при запазване на търговската тайна и правото на интелектуална собственост. Лицата по ал. 1 са длъжни да осигурят лесен достъп до информацията по подходящ начин, включително и по електронен път.

(7) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2009 г., в сила от 01.12.2010 г.) Общественият достъп до информацията по ал. 1, т. 1 за количествения състав на козметичния продукт се ограничава само до съдържанието на вещества, отговарящи на критериите по отношение на някой от следните класове или категории на опасност, определени в приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (обн., ОВ, L 353 от 31. 12. 2008 г.):

1. класове на опасност 2.1 - 2.4, 2.6 и 2.7, 2.8 типове А и В, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 категории 1 и 2, 2.14 категории 1 и 2, 2.15, типове А - F;

2. класове на опасност 3.1 - 3.6, 3.7 вредни ефекти върху половата функция и оплодителната способност или върху развитието, 3.8 ефекти, различни от наркотичните ефекти, 3.9 и 3.10;

3. клас на опасност 4.1;

4. клас на опасност 5.1.

(8) (Нова - ДВ, бр. 39 от 2007 г.) Когато един и същ продукт се произвежда на няколко места на територията на Общността, производителят може да избере едно място на производство, където да съхранява информацията по ал. 1, т. 1, 2, 3 и 4. Производителят е длъжен да посочи избраното място на компетентния орган по чл. 14.

Чл. 14. (1) (Доп. - ДВ, бр. 39 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2011 г.) Преди пускането на пазара на произведен в страната козметичен продукт, който е нов за производителя, той или негов упълномощен представител или лицето, по чието искане е произведен козметичният продукт представя в регионалната здравна инспекция (РЗИ) по седалището на фирмата уведомление съгласно приложение № 11.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2011 г.) Лице, което за първи път пуска на пазара козметичен продукт от внос, представя в РЗИ по седалището на фирмата уведомление съгласно приложение № 12 преди пускането на продукта на пазара.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 53 от 2011 г.) Уведомлението по ал. 1 или по ал. 2 се представя в РЗИ в два екземпляра, първият от които остава в инспекцията, а вторият с нанесен входящ номер се връща на уведомителя.

 

Раздел IV.
Здравен контрол

Чл. 15. Контролът по спазване изискванията на наредбата се осъществява от органите на държавния здравен контрол по реда на Закона за здравето.

Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г.) При данни за заболяване, причинено от използването на козметичен продукт, контролните органи могат да изискват необходимата информация за веществата, вложени в козметичния продукт, която да бъде използвана за целите на бързо и подходящо лечение на това заболяване. Информацията не може да бъде използвана за други цели.

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г.) (1) Контролните органи по чл. 15 могат временно да забранят или ограничат с определени условия пускането или предлагането на пазара на всеки козметичен продукт, когато се установи въз основа на доказателства, че този продукт представлява риск за здравето на хората въпреки спазването на изискванията по тази наредба.

(2) В случаите по ал. 1 главният държавен здравен инспектор незабавно уведомява другите държави - членки на Европейския съюз, и Европейската комисия, като посочва причините, на които се основава забраната или ограничението.

Чл. 18. (1) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г.) По искане на заинтересовано лице главният държавен здравен инспектор издава здравен сертификат за износ на козметичен продукт, с който се удостоверява, че продуктът е пуснат на пазара в съответствие с изискванията на националното законодателство и се разпространява свободно на територията на страната.

(2) За издаване на здравния сертификат по ал. 1 заинтересованото лице подава заявление до главния държавен здравен инспектор, в което се посочват:

1. наименованието, седалището и адресът на управление на заинтересованото лице;

2. наименованието на страната, за която се изнася стоката;

3. търговското наименование, категорията и видът на козметичния продукт;

4. (нова - ДВ, бр. 44 от 2006 г.) обосновка на необходимостта за издаване на здравния сертификат.

(3) Към заявлението по ал. 2 се прилагат:

1. (изм. - ДВ, бр. 53 от 2011 г.) информация относно единния идентификационен код на дружеството или кооперацията от Търговския регистър, а за дружествата, регистрирани в държава - членка на Европейския съюз, или в държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава;

2. оценка на безопасността на козметичния продукт съгласно чл. 13, ал. 1, т. 4;

3. (изм. - ДВ, бр. 27 от 2013 г., в сила от 15.03.2013 г.) данни за регистрационния номер и РЗИ, до която е представено уведомлението по чл. 14, ал. 1.

4. (нова - ДВ, бр. 44 от 2006 г.) документ, издаден от компетентен орган за контрол на козметичните продукти или митническата администрация на страната, за която се изнася стоката, доказващ необходимостта от издаване на здравен сертификат за износ от страна на българските компетентни власти. Документът се представя в оригинал или заверено копие с гриф "вярно с оригинала" и официален превод на български език.

(4) В срок до 10 дни от подаване на заявлението по ал. 2 главният държавен здравен инспектор издава здравен сертификат за износ или прави мотивиран отказ.

(5) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2007 г.) Отказът по ал. 4 подлежи на обжалване по реда наАдминистративнопроцесуалния кодекс.

Чл. 19. Министерството на здравеопазването събира и анализира информацията за козметичните продукти по чл. 17 и за извършените действия по чл. 51, ал. 2 и 3 и чл. 52, ал. 3от Закона за здравето и предоставя събраната информация, когато това се налага за изпълнение на задължения на Република България, по международни договори в тази област.

 

Допълнителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. "Козметичен продукт" е всяка субстанция или препарат, предназначен за контакт с различните външни части на човешкото тяло - кожа (епидермиса), коса, нокти, устни и външни полови органи, или със зъбите и лигавицата (мукозната мембрана) на устната кухина, изключително или преди всичко с цел тяхното почистване, парфюмиране, промяна на външния вид и/или корекция на миризмите и/или предпазване и поддържане в добро състояние.

2. "Съставка" е всяко химично вещество или препарат от синтетичен или естествен произход, използвани при производството на козметични продукти. Не са съставки замърсителите на изходните суровини, помощните технически материали, използвани при приготвянето им, но неприсъстващи в крайния продукт, както и материали, използвани в точно определени количества като разтворители или като носители на парфюмни и ароматни композиции.

3. "Ултравиолетови филтри (УВ филтри)" са вещества, които се влагат в козметичните продукти за защита от слънцето, които са специално разработени за филтриране на определени УВ лъчи, с цел запазване на кожата от определени вредни въздействия на тези лъчи, и които може да се добавят към козметични продукти в границите и при условията поприложение № 5. Не са УВ филтри по смисъла на наредбата тези, използвани в козметични продукти само за предпазване на самия продукт от УВ лъчи.

4. "Консерванти" са вещества, които се влагат в козметичните продукти с основна цел предотвратяване на развитието на микроорганизми в продуктите и които може да се добавят към козметичните продукти в границите и при условията на приложение № 4. Не са консерванти по смисъла на наредбата други вещества, използвани в рецептурата на козметичните продукти, които могат също да имат антимикробни свойства и така да спомагат за запазването на продуктите, например много етерични масла и някои алкохоли.

5. "Краен продукт" е козметичен продукт в окончателния си количествен и качествен състав, такъв, какъвто е пуснат на пазара и е достъпен за крайния потребител или негов прототип.

6. "Прототип" е първият модел или образец на козметичния продукт, който не е произвеждан в партиди и от който крайният козметичен продукт е копиран или окончателно разработен.

7. "Първична опаковка" е опаковката, която непосредствено съдържа козметичния продукт.

8. "Вторична опаковка" е допълнителната опаковка, в която се поставя първичната опаковка с козметичния продукт.

9. "Обща опаковка" е опаковка, съдържаща повече от един козметичен продукт.

10. "Алтернативен метод за изпитване" е метод за изпитване на крайния козметичен продукт или неговите съставки или комбинация от съставки, който може да осигури същото количество информация, както и досега използваните методи за изпитване върху животни, но използва по-малко опитни животни, причинява по-малко болка, страдание, дисстрес или трайно увреждане, или напълно избягва употребата на животни.

11. "Добра производствена практика" е системата от основни хигиенни и технологични правила за работа, която се прилага при производството на козметични продукти, за да се сведе до приемлив минимум рискът от замърсяване на продуктите чрез производствена или човешка дейност. Правилата се отнасят до проектирането, състоянието и поддържането на сградите, помещенията, машините, апаратите, основните и спомагателните технически съоръжения, приемането и съхранението на суровините, на основните, спомагателните и опаковъчните материали, хигиената и обучението на персонала, системите за проследяване и контрол на качеството и технологичния процес, воденето на документация.

12. (изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г.) "Потребител", "производител", "пускане на пазара" и "стока" са съгласно § 13, т. 1, 3, 6 и 13 от допълнителните разпоредби на Закона за защита на потребителите.

13. "Браншова организация" е професионална организация на производителите на козметични продукти, регистрирана при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

§ 1а. (Нова - ДВ, бр. 106 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2008 г.) С тази наредба се въвеждат разпоредбите на Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно козметичните продукти (обн., ОВ, Специално издание 2007 г., глава 13, том 3), последно изменена с Директива 2007/67/ЕО(обн., ОВ, бр. 305 от 23 ноември 2007 г.), на Директива 95/17/ЕО на Комисията за определяне на подробни правила за прилагането на Директива 76/768/ЕИО относно условията за невписване на една или повече съставки в списъка, използван за етикетиране на козметичните продукти (обн., ОВ, Специално издание 2007 г., глава 13, том 16), последно изменена с Директива 2006/81/ЕО, на Първа директива на Комисията 80/1335/ЕО за сближаване на законодателството на държавите членки относно методите за анализ, необходими за контрола върху състава на козметичните продукти (обн., ОВ, Специално издание 2007 г., глава 13, том 5), последно изменена с Директива 87/143/ЕИО, на Втора директива на Комисията 82/434/ЕИО за сближаване на законодателството на държавите членки относно методите за анализ, необходими за контрола върху състава на козметичните продукти (обн., ОВ, Специално издание 2007 г., глава 13, том 6), последно изменена с Директива 90/207/ЕИО, на Трета директива на Комисията 83/514/ЕИО за сближаване на законодателството на държавите членки относно методите за анализ, необходими за контрола върху състава на козметичните продукти (обн., ОВ, Специално издание 2007 г., глава 13, том 6), на Четвърта директива на Комисията 85/490/ЕИО за сближаване на законодателството на държавите членки относно методите за анализ, необходими за контрола върху състава на козметичните продукти (обн., ОВ, Специално издание 2007 г., глава 13, том 7), на Пета директива на Комисията 93/73/ЕО относно методите за анализ, необходими за контрола върху състава на козметичните продукти (обн., ОВ, Специално издание 2007 г., глава 13, том 13), на Шеста директива на Комисията 95/32/ЕО относно методите за анализ, необходими за контрола върху състава на козметичните продукти (обн., ОВ, Специално издание 2007 г., глава 13, том 16) и на Седма директива на Комисията 96/335/ЕО относно методите за анализ, необходими за контрола върху състава на козметичните продукти (обн., ОВ, Специално издание 2007 г., глава 13, том 16).

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 2. (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г.) Наредбата се издава на основание чл. 49, ал. 2 и чл. 51, ал. 1от Закона за здравето и е съгласувана с министъра на икономиката, енергетиката и туризма.

§ 3. (1) Разпоредбите по чл. 5, ал. 3 и чл. 12, ал. 2 влизат в сила от 11 март 2009 г.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г.) Разпоредбата по чл. 5, ал. 3 по отношение на методите за изпитване върху животни за определяне на токсичност при многократно постъпване, токсичност за репродукцията и токсикокинетика, за които няма разработени алтернативни методи, влиза в сила от 11 март 2013 г.

§ 4. Предлагане на пазара или предоставяне по друг начин на крайния потребител на козметични продукти, които съдържат веществата, посочени в приложение № 6, т. 1133 до 1136 включително, или багрила с цветни индекси 12150, 20170 и 27290 се разрешава до 31 март 2006 г.

§ 5. (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2011 г.) Министърът на здравеопазването, съгласувано с министъра на икономиката, енергетиката и туризма, по предложение на браншова организация (организации) на производителите на козметични продукти утвърждава със заповед Ръководство за правила за добра производствена практика при производството на козметични продукти.

§ 6. Инструкции и указания по прилагане на наредбата дава министърът на здравеопазването.

§ 7. Наредба № 26 от 2001 г. за изискванията към козметичните продукти (обн., ДВ, бр. 60 от 2001 г.; доп., бр. 91 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2003 г.) се отменя.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБАТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 36 ОТ 2005 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ КОЗМЕТИЧНИТЕ ПРОДУКТИ (ОБН. - ДВ, БР. 44 ОТ 2006 Г.)

§ 4. От 22 август 2006 г. се забранява пускането на пазара на козметични продукти, които не отговарят на изискванията по § 2 и 3.

§ 5. От 22 ноември 2006 г. се забранява предлагането на пазара или предоставянето по друг начин на потребителя на козметични продукти, които не отговарят на изискванията по § 2 и3.

 

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 36 ОТ 2005 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ КОЗМЕТИЧНИТЕ ПРОДУКТИ (ОБН., ДВ, БР. 75 ОТ 2006 Г.)

§ 3. От 1 декември 2006 г. се забранява пускането и предлагането на пазара или предоставянето по друг начин на потребителя на козметични продукти, които не отговарят на изискванията на § 1 и 2.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 36 ОТ 2005 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ КОЗМЕТИЧНИТЕ ПРОДУКТИ (ОБН. - ДВ, БР. 39 ОТ 2007 Г.)

§ 20. Навсякъде в текста думите "предназначение", "предназначението" и "готовия продукт" се заменят с "представяне", "представянето" и "крайния продукт".

§ 21. От 23 март 2008 г. се забранява пускането на пазара на козметични продукти, които не отговарят на изискванията по § 14 и 16.

§ 22. От 23 юни 2008 г. се забранява предлагането на пазара или предоставянето по друг начин на потребителя на козметични продукти, които не отговарят на изискванията по § 14 и16.

§ 23. От 21 февруари 2008 г. се забранява пускането и предлагането на пазара или предоставянето по друг начин на потребителя на козметични продукти, които не отговарят на изискванията по § 15, т. 2 - 4.

§ 24. С тази наредба се въвеждат изискванията на Директива 2006/78/ЕО, изменяща Директива на Съвета 76/768/ЕИО относно козметичните продукти, за адаптиране на Анекс II към техническия прогрес, Директива 2006/81/ЕО, изменяща Директива на Комисията 95/17/ЕО относно условията за невписване на една или повече съставки в списъка, използван за етикетиране на козметичните продукти, във връзка с присъединяването на България и Румъния, Директива 2007/1/ЕО, изменяща Директива на Съвета 76/768/ЕИО относно козметичните продукти, за адаптиране на Анекс II към техническия прогрес и Директива 2007/17/ЕО, изменяща Директива на Съвета 76/768/ЕИО относно козметичните продукти, за адаптиране на Анекси III и VI към техническия прогрес.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 36 ОТ 2005 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ КОЗМЕТИЧНИТЕ ПРОДУКТИ (ОБН. - ДВ, БР. 106 ОТ 2007 Г.)

§ 13. От 18 октомври 2008 г. се забранява пускането на пазара на козметични продукти, които не отговарят на изискванията по § 6 и 7.

§ 14. От 18 април 2009 г. се забранява предлагането на пазара или предоставянето по друг начин на потребителя на козметични продукти, които не отговарят на изискванията по § 6 и7.

§ 15. Разпоредбите по § 8, § 9, т. 1 и 2 и § 10, т. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 и 15 влизат в сила от 18 юни 2008 г.

§ 16. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2008 г.) Разпоредбата по § 9, т. 3 влиза в сила от 19 март 2009 г.

§ 17. Разпоредбите по § 10, т. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 и 16 влизат в сила от 1 януари 2008 г.

 

КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 36 ОТ 2005 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ КОЗМЕТИЧНИТЕ ПРОДУКТИ (ОБН. - ДВ, БР. 80 ОТ 2008 Г.)

§ 4. Навсякъде в текста на наредбата думите "приложение № 7, част 2 към чл. 6, ал. 1, т. 1" се заменят с "приложение № 7, част 2 към чл. 5, ал. 1, т. 2".

 

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 36 ОТ 2005 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ КОЗМЕТИЧНИТЕ ПРОДУКТИ (ОБН. - ДВ, БР. 80 ОТ 2008 Г.)

§ 5. С тази наредба се въвеждат изискванията на Директива 2008/14/ЕО на Комисията, за изменение на Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно козметичните продукти с цел адаптиране на приложение III към нея към техническия напредък (обн., ОВ, бр. 42 от 16 февруари 2008 г.) и Директива 2008/42/ЕО на Комисията за изменение на Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно козметичните продукти с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес на приложения II и III от нея (обн., ОВ, бр. 93 от 4 април 2008 г.).

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 36 ОТ 2005 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ КОЗМЕТИЧНИТЕ ПРОДУКТИ (ОБН. - ДВ, БР. 80 ОТ 2008 Г.)

§ 6. В § 16 на преходните и заключителните разпоредби на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 36 от 2005 г. за изискванията към козметичните продукти (ДВ, бр. 106 от 2007 г.) думата "януари" се заменя с "март".

§ 7. (1) Разпоредбата на § 3, т. 4 по отношение на т. 102 влиза в сила от 16 ноември 2008 г.

(2) От 16 февруари 2009 г. се забранява предлагането на пазара или предоставянето по друг начин на потребителя на козметични продукти, които не отговарят на изискванията на § 3, т. 4, по отношение на т. 102.

§ 8. (1) Разпоредбите на § 2 и 3 с изключение на случаите по § 7, ал. 1 влизат в сила от 4 април 2009 г.

(2) От 4 октомври 2009 г. се забранява предлагането на пазара или предоставянето по друг начин на потребителя на козметични продукти, които не отговарят на изискванията на § 2 и 3с изключение на случаите по § 7, ал. 2.

 

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 36 ОТ 2005 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ КОЗМЕТИЧНИТЕ ПРОДУКТИ (ОБН. - ДВ, БР. 35 ОТ 2009 Г.)

§ 4. С тази наредба се въвеждат изискванията на Директива 2008/88/ЕО на Комисията за изменение на Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно козметичните продукти с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес на приложения II и III към нея (обн., ОВ, L 256 от 24. 09. 2008 г.), Директива 2008/123/ЕО на Комисията за изменение на Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно козметичните продукти, с цел адаптиране на приложения II и VII от нея към техническия прогрес (обн., ОВ, L 340 от 19. 12. 2008г.) и Директива 2009/6/ЕО на Комисията за изменение на Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно козметичните продукти, с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес на приложения II и III към нея (обн., ОВ, L 36 от 05. 02. 2009 г.).

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 36 ОТ 2005 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ КОЗМЕТИЧНИТЕ ПРОДУКТИ (ОБН. - ДВ, БР. 35 ОТ 2009 Г.)

§ 5. Разпоредбата на § 1, т. 2 влиза в сила от 8 юли 2009 г.

§ 6. Разпоредбите на § 1, т. 1 и § 2, т. 1 влизат в сила от 8 октомври 2009 г.

§ 7. Разпоредбите на § 2, т. 2, по отношение на т. 1329 - 1369 и § 3, т. 1, букви "а" и "б" и т. 2влизат в сила от 14 октомври 2009 г.

§ 8. Разпоредбите на § 2, т. 2 по отношение на т. 1370 и 1371 и § 3, т. 1, буква "в" по отношение на т. 186 - 188 влизат в сила от 5 ноември 2009 г.

§ 9. Разпоредбата на § 3, т. 1, буква "в" по отношение на т. 185 влиза в сила от 5 февруари 2010 г.

 

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 36 ОТ 2005 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ КОЗМЕТИЧНИТЕ ПРОДУКТИ (ОБН. - ДВ, БР. 2 ОТ 2010 Г.)

§ 7. Навсякъде в текста на наредбата думите "препарат" или "препарати" по смисъла на член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 във версията му от 30 декември 2006 г. се заменят със "смес" или "смеси".

 

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 36 ОТ 2005 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ КОЗМЕТИЧНИТЕ ПРОДУКТИ (ОБН. - ДВ, БР. 2 ОТ 2010 Г.)

§ 8. С тази наредба се въвеждат изискванията на чл. 1 на Директива 2008/112/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за изменение на директиви 76/768/ЕИО, 88/378/ЕИО, 1999/13/ЕО на Съвета и директиви 2000/53/ЕО, 2002/96/ЕО и 2004/42/ЕО на Европейския парламент и на Съвета с оглед адаптирането им към Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси (обн., ОВ, L 345 от 23.12.2008 г.), Директива 2009/36/ЕО на Комисията за изменение на Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно козметичните продукти, с цел адаптиране на приложение III към нея към техническия прогрес (обн., ОВ, L 98 от 17.04.2009 г.), Директива 2009/129/ЕО на Комисията за изменение на Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно козметичните продукти, с цел адаптиране към техническия прогрес на приложение III към нея (обн., ОВ, L 267 от 10.10.2009 г.), Директива 2009/130/ЕО на Комисията за изменение на Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно козметичните продукти с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес на приложение III към нея (обн., ОВ, L 268 от 13.10.2009 г.), Директива 2009/134/ЕО на Комисията за изменение на Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно козметичните продукти, с цел адаптиране към техническия напредък на приложение III към нея (обн., ОВ, L 282 от 29.10.2009 г.) и Директива 2009/159/ЕС на Комисията за изменение с цел привеждане в съответствие с техническия напредък на приложение III към Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно козметичните продукти (обн., ОВ, L 336 от 18.12.2009 г.).

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 36 ОТ 2005 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ КОЗМЕТИЧНИТЕ ПРОДУКТИ (ОБН. - ДВ, БР. 2 ОТ 2010 Г.)

§ 9. Разпоредбите на § 1 и 7 влизат в сила от 1 юни 2010 г.

§ 10. Разпоредбата на § 2 влиза в сила от 1 декември 2010 г.

§ 11. Разпоредбите на § 5, т. 1, буква "а", т. 2, с изключение на разпоредбите по т. 8а, колона 6, буква "а", четвърто до девето изречение, и буква "б", пето до десето изречение, т. 3, буква "а", т. 4, с изключение на разпоредбите по т. 9а, колона 6, буква "а", четвърто до девето изречение и буква "б", пето до десето изречение, и т. 5 влизат в сила от 15 юли 2010 г.

§ 12. (1) От 1 ноември 2011 г. се забранява пускането на пазара на козметични продукти, които не отговарят на изискванията на § 5, т. 1, буква "б", т. 2 по отношение на т. 8а, колона 6, буква "а", четвърто до девето изречение, и буква "б", пето до десето изречение, т. 3, буква "б", т. 4 по отношение на т. 9а, колона 6, буква "а", четвърто до девето изречение и буква "б", пето до десето изречение, т. 6, 7, 9 по отношение на т. 193, 202, 203 и 205, колона 6, букви "а", второ до шесто изречение, § 6, т. 1 - 3, букви "а", т. 5, букви "а" и "б", т. 6, буква "а", т. 8, букви "а" и "б", т. 10 - 12, букви "а", т. 14 - 16, букви "а", т. 19 - 22, букви "а", т. 24 и 25, букви "а", т. 26, буква "б" и т. 27, буква "а".

(2) От 1 ноември 2012 г. се забранява предлагането на пазара или предоставянето по друг начин на потребителя на козметични продукти, които не отговарят на изискванията по ал. 1.

§ 13. Разпоредбата на § 5, т. 8 влиза в сила от 15 октомври 2010 г.

§ 14. Разпоредбите на § 5, т. 9, с изключение на разпоредбите по т. 193, 202, 203 и 205, колона 6, букви "а", второ до шесто изречение, § 6, т. 4, 7, 9, 13, 17, 23, 26, буква "а" и т. 28, влизат в сила от 15 май 2010 г.

§ 15. Разпоредбите на § 6, т. 1 - 3, букви "б", т. 5, буква "в", т. 6, буква "б", т. 8, буква "в", т. 10 - 12, букви "б", т. 14 - 16, букви "б", т. 18, т. 19 - 22, букви "б", т. 24 и 25, букви "б", т. 26, буква "в" и т. 27, буква "б" влизат в сила от 1 януари 2010 г.

 

 

 

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 36 ОТ 2005 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ КОЗМЕТИЧНИТЕ ПРОДУКТИ (ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2010 Г.)

§ 4. С тази наредба се въвеждат изискванията на Директива 2009/164/ЕС на Комисията за изменение с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес на приложения ІІ и ІІІ към Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно козметичните продукти (обн., ОВ, L 344 от 23. 12. 2009 г.), Директива 2010/3/ЕС на Комисията за изменение с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес на приложения ІІІ и VI към Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно козметичните продукти (обн., ОВ, L 29 от 2. 02. 2010 г.) и Директива 2010/4/ЕС на Комисията за изменение с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес на приложение ІІІ към Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно козметичните продукти (обн., ОВ, L 36 от 9. 02. 2010 г.).

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 36 ОТ 2005 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ КОЗМЕТИЧНИТЕ ПРОДУКТИ (ОБН. - ДВ, БР. 62 ОТ 2010 Г.)

§ 5. (1) Разпоредбите на § 3, т. 1, буква "в" по отношение на т. 208 (с изключение на колона 6) и 209, и т. 2 влизат в сила от 1 декември 2010 г.

(2) От 1 ноември 2011 г. се забранява пускането на пазара на козметични продукти, които не отговарят на изискванията на § 3, т. 1, буква "в" по отношение на т. 208, колона 6.

(3) От 1 ноември 2012 г. се забранява предлагането на пазара или предоставянето по друг начин на потребителя на козметични продукти, които не отговарят на изискванията по ал. 2.

§ 6. (1) От 15 февруари 2011 г. се забранява пускането на пазара на козметични продукти, които не отговарят на изискванията на § 2 и § 3, т. 1, букви "а", "б" и "в" по отношение на т. 206.

(2) От 15 август 2011 г. се забранява предлагането на пазара или предоставянето по друг начин на потребителя на козметични продукти, които не отговарят на изискванията по ал. 1.

§ 7. Разпоредбите на § 1 и § 3, т. 1, буква "в" по отношение на т. 207 и буква "г" влизат в сила от 1 март 2011 г.

 

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 36 ОТ 2005 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ КОЗМЕТИЧНИТЕ ПРОДУКТИ (ОБН. - ДВ, БР. 53 ОТ 2011 Г.)

§ 11. С тази наредба се:

1. осигурява прилагането на чл. 15, пар. 1 и 2 от Регламент (EО) № 1223/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно козметичните продукти (обн., OB, L 342, 22.12.2009 г.);

2. въвеждат изискванията на Директива 2011/59/ЕС на Комисията за изменение с цел адаптиране към техническия прогрес на приложения ІІ и ІІІ към Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно козметичните продукти (обн., ОВ, L 125 от 14.05.2011 г.).

 

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 36 ОТ 2005 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ КОЗМЕТИЧНИТЕ ПРОДУКТИ (ОБН. - ДВ, БР. 53 ОТ 2011 Г.)

§ 12. Разпоредбите на § 7 и 8 влизат в сила от 3 януари 2012 г.

 

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 36 ОТ 2005 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ КОЗМЕТИЧНИТЕ ПРОДУКТИ (ОБН. - ДВ, БР. 88 ОТ 2012 Г.)

§ 3. С тази наредба се въвеждат изискванията на Директива 2011/84/ЕС на Съвета за изменение на Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно козметичните продукти с цел адаптиране на приложение ІІІ към нея към техническия напредък (обн., ОВ, L 283 от 29. 10. 2011 г.) и Директива за изпълнение 2012/21/ЕС на Комисията за изменение с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес на приложения ІІ и ІІІ към Директива 76/768/ЕИО на Съвета във връзка с козметичните продукти (обн., ОВ, L 208 от 3. 08. 2012 г.).

 

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 36 ОТ 2005 Г. ЗА ИЗИСКВАНИЯТА КЪМ КОЗМЕТИЧНИТЕ ПРОДУКТИ (ОБН. - ДВ, БР. 88 ОТ 2012 Г.)

§ 4. Разпоредбата на § 2, т. 1, буква "а" влиза в сила от деня на обнародване на наредбата в "Държавен вестник".

§ 5. Разпоредбите на § 1 и § 2, т. 1, букви "б", "в" и "г" и т. 2 влизат в сила от 1 септември 2013 г.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 14 ОТ 2008 Г. ЗА РЕДА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗДРАВЕН СЕРТИФИКАТ ЗА ИЗНОС НА ПРОДУКТИ И СТОКИ СЪС ЗНАЧЕНИЕ ЗА ЗДРАВЕТО НА ЧОВЕКА (ОБН. - ДВ, БР. 27 ОТ 2013 Г., В СИЛА ОТ 15.03.2013 Г.)

§ 12. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването й в "Държавен вестник".

 

Приложение № 1 към чл. 1, ал. 2

Списък на категориите козметични продукти

1. Кремове, емулсии, лосиони, гелове и масла за кожата (ръце, лице, крака и т.н.).

2. Маски за лице (с изключение на продуктите за химичен пилинг).

3. Оцветени основи (течности, пасти, пудри).

4. Пудри за гримиране, пудри за след баня, хигиенни пудри и т.н.

5. Тоалетни сапуни, сапуни - дезодоранти и т.н.

6. Парфюми, тоалетни води и одеколони.

7. Продукти за баня и душ (соли, пяна, масла, гелове и др.).

8. Депилатоари.

9. Дезодоранти и противопотни продукти.

10. Продукти за поддържане на косата:

- за боядисване и изрусяване;

- за къдрене, изправяне и фиксиране;

- за поддържане на трайни прически;

- за почистване (лосиони, пудри, шампоани);

- кондициониращи продукти (лосиони, кремове, масла);

- за фризиране (лосиони, лакове, брилянтин).

11. Продукти за бръснене (кремове, пени, лосиони и т.н.).

12. Продукти за гримиране и почистване на грима от лицето и очите.

13. Продукти, предназначени за приложение върху устните.

14. Продукти за поддържане на зъбите и устната кухина.

15. Продукти за поддържане на ноктите и лакиране.

16. Продукти за външна интимна хигиена.

17. Продукти за слънчеви бани.

18. Продукти за придобиване на загар без слънчево въздействие.

19. Продукти за избелване на кожата.

20. Продукти против бръчки.

 

Приложение № 2 към чл. 2, т. 2

Списък на химическите вещества, съдържащи се в продуктите, изключени от обсега на наредбата

Стронций и неговите съединения, с изключение на стронциев лактат, стронциев нитрат и стронциев поликарбоксилат от приложение № 6, стронциев сулфид, стронциев хлорид, стронциев ацетат, стронциев хидроксид, стронциев прекис, посочени в приложение № 7, част 1, и стронциеви лакове, пигменти и соли на багрилата, посочени с означение (2) вприложение № 3.

 

Приложение № 3 към чл. 4 (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2007 г.)

Списък на багрилата, разрешени за употреба в козметични продукти (1)

Област на приложение:

Колона 1: Багрила, разрешени за всички козметични продукти.

Колона 2: Багрила, разрешени за всички козметични продукти, с изключение на предназначените за прилагане в областта на очите, по-специално грим за очи и средства за почистване на грим около очите.

Колона 3: Багрила, разрешени за приложение в козметични продукти, които не са предназначени за контакт с лигавиците.

Колона 4: Багрила, разрешени само за козметични продукти за краткотраен контакт с кожата.


 

Номер на

Цвят

Област на приложение

Други ограничения и изисквания (2)

цветния

 

 

 

индекс или

 

 

 

наименование

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

 

1

2

 

 

3

 

4

10006

Зелен

 

 

 

Х

 

10020

Зелен

 

 

Х

 

 

10316 (3)

Жълт

 

Х

 

 

 

11680

Жълт

 

 

Х

 

 

11710

Жълт

 

 

Х

 

 

11725

Оранжев

 

 

 

Х

 

11920

Оранжев

Х

 

 

 

 

12010

Червен

 

 

Х

 

 

12085 (3)

Червен

Х

 

 

 

3% максимална концентрация в крайния продукт

12120

Червен

 

 

 

Х

 

12370

Червен

 

 

 

Х

 

12420

Червен

 

 

 

Х

 

12480

Кафяв

 

 

 

Х

 

12490

Червен

Х

 

 

 

 

12700

Жълт

 

 

 

Х

 

13015

Жълт

Х

 

 

 

Е 105

14270

Оранжев

Х

 

 

 

Е 103

14700

Червен

Х

 

 

 

 

14720

Червен

Х

 

 

 

Е 122

14815

Червен

Х

 

 

 

Е 125

15510 (3)

Оранжев

 

Х

 

 

 

15525

Червен

Х

 

 

 

 

15580

Червен

Х

 

 

 

 

15620

Червен

 

 

 

Х

 

15630 (3)

Червен

Х

 

 

 

3% максимална концентрация в крайния продукт

15800

Червен

 

 

Х

 

 

15850 (3)

Червен

Х

 

 

 

 

15865 (3)

Червен

Х

 

 

 

 

15880

Червен

Х

 

 

 

 

15980

Оранжев

Х

 

 

 

Е 111

15985 (3)

Жълт

Х

 

 

 

Е 110

16035

Червен

Х

 

 

 

 

16185

Червен

Х

 

 

 

Е 123

16230

Оранжев

 

 

Х

 

 

16255 (3)

Червен

Х

 

 

 

Е 124

16290

Червен

Х

 

 

 

Е 126

17200 (3)

Червен

Х

 

 

 

 

18050

Червен

 

 

Х

 

 

18130

Червен

 

 

 

Х

 

18690

Жълт

 

 

 

Х

 

18736

Червен

 

 

 

Х

 

18820

Жълт

 

 

 

Х

 

18965

Жълт

Х

 

 

 

 

19140 (3)

Жълт

Х

 

 

 

Е 102

20040

Жълт

 

 

 

Х

Максималната концентрация на 3,3'-диметил-бензидин в багрилото: 5 ppm

20470

Черен

 

 

 

Х

 

21100

Жълт

 

 

 

Х

Максималната концентрация на 3,3'-диметил-бензидин в багрилото: 5 ppm

21108

Жълт

 

 

 

Х

както по-горе

21230

Жълт

 

 

Х

 

 

24790

Червен

 

 

 

Х

 

26100

Червен

 

 

Х

 

Критерии за чистота:

 

 

 

 

 

 

анилин <= 0,2%;

 

 

 

 

 

 

2-нафтол <= 0,2%

 

 

 

 

 

 

4-аминоазобензен <= 0,1%

 

 

 

 

 

 

1-(фенилазо)-2-нафтол <= 3%

 

 

 

 

 

 

1-[2-(фенилазо) фенилазо]-2-нафталенол <= 2%

27755

Черен

Х

 

 

 

Е152

28440

Черен

Х

 

 

 

Е151

40215

Оранжев

 

 

 

Х

 

40800

Оранжев

Х

 

 

 

 

40820

Оранжев

Х

 

 

 

Е 160 e

40825

Оранжев

Х

 

 

 

Е 160 f

40850

Оранжев

Х

 

 

 

Е 161 g

42045

Син

 

 

Х

 

 

42051 (3)

Син

Х

 

 

 

Е 131

42053

Зелен

Х

 

 

 

 

42080

Син

 

 

 

Х

 

42090

Син

Х

 

 

 

 

42100

Зелен

 

 

 

Х

 

42170

Зелен

 

 

 

Х

 

42510

Виолетов

 

 

Х

 

 

42520

Виолетов

 

 

 

Х

Максималната концентрация в крайния продукт: 5 ppm

42735

Син

 

 

Х

 

 

44045

Син

 

 

Х

 

 

44090

Зелен

Х

 

 

 

Е 142

45100

Червен

 

 

 

Х

 

45190

Виолетов

 

 

 

Х

 

45220

Червен

 

 

 

Х

 

45350

Жълт

Х

 

 

 

6% максимална концентрация в крайния продукт

45370 (3)

Оранжев

Х

 

 

 

Не повече от 1% 2-(6-хидрокси-3-оксо-3Н-ксантен-9-ил) бензоена киселина и 2% 2-(бромо-6-хидрокси-3-оксо-3Н-ксантен-9-ил) бензоена киселина

45380 (3)

Червен

Х

 

 

 

Както по-горе

45396

Оранжев

Х

 

 

 

Когато се използва в червило, багрилото е разрешено само в свободна киселинна форма и в максимална концентрация 1%

45405

Червен

 

Х

 

 

Не повече от 1% 2-(6-хидрокси-3-оксо-3Н-ксантен-9-ил) бензоена киселина и 2% 2-(бромо-6-хидрокси-3-оксо-3Н-ксантен-9-ил) бензоена киселина

45410 (3)

Червен

Х

 

 

 

Както по-горе

45430 (3)

Червен

Х

 

 

 

Е 127, както по-горе

47000

Жълт

 

 

Х

 

 

47005

Жълт

Х

 

 

 

Е 104

50325

Виолетов

 

 

 

Х

 

50420

Черен

 

 

Х

 

 

51319

Виолетов

 

 

 

Х

 

58000

Червен

Х

 

 

 

 

59040

Зелен

 

 

Х

 

 

60724

Виолетов

 

 

 

Х

 

60725

Виолетов

Х

 

 

 

 

60730

Виолетов

 

 

Х

 

 

61565

Зелен

Х

 

 

 

 

61570

Зелен

Х

 

 

 

 

61585

Син

 

 

 

Х

 

62045

Син

 

 

 

Х

 

69800

Син

Х

 

 

 

Е 130

69825

Син

Х

 

 

 

 

71105

Оранжев

 

 

Х

 

 

73000

Син

Х

 

 

 

 

73015

Син

Х

 

 

 

Е 132

73360

Червен

Х

 

 

 

 

73385

Виолетов

Х

 

 

 

 

73900

Виолетов

 

 

 

Х

 

73915

Червен

 

 

 

Х

 

74100

Син

 

 

 

Х

 

74160

Син

Х

 

 

 

 

74180

Син

 

 

 

Х

 

74260

Зелен

 

Х

 

 

 

75100

Жълт

Х

 

 

 

 

75120

Оранжев

Х

 

 

 

Е 160b

75125

Жълт

Х

 

 

 

Е 160d

75130

Оранжев

Х

 

 

 

Е 160 а

75135

Жълт

Х

 

 

 

Е 161d

75170

Бял

Х

 

 

 

 

75300

Жълт

Х

 

 

 

Е 100

75470

Червен

Х

 

 

 

Е 120

75810

Зелен

Х

 

 

 

Е 140 и Е 141

77000

Бял

Х

 

 

 

Е 173

77002

Бял

Х

 

 

 

 

77004

Бял

Х

 

 

 

 

77007

Син

Х

 

 

 

 

77015

Червен

Х

 

 

 

 

77120

Бял

Х

 

 

 

 

77163

Бял

Х

 

 

 

 

77220

Бял

Х

 

 

 

Е 170

77231

Бял

Х

 

 

 

 

77266

Черен

Х

 

 

 

 

77267

Черен

Х

 

 

 

 

77268:1

Черен

Х

 

 

 

Е 153

77288

Зелен

Х

 

 

 

Без хроматен йон

77289

Зелен

Х

 

 

 

Също

77346

Зелен

Х

 

 

 

 

77400

Кафяв

Х

 

 

 

 

77480

Кафяв

Х

 

 

 

Е 175

77489

Оранжев

Х

 

 

 

Е 172

77491

Червен

Х

 

 

 

Е 172

77492

Жълт

Х

 

 

 

Е 172

77499

Черен

Х

 

 

 

Е 172

77510

Син

Х

 

 

 

Без цианидни йони

77713

Бял

Х

 

 

 

 

77742

Виолетов

Х

 

 

 

 

77745

Червен

Х

 

 

 

 

77820

Бял

Х

 

 

 

Е 174

77891

Бял

Х

 

 

 

Е 171

77947

Бял

Х

 

 

 

 

Лактофлавин

Жълт

Х

 

 

 

Е 101

Карамел

Кафяв

Х

 

 

 

Е 150

Капсантин,

Оранжев

Х

 

 

 

Е 160 с

капсорубин

 

 

 

 

 

 

Цвеклово

Червен

Х

 

 

 

Е 162

червено

 

 

 

 

 

 

Антоцианини

Червен

Х

 

 

 

Е 163

Алуминиев,

Бял

Х

 

 

 

 

цинков, магне-

 

 

 

 

 

 

зиев и калциев

 

 

 

 

 

 

стеарати

 

 

 

 

 

 

Бромотимолово

Син

 

 

 

Х

 

синьо

 

 

 

 

 

 

Бромокрезолово

Зелен

 

 

 

Х

 

зелено

 

 

 

 

 

 

Кисело червено

Червен

 

 

Х

 

 

195

 

 

 

 

 

 

 

(*1) Разрешават се лакове или соли на тези багрила, съдържащи вещества, незабранени от приложение № 6 или неизключени с приложение № 2 от обхвата на тази наредба.

(*2) Багрила, чийто номер е предхождан от буквата "Е", и оцветяващите вещества трябва да отговарят на изискванията за чистота, посочени в Наредба № 21 от 2002 г. за специфичните критерии и изисквания за чистота на добавките, предназначени за влагане в храни (обн., ДВ, бр. 104 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 61 от 2004 г. и бр. 43 от 2005 г.). Те трябва да продължават да отговарят на общите изисквания към употребата на добавките съгласно Наредба № 8 от 2002 г. за изискванията към използване на добавки в храните (обн., ДВ, бр. 44 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 3 от 2005 г.) и в случаите, когато буквата "Е" е била отстранена.

(*3) Разрешават се също неразтворими бариеви, стронциеви и циркониеви лакове, соли и пигменти на тези багрила. Те трябва да преминат през тест за неразтворимост.

 

Приложение № 4 към чл. 4 (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., в сила от 01.03.2011 г.)


 

Списък на консервантите, разрешени за употреба в козметични продукти

 

 

Рефе-

Вещество

Максимално разрешена

Други ограничения

Условия за употреба и

рентен

 

концентрация в крайния

и изисквания

предупреждения, които

 

козметичен продукт

 

трябва да се поставят

 

 

 

 

на етикета

1

2

3

4

5

 

1

Бензоена киселина

Продукти, които се

 

 

 

(CAS № 65-85-0) и

отмиват, с изключение на

 

 

 

натриевата й сол

продукти за хигиена на

 

 

 

(CAS № 532-32-1)

устната кухина:

 

 

 

 

2,5 % (киселина)

 

 

 

 

Продукти за хигиена на

 

 

 

 

устната кухина: 1,7 %

 

 

 

 

(киселина)

 

 

 

 

Продукти, които не се

 

 

 

 

отмиват: 0,5 % (киселина)

 

 

Соли на бензоената

0,5 % (киселина)

 

 

 

киселина, различни от

 

 

 

 

тези, изброени в

 

 

 

 

референтен № 1, и

 

 

 

 

естери на бензоената

 

 

 

 

киселина

 

 

 

2

Пропионова киселина

2% (киселина)

 

 

 

и солите й

 

 

 

3

Салицилова киселина

0,5% (киселина)

Да не се използва в

"Да не се използва за

 

и солите й (+)

 

препарати за деца

деца под 3-годишна

 

 

 

под 3-годишна въз-

възраст" (1)

 

 

 

раст, с изключение

 

 

 

 

на шампоани

 

4

Сорбинова киселина

0,6% (киселина)

 

 

 

(хекса-2,4-диенова

 

 

 

 

киселина) и

 

 

 

 

солите й

 

 

 

5

Формалдехид и пара-

0,2% (с изключение на

Забранен за използ-

 

 

формалдехид (+)

продукти за хигиена на

ване за аерозолни

 

 

 

устната кухина)

опаковки (спрейове)

 

 

 

0,1% (продукти за хигие-

 

 

 

 

на на устната кухина)

 

 

 

 

изразено като формал-

 

 

 

 

дехид

 

 

7

Бифенил-2-ол(о-

0,2% изразено като фенол

 

 

 

фенилфенол) и

 

 

 

 

солите му

 

 

 

8

Цинк пиритион (+)

Продукти за косата: 1,0 %

Само за продукти, които

 

 

(CAS № 13463-41-7)

Други продукти: 0,5 %

се отмиват

 

 

 

 

Да не се използва в продукти за хигиена на устната кухина

 

9

Неорганични сулфи-

0,2%, изразено като

 

 

 

ти и хидрогенирани

свободен SO2

 

 

 

сулфити (+)

 

 

 

10

(Зал. - ДВ, бр. 106 от 2007 г.)

 

 

 

11

Хлоробутанол (INN)

0,5%

Забранен за аерозол-

"Съдържа хлоро-

 

 

 

ни опаковки

бутанол"

 

 

 

(спрейове)

 

12

4-Хидроксибензоена

0,4% (киселина) за 1 естер

 

 

 

киселина, нейните

0,8% (киселина) за смеси

 

 

 

соли и естери

от естери

 

 

13

3-Ацетил-6-метилпи-

0,6% (киселина)

Забранен за аерозолни

 

 

ран-2,4 (3Н)-дион (де-

 

опаковки (спрейове)

 

 

хидрооцетна киселина)

 

 

 

 

и нейните соли

 

 

 

14

Мравчена киселина

0,5% (изразено като

 

 

 

и натриевата й сол

киселина)

 

 

15

3,3'-Дибромо-4,4'-хек-

0,1%

 

 

 

са-метилендиоксиди-

 

 

 

 

бензамидин (дибромо-

 

 

 

 

хексамидин) и неговите

 

 

 

 

соли (включително

 

 

 

 

изетионат)

 

 

 

16

Тиомерзал (INN)

0,007% (като живак)

Само за грим за очи и

"Съдържа тиомерзал"

 

 

При смесване с други жи-

за почистване на

 

 

 

вачни съставки, разреше-

грим около очите

 

 

 

ни от тази наредба, мак-

 

 

 

 

сималната концентрация

 

 

 

 

на живак остава фикси-

 

 

 

 

рана на 0,007%

 

 

17

Фенилживачни соли

Както по-горе

Както по-горе

"Съдържа фенилжи-

 

(включително борат)

 

 

вачни съставки"

18

Ундек-10-енова кисе-

0,2% (киселина)

 

 

 

лина и солите й

 

 

 

19

Хексетидин (INN)

0,1%

 

 

20

5-Бромо-5-нитро-

0,1%

Само за продукти,

 

 

1,3-диоксан

 

които се изплакват

 

 

 

 

Да се избягва форми-

 

 

 

 

рането на нитро-

 

 

 

 

замини

 

21

Бронопол (INN)

0,1%

Да се избягва форми-

 

 

 

 

рането на нитро-

 

 

 

 

замини

 

22

2,4-Дихлоробензил

0,15%

 

 

 

алкохол

 

 

 

23

Триклокарбан

0,2%

Критерии за чистота:

 

 

(INN) (+)

 

3,3',4,4'-тетрахлоро-

 

 

 

 

азобензен - по-малко

 

 

 

 

от 1 ppm;

 

 

 

 

3,3',4,4'-тетрахлоро-

 

 

 

 

азоксибензен - по-

 

 

 

 

малко от 1 ppm

 

24

4-Хлоро-m-крезол

0,2%

Забранен за продукти,

 

 

 

 

които влизат в кон-

 

 

 

 

такт с лигавици

 

25

Триклозан (INN)

0,3%

 

 

26

4-Хлоро-3,5-ксиленол

0,5%

 

 

27

3,3'-Бис(1-хидрокси-

0,6%

 

 

 

метил-2,5-диоксоимид-

 

 

 

 

золидин-4-ил)-1,1'-ме-

 

 

 

 

тилендиурея ("Имида-

 

 

 

 

золидинил урея")

 

 

 

28

Поли(1-хексаметилен-

0,3%

 

 

 

бигуанид хидро-

 

 

 

 

хлорид)

 

 

 

29

2-Феноксиетанол

1%

 

 

30

Хексаметилен тетра-

0,15%

 

 

 

мин (метенамин)

 

 

 

 

(INN)

 

 

 

31

Метенамин 3-хлоро-

0,2%

 

 

 

алилохлорид (INNM)

 

 

 

32

1-(4-Хлорфенокси)-1-

0,5%

 

 

 

(имидазол-1-ил)3,3-

 

 

 

 

диметил-бутан-2-он

 

 

 

33

1,3-Бис(хидроксиме-

0,6%

 

 

 

тил)-5,5-диметилими-

 

 

 

 

дазолидин-2,4-дион

 

 

 

34

Бензилалкохол (+)

1%

 

 

35

1-Хидрокси-4-метил-

1%

Само за продукти,

 

 

6(2,4,4-триметилпен-

 

които се изплакват

 

 

тил)2-пиридон и моно-

0,5%

За други продукти

 

 

етаноламиновата

 

 

 

 

му сол

 

 

 

36

(зал. - ДВ, бр. 39 от 2007 г.)

 

 

 

37

6,6-Дибромо-4,4-ди-

0,1%

 

 

 

хлоро-2,2'-метиленди-

 

 

 

 

фенол (бромохлоро-

 

 

 

 

фен)

 

 

 

38

4-Изопропил-m-крезол

0,1%

 

 

39

Смес от 5-хлоро-2-ме-

0,0015% (от сместа в

 

 

 

тил-изотиазол-3(2Н)-

съотношение 3:1 от

 

 

 

он и 2-метилизотиазол-

5-хлоро-2-метил-

 

 

 

3(2Н)-он с магнезиев

изотиазол-3(2Н)-

 

 

 

хлорид и магнезиев

он и 2-метилизо-

 

 

 

нитрат

тиазол-3(2Н)-он)

 

 

40

2-Бензил-4-хлорофе-

0,2%

 

 

 

нол (Хлорофен)

 

 

 

41

2-Хлорацетамид

0,3%

 

"Съдържа хлорацетамид"

42

Хлорхексидин (INN) и

0,3%, изразено като

 

 

 

неговия диглюконат,

хлорхексидин

 

 

 

диацетат и дихидро-

 

 

 

 

хлорид

 

 

 

43

1-Феноксипропан-2-ол (+)

1,0%

Само за продукти,

 

 

 

 

които се изплакват

 

44

Алкил-(С12-С22)три-

0,1%

 

 

 

метиламониев бромид

 

 

 

 

и хлорид (+)

 

 

 

45

4,4-Диметил-1,3-окса-

0,1%

рН на крайния про-

 

 

золидин

 

дукт не трябва да бъде

 

 

 

 

по-малко от 6

 

46

N-(Хидроксиметил)-N-

0,5%

 

 

 

(дихидроксиметил-1,3-

 

 

 

 

диоксо-2,5-имидазоли-

 

 

 

 

нидил-4)-N'-(хидро-

 

 

 

 

ксиметил) урея

 

 

 

47

1,6-Ди(4-амидинофе-

0,1%

 

 

 

нокси)-n-хексан (хек-

 

 

 

 

самидин) и солите му

 

 

 

 

(включително изетио-

 

 

 

 

нат и р-хидрокси-

 

 

 

 

бензоат) (+)

 

 

 

48

Глутаралдехид

0,1%

Забранен за аерозоли

Съдържа глутаралде-

 

(пентан-1,5-диал)

 

(спрейове)

хид (когато концентра-

 

 

 

 

цията в крайния

 

 

 

 

продукт надвишава

 

 

 

 

0,05%)

49

5-Етил-3,7-диокса-1-

0,3%

Забранен за продукти

 

 

азабицикло-[3.3.0]

 

за хигиена на устната

 

 

октан

 

кухина и такива, кои-

 

 

 

 

то влизат в контакт

 

 

 

 

с лигавици

 

50

3-(р-Хлорфенокси)-

0,3%

 

 

 

пропан-1,2-диол

 

 

 

 

(хлорфенезин)

 

 

 

51

Натриев хидроксиме-

0,5%

 

 

 

тиламиноацетат (нат-

 

 

 

 

риев хидроксиметил-

 

 

 

 

глицинат)

 

 

 

52

Сребърен хлорид върху

0,004%, изчислено

20% AgCl (масови

 

 

титанов двуокис

като AgCl

части в %) върху TiO2

 

 

 

 

Забранен за продукти

 

 

 

 

за деца под 3 год., за

 

 

 

 

продукти за хигиена

 

 

 

 

на устната кухина и в

 

 

 

 

продукти, които се

 

 

 

 

прилагат около очите

 

 

 

 

и върху устните

 

53

Бензетониев хлорид

0,1%

(а) За продукти, които

 

 

(INCI)

 

се изплакват

 

 

 

 

(б) За продукти, които

 

 

 

 

не се изплакват, раз-

 

 

 

 

лични от използвани-

 

 

 

 

те за хигиена на

 

 

 

 

устната кухина

 

54

Бензалкониев хлорид,

0,1%, изразено като бен-

 

"Да се избягва контакт

 

бромид и захаринат (+)

залкониев хлорид

 

с очите"

55

Бензилхемиформал

0,15%

Само за продукти,

 

 

 

 

които се изплакват

 

56

Йодопропинил

а) продукти, които се

Да не се използва в

а) "Да не се използва за

 

бутилкарбамат

отмиват: 0,02 %

продукти за хигиена на

деца под 3-годишна

 

 

 

устната кухина и за

възраст" (3)

 

(IPBC)

б) продукти, които не се

грижа за устните

б) "Да не се използва за

 

 

отмиват: 0,01% , с

 

деца под 3-годишна

 

3-йодо-2-пропинил-

изключение в дезодоранти/

а) Да не се използва в

възраст" (4)

 

бутил карбамат

противопотни продукти:

продукти за деца под

 

 

 

0,0075 %

3-годишна възраст, с

 

 

CAS № 55406-53-6

 

изключение на про-

 

 

 

 

дукти за баня / душ

 

 

 

 

гелове и

 

 

 

 

шампоани

 

 

 

 

б)

 

 

 

 

- Да не се използва в

 

 

 

 

лосиони и кремове

 

 

 

 

за тяло (2)

 

 

 

 

- Да не се използва в

 

 

 

 

продукти за деца под

 

 

 

 

3-годишна възраст

 

57

Метилизотиазолинон

0,01%

 

 

 

(Methylisothiazolinone)

 

 

 

 

(INCI)

 

 

 

58

Ethyl Lauroyl Arginate HCl (наименование по INCI)(+)(5)

0,4 %

Да не се употребява в продукти за устните, продукти за устната

 

 

Етил-N(алфа)-додеканоил-L-аргинат хидрохлорид

 

кухина и спрейове

 

 

CAS № 60372-77-2

 

 

 

 

ЕО № 434-630-6

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Отнася се само за продукти, които могат да се използват за деца под 3-годишна възраст и които остават в продължителен контакт с кожата.

(2) Отнася се за всички продукти, предназначени за нанасяне върху голяма част от тялото.

(3) Само за продукти, различни от продуктите за баня / душ гелове и шампоани, които могат да се използват за деца под 3-годишна възраст.

(4) Само за продукти, които могат да се използват за деца под 3-годишна възраст.

(5) За употреби, различни от тези като консервант, виж приложение № 7, част 1, № 207.

* Веществата, отбелязани със символа (+), може също да бъдат добавяни към козметичните продукти в концентрации, различаващи се от заложените в това приложение за други специфични цели, в зависимост от представянето на продуктите, например като дезодориращи агенти в сапуни или противопърхутни агенти в шампоани.

** Всички крайни продукти, съдържащи формалдехид или вещества от това приложение и които освобождават формалдехид, трябва да имат етикет с предупреждение "съдържа формалдехид", когато концентрацията на формалдехид в крайния продукт надвишава 0,05%.

*** За целите на този списък със "соли" са означени соли на катионите натрий, калий, калций, магнезий, амоняк и етаноламини; соли на хлоридния, бромидния, сулфатния, ацетатния анион и с "естери" са означени: метилов, етилов, пропилов, изопропилов, бутилов, изобутилов, фенилов естер.

 

Приложение № 5 към чл. 4 (Изм. - ДВ, бр. 39 от 2007 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2009 г.)


 

Списък на ултравиолетовите филтри, разрешени за употреба в козметични продукти

 

 

Рефе-

Вещество

Максимално разрешена

Други ограничения

Условия за употреба и

рентен

 

концентрация в крайния

и изисквания

предупреждения, които

 

козметичен продукт

 

трябва да се поставят

 

 

 

 

на етикета

1

2

3

4

5

 

1

(Зал. - ДВ, бр. 35 от 2009 г.,

 

 

 

 

в сила от 08.10.2009 г.)

 

 

 

2

N,N,N-Триметил-4-(2-

6%

 

 

 

оксоборн-3-илиден-

 

 

 

 

метил) анилинов

 

 

 

 

метилсулфат

 

 

 

3

Хомосалат (INN)

10%

 

 

4

Оксибензон (INN)

10%

 

"Съдържа окси-

 

 

 

 

бензон"(1)

6

2-Фенилбензимидазол-

8% (изразено като

 

 

 

5-сулфонова киселина

киселина)

 

 

 

и нейната калиева,

 

 

 

 

натриева и триетано-

 

 

 

 

ламинова сол

 

 

 

7

3,3'-(1,4-Фенилендиме-

10% (изразено като

 

 

 

тилен)бис(7,7-диметил-

киселина)

 

 

 

2-оксо-бицикло-[2.2.1]

 

 

 

 

хепт-1-илметансулфо-

 

 

 

 

нова киселина) и

 

 

 

 

солите й

 

 

 

8

1-(4-Терт-бутилфе-

5%

 

 

 

нил)-3-(4-метокси-

 

 

 

 

фенил)пропан-1,3-дион

 

 

 

9

a-(2-Оксоборн-3-или-

6% (изразено като

 

 

 

ден)толуен-4-сулфонова

киселина)

 

 

 

киселина и солите й

 

 

 

10

2-Циано-3,3-дифенила-

10% (изразено като

 

 

 

крилова киселина, 2-

киселина)

 

 

 

етилхексил естер

 

 

 

 

(Октокрилен)

 

 

 

11

Полимер на N-{(2 и 4)-

6%

 

 

 

[(2-оксоборн-3-илиден)

 

 

 

 

метил] бензил}

 

 

 

 

акриламид

 

 

 

12

Октилметоксицинамат

10%

 

 

13

Етоксилиран етил-4-

10%

 

 

 

аминобензоат (PEG-25

 

 

 

 

PABA)

 

 

 

14

Изопентил-4-метокси-

10%

 

 

 

цинамат (изоамил Р-

 

 

 

 

метоксицинамат)

 

 

 

15

2,4,6-Трианилино-(р-

5%

 

 

 

карбо-2'-етилхексил-1'-

 

 

 

 

окси)-1,3,5-триазин

 

 

 

 

(октилтриазон)

 

 

 

16

Фенол,2-(2Н-бензотри-

15%

 

 

 

азол-2-ил)-4-метил-6-

 

 

 

 

(2-метил-3-(1, 3, 3, 3-

 

 

 

 

тетраметил-1-(триме-

 

 

 

 

тилсилил) окси)-диси-

 

 

 

 

локсанил) пропил)

 

 

 

 

(дрометризол

 

 

 

 

трисилоксан)

 

 

 

17

Бензоена киселина, 4, 4-

10%

 

 

 

((6-((( 1,1- диметиле-

 

 

 

 

тил) амино)карбонил)

 

 

 

 

фенил)амино)-1, 3, 5-

 

 

 

 

триазин-2, 4-диил) ди-

 

 

 

 

имино)бис-, бис (2-

 

 

 

 

етилхексил) естер)

 

 

 

18

3-(4'-Метилбензили-

4%

 

 

 

ден)-d-1-камфор (4- ме-

 

 

 

 

тилбензилиден камфор)

 

 

 

19

3-Бензилиден камфор

2%

 

 

 

(3- бензилиден камфор)

 

 

 

20

2-Етилхексилсалицилат

5%

 

 

 

(октил-салицилат)

 

 

 

21

2-Етилхексил-4-диме-

8%

 

 

 

тиламинобензоат

 

 

 

 

(октилдиметил РАВА)

 

 

 

22

2-Хидрокси-4-мето-

5% (изразено като

 

 

 

ксибензофенон-5-сул-

киселина)

 

 

 

фонова киселина (Бен-

 

 

 

 

зофенон-5) и натриева-

 

 

 

 

та й сол

 

 

 

23

2,2'-Метилен-бис-6-

10%

 

 

 

(2Н-бензотриазол-2-

 

 

 

 

ил)-4-(тетраметил-

 

 

 

 

бутил)-1,1,3,3-фенол

 

 

 

24

Мононатриева сол на

10% (изразено като

 

 

 

2-2'-бис-(1,4-фенилен)

киселина)

 

 

 

1Н-бензимидазол-4,6

 

 

 

 

дисулфонова киселина

 

 

 

25

(1,3,5)-Триазин-2,4-

10%

 

 

 

бис([4-(2-етил-хекси-

 

 

 

 

локси)-2-хидрокси]-фе-

 

 

 

 

нил)-6-(4-метокси-

 

 

 

 

фенил)

 

 

 

26

Диметикодиетил-

10%

 

 

 

бензалмалонат

 

 

 

 

(CAS № 207574-74-1)

 

 

 

27

Титанов диоксид

25%

 

 

28

(изм. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., в сила от 08.07.2009 г.)

 

 

 

 

Бензоена киселина,

10%

 

 

 

2-[-4-(диетиламино)-2-

 

 

 

 

хидроксибензоил]-,

 

 

 

 

хексилестер

 

 

 

 

(наименование по INCI:

 

 

 

 

Диетиламино Хидро-

 

 

 

 

ксибензоил Хексил Бен-

 

 

 

 

зоат (Diethylamino

 

 

 

 

Hydroxybenzoyl Hexyl

 

 

 

 

Benzoate);

 

 

 

 

CAS № 302776-68-7)

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Не се изисква, ако концентрацията е 0,5% или по-малка и когато се използва само за целите на предпазване на продукта.

 

Приложение № 6 към чл. 5, ал. 1, т. 1 (Изм. - ДВ, бр. 44 от 2006 г., доп. - ДВ, бр. 75 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 39 от 2007 г., доп. - ДВ, бр. 106 от 2007 г., в сила от 18.06.2008 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2008 г., в сила от 04.04.2009 г., изм. - ДВ, бр. 35 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г., доп. - ДВ, бр. 53 от 2011 г., в сила от 03.01.2012 г., доп. - ДВ, бр. 88 от 2012 г., в сила от 01.09.2013 г.)

Списък на веществата, които козметичните продукти не трябва да съдържат

1. N-5-хлорбензоксазол-2-ил ацетамид