НАРЕДБА № 21 ОТ 18 ЮЛИ 2005 Г. ЗА РЕДА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, СЪОБЩАВАНЕ И ОТЧЕТ НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ

В сила от 01.01.2006 г. Издадена от Министерството на здравеопазването Обн. ДВ. бр.62 от 29 Юли 2005г., изм. ДВ. бр.52 от 8 Юли 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.56 от 8 Юли 2014г.

 

Раздел I.
Общи положения

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят редът за регистрация, задължително съобщаване и отчет на болните от заразни болести, контактните с тях лица и заразоносителите, както и списъкът на заразните болести, подлежащи на задължителна регистрация, съобщаване и отчет.

(2) С наредбата се определят и редът и начинът за надзор, ранно оповестяване и предприемане на мерки при случаи на биотероризъм или поява на нови, непознати заразни болести.

Чл. 2. (1) (Предишен текст на чл. 2 - ДВ, бр. 56 от 2014 г., в сила от 08.07.2014 г.) На задължителна регистрация, съобщаване и отчет подлежат заразните болести, посочени вприложение № 1.

(2) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2014 г., в сила от 08.07.2014 г.) На задължителна регистрация, съобщаване и отчет подлежат случаите, представляващи специфични здравни проблеми, посочени в приложение № 1а.

Чл. 3. (1) При регистрацията, съобщаването и отчета на заразните болести случаите се класифицират в следните категории:

1. възможен случай на заразна болест;

2. вероятен случай на заразна болест;

3. потвърден случай на заразна болест.

(2) Критериите за класифициране на случаите на заразни болести по категории са посочени вприложение № 2.

(3) Дефинициите на случаи на заразни болести, които подлежат на задължителна регистрация, съобщаване и отчет, са посочени в приложение № 3.

(4) (Нова - ДВ, бр. 56 от 2014 г., в сила от 08.07.2014 г.) Дефинициите на случаи, представляващи специфични здравни проблеми, които подлежат на задължителна регистрация, съобщаване и отчет, са посочени в приложение № 3а.

 

Раздел II.
Регистрация и съобщаване на заразните болести

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г., в сила от 08.07.2011 г.) Регистрация на заразните болести по приложение № 1 се извършва от лечебните заведения, от здравните кабинети в училищата, детските заведения, специализираните институции за предоставяне на социални услуги и от регионалните здравни инспекции (РЗИ).

Чл. 4а. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2011 г., в сила от 08.07.2011 г.) (1) Министерството на здравеопазването (МЗ) създава и поддържа:

1. специализирана електронна информационна система за регистриране на пациенти със Синдром на придобита имунна недостатъчност (СПИН);

2. специализирана електронна информационна система за регистриране на пациенти с туберкулоза, суспектни и контактни.

(2) Регионалните здравни инспекции поддържат:

1. информационна система за събиране и анализиране на данни за заболяемостта от морбили, рубеола и епидемичен паротит;

2. информационна система за събиране и анализиране на данни за заболяемостта от грип и остри респираторни заболявания;

3. (нова - ДВ, бр. 56 от 2014 г., в сила от 08.07.2014 г.) информационна система за надзор на остра вяла парализа.

Чл. 5. (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 52 от 2011 г., в сила от 08.07.2011 г.) Общопрактикуващите лекари, медицинските специалисти от лечебните заведения, здравните кабинети в училищата, детските заведения, специализираните институции за предоставяне на социални услуги и РЗИ регистрират диагностицираните и съобщени заразни болести в Книга за регистриране на заразните болести по образец съгласно приложение № 4.

(2) Регистрацията по ал. 1 се извършва при спазване на правилата, посочени в приложение № 5.

(3) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2011 г., в сила от 08.07.2011 г.) Медицинските специалисти от здравните и лечебните заведения, отговарящи за регистриране на случаите със СПИН и ХИВ инфекция и на случаите с туберкулоза, въвеждат данни за лицата с тези заразни болести и в специализираните електронни информационни системи по чл. 4а, ал. 1.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 52 от 2011 г., в сила от 08.07.2011 г.) Лицата по ал. 1 издирват и определят контактните на болни от заразни болести и ги регистрират в Книга за регистриране на контактните на заразно болни лица.

(5) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2011 г., в сила от 08.07.2011 г.) Медицинските специалисти от здравните и лечебните заведения, отговарящи за регистриране на лицата с туберкулоза, издирват и определят контактните им лица, като ги регистрират и в специализираната електронна информационна система по чл. 4а, ал. 1, т. 2.

Чл. 6. (1) Регистрираните заразни болести по чл. 4 се съобщават от медицинските специалисти, които са ги открили, в срок от 24 часа:

1. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г., в сила от 08.07.2011 г.) на РЗИ, на чиято територията е открит случаят;

2. на общопрактикуващия лекар на заболялото лице - когато заболяването е открито от друг медицински специалист;

3. на здравния кабинет в учебно и детско заведение - когато заболялото лице посещава училище или детско заведение;

4. (нова - ДВ, бр. 52 от 2011 г., в сила от 08.07.2011 г.) на лечебните заведения по чл. 5, ал. 3, ако заболяването е открито извън тези лечебни заведения.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г., в сила от 08.07.2011 г.) Регионалната здравна инспекция, получила Бързо известие за лице с местоживеене извън обслужваната от нея територия, уведомява в срок 24 часа РЗИ по местоживеене на лицето.

Чл. 7. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г., в сила от 08.07.2011 г.) (1) Регистрация в лабораторния журнал и съобщаване в РЗИ на положителните резултати за заразни болести по приложение № 1 извършват всички медико-диагностични лаборатории - самостоятелни или в структурата на друго лечебно заведение.

(2) Националната референтна лаборатория за ХИВ към Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) регистрира установените случаи на заразеност с ХИВ в специализираната информационна система за регистриране на пациенти с ХИВ/СПИН, като въвежда данните от попълнената форма за съобщаване на случаи с ХИВ/СПИН съгласноприложение № 9 към Наредба № 47 от 2009 г. за условията и реда за изследване, съобщаване и отчет на заразеност с вируса на Синдрома на придобитата имунна недостатъчност (ДВ, бр. 103 от 2009 г.).

(3) Всички медико-диагностични лаборатории в структурата на лечебните заведения по чл. 5, ал. 3 регистрират резултатите от микробиологичните изследвания за туберкулоза и в информационната система за туберкулоза.

(4) Националната референтна лаборатория по туберкулоза към НЦЗПБ регистрира потвърдените случаи с мултирезистентна (MDR-TB) и свръхрезистентна (XDR-TB) туберкулоза в лабораторния журнал и в специализираната информационна система за туберкулоза.

Чл. 8. (1) (Предишен текст на чл. 8 - ДВ, бр. 52 от 2011 г., в сила от 08.07.2011 г.) Съобщаването на заразните болести по чл. 6 и положителните лабораторни резултати по чл. 7 се извършва с Бързо известие по образец съгласно приложение № 6 и по телефон, факс или електронна поща. В Бързото известие винаги се посочва категорията на случая по чл. 3, ал. 1.

(2) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2011 г., в сила от 08.07.2011 г.) Националната референтна лаборатория по туберкулоза към НЦЗПБ съобщава потвърдените случаи с мултирезистентна (MDR-TB) и свръхрезистентна (XDR-TB) туберкулоза на лечебните заведения по чл. 5, ал. 3 с протокол по образец съгласно приложение № 6а.

Чл. 9. В случаите, когато първоначалната диагноза, съобщена с Бързо известие, е променена, лечебното заведение, в което е поставена окончателната диагноза, изпраща ново бързо известие:

1. до общопрактикуващия лекар на лицето;

2. до лечебното заведение, поставило първоначалната диагноза;

3. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г., в сила от 08.07.2011 г.) до РЗИ;

4. (нова - ДВ, бр. 52 от 2011 г., в сила от 08.07.2011 г.) в случаите с туберкулоза лечебното заведение, в което е поставена окончателната диагноза, изпраща ново бързо известие и до лечебното заведение по чл. 5, ал. 3 на територията на съответната област, ако заболяването е открито извън него.

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г., в сила от 08.07.2011 г.) В срок от 24 часа след хоспитализация и изписване на болен от заразно заболяване, подлежащо на задължителна регистрация, лечебното заведение за болнична помощ изпраща писмено съобщение по образец - приложение № 7, за хоспитализиран/изписан болен до съответната РЗИ.

Чл. 11. (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г., в сила от 08.07.2011 г.) За всеки починал от заразно заболяване независимо дали преди това е бил съобщен и регистриран като заразно болен, лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ в срок 24 часа уведомяват с Бързо известие РЗИ на територията, на която е починал болният.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г., в сила от 08.07.2011 г.) В случаите, когато починалото лице е с постоянен адрес на територията на друга област, РЗИ, получила съобщението, уведомява съответната РЗИ по постоянния адрес на лицето.

Чл. 12. (1) В случаите на доказано заразоносителство заразоносителите се съобщават с Бързо известие само при откриването им.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г., в сила от 08.07.2011 г.) Заболяванията с хронично протичане с изключение на туберкулоза се съобщават еднократно - при откриването им.

(3) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2011 г., в сила от 08.07.2011 г.) Случаите с рецидиви, повторно лечение и хроничните случаи с туберкулоза се съобщават веднъж годишно при всяко възникване, независимо от броя им.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 52 от 2011 г., в сила от 08.07.2011 г.) Следоперативните рецидиви при ехинококоза се съобщават при всяко възникване, независимо от броя им.

Чл. 13. (1) Съобщаването на случаите на грип и остри респираторни заболявания се извършва чрез система за сентинелно наблюдение, включваща лечебни заведения за извънболнична помощ в областните центрове.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г., в сила от 08.07.2011 г.) Лечебните заведения по ал. 1 се определят със заповед на директора на съответната РЗИ.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г., в сила от 08.07.2011 г.) Броят на наблюдаваните по сентинелната система лица е 10 % от населението на града - областен център.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г., в сила от 08.07.2011 г.) Лечебните заведения за извънболнична помощ по ал. 2 съобщават в РЗИ по телефона и в писмен вид броя на заболелите от грип и остри респираторни заболявания, както следва:

1. за периода от 1 ноември до 31 март данните се изпращат ежедневно - за предходния ден;

2. за периода от 1 април до 31 октомври данните се изпращат ежеседмично - за предходната седмица;

3. (нова - ДВ, бр. 52 от 2011 г., в сила от 08.07.2011 г.) за почивните и празничните дни данните се изпращат на следващия работен ден - разделно за всеки от предходните дни.

Чл. 14. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г., в сила от 08.07.2011 г.) Съобщаването на случаите на СПИН/HIV се извършва по реда на Наредба № 47 от 2009 г. за условията и реда за изследване, съобщаване и отчет на заразеност с вируса на Синдрома на придобитата имунна недостатъчност.

Чл. 15. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г., в сила от 08.07.2011 г.) Съобщаването на случаите на сифилис и гонококция се извършва, както следва:

1. от центровете за кожно-венерически заболявания и кожно-венерологичните отделения - на РЗИ и Националния център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА);

2. от лабораториите, извършващи серологична диагностика на сифилиса и гонококцията - на центровете за кожно-венерически заболявания и РЗИ;

3. от центровете по трансфузионна хематология и Националния център по трансфузионна хематология - на съответните центрове за кожно-венерически заболявания, РЗИ и НЦОЗА;

4. от всеки медицински специалист, открил и диагностицирал сифилис или гонококция - на съответните центрове за кожно-венерически заболявания и РЗИ.

Чл. 16. В Бързото известие за случаите по чл. 14 и 15 от личните данни се вписват само инициалите на лицето, възрастта, населеното място и областта.

Чл. 17. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г., в сила от 08.07.2011 г.) Всеки случай на епидемичен взрив се съобщава незабавно в съответната РЗИ от медицинския специалист, който го е установил.

Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г., в сила от 08.07.2011 г.) Всеки случай на взрив от инфекции, свързани с медицинското обслужване се съобщава по реда на наредбата по чл. 60, ал. 4 от Закона за здравето.

 

Раздел III.
Отчет на заразните болести

Чл. 19. (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г., в сила от 08.07.2011 г.) Регионалната здравна инспекция ежедневно предава обобщена информация в НЦОЗА за съобщените и регистрирани случаи на заразни заболявания по диагнози за територията на цялата област.

(2) Информацията за заразните болести (без грип и остри респираторни заболявания) се дава по категории по чл. 3, ал. 1 общо за областта и по населени места.

(3) Дневната информация включва данните от предходния ден. Данните за почивните и празничните дни се предават на следващия работен ден, разделно за всеки от предходните дни.

(4) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2011 г., в сила от 08.07.2011 г.) За всеки регистриран случай от морбили, рубеола и епидемичен паротит (възможен, вероятен или потвърден) освен обобщените данни, които РЗИ ежедневно предава в НЦОЗА, поотделно за всеки случай се въвеждат индивидуални данни в информационна система за събиране и анализиране на данни за заболяемостта от морбили, рубеола и епидемичен паротит в страната. Въвеждането на индивидуалните данни се извършва от съответната РЗИ, на чиято територия е регистриран случаят по реда на ал. 3.

(5) (Нова - ДВ, бр. 52 от 2011 г., в сила от 08.07.2011 г.) За регистрираните случаи на Легионерска болест освен обобщените данни, ежедневно предавани в НЦОЗА, РЗИ изпраща по електронна поща в МЗ и в НЦЗПБ попълнена "Карта за епидемиологично проучване на случай на Легионерска болест" съгласно приложение № 8. Картите за епидемиологично проучване на регистрираните случаи през текущия месец се изпращат от РЗИ до 5-о число на следващия месец.

Чл. 20. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г., в сила от 08.07.2011 г.) Данните за броя на заболелите от грип и остри респираторни заболявания се въвеждат от РЗИ в интернет базираната информационна система за събиране и анализиране на данни за заболяемостта от грип и остри респираторни заболявания в сроковете, посочени в чл. 13, ал. 4.

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г., в сила от 08.07.2011 г.) (1) Информацията за епидемичните взривове и взривовете от инфекции, свързани с медицинското обслужване, се съобщава от РЗИ в МЗ и НЦЗПБ незабавно по телефон, факс или електронна поща и в писмен вид в срок от 48 часа.

(2) Окончателен доклад за проучените епидемични взривове и взривове от инфекции, свързани с медицинското обслужване, се изпраща от РЗИ в МЗ и НЦЗПБ по електронна поща и в писмен вид в срок до 5 работни дни след приключване на проучването.

Чл. 22. (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г., в сила от 08.07.2011 г.) Националният център за здравна информация обработва получените от РЗИ данни и изготвя ежедневна и седмична сигнална информация по категории диагнози.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г., в сила от 08.07.2011 г.) Информацията по ал. 1 се изпраща по електронна поща във формат на електронна таблица (Ехсеl) в МЗ, НЦЗПБ и РЗИ и се използва за нуждите на оперативния епидемиологичен надзор и за осъществяване на обратна връзка със системата на общественото здравеопазване.

Чл. 22а. (Нов - ДВ, бр. 52 от 2011 г., в сила от 08.07.2011 г.) (1) Министерството на здравеопазването отговаря за поддържането на националните регистри с индивидуални данни, получени в информационните системи за регистрираните случаи с ХИВ/СПИН и за регистриране на пациенти с туберкулоза, суспектни и контактни.

(2) В МЗ се обработва постъпилата информация и се изготвят доклади, оценки и прогнози, свързани с надзора на СПИН, туберкулоза и сексуално предавани инфекции.

Чл. 23. Информацията с уточнените диагнози се актуализира месечно и годишно.

Чл. 24. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г., в сила от 08.07.2011 г.) Месечна актуализация на информацията за съобщените случаи на заразни заболявания се извършва, както следва:

1. регионалните здравни инспекции обобщават данните за територията на областта по диагнози, категории на случаите, хоспитализирани, починали, възрастови групи и пол (формуляри "З"-85 и "З"-85А) и я предават до 5-о число на следващия месец в НЦОЗА;

2. Националният център по здравна информация обработва данните, получени от РЗИ, и изпраща до 10-о число на всеки месец актуализираната от формуляри "З"-85 и "З"-85А (мъже, жени и общо) месечна информация по електронна поща във формат на електронни таблици (Еxcel) на МЗ, НЦЗПБ и РЗИ;

3. Националната референтна лаборатория по ХИВ и специализираните отделения по ХИВ/СПИН изпращат ежемесечно (до 5-о число на месеца, следващ отчетния период) на МЗ криптирана актуализирана извадка с данните от специализираната информационна система за ХИВ/СПИН;

4. лечебните заведения по чл. 5, ал. 3 изпращат на МЗ справка за всяко тримесечие (до 15-о число на месеца, следващ тримесечието) на базата на индивидуалните данни под код и определени показатели, извлечена от информационната система за регистрираните пациенти с туберкулоза, суспектни и контактни.

Чл. 25. Годишна актуализация се извършва след приключване на календарната година, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г., в сила от 08.07.2011 г.) регионалните здравни инспекции уточняват данните по месеци и за годината за територията на областта и до 10 януари на следващата година изпращат коригиран годишен отчет в Националния център за здравна информация;

2. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г., в сила от 08.07.2011 г.) Националният център по здравна информация обработва коригираните данни и до 10 февруари на следващата година изпраща уточнената от формуляри "З"-85, "З"-85А (мъже, жени и общо) и "З"-85Г годишна информация по електронна поща във формат на електронни таблици (Еxcel) и на хартиен носител на МЗ, НЦЗПБ и РЗИ;

3. (нова - ДВ, бр. 52 от 2011 г., в сила от 08.07.2011 г.) лечебните заведения по чл. 5, ал. 3валидират данните по тримесечия и годишните данни за съответната област и до 15 март на следващата година изпращат годишен отчет в МЗ и НЦОЗА на базата на регистрираните случаи в информационната система за туберкулоза в областта.

Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г., в сила от 08.07.2011 г.) Регионалната здравна инспекция изготвя годишен отчет и анализ на заразните болести.

(2) Анализът по ал. 1 се изпраща в МЗ и НЦЗПБ до края на февруари следващата година.

Чл. 27. Годишният епидемиологичен анализ на заболяемостта от заразни болести за цялата страна се изготвя от НЦЗПБ и се изпраща в МЗ до края на април следващата година.

Чл. 28. Въз основа на годишния епидемиологичен анализ за страната МЗ предприема мерки за повишаване на ефективността на системата за надзор на заразните болести.

 

Раздел IV.
Ред и начин за надзор, ранно оповестяване и предприемане на мерки при случаи на биотероризъм или поява на нови, непознати заразни болести

Чл. 29. При възникване на нови заразни болести с потенциален риск от епидемично разпространение, както и при случаи на биотероризъм, министърът на здравеопазването със заповед може да разпореди:

1. задължителна регистрация, съобщаване и отчет на заболявания извън посочените вприложение № 1;

2. конкретни мерки, ред и начин на надзор в съответствие с епидемичната ситуация.

Чл. 30. (1) Министърът на здравеопазването определя със заповед състава на оперативна група на национално ниво за бързо реагиране и организиране на отговор в случай на възникване на епидемична ситуация, свързана с използване на биологични агенти за причиняване на вреда или при възникване на нови заразни болести с потенциален риск от епидемично разпространение.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г., в сила от 08.07.2011 г.) Директорите на РЗИ определят със заповед състава на съответни оперативни групи на областно ниво.

Чл. 31. (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г., в сила от 08.07.2011 г.) При съмнение за преднамерено използване на биологичен агент за причиняване на вреда РЗИ на областно ниво и Министерството на здравеопазването на национално ниво организират съвместно с Главна дирекция "Гражданска защита", Министерството на вътрешните работи и други компетентни държавни органи противоепидемични мерки, включващи:

1. сформиране и изпращане на експертна група на мястото на инцидента, включваща епидемиолог, микробиолог (вирусолог), инфекционист, биолог (паразитолог) и други в зависимост от конкретната ситуация;

2. (изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г., в сила от 08.07.2011 г.) вземане на проби и изследването им в лабораториите на РЗИ и НЦЗПБ;

3. разпореждане на противоепидемични и профилактични мерки за ограничаване разпространението на заболяването, за защита на населението и екипите, работещи в огнището;

4. своевременно предоставяне на информация на населението и даване на указания за поведение, профилактика и предпазване.

Чл. 32. В случаите на възникване и разпространение на заразни болести, които създават риск за международно разпространение, МЗ информира Световната здравна организация, съседните страни и специализираните структури на Европейския съюз в съответствие с действащите Международни здравни правила.

 

Преходни и Заключителни разпоредби

§ 1. По смисъла на тази наредба "епидемичен взрив" е възникването на два и повече случая на едно и също заразно заболяване, епидемично свързани по време и място.

§ 2. Контролът по изпълнението на наредбата се осъществява от главния държавен здравен инспектор.

§ 3. Наредбата влиза в сила от 1 януари 2006 г. и отменя Наредба № 2 от 6 февруари 2004 г. за определяне на списък на заразните и паразитните болести, които подлежат на задължително съобщаване, регистрация и отчет (ДВ, бр. 14 от 2004 г.).

§ 4. Наредбата се издава на основание чл. 60, ал. 2 и 3 във връзка с чл. 82, ал. 2, т. 2 и ал. 5 от Закона за здравето.

 

Преходни и Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 21 ОТ 2005 Г. ЗА РЕДА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, СЪОБЩАВАНЕ И ОТЧЕТ НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ (ОБН. - ДВ, БР. 52 ОТ 2011 Г., В СИЛА ОТ 08.07.2011 Г.)

§ 27. Навсякъде в текста думите "регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве", "регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве" и "РИОКОЗ" се заменят съответно с "регионалните здравни инспекции", "регионалната здравна инспекция" и "РЗИ".

§ 28. (1) В срок до 31 декември 2011 г. Министерството на здравеопазването, лечебните и здравните заведения, които извършват регистрацията на случаите със СПИН/ХИВ и туберкулоза, предприемат необходимите действия за въвеждането в експлоатация на специализираните електронни информационни системи по чл. 4а, ал. 1.

(2) Указания по експлоатацията на специализираните електронни информационни системи по чл. 4а дава министърът на здравеопазването.

§ 29. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

 

Допълнителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 21 ОТ 2005 Г. ЗА РЕДА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, СЪОБЩАВАНЕ И ОТЧЕТ НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ (ОБН. - ДВ, БР. 56 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 08.07.2014 Г.)

§ 8. С тази наредба се въвеждат изискванията на Решение за изпълнение на Комисията 2012/506/ЕС от 8 август 2012 г. за изменение на Решение 2002/253/ЕО за установяване на определения на случаите за докладване на заразни болести на мрежата на Общността съгласно Решение № 2119/98/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (OB, L 262, 27.09.2012 г.).

 

Заключителни разпоредби
КЪМ НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 21 ОТ 2005 Г. ЗА РЕДА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, СЪОБЩАВАНЕ И ОТЧЕТ НА ЗАРАЗНИТЕ БОЛЕСТИ (ОБН. - ДВ, БР. 56 ОТ 2014 Г., В СИЛА ОТ 08.07.2014 Г.)

§ 9. Наредбата влиза в сила в деня на обнародването й в "Държавен вестник".

 

Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г., в сила от 08.07.2011 г., предишно Приложение № 1 към чл. 2, изм. и доп. - ДВ, бр. 56 от 2014 г., в сила от 08.07.2014 г.)

Списък на заразните и паразитните болести, които подлежат на задължителна регистрация, съобщаване и отчет

1. Антракс

2. Аскаридоза

3. Бактериални менингити и менингоенцефалити (БММЕ)

3.1. Хемофилус инфлуенце (Haemophilus influenzae) БММЕ

3.2. Пневмококов (S. pneumoniae) БММЕ

3.3. Стрептококов (Streptococcus group B) БММЕ

3.4. Други БММЕ

4. Ботулизъм

5. Бруцелоза

6. Бяс

7. Вариант на болестта на Кройцфелд - Якоб

8. Вариола

9. Варицела

10. Вирусни менингити и менингоенцефалити

11. Вирусни хеморагични трески

11.1. Кримска-Конго хеморагична треска

11.2. Хеморагична треска с бъбречен синдром

12. Вирусни хепатити

12.1. Хепатит А

12.2. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2014 г., в сила от 08.07.2014 г.) Хепатит В

12.3. Хепатит С

12.4. Хепатит D, остър

12.5. Хепатит неопределен, остър

13. Гастроентерит, ентероколит

14. Гонорея

15. Грип и остри респираторни заболявания

15.1. Грип

15.2. (нова - ДВ, бр. 56 от 2014 г., в сила от 08.07.2014 г.) Грип A(H1N1)

15.3. (предишна т. 15.2 - ДВ, бр. 56 от 2014 г., в сила от 08.07.2014 г.) Остри респираторни заболявания

16. Дизентерия (шигелоза)

17. Дифтерия

18. Епидемичен паротит

19. Ехинококоза

20. Жиардиаза (ламблиоза)

21. Жълта треска

22. Западнонилска треска

23. Инвазивна инфекция, пневмококова

24. Инвазивна инфекция, Хемофилус инфлуенце

25. Йерсиниоза

26. Кампилобактериоза

27. Коклюш

28. Колиентерити (ешерихиози)

28.1. Инфекция, предизвикана от Escherichia Coli, продуциращи Shiga/Vero токсини (STEC/VTEC)

29. Коремен тиф/паратиф

30. Криптоспоридиоза

31. Ку-треска

31а. (нова - ДВ, бр. 56 от 2014 г., в сила от 08.07.2014 г.) Кърлежов енцефалит

32. Лаймска борелиоза

33. Лайшманиоза, висцерална

34. Легионерска болест

35. Лептоспироза

36. Листериоза

37. Малария

38. Марсилска треска

39. Менингококова болест, инвазивна (менингококов менингит и сепсис)

40. Морбили

41. Орнитоза

42. Петнист тиф

43. Полиомиелит

43.1. Остри вяли парализи (при деца до 15 години)

44. Птичи грип A/H5 или A/H5N1 при хора

45. Ротавирусен гастроентерит

46. Рубеола

46.1. Вродена рубеола (включително вроден рубеолен синдром)

47. Салмонелоза

48. Синдром на придобитата имунна недостатъчност (СПИН) и инфекция с човешки имунодефицитен вирус (ХИВ)

49. Сифилис

49.1. Сифилис, вроден и на кърмачето

50. Скарлатина

51. Тежък остър респираторен синдром (ТОРС)

52. Тениаринхоза

53. Тетанус

54. Токсоплазмоза, вродена

55. Трихинелоза

56. Трихоцефалоза

57. Туберкулоза

58. Туларемия

59. Хименолепидоза

60. Хламидийна инфекция

61. Холера

62. Чума.

 

Приложение № 1а към чл. 2, ал. 2 (Ново - ДВ, бр. 56 от 2014 г., в сила от 08.07.2014 г.)

Списък на случаи, представляващи специфични здравни проблеми, които подлежат на задължителна регистрация, съобщаване и отчет

1. Инфекции, свързани с медицинско обслужване

1.1. BJ: Инфекция на костите и ставите

1.1.1. BJ-BONE: Остеомиелит

1.1.2. BJ-JNT: Инфекция на става или синовиална бурса

1.1.3. BJ-DISC: Инфекция в областта на интервертебралните дискове

1.2. BSI: Инфекция на кръвта

1.2.1. BSI: Лабораторно потвърдена инфекция на кръвта

1.3. CNS: Инфекция на централната нервна система

1.3.1. CNS-IC: Вътречерепна инфекция (мозъчен абсцес, субдурална или епидурална инфекция и енцефалит)

1.3.2. CNS-MEN: Менингит или вентрикулит

1.3.3. CNS-MEN: Спинален абсцес без менингит

1.4. CRI: Инфекция, свързана с катетър

1.4.1. CRI1-CVC: Локална инфекция, свързана с централен венозен катетър (при липса на положителен резултат в хемокултура)

1.4.2. CRI1-PVC: Локална инфекция, свързана с периферен венозен катетър (при липса на положителен резултат в хемокултура)

1.4.3. CRI2-CVC: Обща инфекция, свързана с централен венозен катетър (при липса на положителен резултат в хемокултура)

1.4.4. CRI2-PVC: Обща инфекция, свързана с периферен венозен катетър (при липса на положителен резултат в хемокултура)

1.4.5. CRI3-CVC: Микробиологично потвърдена инфекция на кръвта, свързана с централен венозен катетър

1.4.6. CRI3-PVC: Микробиологично потвърдена инфекция на кръвта, свързана с периферен венозен катетър

1.5. CVS: Инфекция на сърдечносъдовата система

1.5.1. CVS-VASC: Инфекция на артериите или вените

1.5.2. CVS-ENDO: Ендокардит

1.5.3. CVS-CARD: Миокардит или перикардит

1.5.4. CVS-MED: Медиастинит

1.6. EENT: Инфекции на окото, УНГ или устната кухина

1.6.1. EENT-CONJ: Конюнктивит

1.6.2. EENT-EYE: Инфекции на окото, различни от конюнктивит

1.6.3. EENT-EAR: Отит и мастоидит

1.6.4. EENT-ORAL: Инфекция на устната кухина (уста, език или венци)

1.6.5. EENT-SINU: Синуит

1.6.6. EENT-UR: Инфекция на горните дихателни пътища, фарингит, ларингит, епиглотит

1.7. GI: Инфекция на гастроинтестиналния тракт

1.7.1. GI-CDI: Инфекция с Clostridium difficile

1.7.2. GI-GE: Гастроентерит (с изкл. на инфекция с Clostridium difficile)

1.7.3. GI-GIT: Инфекция на гастроинтестиналния тракт (хранопровод, стомах, тънки черва, дебело и право черво; с изключение на гастроентерит и апендицит)

1.7.4. GI-HEP: Хепатит

1.7.5. GI-IAB: Интраабдоминална инфекция, непосочена другаде, включително на жлъчния мехур, жлъчните пътища, черния дроб (с изключение на вирусен хепатит), далака, панкреаса, перитонеума или субдиафрагмалното пространство, или друга интраабдоминална тъкан или област, непосочена другаде

1.8. LRI: Инфекции на долните дихателни пътища, различни от пневмония

1.8.1. LRI-BRON: Бронхит, трахеобронхит, бронхиолит, трахеит, без признаци на пневмония

1.8.2. LRI-LUNG: Други инфекции на долните дихателни пътища

1.9. NEO: Случаи, специфични за инфекции при новородени

1.9.1. NEO-CSEP: Клиничен сепсис

1.9.2. NEO-LCBI: Лабораторно потвърдена инфекция на кръвта

1.9.3. NEO-CNSB: Лабораторно потвърдена инфекция на кръвта с коагулазо-негативни стафилококи (CNS)

1.9.4. NEO-PNEU: Пневмония

1.9.5. NEO-NEC: Некротизиращ ентероколит

1.10. PN: Пневмония

1.10.1. Пневмония, свързана с интубация (IAP)

1.11. REPR: Инфекции на половите органи

1.11.1. REPR-EMET: Ендометрит

1.11.2. REPR-EPIS: Инфекция на мястото на епизиотомия

1.11.3. REPR-VCUF: Инфекция на вагинален маншет

1.11.4. REPR-OREP: Други инфекции на мъжките и женските полови органи (инфекции, засягащи епидидимис, тестиси, простата, влагалище, яйчници, матка и други дълбоко разположени тазови тъкани, с изключение на ендометрит или инфекции на вагиналния маншет)

1.12. SSI: Инфекции на хирургичното място

1.12.1. SSI-S: Повърхностна инфекция на хирургичното място

1.12.2. SSI-D: Дълбока инфекция на хирургичното място

1.12.3. SSI-O: Инфекция на органи или телесни кухини на хирургичното място

1.13. SST: Инфекция на кожата и меките тъкани

1.13.1. SST-SKIN: Кожна инфекция

1.13.2. SST-ST: Инфекции на меките тъкани (некротизиращ фасциит, инфекциозна гангрена, некротизиращ целулит, инфекциозен миозит, лимфаденит или лимфангит)

1.13.3. SST-DECU: Инфекция на декубитална рана, включително повърхностна и дълбока инфекция

1.13.4. SST-BURN: Инфекция на рана от изгаряне

1.13.5. SST-BRST: Абсцес на гърдите или мастит

1.14. SYS: Системни инфекции

1.14.1. SYS-DI: Дисеминирана инфекция

1.14.2. SYS-CSEP: Клинично установен сепсис при възрастни и деца

1.15. UTI: Инфекции на пикочните пътища

1.15.1. UTI-A: Потвърдени микробиологично симптоматични инфекции на пикочните пътища

1.15.2. UTI-B: Непотвърдени микробиологично симптоматични инфекции на пикочните пътища

2. Случай на антимикробна резистентност

2.1. Клинично чувствителен (S)

2.2. Клинично междинен (I)

2.3. Клинично резистентен (R)

 

Приложение № 2 към чл. 3, ал. 2 (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г., в сила от 08.07.2011 г.)

КРИТЕРИИ за класифициране на заразните болести, подлежащи на задължителна регистрация, съобщаване и отчет

Клинични критерии

Тези критерии включват обичайни и с практическо значение признаци и симптоми на болестта, които самостоятелно или в комбинация представляват ясна или насочваща клинична картина на болестта. Клиничните критерии дават обща характеристика на болестта и не е задължително да посочват всички признаци, необходими за поставяне на конкретна клинична диагноза.

Лабораторни критерии

Лабораторните критерии следва да представляват списък на лабораторните методи, които се използват за потвърждаване на случая.

Обикновено за потвърждаване на случая е достатъчно провеждането само на един от посочените тестове. Ако за лабораторно потвърждаване е необходимо комбиниране на методи, това се посочва. Видът на пробата, която трябва да се вземе за лабораторните тестове, се посочва единствено, когато само определени видове проби се считат за подходящи за потвърждаване на диагнозата. За някои заболявания е съгласувано да бъдат включени лабораторни критерии и за вероятни случаи. Това е списък с лабораторни методи, които могат да бъдат използвани в подкрепа на диагнозата на случая, но те нямат потвърждаваща стойност.

Епидемиологични критерии и епидемична връзка

Счита се, че епидемиологичните критерии са спазени, когато може да бъде установена епидемична връзка.

По време на инкубационния период епидемична връзка е налице при една от следните шест възможности:

1. предаване от човек на човек: всяко лице, което е било в контакт с лабораторно потвърден случай на заболяване при човек по начин, при който е било възможно да се зарази;

2. предаване от животно на човек: всяко лице, което е било в контакт с животно с лабораторно потвърдена инфекция/колонизация по начин, при който е било възможно да се зарази;

3. излагане на въздействието на общ източник на зараза: всяко лице, което е било изложено на въздействието на същия източник или преносител на зараза, както и потвърденият случай на заболяване при човек;

4. консумиране на заразена храна/питейна вода: всяко лице, което е консумирало храна или питейна вода с лабораторно потвърдено заразяване, или лице, което е консумирало потенциално заразени продукти от животно с лабораторно доказана инфекция/колонизация;

5. излагане на въздействие от околната среда: всяко лице, което се е къпало във вода или е било в контакт с лабораторно потвърден източник на зараза от околната среда;

6. излагане на въздействие в лаборатория: всяко лице, работещо в лаборатория, в която съществува риск от излагане на зараза.

Дадено лице може да бъде смятано за епидемично свързано с потвърден случай, ако поне един от случаите в епидемичната верига на предаване на заразата е лабораторно потвърден.

В случай на епидемичен взрив от инфекции, предавани по фекално-орален или въздушно-капков път, не е необходимо непременно да бъде установена епидемичната верига на предаване на инфекцията, за да бъде считан даден случай за епидемично свързан.

Предаването на заразата може да се осъществи по един или няколко от следните пътища:

1. въздушно-капков път - чрез разпръскване на аерозол от заразено лице върху лигавиците на други хора при кашляне, храчене, кихане, пеене или говорене, или чрез вдишване на микробен аерозол, разпръснат в атмосферата;

2. при контакт - или пряк контакт със заразено лице (фекално-орален, секрети от дихателните пътища, контакт с кожата или сексуален контакт), или животно (напр. чрез ухапване, допир), или непряк контакт посредством заразени материали или предмети (контаминирани предмети от околната среда, телесни течности, кръв);

3. вертикален път - от майката на детето, често вътреутробно, или в резултат на случаен пренос на телесни течности по време на перинаталния период;

4. векторно предаване - непряко предаване посредством заразени комари, кърлежи, летящи и други насекоми, които предават заболяването на човек посредством ухапване и/или размачкване;

5. чрез храна или вода - консумиране на потенциално заразена храна или вода.

Класификация на случаите

Случаите се класифицират като "възможен", "вероятен" и "потвърден". Инкубационните периоди за болестите са посочени в допълнителната информация с оглед улесняване на оценяването на епидемичната връзка.

Възможен случай

Това е случай, класифициран като възможен за целите на съобщаването. Обикновено е случай, при който са налице клиничните критерии, описани в дефиницията на случаите, но за който няма епидемиологични или лабораторни доказателства за въпросното заболяване. Определението за възможен случай е с висока чувствителност и ниска специфичност. То позволява откриване на повечето случаи, но в тази категория ще бъдат включени и някои фалшиво положителни случаи.

Вероятен случай

Това е случай, класифициран като вероятен за целите на съобщаването. Обикновено е случай, при който са налице клиничните критерии и епидемична връзка съгласно описаното в дефиницията на случаите. Лабораторни тестове за вероятни случаи са определени само за някои болести.

Потвърден случай

Това е случай, класифициран като потвърден за целите на съобщаването. Потвърдените случаи са лабораторно потвърдени, като при тях клиничните критерии, описани в дефиницията на случаите, могат да бъдат или да не бъдат налице. Определението за потвърден случай е с голяма специфичност и с по-ниска чувствителност; следователно повечето от събраните случаи ще бъдат истински, въпреки че някои ще бъдат пропуснати.

Клиничните критерии за някои заболявания не отчитат факта, че много остри случаи са асимптоматични (напр. хепатит А, B и C, кампилобактериоза, салмонелоза), въпреки че от друга страна тези случаи могат да бъдат важни от гледна точка на общественото здравеопазване на национално ниво.

Потвърдените случаи попадат в една от трите изброени по-долу подкатегории. Тези подкатегории се създават при анализа на данните на базата на променливите, събирани с информацията за случаите.

Лабораторно потвърден случай с клинични критерии

Случаят отговаря на лабораторните критерии за потвърждаване на случая и на клиничните критерии, включени в дефиницията на случаите.

Лабораторно потвърден случай с неизвестни клинични критерии

Случаят отговаря на лабораторните критерии за потвърждаване на случая, но няма налична информация по отношение на клиничните критерии (напр. съобщаване на случая само от лаборатория).

Лабораторно потвърден случай без клинични критерии

Случаят отговаря на лабораторните критерии за потвърждаване на случая, но не отговаря на клиничните критерии, включени в дефиницията на случаите, или е асимптоматичен.

 

Приложение № 3 към чл. 3, ал. 3 (Изм. - ДВ, бр. 52 от 2011 г., в сила от 08.07.2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 56 от 2014 г., в сила от 08.07.2014 г.)

ДЕФИНИЦИИ за възможен, вероятен и потвърден случай на заразните болести, които подлежат на задължителна регистрация, съобщаване и отчет

1. АНТРАКС (Bacillus anthracis)

Клинични критерии

Всяко лице с поне една от следните клинични форми:

Кожна форма на антракс

Поне един от следните два критерия:

- Лезия под формата на папула или везикула

- Тъмна хлътнала коричка, около която има оток

Гастроинтестинална форма на антракс

- Треска или фебрилно състояние

И поне един от следните два критерия:

- Силни коремни болки

- Диария

Дихателна форма на антракс

- Треска или фебрилно състояние

И поне един от следните два критерия:

- Остра респираторна недостатъчност

- Рентегенографски данни за разширяване на медиастинума

Менингит/менингоенцефалит при антракс

- Треска

И поне един от следните три критерия:

- Конвулсии

- Загуба на съзнание

- Признаци на менингит

Септицемия при антракс

Лабораторни критерии

- Изолиране на Bacillus anthracis от клинична проба

- Откриване на нуклеинова киселина на Bacillus anthracis в клинична проба

Положителни резултати от назални смивове без клинични симптоми не са доказателни.

Епидемиологични критерии

Поне една от следните три епидемични връзки:

- Предаване от животно на човек

- Наличие на общ източник

- Експозиция на заразена храна/питейна вода

Класификация на случаите

Възможен: Неприложимо (НП)

Вероятен: Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии и при което съществува епидемична връзка

Потвърден: Всяко лице, което отговаря на клиничните и лабораторните критерии

2. АСКАРИДОЗА (Ascaris lumbricoides)

Клинични критерии

Лице с клинична картина, характеризираща се в миграционния стадий с белодробен и алергичен синдром, а в чревния - с диспептичен синдром. Възможни са усложнения - обтурационен илеус, панкреатит, перитонит, апендицит и др.

Лабораторни критерии

Поне един от следните два критерия:

- Доказване на яйцата на Ascaris lumbricoides в изпражненията

- Доказване на възрастния паразит - спонтанно излязъл или в изпражнения

Епидемиологични критерии

НП

Класификация на случаите

Възможен: НП

Вероятен: НП

Потвърден: Всяко лице, което отговаря на лабораторните критерии

3. БАКТЕРИАЛНИ МЕНИНГИТИ И МЕНИНГОЕНЦЕФАЛИТИ (БММЕ)

3.1. Хемофилус инфлуенце (Haemophilus influenzae) БММЕ

3.2. Пневмококов (S. pneumoniae) БММЕ

3.3. Стрептококов (Streptococcus group B) БММЕ

3.4. Други БММЕ

Клинични критерии

Менингит: Всяко лице със следните клинични симптоми: остро начало, висока температура, токсикоинфекциозен синдром, синдром на менингорадикулерно дразнене, главоболие, повръщане, преходна неврологична симптоматика

Менингоенцефалит: Всяко лице със следните клинични симптоми: менингорадикулерно дразнене, водеща неврологична симптоматика, парези и парализи, прояви на мозъчен оток, качествени и количествени промени в съзнанието до церебрална кома

Лабораторни критерии

Лабораторни критерии за потвърден случай

3.1. Хемофилус инфлуенце (Haemophilus influenzae) БММЕ

Един от следните два критерия:

- Изолиране от ликвор и/или хемокултура на Haemophilus influenzae

- Доказване на нуклеинова киселина на Haemophilus influenzae в ликвора

3.2. Пневмококов (S. pneumoniae) БММЕ

Един от следните три критерия:

- Изолиране от ликвор и/или хемокултура на S. pneumoniae

- Доказване на нуклеинова киселина на S. pneumoniae в ликвора

- Доказване на антиген на S. pneumoniae в ликвора

3.3. Стрептококов (Streptococcus group B) БММЕ

Един от следните три критерия:

- Изолиране от ликвор и/или хемокултура на Streptococcus group B

- Доказване на нуклеинова киселина на Streptococcus group B в ликвора

- Доказване на антиген на Streptococcus group B в ликвора

3.4. Други БММЕ

Един от следните три критерия:

- Изолиране от ликвор и/или хемокултура на бактериален агент (Listeria monocytogenes, E. Coli и др.)

- Доказване на нуклеинова киселина на бактериален агент (Listeria monocytogenes, E. Coli и др.) в ликвора

- Доказване на антиген на бактериален агент (Listeria monocytogenes, E. Coli и др.) в ликвора

Лабораторни критерии за вероятен случай

- Наличие на характерни промени в ликвора

- Наличие на бактериални агенти при микроскопия на препарат от ликвор

Класификация на случаите

Възможен: НП

Вероятен: Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии и на лабораторните критерии за вероятен случай

Потвърден: Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии и на лабораторните критерии за потвърден случай

4. БОТУЛИЗЪМ (Clostridium botulinum)

Клинични критерии

Всяко лице с поне една от следните клинични форми:

Хранителен ботулизъм и раневи ботулизъм

Поне един от следните два критерия:

- Билатерално засягане на черепно-мозъчните нерви (напр. диплопия, неясно виждане, дисфагия, булбарна слабост)

- Периферна симетрична парализа

Детски ботулизъм

Всяко кърмаче с поне един от следните шест критерия:

- Запек

- Летаргия

- Слабо хранене

- Птоза

- Дисфагия

- Обща мускулна слабост

Видът ботулизъм, който обикновено се среща при кърмачетата (под 12-месечна възраст), може да засегне и деца над 12 месеца, а понякога и възрастни, с промени в гастроинтестиналния тракт и в микрофлората

Лабораторни критерии

Поне един от следните два критерия:

- Изолиране на C. botulinum при детски ботулизъм (от изпражненията) или от раната при раневи ботулизъм (изолиране на C. Botulinum от изпражненията при възрастни е неприложимо при диагностициране на хранителен ботулизъм)

- Откриване на ботулинов токсин в клинична проба

Епидемиологични критерии

Поне една от следните две епидемични връзки:

- Наличие на общ източник (напр. храна, общо използване на спринцовки или други приспособления)

- Консумиране на заразена храна/питейна вода

Класификация на случаите

Възможен: НП

Вероятен: Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии и при което съществува епидемична връзка

Потвърден: Всяко лице, което отговаря на клиничните и лабораторните критерии

5. БРУЦЕЛОЗА (Brucella spp.)

Клинични критерии

Всяко лице с треска

И поне един от следните седем критерия:

- Изпотяване (обилно, с неприятен мирис, особено през нощта)

- Втрисане

- Артралгия

- Отпадналост

- Депресия

- Главоболие

- Анорексия

Лабораторни критерии

Поне един от следните два критерия:

- Изолиране на Brucella spp. от клинична проба

- Доказване на специфичен антитяло-отговор срещу Brucella (стандартен аглутинационен тест, свързване на комплемента, ELISA тест).

Епидемиологични критерии

Поне една от следните четири епидемични връзки:

- Експозиция на заразена храна/питейна вода

- Експозиция на продукти от заразено животно (мляко или млечни продукти)

- Предаване от животно на човек (заразени секрети или органи, напр. вагинален секрет, плацента)

- Наличие на общ източник

Класификация на случаите

Възможен: НП

Вероятен: Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии и при което съществува епидемична връзка

Потвърден: Всяко лице, което отговаря на клиничните и лабораторните критерии

6. БЯС (Lyssa virus)

Клинични критерии

Всяко лице с остър енцефаломиелит

И поне един от следните седем симптома:

- Промени в сетивните възприятия на мястото на предходно ухапване от животно

- Пареза или парализа

- Спазми на мускулите, свързани с преглъщане

- Хидрофобия

- Делир

- Конвулсии

- Безпокойство

Лабораторни критерии

Поне един от следните четири критерия:

- Изолиране на Lyssa вирус от клинична проба

- Откриване на нуклеинова киселина на Lyssa вирус в клинична проба (напр. слюнка или мозъчна тъкан)

- Откриване на вирусни антигени с директен тест с флуоресциращи антитела (DFA) в клинична проба

- Откриване на специфични антитела срещу Lyssa вирус чрез тест за вирусна неутрализация в серум или цереброспинален ликвор

- Лабораторните резултати трябва да бъдат разглеждани в съответствие с ваксиналния или имунизационния статус

Епидемиологични критерии

Поне една от следните три епидемични връзки:

- Предаване от животно на човек (животно, при което се предполага или е потвърдено заразяване)

- Наличие на общ източник (идентично животно)

- Предаване от човек на човек (напр. трансплантация на органи)

Класификация на случаите

Възможен: Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии

Вероятен: Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии и при което съществува епидемична връзка

Потвърден: Всяко лице, което отговаря на клиничните и лабораторните критерии

7. ВАРИАНТ НА БОЛЕСТТА НА КРОЙЦФЕЛД - ЯКОБ

Анамнеза

- Всяко лице с прогресиращо нервно-психично смущение от поне 6 месеца

- Рутинните изследвания не предполагат алтернативна диагноза

- Липсват предишни случаи на излагане на човешки хипофизни хормони или присаждане на дура матер

- Липсват данни за генетична форма на трансмисивна спонгиформна енцефалопатия

Клинични критерии

Всяко лице с поне четири от следните пет критерия:

- Ранни психиатрични симптоми (депресия, тревожност, апатия, затваряне в себе си, делюзия)

- Трайни болкови сетивни симптоми (това включва ясна болка и/или дизестезия)

- Атаксия

- Миоклония, хорея или дистония

- Деменция

Диагностични критерии

Критерии за диагностициране на потвърден случай:

- Невропатологично потвърждаване: спонгиформна промяна и значително отлагане на прион протеин с ясно изразени плаки навсякъде в големия и малкия мозък

Критерии за диагностициране на вероятен или възможен случай:

- Електроенцефалографията (ЕЕГ) не показва типична картина на спорадична болест на Кройцфелд - Якоб (*) в ранния стадий на болестта

- Изследването на мозъка с ядрено-магнитен резонанс показва двустранно хиперинтензни огнища в пулвинарните структури на мозъка

- Положителен резултат от биопсия на сливиците (**)

Епидемиологични критерии

Наличие на епидемична връзка - предаване от човек на човек (напр. преливане на кръв)

Класификация на случаите

Възможен:

Всяко лице, което е с анамнеза и отговаря на клиничните критерии и при което ЕЕГ показва отрицателен резултат за спорадична болест на Кройцфелд - Якоб

Вероятен:

Всяко лице, което е с анамнеза и отговаря на клиничните критерии и при което ЕЕГ показва отрицателен резултат за спорадична болест на Кройцфелд – Якоб и показва положителен резултат при ядрено-магнитен резонанс на мозъка или всяко лице, което е с анамнеза и има положителен резултат от биопсия на сливиците

Потвърден:

Всяко лице, което е с анамнеза и отговаря на критериите за диагностициране на потвърден случай

(*) Типичната картина при ЕЕГ на спорадичната болест на Кройцфелд - Якоб се състои в генерализирани периодични комплекси, приблизително по един на секунда. Те могат понякога да бъдат наблюдавани и в по-късни стадии на варианта на болестта на Кройцфелд - Якоб.

(**) Не се препоръчва използване на биопсия на сливиците като рутинно изследване, нито в случаите, когато при ЕЕГ се наблюдават типични прояви на спорадична болест на Кройцфелд - Якоб, но тя може да бъде полезна при случаите, при които има съмнение, клиничните характеристики са съвместими с вариант на болестта на Кройцфелд - Якоб и ядрено-магнитният резонанс не показва хиперсигнал на равнище пулвинар.

8. ВАРИОЛА (Variola virus)

Клинични критерии

Всяко лице с поне един от следните два симптома:

- Висока температура и везикули или твърди пустули, които се намират в еднакъв стадий на развитие и са разположени центробежно

- Атипични форми, изразяващи се в поне един от следните четири симптома:

- Хеморагични лезии

- Плоски меки лезии, непрогресиращи към везикули

- Вариола без ерупции

- Лека форма

Лабораторни критерии

Лабораторни критерии за потвърден случай:

Поне едно от следните две лабораторни изследвания:

- Изолиране на вирус на вариола от клинична проба и последващо секвениране (само в лаборатории, определени като Р4)

- Доказване на нуклеинова киселина на вирус на вариола в клинична проба и последващо секвениране. Лабораторните резултати трябва да бъдат разглеждани в съответствие с ваксиналния статус

Лабораторни критерии за вероятен случай:

- Идентифициране на частици ортопокс вирус посредством електронна микроскопия

Епидемиологични критерии

Поне една от следните две епидемични връзки:

- Предаване от човек на човек

- Лабораторна експозиция (когато съществува риск от експозиция на вируса на вариола)

Класификация на случаите

Възможен: Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии

Вероятен: Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии и на поне един от следните два критерия:

- Епидемична връзка с потвърден случай на предаване от човек на човек

- Наличие на лабораторните критерии за вероятен случай

Потвърден: Всяко лице, което отговаря на лабораторните критерии за потвърждаване на случая

По време на епидемичен взрив: всяко лице, което отговаря на клиничните критерии и при което съществува епидемична връзка

9. ВАРИЦЕЛА (Varicella-zoster virus)

Клинични критерии

Всяко лице със следните симптоми: остро начало, повишена температура, умерено увредено общо състояние и циклично развиващ се, придружен със сърбеж псевдополиморфен обрив (макули, папули, везикули, крусти). Обривът е разпространен по тялото, лицето и крайниците, задължително по окосмената част на главата и рядко се наблюдава по дланите и стъпалата. Единични обривни елементи се наблюдават и по лигавиците.

Лабораторни критерии

- Доказване на антиген на вируса на варицелата

- Доказване на специфичен антитяло-отговор в серума

- Изолация на вируса

- Доказване на нуклеинова киселина на вируса

Епидемиологични критерии

- Предаване от човек на човек

- Общ източник на зараза

Класификация на случаите

Възможен: Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии

Вероятен: Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии и наличие на епидемична връзка

Потвърден: Всяко лице, което отговаря на клиничните и лабораторните критерии

По време на епидемичен взрив: всяко лице, което отговаря на клиничните критерии и при което съществува епидемична връзка

10. ВИРУСНИ МЕНИНГИТИ И МЕНИНГОЕНЦЕФАЛИТИ

Клинични критерии

Вирусни менингити: Всяко лице със следните симптоми: внезапно начало, висока температура и симптоми на менингеално дразнене.

Вирусни менингоенцефалити: Всяко лице със следните симптоми: признаци на менингеално дразнене и различни форми на качествени и количествени промени в съзнанието до кома, гърчове и огнищни неврологични признаци.

Лабораторни критерии за потвърден случай:

- Изолиране на вируси от клинични проби

- Доказване на вирусна нуклеинова киселина в клинични проби

- Позитивна серология - доказване на специфични антитела (IgM и/или IgA), характерни за остра инфекция, в клинични проби

Лабораторни критерии за вероятен случай:

- Наличие на характерни промени в ликвора и отрицателни резултати от проведените изследвания за наличие на бактериални агенти

Епидемиологични критерии

- Предаване от човек на човек

- Общ източник на зараза

Класификация на случаите

Възможен: НП

Вероятен: Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии

- И лабораторните критерии за вероятен случай

- Или наличие на епидемична връзка

Потвърден: Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии и лабораторните критерии за потвърждаване на случая

11. ВИРУСНИ ХЕМОРАГИЧНИ ТРЕСКИ

Клинични критерии

Всяко лице с поне една от следните две прояви:

- Треска

- Хеморагични прояви под различна форма, които могат да доведат до поражения в повече от един орган

Лабораторни критерии

Поне един от следните два критерия:

- Изолиране на специфичен вирус от клинична проба

- Откриване на нуклеинова киселина на специфичен вирус в клинична проба и генотипиране

Епидемиологични критерии

Поне един от следните критерии:

- Пътуване през последните 21 дни в район, в който е известно или се смята, че е имало случаи на вирусни хеморагични трески

- Контакт през последните 21 дни с вероятен или потвърден случай на вирусна хеморагична треска, с начало на заболяването през последните 6 месеца.

Класификация на случаите

Възможен случай: НП

Вероятен случай: Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии и при което съществува епидемична връзка.

Потвърден случай: Всяко лице, което отговаря на клиничните и лабораторните критерии

11.1. КРИМСКА-КОНГО ХЕМОРАГИЧНА ТРЕСКА

Клинични критерии

Всяко лице със следните клинични прояви:

- Постепенно начало с висока температура, втрисане

- Миалгия

- Гадене, липса на апетит

- Повръщане

- Главоболие

- Болки в кръста

- Хеморагични прояви

Лабораторни критерии

- Изолиране на вирус

- Доказване на вирусна нуклеинова киселина

- Позитивна серология, която може да се появи късно в хода на заболяването

Епидемиологични критерии

Поне една от следните епидемични връзки:

- Контакт с животни

- Предаване от кърлеж на човек

- Предаване от човек на човек

- Наличие на общ източник

Класификация на случаите

Възможен случай: НП

Вероятен случай: Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии и при което съществува епидемична връзка

Потвърден случай: Всяко лице, което отговаря на клиничните и лабораторните критерии

11.2. ХЕМОРАГИЧНА ТРЕСКА С БЪБРЕЧЕН СИНДРОМ

Клинични критерии

Всяко лице със следните клинични прояви:

- Постепенно начало с висока температура, втрисане

- Миалгия

- Гадене

- Липса на апетит

- Повръщане

- Главоболие

- Болки в кръста

- Хеморагични прояви, засягане на бъбречните функции, включително до остра бъбречна недостатъчност.

Лабораторни критерии

- Изолиране на вирус

- Позитивна серология, която може да се появи късно в течение на заболяването

- Доказване на вирусна нуклеинова киселина

Епидемиологични критерии

Поне една от следните епидемични връзки:

- Предаване от животно на човек

- Наличие на общ източник

- Експозиция на заразена храна/питейна вода

- Експозиция в околната среда

Класификация на случаите

Възможен случай: НП

Вероятен случай: Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии и при което съществува епидемична връзка

Потвърден случай: Всяко лице, което отговаря на клиничните и лабораторните критерии

12. ВИРУСНИ ХЕПАТИТИ

12.1. ХЕПАТИТ А (Hepatitis A virus)

Клинични критерии

Всяко лице с дискретно начало на симптомите (напр. умора, коремни болки, загуба на апетит, гадене и повръщане) и поне един от следните три критерия:

- Повишена температура

- Жълтеница

- Повишени стойности на серумните аминотрансферази

Лабораторни критерии

Поне един от следните три критерия:

- Доказване на нуклеинова киселина на вируса на хепатит А в серум или изпражнения

- Доказване на специфичен антитяло-отговор срещу вируса на хепатит А

- Доказване на антиген на вируса на хепатит А в изпражненията

Епидемиологични критерии

Поне един от следните четири критерия:

- Предаване от човек на човек

- Наличие на общ източник

- Консумация на заразена храна/питейна вода

- Експозиция в околната среда

Класификация на случаите

Възможен: НП

Вероятен: Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии и при което съществува епидемична връзка

Потвърден: Всяко лице, което отговаря на клиничните и лабораторните критерии

12.2. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2014 г., в сила от 08.07.2014 г.) ХЕПАТИТ В (Hepatitis В virus)

Клинични критерии

Не са приложими за целите на надзора.

Лабораторни критерии

Положителни резултати от поне един (или повече) от следните тестове или комбинации от тестове:

– IgM антитяло за ядрен антиген на хепатит B (anti-HBc IgM),

– повърхностен антиген на хепатит B (HBsAg),

– е-антиген на хепатит B (НВеAg),

– нуклеинова киселина на хепатит B (ДНК на HVB).

Епидемиологични критерии

Не са приложими за целите на надзора.

Класификация на случаите

Възможен случай: НП

Вероятен случай: НП

Потвърден случай: Всяко лице, което отговаря на лабораторните критерии.

12.3. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2014 г., в сила от 08.07.2014 г.) ХЕПАТИТ С (Hepatitis С virus)

Клинични критерии

Не са приложими за целите на надзора.

Лабораторни критерии

Поне един от следните три критерия:

– откриване на нуклеинова киселина на вируса на хепатит С (РНК на HCV),

– откриване на ядрен антиген на вируса на хепатит С (HCV ядро),

– специфичен антитяло отговор срещу вируса на хепатит C (anti-HCV), потвърден с тест за потвърждаване на антитела (напр. имуноблот) при лица на възраст над 18 месеца без данни за преминала инфекция).

Епидемиологични критерии

НП

Класификация на случаите

Възможен случай: НП

Вероятен случай: НП

Потвърден случай: Всяко лице, което отговаря на лабораторните критерии.

12.4. ХЕПАТИТ D, остър (Hepatitis D virus)

Клинични критерии

Не са приложими за целите на надзора

Лабораторни критерии

- IgМ/ IgG антитела срещу хепатит D вируса (anti-HDV) и наличие на повърхностния антиген на хепатит В вируса (HBsAg-положителни)

- Доказване на хепатит D антиген (HDAg) в клинични проби

- Доказване на нуклеинова киселина в клинични проби

Класификация на случаите

Възможен: НП

Вероятен: НП

Потвърден: Всяко лице, което отговаря на лабораторните критерии

12.5. ХЕПАТИТ НЕОПРЕДЕЛЕН, остър

Клинични критерии

Всяко лице с един или с няколко от следните симптоми: умора, коремни болки, загуба на апетит, гадене и повръщане и поне един от следните три критерия:

- Жълтеница

- Хепатомегалия

- Повишени стойности на серумните аминотрансферази

Лабораторни критерии

- Липса на специфични серологични маркери на вирусите: HAV, HBV, HDV, HCV, HEV

- Липса на нуклеинова киселина на вирусите: HAV, HBV, HDV, HCV, HEV

Класификация на случаите

Възможен: Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии за остър хепатит, който не може да бъде лабораторно потвърден след изследване на серологични маркери за HAV, HBV, HDV, HCV, HEV

Вероятен: НП

Потвърден: НП

13. ГАСТРОЕНТЕРИТ, ЕНТЕРОКОЛИТ

Клинични критерии

Всяко лице със заболяване, което се характеризира с общо неразположение, гадене, повръщане и диариен синдром и протича със или без повишаване на температурата

Лабораторни критерии

- Изолиране на някои от бактериите, причиняващи гастроентерит/ентероколит (без Campylobacter, Salmonella, Shigella, патогенни E. Coli, Vibrio cholerae, Listeria, Yersinia enterocolitica)

- Биохимична идентификация на бактерии

- Доказване на нуклеинова киселина на бактериални причинители

- Доказване на антигени на някои от вирусите (без Rotavirus), причиняващи гастроентерит/ентероколит в клинични проби (Adenovirus, Norovirus, Astrovirus)

- Доказване на нуклеинова киселина на някои от вирусите, причиняващи гастроентерит/ентероколит в клинични проби (Adenovirus, Norovirus, Astrovirus)

Епидемиологични критерии

- Предаване от човек на човек

- Общ източник на зараза

- Консумиране на заразена храна/питейна вода

- Предаване от животно на човек

- Експозиция в околната среда

Класификация на случаите

Възможен: Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии и не отговаря на лабораторните критерии след проведено изследване

Вероятен: Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии и има епидемична връзка

Потвърден: Всяко лице, което отговаря на клиничните и лабораторните критерии

14. ГОНОРЕЯ (Neisseria gonorrhoeae)

Клинични критерии

Всяко лице с поне един от следните осем критерия:

- Уретрит

- Остър салпингит

- Тазово възпалително заболяване

- Цервицит

- Епидидимит

- Проктит

- Фарингит

- Артрит или всяко новородено с конюнктивит

Лабораторни критерии

Поне един от следните четири критерия:

- Изолиране на Neisseria gonorrhoeae от клинична проба

- Доказване на нуклеинова киселина на Neisseria gonorrhoeae в клинична проба

- Доказване на Neisseria gonorrhoeae в клинична проба чрез сонда неамплифицирана нуклеинова киселина

- Микроскопско откриване на Грам-отрицателни междуклетъчни диплококи в натривка от уретрален секрет при мъжа

Епидемиологични критерии

Епидемична връзка чрез предаване от човек на човек (сексуален контакт или вертикално предаване)

Класификация на случаите

Възможен: НП

Вероятен: Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии и при което съществува епидемична връзка

Потвърден: Всяко лице, което отговаря на лабораторните критерии

15. ГРИП И ОСТРИ РЕСПИРАТОРНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ (ОРЗ)

15.1. ГРИП (Influenza virus)

Клинични критерии

Всяко лице с поне една от следните клинични форми:

Грипоподобно заболяване

- Внезапно начало на заболяването и поне един от следните четири симптома, засягащи общото състояние:

- Треска или фебрилно състояние

- Неразположение

- Главоболие

- Миалгия

и поне един от следните три респираторни симптома:

- Кашлица

- Болки в гърлото

- Задух

Остра респираторна инфекция

- Внезапно начало на заболяването и поне един от следните четири респираторни симптома:

- Кашлица

- Болки в гърлото

- Задух

- Хрема

И лекарска преценка, че заболяването се дължи на инфекция

Лабораторни критерии

Поне един от следните четири критерия:

- Изолиране на грипен вирус от клинична проба

- Доказване на нуклеинова киселина на грипен вирус в клинична проба

- Идентифициране на антиген на грипен вирус с директен тест с флуоресциращи антитела (DFA) в клинична проба

- Доказване на специфичен антитяло-отговор

Ако е възможно, следва да се определи подтипът на изолатите на грипния вирус

Епидемиологични критерии

Наличие на епидемична връзка - предаване от човек на човек.

Класификация на случаите

Възможен: Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии (грипоподобен синдром или остра респираторна инфекция)

Вероятен: Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии (грипоподобен синдром или остра респираторна инфекция) и при което съществува епидемична връзка

Потвърден: Всяко лице, което отговаря на клиничните (грипоподобен синдром или остра респираторна инфекция) и лабораторните критерии

15.2. (нова - ДВ, бр. 56 от 2014 г., в сила от 08.07.2014 г.) ГРИП A(H1N1)

Клинични критерии

Всяко лице, което отговаря на един от следните три критерия:

– температура > 38 °C и признаци и симптоми на остра респираторна инфекция,

– пневмония (тежко респираторно заболяване),

– смърт, причинена от неизяснено остро респираторно заболяване.

Лабораторни критерии

Поне едно от следните изследвания:

– RT-PCR,

– вирусна култура (необходима е база за BSL 3),

– четирикратно увеличение на специфичните неутрализиращи антитела за новия грипен вирус A(H1N1) (предполага необходимост от двойни серумни проби от етапа на остро заболяване и от етапа на оздравяване, който е поне 10 - 14 дни по-късно).

Епидемиологични критерии

Поне едно от следните три в 7-дневния период преди началото на болестта:

– лице, което е било в близък контакт с потвърден случай на заразяване с нов грипен вирус A(H1N1) по времето, когато лицето, определено като потвърден случай, е било болно,

– лице, което е пътувало до място, в което е документирано трайно предаване от човек на човек на новия грип A(H1N1),

– лице, работещо в лаборатория, в която се изследват проби от новия грипен вирус A(H1N1).

Класификация на случаите

Проучван в момента случай: Всяко лице, отговарящо на клиничните и епидемиологичните критерии.

Вероятен случай: Всяко лице, отговарящо на клиничните и на епидемиологичните критерии и с резултати от лабораторно изследване, показващи положителна инфекция с грип А от тип, който не е подтипизируем.

Потвърден случай: Всяко лице, отговарящо на лабораторните критерии за потвърждаване.

15.3. (предишна т. 15.2 - ДВ, бр. 56 от 2014 г., в сила от 08.07.2014 г.) ОСТРИ РЕСПИРАТОРНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ (ОРЗ)

Клинични критерии

Всяко лице с внезапно начало на заболяването и поне един от следните четири респираторни симптома:

- Кашлица

- Болки в гърлото

- Задух

- Хрема

и лекарска преценка, че заболяването се дължи на инфекция

Лабораторни критерии

- Изолиране на вируси, причиняващи ОРЗ (парагрипни, респираторно-синцитиален, коронавируси, аденовируси, риновируси)

- Доказване наличието на антиген или нуклеинова киселина на вируси, причиняващи ОРЗ

- Доказване на специфичен антитяло-отговор в двойни серумни проби

Класификация на случаите

Възможен: Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии

Вероятен: Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии (остра респираторна инфекция) и при което съществува епидемична връзка

Потвърден: Всяко лице, което отговаря на клиничните и лабораторните критерии

16. ДИЗЕНТЕРИЯ (ШИГЕЛОЗА) (Shigella spp.)

Клинични критерии

Всяко лице с поне един от следните четири симптома:

- Диария

- Треска

- Повръщане

- Коремни болки

Епидемиологични критерии

Поне една от следните пет епидемични връзки:

- Предаване от човек на човек

- Наличие на общ източник

- Предаване от животно на човек

- Експозиция на заразена храна/питейна вода

- Експозиция в околната среда

Лабораторни критерии

- Изолиране на Shigella sp. от клинична проба

Класификация на случаите

Възможен: НП

Вероятен: Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии и при което съществува епидемична връзка

Потвърден: Всяко лице, което отговаря на клиничните и лабораторните критерии

17. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2014 г., в сила от 08.07.2014 г.) ДИФТЕРИЯ (Corynebacterium diphtheriae, Corynebacterium ulcerans и Corynebacterium pseudotuberculosis)

Клинични критерии

Всяко лице с поне една от следните клинични форми:

Класическа дифтерия на дихателната система:

Заболяване на горните дихателни пътища с ларингит, ринофарингит или тонзилит

и мембрана от налепи/псевдомембрана

Лека форма на дифтерия на дихателната система:

Заболяване на горните дихателни пътища с ларингит, ринофарингит или тонзилит

без мембрана от налепи/псевдомембрана

Дифтерия на кожата:

кожна лезия

Дифтерия с друга локализация:

лезия на конюнктива или на мукозните мембрани

Лабораторни критерии

Изолиране на продуциращи токсини Corynebacterium diphtheriae, Corynebacterium ulcerans или Corynebacterium pseudotuberculosis от клинична проба.

Епидемиологични критерии

Поне една от следните епидемични връзки:

– предаване от човек на човек,

– предаване от животно на човек.

Класификация на случаите

Възможен случай: Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии за дифтерия на дихателната система.

Вероятен случай: Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии за дифтерия (класическа дифтерия на дихателната система, лека форма на дифтерия на дихателната система, дифтерия на кожата, дифтерия с друга локализация) и при което съществува епидемична връзка с потвърден случай при човек или епидемична връзка с предаване от животно на човек.

Потвърден случай: Всяко лице, което отговаря на лабораторните критерии и на поне една от клиничните форми.

18. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2014 г., в сила от 08.07.2014 г.) ЕПИДЕМИЧЕН ПАРОТИТ (Mumps virus)

Клинични критерии

Всяко лице със:

– повишена температура и поне един от следните три симптома:

– внезапна поява без друга видима причина на едностранен или двустранен болезнен оток на паротидната или друга слюнчена жлеза,

– орхит,

– менингит.

Лабораторни критерии

поне един от следните три критерия:

– изолиране на паротитен вирус от клинична проба,

– откриване на нуклеинова киселина на паротитния вирус,

– специфичен антитяло отговор срещу паротитния вирус, характерен за остра инфекция, в серум или в слюнка.

Лабораторните резултати трябва да бъдат разглеждани в съответствие с ваксиналния статус.

Епидемиологични критерии

Епидемична връзка на предаване от човек на човек.

Класификация на случаите

Възможен случай: Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии.

Вероятен случай: Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии и при което съществува епидемична връзка.

Потвърден случай: Всяко лице, което не е било ваксинирано наскоро и което отговаря на лабораторните критерии.

В случай на скорошно ваксиниране: всяко лице, при което е открит див щам на паротитния вирус.

19. ЕХИНОКОКОЗА (Echinococcus spp.)

Клинични критерии

Не са приложими за целите на надзора

Лабораторни критерии

Поне един от следващите пет критерия:

- Патохистология или паразитологогична находка, характерни за Echinococcus multilocularis или granulosus (напр. директно откриване на сколекс в течността на кистата)

- Откриване на патогномонична макроскопска морфология на Echinoccocus granulosus в хирургичен материал от кистата/кистите

- Типични лезии (кисти) на органите, открити чрез техники за образна диагностика (напр. компютърна томография, сонография, ядрено-магнитен резонанс) и потвърдени чрез серологичен тест

- Откриване на специфични серумни антитела срещу Echinococcus spp. чрез серологичен тест с висока чувствителност и потвърждаване чрез серологичен тест с висока специфичност

- Откриване на нуклеинова киселина на Echinococcus multilocularis или granulosus в клинична проба

Епидемиологични критерии: НП

Класификация на случаите

Възможен: НП

Вероятен: НП

Потвърден: Всяко лице, което отговаря на критериите за диагностициране

20. ЖИАРДИАЗА (ЛАМБЛИОЗА) (Giardia lamblia)

Клинични критерии

Всяко лице с поне един от следните четири критерия:

- Диария

- Коремни болки

- Балониране

- Признаци за малабсорбция (напр. стеаторея, загуба на тегло)

Лабораторни критерии

Поне един от следните критерии:

- Доказване на цисти на Giardia lamblia в изпражненията

- Доказване на трофозоити на Giardia lamblia в изпражнения, в дуоденално съдържимо или в биопсичен материал от тънкото черво

- Доказване на антиген на Giardia lamblia в изпражненията

Епидемиологични критерии

Поне една от следните четири епидемични връзки:

- Консумация на заразена храна/питейна вода

- Предаване от човек на човек

- Наличие на общ източник

- Контакт с околна среда

Класификация на случаите

Възможен: НП

Вероятен: Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии и при което съществува епидемична връзка

Потвърден: Всяко лице, което отговаря на клиничните и лабораторните критерии

21. ЖЪЛТА ТРЕСКА (Yellow fever virus)

Клинични критерии

Всяко лице с треска и поне една от следните две прояви:

- Жълтеница

- Генерализирани хеморагии

Лабораторни критерии

Поне един от следните пет критерия:

- Изолиране на вирус на жълта треска от клинична проба

- Доказване на нуклеинова киселина на вируса на жълта треска

- Доказване на антиген на вируса на жълтата треска

- Доказване на специфичен за жълтата треска антитяло-отговор

- Доказване на типични лезии при хистопатологично изследване post mortem на черния дроб

Лабораторните резултати трябва да бъдат разглеждани в съответствие с ваксиналния статус по отношение на флавивируси.

Епидемиологични критерии

Пътуване през последната една седмица в район, в който са известни или се смята, че са възникнали случаи на жълта треска

Класификация на случаите

Възможен: НП

Вероятен: Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии и при което съществува епидемична връзка

Потвърден: Всяко лице, което не е било ваксинирано наскоро и което отговаря на клиничните и лабораторните критерии

В случай на скорошно ваксиниране - лице, при което е открит див щам на вируса на жълта треска

22. ЗАПАДНОНИЛСКА ТРЕСКА (West Nile virus)

Клинични критерии

Всяко лице с треска или поне една от следните две прояви:

- Енцефалит

- Менингит

Лабораторни критерии

Лабораторни критерии за потвърден случай:

Поне един от следните четири:

- Изолиране на вирус на западнонилска треска от кръвта или ликвора

- Доказване на нуклеинова киселина на вирус на западнонилска треска в кръвта или в ликвора

- Доказване на специфични антитела (IgM) срещу вирус на западнонилска треска в ликвора

- Висок титър на IgM на вируса на западнонилска треска и откриване на IgG на вируса на западнонилска треска и потвърждаване чрез неутрализация

Лабораторни критерии за вероятен случай:

Образуване на специфични антитела срещу вируса на западнонилска треска в серума

Лабораторните резултати трябва да бъдат разглеждани в съответствие с ваксиналния статус по отношение на флавивируси

Епидемиологични критерии

Поне една от следните две епидемични връзки:

- Предаване от животно на човек (пребиваване, посещение или ухапване от комари в област, където западнонилската треска е ендемична при коне или птици)

- Предаване от човек на човек (вертикално предаване, преливане на кръв, трансплантации)

Класификация на случаите

Възможен случай: НП

Вероятен случай: Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии и на поне един от следните два критерия:

- Епидемична връзка

- Лабораторен тест за вероятен случай

Потвърден случай: Всяко лице, което отговаря на лабораторните критерии за потвърждаване на случая

23. ИНВАЗИВНА ИНФЕКЦИЯ, ПНЕВМОКОКОВА (Streptococcus pneumoniae)

Клинични критерии

Неприложимо за целите на надзора

Лабораторни критерии

Поне един от следните три критерия:

- Изолиране на S. pneumoniae от проба от място, което нормално е стерилно

- Доказване на нуклеинова киселина на S. pneumoniae в проба от място, което нормално е стерилно

- Доказване на антиген на S. pneumoniae в проба от място, което нормално е стерилно

Епидемиологични критерии: НП

Класификация на случаите

Възможен: НП

Вероятен: НП

Потвърден: Всяко лице, което отговаря на лабораторните критерии

24. ИНВАЗИВНА ИНФЕКЦИЯ, ХЕМОФИЛУС ИНФЛУЕНЦЕ (Haemophilus influenzae)

Клинични критерии

Неприложимо за целите на надзора

Лабораторни критерии

Поне един от следните два критерия:

- Изолиране на Haemophilus influenzae от проба от място, което нормално е стерилно

- Доказване на нуклеинова киселина на H.influenzae в проба от място, което нормално е стерилно

Ако е възможно, следва да се осъществи определяне на типа на изолатите

Епидемиологични критерии: НП

Класификация на случаите

Възможен: НП

Вероятен: НП

Потвърден: Всяко лице, което отговаря на лабораторните критерии

25. ЙЕРСИНИОЗА (Yersinia enterocolitica, Yersinia pseudotuberculosis)

Клинични критерии

Всяко лице с поне един от следните пет критерия:

- Повишена температура

- Диария

- Повръщане

- Коремни болки (псевдоапендицит)

- Тенезми

Лабораторни критерии

- Изолиране на патогенни за човека Yersinia enterocolitica или Yersinia pseudotuberculosis от клинична проба

Епидемиологични критерии

Поне една от следните четири епидемични връзки:

- Предаване от човек на човек

- Наличие на общ източник

- Предаване от животно на човек

- Експозиция на заразена храна

Класификация на случаите

Възможен: НП

Вероятен: Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии и при което съществува епидемична връзка

Потвърден: Всяко лице, което отговаря на клиничните и лабораторните критерии

26. КАМПИЛОБАКТЕРИОЗА (Campylobacter spp.)

Клинични критерии

Всяко лице с поне един от следните три критерия:

- Диария

- Коремни болки

- Треска

Лабораторни критерии

- Изолиране на Cаmpylobacter spp. от изпражнения или кръв

Ако е възможно, трябва да се извърши диференциране на Campylobacter spp.

Епидемиологични критерии

Поне една от следните пет епидемични връзки:

- Предаване от животно на човек

- Предаване от човек на човек

- Наличие на общ източник

- Експозиция на заразена храна/питейна вода

- Експозиция в околната среда

Класификация на случаите

Възможен: НП

Вероятен: Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии и при което съществува епидемична връзка

Потвърден: Всяко лице, което отговаря на клиничните и лабораторните критерии

27. КОКЛЮШ (Bordetella pertussis)

Клинични критерии

Всяко лице с кашлица, продължаваща най-малко две седмици и поне един от следните три критерия:

- Пароксизмална кашлица

- Инспираторен реприз

- Повръщане след закашляне

или

Всяко лице с поставена от лекар диагноза коклюш или апноични паузи при кърмачета

Лабораторни критерии

Поне един от следните три критерия:

- Изолиране на Bordetella pertussis от клинична проба

- Доказване на нуклеинова киселина на Bordetella pertussis в клинична проба

- Доказване на специфичен за пертусис антитяло-отговор

Епидемиологични критерии

Наличие на епидемична връзка - предаване от човек на човек

Класификация на случаите

Възможен: Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии

Вероятен: Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии и при което съществува епидемична връзка

Потвърден: Всяко лице, което отговаря на клиничните и лабораторните критерии

28. КОЛИЕНТЕРИТИ (ЕШЕРИХИОЗИ) (E. Coli)

Клинични критерии

Всяко лице с ентеритен или ентероколитен синдром, напр. диария и коремни болки

Лабораторни критерии

- Серотипизиране на E.сoli по епидемични показания

Епидемиологични критерии

Поне една от следните епидемични връзки:

- Предаване от човек на човек

- Наличие на общ източник

- Консумиране на заразена храна/питейна вода

- Експозиция в околната среда

Класификация на случаите

Възможен: НП

Вероятен: Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии и при което съществува епидемична връзка

Потвърден: Всяко лице, което отговаря на клиничните и лабораторните критерии

28.1. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2014 г., в сила от 08.07.2014 г.) ИНФЕКЦИЯ, ПРЕДИЗВИКАНА ОТ ESCHERICHIA COLI, ПРОДУЦИРАЩИ SHIGA/VERO ТОКСИНИ (STEC/VTEC)

Клинични критерии

STEC/VTEC диария

Всяко лице с поне един от следните два симптома:

– диария,

– коремни болки.

Хемолитично-уремичен синдром (ХУС)

Всяко лице с остра бъбречна недостатъчност и с поне един от следните два симптома:

– микроангиопатична хемолитична анемия,

– тромбоцитопения.

Лабораторни критерии

Поне един от следните четири критерия:

– изолиране на щам на Escherichia coli, продуциращ Shiga токсин (Stx), или носител на ген(и) stx1 или stx2,

– изолиране на неферментиращи сорбитол Escherichia coli O157 (без тест за Stx или за гени stx),

– директно откриване на нуклеинова киселина на ген(и) stx1 или stx2 (без изолиране на щам),

– директно откриване на свободен Stx във фекалии (без изолиране на щам).

Единствено по отношение на ХУС като клиничен критерий за потвърждаване на STEC/VTEC може да бъде използван следният критерий:

– специфичен за серогрупи на Escherichia coli антитяло отговор.

Ако е възможно, следва да се осъществи изолиране на щам на STEC/VTEC и допълнително характеризиране по серотип, фаготип, eae гени и подтип stx1/stx2.

Епидемиологични критерии

Поне една от следните пет епидемични връзки:

– предаване от човек на човек,

– излагане на въздействието на общ източник,

– предаване от животно на човек,

– консумиране на заразена храна/питейна вода,

– излагане на въздействие от околната среда.

Класификация на случаите

Възможен случай на ХУС, асоцииран със STEC: Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии за ХУС.

Вероятен случай на STEC/VTEC: Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии и при което съществува епидемична връзка.

Потвърден случай на STEC/VTEC: Всяко лице, което отговаря на клиничните и лабораторните критерии.

29. КОРЕМЕН ТИФ/ПАРАТИФ (Salmonella typhi/paratyphi)

Клинични критерии

Всяко лице с поне един от следните два критерия:

- Поддържане на постоянно повишена температура

- Поне два от следните четири симптома:

- Главоболие

- Релативна брадикардия

- Непродуктивна кашлица

- Диария, запек, неразположение или коремни болки

Паратифът има същите симптоми, както коремния тиф, но обикновено е с по-леко протичане

Лабораторни критерии

- Изолиране на S. typhi или paratyphi от клинична проба

Епидемиологични критерии

Поне една от следните три епидемични връзки:

- Наличие на общ източник

- Предаване от човек на човек

- Експозиция на заразена храна/питейна вода

Класификация на случаите

Възможен: НП

Вероятен: Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии и при което съществува епидемична връзка

Потвърден: Всяко лице, което отговаря на клиничните и лабораторните критерии

30. КРИПТОСПОРИДИОЗА (Cryptosporidium spp.)

Клинични критерии

Всяко лице с поне един от следващите два симптома:

- Диария

- Коремни болки

Лабораторни критерии

Поне един от следните четири критерия:

- Доказване на ооцисти на Cryptosporidium в изпражненията

- Доказване на Cryptosporidium в чревно съдържимо или в биопсичен материал от тънкото черво

- Доказване на нуклеинова киселина на Cryptosporidium в изпражненията

- Доказване на антиген на Cryptosporidium в изпражненията

Епидемиологични критерии

Една от следните пет епидемични връзки:

- Предаване от човек на човек

- Наличие на общ източник

- Предаване от животно на човек

- Консумация на заразена храна/питейна вода

- Контакт с околна среда

Класификация на случаите

Възможен: НП

Вероятен: Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии и има епидемична връзка

Потвърден: Всяко лице, което отговаря на клиничните и лабораторните критерии

31. КУ-ТРЕСКА (Coxiella burnetii)

Клинични критерии

Всяко лице с поне един от следните три критерия:

- Повишена температура

- Пневмония

- Хепатит

Лабораторни критерии

Поне един от следните три критерия:

- Изолиране на Coxiella burnetii от клинична проба

- Доказване на нуклеинова киселина на Coxiella burnetii в клинична проба

- Доказване на специфични антитела срещу Coxiella burnetii (IgG или IgM фаза II)

Епидемиологични критерии

Поне една от следните две епидемични връзки:

- Наличие на общ източник

- Предаване от животно на човек

Класификация на случаите

Възможен: НП

Вероятен: Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии и при което съществува епидемична връзка

Потвърден: Всяко лице, което отговаря на клиничните и лабораторните критерии

31а. (нова - ДВ, бр. 56 от 2014 г., в сила от 08.07.2014 г.) КЪРЛЕЖОВ ЕНЦЕФАЛИТ (TBE virus)

Клинични критерии

Всяко лице със симптоми на възпаление на централната нервна система (напр. менингит, менингоенцефалит, енцефаломиелит, енцефалорадикулит).

Лабораторни критерии*

Лабораторни критерии за потвърждаване на случай:

Поне един от следните пет критерия:

– специфични за TBE антитела IgM и IgG в кръвта,

– специфични за TBE антитела IgM в цереброспиналния ликвор,

– сероконверсия или четирикратно увеличение на специфичните за TBE антитела в двойни серумни проби,

– откриване на нуклеинова киселина на вирус на TBE в клинична проба,

– изолиране на TBE вирус от клинична проба.

Лабораторни критерии за вероятен случай:

откриване на специфични за TBE антитела IgM в единична серумна проба.

* Серологичните резултати трябва да бъдат разглеждани в съответствие с ваксиналния статус и предходно излагане на други флавивирусни инфекции. Потвърдените случаи в такива ситуации трябва да бъдат валидирани чрез тест за вирусна неутрализация в серум или други равностойни тестове.

Епидемиологични критерии

Излагане на въздействието на общ източник (непастьоризирани млечни продукти).

Класификация на случаите

Възможен случай: НП

Вероятен случай: Всяко лице, което отговаря на клиничните и лабораторните критерии за вероятен случай или всяко лице, което отговаря на клиничните критерии и при което съществува епидемична връзка.

Потвърден случай: Всяко лице, което отговаря на клиничните и лабораторните критерии за потвърждаване на случай.

32. ЛАЙМСКА БОРЕЛИОЗА (В. burgdorferi)

Клинични критерии

Всяко лице със: еритемна кожна лезия (Еритема мигранс) на мястото, където е бил впит кърлеж, развитие на регионален лимфангит и лимфаденит и последващо стадийно засягане на следните органи и системи:

Нервна система: при възрастни - самостоятелно или комбинация от: лимфоцитарен менингит, радикулоневрит, периферна пареза на лицево-черепните нерви (лицевия нерв), енцефалит/eнцефаломиелит; при деца - предимно менингит и периферна пареза на лицевия нерв

Опорно-двигателна система: рекурентни епизоди от отоци и болки в една или повече от големите стави

Сърце: остро настъпили ритъмни нарушения (A-V блок I-III степен), рядко миокардит и панкардит

Очи: конюнктивит, увеит, папилит, еписклерит, кератит

Лабораторни критерии съобразно стадия на заболяването

- Доказване на специфични антитела срещу В. burgdorferi

- Доказване на нуклеинова киселина

- Изолиране на В. burgdorferi от клиничен материал

Класификация на случаите

Възможен: НП

Вероятен: HП

Потвърден: Всяко лице, което отговаря на клиничните и лабораторните критерии съобразно стадия на заболяването

33. ЛАЙШМАНИОЗА, ВИСЦЕРАЛНА (Leishmania sp)

Клинични критерии

Лице с пролонгирана неправилна температура, спленомегалия, панцитопения и загуба на телесна маса

Лабораторни критерии

Поне един от двата критерия:

- Микроскопско или културелно доказване на паразита в пунктат от костен мозък, слезка, черен дроб, лимфен възел, кръв

- Доказване на специфични антитела (РИФ, ELISA)

Епидемиологични критерии: НП

Класификация на случаите

Възможен: НП

Вероятен: НП

Потвърден: Всяко лице, което отговаря на клиничните и лабораторните критерии

34. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2014 г., в сила от 08.07.2014 г.) ЛЕГИОНЕРСКА БОЛЕСТ (Legionella spp.)

Клинични критерии

Всяко лице с пневмония.

Лабораторни критерии

Лабораторни критерии за потвърждаване на случай

Поне един от следните три критерия:

– изолиране на Legionella spp. от респираторен секрет или от каквото и да е място, което нормално е стерилно,

– откриване на антиген на Legionella pneumophila в урината,

– значително нарастване на титъра на специфичните антитела срещу Legionella pneumophila, серогрупа 1, в двойни серумни проби.

Лабораторни критерии за вероятен случай

Поне един от следните четири критерия:

– откриване на антиген на Legionella pneumophila в респираторен секрет или белодробна тъкан, напр. с оцветяващ директен тест с флуоресциращи антитела (DFA) с използване на реактиви на основата на моноклонално антитяло,

– откриване на нуклеинова киселина на Legionella spp. в респираторен секрет, белодробна тъкан или каквото и да е място, което нормално е стерилно,

– значително нарастване на титъра на специфичните антитела срещу Legionella pneumophila, различни от серогрупа 1, или срещу други Legionella spp., в двойни серумни проби,

– единичен висок титър на специфичните антитела срещу Legionella pneumophila, серо-

група 1, в серум.

Епидемиологични критерии

НП

Класификация на случаите

Възможен случай: НП

Вероятен случай: Всяко лице, което отговаря на клиничния критерий и на поне един лабораторен критерий за вероятен случай.

Потвърден случай: Всяко лице, което отговаря на клиничния критерий и на поне един лабораторен критерий за потвърден случай.

35. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2014 г., в сила от 08.07.2014 г.) ЛЕПТОСПИРОЗА (Leptospira interrogans)

Клинични критерии

Всяко лице със:

– повишена температура или поне два от следните единадесет симптома:

– втрисане,

– главоболие,

– миалгия,

– конюнктивална суфузия,

– кръвоизливи по кожата и лигавиците,

– обрив,

– жълтеница,

– миокардит,

– менингит,

– бъбречна недостатъчност,

– респираторни симптоми, например хемоптиза.

Лабораторни критерии

Поне един от следните четири критерия:

– изолиране на Leptospira interrogans или каквито и да било други патогенни Leptospira spp. от клинична проба,

– откриване на нуклеинова киселина на Leptospira interrogans или каквито и да било други патогенни Leptospira spp. в клинична проба,

– доказване на Leptospira interrogans или каквито и да било други патогенни Leptospira spp. в клинична проба чрез имунофлуоресценция,

– специфичен антитяло отговор срещу Leptospira interrogans или каквито и да било други патогенни Leptospira spp.

Епидемиологични критерии

Поне една от следните три епидемични връзки:

– предаване от животно на човек,

– излагане на въздействие от околната среда,

– излагане на въздействието на общ източник.

Класификация на случаите

Възможен случай: НП

Вероятен случай: Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии и при което съществува епидемична връзка.

Потвърден случай: Всяко лице, което отговаря на клиничните и лабораторните критерии.

36. ЛИСТЕРИОЗА (Listeria monocytogenes)

Клинични критерии

Всяко лице с поне един от следните три критерия:

Листериоза при новородени, изразяваща се във:

Мъртво раждане или поне един от следните пет симптома през първия месец от живота:

- Септична грануломатоза при кърмачета

- Менингит или менингоенцефалит

- Септицемия

- Диспнея

- Лезии по кожата, лигавиците или конюнктивите

Листериоза по време на бременността, изразяваща се в поне един от следните три симптома:

- Аборт, мъртво раждане или преждевременно раждане

- Повишена температура

- Грипоподобни симптоми

Други форми на листериоза, изразяващи се в поне един от следните четири симптома:

- Повишена температура

- Менингит или менингоенцефалит

- Септицемия

- Локализирани инфекции, като артрит, ендокардит и абсцеси

Лабораторни критерии

Поне един от следните два критерия:

- Изолиране на Listeria monocytogenes от място, което нормално е стерилно

- Изолиране на Listeria monocytogenes от място, което нормално не е стерилно, при плод, мъртвородено, новородено или от майката в 24-часовия период след раждането

Епидемиологични критерии

Поне една от следните три епидемични връзки:

- Наличие на общ източник

- Предаване от човек на човек (вертикално предаване)

- Експозиция на заразена храна/питейна вода

Допълнителна информация

Инкубационен период 3 - 70 дни, най-често 21 дни

Класификация на случаите

Възможен: НП

Вероятен: Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии и при което съществува епидемична връзка

Потвърден: Всяко лице, което отговаря на лабораторните критерии или всяка майка, за чийто плод, мъртвородено или новородено е лабораторно потвърдена листериозна инфекция

37. МАЛАРИЯ (Plasmodium spp.)

Клинични критерии

Всяко лице с температурни пристъпи или с данни за предишни температурни пристъпи

Лабораторни критерии

Поне един от следните три критерия:

- Доказване на маларийни плазмодии в кръвни препарати (тънка натривка и дебела капка) чрез наблюдение с оптичен микроскоп

- Доказване на нуклеинова киселина на Plasmodium в кръвта

- Доказване на антиген на Plasmodium

Необходимо е да се осъществи диференциране на Plasmodium spp. до вид

Епидемиологични критерии: НП

Класификация на случаите

Възможен: НП

Вероятен: НП

Потвърден: Всяко лице, което отговаря на клиничните и лабораторните критерии

38. МАРСИЛСКА ТРЕСКА (Rickettsia conorii)

Клинични критерии

Всяко лице със заболяване, което се характеризира с образуването на първичен афект на мястото, където е бил впит кърлеж - т. нар. "таш ноар" (окръглен инфилтрат, покрит с некротична коричка), повишаване на температурата, втрисане, главоболие, миалгия, кранио-фарингеален синдром, макуло-папулозен обрив, обхващащ цялото тяло, лицето, включително дланите и стъпалата

Лабораторни критерии

- Доказване на специфични антитела в серума на пациента

- Изолиране на причинителя от клинични материали

Епидемиологични критерии

- Анамнеза за ухапване от кърлеж

Класификация на случаите

Възможен: НП

Вероятен: Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии и при което съществува епидемична връзка

Потвърден: Всяко лице, което отговаря на клиничните и лабораторните критерии

39. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2014 г., в сила от 08.07.2014 г.) МЕНИНГОКОКОВА БОЛЕСТ, ИНВАЗИВНА (МЕНИНГОКОКОВ МЕНИНГИТ И СЕПСИС) (Neisseria meningitidis)

Клинични критерии

Всяко лице с поне един от следните симптоми:

– признаци на менингит,

– хеморагичен обрив,

– септичен шок,

– септичен артрит.

Лабораторни критерии

Поне един от следните четири критерия:

– изолиране на Neisseria meningitidis в проба от място, което нормално е стерилно, включително пурпурични кожни лезии,

– откриване на нуклеинова киселина на Neisseria meningitidis в проба от място, което нормално е стерилно, или от пурпурични кожни лезии,

– откриване на антиген на Neisseria meningitidis в ликвор,

– откриване на Грам-отрицателни диплококи в ликвор.

Епидемиологични критерии

Епидемична връзка на предаване от човек на човек.

Класификация на случаите

Възможен случай: Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии.

Вероятен случай: Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии и при което съществува епидемична връзка.

Потвърден случай: Всяко лице, което отговаря на лабораторните критерии.

40. МОРБИЛИ (Measles virus)

Клинични критерии

Всяко лице с висока температура и макулопапулозен обрив и поне един от следните три критерия:

- Кашлица

- Хрема

- Конюнктивит

Лабораторни критерии

Поне един от следните четири критерия:

- Изолиране на вируса на морбили от клинична проба

- Доказване на нуклеинова киселина на вируса на морбили в клинична проба

- Доказване в серум или в слюнка на специфичен антитяло-отговор срещу вируса на морбили, характерен за остра инфекция

- Откриване на антиген на вируса на морбили с директен тест с флуоресциращи антитела (DFA) в клинична проба чрез специфични моноклонални антитела

Лабораторните резултати трябва да бъдат разглеждани в съответствие с ваксиналния статус. При скорошно ваксиниране да се провери за наличието на див вирус.

Епидемиологични критерии

Наличие на епидемична връзка - предаване от човек на човек

Класификация на случаите

Възможен: Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии

Вероятен: Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии и при което съществува епидемична връзка

Потвърден: Всяко лице, което не е било ваксинирано наскоро и което отговаря на клиничните и лабораторните критерии

41. ОРНИТОЗА (Chlamydia psittaci)

Клинични критерии

Всяко лице със заболяване с остро начало, обща интоксикация, главоболие, повишена температура, втрисане, болки зад гръдната кост, суха кашлица и рентгенови данни за пневмония.

Лабораторни критерии

Лабораторни критерии за потвърден случай

- Доказване на нуклеинова киселина в клиничен материал

- Доказване на хламидиен антиген в материал от храчка

Лабораторни критерии за вероятен случай

- Доказване на специфичен антитяло-отговор в серума на болния

Епидемиологични критерии

Поне една от следните епидемични връзки:

- Предаване от животно на човек (контакт с птици - селскостопански, диви и декоративни)

- Експозиция при преработка на продукти от заразено животно

- Наличие на общ източник

- Експозиция на околната среда или в лабораторни условия

Класификация на случаите

Възможен: НП

Вероятен: Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии

- и при което има епидемична връзка

- или отговаря на лабораторните критерии за вероятен случай

Потвърден: Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии и на лабораторните критерии за потвърден случай

42. ПЕТНИСТ ТИФ (Rickettsia prowazekii)

Клинични критерии

Всяко лице със заболяване с внезапно начало, висока температура и разтрисане, силно изразен токсико-инфекциозен синдром, розеоло-петехиален обрив и промени в съзнанието (статус тифозус)

Лабораторни критерии

- Доказване на специфични антитела в серума

- Изолиране на причинителя от клинични материали

Епидемиологични критерии

- Предаване от човек на човек

- Общ източник на зараза

Класификация на случаите

Възможен: НП

Вероятен: Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии и наличие на епидемична връзка

Потвърден: Всяко лице, което отговаря на клиничните и лабораторните критерии

43. ПОЛИОМИЕЛИТ (Polio virus)

Клинични критерии

Всяко лице под 15 години с остра вяла парализа или всяко лице, което по лекарска преценка е със съмнение за полиомиелит

Лабораторни критерии

Поне един от следните три критерия:

- Изолиране на полиовирус и вътрешнотипова диференциация - див полиовирус

- Полиовирус от ваксинален произход (поне 85% сходство с ваксиналния полиовирус в нуклеотидната секвенция на протеина на VP1 секцията)

- Полиовирус от типа Сейбин: вътрешнотипова диференциация, осъществена от акредитирана от СЗО лаборатория за полиомиелит (при полиовирус от ваксинален произход разлика в секвенцията на протеина VP1 в сравнение с ваксиналния вирус от същия серотип от над 1% до максимум 15%).

Епидемиологични критерии

Поне една от следните две епидемични връзки:

- Предаване от човек на човек

- Предишни пътувания в ендемична за полиомиелит област или в област, в която е предполагаемо или потвърдено разпространението на полиовирус

Класификация на случаите

Възможен: Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии

Вероятен: Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии и при което съществува епидемична връзка

Потвърден: Всяко лице, което отговаря на клиничните и лабораторните критерии

43.1. ОСТРИ ВЯЛИ ПАРАЛИЗИ (при деца до 15 години)

Клинични критерии

Всяко лице под 15 години със заболяване (включително синдром на Гилен-Баре и трансверзален миелит), което се характеризира с различна тежест, остро начало, с проява на слабост или парализа на група мускули, определена като "вяла" - мускулите са меки, отпуснати, с намален или липсващ тонус, без наличието на други явни причини за това (например травма). Случаите на преходна мускулна слабост не се съобщават.

Лабораторни критерии

- Изолиране на вируси от клинични материали

- Позитивна серология, която може да се появи късно в течение на заболяването

- Доказване на вирусни нуклеинови киселини

Класификация на случаите

Възможен: НП

Вероятен: Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии

Потвърден: Всяко лице, което отговаря на клиничните и лабораторните критерии

44. ПТИЧИ ГРИП A/H5 ИЛИ A/H5N1 ПРИ ХОРА

Клинични критерии

Всяко лице, което отговаря на един от следните два критерия:

- Висока температура и симптоми на остра респираторна инфекция

- Смърт, причинена от неизяснено остро респираторно заболяване

Лабораторни критерии

Поне един от следните три критерия:

- Изолиране на грипен вирус A/H5N1 от клинична проба

- Доказване на нуклеинова киселина на грипен вирус A/H5 в клинична проба

- Доказване на специфични антитела срещу грипен вирус A/H5 (4-кратно или по-голямо нарастване, или единичен висок титър)

Епидемиологични критерии

Поне един от следните четири критерия:

- Предаване от човек на човек посредством близък контакт (разстояние от един метър или по-малко) с лице, съобщено като вероятен или потвърден случай

- Лабораторна експозиция: когато съществува възможност за експозиция на грипен вирус A/H5N1

- Близък контакт (разстояние от един метър или по-малко) с животно, различно от домашни или диви птици (напр. котка или прасе), за което е потвърдено заразяване с вируса A/H5N1

- Пребиваване или посещение в област, в която в този момент се предполага или е потвърдено наличието на грип A/H5N1

И поне един от следните два критерия:

- Осъществяване на близък контакт (разстояние от един метър или по-малко) с болни или мъртви домашни или диви птици(*) в засегнатата област

- Пребиваване в дом или стопанство в засегнатата област, за който/което е било докладвано за болни или мъртви домашни птици през предходния месец

Класификация на случаите

Възможен: Всяко лице, което отговаря на клиничните и епидемиологичните критерии

Вероятен: Всяко лице с положителен резултат от тест за грипен вирус A/H5 или A/H5N1, проведен в лаборатория, различна от Националната референтна лаборатория, участваща в Европейската мрежа от референтни лаборатории за грип при човека (CNRL)

Потвърден случай на национално равнище: Всяко лице с положителен резултат от тест за грипен вирус A/H5 или A/H5N1, проведен в Национална референтна лаборатория, участваща в Европейската мрежа от референтни лаборатории за грип при човека (CNRL)

Потвърден случай от СЗО: Всяко лице, за което има лабораторно потвърждение от Колабориращ център на СЗО по отношение на вирус H5

(*) Това не се отнася за птици във видимо добро състояние, които са били убити, например по време на лов.

45. РОТАВИРУСЕН ГАСТРОЕНТЕРИТ (Rotavirus)

Клинични критерии

Всяко лице със заболяване, което се характеризира с остро начало, повишена температура, гадене, повръщане и водниста диария и при деца: диария (3 или повече редки или воднисти изхождания за 24 часа) и/или повръщане (1 или повече за 24 часа), което в тежките случаи може да доведе до обезводняване и загуба на електролити от организма.

Лабораторни критерии

- Доказване на специфичен антиген във фецес на болния

- Доказване на вирусна нуклеинова киселина във фецес на болния

Епидемиологични критерии

Поне една от следните три епидемични връзки:

- Предаване от човек на човек

- Наличие на общ източник

- Консумация на заразена храна/питейна вода

Класификация на случаите

Възможен: НП

Вероятен: Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии и при което съществува епидемична връзка с потвърден случай

Потвърден: Всяко лице, което отговаря на клиничните и лабораторните критерии

46. РУБЕОЛА (Rubella virus)

Клинични критерии

Всяко лице с внезапна поява на генерализиран макулопапулозен обрив и поне един от следните пет критерия:

- Цервикална аденопатия

- Субокципитална аденопатия

- Постаурикуларна аденопатия

- Артралгия

- Артрит

Лабораторни критерии

Лабораторни критерии за потвърждаване на случая:

Поне един от следните три критерия:

- Изолиране на вирус на рубеола от клинична проба

- Доказване на нуклеинова киселина на рубеолния вирус в клинична проба

- Доказване на специфичен антитяло-отговор (IgG) в серум или в слюнка

Лабораторни критерии за вероятен случай:

- Доказване на специфични антитела (IgМ)(*) срещу вируса на рубеола

Лабораторните резултати трябва да бъдат разглеждани в съответствие с ваксиналния статус.

При определени ситуации, например лабораторно потвърден епидемичен взрив, доказването на IgМ антитела срещу рубеола може да се счита за потвърждаване на случая, освен при бременност.

Епидемиологични критерии

Наличие на епидемична връзка - предаване от човек на човек

Класификация на случаите

Възможен: Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии

Вероятен: Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии и поне едно от следните две:

- Епидемична връзка

- Отговаря на лабораторните критерии за вероятен случай

Потвърден: Всяко лице, което не е било ваксинирано наскоро и което отговаря на лабораторните критерии за потвърждаване на случая.

В случай на скорошно ваксиниране: лице, при което е открит див щам на вируса на рубеола.

(*) Когато има съмнение за рубеола при бременни, положителните резултати за IgМ трябва да бъдат допълнително потвърдени (например чрез тест за авидност на специфични рубеолни IgG антитела, който показва ниска авидност).

46.1. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2014 г., в сила от 08.07.2014 г.) ВРОДЕНА РУБЕОЛА (включително вроден рубеолен синдром)

Клинични критерии

Вродена рубеолна инфекция

Клинични критерии за вродена рубеолна инфекция не могат да бъдат определени.

Вроден рубеолен синдром

Всяко кърмаче на възраст под 1 година или всяко мъртвородено дете, което отговаря на поне две от условията, посочени в категория (А) или едно от условията в категория (А) и едно от условията в категория (Б)

(А)

– катаракта(и),

– вродена глаукома,

– вродена кардиопатия,

– загуба на слуха,

– пигментна ретинопатия;

(Б)

– пурпура,

– спленомегалия,

– микроцефалия,

– изоставане в развитието,

– менингоенцефалит,

– петнисти просветлявания на костите,

– жълтеница с начало в първите 24 часа след раждането.

Лабораторни критерии

Поне един от следните четири критерия:

– изолиране на вирус на рубеола от клинична проба,

– откриване на нуклеинова киселина на вируса на рубеола,

– специфичен антитяло отговор (IgМ) срещу вируса на рубеола,

– персистиращи рубеолни IgG в периода от 6- до 12-месечна възраст (поне две проби със сходна концентрация на рубеолни IgG).

Лабораторните резултати трябва да бъдат разглеждани в съответствие с ваксиналния статус.

Епидемиологични критерии

Всяко кърмаче или мъртвородено дете от майка, при която е била лабораторно потвърдена рубеолна инфекция по време на бременността (предаване от човек на човек, вертикално предаване).

Класификация на случаите на вродена рубеола

Възможен случай: НП

Вероятен случай: Всяко мъртвородено дете или всяко кърмаче, което не е било изследвано или е било изследвано и лабораторните резултати са отрицателни и което отговаря на поне два от следните критерии:

– епидемична връзка и поне един от клиничните критерии от категория (А) за вроден рубеолен синдром,

– отговаря на клиничните критерии за вроден рубеолен синдром.

Потвърден случай: Всяко мъртвородено дете, което отговаря на лабораторните критерии,

или

всяко кърмаче, което отговаря на лабораторните критерии и на поне един от следните два критерия:

– епидемична връзка,

– поне един от клиничните критерии от категория (А) за вроден рубеолен синдром.

47. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2014 г., в сила от 08.07.2014 г.) 47. САЛМОНЕЛОЗА (Salmonella spp., различна от S. typhi и S. paratyphi)

Клинични критерии

Всяко лице с поне един от следните четири симптома:

– диария,

– повишена температура,

– коремни болки,

– повръщане.

Лабораторни критерии

Изолиране на Salmonella (различна от Salmonella typhi и Salmonella paratyphi) от изпражнения, урина, определено място по тялото (напр. инфектирана рана) или каквито и да било течности и тъкани, които нормално са стерилни (напр. кръв, цереброспинален ликвор, кости, синовиална течност и пр.).

Епидемиологични критерии

Поне една от следните пет епидемични връзки:

– предаване от човек на човек,

– излагане на въздействието на общ източник,

– предаване от животно на човек,

– консумиране на заразена храна/питейна вода,

– излагане на въздействие от околната среда.

Класификация на случаите

Възможен случай: НП

Вероятен случай: Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии и при което съществува епидемична връзка.

Потвърден случай: Всяко лице, което отговаря на клиничните и лабораторните критерии.

48. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2014 г., в сила от 08.07.2014 г.) СИНДРОМ НА ПРИДОБИТА ИМУННА НЕДОСТАТЪЧНОСТ (СПИН) И ИНФЕКЦИЯ С ЧОВЕШКИ ИМУНОДЕФИЦИТЕН ВИРУС (ХИВ)

Клинични критерии (СПИН)

Всяко лице с някоя от клиничните прояви, описани в европейското определение за случаите на СПИН за:

– възрастни или подрастващи на възраст 15 години или повече,

– деца под 15 години.

Лабораторни критерии (ХИВ)

Възрастни, подрастващи и деца на възраст 18 месеца или повече.

Поне един от следните три критерия:

– положителен резултат от тест за откриване на антитела срещу ХИВ или комбиниран тест за откриване (антитела срещу ХИВ и р24 антиген на ХИВ), потвърден от по-специфичен тест за антитела (напр. Western blot),

– положителен резултат от 2 имуноензимни теста (EIA) за откриване на антитела, потвърдени от по-специфичен тест за антитела (напр. Western blot),

– положителен резултат от две отделни проби от поне едно от следните три:

• откриване на нуклеинова киселина на вируса на ХИВ (ХИВ-РНК, ХИВ-ДНК),

• доказване на вируса на ХИВ чрез тест за откриване на р24 антиген на вируса на ХИВ, включващ проба за неутрализация,

• изолиране на вируса на ХИВ.

Деца под 18-месечна възраст

Положителни резултати от две отделни проби (без кръв от пъпната връв) от поне едно от следните три:

– изолиране на вируса на ХИВ,

– откриване на нуклеинова киселина на вируса на ХИВ (ХИВ-РНК, ХИВ-ДНК),

– доказване на вируса на ХИВ чрез тест за откриване на р24 антиген на вируса на ХИВ, включително реакция неутрализация при деца на възраст един месец или повече.

Епидемиологични критерии НП

Класификация на случаите

Възможен случай: НП

Вероятен случай: НП

Потвърден случай:

ХИВ инфекция

Всяко лице, което отговаря на лабораторните критерии за ХИВ инфекция.

СПИН

Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии за СПИН и на лабораторните критерии за ХИВ инфекция.

49. СИФИЛИС (Treponema pallidum)

Клинични критерии

Първичен сифилис

Всяко лице с един или няколко (обикновено неболезнени) шанкъра в гениталната, перинеалната, аналната област или лигавицата на устата или фаринкса или друга извънгенитална локализация

Вторичен сифилис

Всяко лице с поне един от следните пет симптома:

- Дисеминиран макулопапулозен обрив, често обхващащ дланите и ходилата

- Генерализирана лимфаденопатия

- Широки кондиломи

- Енантема

- Дифузна алопеция

- Ранен латентен сифилис (до 1 година)

- Предходна поява на симптоми, съответстващи на симптомите от по-ранните стадии на сифилиса през предходните 12 месеца

- Късен латентен сифилис (над 1 година)

- Всяко лице, което отговаря на лабораторните критерии (специфични серологични тестове)

Лабораторни критерии

Поне едно от следните две лабораторни изследвания:

- Доказване на Treponema pallidum в ексудати от лезия или тъкани чрез микроскопия в тъмно поле

- Доказване на Treponema pallidum в ексудати от лезия или тъкани с директен тест с флуоресциращи антитела (DFA)

- Доказване на Treponema в ексудати от лезия или тъкани чрез полимеразна верижна реакция (PCR)

- Откриване на антитела срещу Treponema pallidum чрез тест за откриване (TPHA, TPPA или EIA) и допълнително откриване на антитела IgM срещу Treponema pallidum (чрез IgM-ELISA, IgM имуноблот или 19S-IgM-FTA-abs), потвърдено чрез втори тест IgM.

Епидемиологични критерии

Първичен/вторичен сифилис

- Епидемична връзка на предаване от човек на човек (сексуален контакт)

Ранен латентен сифилис (до 1 година)

- Епидемична връзка на предаване от човек на човек (сексуален контакт) в рамките на предходните 12 месеца

Класификация на случаите

Възможен: НП

Вероятен: Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии и при което съществува епидемична връзка

Потвърден: Всяко лице, което отговаря на лабораторните критерии за потвърждаване на случая

49.1. СИФИЛИС, ВРОДЕН И НА НОВОРОДЕНОТО (Treponema pallidum)

Клинични критерии

Всяко дете под 2 години с поне един от следните десет критерия:

- Хематоспленомегалия

- Кожно-лигавични лезии

- Широки кондиломи

- Траен ринит

- Жълтеница

- Псевдопарализа (дължаща се на периостит и остеохондрит)

- Засягане на централната нервна система

- Анемия

- Нефротичен синдром

- Недохранване

Лабораторни критерии

Лабораторни критерии за потвърден случай

Поне един от следните три критерия:

- Доказване на Treponema pallidum в пъпната връв, плацентата, назален секрет или материал от кожна лезия чрез микроскопия в тъмно поле

- Доказване на Treponema pallidum в пъпната връв, плацентата, назален секрет или материал от кожна лезия с директен тест с флуоресциращи антитела (DFA-TP)

- Откриване на специфични антитела IgM срещу Treponema pallidum (FTA-abs, EIA) и реактивен серологичен тест, нетрепонемен (Изследователска лаборатория за венерически болести (VDRL) или бърз плазмен реагин (RPR) върху серум на детето

Лабораторни критерии за вероятен случай

Поне един от следните три критерия:

- Положителен резултат от реактивен тест VDRL върху цереброспинален ликвор

- Положителен резултат от реактивни нетрепонемни и трепонемни серологични тестове върху серум на майката

- Титърът на нетрепонемните антитела при детето е 4 или повече пъти по-голям от титъра на антителата в серума на майката

Епидемиологични критерии

Всяко кърмаче, при което съществува епидемична връзка с предаване от човек на човек (вертикално предаване)

Класификация на случаите

Възможен: НП

Вероятен: Всяко кърмаче, което отговаря на клиничните критерии и на поне един от следните два критерия:

- Епидемична връзка

- Отговаря на лабораторните критерии за вероятен случай

Потвърден: Всяко кърмаче, което отговаря на лабораторните критерии за потвърждаване на случая

50. СКАРЛАТИНА (Streptococcus pyogenes, group A Streptococcus)

Клинични критерии

Всяко лице със заболяване, което се характеризира с внезапно начало, повишаване на температурата, изразен токсикоинфекциозен синдром, повръщане, болки в гърлото, ангина, характерни обриви по кожата и лигавиците и левкоцитоза

Лабораторни критерии

- Изолиране на S. pyogenes от клиничен материал

- Доказване на специфичен имунен отговор (AST)

Класификация на случаите

Възможен: Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии

Вероятен: Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии и при което съществува епидемична връзка

Потвърден: Всяко лице, което отговаря на клиничните и лабораторните критерии

51. (изм. - ДВ, бр. 56 от 2014 г., в сила от 08.07.2014 г.) ТЕЖЪК ОСТЪР РЕСПИРАТОРЕН СИНДРОМ (ТОРС) (SARS-CoV)

Клинични критерии

Всяко лице с повишена температура или с предишни случаи на повишена температура и поне един от следните три симптома:

– кашлица,

– затруднения в дишането,

– задух,

И поне един от следните четири критерия:

– радиографски данни за пневмония,

– радиографски данни за тежък остър респираторен синдром,

– резултати от аутопсия, констатиращи пневмония,

– резултати от аутопсия, констатиращи тежък остър респираторен синдром,

и липса на алтернативна диагноза, която да може напълно да обясни заболяването.

Лабораторни критерии

Лабораторни критерии за потвърждаване на случай

Поне един от следните три критерия:

– изолиране на вирус в клетъчна култура от клинична проба и идентифициране на SARS-CoV чрез метод от рода на обратно транскриптазна полимеразна верижна реакция (RT-PCR),

– откриване на нуклеинова киселина на SARS-CoV в поне една от следните три ситуации:

– в поне две различни клинични проби (напр. назофарингеален секрет и изпражнения),

– в същия вид клинична проба, взета два или повече пъти по време на заболяването (напр. поредица назофарингеални аспирати),

– две различни изследвания или повторено изследване RT-PCR с използване на нов екстрат РНК от първоначалната клинична проба при всеки тест,

– специфичен антитяло отговор срещу SARS-CoV, получен чрез един от следните два метода:

– сероконверсия чрез ELISA или индиректен имунофлуоресцентен антитяло тест (IFA) в серума в острата фаза и във фазата на възстановяване, изследвани едновременно,

– 4-кратно или по-голямо нарастване на титъра на антителата между серума в острата фаза и във фазата на възстановяване, изследвани едновременно.

Лабораторни критерии за вероятен случай

Поне един от следните два критерия:

– единичен положителен тест за антитела за SARS-CoV,

– положителен резултат при полимеразна верижна реакция (PCR) за SARS-CoV в единична клинична проба и едно изследване.

Епидемиологични критерии

Поне един от следните три критерия:

– лице, заемащо длъжност, свързана с повишен риск от излагане на SARS-CoV (напр. персонал в лаборатория, работеща с живи вируси на SARS-CoV или живи вируси от същия тип или съхраняваща клинични проби, заразени със SARS-CoV; лице в контакт с диви животни или с други животни, смятани за източник на SARS-CoV, с техните изпражнения, секрети и т.н.),

– близко лице* на едно или повече лица, при което(ито) ТОРС е потвърден или което(ито) е(са) подложено(и) на изследвания, свързани с ТОРС,

– лице, което е пътувало или пребивавало в район, засегнат от ТОРС,

– двама или повече здравни работници** в едно и също лечебно заведение с клинични признаци на ТОРС, при които заболяването се е проявило внезапно в рамките на един и същ 10-дневен период,

– три или повече лица (здравни работници и/или пациенти, и/или посетители) с клинични признаци на ТОРС, при които заболяването се е проявило внезапно в рамките на един и същ 10-дневен период и които са епидемиологично свързани с лечебни заведения.

* За близко се смята лице, което се грижи за болен от ТОРС, живее с него или е имало пряк контакт с неговите респираторни секрети, телесни течности и/или екскрети (напр. фекалии).

** В този контекст понятието "здравен работник" обхваща целия болничен персонал. Определението за "лечебно заведение", в което възниква поредицата от случаи, ще зависи от местната ситуация. Размерът на заведението може да варира от самостоятелно, дори и малко, лечебно заведение до отделно отделение или отделение в голяма болница.

Класификация на случаите в период между епидемии

Прилага се и при поява на огнище на болестта в незасегната страна или област.

Възможен случай: Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии и при което съществува епидемична връзка.

Вероятен случай: Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии и при което съществува епидемична връзка и което отговаря на лабораторните критерии за вероятен случай.

Потвърден случай на национално равнище: Всяко лице, което отговаря на клиничните и лабораторните критерии за потвърждаване на случай, когато изследването е осъществено в Национална референтна лаборатория.

Потвърден случай: Всяко лице, което отговаря на клиничните и лабораторните критерии за потвърждаване на случай, когато изследването е осъществено в Референтна потвърдителна лаборатория за ТОРС на СЗО.

Класификация на случаите по време на епидемия

Прилага се по време на епидемия в страна/район, където поне за едно лице е получено лабораторно потвърждение от Референтна потвърдителна лаборатория за ТОРС на СЗО.

Възможен случай: Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии.

Вероятен случай: Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии и при което съществува епидемична връзка със случай, потвърден на национално равнище, или с потвърден случай.

Потвърден случай на национално равнище: Всяко лице, което отговаря на клиничните и лабораторните критерии за потвърждаване на случай, когато изследването е осъществено в Национална референтна лаборатория.

Потвърден случай: Един от следните три случая:

– всяко лице, което отговаря на клиничните и лабораторните критерии за потвърждаване на случай, когато изследването е осъществено в Референтна потвърдителна лаборатория за ТОРС на СЗО,

– всеки случай, потвърден на национално равнище, при който съществува епидемична връзка с верига на предаване, в която поне един случай е бил проверен по независим начин от Референтна потвърдителна лаборатория за ТОРС на СЗО,

– всяко лице, което отговаря на клиничните и лабораторните критерии за потвърден случай и при което съществува епидемична връзка с верига на предаване, в която поне един случай е бил проверен по независим начин от Референтна потвърдителна лаборатория за ТОРС на СЗО.

52. ТЕНИАРИНХОЗА (Taeniarhinchus saginatus)

Клинични критерии

Лице с абдоминален синдром и перианален сърбеж

Лабораторни критерии

Поне един от следните два критерия:

- Микроскопско доказване на яйца на Taeniarhinchus saginatus в перианален секрет

- Доказване на членчета на тенията - спонтанно отделени или в изпражнения

Епидемиологични критерии:

Консумация на сурово/недостатъчно термично обработено телешко месо и месни продукти.

Класификация на случаите

Възможен: НП

Вероятен: НП

Потвърден: Всяко лице, което отговаря на лабораторните критерии

53. ТЕТАНУС (Clostridium tetani)

Клинични критерии

Всяко лице с поне един от следните три симптома:

- Болезнени мускулни контракции предимно на мускулите на долната челюст и на врата, водещи до лицеви спазми, известни като risus sardonicus

- Болезнени мускулни контракции на мускулите на торса

- Общи мускулни спазми, честа проява на опистотонус

Лабораторни критерии

Поне един от следните два критерия:

- Изолиране на Clostridium tetani от инфектирано място

- Откриване на тетаничен токсин в серумна проба

Епидемиологични критерии: НП

Класификация на случаите

Възможен: НП

Вероятен: Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии

Потвърден: Всяко лице, което отговаря на клиничните и лабораторните критерии

54. ТОКСОПЛАЗМОЗА, ВРОДЕНА (Toxoplasma gondii)

Клинични критерии

Не са приложими за целите на надзора

Лабораторни критерии

Поне един от следните четири критерия:

- Доказване на T. gondii в телесни тъкани или течности

- Откриване на нуклеинова киселина на T. gondii в клинична проба

- Доказване на специфични антитела (IgM, IgG, IgA) срещу T. gondii при новородено

- Персистиране на стабилни титри на IgG срещу T. gondii при кърмаче (до 12-месечна възраст)

Епидемиологични критерии НП

Класификация на случаите

Възможен: НП

Вероятен: НП

Потвърден: Всяко кърмаче, което отговаря на лабораторните критерии

55. ТРИХИНЕЛОЗА (Trichinella spp.)

Клинични критерии

Всяко лице с поне три от следните шест критерия:

- Фебрилитет

- Миалгия

- Оток на лицето

- Диария

- Еозинофилия

- Субконюнктивални хеморагии, кръвоизливи под ноктите и в ретината

Лабораторни критерии

Поне един от следните два критерия:

- Доказване на ларви на Trichinella в тъкани, взети при мускулна биопсия

- Доказване на специфични антитела срещу Trichinella (РИФ, ELISA или Western Blot)

Епидемиологични критерии

Поне една от следните две епидемични връзки:

- Консумация на заразена храна (месо и месни продукти)

- Наличие на общ източник

Класификация на случаите

Възможен: НП

Вероятен: Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии и при което съществува епидемична връзка

Потвърден: Всяко лице, което отговаря на клиничните и лабораторните критерии

56. ТРИХОЦЕФАЛОЗА (Trichocephalus trichiurus)

Клинични критерии

Лице с клинична картина, характеризираща се с колитен синдром, анемия

Лабораторни критерии

- Доказване на яйца на Trichocephalus trichiurus в изпражненията

Епидемиологични критерии НП

Класификация на случаите

Възможен: НП

Вероятен: НП

Потвърден: Всяко лице, което отговаря на лабораторните критерии

57. ТУБЕРКУЛОЗА (Mycobacterium tuberculosis complex)

Клинични критерии

Всяко лице, което отговаря на един от следните два критерия:

- Признаци, симптоми и/или рентгенографски данни, съвместими с активна туберкулоза, независимо от локализацията

- Решение на лекаря да лекува пациента с пълен курс противотуберкулозна терапия

или случай, открит post mortem, с патологични данни, съвместими с активна туберкулоза, които биха изисквали противотуберкулозно лечение, ако болестта е била открита преди смъртта на пациента.

Лабораторни критерии

Лабораторни критерии за потвърден случай

Поне един от следните два критерия:

- Изолиране на Mycobacterium tuberculosis complex (с изключение на M. bovis BCG) от клинична проба

- Откриване на нуклеинова киселина на Mycobacterium tuberculosis complex в клинична проба и положителен резултат от микроскопско изследване за киселинноустойчиви бактерии или еквивалентно флуоресцентно оцветяване

Лабораторни критерии за вероятен случай

Поне един от следните три критерия:

- Положителен резултат от микроскопско изследване за киселинноустойчиви бактерии или еквивалентно флуоресцентно оцветяване

- Откриване на нуклеинова киселина на M. tuberculosis complex в клинична проба

- Хистологични данни за грануломи

Епидемиологични критерии: НП

Класификация на случаите

Възможен: Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии

Вероятен: Всяко лице, което отговаря на клиничните и лабораторните критерии за вероятен случай

Потвърден: Всяко лице, което отговаря на клиничните и лабораторните критерии за потвърждаване на случая

58. ТУЛАРЕМИЯ (Francisella tularensis)

Клинични критерии

Всяко лице с поне една от следните клинични форми:

Язвено-жлезна форма

- Кожна язва

- Регионална лимфаденопатия

Жлезна форма

- Уголемени и болезнени лимфни възли без видима язва

Очно-жлезна форма

- Конюнктивит

- Регионална лимфаденопатия

Орофарингеална форма

- Цервикална лимфаденопатия

И поне един от следните три критерия:

- Стоматит

- Фарингит

- Тонзилит

Гастроинтестинална форма

Поне един от следните три критерия:

- Коремни болки

- Повръщане

- Диария

Белодробна форма

- Пневмония

Тифоидна форма

Поне един от следните два критерия:

- Треска без ранни признаци и симптоми на локализиране

- Септицемия

Лабораторни критерии

Поне един от следните три критерия:

- Изолиране на Francisella tularenis от клинична проба

- Доказване на нуклеинова киселина на Francisella tularensis в клинична проба

- Доказване на специфичен антитяло-отговор срещу Francisella tularensis

Епидемиологични критерии

Поне една от следните три епидемични връзки:

- Наличие на общ източник

- Предаване от животно на човек

- Консумиране на заразена храна/питейна вода

Класификация на случаите

Възможен: НП

Вероятен: Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии и при което съществува епидемична връзка

Потвърден: Всяко лице, което отговаря на клиничните и лабораторните критерии

59. ХИМЕНОЛЕПИДОЗА (Hymenolepis nana)

Клинични критерии

Неприложими за епидемиологичния надзор

Лабораторни критерии

- Доказване на яйца на Hymenolepis nana в изпражненията

Епидемиологични критерии

- Контакт с източник

Класификация на случаите

Възможен: НП

Вероятен: НП

Потвърден: Всяко лице, което отговаря на лабораторните критерии

60. ХЛАМИДИЙНА ИНФЕКЦИЯ (Chlamydia trachomatis) ВКЛЮЧИТЕЛНО ИНГВИНАЛНА ЛИМФОГРАНУЛОМАТОЗА

Клинични критерии

Всяко лице с поне една от следните клинични форми:

Хламидийна инфекция с изключение на ингвинална лимфогрануломатоза

Поне един от следните шест симптома:

- Уретрит

- Епидидимит

- Остър салпингит

- Остър ендометрит

- Цервицит

- Проктит

При новородени поне един от следните два симптома:

- Конюнктивит

- Пневмония

Ингвинална лимфогрануломатоза

Поне един от следните пет симптома:

- Уретрит

- Генитални язви

- Ингвинална лимфаденопатия

- Цервицит

- Проктит

Лабораторни критерии

Хламидийна инфекция с изключение на ингвинална лимфогрануломатоза

Поне един от следните три критерия:

- Изолиране на Chlamydia trachomatis от проба от урогениталния, аналния тракт или от конюнктивата

- Доказване на Chlamydia trachomatis с директен тест с флуоресциращи антитела (DFA) в клинична проба

- Откриване на нуклеинова киселина на Chlamydia trachomatis в клинична проба

Ингвинална лимфогрануломатоза

Поне един от следните два критерия:

- Изолиране на Chlamydia trachomatis от проба от урогениталния, аналния тракт или от конюнктивата

- Откриване на нуклеинова киселина на Chlamydia trachomatis в клинична проба

и идентифициране на серовар (геновар) L1, L2 или L3

Епидемиологични критерии

Епидемична връзка чрез предаване от човек на човек (сексуален контакт или вертикално предаване)

Класификация на случаите

Възможен: НП

Вероятен: Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии и при което съществува епидемична връзка

Потвърден: Всяко лице, което отговаря на лабораторните критерии

61. ХОЛЕРА (Vibrio cholerae)

Клинични критерии

Всяко лице с поне един от следните два симптома:

- Диария

- Повръщане

Лабораторни критерии

- Изолиране на Vibrio cholerae от клинична проба

- Доказване на антиген O1 или O139 в изолата

- Доказване на холерен ентеротоксин или ген на холерен ентеротоксин в изолата

Епидемиологични критерии

Поне една от следните четири епидемични връзки:

- Наличие на общ източник

- Предаване от човек на човек

- Консумиране на заразена храна/питейна вода

- Експозиция в околната среда

Класификация на случаите

Възможен: НП

Вероятен: Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии и при което съществува епидемична връзка

Потвърден: Всяко лице, което отговаря на клиничните и лабораторните критерии

62. ЧУМА (Yersinia pestis)

Клинични критерии

Всяко лице с поне една от следните клинични форми:

Бубонна чума:

- Треска

- Внезапна поява на болезнен лимфаденит

Септична чума:

- Треска

Белодробна чума:

- Треска

и поне един от следните три критерия:

- Кашлица

- Болка в гърдите

- Хемофтиза

Лабораторни критерии

Поне един от следните три критерия:

- Изолиране на Yersinia pestis от клинична проба

- Доказване на нуклеинова киселина на Yersinia pestis в клинична проба (антиген F1)

- Доказване на специфичен антитяло-отговор към F1 антигена на Y. Pestis

Епидемиологични критерии

Поне една от следните четири епидемични връзки:

- Предаване от човек на човек

- Предаване от животно на човек

- Експозиция в лаборатория (когато съществува риск от експозиция)

- Наличие на общ източник

Класификация на случаите

Възможен: НП

Вероятен: Всяко лице, което отговаря на клиничните критерии и при което съществува епидемична връзка

Потвърден: Всяко лице, което отговаря на лабораторните критерии.

 

Приложение № 3а към чл. 3, ал. 4 (Ново - ДВ, бр. 56 от 2014 г., в сила от 08.07.2014 г.)

Дефиниции

на случаи, представляващи специфични здравни проблеми, които подлежат на задължителна регистрация, съобщаване и отчет

1. ИНФЕКЦИЯ, СВЪРЗАНА С МЕДИЦИНСКО ОБСЛУЖВАНЕ ("ВЪТРЕБОЛНИЧНА ИНФЕКЦИЯ" ИЛИ "НОЗОКОМИАЛНА ИНФЕКЦИЯ")

Инфекция, свързана с медицинско обслужване във връзка с текущ болничен престой, е инфекция, която отговаря на едно от определенията на случай и началото на симптомите е в ден 3 или по-късно (денят на приемане се счита за ден 1) от осъществявания болничен престой, или пациентът е подложен на хирургична операция в ден 1 или ден 2 от престоя и проявява симптоми на инфекция на хирургичното място (SSI) преди ден 3 от престоя, или било е поставено инвазивно медицинско изделие в ден 1 или ден 2 от престоя, като това е довело до инфекция преди ден 3 от престоя.

Инфекция, свързана с медицинско обслужване във връзка с предишен болничен престой, е инфекция, която отговаря на едно от определенията на случай и пациентът е с данни за инфекция, но това е повторен прием в рамките на по-малко от два дни след предишно приемане в болница за активно лечение или пациентът е приет с инфекция, която отговаря на определението на случая за инфекция на хирургичното място, т.е. SSI, възникнала до 30 дни след операцията (или до 1 година, когато вследствие на операция във връзка с имплант е възникнала дълбока SSI или SSI на орган/в телесна кухина) и пациентът е със симптоми, които отговарят на определението на случай, и/или е подложен на антимикробно лечение във връзка с тази инфекция, или пациентът е приет с инфекция с Clostridium difficile (или до два дни проявява симптоми на Clostridium difficile) в рамките на по-малко от 28 дни от предишно изписване от болница за активно лечение.

За целите на проучванията на моментната болестност, активна инфекция, свързана с медицинско обслужване, съществуваща в деня на провеждане на проучването, е инфекция, при която признаците и симптомите на инфекцията са налице в деня на проучването или признаците и симптомите са били налице в миналото и в деня на проучването пациентът (все още) е подложен на лечение във връзка с тази инфекция. Наличието на симптоми и признаци следва да се потвърди преди започването на лечението, за да се определи дали лекуваната инфекция отговаря на едно от определенията на случай на инфекция, свързана с медицинско обслужване.

1.1. BJ: Инфекция на костите и ставите

1.1.1. BJ-BONE: Остеомиелит

Остеомиелитът трябва да отговаря на най-малко един от следните критерии:

– пациентът е с микробиологично доказани причинители в култура от материал от костна тъкан,

– пациентът е с данни за остеомиелит, установен при директно изследване на костта по време на операция или при патохистологично изследване,

– при пациента са налице най-малко два от следните признаци или симптоми, без друга установена причина: повишена температура (> 38 °С), локализиран оток, чувствителност, затопляне или секреция от мястото на евентуалната костна инфекция,

и на най-малко един от следните критерии:

– доказване на причинители в хемокултурата,

– положителен тест за антигени в кръвта (напр. Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae),

– радиологични данни за инфекция (напр. необичайни находки при рентгенография, компютърна томография (КТ), ядрено-магнитен резонанс (ЯМР), сцинтиграфия (галий, технеций и др.).

Указание във връзка с докладването:

Медиастинитът след сърдечна операция, придружаван от остеомиелит, да се докладва като инфекция на хирургичното място - на орган/в телесна кухина (SSI-O).

1.1.2. BJ-JNT: Инфекция на става или синовиална бурса

Инфекциите на става или синовиална бурса трябва да отговарят на най-малко един от следните критерии:

– пациентът е с микробиологично доказани причинители в култура от вътреставна течност или в биопсичен материал от синовия,

– пациентът е с данни за инфекция на става или синовиална бурса, установена по време на операция или при патохистологично изследване,

– при пациента са налице най-малко два от следните признаци или симптоми, без друга установена причина: болка в ставата, оток, чувствителност, затопляне, признаци за излив или ограничена подвижност,

и на най-малко един от следните критерии:

– доказване на микроорганизми и левкоцити при оцветяване по Грам на вътреставна течност,

– положителен тест за антигени в кръвта, урината или вътреставната течност,

– цитологични и химични данни от изследването на вътреставна течност, показващи инфекция (когато отсъстват данни за ревматичен произход),

– радиологични данни за инфекция (напр. необичайни находки при рентгенография, КТ, ЯМР, сцинтиграфия (галий, технеций и др.).

1.1.3. BJ-DISC: Инфекция в областта на интервертебралните дискове

Инфекцията в областта на интервертебралните дискове трябва да отговаря на най-малко един от следните критерии:

– пациентът е с микробиологично доказани причинители в култура от тъкан от областта на интервертебралните дискове, която е взета по време на хирургична операция или чрез иглена аспирация,

– пациентът е с данни за инфекция в областта на интервертебралните дискове, установена по време на операция или при патохистологично изследване,

– пациентът е с повишена температура (> 38°C) без друга установена причина или с болка в засегнатата област на интервертебралните дискове,

– и радиологични данни за инфекция (напр. необичайни находки при рентгенография, КТ, ЯМР, сцинтиграфия (галий, технеций и др.).

Пациентът е с повишена температура (> 38°C) без друга установена причина или с болка в засегнатата област на интервертебралните дискове,

– и налице е положителен тест за антигени в кръвта или урината (напр. Haemophilus influenzae, Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitidis или Streptococcus от група Б).

1.2. BSI: Инфекция на кръвта

1.2.1. BSI: Лабораторно потвърдена инфекция на кръвта

В една хемокултура е изолиран идентифициран патоген или при пациента е налице най-малко един от следните признаци или симптоми: повишена температура (> 38°C), втрисане или хипотония,

и в две хемокултури е изолиран като кожен замърсител микроорганизъм, представител на обичайната кожна флора (от 2 отделни кръвни проби, обикновено взети в рамките на 48 часа).

Кожни замърсители са коагулазо-негативни стафилококи, Micrococcus spp., Propionibacterium acnes, Bacillus spp., Corynebacterium spp.

Източник на инфекцията на кръвта:

– Инфекция, свързана с катетър: същият микроорганизъм е изолиран в култура от катетъра или симптомите затихват в рамките на 48 часа след отстраняването на катетъра - периферен венозен катетър (C-PVC) и централен венозен катетър (C-CVC).

Забележка. BSI с източник C-CVC или C-PVC да се докладва като CRI3-CVC или съответно CRI3-PVC, ако е микробиологично потвърдена; вж. определението за CRI3.

– Вторична инфекция спрямо друга инфекция: същият микроорганизъм е изолиран от друго място на инфекция или са налице солидни клинични данни, че инфекцията на кръвта е била вторична спрямо друго място на инфекция, инвазивна диагностична процедура или чуждо тяло,

– белодробна инфекция (S-PUL),

– инфекция на пикочните пътища (S-UTI),

– инфекция на храносмилателната система (S-DIG),

– инфекция на хирургичното място (S-SSI),

– инфекция на кожата и меките тъкани (S-SST),

– друга (S-OTH).

– С неизвестен произход (UO): нито едно от горепосочените, инфекция на кръвта с неизвестен произход (направена е проверка по време на проучването и източникът не е открит).

– Неизвестна (UNK): не е налична информация за източника на инфекцията на кръвоносната система или липсва информация.

1.3. CNS: Инфекция на централната нервна система

1.3.1. CNS-IC: Вътречерепна инфекция (мозъчен абсцес, субдурална или епидурална инфекция и енцефалит)

Вътречерепната инфекция трябва да отговаря на най-малко един от следните критерии:

– пациентът е с микробиологично доказани причинители в култура от мозъчна тъкан или дура матер,

– пациентът е с абсцес или с данни за вътречерепна инфекция, установен(а) по време на операция или при патохистологично изследване,

– при пациента са налице най-малко два от следните признаци или симптоми, без друга установена причина: главоболие, световъртеж, повишена температура (> 38°C), огнищна неврологична симптоматика, различна степен на нарушено съзнание или състояние на обърканост,

и на най-малко един от следните критерии:

– микроскопско доказване на микроорганизми в мозъчна тъкан или тъкан от абсцеса, взета чрез иглена аспирация или биопсия по време на хирургична операция или аутопсия,

– положителен тест за антигени в кръвта или урината,

– радиологични данни за инфекция (напр. необичайни находки при ултразвук, КТ, ЯМР, сцинтиграфия на мозъка или артериография),

– диагностичен титър на IgM антителата в единична серумна проба или четирикратно повишен титър на IgG към съответния причинител в двойни серумни проби и при поставена ante mortem диагноза лекарят назначава съответно антимикробно лечение.

Указание във връзка с докладването:

При констатиране едновременно на менингит и на мозъчен абсцес инфекцията да се докладва като IC.

1.3.2. CNS-MEN: Менингит или вентрикулит

Менингитът или вентрикулитът трябва да отговаря на най-малко един от следните критерии:

– пациентът е с микробиологично доказани причинители в култура от цереброспиналния ликвор,

– при пациента е налице най-малко един от следните признаци или симптоми, без друга установена причина: повишена температура (> 38°C), главоболие, вратна ригидност, менингеални признаци, черепно-мозъчна неврологична симптоматика или свръхвъзбудимост, и на най-малко един от следните критерии:

– повишен брой левкоцити, повишено съдържание на белтък и/или намалено съдържание на глюкоза в цереброспиналния ликвор,

– микроорганизми, наблюдавани при оцветяване по Грам на цереброспиналния ликвор,

– доказване на причинители в хемокултурата,

– положителен тест за антигени в цереброспиналния ликвор, кръвта или урината,

– диагностичен титър на IgM антителата в единична серумна проба или четирикратно повишен титър на IgG към съответния причинител в двойни серумни проби и при поставена ante mortem диагноза лекарят назначава съответно антимикробно лечение.

Указание във връзка с докладването:

Инфекцията на цереброспиналния ликвор при шънтова система да се докладва като SSI, ако настъпи преди 1 година от поставянето на системата; ако е настъпила по-късно или след манипулации или достъп до шънтовата система, да се докладва като CNS-MEN.

Менингоенцефалитът да се докладва като MEN.

Спиналният абсцес да се докладва като MEN.

1.3.3. CNS-MEN: Спинален абсцес без менингит

Абсцесът в спиналното епидурално или субдурално пространство, без засягане на цереброспиналната течност или прилежащите костни структури, трябва да отговаря на най-малко един от следните критерии:

– пациентът е с микробиологично доказани причинители в култура от материал от абсцеса в спиналното епидурално или субдурално пространство,

– пациентът е с абсцес в спиналното епидурално или субдурално пространство, установен по време на хирургична операция или аутопсия, или пациентът е с данни за абсцес, установен по време на патохистологично изследване,

– при пациента е налице най-малко един от следните признаци или симптоми, без друга установена причина: повишена температура (> 38°C), болки в гърба, локална чувствителност, радикулит, парапареза или параплегия, и на най-малко един от следните критерии:

– доказване на причинители в хемокултурата,

– радиологични данни за спинален абсцес (напр. необичайни находки при миелография, ултразвук, КТ, ЯМР или друг вид графия (с галий, технеций и др.),

и при поставена ante mortem диагноза лекарят назначава съответно антимикробно лечение.

Указание във връзка с докладването:

Спиналният абсцес, придружен с менингит, да се докладва като менингит (CNS-MEN).

1.4. CRI: Инфекция, свързана с катетър

1.4.1. CRI1-CVC: Локална инфекция, свързана с централен венозен катетър (при липса на положителен резултат в хемокултура)

– количествено изброени в култура от CVC